Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1895

Directe 8poorwegverbtDdlD t GOUDA Wlotërdleost 1894 95 AaDgevaDgeo 1 October Tyd vao Greeowlcli OODDi KOTTIIDlII 11 01 li ll 11 51 1 14 I II 1 01 1 11 11 11 11 11 1 11 1 44 4 10 KOTTIRDI M S O U O 1 1 41 l ll 10 17 11 10 11 10 4 48 4 11 ff iOI 8 0 8 10 4 08 4 40 i l8 DIN HAie eoDUA iHt 6 417 107 48 8J0 l ll a 4 10 1111 8818 18 1 88 1 18 8 48 8 484 16 4 411 17 7 1 08 LM 8 07 l ll 10 01 10 11 DEN BIAS Ond 7 80 l ll I Ol 1 87 10 4111 11 li ll 11 14 1 17 8 li 4 4i 1 17 i ii 7 11 8 l 1 87 U Oi U ll 1 44 1 4 1 81 1 04 I OI Onad 107 808 18 1 88 UtMcht 1 18 7 60 58 11 84 11 01 ILlll 8 10 8 10 8 614 48 i ll 8 8 0 8 601 1 11 14 Woerd 1 58 8 11 10 1 11 60 II Ji 8 414 11 i 47 lig l4ie H Oïdmitor 7 07 1 1 I0 i4 4 84 ff ff l g3 7 10 8 811 8410 87 11 01 l ll 8 80 4 87 i iO 7 08 8 41 l ll ll 1 18 66 11 16 11 10 1 88 4 18 448 7 11 ikM 144 10 44 11 11 1I 4I I M 84 Ml ll U Zn U 7 a 7 U Ol BL Ki 7 47 I Zagir 7 U l i U IO M dL d l Oi ▼ wib 1 07 9 0 U ll iHif l ll 1 11 M 10 07 11 17 Ondt l ll l 0 7 11 I Ot l ll Oadn I IO 1 14 WMrdw i ll 7 01 l ll VhMkl 1 11 7 11 l ll 1 41 11 uk 8 01 l M 81 ff ff I lO ff l l ff ff lO I ff ff 11 4111 11 1 111 17 4 11 i ii i ii 1 41 7 41 10 1111 8111 48 Ol Di CTBICBT 10 0110 11 10 88 18 41 I ii 1 811 11 4 47 8 18 1 17 7 48 1 8110 14 ff ff 11 01 1 87 ff ff ff 1 87 ff 7 i ff 10 17 10 10 ff 11 17 ff 1 41 8 07 ff i 08 8 481 17 8 071 8810 18 ff 10 11 11 48 I lO 8 08 l ll S M i il 1 11 I ii l ll l ll lO ili O O D u 1 A nar u 10 01 lO ii 1 1 11 li ll 11 11 1 1 40 4 47 ièt 7 48 ILlil A t W Ml IIIÜJ MI lUl e d Statan OMienal 2e K xn Zitting Tftn Donderdag 7 Mwrt 1895 Da K imor beeU bg tweede lezing bet wetaontwerp hoadende nadere bepalingea omtrent de heffing van inroerrecbteD met algemwne itemmen goedgekeurd De beraadflagÏDgen werden roortgezet over de motieOer riteen betreffende loon en arbeidsduur De heer Draeker rerdedigde aitvoering der motte die geen maatregel tan wetgeving eisebt maar enkel dat de overheid aU werkgever optredende doe wat een goed patroon doet De maatregel ia Doodig want de toestand van den werkman voldoet nog lang niet aan de eiechen der encycliek van Paus Leo Door deze motie val bet loon verhoogd worden maar ook bet roiibroik worden voorkomen dat het werk goedkoop wordt aangenomen ten koite van het arbeiditoon Het werk zal niet dourder worden want de prod activiteit neemt toe bg korter werktijd De argDmenteo van den heer Mlcbieta beitreedt by uitvoerig en betoogde dat ali de itaat sich niet stoort aao de overeenkomaten der patrooni de goede bedoeliog wordt vergdeld de motie ia een bescheiden stap tot sociale bevrediging De heer Bintten bestreed de motie ali volstrekt niet ooichDldig wanneer men let op de beweging tot loonsverhooging waarren zybet gevolg is Men wit door de motie de nitroerecde maclit aao banden leggen de misbrniken zyn niet voldoende gebleken en booger loon van overheidswege zal zeer schsdelijk zyn Toor de kleine bazen eu joiit de werksiakingen proroceeien zooala te Amsterdam is geeobied Verder betoogde de beer Hiotzen dat de prys van 23 cents ongemotiveerd is dat de Raad van Amsterdam zonder indnstrieële kenaii handelde dat de werklieden uit onbeschermde Takken zullen overgaan naar da beschermde dat men werklieden in enkele plaatsen zal samenpakken Hg achtte de motie onaannemeiyk om bare gevolgen De heer Hetdt bestrerd de bedenkingen tegen de motie van de beeren Michiels en Hintzen In strgd met den heer Micbiels verzekerde hjj dat ty de patroons van alle godsdiensten ook katholieke de loonregeling viatt nog zeer veel te wenschen overlaat ea dat do regelen van vraag eu aanbod niet enkel de loonregeling kannen beheerschen Nog voorden het woord de heer Heemskerk vóór eo de heeren Van Karnebeek en Rutgers tegen de motie Uit het dagboek rao een masiens Na eene doloe rust stond ik s morgens allegro ma non troppo op kleedde mg pooo a poco en begaf allegretto mg naar de huiskamer Ik kwam er a tempo om myne vrouw dethee andanto grazioan te zien schenken Oonventimento vroeg ik haar terwijl ik haar expretsivoi aaniag boe sg geslapen had zgdankte mg molto vivo Daar werd aan de voordeur gescheld fl0rst pianis simo rervolgens piano eindelgk fortissimo Ome dienstbode die boven was kwam presto sangeloopen eo deed open Toen boorde men iemand miestoso binnentreden en aoon tutta forsa uitroepen Is mgnheer nog thnis Ik stond ritardando op waarna ik de deur adagio opende en mij tegenover myn kleermaker bevond Bg eiKhte da oopo pooo ritenutoi da betaling van mgn opsnitaande rekening Acht malen rust Toen ik eindelgk objecties maakte werd hy meer en meer strikgendo Furioso antwoordde ik hem nu molto vivace dat ik geen geld had en tot finale zag ik mg genoodzaakt hem con strepito da trap af te gooien 1 40 1 01 1 47 1 14 I Ol 1 10 1 11 1 01 7 11 l ll jr 1 11 Il r l ll 7 41 OtDA 1 11 li ll 11 14 1 01 1 11 1 17 l l l M ewd 80 T ÜMiaTWllt T M MUmrlmk 7 Oknlb 7 4 lotttrdui 7 7 1 Bettordui OtMUi i lO mèwnrkuk I l lUordiwikl taU I t M l ll II 1 40 1 U i Wp Uitspraak doende in de zaak van Jun Asnema nn Nlcolaas Klok te Furmerend beschuldigd vim straatroof in vereenïging en mpt geweld apT k de Haarlemsehe reohtbuik ken Bg de gereohtelgke schouwing van hek lijk ran den persoon die na eene vecbtpartg te Vaosrade Nath is bezweken kon de oorzaak ran den dood niet worden vastgesteld Op den verslagene werd alleen gevonden eene wonde aan den ne veroorzaakt door een slag of val die zoo herig moet zijn geweest dat alle kraakbeenige deelen van dat lichaamsdeel uit elkander gerukt war o eo met een pincet uitgenomen konden worden Nochtans kan deze wonde den dood niet tan gerolge gehad hebben ma r kan die veroorzaakt zgo door een plotselingen schrik op het oogenblik van den slag of ral la de vergaderzaal van de Eerste Kamer der StatenGeneraal heeft een vergadering plaats gehad van het Nederlandsch Luodboow Comité onder voorzit ersohap van den heer B Bultman De voorzitter deelde mede dat deze vergadering eeu weinig vroeger is uitgeschreven dan gebruikelgk is ten gevolge van de volgende omstaadigbeid Het was namelijk aan het bestonr van het Landboow comité ter oore ge komeu dat er plan bestoujptoi een samaokomat van afgevaardigden Tan verschillende mogendheden ten einde te besprekea de wenschetgkheid ran invoering van het bimetaU lisme Het bestuur werd kort daarop gepolst of het geneigd zou sgn deze conferentie bgeen te roepen Hiertegen geen bezwaar zgnde beeft bet bestuur zich in beti ekking gesteld met de ilef eenog welke daartegeo ook geen bezwaar had doch zich op een neutraal standpunt wilde handhaven Voorstellen werden toen door het bestonr ontworpen om deze zaak ter hand te nemen en maatregelen vut te stellen om die conferentie bgeen te roepen eu een program van uitvoering te makon Sedert echter ia er ver andering gekomen doordien de qaaestie van htt bjmetsliame in den Rgkadag in Daitsobland verder in de Parlementen in Frankrgk in Amerika en in Engeland eoQ onderwerp van debat heeft uitgemaakt Het bestuur meende toen niet op de beslissing van de Parlementen te mogen vooriiitloopen en de zaak voorloopig te moeten laten rosten Daar de vergadering van heden toen reeds was uitgefcbr Ten beeft men haar niet willen ver dagen Aan de orde ia daarna het rapport van de commissie voor Heideontginning en Qrondverbeteüng als middel tot verbetering der sociale toestanden De ooncinsie van het zeer uitvoerig rappokt dat de commissie over deze zaak heeft uitgebracht luidt a das 1 Alle kolonisatie en dorpsplaaneu te verwezeolgken hetzg door werkelooxeo uit de steden hetzg door boeren of door arbeiders met het doel om heide ontginning te bevorderen moeten vooral in tgden van landbouwciicia als wg tegenwoordig beleven beslist worden ontraden 3 De wenscbelgkheid worde uitgesprokenvan het tot stand komen van provinciale vereenigingen in den geest als de vereeniging Door arbeid tot verbeteriug in Friesland waarby de bestaande Vereenigingen meteenigssios analoog doel werkend zich kunnenaansluiten De hoofdbesturen in de verschil lende provinciën werkzaam honden voelingniet elkander S Bg de fUgeering worde aangedrongen bovenstaande pogingen te ondersteunen door het ter beschikking stellen van tecbnische en financieele hulp b v door het aanstellen van cultuoringeoieurs en door bet oprichten van banken voor Grond ver beteringscrediet € ultuur rente Baoken i 4 10 4I lO li 0 11 01 0 11 01 u ll 10 U Ol u ll 7 47 1 l ll 10 17 10 14 10 41 10 47 4I 4 17 il 4 Vanwege de Regeering worde een oB derzoek ingesteld naar den aani ran de heideHronden bg ons te lande teneinde daardoor de gegevens te verzamelen voor een wet op hot onzinnen waarbg in de eerste plaats aanQe ceentelti itoren het rerkrggen van bosobbezit gemakkelgk zal worden gnmaakt Tereoi ainrs de Regeenog er naar eigen Domeinboesohen tot stand te brengen middelerwgl worde de Nederlandscbe Heidemaatscbappg van Regeeringswege zooveel mogelijk gMtennd De eerste en tweede conclnsiën werden goedgekeurd Ten einde aan de derde conclusie meer concreten vorm te geven werd door den heer Siekeez voorgesteld de redactie daarvan te wgzigen ec haar aldus te doen luiden Het IS wenschelgk dat om tot verwezeulijking dier pogingen te komen van Regeeringswege teehoische en financieele hulp worde verleend bgvoorbeeld door het aanstellen van cultuuringenienrs en bet opnchteïi van banken voor grondverbetering enz De commissie wordt oitgeooodigddezu denkbeelden uit te werken zoodat bet Landbonwcomité in staat worde gesteld uitgewerkte voorstellen aan de Kegeering te richteo Oe he De Mare Ojens ondersteunde deze wijziging die daarna onk door de commissie werd overgenomen In de vierde conclusie wordt op voorstel van bet bestour wgziging gebracht in den aanhef ie dien zio dat niet vanwpge de llegeering een onderzoek worde ingesteld naar den aard van de heidegronden by ons te lande maar dat dit onderzoek zal nits auu van bet Landbonwcomité Na eeniga btivpreking werd besloten dit punt aan te houden en de vierde concluaie te doen vervallen Nadat nog eenige ingekomen stukken waren behandeld werd de vergadering verdaagd Maandagavond heeft jhr mr W C A Alberda van Ektsostein lid der Eerste Kamer inde afdeeliogH verguderiog van Volksonderwga te Groningen eeu voordracht geboudeo over leerplicht in verband met herhaliogsonderwys Aan de Pro Gr Gt ontleeneo wg orer deze lezing het volgende De beer Alberda ontwikkelde vooreerst de Ktelling dat leerplicht neerkomt op bescherming tan den jongen meosch tegen vurwaarloozing zyner iotellectueele en moreele ontwikkeling Met opzet kooa de weardigo inleider de uitdrukking bescherming vau den jongen mensch eu nieL bescherming van het kind omdat de noodige eo geweoscbie mausohvormiog eene taak is welke oit t in de kinderjaren kan worden afgewerkt Lperplicht tot 12 of zelfs tot H jarigen leeftgd zopd r meer zooder verplichting tot verder ontwikkeling 10 die levensjaren dat het verstand reeds meer is gergpt bgv 16 17 of 18 jaren zon dat niet afdoende zgn Spreker zou medewerken tob invoering van leerplicht tot 12 of 14 jaren maar wenschte er nadrokketyk op te wyzeu dat bet heilzame der invoering van leerplicht niet gelegen is in een jaar meer of minder ten Iwte der gewone logere school maar dus voornamelgk vruchten van den maatregel zgn te wachteo door een doelmatige echt practische regeling van bet zoogenaamde berhalingsooderwgs dat beter voorizettingaouderwgs kan worden genoemd 7 10 i il a oa 1 10 1 17 II I lO 4 10 4 87 1 04 i ll i lO 7 80 8 48 i 4l i lO 1 411 I ii i OI I Ot i ii 1 41 11 01 11 40 10 18 lO V 10 81 10 41 Toorl 8 64 N dL d6 8a ff Z ZeKw OI ff Bl Kr 14 ff Z I g ia ff Niet om jongelieden van twaalf ofveerlientot s littion jarigen leeftgd te onttrekken aan atubacbt aao toin eo veldarbeid zelfs niet aan arbeid in fabrieken was het spreker te doen maar wel om naast dien lichoamurbeid ook op geschikte tgden van den dag en van het seizoen geregeld voort te werken aan de vorming van den geest In de tweede plaatn toonde spr aan dat alleen vsn staatswege eeu goede inrichting van het voortgezet of herhalingaonderwys was te verkrygeo en dat het ook de plicht van den Stiiat was zyue bemoeiunis hierover uit te strekken werd klanr en doidelgk aangetoond volgde eigenlijk ook reeds uit het enkele feit dat da schromeiyke ver waar loozing door zoo vele ouders van bpt ooderwys hunner kinderen op zeer jeugdigen leeftgd leerplicht nuttig en noodig maakt reeds voor de gewone dagschool bet fundament v waarop later de ontwikkeling van deu menïch ksn wordf D opgetrokken Waarom somuiij cn meeoen dat de Staak ofsehoon wel beheeit hebbende aan wel onderwezen staatsborgers geen roeping of recht zou hebban om te verhoedeu nat sgoe toekomstige staataborgen veretoken zouden kanoen bigvan van het daartoe noodige onderwgs kan ik niet begrgpen dat is my te wonderlgk verklaarde de geachte spreker Of bet moest zgo dat de staatkunde van sommigen niet gegrond is op menaehkuode De beer dr Meyer uitte de vrees dat de gelegenheid tot voortgezet doelmatig en practiscb onderwgi tot 18 jartgen leeftijd ten platteianden moeilyk zon sgn te verschaffen bg gebrek aan bekwame ooderwgzers en dat om dia reden het voortgezet onderwgs zgne aantrekkelgkheid tou verliezen en geen doel treffen De heer J v d Borg deelde de rrees vsn den heer Meger niet en toonde op venehillende gronden aao waarom de vrees niet behoefde te worden gekoesterd De heer Alberda was ook van dit fpvoelen en toonde nog overtciigend eo nadrokkelgk aao da t er met betrekking tot toepassing VAn natnorkundige kennis op land en tuinbouw van inwgding iu de hoofdzaken der staathuishoudkunde en het verschaffen van een goed inkicht in de staatsinrichting waarigk geen vrees behoefde te beAtaan voor gebrek aan belangstelling en voegde apr er bg gelukkig ook oict voor gebr k aan bekwame onderwyzera De rechtbank te s Hage veroordeelde gisteren den timmerman die in het magazgn der firma P C eene groote psrtg kleederen ontvreemdde tot 4 jaren de mannen uit Delft wegens verzet tegen de politie resp tot 2 maaoden en 7 dagen en den jongen uit Delft die eene knt mishandelde tot f 3 boete of 3 dagen Behandeld werden de bekende diefstallen door tuimulramen tusschen 4 October en 1 December aldaar gepleegd Daarvoor stonden tericht M J Koaapen R Flierman H F Strüben A Dubois en J A Prins No 4 word in een dwangbuis door vier veldwnchters binnengedrageu Hg weigerde op de hem gedane vragen omtrent zijnen naam woon plaats en ouderdom antwoord te geren Ër werden 36 getuigen geboord in hoofdraak tot herkenning van de goederen Aan den inspecteur rechercheur ran politie Aaltsz die in den nacht an I December met nog eenige politieambtenaren de dieven be trapte bracht de president der rechtbank huMe De eerste bekl aam ongeveer alle schuld op zich en gaf bigken ran groote ourerscbilligheid Duboisjileef het stilzwggen bewaren Da MayAi trokken de door hen voor de politie a wiegde bekenteni in dat verschillende goederen ƒ donr twee of meer hunner samen waren o vreemd nn bewerende dat zg destyds tot die bekenteuis gebracht waren door dreigementen van de politie wut de ambtenaren ontkenden Het O M vorderde voor Koaapen wegens 20 voor Dubois wegens 9 voor Prins wegens 8 eo voor Strüben wegens 1 diefstal allen onder de verzwarende omatundigheid vau vroegere veroordeeling 6 jaren gevangenis en voor Flierman wegens 4 diefatalleti 4 jaren Dh verdediger mr Schotten bestreed de bewgsvoering en verzocht een onderzoek naar den geestestoestand van Dubois Voor P R logementboutler aan bet Zieken beklaagd een groot aantal der ontvreemde goederen benedon de waarde te hebbeo gekocht wetende dat zy door misdrgf waren verkregen werd oiettegeiiataaode bekl s ont kentenis vier jnreu geëischt Mr I H Hymans concludeerde tot rrgapraak Uitspraak over veertien dagen Te Kampen heerecht ongerustheid orer de postscbuit naar Urk De gebroeders de Groot die op 28 Februari van Kampen vertrokken rgn diar niet teruggekeerd Daar er geen tele ïrafi rhe of telefonisc verbinding met ürfc 1 40 0 47 1 14 10 01 10 10 11 10 I OS S II 4 10 lüo lijo 1 81 7 07 ld 1 10 7 17 ff 7 14 7 11 7 17 MI 40 M 8 81 1 80 4 48 7 0I 7 11 ff 7 10 ff 1 11 7 18 ff ff 7 81 10 i OI 10 M bMtMt wMt mu sM of u dkkr ga uugekomao ot er ign geblaTeo bo daa torva t Kampan baaft men giiterea a eral ta argaafi mal dan Taifekglcai niw da nwnnan nilgatian Ta Ooatarhoat gn Tanvag bei lagar daa Heili pogiogan in bat wark gaateld tot bat Terkrggan aaner umI Toor kat koodan tan bgeankomataa Daia pogingen leden ecbtar aehipbrenk lOodat bet cBeilaleger xgn tenten aldaar Toorloopig niet nl kunnen opslaan Mal toaalemniing an den miniffter T n oorlog ia te Amsterdam Woensdag unt komen aan detachement genie soldaten nit Utrseht om te Amaterdam den gebeelen daar Tsn de waraldtentoonstelling fan het hotel an reisveten gedetacheerd te hlgven ten tinde behnlpxaam te stjn bg het ontpakken en bewaken Tan de iosendingen Gisteren Tingen zg de werkxaamheden aan mat het opruimen Tan ga Tan het terrein Uit Soerahaja schrijft men aan de Loe c Onder de Tan Lombok teruggekeerde onderofficieren en minderen sgn erscheidene die boa eer hoe lierer de gelederen willen erUten £ en feit is het dat remplaganten gelocbt worden één betaalde dezer dagen 1 800 Toor sgn plaatiTerrangar oor fier jaren een nndar f 375 toor twee jaren Wanneer men zulke dingen boort dan zgn da Terbalan dat door onze soldsteu op Lombok Teel gefonden is Tolstrekt niet orerdroTen BolteBlaDdsch Overzicht Het Ëugelache Lagerboia beeft de Australian Colonies Customs Duties BilU voor de tweede maal gelezen Dit ontwerp geeft aan de Australische koloniën de beroagdheid ond r elkander en tegenover de andere koloniën dtffereiatieele rechten in te voeren In de Pruisische Kamer is Dinsdag nog even de muotquaestie aangeroerd by de behandeling van de begrooting der 3taatsmgnen Tot deze behooren ook de zilrermguen io den Harz en te Manafeld die wegens de daliog der prgaen steeds miuder opbrengen zoodat zelfs van atakiog ia geaprokeo Dr Arendt de bekende bimetsUist vond daarin aanleiding er op te wgzen dat in Noord Amerika de zilverproduotie in 1B94 reeds van 63 tot 48 millioen ons ia gedaald en dat Nevada voor Melker productie men vooral zoo bevreead was in t geheel niets meer oplevert De vrees voor te veel zilver acht hg daarom ydel Kn wat het goud betreft beriep hg zich op prol Snesz gevoelen dat de productie in Zaid Afrika aan de stggende behoefte niet zat bigven voldoen Alen heeft met alluviaal goud te doen eu in de laatste maanden ia de opbrengst niet geiten Men kan geen goud telen ala aardappelen die men telkens opnieuw plant c Er is daarom dringend behoefte aao zilver voor het muntwezen en de Duitsohe Staatscomifiisaie waarin dr A zitting had eu welker reralag in rnimtor kring gelezen behoort te worden heeft dan ook de nideelen der zilrerootmunting erkend £ en ander lid van de goudpsrty deed a ter uitkomen dat in de Staatscommissie acht voorstanders en zeven tegenstanders van het bimetallisme zitting hebben gehad maar dat toch geen voorstel ran bimetal listiscb e zgde nannemelgk vrerd gevonden De houding der regeeriog had veel ongerustheid gewekt TOoral omdat Doitschland het initiatief to de conferentie wil nemen Men ging verder op de zaak niet in nude zaak bg de regeering aanbangig ia Benige oonserratiere afgevaardigden keurden echter de houding der regeering goed vooral in het belang van deu landbouw Br is een kleine staat in Duitscbland waar de reoctionnaire storm nog geen rerwoeatiogan heeft aangericht en waar we in den eersten tgd groote hervormingen kunnen verwaditen Wurtembarg is dit buitengewone land Qisteren heeft de minister president voo Hittnacht bij het adresdebat in de Tweede Kamer een redevoering gehouden waarin hg QUttsns de r eering verklaarde dat zy geimgd was tot een grondwetaherzieoiog mede W werken bovendien meende de minister dat de Kamer voortaan geheel samengesteld moeat worden uit vertegenwoordigers van het rolk Ook andere democratische hervormingen werden door deun minister in het roornitzicbt tald Door de Duitsche pers doet een gemcht de ronde dst de minister van oorlog Broosant sTOQ Sefaellendorf niet langer op sgn post zal bigven en dat wel omdat de begrootingscommissie had geweigerd gelden toe te stian oor den post van commandant van Altoos Bovendien zou de minister liberaler opvattingen omtrent de militaire strafprocedure hebben aftn hei gooTemement wel aangenaam is Of Mhoon de etrite reden ia wegg rallen omdat die commissie op haar beeloik is lerngsekomen blgft het gerucht beitaan en brengt men het nu in verband met bet gesegde vnn den piiniater dat hg sou be aukea als hg niet in staat son zgn de hervorming d r militaire strafprocedure tot een goed einde t brengen In Qriekeoland waar de algvmeene verfcie zingen voor de nieuwe Kamer tegen 28 April zgn nitgesnbreven u de voorbereid nde agitatie reeds io volten gang De mioistfr presideot Detjannis Jr wordt daarbij krachtig gesteund door sgn oom den vroégeren premier Delyannis Sar die sgn rondrein zelfi uitstrekt tot Tbesaalië waar bg om zgn begunstiging der inlgviog van die Tutksche proTiocie bü Griekeuland op bet Berlynscbe Congres vau 1878 nog zoo populair is dat hem thauH allerwegen ware ovatie gebracht worden en men in hem opnieuw den man der toekomst begint ie zien Het Japansche jlBger in Mantajoprije isthaufl na da jongste nederlagen der Chineezen meester van het ganache ntroomKebicd der Liao Ho zoodat do weg naar de beili e tad Moekden nu voor kanon nee rbooten open lig terngl ook de spoorweg vau Niachwaog naar Moekden in handen der Jüpauneez en is goTallen Het zal dus oiet lang meer duren of een der voornaamrtte steunpunten vhd d Chineesche dynastie raakt in bt i besit de vgands en dan zal diens opiuaracb tfgen Pe king niet meer kunueu worden belet De groote raag is nn at een of de Jnpao ache regeeriog aao Cbins dat tt ans meer baant maakt niet de vredfsooderhandelingeo entghzins aanoemelgke voorwaarden wil stellen dan wel of zg de machtige oorlc nparty vreezeude de zegepraal barer legers voortzet totdat ook de hoofdstad vao bet hemolscne rgk hsrre poorten heeft geopend en biooen hare rauran de vrede kan worden getcekeud Altyd gesteld natnurlgk dat geen der Ëuropeescbt mogendheden een apaak in het wiel komt ateken waarop eaniKe kans blyft bestaan De ïMoskofakya Wedomoati bevatte dezer dagen weer een blykbaar geïn pirperd artikel waarin betoogd wordt dat Knslaod de zijd der overwonntn natie moet kieEeo indien Japan eenig verlangen toont grondgebied te verkrygen op bet vasteland wijl Japoo ïo dit gevaJ voortdurend den vrede in gevaar zon brengen bewoert bft blad en bet voegt d raan toe Zelfs Korea moet ontruimd woroeu Indien Japan het verkrggfo van eenig giondbezit in China in den zin beeft moet het wel in overweging nemen dat in dat geval op onze onzgdigheid niet te rpkeneu valt £ en bedreiging met intervputie duR waarom de Japauneezen wellicht miudfr zooden geven indien niet ook de mogelgkheid heetotid dat Roeland met Albion ten dezen tot overeenstemming raakte £ o dan natuurlyk waar het die beide mogendheden gold zou het voor Japan zaak zyn wat io tebit deo Maar t staat nog niet va t dat het Moscoviscbe blad de meening der regeering vertolkt Zoolang de vredeenuderbaudeliogen nog oiet begonnen zyn is er geen wapenstiUtand de militaire bewegingen en toeruatingen worden dsn ook gt regeld voortgezet De Japauneezen hebbeu Wei bai Wci en Shantung veHateu na de forten gesloopt te hebben De Cbineeache oorlogaschepeo die bun bg Wsi hai Wei iu handen vielen sgn met een Japansche bemanning te Yokohama aaogekomeo De overige Hcbepen die in de haven zonken hoopt men weer vlot te krggeo het rapport der commissie van desknndigen die naarnaar eeu onderzoek moest inatellen luidt althans gunatig VERGADERlNfiVANDEPIGËHEËNTm D VRIJDAG 8 MAART 1895 Voorzitter de heer R L Martens Tegenwoordig de heeren van Qoor Jager Ilermao van Veen van Vrenmingeo van der Post Dercksen Hoc nbnom van der Sandeu Straver Dessing Vingerllng en van Iterson Afwezig de heeren Fortugn Droogleever en Prince De Voorzitter deelt mede dat de heer Prince verhinderd Is tegenwoordig te zgo De nieow gekozen leden de hh P de Raadt en U J Nederhorst nemen xittmg nadat zy de gevorderde eeden hadden afgelegd De Voorsitter wensehte hen gilnk mat hnnne benoeming an hoopte dat zg nog lang ten nutte der gemeente zonden werkzaam zyn Oe notulen der vergadering van 22 Februari en 1 Maart werden goedgekeurd Door den Voorzitter werd medegedeeld dst door den beer Minister het aohtidie voor de scholen over 1894 was bepaald op f 15486 40 Aaogenom u roor kennisgeving Verder waren in j pkomen 1 De Verslagen over 1894 van de gezo odheids Commissi ftegentM T n het Bestedelingen buis Cara tor n van het Gymoapnum en de Commissie rvan Toeziobt op bet Lager Onderwga 1 r viaie voor de raadaledeo nadat zij sgn gebruikt roor de ameostelting van hetgsmeenteverslig £ ea missire ran Cnratorea orer het Oyunasiom een tweetd inzendende voor de vacature ootataan door het orvtlgden van den heer Mr A A van Bergen IJzaodoorn Daarop sgn geplaatst de bearen Mr H J WüNDfiR Mr BI M SC3IU ta du LOEFF Ter Visie Eene misMve van B en W om deAalarissen van de arabtenareu der 8ecr tariaeeoigaxius te wijsigen zg stvlteo voor datractemeoteo te alelten voor late commiea opf 900 2de commies op f 800 3de commiesop t 700 Ter viaie £ etie missive van B en W betreffendede heffing van het schoolgeld o de lagere chütao Op voorstel van den h er Derckaen wordt net onmiddelgk in behandeling genomen en met algemeens stammen aangenomen 5 Èsuo missive van B eu W tot verlwtering ran de waterkeeriugen aan den IJsel Ter visie Ëeoe missive van den heer von Sternbach dank betuigende roor bel hem verleendeOfoaioea Aaiigeoomen vuor kenoisgeving Een adn s vari mrj J Schouten eervolonti4 it verzoekende teyen l Met als nnderwgzetps ano de late Burgertcbool voor M isjes Op voorstel van d u Voorzitter onmiddelgk in bebaude iitg geoomen en bet Of raagde ontslag eervol verleend Aao dn orde 1 De benOHraing van eenen Wethouder Ui ttbracbt 15 Rtammeu Daarvan wrkri gen de hh van Iterson 7 Priuce 6 en O Straver 2 stemmen Dnar geen volstrekte meerderht id was verkregen moest eene tweede vrge stemming plaets bebheo Alsnu worden uitgebracht U stemman Doarvin vurkregen de hh van Iterson 8 Prinee 6 uu Straver l stem Büuoemd is de heer Dr F H Q van Iterson De heer van Iterson verklaarde zich aan stondi bereid de betrekking te aanvaarden Aan de orde 2 De beuoeming van twee Ambtenarenvan den Burgerlgkeu Stand Beuottuid worden de bh R L Martens eo Dr van Iteraon Aan de orde 3 De benoemiog van een lid van het Bnrgerlyk Armbratuur Gekozen wordt de beer C van Veen met Il stemPien Aan de orde 4 De benoeming van eene Stads Vroedvrouw Benoemd wordt Mej J Schipper Lens mot HlgHmeeoe Étemmen Aan de orde h Het voorstel tot wyzigingder begrootiiig van het Uurgerlgk Armbestuur dienst 1894 Aangenomen Aan de orde 6 Het voorstel tot wjiiigiog der begrootiUKvan bft St Calbariua Gasthuis of Ziekenhuisdienst 1894 Aangenomen Aan de orde 7 Het voorstel tot wijsiging der begrooting van bet St Elisabeths GMthuis of Oude Vronwenhuii dienst 1894 Aangenomen ian de orde 8 Het voorstelbetreffeodede rooiing van 24 ffflomen op het Veerstal eo andere punten der Gemeente Aangenomen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten I NGKZONDfiN Geachte Stadgenooten f Dringend doch beleefd doet onderstaande commissie vao Heil des Volks voor kindervoediug een beroep op den weldadigbeidsziu onzer stadgenooten Wakr de barre winter nog steeds aaoboudt en zgo ugpeode pgneo zich by zgo afscheid nog atreoger do u gevoeleo dan bg zyn aankom t en het den armesehitr ondragelgk maakt voort te leven en de werk zaambeden op zich laten wachten dan kunt o geachte stadgenooten begrijpen wtik leed hat der onderstaande commioaie is voor het leit te staao op den bodem te raken van baar geldkas en te moeten besluiten 500 der armste kinderen aanataande week voor het laaist te ontvangen en te loedeo Wel is waar èn wg én de kinderen zgn o zeer dankbaar dat ze vgftien weken ieder driemaal per week bij ons m Mshten komen eten doch hierover Inter maar ouder dezeomataodigheden valt het ons hard en wy vertrouwen ook o geachte stadgeoooten ben nu te moeten wegzenden en daa om is bet dat wy nogmaals een beroep doen op pweu weldadigbeïdazin Wg durven het haast niet vragen maar doen het in t vertrouwen dat gg ons helpen wilt Zoo ja verblgdt dsn nogmaals de commtsaie en zendt ons n in t b n der volgeode week uwe gaven opdat wg nog een pMr we krn Moden kanoen roortgaaa mti ons hoarlgk werk Qebr de Raadt Westhaven en de penningmeester B Belonie Turfmarkt hebben tieh bereid verklaard uwe gaven in ontvaogat ie nemen terwgl wij u later officieel mededraling sullen doen van onzen arbeid aan Goada a arme kindrren gedurende desen winter De C imnii sie voornoemd A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Gouda Ueurs van Amsterdam 1 IU A T Vor kis slolkoais 101 M t 81 ♦ 110 48Vu loo V Vi lot 78V 88t lolVs 88 lOl l 810 181 781 Vs 101 V V TV SsusuAlin Ned W 3 dite allo dito 5 dito dim dita Vi HoKSAa Obl Oottdl Uai ll 4 IT UB biMhrg iDK UM Sl I Uonwa Ubl in papier UU I dito iniilter U l i oHTvoAL Oblig met tukat 8 dito dito t KusuNii OM Oou Ie Serie dita Oacoas IMO ditobüKalhi lll 4 dim b i Hope l8SV 0 4 ditoioKoud leea 1888 dito dito dito 1884 8 Sr KJS Perpel lohuld 1881 4 Toaiiu lepr ConT leen 18 0 4 tiec loeuing lerie D Oeo leeoiDK serie C uiuAra aBP Itns t obl 18D8 8 tillioo Ubl Buit 8eh 1880 VsNsiusi Uhl 4 oobep 1881 AllSTSau l Obli slien 1881 8 lloTTiaoul Stad 1000 1888 S s Ksu N Afr Uacdelii saod A DdsD Tib ilu rtilesleQ D uHastaobsppij dito Arab ll potbMkb puidbr 4 Cull H i dir Vonten saod s Or Hypotbeekb psudbr 4 Vsderlsndgehe bank ssad Ned HauilelmssUob dito N W k l c H p b psndbr I Rolt Hjpotbeekb psndbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OosTSKB Uost HooK bank saod Kusu U potheekbsnk nsndb 4 I s AMaaiKA I£quit hypotb paadb 8 88 84 108 ir l 8 108 15 108 108 10 Ii8 188 10 100 4 l 1 108 U 88 48 U s 817 100 10 10 104 io V I8 188 0 Ji i 88 O Mas L ft Pr Uen eert 8 ÜIO Uoll U Spoorw MIj saod Mi tot Elpl T 8t 8p aand Ned Ind BpoorwMD ssad Nad ZnidAtrik Bpia aand 8 dito dito diloUtl dito I lTuja 8poorwl 1887 8 A loU t Zuidlul apwrnU k H obl 8 PaUN Wsrsob u Wsenea ssnd 4 Rdsi Or Buss ap r Hij sand 8 Baltisebe dito ssad ïaslows dito saod 8 Inni Uombr dito saod I Karsk Uh Aso 8p kapaaad 8 Mi oblig 8 1 is J s Sï Losowo 8e ast Orel Vitebsk lito obll ZuidWest dito dito dito oblig 4 lov AluaHA Üent l se Bp Hy obl 8 Okie kNorth W pr C saod dito dito Win 9t it gl obl 7 Dearer 11 Eio ir Spm oert T a lllioouUeatrsl obl in goud 4 Louis k NsshrUlaCert T saod Msiioo N Spw Mij lehïp o Miss lUosas r 4 pet prsf aand H YorkOaUriok Waal ssad dito Fenas Obio oblig 8 Dragon Calif Is bip ia oud 8 St Psul Uian k Msnit obl 7 Uu l se Hoordliln oblig 8 dito dite Line kil Ie bjrp O i lUs Oi Csn 8outb Ort T aand UVs Vaa C Ballsr kNsr lsb d e O Amsterd Omnibui MIJ sand aolt nl Tramweg Uaats sand Si Stad AmslardsBi sand 8 Stad KollsrdsM ssad 8 BttslB StsdAntwenwnl887l f Stad Brussel 1888 l J Homo Tbeiss Eegullr lesallseb OoerniK StasUleening 1880 8 IC K Oost B Cr 1880 8 dP HS Stad Msdrid I 1808 V r Nsli Bss H p 8poliloiirt 4 WATKIIUKIIJOK N TK UOUUA 1 büö s loorKeos s aTonda Hoog Laag Hoog La g Zaterdag 9 5 U1 1 26 5 3d 1 48 Zondag IU 5 54 2 10 6 07 2 82 Maandag 11 6 30 2 25 6 1 8 31 Dioadag 12 7 12 3 37 7 33 3 68 Wofusdag 13 7 55 4 20 8 17 4 42 Donderdag 14 8 40 5 16 9 04 5 29 Vrudag 15 Maart 9 28 5 51 9 52 6 17 HPUINGTIJ daa 12ea Maart s m 27e BarKarlUiien 8taud Hoordreolit OEBOREM 1 Maart Ma ia ondan 0 Veruieer en I rao Leeuwen 2 Jacob ouders VV Post en A Veroieer UVËRLEDË S 4 Mkyt T Ooms 70 j 5 J Tao Krtiiaiibiir 73 j