Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1895

No 6606 BINNENLAND QOUDA 12 Maart 1895 Bg de heden gehouden herstemming voor oen lid van de Provinciale Staten werden in de beide stembareaux nit ebracht 933 stommen De Torige verkiezing werden 846 stemmen nitgebracht Het aantal kiesers bedraagt voor öooda 1147 By de Terkieziag in 1889 werden in bet geheels district uitgebracbt 4029 itemmen Ug de verkiezing in 1892 werden bg de eerste stemming nitgebracht 3576 bg de henteraming werden 3878 itemmen uitgebracht De Tooruitzichten omtrent de gewerenwet zgn volgens den hrgTer der Haagsche kroniek io de Nieuwe Groa Ct niet verbeterd Van welingelichte tgdè is hem Terzekerd dat de katholieke kamerclab xonder zich absolnnt tegen de aanvraag nit te spreken weinig geneigdheid heeft getoond om bet voorstel van generaal Schneider gelgk het daar ligt aan te nemen en met beide banden elke gelegenheid zal aaogrgpen um t aangevraagde krediet te verminderen zoowel wat betreft de aanschafiSng der geweren voor de Bohntterg als ten opzichte van de op te richten werkplaatsen En aangfzien bet bekend is fiat raa dedtopdige niet katbolieke zijde ook pogingen in die richting znlten worden aangewend die bij de anti militaristen zeker bg val zallen vinden laat zich bgua voorspellen dat de voordracht niet ocgrschonden nit den parlementairen smeltkroes zal te voorechgn komen € Het wordt no ook aan de Telegr verzekerd dat de Alkmaar zal mee paradeeren bg de opening van het Noord Ooatzee kanaal Maar helaas veel kracht en zwier zal ook die bodem niet aan de Nederlandsche missie bgzetten waot de Alkmaar is slechts een kleine korvet nog niet half zoo groot als de AtJeh en van een verouderd type Toch doet zich hier één troostgrond op De min van marine zoo wordt aan de Telegr t gemeld wilde eerst geen schepen zenden omdat onze schepen mot al te best zonden uitkomen tegenover die vao andere natiën Waarschgnlgk heeft evenwel het bericht van onzen gezant te Portugal die meldde dat dit Rgk niettegeu slaan de den slechten toestand zgnar marin toch zon rertegeuwoordigd worden bggedragen om ook van onzen kant dat bestuit uit te lokken Onze schepen zullen das scbnilevinkje moeten spelen achter die van Portugal een and dat om zijn crediet is FEViLLETOX TEHïïGGEROEPEir SOOB HBGH CONWAY 1 De menschen schenen mij toe hupaoh volk te üijn en telkens als ik noodig had mijae papieren te toonen werd ik met de uiterste beleefdheid behandeld Hoc ik zou bebandeld zyn indien ik de machtif e talismans eens niet bij mg gehad had dat kan ik niet zeggen Op de meeste plaatsen was men ter xgde van den weg bezig met den hooioogst dat werk is van zoo veel belang voor het geheeJe land dat een aantal geTangenen gedurende zes weksc worden afgezonden om den oogst te helpen binnenhalen Op vele plaatsen ug ik zeer sofaoone bloemen in t wild groeien de menschen zagen er gezond en tevreden mt Over t geheel waren mijne indrukken van Siberië gedurende den zomer teer aangenaam Toch had ik wel gewensobt dat het in t hartje van deu winter ware geweest Ondanks de koude reist men dan aangenamer Ivan vertelde mjj dat als er een goede sneenwbaan gevormd is en de tarantas kan verwisseld worden met eene slede het verwonderlijk il hoeveel wegs men in éénen dag aflegt Ik durf niet zeggen hoeveel uren gaans in een etmaal en het zachte glyden der sleden heeft voel voor b t gtromnol en t stoeten der wielen OQgEQ s tip W B TO B ls a pTo QDO 2S ptri p g bs g Sb f n 5 a Sa iz t 2S 3 2 IfOEO B lil S ff ♦ S KWOa 1H w m Q s4 ion 5 S 2 P S § 2B B fe M P Kfflt f E S B Ö B S S IS Cr C3 CD 3 2 L p S £ L ee I 5f i S Ö Jirc r WD ga Si IS o BS sa iiii I g = CD TD fD pp rD TD i fD QC SD 33ste Jaargang Woensdag 13 Maart J805 mWHm COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Taa 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur dei midd De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 2ö franco par post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ten slotte uitstel der behandeling van de zaak ten einde deze getuige alsnog te kunnen hooren Aan dit verzoek gaf de rechtbank gehoor bepalende de verdere behandeling der zaak op 29 April als wanneer de getuige vrouw Loca zal worden gehoord En dan zal het nog do vraag zgn of wy ons in dien Portogeeschen cpiegel wel zoo zacbt spiegelen zullen Portugal kan ten minste uls het zgn beste schepen zendt waardiger voor den dag komen dan wg De arrondis ments rechtbank te Utrecht heeft gisteren jbhandeld een geval van meineed Eene vrouw ouw Rugtenbnrg namelgfc zon zich hebben 8 Wiuldii gemaakt Hao valsche verklaringen onder cede afgelegd tegenover eene commissie van officieren die belast was geweest met h t onderzoek nftar de wgze waarop een tamboslf van de genie Valkenburg in het bezit was gekomen van de paperen an een zekeren Van Gorkum op welke hg ofschoon desiertenr Kgnde te Harderwgk eene verbioteuis had ijetloteu voor dnn dienst bg bet leger m Indië Volgens de verklaringen van dezen Valkenburg en van clipus meisje en nog andere getuigen zou de bekladde aan deu desetteur deze papieren vau baren zoon hebben afgestaan om in de gelegenheid te stellen voor Indië dienst te neinen Valkenburg zou haar voor dien dienst eene beloonio vau f 50 of f 100 hebben beloofd welke belofte hg evenwel niet wus nagekomen omdat hg het handgetd ad f 290 ntvaogen en verteerd hebbende voortdurend lu staat van dronkenschap had verteerd totdat hg hier met verlof zgnde was berkend en door de politie gearrmïeerd De bekl bigft balxstttrrig bg hare bewering dat zg deu deserteur wel de papieren ran haren zoon op diens verzoek bfui laten zien doch dat deze op geen andere wijze in het bezit daarvan had kunnen komen dan door deszelve te ontvreemden Bij het langdurig getuigenverhoor werd ook herhaaldelgk verklaard dat een der getuigen de iremplagantenbaas Laca voor het in ordec brengen van deze zaak eene bfï iiing van f 50 had ontvangen althans h icai was toegezegd hetgeen deze echter aatfhiMe hebbende naar zgoe bewering slechjb igontvangen ongeveer f 5 die hg aan Vnf artarg voor de reis naar Harderwgk en dienif verblgf aldaar had voorgeschoten De beklaagde eene vrouw van 54 laar hield tegenover alle voor haar bezwarendja getuigeniflsen vol dat het een hoesje onder mekaar WB8 een door de getuigen gemaaKte afspraak om haar te bezwaren en van den tamboer Valkenburg de verdenking van diefstal der papieren af te wenden en aangezien een der gewichtigste getuigen de vrouw vau den rempla antenbaas Luca wegens hare bevalling niet ter terechtzitting had kunnen verschgnen vropcr de nffii ier van jontiti mr E A Smidt Men meldt uit Arnhem van 10 Maart Om kwart over zevenen hedenavond lou Jaap Eden uit Hamburg hier aankomen maar wien de daizendeu op het stationsplein zagen komen Jaap niet Deze zat hoog en droog in het hotel De Pauw c Gisteravond te Hamburg overreedden eenige Hollanders hem met den nachttrein mee te rei7 en zoodat de held van den dag leeds hedenochtend vroeg in Arnhem aankwam De commissie van de teestelgke ontvangst zat er mee Het was te lant om het programma te wgzig t Men sloot Jaap op in iDe Pauw zoolang het hem goeddacht Later op den dag ging hg naar buiten en s middags keerde hg terug Dit was de reden dat de commissie van ontvttngat de heeren Van Leeuwen Fockema en Van Hoorn hem hedenavond met hun rijtuig niet van het station alhaalden maar in De Pauw oppikten Om 8 uur verscheen de overwinnaar van Hamar voor Mueis De concertzaal was reads goed gevuld De vleugeldeuren werden geopend en de aanweiigen schaarden zich eD haie i Eïoerabs gejuich gewuii met hoeden Jaap werd met een ssaluutt van het orkest overstelpt De eerewgn schuimde men was aan de bestuurstafel spoedig ea régie c en het publiek werd ook nog al gauw kalm Toen de muziek had nitgemuziekt nam mr F N L Aberson voorzitter van de IJsclub Arnhem die het initiatief tot de feestelgke ontvangst had genomen bet woord Het was een eenvoudig een flink een hartelgk een geestig en een echt vaderlandsch woord Na gewezen te htibben op de samenwerking van de verschillende sportvereeoigingeu bier ter stede namens welke hg Jaap Eden het welkom mocht toeroepen herrionerda hg aan diens nog onverwelkte lauweren op betrgwiel behaald Hg schertste ziju heengaan naar het barre Noorden alleen maar in gedachten toch vergezeld door de beste wenschen en door het vertrouwen van zgn landgenooten Wg zagen u zeide spr daar te midden van de bergen lu die schoone natuur en wg waren hg u toen gg den 249ten Febr overwinning na orerwinoing behaaldet op do baan van 1 00 van 5000 en eindelgk van 10 000 meter Wg waren in spanning en angstig bonsde ons het hart hg den strgd en wg jubelden mede met tie duizftnden Treeindelingen Over de bergen over de meren over de zeeën is de mare tot ons gekomen Jaap Eden is de wereldkampioen Geestdrift bezielde de jongeren maar ook de onderen die in bnn jengd niet aan sport deden maar die gevoelen welk een voordeel zg is voor de jeugd Ja het is beter vermoeid er uit te zien van sjtort in de open lucht dan van nachtbraken in cafe s Staalt nwe spieren sterkt nwe beenen jong Holland I Wg weten bet gg zult die niet gebraiken om als gevaar dreigt te vluchten i dat hebben onze jongens op Lombok bewezen Toejuichingen zonder einde Eere aan Jaap Eden die de voorvechter is van onze jeugd en die kampioen zal zgn als onze onathankeIgkheid in gevaar mooht komen Brave s Bg deze woorden werden den beer Eden een zilveren laawerkrana met inscriptie en eeti groenen lauwerkrans met de linten der ver eentgingen aangeboden De ArnhemBche Mannenzangvereenigingc viel thans in met haar Welkomstlied aan Jaap £ den c dat op vercoek herhaald werd terwgl zg daarna het oade tWilbelmusc aaahief dit staande werd aangehoord De muziek van het 8e reg infanterie vroo Igkte verder den avond een echt smokkig concert op terwgl nn en dan een geeii driftig woord werd gelucht Namens de Geldersche Harddravergen Renvereeoiging werd bg monde van den beer Van Diepenbromet Jaap de gonden mtdaitle aangeboden ali Mwga van hulde In de zaak der valsche bankbiljetten heeft de Hooge Raad met ongegrond verklaring van alle middblen van oanatie het beroep in cassatie verworpen Da Hooge Baad ging o a uit van de stelling dat feitelgk is beslist dat alle biljetten valsch waren en dat ze alle door Kranse zgn gemaakt terwgl omtrent de identiteit van de door Toebaerts in bet bekende koffertje naar het station Utrecht gezonden biljetten geen t t fel kan bestaan Verder is beslist dat uit het gebruik van de biljetten nadeel kon ontstaan daar de Bank ze had kunnen betalen Het ontbreken van letters en nummers op een 7 eker aaotM biljetten en het voorkomen van den naam Pierson als president der Bank terwijl de datum afinwees dat hg toen die betrekking niet méér bekleedde zgn volgens het arrest niet zoodanige afwgkingen dat de Bank de uitbetaling sou hebben kunnen weigeren als ze waren uitgegeven Ook ali feiielgk vaststaande nam de H Baad aan dat het biljet bg den heer Beansar in betaling werd f geven wetende dat het valsch was terwgl zelfs als dit biljet eenige onretrel Mij werd verliaald dat by t losgaan van t gs up de rivieren ala deze laatste buiten hare oevers zijn getreden wanneer de reis onmogelijk kan voortgezet worden die gevangenissen of bewaarplaatsen tooQeelen aanbieden die alle beschrijving te boven gann Mannen vrouwen soms er tusscheu saamgepropt in lokalflD stinkende van vuil waarvan de vloer alleen reeds walgelgk ia sterven bij dozynen doorde vergiftige lucht die zg moeten inademen De ongemakkeu van de reis waren mets in vorgelgk van de af ryselykbeden die hen wachtten op die zoogenaamde ruutpUaisen Eu in een van die ostrogs moest ik Ceneri zoeken I We passeerden op weg versobeidene troepen veroordeelden die met moeite deu zwaren gang naar bun noodlot voortzetten Ivan zeide mg dat de meesten geboeid gingen Ik zou dat anders niet gezien hebben Zg hadden do ketens zeide hij alleen aan de beonen en onder de kteeren Arme menschen I ik had diep medeli jden met hen Al mochten het nog zoo groote Bobavuiten zijn ze waren blijkbaar in een deemiswaardigen toestand Voor zoover ik zien kon waeden zg niet hard behandeld door de soldaten en de ofuoieren maar sohrikkelgke dingen werden mg verhaald aangaande de behandeling die zij te verduren hadden van ongevoelige cipiers en commandanten van gevangenissen Om de minste afwijking van den voorgeaohieven regel kregen zg stokslagen werden in donkere oelleu opgesloten of hadden andere straffen te ondergaan Het was mjj altgd eene verlichting wanneer wij zoo u troep uit het oog verloren Het contrast tuasoben mijne eigene positie en die van zoo n groot aantal mgner medemenschen was mg te pijnlyk JDu toch als Ceneri niet elkin iweem van tWiijfel uit mjja gemoed deed verdwijnen sou ik misschien op mijne terugreis ellendiger zijn dan een vau die met doorgeloopen voeten voortsukkelende misdadigers Een dag of tien nadat wij Tobolsk verlaten hadden begon ik bg lederen ostrog navraag te doen naar kapitein Va ldrooff wèaneor zijn troep gepasseerd was en vr ir ik hem misschien zou kunnen inhalen De antwoorden die ik kreeg omtrent die laatste vraag kwamen overeen met hetgettn de Gouverneur mg gezegd had dat het namelyk te Irkutskzouzyn of iets verder Dag aan dag merkte ik dat wij veel op hen wonnen en toen wij ten laatste de groote sohoone atad Irkutsk bereikten meeude ik grond te hebben tot het vermoeden dat hier het einde of nagenoeg het einde was van mgn langen tocht Ik ternam dan ook dat kapitein Varlduoif nog niet aangekomen was Op de plaats waar wg het laatat gevraagd bodden was ons gezegd dat hij daar den vorigen dag gepasseerd was ws waren dien troep dus op eene of andere wijze ongemerkt voorbgge reden We moesten dua hunne aankomst te Irkutsk afwachten Nu een paar dagen rust na zooveel vermoeienis kwamen mij wel te stade en ik was leer blyde eens weer de gemakken vau een beschaafde samenleving te kunnen genieten toch liet ik bijna van uur tot uur inïbrmeeren of kapitein Varlimoff nog niet gearriveerd waa Nog vuriger dan ik gewenscbt had Irkutsk te hereiken verlangde ik on de hoofden der paarden westwaarts gekeerd te zien en de terugreis te kunnen aanvaarden Sedert ik St Petersburg verlaten had had ik geen tgdiog van huls We hadden natuurtijk onderweg meermalen oponthoud en klfine acoidenten Hoe sterk ook eene tarantas gebouwd is bij is vergankelgk Meer dao eens brak er een wiel kwam er averij aan dm dissul knapte een riem af Tweemalen zelfs vielen we om maar aangezien er ons niets door overkwam dan wat oponthond zal ik de geschiedenis van die ongelukjea maar achternege laten Ook zal ik maar niet alle plaatsen opnoemen steden en dorpen waar wij doorkwamen Mijn verbaal zou anders de belangrijkheid krygen van een geogriiphisoh woordenboek Tora Kainsck Tomsk Achinsk Kr moyarsk Nunei Udinsk kunnen den lezer al of niet bekend zijn al naar mate van de diepte zijner geogra htfeehe studiën maar de meeste andere al wUt ik de naniien ook te spellen zouden mets meer zijn dan ijdele klanken Als wij te eeniger tijd den marsch nagaan van het HusBische leger bestemd om BritaohïadiB binnen te rukken dan zullen we van zelf wel beter op de hoogte komen aangaande de Aziatische gewesten van den Ciaar Aan don ingang van iedere kleine plaats of dorp wier namen mij ontschoten zijn zag men even onveranderlijk zeker als men een posthuis zas telkens een somber uitziend vierkant gebouw grooter of kleiner naar gelang van de plaats omringd door booge palissaden waarvan het hek met zware grendels gesloten was en waarbij een schildwacht stond Ule gebouwen waren de oitrogs of gevanijenissen Hier erden de ongelukkige veroordeelden gehuisvest bij hunne halten op den langen marsch Daar werden zij samengepakt als sardines in eene doos Ostrogs gebouwd voor twee honderd man werden dikwyls gebezigd voor het dubbeleg itallumpuligea f1 i l