Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1895

O het is vreeselijkl Gabrnik alleen PHARMACEOTIEK S KIESPIJNHIDD L het eenigste dat de herigste pgnen binnen eenige minuten doetrardwgnen Zendt postirissel k 7S eeHt aan het Phamuteeittieh Bureau lieturdam en men ontvangt franco thuis een Doos PAarmoeestUeJk Kiespijnmidaelen met Qehruiksaanwgsing Brsb Bt M jurat Mn de proTioeia Limbarg Da RsgeniM hstit Toor hit unbod t d de te Vngbt gelegeD Till Ten den burgemeetter T D i Uertogenboicb beleeid doen bedenken De Koninginnen tnilea tgdeni hui bezoek lieei by dig l Hertogenboech TerblgTen en tefeni een kort beioek brengen un de ttd Tilbnrg Men meldt nit Hurlem Door de politie Ihiet warden giiieren tegen 12 nnr nur het bnresn gebracht drie li Aribieren gekleede pertonen die door bnn Treemd gewud en de ungeboden koopweren een oploop reroorzaeklen Spoedig liep het gerncht det de redjab ten ljOmbok er bg wee en Toor bet bureen wu het dedelgk zwart Tan menichen Werkelijk ia bg het drietal een ond mansetje met lerechrompelde trekken die wel iete fan den onden radjah heeft doch treffende OTereenkomat beitut er tanehen een jonger perioon en Goeati Pjilantik De gelgkenis is aelfa zoo dat zoo men niet wiat dat de Goeati hoog en droog te Karang Asem zit eene rergissing fflogelgk zon wezen Waarschgoijjk uilen zj un de rgkspolitie worden orergegeren en orer de grenzen worden gebracht De regaering heelt te Ctreeht Toor 26 000 een terrein ungekocht om daarop te bouwen een nieuw huia Tan bewaring ter rerranging Tan het oude gerestigd in de Tuchtboiasteeg Bedoeld terrein is gelegen in bet verlengde T n de Qanssteeg tegenoTer de algemeene be graaipluta Ook e Berlgn breidt de influenza zich nit Blgkens het bnlletin Tan bet aKais Geiundheitaamt ran 6 dezer ia het aantal sterfgerallen un influenza aldur ran 5 in de Torige berichtaweek op 26 in de lutste berichtaweek geategen Ook nam hetruntal slerfgerallen un ziekten der ademfaalingaorganen aldur belangrgk toe Tan 41 in de Torige berichtaweek op 83 in de lutate Gelijktgdig treedt de ziekte ook op U Breelau Hamburg Neurenberg Bremen Frankfort en UDaoken Toor den unstunden SOaten geboortedag Tan Prins Bismarck is door een Berlgnacbe firma een liWeren gedenkpenning gealagen ter grootte ran een Tgfmarkatuk die den minder goed gekozen naam Biamarcks Segenamfliite draagt Aan de eene igde Terloont zg het borstbeeld Tan den gewezen rgkskaoaelier in proflei gekleed iq politiek roet den bekenden breedgeranden hoed op het hoofd Aan de keerigde ziet me i het beeld Tan Qermania die zegenend de handen oitatrekt orer Bismarok a geboorteplaats Schtinhauaen en zgn tegenwoordige woonpluta Friedricharohe Van deze penningen wordt er 5000 geslagen Toor dezelfde gelegenheid beeft een chromolitbograhisohe dnikkerg een goedgelgkend portret Tan den taohtigjarigen rerrurdigd ToeTallig heeft men in een dennenbosoh op het eind fan het Stadsbosch te Aaaea eene alupplaata ontdekt waarin aich een peraoon heeft opgehouden Zg heataat nit een menigte groene dennentakken die aan en om een boom in elkur ign gestoken terwgl men hur alleen door nur binnen te kruipen kan bereiken Bet leger ia Tan droog hooi raorsi n en men sou tot de gedachte komen dat heS TOOT nachtrnat kan dienen als het rour niet zoo kond wu Wat de redenen sgn Toor den onbekende om ziob zoo in dé eeniumheid te begeren ia Tooralsnog niet iideli k dur men wel een ondersoek heeft ingesteld mur durin nog niet is geslaagd Een horlogemaker te Pargs is het alachtoffsr gewbrden ran een handigen dief het geral kan wellicht anderen tot waarschuwing strekken Terwgl de borlogemeker nit was en zgn rronw op den winkel pute kwam een rreemdeling binnen Bg zeide dat faji hut man een horloge ter raparaiie had gegeven hg wu er reeda herhaaldelgk om geweea maar had altüd tot antwoord gekregen dat bat nog niet klatr wu Nu ia mgo geduld ten einde en Mik bet mur bg een ander brengen a Toegde q er bg a dur ligt hat c op een koatbare Chronometer wgzende I e rronw zeide dat het bur peet pakte het horloge in en OTerhandigde het den Treemden heer Toen de horlogemaker thuia kwam bleek het dat de Trouw ziih had laten beetnemen door een Matigen flief v kslag fkV DIN toestand van het lz a Onder js gedurende het Jaar 1884 door de Commistie ran Toezicb op het Lager Onderwga opgemukt ingerolge Art 74 der Wet T o 17 Angnitas 187 8taatsblad No 127 gewgngd bg de V7et van BUecéinber 1889 Staatiblad No 175 g 1 Algnmeene ToeaUod Het ia odb eene uogename tuk te kanDeo coniiat ereD dat de toeataod tro bet Lager ooderwgi bier ter ttede edareDde bet tig loopeo jaar alleszina berredigend is § 2 Ooderwga Ia de leerplaaaeo der veraebilleode acboleo werden gedareode dit jaar ii eeue wgiigingea gebracht De reorgaoiaatie der 2de Bprgerachool toor meiijea waarmede verleden jaar een begin irerd gemaakt werd verder t oortgezet Bg het begin ran den curaoa 1894 95 waa er weder ene klaiae miadf r dan bet vorige jaar ala een gevolg van den maatree dat alleen kinderen boven 12 jaar tot de acbool worden toegelaten De Terbonwing der beataande en de boaw van twaa nieuwe acboqllokalen had plaata van balt Febmari tot begin van September van bet jaar 1894 Na de xomervacantie konden de nieuwgeboawde acbooHokalen io gebruik genomen worden Ala gevolg van dez e verbouwing wordt ook aedert den 4den September bet onderwga in de gymoaatiek vederom aan de teerlingen deier acbool gegeven ieta wat wg zeer toejoicben Ëeoe tweede verbetering voor het onderwga deser acbool ia gelegen in de omatandigheid dat tengerolge van bet bouwen eeoer gang bet uitgaan eener klaaae niet meer storend werkt op de leerlingen der andere klassen die DU geregeld kannen blgven doorwerken De Herhalingsacbool voor meiajee die in het afgeloopeo jaar werd geopend werd in Maart van dit jaar gealoten Het aantal leerlingen dat tot het einde toe woa gebleven waa wel geringer dan dat waarmede de earaua begon doch deze leerlingen mnntten ook nit door tronw achoolbezoek en goed gedrag Ten einde een jniater oordeel te kunnen uitaprekeo over den gang van het onderwga in de nuttige handwerken aan dezn acbool beeft onze Commtaaie zich tot eetiige damea hier ter itede gewend met het beleefd verzoek de CommiKsie te willen terzyde staan en behulpzaam lijn in het toezicht op dit gedeelte van het onderwga Door de damea mevrouw van de Velde en mevrouw Schim van der LoefF werd zeer welwillend aan deae roepstem gevolg gegeven Zg bezochten de atbool op veracbillende tgdstippen en aan het einde van den cursus waren deze dames zoo beleefd een rapport over hare bevindingen aan onze Gommiaaie aan te bieden Uit dit rapport blijkt dal de kennio van verreweg bet grootste aantal leerlingen in bet breien en naaien zeer gering waa zoodat dit onderwga voor de meesten barer geen berhalingaonderwga doch onderwgi voor eerstbeginaenden was Aan het einde van den coraua hadden sommigen zeer voldoende vorderingen gemaakt en anderen zelfa getoond dat zg zeer veel hadden geprofiteerd De methode die door de onderwijzeres werd gevolgd mocht dan ook de goedkeufing der damea wegdragen Wanneer wij aan den tingeren kant van bet Hoofd dezer school vernemen hoe de leerlingen zich allengs weder uitstekend aan orde en tucht leeiden gewennen en boe de meesten groote belangatelUng aan den dag legden in bat door baar genoten onderwgs dan schromen wg niet ala ona gevoelen te kennen te geven dat deze Herhalingsacbool voor meisjes eeue seer nuttige inatelling is die reeds nn bg tal van meiijea reel nut sticht Dat ook de Raad dezer gemeente hierover zoo dacht bigkt uit het feit dat deze school gedurende het jaar 1894 werd bestendigd zoodat zg den laten October wrrd geopend met 31 leerlingen waaraan door bet Hoofd en eene onderwgzeres Oüd iwga werd gegeven Door geeoemde dumes werd op ons verzoek bet toezicht op het faandwerkondervgs wederom uitgeoefend Wg hopen u hare bevindingen in een volgend reralag mede te dealen De cursus voor volwaasttoen beantwoordde evenzeer aan bet voorgestelde doel Aan het einde van den ouraua waren nog 40 teerlingen aanwesig Wanneer w in aanmerking nemen dat de meeaten dezer personen tot de behoeftige klavapu behooren die natuurlijk iedere gelegenheid te baat moeten nemen om iets te verdienen ten einde in hnn ooderhoud teknnoeo voorzien dan ia dit cgfer zeer zeker nog gunstig te noemen Over den gver en de belaugst lirig der personen die het hier gegeven onderwgs volgden hadden de onderwgseTa niets dan lof 2o Ten gevolge van de verbouwing aan de tweede Borgerschool voor meisjes werd de omervacautie verlengd zoodat de leawD eerat den 3der September een aanvang namen Ojp de overige sobolen was er vacantia gedurende het aantal dagen in de verachilleode leerplannen vermeld 3o De verdeeling der leaaren de leerstof en de boekan De aanvragen tot levering van school behoeften werden teeda toegoataao De leermiddflen en de leerboeken verkeeren in zeer goeden staat Wordt Tervolgd PöStcrUeo en Telcgraphle Post en telegrufkantoor te Wasp k jurwedde f 14U0 en rrge woning Ofschoon aso de ambtinaren van beide diensf rakken rrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben tocb ingerolge de bepalingen Tan het Koninkigk healuit ran 21 Murt jl no 17 de telegrufambtenaren roor deze Directie den Toorrang Sollicitatiên in te dienen róór 15 Maart a a Benoemd 1 Murt Tot adaistent te Schiedam de kao toorkneeht P Kies aldur Verplutst 1 Maart De commies der posterijen 4e klssae B C Bongeoaar Tan Tilburg nur hetspoorw postkaoloor no 4 standplulsArnhem de rronwelgke klerken der poatergen en telegrapbie 2e klasse L H Frgda rao bet bgkantoor aan ds Qoadsche Siniiel te Uotterdam nur het hoofdtelegreafkantoor aldur en L M £ lz6 Tan het hoofdteUgrufkentoor te Rotterdam nur het hgkantour un de Goedsche Singel aldaar 16 Murt De klerken der poatergen 2e klaaae D Crup Hellingman ran Krommenie nur de Bilt en P Tan der Meuten ran Nurden nur Krommenie de klerk der telegrapbie Ie klasse P Klinkert ren het bykantoor in de Commelinstraat te Amaterdam uur Nurden 1 April De commiea der telegrapbie Ie klasM P Allen Tan Apeldoorn nur Amaterdam wordeode hg belaat met bet beheer ran het bgkantoor in P C Uooftst ut aldaar de commiea der telegrapbie Ie klasse W J Bierlee ran bet bjikantoor aan de Boompjes te Rotterdam naar Schiedam de tot commiea der poatergen 2e kluae berorderde commies F J au Scheere ran Dordrecht uur Leeuwarden de commies der telegrapbie 3de klasse C J Wae haert Tan Breda naar Vlisaiogeo de tot commies der poatergen 4de klasse benoemde aornumerair G Tromp Tan Goor nur Dordrecht de telegrafljt H A Mogburg ran Schiedam nur Rotterdam Orerleden Febr De directenr ran bet post en telegrufkantoor te Waspik J C Tau der Wgk Febr Do directeur ran het postkantoorte Vlaardiagen U A Monhemiua Afloop van Openbare Verkooptng van Onroerende Goederen Uitslag Veiling 11 Murt Woonhn a Slachterg Erren en Grond uu de Zengstraat G No 42 f 1775 k A Lagerenberg Woonhuia en Erre un de Znugatrut G No 42a en 43 f 3800 H F X DaudU Hnia en Erf in de Stoofsteeg A No 78 f 1880 k F de Bruin te Qooderak Twee Hniaen en Erren in de Stoofsteeg A No 79 79s en 80 f 4050 k C Bonmana Drie Huizen en Erren in de Speldemakera steeg G No 47 48 en 49 ii k Wed F O Tsn de Paroordt Huis en Erf in den Vogelenzang No G3 f 1075 k P Horncs Huis en Erf als roren No 65 f 760 k A df Gruil Vier Huizen en Er on ala Toren No 67 69 71 en 73 f 3405 k C Biet eid Huia en Erf in de Geuzenatraat No 54 en 56 f 470 k W Bokhoren Twee Huizen en Ervan als voren No 63 en 64 f 340 k P Tan Vliet Twee Hnizen en Erren ala Toreu No 65 rn 66 f 1025 k Wed F G d Paroordt BDlteolandsch Overzicht In de Ooatenrgk aohen Kamer ran Afgevurdigden was het ontwerp tut belastingherTorTorming un de orde De minister ran Snan ciën wees er op welk een stap oorwurts in de goede richting dese hervorming is die ten doel heeft de openbare luten meer te doen drukken o p de gegoede klassen mur toch altgd op gematigde wgze en de zwakken te ontluten Van de inkomatenbelaating ia de rente der atutatondaen vrggesteld omdat een beluting op de rente een inbreak zon zgn op rerkregen rechten en tengerolge zon hebben dat bet krediet ran den Staat werd benadeeld De wet tCt heffing eener inkomsteobeluti gui met ingenomenheid worden ontrangen zeide de minister en zg ui een der grootachedenkbeelden ran de sociale economie rerwezenlgken De minister rerklaarde verder terakenen op de steun d r Kamer om de grootsche tuk de belutinghervorming en de kiosrachtborTorming tot een goed einde tebrengen In de oommissie Tan rapporteurs orer de ümsturz Vorlag is h t bekende rooratel Tan den a vurdigde Rintelen verworpen de Polen en de ledfn ran het Centrnmstem dan Toor Adlé andere Tooratelle töt uit breiding TM g 130 Tu bet Strafwetboek werden ereneeu rerworpen en ten slotte ook het regeeriogsToorstal Ook de vrgziging ran § 166 waarin straf werd bedrngd tegen Godslastering is verworpen Wanneer men meent dat hiermede in booM zuk het lot van hst geheels omwerp is ba slist zon men zich zeer vergissen zegt de Prkf Ztg Wel is bet un de tegrnaUudera van het ontwerp gelukt zoo te manoeuvreeren dat ten slotte geen en kel voorstel een meerderheid TOttd in de commissie maar in den loop van de wekenlange diaeusaiën is toch gebleken dat de conservatieven de Polen het centrum ea de nationul liberalen vóór de trekking van § 130 te rinden zgn Voorloopig zgn zg er nog niet in geslaagd hat eeoB te wordew over de redactie In het algemeen moet men niet vergeten dat deze eerste lezing in de commissie een aoort van verkenning is Na de eerste lezing zullen de ge noemde partgeo trachten het eens te worden en dan kan men verrassingen beleven Het gevur is nog volstrekt niet geweken De regeering deukt er niet aan het ontwerp terug te trekken eu hoopt altgd nog dat bet ontwerp in een braikbaren rorm tot stand ui komen Markies Di Rudini wil met alle geweld bg de unstaande rerkiezingen Crispi de neder laag bereiden en zelf aan t bestuur komen Hg ontziet niets om dat doel te beaeiken In zgu rederoering iu Vlilun beeft bg zich sella voor een bondgenootschap met het Vaticsan Terklurd Voor de eerste mul aoolang bat koninkrijk Italië beatut beeft eeo staatsman bet ondernomen onderwerping un de kerk als prgs Toor de hulp hg de rerkiezingen un te bieden En wat bg biedt is niet gering naar de keuze van den Paua óf ecu coneordut öf de volkomen vrgheid der kerk Wil de kerk eeo concordut dan is aan haar djs keua welk soort concordut zg hebben wil De hear Di Rndini ui met zgn nieowapoging om een bondgenootschap te sluiten aleven weinig succes hebben als met zgn aamengaan met de radicalen De Italiunache bladenveroordeeleu om het strengst Kudini s bondingzgn gebrek uu karakter en zgn wanhopigpogen om aan het gezag te komen Zelfs de organen van qet Vaticaan zgn met zgn toenadering niet gediend Zg herinneren un zgn redevoering van 9 December 1881 toen hg den paus noemde aen rgand onder het dak Tan lUlië a In Noorwegen wacht de ministerieele crisis met al wat daaraan vastzit nog steeds op baar oplossing De ouderbandeliugem tusschen de partgen hebbeu tot geen reaultlat geleid Het idee was geumeolgk bg den koning op ta treden voor de conatitutioneele rechten welke Oacar scheen te bedreigen maar de conserTstieren konden higkbur hun antipathie togen de radicalen niet orerwinnan Doch erenmin waren hun leiders bereid om op de Toorwurden door den kouiog gesteld een ministerie te Tormen Stang conserratief weigerde zgn rerzoek om ontslag in te trekken Srerdrup gematigd wess de opdracht t kabinetsformatie boffelgk mur beslist ran de hand en erenzoo deed Thnrne een stout moedig lid der uiterste rechtersgde Er bleef den koning dientengevolge niets andera over dan een kleinen stap achterwaarts te doen Mon herinnert zich hoe Z M in een brief un Steen de intrekking had rerlangd van de motie in 1860 door het Storthing ungenonl eu waarhg werd Terklurd dat alle vraagstukken die niet volgens de bondscoo stitatie aan heide rgken gemeen waren door Noorwegen alleen konden geregeld worden Dezen eiwb heelt de koning nu laten Taren hiermee erkennende dat Noorwegen bet recht heeft op een eigen consulaire vertegenwoor diging welk twistpunt gelgk men weet vooral in de lutste jaren de gemoederen beeft verbitterd Zal dit nu het begin zgn roor een verandering ran stutkunde en nadere onderhandelingen met ds meerderheid van het T Storthing Het is moeilgk te zeggen Wellicht ui de koning te Stockholm teroggek rd weder onder den invloed geraken ran de Zweedsche conserratieren die Tsn geen toegeven aan de sNooren willen weten la hnn verbitteringi tegen Noorwegen hebbeu de Zweden den koning bg zgn terugkomst te Stockholm een seer warme ontvangst bereid Door eek 20 000 personen weid hg met veel vertoon welkom gebeeten Voor ieder wu bet duidelifk dat men in koning Oscar den dapperen kampioen roor Zweden in den atrgd tegen Noorwegen zag Vlaggen wapperden utt de hnizen uugvereenigingen zongen het koningslied eu de koning reed onder het luid boerageroep zgner Zweden nur zgni paleis Er bestut zeer zeker eenige reden tot de vrees dat de koning weer ui wankelan nn bg in Stockholm alleen met zgn tronwe Zweden op en neer gut Reeds hnn demon atratie kan niet nalaten bg de Noren kwaad bldtta te zetten Te Madrid ia men zeer tevreden OTor de gunstige berichten welke daar nit Cnba zgn ontTangen Generaal Oarrich de comman nt der Spaansche tro p n u de costelgke prorincia Santiago heeft bglBeira eene OTanriosing behaald en dergelgke gunstige berichten agn ook ontrangen nit de andere proTïnciën waar d autonomisten de wapenen hebben opgent Daarom kon dan ook murschalk Martinez Campoa in dan Senut beweren dat hg hst gerur voor het Terliea van Cnba als geweken beschouwt Toch uhtte de murschalk bel noodig dat de Spunsche troepen op Cnba aanmerkelijk rersterkt worden teu einde deze revolotionnaire beweging Toor goed te kunnen onderdrukken Ondanks de rerklaring Tan premdeot Clarelaoda nünister ran boitentandsrha zaken Gresham dat hg alle pogingen der iu de Ver Staten wonende Cubanen om de opstande lingen te steunen ui beletten blgft toch de openbare meening in Noord Amerika gunstig Toor de Cubanen Zoo o a zegt de World Het is onze Ê licbt de Triandichap mei Spanje te handarea mur tocb moeten wjj protesteeren tagsB hat despotisch bewind dat de Spanjurden op Cuba uitoefenen t Nog krasser laat zich de Morning Adrertiaere nit Dit blad den toeatand op Cnba badprekende komt tot de alotaom Cuba bezit onze geheele sympathise Volgens de New York Herald beeft de Spunsche regeering te Washington de terogroeping geeischt van den Amerikunschen consul te Havanna den heer Williams Wat dsarran un is is nog niet hekend Overigens luiden de berichten uit Zuid Amerika heden weer gunstiger De Bruiliaansche regeering ontkent ten stelligsu dat admirul da Qama met 3000 nan in de provincie Rio Grande is ungekomen ten einde dur het verzet tegen de regeeriog un te wakkeren en geoerul Crespo de president der repobliek Venezuela rerklaart niet te gelooren dat het geschil tussoben deu republiek en de Europeescbe mogendheden wier gezanten uit Caracaa zgn rertrokken tot ernatige moeilgkhedeo zal leiden WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 amorgena saTonds Hoog Lug Dinsdag 19 Murt 12 59 9 24 4 20 5 15 5 51 6 41 2 10 2 25 Hoog Laag 140 10 05 8 17 4 42 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrgdag 15 Zaterdag 16 Zondag 17 Mundag 11 7 55 5 29 6 17 7 10 2 S 3 319 8 40 5 15 9 04 9 28 5 51 9 52 1016 6 41 10 45 545 2 10 6 07 6 30 2 25 6 51 SPRINQTIJ den 12eD Murt sim 27en a S Staats loterij la Klaaae Trekking van Maandag 11 Murt No 88B 2000 No BU9 ISOO No 17 1000 No mos en 16804 400 No 870 0 No SM 6 e8 8770 1U78 18386 en I87B ƒ 100 Prijien vee 80 91 J848 BSai 8188 U18B 188 1 1S889 18868 98 8976 8871 8188 11163 13 71 16986 18877 108 89SS 631 8819 11181 13901 16987 18976 4t7 3011 68in 8380 11818 13914 16996 1S986 838 3098 iUt 8463 11384 14104 16016 18998686 3100 644t 8464 11386 14119 16066 19012171 SllO 6491 8498 11491 14174 16096 19036178 3188 6608 86M 11498 14176 16184 19079686 8146 6689 8606 11614 14196 6189 19188688 3863 6660 8738 11586 14380 16167 19186 700 3860 5678 8771 11636 14834 16811 19144 783 3266 5688 8794 11688 14300 168 8 19171 773 3803 6708 8796 11686 14386 16497 19183 790 3360 6769 8863 11786 14398 16641 19817 839 3383 6779 8866 11747 14486 18601 198811 846 3499 6983 8868 11784 14631 16771 98 8 876 3664 6984 8883 11904 14686 16860 19818 1100 3680 6086 8906 11908 14637 16888 19840 1060 8649 6066 8981 18004 14610 16901 19886 IMl 8663 6119 9060 18006 14S66 16986 19 6 1191 3666 6166 8183 18010 14666 16966 19683 1 86 8696 6830 9187 18188 14868 17003 19686 1848 3699 8886 9188 18184 14716 1 7086 19661 1S70 8763 6476 9189 12163 14777 17087 19771 1386 8763 6614 9903 18191 14786 17118 19781 1386 3770 6880 9218 18304 14788 17199 19833 1374 3798 8881 0886 18347 14799 17243 1 9868 1898 3S07 6788 9829 12385 14803 17844 19879 1608 3860 6860 9245 11899 14818 17804 19901 1868 3898 8886 9566 1 467 14816 17315 19908 1696 8948 8986 9601 12486 14878 17341 19988 1618 3945 70l6 9606 19604 14911 17874 19999 1669 89S8 7051 0646 18686 16031 17461 80008 1718 8986 7098 9743 19686 15081 17687 80041 1730 8996 7186 9J86 18546 15091 17648 80067 1791 4103 7138 9 60 18718 16106 17644 80071 1816 4n6 7143 9969 18787 1 189 17691 9014 1180 4168 7160 10068 18788 Ul 17697 80163 8000 4190 718 10109 19794 1 811 17698 80177 8088 188 7875 10168 18879 16861 1777 80 84 8064 4841 7881 10948 18940 16276 17790 80866 i086 4884 7338 10873 18973 16287 17818 80889 8099 4465 7366 10473 13001 1 893 17840 803 0 8147 4600 787210538 13008 16899 17884 80836 8848 4686 7471 10540 13014 16381 17944 80875 9862 4681 7 30 10657 13089 16365 17990 80401 8878 4615 7638 10848 18087 16394 18004 80407 8876 4617 7637 10668 18174 15418 18066 80464 8996 4788 7648 10671 13178 16508 14071 80479 8897 4741 7766 10880 13861 16S80 18087 80681 ItOi 4744 7807 10699 18H8 16811 18860 80649 108 7 1067 80660 207 67 80878 80906 80961 80991 80993 80998 1SS3C 13400 13494 IS SS 13537 13660 13697 13704 13 86 13806 16 11 18879 16700 18469 16707 18505 16743 18637 15763 18640 1 756 18618 15769 18626 15846 18680 16848 18697 16880 18769 1618 4774 8684 4794 2531 4818 8588 4916 2614 6068 8689 6081 8646 6083 8707 6805 8818 6841 2885 6843 7818 10701 8089 10740 8044 10758 10794 10988 8073110158089 U017 8098 11867 8118 110988127 11114 1 A van OS Az KleiweofE 73 73 Gouda Beurs van Amslerdam 9 MAAST Vor kra 94 I 1 1 1 loii4 I 88 1 ir ir 86J I 4 87Vl 98y 7 i lo koen loT 4 88 Hu susmLlllB Cart Sed W 8 l dito dito dim 8 dito diw dito SViKo oia Obl Ooadl 188188 4 ItiLlz Inschrijving 1868 81 6 Ooaranv Obl ia papier 1968 6 dito in zilver 1868 5 Poatooii üblig met ticket 3 dito dito 3 87 106 I 166V 73 87V 89 110 79 44 1001 78 680 lOlVa 68 108 813 188 108 lOls 461 II 84 105 V 1841 188 1061 V l uil 981 ♦ Vi 106 1091 108 loo 99 136 10 u lOO 481 1V l 7l 8 1061 70 111 86 15 819 190 109 uov 105 104 113 188 97 60 loaliMB Obl Ooat 8a Serie 6 diu Oeeona 1880 4 ditobyBoths 1889 4 dito liij Hope 1889 90 4 dito io goud leee 1888 6 dito dito dito 1884 6 SriMS Perpel schuld 1881 4 Tdmsij Gepr Oonv laee 1890 4 Oao leeuiDgierieD Oeo leenioK erie U luinAFa lllr Beo v obl 1898 5 MMloo Obl BuitSoli 1890 6 Vmsziizi 1 Obl 4 onbep 1881 kmanin Obligatieo 1861 8V RoTTZZDili Stad leen 1886 ü l NZD N Afr Hacilelsï aaud Mnd b Tab Mij Oerlifioaten DoiiMaataohappü dilo Anih Hypotheekb pandbr 4 CnlUMij der Vonlonl and a Gr Hjpolheekb pandbr 4 Nedarlandscha back aaad Nad Handelmaatsch dito N W k Pac Hyp b pandbr I Roti Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTZKa Óoal Hoiig bank aaed KoaL Hypotheekbauk P ndb J i iMZaizi K iuit typoth pandb 6 8 Maiw L O Pr tien eert 6 Ssn Holl IJ Spoorw Mij sand Mij tolEipl v SUSpw aud Ned led Spoorwegm aud Ned Zuid Afrik 8pm aud 6 dilo dito dilo 189 i dilo 6 lTiWa Spoorw1 1887 89 A ïobl 8 64 91 Zaid Ital Bpwmij A H obl 3 Poli Warschau Weenen aand 4 SosL Or Buss 8pw Mg und 5 Balliaeha dito aand 18 loi 85 16 Fastoira dito aud 6 IwanK Dombr dito aand 5 ILarsk Ch Asow Sp kap aasd 5 Losowo Bewast 8p Mij oblig i Orel Vitebsk ililo oblig ZnidWaat dilo und dilo dilo eblig 4 AMZalKi Oenl Pee 8p Mij obl 8 Gkie fc North W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Daavar k Bio Or 8pm eert v a lllinoii Central obl io foud 4 Louisv fc Nasb illsCert v aand Maxim N 9pw Uy lahyp o 6 Mias Kansas v 4 pol pref aand N ïork OnUrio k West aaed dito Penna Okie oblig 6 Dragon Calif Ie kyp in goud 6 81 Paul Hinn k Maait obl 7 Un Pas Heofdlijn oblig 6 dilo dito Line Col Ie hyp O CiUkDk Cu South Cert v aand Vsil G Ballw kNav lah d e O Aiaabird Omnibus Mjj aand Botterd TramwegMaats aand NlD 8lad Amsleldam aand 3 Bud Boltardam aand 8 BZLOII 8tadAntweTpenl887 8 l Sud Bressel 1886 8 HoM Tkeiss Begullr Oasellsok 4 OoaTa Btaaulaening 1860 K K Goal B Cr 1180 8 Srujz 8lad Madrid 8 1868 Tar Nao Bea Hyp SpoM eert 4 ADVERTENTlBNa Een w re Schat Toor de ongelukkig alRchtoffera der ZeltboTlekking Onanie en geheime nitepattingen ia het bloemde werk Z Dt Retau s ELFBEWAKIKG BoUandsche uitgare met 27 afb Prgs 2 gulden leder die aan de rerschri kelgke gerolgei ran 4eze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jurlgka duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco togen inzending ran bat bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Sociëteit ONS GENOEGEN e Abauemaat VMntcUlK Donderdag 14 Maart 1895 Vereenigde Rotterdamsohe Toonuliatea Directie LE GRAS n HASPELS Teertlg JaHge TooneeUoopbaattvan den Heer WMem van IguVlen De VolbTertegenwoordiger VAN Blommestein s Inkt l ocfonae Vindelijk de BESTt il volkomen ONSCHADELMK APELDOORN HÜLLAND LEVEAÏÏ Tooneelspel lu 4 hedrgTSa Aanvang h€Uf 8 uur IV Uewons bepalingen en prgun Hoofdkiesdistrici GOUDA Door de Liberale Kiesverecni fing Burgerplicbt te Hrimpen a d Lek en omstreken wordt bij de Herstemming op Di SDA i 1 2 MA KTa s van 9 4 uur voor een Lid van de Provinciale Staten met den meesten aandrangr aanbevolen de Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR hethoijder vak couda op wien reeds bij de eerste verkiezing het g roiotste aantal stemmen werd uitgebracht HET BE8TÜ0B P VAN DBR HOOG Voonittw H BOOGAERDT B BLOK 8 MAN IN T VKLD K VAN DEN BERG Penaingmaaatet 1 HOEPLAKE Secretaris Agent voor Ciouda en Omstreken JPiAlflllO kallcaluiMk Direct Geïmporteerde Kleiweg 73 e 4 pCt PANDBRIEVEIT VAN DK Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Vereiu O PGERICHT IX 18 40 BoveDganoemda Ptodbrievea sya nomiDul groot 200a 1000 5000 en 10 000 Kronen roorzien ran hsIfjaarlijkKhe CoOpoea per 1 HasrI ee 1 Boptember en afloabaar i pari door middel TSQ halQaarlijkaebe uitloliag De Coupon ign than an ook io da toakomil rrij ran bslullug rolgan da Wal Tan 1889 Art 80 i 10 tij xiJD areoal da Oitfrelote Fandbriaren betaalbaar to Budapeat Waaeen an te AtllftWdftm ton Kantore van onderfteteekenden tot deu koen van den dag Behalve da hypothaoejr verzekerde vorderi sen die tun i road lag Uggeo aan da aitgifU van da PandbrieVan en babaira het tot meerdere ukerhetii van alta Pamlbrievon gevormde apeoiate fond vaa A 1 600 000 iirakt voigao 94 dar Suiutsn het geheele rermogea dar uutalUng to bun waarborir Voliena de Balan per 31 Deoamber 18 bedroei het Hsataehappeigt Kapitaal II 6 OOO OOO waarvan gefournaerd It 4 448 100 bet gewone Baaervefond 4 001 1180 87 hal buileogewone Beiorvafonds 8ta 8S0 85 j het Pebaioenfonda eigeu49ig der aandaelboudar T 101 87816 Ta urnen 18 647 107 07 Bovendien i da bourawaarda der Gffeelan welke ds Initallieg besit ongeveer 3 HllUoai Qulden hoogor dan het liedrai waarvoor tij op de halant fttaan uitgelrokkao Volgens de wet van 1878 i op da gesameuiijke varpanda lypothekeo prioritail der houdara Tan Pandbriüvao iogeaclircvco waardoor bun bet recht op de bvpDIheeaiie aohuldrordaringau ie da aerala pisau i gswaarborgd Vb ondergeteekenden verwijzende naar bovanatlUnda pnntan ontleend aan hun Proapsetus ran 10 Jansari 1 1 en betjoarveralag der Inatelling over 1894 bericbtro dat i i voortgaan mei den Verkoop dar 4 pCt Pandbrieven van de Pe ier VaterUadfiober Enter Sparcaua Vereln tot den koen van den dag WERTUËIN GOMPËRTZ AMSTESDAM Haart 1806