Goudsche Courant, maandag 11 maart 1895

Hoófdkwsdistnct GOCDA Door de Liberale Biesvereenijfinj cBurgerpucbtk te Krimpen a d Lek en omstreken wordt bii de llerslemmiiig op ÜI SDA i 12 MAAKT a s van 9 4 uur voor een Lid van de Provinciale Staten met den meesten aandrang aanbevolen de Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR HETHOIDER VAN GOIJD A op wien reeds bij de eerste verkiezing bel gprootsie aantal stemmen werd uitgfebracbt HET BE8TDDB 1 P VAN DER BOOG Vooniiter I M BOOGABRDT B BLOK I S MAN IN T VELD K VAN DEN BBBO PanninsoaMtar J HOBFLAKB Seentaria AXiXJTB Agrent voor Gouda en Omstreken PIAyiNO i ballenlaadKhe i Geïmporteerde Staten Oanerftsl Kam Zitting ran Vrüdag 8 Uurt 1895 Het debat orer de motia Oerritsea omtrent loon en arbeididuor werd Toortgewt De beer Pytternen rdedigde de motit als noodig ter wering ran miibniiken by aaaneming De motia beteekeot dat de Kampr bereid is mede te werken tot materieele verbetering vaa bet lot van deu werkmanDe heer Van Alpben itetda een gewpzigde mojife fOOr nitaprekende ds wenicbelgkheid da bg bouwwerken ran rykiweife die by BaDnemiag en binnen de grenzen van ééu geneenta tyn uit te voeren bijaldien het inzooaanige gemeente gebrnikelyk ie byzoudere be patiagen omtrent loon en arbeidsduur iu de iMftekken op te nemen met dat gebruik rekening worde gebonden De beer Pynappel bestreed de moti Gerrit en woKan baar on eker3 bedoeling on dat baar doel te rer gaat of niet ver geuoeg en omdat baar begineel zich bepsalt tot wering Tan mifbruiken De Staat moet niet verder gaan De beer Lobman deelde dat geroeton De Staat kan alleen by aannemingen zedelyke mutregelea Toorsebrgren maar geen loon bepalen Blen regeling fan bet arb dscontract il niet mogelgk ronder infoering ran kamen fan arbeid Het ware leer nadeetig al de 8ta t by de niltoering van ryktwerken de eene gemeente ging beachermen boven de andere Na uitvoerige baitryding der motie door den miaiiter die nog geen genoegeama gegeveni bad om on reeda met zatk reede met xolk een roorttel mede ta gaan werd de motie die reeda geyyaigd waa ten gerolge van bet rooritel Van Alphen verworpen mot 38 tegen 36 ttenamen BotteolaDdscii Overzicht De Belgiache miniiter van finaociëu heeft by de Kamer eea wetaontwerp ingediend tot wysiging ran de tabaki belaatiog alimede oen ontwerp tot laoecbaffiag van vuur en bak kangelden en tot wyziging tan zekere invoer rechten Ook ia een ontwerp ingediend waarbij eao accyai op de margerine wort t ingepteld Het bekande ToorsteUKaoitz waardoor de fltaat de regeling ran den invoer en het bepalen van den pryt van bet koren aan zicb sou trekken wordt iu geheel Dnitscbland in rarioheideo couranten en vergaderingen nog steeds druk beiproken Intuicchen wordt bet iteedn onwaarechynlijker dat dit voorite ooit wet zal worden ZeUs in laadbouwkriugen ii de stemming niet onverdeeld guoitig Zoo hebben aiob o a in dea Landwirtbschartsratb verscheidene itemmen tegen bet Toorhtel Kanitz varbaven Eindeiyk vinden we in eenige Daiuohe bladen bet baricbt dat de Keizer tegen den coniervatieven afgevaardigde von Manteoflet gesef ion hebben Ik kan bet br d voor da arme men chea toch niet daarder guta maken t II wal een aej youdige waarheid maar toch doet bet goed diê nit i keizers mond te hooren dedert Maandag Tiffi ééa dag pauze houdt de Franicbe kamer kioh bezig mrt de begrootiug vno oorlog en daaAg werd een belangrijk debat gevoerd over de etrydaacht der republiek in vergelyking met die an dan tegenstander nit de jaren 1870 en 71 Boobe en Caraignao waren fuire de voornaamitè sprekers di4 mMore iegenovor meening stelden Eerstgenoèisde rapporieu r over de begrootingg zoekt lie kracht u lands WMrbaarbeid meer in opn goed geofgauiseerd l er en in beroeps soldaten Cavaignac is voorstander van een volkswapening en wil reeds aanstonds den tweejarigen diensttyd zien ingevoerd De rapporteur heeft in een welsprekend pleidooi alla pogingen nagegaan door DaitschUnd aangewend tsr volmaking van zynloger n cyn nde evenals zgu rapport ademdn een pMsimistiaohen toon Het was eeu cri d alarme om de Franiohen te wgseu op bet gevaar waaraan zg aioh door verswakkiog van het leger blootstelden Sedert 1887 betoogde by had Duitschland voortdurend meer aan syo leger teu koste ge l d dan Frankrgk totdat betfversahil vertedan jaar selfs 190 millioen in bad bereikt Hat punt waaroy bet in onsen tydaaukwam was hal effectia duurzaam te maken te sorgao dat elk regiment elke oompaKnie voltallig bleef In Rusland was men daarin enrst met het jaar 1893 geslaagd en in Duitschland stond dit beginsel steeds op den voorgrond Dïiitr ademt men ju de lucht der historie dk r breekt men niooit de schakels van het verleden af Maar dat had de vorige minister van oorlog Mercier wèl gedaan Sedert 1893 heeft Daitaehland een tweevou dige orgiuiisatie en twee legers tot zyu beschikking bet kon een onteltmre reserve ouder de wspeuen roepen èn had bovendien een staand l ger elk j penblik gereed om te velde te trekken Voor een snellen hevigeu nHn al en het beaetten van bet groudi ebied usarmate het aanvattend leger voorwaarts rukte thans de eenig mogelgke wyae van oorlogvoeren was deze Dnitache maobt meende Roche vo koiuiu berekend Het getal maoaebappen dat in Frankrgkonder de wapenen beet te zyn ww steedsgrootelijks overdreven bnt leger waa ar inF laats van 543 000 zooals de wet voorschreef feite yk maar 407 000 man sterk enhetDnitsehe 570 000 bovendien wisselde de geUlsterkte der compi Dieëo en eskadrons io Fraukryk voortdurend Tengevolge vao de administratieve maatregelen des vorigen ministershad men voor dit jaar by de infanterie 106 000 man mnelyfd voor 10 maanden en slechts99 00Q voor dne jaren en da nog wet metonvoldoe ide kadfrs t Frtnkryk liep alxoo ft vaar te vert atlen in het tege uu vu ruigste Ide uiterste vau 1870 toen had het soldutea maar geeu reserve en nu zou bet spoedig reserve bt bben onder soldaten Spreker verniaande het land om voor geen offers terug te deinzen Wat beteekenden eenige milltoenen iodieu daarmee efu oorlog kon worden voorkomen Een nieuwe uederla ig zou hei land duizenden milliueneo kosten De rede vau Roche werd zeer toegejuicht maar duarop kwam Cavaiguac oud mioister van marine aan het woord die een doorloopeode bestrydioK leverde van wat de rapporteur gezegd h d Evenwel erkende by dat Daitschland thans krachtiger wan dan de Republiek alleen maar by wilde op andere manier het leger versterken en hoopte ook dat bet land oor nieuwe fout n van bet oorlogsdepartement zou bewaard blyren Het aantal recruten mag in ieder geval nitit verminderd women De minister van oorlog noemde de qnaestie van het effectief de gewichtigste en besloot na breede technische verklaringen met de verzekering dat de Kamer er op rekenen kan dat do regüoring voor een leger zal zorgen waarop Frankryk zich kan verlaten Waarschynlyk zal du Kamer zich by deze goedkoop verzekering wel neerleggen Veel IS er trouwens toch niet aan de taak te doen tenminsto niet wat de opvoering van bet effectief botrett Frankrijk kan slechts 38 mill iuwoners stellen tegenover demeer dan 50mill in het Duitsche ryk En in de toekomst zal die verbonding oog ongunstiger worden wan neer de aanwas der bevolking in de Republiek xoo nubediiidend blyft Pruisen alleen heeft nu reeds weinig minder inwoners dan Frankryk De gevreesde ernstige crisis in de Engelscbe laarzHiifabrieken in uitgebroken Het laarzenmaketsverbond htreft aan de leden van den fabriknntenverboud kennis gfgeven dat het werk zal worden gestaakt ten gevolge van da door de laarzenmakers bestraden invoering van macbiuerie Het fabrikantenverbond heeft daarop te LeicenU r beeloteo a Maandag alle 8000 fabrieken van het verbond met haar 200 000 arbeiders te sluiten Veel kans dat de stryd bygelegd zal worden achijnt er niet te zyn De patroons sgn ten hoogste verbolgen over de anomatigende houding der werklieden en verklnren dat zy liever de labriekeo sluiten dan toeKeveii De werklieden boKchikken over eën kas van 62 000 pdst en meeneu dat zy daarunde gerust den stryd kunnen aanvangen De Bo ird of Trade c bad zyn bemiddeling aau ebodeo om tot een miunelyke obikking te K raken maar deze werd door do fabrikanten vau de baud gewezen op grond dat de werkliedeu zich niet by de beslissing vao eea ch utsgerecht wüIhu nuerlegiien Hedenmorgen tusachen 10 en 11 uur is in de gemeeiite verloren tusschen de 3t Aotbo niestraat en de iKorte Akkeren een l iu P kje gewikkeld iu een paarsch lapje fn d t lapje bevonden zjrh 1 een grpen bearsje waarin één goudtientje 2o 3 bankbitletleu elk van f 25 3o 1 munthillet van f 10 4o één bankbiUet van f tiO De Cktmmissaris van Politie te Qouda verzoekt iulichtingen opsporing en bericht Gouda 9 Maart 1895 De Commissaris van Politie W N v N GAllOKRE N Burgretiken Stand OEBORËN 8 Maart Catharina Theodora Maria Josepbtna ooders F J Buscb en C W B Tonino OVERLEDEN 6 Maart W A Okkersen 2 j 7 E Osinga 10 m W Olthnysen 2 m b A Oltbiiizeo 2 m ONDERTROUWD 8 Maart G Peek 22 j fu J Meyer 20 j iLDVERTENTl£N Heden overleed once jongste lieveling ANTONIA in dea unvalligen leeftyd Tan 7 maaujlen F VAN STBAATEN C H VAN 8TRAATBN F iij Qpuda 9 Maart V D Beer en Hemnw VAN BOLHUISH01T8EMA Ldcu betuigen hnn innigea dank Toor de rele bewyzen ren deelneming ondervonden by het oTerlgden van fannne geliefde Moeder Meyronw de Wed 8 HOITSEUiVAN BOLBOIS y AiiterPaliExpeiliir ffl mut dea akadi in Mu hnaguan Anlier PaiilxiieHer Fl i M eiM n oal 1 36 de ImiL Tenkaada ia de aeeitt A K tliektii au bg F ijt HMlterA O to BottanUm Te Oonda b j A WOLFF Markt A U4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Een Eoofdonderwïjzery gediplomeerd voor de Pransehe Taal heeit eenige nren duponibel tot het geve van LBSSEX Voorbereiding Toelatingaeiamen B H B S en Gjmnaiinm Fr Br onder nam 2369 aan het Bnrean dezer Courant TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags t consulteeren ran 10 tot 5 uur L van WAÏÏKUM Alle dagen zön roorhanden V E ESC HE ZOUTE BOLLR SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN eb JSjne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWEG Openbare VrUwlllige Verkoopiog De NoUris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is roornemens om op VRIJDAG 22 MAART 1895 des roormiddags 10 uur ten Herberge Tan J Zuidbbvlibt op het dorp Stolwgk in bet openbaar te rerkoopen Drie Huizen met SOaUREN verdere Getimmerten Tuin Erf Weg en Watering benerens diverse perceelen Wei Hooi Bouw en Grasland stMOnle en gelegen aan de noord en zuidzgde van het Begersche onder de gemeente fftolwijk lamen groot 5 Hectaren 82 Aren 20 Centiaren Breeder omschreven bj biljetten en inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Agentuur bg de Firma Wed BOSMAMteGoeda MOHaEU ZOITDAG eene Zending ECBTSmSCBBIEÜ MolcDWerf B 31 BK aiiAifoa acAOASJWs dv Fristemps T E PARIJ S Zenden gratis nfranco ie Tcnerale geïllustreerde catalogus m tie holtandsche en franache talen beTattende ileniuuwste modes voor het Zomai aizo n tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JUÜZOT C PARIS De staten der nieuwste modestolTen in voorraa i bijlMppintempa wordeneveneeue kostoloos toegezonden doch men gelieve iiuu cli i de verlangde soorten op te geven cti ongeveer de pryzen te bepa4en Vsrxendlngen oa ar alle Landen derWareld Ih catalogus bevat de Voorwaarden der vflrzrndingen voor Franco Vracht en Reeh ton Coppespondentie in alle talen Openljare Verkooping Ie STOLWIJK ten overstaan van den te Qonda resideetenden Notaris G C FORTUIN DROOGLBEVER Op trOENSDAQ 3 APRIL 1895 dea mnv gens te elf uren in het EofSehuis van P SroPFiLBMBUBO op het Dorp van £ en HUIS geteekend C No 35 waarin Vergunning verdere betimmering en erven en eenige perceelen Bouw en Hooiland weg en water staande en liggende in Benedenheul N Z onder de gepeente atotwifk te samen groot l hectare 45 aren 86 centiaren Te aanvaarden den 1 Mei 1895 De perceelen zgn te bezichtigen 29 Maart 1 en 2 April aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Madere inlichtingen ign te bekomen ten Kantore van den NoUris J 0 SPROUT ta Alfen a d Rgn alsmede ten Kantore van vooiw noemden Notaris VORTÜUN UKOÜGLBE VER te Gouda ff AA BËVËLii G De ondergeteekende verklaart hiermede gaarne dat de Bynlandschen druiven borst honig met buitengewoon goed gevolg tegen kinkhoest bg kinderen is aantewenden J WAGNER apotheker Apotheek dé Adelaer c Mtlt Mqu zoontje van 8 maanden dat hevig avn den kinkhoest leed werd na het gebruik van den Rgnlandschen druiven borst honig van W H ZICKËNHEIMER te Jfoinz van deze kwaal geheel genezen wodat ik den druivenborst honig ten zeerste kan aanbevelen Bürsdorf bg Kgnau in Silezië GOTTLIEB TRISPEL Grondbezitter Echt verkrggbaar in Flesq ien a S 2 fl 1 en 65 cents Te Gouda bg F B A WolS Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog OudewBter bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg H Frerik s firma Hegnekanp en Ch Sterk Stolwgk bg Ci G v d Berg Bergambacht bg J d Dool Hazerawoude bg a Winters HaudelamerJi GU die Hoest gebruikt nit de Blikken Trommel N KATER en C o Gedeponeerd OBOSIHOSJSr Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel es k 3 0t bg on ia bekende Verkoopers Hoogbeemraadschap Rijnland DUEURAAF EN HOOOBEEMRADENVAN RUNLANO bretuen bg deie ter openbare kennis 1 dat de Lgsten dar etemgerachtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1895 looals die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van Maandag 11 Haart 1E95 ai voor een ieder ter leting zullen liggen als volgt De Lgsten van al de UMtim diHricUn ter Secretarie van Rgoland op eiken werkdag van des morgens 10 tot dea namiddags 4 ure alwaar ag tevens te n betaling van 10 Cents van elke Lgat verkrggbaar zgn die van het derde dütrict aan de Cruyutu die van het vierde dalriet aan de Li ndert die van het eevemle diatriet aan de Leeghvateri die van eli der merige dittriclm ter Gemeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadsdtap deze kennisgeving op 9 Maart 1895 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland 80BERT DE VRIES Dgkgraaf H P BBRDBNIS VAN BËRLEKOM Secretaris OPBHBARE ERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 11 MAART 1895 des morgens te dlf nren in het Koffiehuis üakhoxiB aan de Markt ten overstaan van den Notaria G ü FORTUIJN DROOGLBEVER VU No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS BLACHTEUU en EBF aan de Zengstraat te Qouda wgk G no 42 verhnurd bg de week voor 8 tot den 1 Mei 1896 N 2 Ben goed onderhouden WOONHOIS BRF en TOIN met alzonderlgk BOVENHUIS naast het vorige perceel aan de Zengstraat te Gooni wgk G no 42a en 43 Verhuurd tot 1 Mei 1896 het Benedeuhnia voor 240 per jaar en het Bovenhuis voor 2 75 per week No 3 tot 5 Drie HUIZEN en EttVEN in de Stoofsteeg te Good waarvan twee met a onderlgke Bovenhuizen wgk A Nrs 78 79 79a 79i en 80 Verhuurd bg de week no 78 voor f 3 no 79 en 79o voor 3i75 no 796 en 80 voor 3 85 No 6 tot 8 Da HOIZEN en ERVEN in de SpeldemakeiURég te Oocoi wijk G no 47 48 en 49 Verhuurd bjj de week no 47 voor 1 de beide anderen elk voor ƒ 0 90 No 9 tot 14 Zes HUIZEN en ERVEN in den Vogelenzang ta Godoa wgk M nrs 63 65 7 69 71 en 73 Verhnurd bg de week no 63 65 en 67 elk voor 2 nr 69 voor ƒ 2 05 no 71 voor 1 90 en no 73 voor 2 En no 15 tot 19 Vgf HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat ta Gouda waarvan 2 geheel nieuw wgk L na 54 56 63 64 65 en 66 Verhnurd bg de week No 54 56 voor 1 75 nr 63 en 64 elk voor 0 85 en no 65 en 60 zgn tarstand ta aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatata werkdagenvóór den dag der veiling van 10 tat 3 nrenen op den dag der veiling van 9 tat U nren ta bezichtigen Nadere inlichtingen zgn ta bekomen tan kantore van voornoemden NoUris FOBTUIJN DROOGLKEVBB ta OoDDi Opealiare Verkooping te SLÜIPWUK gemeente REEUWIJK ten overstaan van den p Oouda resideerend Notaris G C FORTÜUN jDROOGLEEVER op WOENSDAG 10 APRIL 1895 des morgens ta elf nren in def Herberg van K Hoodnaoiziii op het Dort van No l en 2 Drie HIJIZBN Wgk G No 29 30 en 3L SCHUUR ed ERVEN op het Blok TogeleHtang te JWeuwC Siuip otfi groot 52 Aren 25 Ceni arenj No 3 Eenige perceflen BOUWLANDenz op VeUenbroek ta beeuaijlc Simpuijk noot 3 Hectaren I i Aren 20 Centiaren Terstond te aanvaardeai In No 4 De onéerdeeUle helft in eenige perceelen HOOILAND EL8KWEEKBRU VEENPLASfen WATERING op Nimwenbroek ta jfteeuwijk Slmmmk ta samen groot 9 Hectèren 52 Aren 63 jentiarei j eratond aaltaarden De perceelen zgn ë dagen vóór den verkoopdag van 10 tot p nren en op dien dag nn 9 tot 11 uren ta Uezichtigen Nadere inlichtiiigen Jteeft voornoemde NotajiB rOBTDUN DRO QLBBVKB ta Oimda Soclelcit 0 S GK OEGEN c Ikauemeal VsorateUiBt Donderdag 14 Naart 1895 Vereenigde Rottardamsche Tooneelistan Directie LB GRAS m HASPELS Veertlg Jarige Tooneeltuopbatm van den Heer Willem van Znillen De Volksvertegenwoordiger LEVEAÏÏ Tooneelspel in 4 bedrgven Aanvang half 8 uur HF Gewone bepalingen en prgzen mim mmm te GOUDA tan overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLBEVER op irtitudag 3 naart iS 3 dee morgens ta elf uren iu het Gebouw der U K Leesvereeniging aan de Westhaven van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht WOONHUIS ERF en grooten TUIN aan de Gouwe ta Gouda wgk C no 234 groot 3 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1895 Het HUIS bevat beneden 4 Kamers Kelder Keuken en Waechbuis met Zolder en boven 4 Kamera Dienstbodenkamer en Zolder met V liering No 2 Een HUIS en ERF in een gangin de Boelekade ta Gouda wgk R no 5ö Verhuurd bg de week voor f 1 25 No 3 Twee HUIZEN WAGEKMAKERIJ SCHUUR eu KKVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda wgk S no 61 en 62 to samen groot 6 Ai n 60 Centiaren Verhuurd bg de week no 61 voor f 1 25 en no m voor f 2 No 4 Drie HUIZEN met K088TALLIN6 2 SCHUREN HOOIBEttO ERVEN grooten TUIN en WATEltING uitkomende door de laan naast het vorige perceel aan het Draalpad ta Oouda wjjk S no 64 65 en 66 ta samen groot 20 aren 17 centiaren Verhuurd bg de week no 65 voor f 1 no 66 voor f 0 90 en no 64 met den Stal de Hooiberg en den Tuin zgn terstond te aanvaarden No 5 Een HÜI3 SCHUUR HOOIBERG en EBVBN naast het vonge perceel wgk 8 no 63 ta samen grpot II Aren 91 Centiaren De schuur is terstond te aanvaarden t verdere is verhuurd voor f 1 25 per week Na afzonderlijke veiling en afsiHg worden de perceelen no 3 4 en 5 gecombineerd o 6 Een TUIN in de 4e of Baggnenkade ta Gouda kadastraal bekend in sectie A no 2814 groot 3 Aren 75 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 tot 9 Drie perceelen best WEILA1 D liggende in de Oade Gouwe te Gouda kadastraal bekend in sectie A do 1183 1193 408 1177 tl 79 3S3 en 2613 te Bamengroot 3 Hectareu 34 Aren 50 CeDtiareu Terstond te aanvaarden Na afzonderlyke Teiling eit afslag worden de perceelen no 7 tot 9 gecombineerd £ n no 10 Ëeu aangenaam gelegen BRF eu TUINTJE aan den Fluweelen Singel tn Goudm wgk R no 556 Verhnurd tot 1 Mei 1896Pvoor f 4 per week Het Huis bevat 4 Kamers Keuken Zolder en velerlei gemakken De perceelen zgn de 8 laatata werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tat 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren ta bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUris FORTÜUN DROOGLBEVER ta Gouda AAOTESTEDfflG Op WOENSDAG MAART 1895 des y m ta 11 nren wenioht de Beer A J J VOS ta Gouda in het Lokaal van de R K Laasvniiiiiaiso a d Haven Aan te besteden Het bo wen en vergrooten vaoH het Kagasljii en Werkplaataen oin de Tarfmarkt te Oonda Bestak en teekeningen lig n tar inzage in bovengenoemd lokaal en zgn van af DINSDAG a s aldaar verkrggbaar ad 1 50 per stel Inlichtingen zgn ta verkrggen bg C P W DESSING ta Oouda Openljare Verkooping te GOUDA tan overstaan van den Notaria G C FORTÜUN ÜBOOGLEEVËB op MAANDAG 18 MAAKT 1895 onniiddelgk na de togen dien dag aangekondi fde veiling van onroerende goederen in het Koffiehuis Uarmaniec aan de Markt van No 1 Ben goed onderhouden WOONHUIS ERF en TUIN aan de Spieringstraat ta Gouda wgk F no 19 Verhuurd bg de week voor f2 50 No 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN met alzonderlgke BOVENHUIZEN aan de Peperstraat ta Oouda wgk K no 268 268a 269 en 269a Verhuurd bg de week no 268 voor f 1 30 no 268a voor f 1 25 no 269 voor f 1 40 en no 269a tantond ta aanvaarden No 4 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met bovenwoning aan dejernzalemstraat ta Oouda wgk F no 4 Verhnurd per 3 maanden voor f 32 50 No 5 Een Hl IS EllF enOBOOTSTÜK GROND iu den Zak ta ou ia wgk L no 288 beneden tarstand ta aanvaarden en boven verhuurd bg de week voor 80 centa No 6 tot 13 Acht naast elkander gelegen HUIZBtJ ERVEN en GROND in de 4e of Baggnenkade ta Ouuda wijk R no 420 tot 428 Verhnurd bg de week no 420 en 423 tot 425 elk voor f 1 25 no 421 22 voor f 1 40 no 426 en 427 elk voor f 1 20 en no 428 voor f 1 15 No 14 Een HUIS ERFen STUK GROND in de 4e of Bagijoeokade ta Oouda wgk R no 441 Verhnurd bij de week voor f 1 25 Bn no 15 Eeu HUfS SCHUUR n ERVEN met BOOMGAARD en DUKGROND wgk C no 26 aan den Haastrechtschen dgk naast het Boosra gemeente Baaatreeht ta s meu groot 14 Aren 22 Centiaren Te aanvaarden 1 MEI 1895 De perceelen zgn de laatata 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 nnn eu op den verkoopdag van 9 tot 11 uren ta 4 ezichtigen Naden inlichtingen zgn ta bekomen tanKantore van genoemden Notaris FORTUIJN DgOOGLEEVER ta Oouda Dames Attentie m HM bciU onsduMjrlalt sa makkeljrkst peeumUibl voor Hmtm CD Tooriü damn en Klnd Mboeow rk la df Apprctnar vao C M Miller 4 Ce k Mui op Berlla BeiUi Str 14 Men lette foetf naam en hbriekimerls TM WiikUnwri la lehMiwarl fUwtorlM MruJ e t fer w untmim è r wkim OpenT arj Verkooping te GOUDA tan overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOQLBBVBB Op MAANDAG 18 MAART 1895 dea morgeos ta II nren in het KoSehniteHaiHOMK aan de Markt van No 1 Ben ruim ingericht WOOIVHIIS ERF en TUIN aan de Westhaven ta Oouoi Wgk B No 195 Te aanvaarden I MEI 1895 Het huis bevat 6 Kamers Keuken 2 Kelders zolder enz No 2 Ben goed onderhouden HUIS en ERF aan de breede zgde van de Karuemelksloot ta Gouda Wgk R No 502 Terstond ta aanvaarden No 3 Ben HUIS en BRF in de Vlamingstraat ta Goooi Wgk O No 373 verhuurd bg de week voor 1 Hfi 4 tat 9 Zet naast elkander gelagen perceelen BOUWGROND elk breed 3 50 Metar vooraan in de Heennkade in de Korte Akkeren ta Goooi Kadastraal bekend in sectie E No 1569 groot 6 Aren 30 Centiaren Terstond ta aanvaarden No 10 Ben MOESTUIN of perceel BOÜWORONU met SCHUUR in de Korta Akkeren te üouot Kadastraal bekend in sectie E No 785 en 1449 ta samen groot 8 Aran Tentond ta aanvaarden En No 11 Beo HUIS waarin BROODBAKKERI T ERVEN en OUOND aan dan Langen Tiendeweg ta Ooco Wjjk D No 43 met eene uitgang aan de Houtmausgracht Te aanvaarden I MEI 1S De perceelen zgn de 3 laatsta werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tat 3 uren en op dien dag van 9 tat 11 nren ta bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden NoUris FOBTUIJN DROOGLEBVEB ta Ooooa 348 STAATSLOTERIJ De TBBKKINO begint MAANDAG U MAART a i Loten en cedeellea van Loten ijjn te bekomea ten kantore van den Colleotaor Wed A C C08IJN Tegen 1 MEI GEVRAAGD f C konntnd Koken litm Ooathsran B 86