Goudsche Courant, maandag 11 maart 1895

Maandag 11 Maart 1805 No 6604 338te Jaargang DE iiHANDa UAOA ama du Frioteinps TE PARIJ S Zenden gratis Bflfranco bet praclitiff K illustreerd IIDE ALHI mn nederlandBchen of fransctien tekst bevat tande de afbeeldiiif en der latttst uititekomeB modellen voor het Zomepseizoan van kleederan hoeden enz voor heeren damea t kinderen op gefraukeerde aanvraaff aan M JULES JtLüZOT è C PARU8 Stalen van tijden wollen eit katoenen Jtoffen taken enz enz worden eveneeni fl nco toegezonden doch men gelieve daar Toor de loorten op te geven en ongeveer de rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzgn Beiletttngen vun S5 frnticx en hoot er worden meteene verliiKj nnj van 5 0 0 franco pracht ênorij oan inkomtnüa rechtan tn all plauuen van edeiland aan hal trêzorgü De klanten hebben geoiiu rormaliteiten TOor de inklaring of anderftints te vervullen daar ons réexpiditiêhais te Rozêndaat Noord Brabant dHarmcd hchwl is JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deeer Clourant g eschiedt dageljjks met uitKondering van Zon en Feestdaffen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 I Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatrt rm 1 6 regeU è 60 Centen iedere r el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot l uur des middL B 14 Gouda ADVERTENTISN 7oonp i di £ beTrilen Tan eene welgeKhapen Dochter C W B BD8CU To i o 8 Haart 1895 348 STAATSLOTERIJ De XaBKKINQ begint MAANDAG U MAABT a Loteo en gedeelten van Loten tijn te bekomen t n kantore ran den CoUectenr Wed A C C08IJN TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 ttilgeionderd Zondagi te eonanltearen ran 10 tot 6 nur SSfr V Allerwege bekroobd met EereDiploma s Gonden en Zilreren Medaille benereni ËereDiploma Gonden Medaille en Cer tificate of Award of the World Hygienic ExpoiitiOQ Chicago 1893 i het Wereldkroemii Drura Borst Honig Extract MELIANTHE VIT 01 Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM H N van8chaik Go gereatigd te sOravenhage Oeen middel i ot kan worden aitaeTonden welke de Melianthe ofertreit het ia OSHSBBOBPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de Tele en Tenchillenda bekroningen getuigt Het Tenacht en geneeet OJ rj£JZ OEi J t de streugate hoe t en TerouJerde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE beweten zyn de orertuiging dat hare uitnemende en geneunde eigenicbappeu op prgs worden gesteld De MELIAUTHE is terpakt in flacon Tan 40 cta 70 cta en 1 met gsbrniksaanwijzing Tooraion Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te i Qravmhag IV Verkrijgbaar by P H A WOLFF Drogiat Markt Qouda A BOD MAN Mmrindu J 0 BATELAND Bothoop B T WUK OuitwaUr Stollwerck sclie Borstbonbons ge brlcemd na Tootscbnft van den kon Unifemiteits Prot Oehm Ho ad Dr Harten Bonn hebben sedert 60 Jaren ala Tenaohtend middel tegen hoesten heewhbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan wanae en koude lucht is t byzonder aanbevelenswatdig een bonbon te gebruiken Verpakking Oaels pakjes i 26 cent Aloti verkrijgiiur m ÉO it PniKB OODE GEUEVEE Marks NIGBtTCAP Verkr gbanr bg PEETER8 Jz A 1b bew B vaa eohtheid ii oaohdt en kurk steedi Toornen TKD ten niam der Firm P HOFPM 1I B A SCHIEDAMMER PEMSCHE ST00MVEEVEH13 a Cbemisekc WissckerlJ TAK H OPPE HEIilER 19 Krutskade BcUerdam GebraTeteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OH Az Specialiteit Toor het stoomen en Terren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen Tan pluche mantels Teeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de aienwste en laatste methode geierid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk TOor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflsTerbaar in 3 dagen te Terren goederen in eene week Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbcTlekking Onanie en geheime nitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandache uitgaTe met 27 alb Prgs 2 golden Ieder die aan de rerschnkkeiyke gerolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in poatzegela en ia eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJi onder Bedactie der beate Kath Letterkundigen Maandeiyks Terschgnen 48 pag groot formaat orer 2 kolommen prachtige lectuur als Homana Novellen HMoriache Verhalen PoHii Allerlei Baadael Zogogrief Bebua en en Toor den zeer lagen prgs ran 9S CBNX per 3 maanden franco per post 80 cent Goedi oopsle m aollschrlft van Nederland P 8TOKVI8 WATEBBEÜ8 UlTOITSB S BOSCU HET ALOM BEBOEMDE TRAPPISTENBIGR uit de Klooaterbrouwerg DE SCHAAPSKOOI t Tilburg door onderscheidene gentesheeren aanbcTolen als versterkend en geuonil wordt per fust en gebotteld gelcTerd door G J Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K U Eenig gt voor Gouda en Omstreken Visitekaarten ONBEmOÜWSAASTElI Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en apoedig afgelererd ter Boaken ConrantDrukkery Tan A BRINKMAN ZN f P 4Liuurf Sociëteit ONS GENOEGEN fc Ab ucmeBt rMntelUi Üüii lei la 14 Maart 1895 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS s HASPELS ifrrtx Veenig Jartge Tooneeltnopbaan van den Heer Willem van ZuIJlen De Volksvertegeawoordiger LEVEAU Tooneelapel ia 4 bedr gven Aanvang half 8 uur SVf Gewone bepaUugen en pryxen HaodeUmerk Gy élt HoeSt robmlfct nit de Blikken Trammti Ti N KATER en Co Gedeponeerd GSOXIHQBlf Elk stukje heeft de Torm van een sittende Kat Esy Aiter PaiiExiiellBr Vtt j M Miiaaaaauil mtete ea aiS Biier PaiiilxiienBr Cegnac fin Bois Verkrggbaar iu nette Blikken Trommeltjet a 25 Oi bg onze bekende Tfrkoopera l OiaUI r I oooiTAo nic Boia tbh d léU ABaayme wofdt s UtwA ia TUMcal twmuid flauQhan run 6 Litor Intoud ToonlaB TMl hBI ftttMt TM Dr p F yAir HAHSL B0O8 Froafflawh f l SO DIMlitua TwbUsbMI U i P H J V WANKÜM J MELKERT Ooatharen Wat I j lnu ssiii Pnfs o isrt osrt ea fl U tmiL T Ad BhMar k Co ts Bettwiui Te Gouda bg A WOLFt Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Kracpelten en Holm s IQiiina LarocheQ TiSiRS E Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WUN aanbevolen door tal Tan binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in Hacons k f 1 90 en 1 Depot te Oouda hg den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THDIRraepelien llolm Hofleveranciers Zeist 4 w Indien V voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt U pond te staan op f 0 40 7 p md Kathreiner sMalzhofflehost j 0 15 0 ö6 by gebruik van Malzkoffie bespaart U dusperpond f 0 25 WILMS Co tt AmtUrdam tullen uitgeren een VOLKSÜtTGA VE VAN ZOLA s Roinaülische Werken Het Land Het Dierlgke m den Mensch Hartstocht en Geld Docter Pascal In 50 aflcTeringen Tan 32 pagina s voor alechts IS eent A aflevering Vja Met GRATIS PREMIE terfellACHTIG POETEET VAN 20LA te werken ian Zola rnanten uit door de meeaterlgke wgze waarop hg deugden en harstochten der mensoheu beachrgfl en de natuuriykheid waarmede hy dit doet maakt dat wg met ign werken mede leren Geen boeken ign meer geschikt om de hsdendaagsche maatschappeiyke toestandente leeren kennen dan de werken ran Zola t SUXB 4 Qoida gaelparadruk Tsa A Buxiiux k Zoon De Verkiesing VOOR DE PHOV STATEU T Ons atembiljet Toor de verkiezing ran a Dinsdag is reeds sedert eenige dagen ingeTuld met den naam van den Qoud chen VVethoader die in herstemming ia Dit zal geen onzer lezers Tervonderen aangezien wg reeds bij de eerste stemmi ni deze oandidaat Toorstonden Hel is vel jammer dat de verdeeldheid der liberalen deze herstemming heeft noodzakeiyk gemaakt Immers indien alle Toorstanders der ïrijzinnige richting dadelijk hun stem gegeven hadden aan den oandidaat der kieavereeniging welke ongetwijfeld de meeste kans van slagen aanbood dan ware deze reeds verkozen geweest Nu moet men weder de altijd wisselvallige kansen eener herstemming loepen Indien nu maar de buitendistricten na een De keuze tusschen de heeren van Qoor en Derckaen kan voor ons niet moeilijk zgn In de eerste plaats geldt het de politieke richting van de candidaten De heer Dercksen is beslist antirevolutionair de heer van Qoor een beproefd liberaal Onze vrienden geven natuurlgk de voorkeur aan een man die bij verkiezingen voor de Eerste K mer zal medewerken in hun geest het versterken van bet liberale element in dit boogu staatacollege Daarby echter verdient overweging dat de heer van Qoor zeker door zgn vceljarige werkzaamheid in den gemeenteraad en in het college van B en W meer in de mïïG EEOEPEN sooa HUGH OONWA7I 8 Vöór mgn vertrek ontving ik nog een brief van PrisoiUt een vsq die haïf begr pel ke epistels die ensohen van baar slag niet zonder groote iaspanoing ten pspiere brengen Zij schreef in g dat Psnliae wel was dat zg zich door bair liet leiden en raden en dat ty bjj baar blgven ton totdat die onbekende vriend of bloedverwant eoo terngf rkeerd iqn Maar Jongeheer schreef i verder tot m jn leedwezen moet ik hier bgvoegen dat bet mij voorkomt dat E i tusscheabeide toch niet goed is l o jonge daau namelyk praat nu en dan verward ofer eene vreeselijke misdaad naar uj zegt er bij dat giame wachten zal met het aan te geven aan t nreobt omdat zij gedarende hare ziekte in hare drooBeu iemand gezien heeft die tioh die zaak aantrekt Z weet niet wie het is maar zjj zegt dat dis perfooD er alles van weet Dat berieht braoht mg weer op mgn gemak Niet alleen bleek daarait dat Panliae aobten wilde tot Mjne temgkomat maar tevens dat er èen hebtatraaltje bg baar opging omtrent Jiet n in da laatste dagen was voorgerallen De slotregels ran Priicilla s brief deden mg het hart kloppen van hoop deien namiddagi JoDgahaar sokaem lij voor tewst te sien dat gelegenheid is geweest ondervinding op te doen van de zaken die in de Staten aan de orde zijn De heer Dercksen moge ala industrieel zgn sporen verdiend hebben en een goed gemeenteraadslid zgn voor de Staten verdient zeker onze oandidaat de voorkeur ook afgeacheiden van het verschil in politieke richting Wij herhalen dua wat wij schreVen op 25 Febr j l de liberalen van alleriei nuance in bet district Oouda behooren als één man voor hun beginsel op te komen Verschil van meening over sommige vraagstukken van den dag behoeft thans geen beletsel te zijn voor eendrachtige samenwerking in het belang van de gemeente van het gewest en van eene goede keuze voor de leden der Eerste Kamer De oandidaat der centrale kieavereeniging verdient aller sympathie zoodat allen zullen begrijpen dat het noodig ia de gelederen te sluiten in den strijd tegen den gemeenschappnlgken vgand Op 12 Maart zy dus ieder op zgn post Onzen stadgenooten behoeft niet gezegd te warden van hoeveel belang het is dnu beproefden wethouder een zetel te bezorgen in de Staten waar hij bg voorkomende gelegeninden kan opkomen voor onze belangen De buitenwonenden kannen gerust zgn dat ook waterschapsbelangen en polderzaken hem niet vreemd zgn Waar bet nu geldt een keuze te doen in overeenstemming met hun beginsel rekenen wy vast op bun hartelijke en gverige medewerking Men vergete niet dat deze verkiezing h t voorspel is van de gewone aftreding zogdat geen verznim of traagheid van nze zgde aanleiding geve tot het schieten van een bres in onze liberale vertegenwoordiging in de Staten Ieder der onzen stemme dus a B DINSDAG 9 tot 4 uur op j 1 imis m m WETHOUDER TE GOÜDA BINNENLAND GOUDA 9 Murt 1U95 GÏBierenmidrliif nvrd da nieuw benneTiide zg eeu trouwring aan den vinder hml Zy vroeg mij hoe die daar aankwam Ik zuule haar dut ik bet niet Mggso kon Toen zat zij den ring uren aohiereen om haren vinger rond te draaien en te pein D Ik vroeg baar ten laatste waar sg soo ovar peibsdr Ik tracht mg dreomen te hennnereo antwoordde sg mot dat lieve gliihlachje dat haar eigen ia Ik brandde van verlangeD om Jiet lieve vrouwtje tezegiea dat t hpt wettige vrouwtje was van mgnen goeden JQegenbeer Ik was telkens bang dat in den ring raq den viuger af sou doen maar goddank I zg deed dat niet Ja goddank tg deed dat niet I Toen ik Ptitoilla s bnef ten einde bad kwam er groote lust bij rog op om irrag te keeren en naar mijn vrouwtje te vliegen Maar ik bedwoog mg ofaohooD ik meer en meer de zekerheid in mg voelde dat mgne ontmoeting met Oonen mg geluk aadbrengen zon dat ik zou terugkeeren eu desnoods ten tweeden mate dieO ring aan haren vinger zou steken om baarde mijne te katinen noemen wetende ilat zij zuiverder was dan bet goud waarvan dat blinkend kleinood was gemaakt Pauline mgne schoone Pauline 1 mijoe vrouw mijne geliefde wii tallen nog gelukkig tgcl Den volgenden dag vertrok ik naar Siberië ELFDE HOOFDSTUK Eea hel op aarde Het was midden in den zomer toen ik St Petersburg verliet Het was drukkend heet ik had mg het Russische klimaat heel andera voorgesteld Ik ging per spoor tot Moskou over deo ipoorweg die m een rechte Ign van eene stad aaar ds andere loopt Op bsrel WetKoudttr de fa r Dr F U i itn Itersou door den waaraemeDdea Koramand at der dd Schutterij wïuinpliai ütjerd nameut bh Offici r n D ZEd eene i reaade uuf obodeo Door y itODdere oaiptandigbed a werd door deo heer van ItertOD daartoor bedankt H t toflatingi exameD T n leerlingen too de Normiialiclioo alhier had op 4 6 en 8 Maart j I plaats Niet miuder dan 26 caadidateo hadden zich aeDgemeld Het examea werd bggewoood door den Di tnot en deo Arrimdiisemeata ecboolptteaer De uitslag wae dat 21 werden toegelaten d I 19 tot dele I tot de 2e en 1 tot de 3e klam Ia eene openbare veriiadering an het departement Gouda dvr Maatschappg tTot Nat tan t Algemeen op Diosdag 12 Maart te bonden ui als Rpreker optreden de beer Heori M Dekking Tan Rottfrdam die een achttal letterkundige rourdreohten ut bonden Op Donderdag 7 Maart gaf de Eed rBkar kaïoer Hildehraad te B rg Ambacht bare tweede nitvoenng voor deien winter Men roerde twee btg pelen op cDe Geopftbeer of dat beeft mÜD comiaeoaaal gfdaan eu Ben nnrtje voor de bruiloft Beide stukken werden goMl afgespeeld en de leden der kamer mo hXMü tich in ht t applaui ran het pabliek verheugen AU naar gewoonte werd de fO Hnelllog met een bal beelotea De 20 jariiie behoeftige oaaintar J r d B t Oedtrkerk a d IJsel dit bare oddern ver lonn had weoddH zicb tot Her Majasteit de KofiinginKeK ütee met de bede om eene naatmachine opdat xg iu fltaat tou zgn ineikOn onderhoud en in dat ran eene buogbejwird lirootmoednr bet r dan tot btKlen te kannen TOor i o Donderdag wt rd huar door den bur HEDeeMter den beer Van Waning ran wsf Hare Maj sti it een gift van f 35 roor het beoogde doel ter baud getteld Zonüaft herdacht ile oadste knecht Nienlaas Van Dort den dag waarop hg v66t 50 jftreti werd ottgenomen als knecht op da Ihs looierg Tan de firma de wed J G Muller ft Zii te Haastrecht Natuurlgk mocht zolk efa dag niet ouopgemerkt voorbg gaan Van de firma ontTioit hg een practitige fauteuil en dn andere knechts Tar rdeo h m Maandag toen het feest op de looierg fres ook geacheDken üet peelhok was In eene teantkamer herachapea de jnbilaris zat daar onder een pi btig groen gemaakte eerept Ort Zoowel door den heer J C MoHer en diens familie van den Ci r is die weg zoo aangelegd loniler krommingen of afwgkingeo Toen de iogeuiuurt den Czaar vroegen Welke volkrgke steden de WBg moest aandoen nam Zgna ICeuerlyka Majestett een liniaal en trok op de kaart eene rechtu Ign tan Feieriburg naar Moskou yMsak hem zoo was zgn bevt l en zoo werd hij geslaakt even streng en onversobtllig omtrent de belangen van anderen als zijn eigeu dotpoiume een spoorweg van meer dan honderd veertig uren gaans raeht op b st doel aan en hoe ook in venoeking gebraebt het niet wagende op zgde af te wgken tegen het bevel van den autocraat In het Indrukwekkende Moskou vertoefde ik een paar dagen Ik had mij voorgenomen duf e n gids tef ens tolk te iDgageeren Daar ik behalve mijne vigen ual twee of dne vreemds talen sprak hul ik ruimer keus en koos ten laatste eeoschranderuiuiundjonKmenach met bes aaf ïe manieren die mg ver£ekarde dat hg volkomen bekend was op den grooteü postweg naar hst oosten ToeUi vaarwel zeggende san hei machtige ICremlin met zgna kerken vjjoe wachttorens en kanteclen vertrok ik met nijo nieuwen ruismakkar naar Ng nul Novgorod vanwaar w niet verder per spoor kondsn reizen WU kielden ons eene kozte poos op in de oude sohilderoohtige maar in vervat zgodei stad VUdmir wij Dbligden ar de hoofdkerk een bewooderens waamg gebouw met vgf torens w pèsseerdeo ver der nieu dat onze asudacht trok voor we gnei be rsiktf n Mgn metgezel was er zeer op gesteld dat we een paar dogen in die stad zouden bleven De groote janrmarkt was begonnen en bjj veixekerde mg dat het alleszins de moeite waard wu daar jets van te siaa naar ik was aiat tn Bwlawl o jaanaaittsa alfaati als duor enkela andere itigva tenen werd faeadaar m nig hartelgk woord toegesprakcD Maa vierde goed feest en dee avona werden d vrouwen ook geooodigd toodat men D g luik vroolijk bg n was De dag van 4 Maartui Toonaker voor dan jqbilarU en da overigtknechts oovergetelgk tga Da joogelings Teraenigiog Samoel to NteQwerk rk a d Usel hield jl Woeosda avond Dogmnali een openbare Tergadaring in de school aan s Gravenweg welke toagaak Igk was voor niet ledt n t t en betaling van 10 cents Zang en voordrachten wiaaeldenalkandw af Voorgedragen warden o m Da samaaspreak lieideos Ootaetc Vrghatd cSlin vlaohtv an Ik ben too verl g D eni Dl avond was om eer men er aan dacht Zew voldaan over den genotvollan avond ktanto man haiswaarts Heden avond bad te Reanwgk da taatatt va aderiog in dtt seiioao plaats ran het leea ga e iohap alliiar Ali spreker trad voor d vergadpnug op da baer J Kaptagn met aeaa leiiug getiteld De vrgage van een Groningar Kof kapitein door Warumefl Uuoiog Na da pauxe die op de le ng volgde werden n eeoige voordrachten lao besta gegevao Wfta t de Toonittar de vargaderiug aloot Da baide kiadaren vaa daa vft hoodtr B to VliHt mei jas van 6 en 7 jaren raaklaa Jl Dinsdag ovfr bet gs aan bet dwalaa en eooitfen afstand van de boa a in aen vrg üraeM en diepe sloot Gewaarschawd door aaa buur miisje was H spoedig hg de baida drankalinffün die hg echter niet kun b ik 0 ond r ftioh g heel te water te begeven De radelooia moader was ondartaaarhen ook op de plaats van het onheil gekomen an ging mede da sloot 10 doch niet kunnende helpen ea lelva in gevaar werd t door d n knecht op den kant gehaald doch niet dan nadat ook deia zich te water bMgeren had De vader moehl emdelgk de voldoening smaken zgn beida kinderau te redden waarna alle vgf op bal droge stomlaot in kond kletaaat nog rillaadt van dan schrik maar ook sialsgetakkig dal alles o bovaa Tarwaobting goad afgaloopaa Naar het Haageche Dagblad varnramt ii Woeosd igavond in da cl o b vergadering der katholieke leden van de Tweede Kamer van gedachten gfwi seld prer de gawaranweta voordracht waarvan da babaodsUng aanstaande i vitciten te tien aldus gelasUt ik hem terstond loeba reïdselen te maken teneinde onze reis te kunoaa voorttettsD We reisden nu op eene geheel andne wQss Dsar htt zomer wss wss de scheepvaart opsa op de rivieren Wg nsmen ptaata op eene stoomboot en voa ree de hreede Wf lga af tot w te Kasan kwamea aan de ri rter de Kama Deze kronkelende rivier vaaren mij op tot wg de groote belaofryke stad Pera bereikten We waren vgf dagen op bet water de vHf LsngMi dagen geloof ik die ik ooit beleefd heb Die kron kelende rivier en die langiaam varende stoomboot deden m hartclgk verlangen Weder den voet aan land te letten Nu dau seheeyn we weer beter vooruit te komen De weg liep taebtait en niet in boiiderdlai boehten We warsa na nagenoeg saa t uiterste einde vso Europfk Nog een xleine veertig nnn en we gaan den Urat over en komen in Asiaii49 Huslaad Ts Perm maakten we onze laatste toebereidsels Vae Perm af kunnen we alleen met poatpasTden reizen IvaUf mijn gids koopt mg na ve l loven eu bisdeo een taronto aeae soort van phaeton De bagsge werd er in geborgen we namen plastt ooia eerste postpaarden werden gehuurd drie in getal o leluigif op de eigenaardige manier de Russea De Yemsebiok spoorde ze san met de vnendelgke moedgevende woorden die naar de Russisohe opinie neer doen don de iweep en voort gingen we iu t voomitzieht van dnzea langen tocht FWfairM