Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1895

33ste Jaargang Dinsdag 12 Ulaart J895 No 6605 fiOOSCHE COIBINT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regefe 4 60 Centen iedere r el me r 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deeer Courant geschiedt dagelyks met uitr4 ndering van Zon en Feestdagen De prijs lier drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 AJionderlyke Nommers VUF CENTEN 8 O O i O 1 w A X A l § o A sr as 5 S er 2 c 2 na A Q S A O S o B © 815 1 A A B a A S a A A SS 2ï II 2 ® D S A V A 2 SE a o i B A a SS sap op 1 o as 2 5 B C B b 2 § 2b ë 2 2 B s a 2 A A A B A Ba s I ID eo o 2 S B O S 1 o K o S o B i s b2 A X o o o 5 as A as 2 = A A 2 B S 2 2 B B as BS V ft ssS A ïï B ft as BW g A = 3 a sis 3 B Ut v 0 g CN a n 89 o o S S S5 s © S2 0 o 2 ï 3 = 2 B fix 2 ri cj A = 5S 2 A s S a Bs S A 25 er OF B 2 S § 22 aB B S iis o A as as s 2 B B B A S A otSr A o 2 A 2 a 3 0 C BA = 1 = Il B 55 A B S 2 2 B A Aa 3 W WS n c P 2 ê S 5 = 5 fel = 3 a 2 S 11=1 1 S2 a 9s H P A § = I A D as B S S £ § B = WQP en5 S B nf CD fD i CD BS © BTO CD Cc Cc CD Ti I Wij herinneren den kiezers dat morgen de herstemming plaats heeit voor de Prov Staten en dat de candidaat der Centrale Kiesvereeniging is de heer 1 Wethouder alhier BINNENLAND GOD DA 11 Maart 1895 De TermUto broche en belletjes by den beer IJpelaar ODtTfeemd zyo op Terzoelc ran den heer Commiisaria Tan Politie alhier te Utrecht in beaUg geaomeD Drie korporaala Tan bet garniuien alhier hebben te Leiden met gonstig geTolg examen afgelegd als onderofficier Zg kregen de oommen 2 3 en 4 en zyo genaamd ran Ooaterum Dee en Reorioga Van de gelegenheid tot raoineeren of reTacineeren on bet Stadbnia alhier werd gi teren door 183 personen gebroik gemaakt Hedenmorgen bij het ontdooien der waterleiding op de Tiendeveg bad een werkman het ongelok dat hg zyn band op den kop Tan het breekgzer lag waardoor by toen de moker er op tereobtkwam danig werd Terwond aan de baud De trein 191 Tan Leiden naar utrecht heeit Zondagochtend toswihen Waarder en Woerden een man orerreden De man Tsn wien men Zondagmiddag te Utrecht nog niet irist wie by was waa onmiddellijk dood By Kon besl ie benoemd H Ie Conltre met ingang Tan 15 Masrt a a tot bnrgemeealrr Tan Bodegraie met loekeoniog Tan oerTol ntalag als borgemeeater Tan Boskoop Naar wij nit goede bron Ternemen beataat by de Begeering het Toornemen om biooen leer korten tgd da Tsrboudiog tnsschen de nacbriJTingen in het Gootboek der 2 pCt nationale acbold en bet kapitaal dat strekken Koet tot aekerbeid der ryks rekenplichtigen FEVILLETO TEËÜGGEÊÖËPËN nooa HCQH OONWAT 40 Wij ndtü d o U l over die fofater oiet zeer lioog il Wy putaerden den ateenen ob hik opKenoht tooali Xna vij zeidu ter eere van eeo kozakkeo opperItoofd Yenoftk geound A aa dea Toorkaai lizeo we het woord Kuropa en op de achterzijde het woord Ajiié Mya eeraten nacht in Azië bracht ik door te Kkaterineburg ik lageohter het grootste gedeelte van den nacht wakker oitrekeaende hoeveel uren gaans ik nu Ttn Paalioa af wta Want er tyn reeds rer obridwe dtgec éfloopen aedert ik Si Petersburg riatan heb en ik heb gerftiad met den meeat mogel jken poad toofa echijnt hét mij toe dat onte reis uaawalijks begonDen ia ik kan werkelyk ook eerat ten UMtaabij Kiaaen hoever ik nog zal moeten reizen Mii ik Tobolsk zal bereikt hebben Eem nog de kleinigheid vao honderd vijftig uur Taa Ekaterinebnrg tot Tnimeo dan nt half koo ver tot ToboUk en ik uldenGouvemeur Gaaeraarkanaen im en en afwachten welke informaties hy mg lal gdiaveD te geven We worden mei ons rgtuig orergnet in MBe pont over de breede ÏJ auk die rivier met haar gtls water die etk Bussischen officier db V OTU gMt MQ grudiu rug doet it gn ta bnogeii Tao 70 op 80 pCt E q K olg hiervan tal wezeo dat Toor Ike 100 fielden inecbrgviog in tede tbq xouals tot dutTerre 70 golden in het fertolg 80 golden lal wordrn berekend Men meldt nit Alfen a d Ryn Op Woensilagarond a a lal de heer A U Honing doleerend predikant te Zeist in een openbare Tergaderiiig danrloe belegd door Patrinioniom alhier de Tolgende stellingen verdedigen 1 De openbare school staat niet op ebristelnken grondslag U De openbare Mhool Toert af I van God wanne r in de openbare school Tan God wordt gesproken is dnarinee met de Drieëenig God bedoeld maar ordt eenloodiK bet Deïatiscb of Pantheïstisch Oodabegnp gehuldigd b Tan den Cbrietns I c Tan de Heilige Schrift De openbare school dryft de kinderenin de handt n Tan het ongeloof De openbare school zoekt da kinderente winnen a 5fToor bet Libf ralisme b 6f TOor bet lladicalume c öf Toor het Socialisme V Wanneer op sommige openbare acbolennog gebeden de Schrift gelezen de paalmbnndel enz gsbrnikt wordt dan ia dit in itrydmet de landswet zoodat elk gemeeniebestanr dat dit dnidt self den eerbied voor de weteebet gezag by de onderdanen ondermynt endna in beginael bet maliën Tan oproer beTordert Er zal gelegenheid tot debat lyn Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Ouderkerk a d Usel da Dykatra te Hilversum De kolonel C O van Keslaren van het 6e reg inf te Breda is aangewezenjom gedurende de maanden Juli en Anguatoa in het kamp hg Soeaterberg als leider op te treden van de oefeningen in het gevechtsschieten Tan de bati Ijons Tan het 2e en 6e reg infanterie en van bet 2e bataljon 8e regiment infanterie uit Deventer Elk der bataljonb lal gedurende 8 dagen aan die oefeningen deelnemen Naar asjleiding van de adwsaen van het bestuur de Scheveninnsche Boowveroeniging en Tan den Raad van beheer der Bouwma it sobappy Scheveoingeuc hebben B en W van Den Hastf s Haads machtiging verzocht om rapt het HoogheemrsadBrhep van IVIflsnH want dat lokaas wordt er vurbou l fi il het dlenttdoeu in Siberië en ssd dtin oostelgken oever van de Irtuisk begint het eifreoigko Siberië Kmdetljk en len laaute Toboisk Hel iotiea van mijn paspoort msakt den Gouverneur tot da beleefdheid zelve Uij noodiïde ni j bij sioh ten eten en toen ik voortiobtigbeidslialve EÜue uitooodining hsd sangoDomen onthaalde hg mij vorstelijk l it ziju register kreeg ik kennis vsn si wst ik aangaande Csoeri aoodtg had la weten Ui was Daar het uiterste aiude van t gebied van den Czaar opiteuindeD eu do aard zyner misdsad was oorzaak dat hg met de uiterste gestrengheid cou behaodeld worden Wear hg het einde van zgne reis sou bereiken was nog Diet vastgesteld maar dat maakte voor mij geen verschil Dsar hij grooteodeels te Voet moest reizen en daar er maar ééa weg was moest ik hem noodzakelgkerwgs inbateu hoewel hg reeds mssnden geleden nil Tobolsk vertrokken wss Uo escorte vsn die groep gevangenen werd gecommandeerd dooi de kspitein Varlimor Zgne Eioellentie zou mg een brief meegeve j aan dien kapitein en bovendien een sopplemont pMpoort geleekeod door hemselven Wsar denkUtlwe Kzoallontie dal ik hem tal inhalen vroe ikj De Qoovehiear maakte zijne beiekening Dioblbij Irkutsk ergens dacht hg £ n Irkutsk is mssr eventjes zeven honderd uur ongeveer van Tobolsk afl Ik nam dankhsar sfsoh d van den grootea msa en holde voort met zulk eenen spoed dst talh mgn anders goedgehumeurde Ivan er over begon Ie pruttelen Een Sus was ook eeu meoaeh eide hg en ik kon Biet Tsrwaoktaa Arahiacha hnnlan U suUan riadsa en met den Staat onderhandelingen tn openen omtrent den bouw Tan een munr of een aieecglooing desnooda met geldelyk opoffering Tan ds igds der gemeente van de Kerkwerf af in noordelyke richting roorlge zet tot zoo ver ala noodig zal bigken en zolks met zoodanige medewerking Tan bet Ifoogheemraadscbap tot bescherming Tan dat wsrk door aanleg an hoofden als anderszins alt mocht worden vereiBcht Op Dinsdag 23 April tal in het gebouw lOdéonc te UutterdHm eeue buitengewone algemceue vergad ring wnrd n gehouden van den Algemrsneu Nwlerlandsrben Politiehond Aan d orde tal zgn een voorstel van bet hoofdbestuur geuroud op het advies van den witkui digen ad ijieur m lo met de Terzekenogsbaok Kosmos t Zaïst een contract aan te gsan waarby by die bank herverzekerd worden alle door den Bond gestelde pensioen en Ifvensverzekeringeo ten einde op die wyze de door de verzekerden verkregen rechten beter te waarborgen en den Bond Tan deze groote finaucieele zorg te ontheffen 2o ie bepalen dat de daardoor leer ereenvondigde administratie dezer tond en voortaan tal worden gevoerd doibr een door het booldbetlnur te benoemen en onder diens toeaicht ataanden administreteor wiens inatruc tie an belooning dool bat hooidbeatuur worden vaatgesteld 3a Ie bepalen dat de Bond voorloopig geene nieuwe verplichtingen op zich tal nemen dan bet sluiten van nsioen of levensTerzekeringen Voorts zal in behandeling komen een Toorstel Tan het hoofdbestuur tot wytiging der statuten en moet de f laati worilen bepaald der eerstkomende vergadering De commissie ter bevordering van bet werkliedenbevoek op de Wereld tentoonstelling van het Hotelen Reiswezen te Amsterdam heeft een rondsohryven Terspreid Tan den narolgenden inhoud Waar tegenwoordig de massale productie in umTang toeneemt en het handwerk al meeren meer verdriuKt is bat ds plicht an eenieder die betzg direct hetzy indirect groote voordeden der industrie geniet tonder daaraan onraiddellyk deel te nemen om hun die dat wel doen en hun leven in workplaaleen en fabriekslokalan slgten een mininm levensgenot ta verzekeren Ue industrieel gaat ieder jaar van de fabribkspIsBts waar hg woont nnar builen ol OBiler gooïertiemouU poHpsarilon die door de postmeeslers moesten geleverd worden lagen ongeveer dertig cents per uur en per paard Ik liet hem en den ïemiohik geen lijd osi te ton of ie dnoken Vddr hun thee genoeg was afgekoeld om se Ie kunnen inswelgen moesUn se al weer voort om van eene behoorlgke nachtrust niet eens te spreken Theel Jt oor dal ik die reis gedaan had heb ik nooit geweten hoeveel thee wte msnsobelgke maag bevatten kan Bg groote kommenvol dronken sg voortdurend thee Tol koeken geperst door hg voeging van iohapenof ander bhed zooals ik walging vernam namen sg die mee s M rg s s middags 00 s svonds dronken lü ihee Waar ook maar even word stllgebooJen n kokend wster te krijgen was werden er grooie ketels vol thee gesel en opgeslurpt Diepe indrukken vsn die Isng reis heb ik mei moe Ihois gebracht Ik reisde hel land niet door om een reisverhaal lo schrgven nooh om de leden en gewoonten vso de bewonen te bsstudoeren Mgn groots doel was Ceneri in Ie halen ec el oo spoedig ik kon derhslvo IM ik ar op uil om zoo snel mogelgk van leene poMUllou osar t sndere Ie kom n We giden voort over onafeienbsre steppen door wo sl moerassen door uitgestrekte bosscheo van berken hooge dennen eiken eMchsnUoomen en od w werden over breede rivieren gesel en s eeds voon gingen we MO snel sla do grooie poslroute ons mssr regelrecht op ons doel kon sansloren ls de nstuor ons dwong lol rust dan moesten ws cos telkens met een armlalig nschtvorbigf behsipen Herborgen waren onbekend loDzii w toevallig in een eemgssins belangrgk plaatsje kwamen Langumerhand wendde ik er mij aaa om het tais vaa eene goede slaappUkU ta valfOwUn uaar grooia steden om afwisMhng u hebben van bet eentonige loven dikwgli gebukt onder zorgen om mee te kunnen arbeiden en airgdea op het slagveld der vrge concurrentie De arbeider mist die gelegauheid want hfl loon dat uitbetaald wordt en dikwyis slaobu uitbetsald kan worden door da scherpe con oorrenlie waarby nog ki lat buitonlandaoh producten de markt ovaim éen welke dik yls Ungevolge van lU MImlkoopere grondsiuffpn voordselen genieten boven de voortbrengselen der oyverheid Tan het binawnlaod ia nauwelyka Toldoeuda Toot het onihchoud van hem en ijn gaain Thana zal ar te Amtterd m eene tentoonstelling gebonden worden waar men dan ooruitgang der industrie kunsten anhand handwerken gedurende da laattta jaren kan baoordeelen Daar wordt eena gelegenheid geboden om kennis te verrgken gepasrd met aangename onUpauning welke heilzaam zullen werken op het moreel der boweksra Het comiK van uitvoering begreep Umbt dat men een en ander onder het bereik ran asn grooUn kring Tan personen moest brengen ten einde te lorgen dat het algemeen belang gebaat werd Naast Tsrsebillenda andtra snb eommianea werd ar ook eene tot beTordsring van bat werkliedenbetoak gerormd welke o a moaat trachten de wsrkliadan buiten Amstanlam tot aan beaoek aan d hoofdstad op U wakken Man beaM te recht dat men daareoor iienacben est nemen welke de arbeiders en de arbeidersbeweging kennen Mannen dia door roepen van werklieden lot bnoneJeidart warden gekoten Verdor tracht man ioot verlaging ran pryten door TolkskolBeboitan grnoemd beaoek zoo goedkoop niogelyk te maken De Spoorwog Miialactappiitn tullen pad koope tremen organueeren Oute comniissia is gaarne bereid diegenen welke talks mochten verlangen nog nadera inlichtingen te Terachsffen en atalt zich vnor over eeoigen tyd meerdere byionderheden ter kennis van bet grooie publiek te brengen Moge onae oproeping goede gevolgen hebben en het bezoek der werklieden onze vetwachtingen overtrefl n Het comité beataat oil da heaven P NoU ling voorzitter G van Duivenboden W 0 J Pasioors J D Root H Wartheii ecrttaris Tbans ia bepaald dat da Koninginnm in da tweede helft der mnand Mei aan baioek ol li npPngen eerat aan de provincie NnorJ door o er ilsg Ie duiten sooal uiel voor goed te slapen tarwül w in den ureelss latsn Ie sohommsUn Het wu eene senlonigs eis Bslsu wekkeodo 4iogeo ooder wsarvsa sommige rsiiigers sprskeo boiiohtigde ik nergens sn d u morgen tol den avond en m stal Jok so deel van dan Dacht rolden oote wielen voort f don postweg o bi leder poslhois Iss ik o7 e pssl voor ds deur hosvesl uren wü vsn St Peiarsburg st waren totdat ik teo IsaUta aa dagen sd w ken reitens verschrikt stond over den afslsud di D ik stgelegd hsd on disn ik hg gevolg ook wser moest terugkeeren Zoo ik ooit Psuline te rniitisn Wst kon er si met gebeuren gedurende mijoo arwssigbeid Dg IgJ d ik geheel aoe deloos Wat mij nog eer dan hel lellsa van dagen en posturen deed hegrgpen boever ik van hola was dal waads toenemende reemdboid vsn kleeding en Usl van hst volk Do yemsohiks die ons reden droegen endere kleedlog spraken eene endere taal liehoorden bigkbsar tot eéa andenjftlk telt hel raa vso paarden waa sndersi maa t elk volk de postillons ook bchoordsn en tot wenTrss ook ds paarden de eerste menden met bekwame handen en de Ualslo liepen goed Het weer wss prsohjig haast ta mooi Beboawda streken die wil paseoerden schenen welvarende en vmehlbsar gibene over t geheel zag er m j heel anders uil dtn man sich gemoenigk voorstelt bij t hooren van den naam Als hot niet al lo wsrm was was de lucht allenangenaamsl Nail heb ik versterktnder en weldadiger simo phoef gftoeld Er waren dsgse dat sin aaneenaam koeltje nianw leven b iadsrs ader