Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1895

GOC Dl SOTTEKDAU 10 58 19 08 12 18 18 61 1 94 3 59 4 60 6 84 5 6 7 10 8 88 8 4S 9 40 11 08 11 10 ll Oi ff 19 68 ff 4 67 e os ff ff ff 9 47 ff ff 11 09 ff ff 1 06 ff 5 04 g io ff ff 9 4 ff 11 18 ff ff 1 1 ff 6 11 8 17 ff 10 01 ff f 11 15 11 98 11 88 1 91 1 44 4 10 5 10 6 49 9 T 80 8 68 os 10 10 IIJO 11 M OTTIKDIH 0 0 IJ D i 16 9 45 9 61 10 17 11 60 19 80 1 46 8 90 8 60 3 48 4 80 4 46 81 7 07 8 10 9 41 ff 10 87 ff ff 1 56 4 66 ff 7 17 ff 9 0 ff 1 10 84 ff 8 08 ff ff 5 08 7 94 ff t l f ff w 10 41 ff ff i 09 ff ff 6 09 7 81 ff 10 01 10 11 10 47 19 08 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 15 61 7 87 8 8 10 M Directe SpoorwegverblDdlog met GUlÜA WloterdleDSt 1894 95 Aangevasgeo 1 October TUd vaa GreeDwIcli 9 18 10 OüDDA DEN BAAO U ll 12 ailt l4 1 87 8 B5 4 4K 6 S7 6 S9 7 18 8 19 9 S7 U 06 11 18 DCN H116 OOUU1 iHige 5 48 7 80 7 43 8 80 9 88 9 4810 1911 8819 16 1 88 8 16 1 46 3 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 MVoorb 5 64 ff ff 10 18 ff 1 44 ff ff 4 48 7 0 N dL d6 6B ff 1 4 ff ff iff 7 11 ff Z Z gwg 08 ff ff ff ff 10 80 ff 1 8 ff ff ff 5 ff 7 80 9 11 Bl Kr 6 14 ff ff ff ff 10 88 8 04 ff ff 7 86 Zar e lB ff ff ff ff ff 10 41 8 0 5 09 ff 7 31 10 Onod 6 80 7 60 8 18 9 6810 1610 69 19 0818 46 8 80 8 45 3 15 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 8 86 lO lOU T I E O H T G O ü D 1 Utrecht 8 88 7 0 9 9 8 11 84 18 08 18 60 3 10 3 80 3 684 48 5 80 6 36 8 0 8 0 8 59 10 34 Woerden 8 8 8 11 10 16 11 60 18 85 8 48 4 16 6 47 9 119 8410 61 üudewiler 7 07 8 19 10 84 ff ff 4 84 ff ff ff 9 1 Oondl 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 1 88 8 60 4 37 80 7 08 8 41 9 39 ll I IMSTIXOlHaOCDl AmtwdtHWp O 8 16 9 5 11 96 11 80 9 6 4 8 8 7 10 1 0 ftmds 1M 9 04 10 44 18 18 18 48 MO M H 1 0 ff ff 1 11 ff ff 1 1 ff 1 9 ff 1 89 18 41 18 51 1 8 1 57 4 88 5 86 6 6 6 41 7 48 9 OOrDA UTBECRT 10 06 10 19 10 66 18 48 8 88 9 61 3 18 4 47 6 83 6 67 7 46 8 88 10 14 ff 11 0 ff 8 37 ff ff ff 6 87 ff 7 69 10 97 10 90 ff 11 17 ff 8 46 8 07 ff 5 06 5 46 8 17 8 07 8 66 10 85 ff 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 9 60 6 80 6 16 86 8 88 9 1110 8 O O U D 1 1 U 8 T M 10 06 10 5 18 8 61 4 47 81 7 4 10 14 10 56 18 19 l 1 40 4 9 t ILli mfttigheden berftite het deiQietteniia nadoel had kuDoan doen oastaao Ëindelgk büsliat het Arrest o a nog dat het feit dat óm echte bankbiljetten met een atemp l worden onderteekend niet afdoet het maakt geen onder scheid of de onderteekeniag plaj ta heeft door de hand of op andere w ze Sedert NoTember 11 bereist eeo mauspereoon de Ign Leenwarden Groningen om op eene geheel nieuwe wgze z n beroep uit e oefeoen Hy verdient den kost alléén door zijn tegenwoordigheid in eene oonpó waar hy door het bespelen yan ren welluidende harmonica z ne medereizigers der 3e klasse slechts vooreeuige centen den tgd op aangename wgze helpt korten Is genoeg van geduld en beurs der rei enooten gerergd dan wipt bij op een der tosschenstations fluks in een anderen coupé om daar zijn inderdaad winstgevend beroep voort te zetten Na de zaak van den directeur der naamlooze vennootschap Rotterdamsch Nieuwsblad t werd heden voor den Hoogen Rand ook behandeld de zaak van den uitgever van De Wachter Ie b Gravenhage eveneens wegens het opzettetyk inbreuk maken op hot auteursrecht van de firma Van S n te Rotterdam voor de uitgave van het Predikbeurteolgstje veoordeeld tot betaüing van f 100 boete eu f 50 aan de beleedigde part Voor desen requirant trad op mr P P L Verflcbnor te Den Haag die in hoofdzaak op gelyke grondeu als door mr Van Aalten werden aangevoerd de uitspraak van het Hof bestreed en ook nog een voormiddel ontwikkelde Ook in deze is de couclnsie van het Openb M op heden over 14 dageo bepaald By ParÜB is overleden eene 83 jarig dame die de atad tot haar erfgename had gemaakt Volgena het gerucht wim zy srhatrgk maar in haar eenvoudige woning vond men slechts wat meubelen Eindelyk werd in een optrekje dat ze te Parijs had io een kast een oude warmpan ontdekt die den schat bleek te bevatten ruim eun halt millioen francs aan bankbiljetten en gopd en bovendien ruim éVa millioen aan efiècten By haar testament had de erflaatster eenigc voorwaarden gesteld o a dat voor haar zielerost missen moeten gelezen worden De halt radicale half socialistische gemet nteraad zal dx voorwaarde naleven evenals zy epoige jaren ge eden besloot te doen toen haar onder gelyke voorwaarde 80 000 francs waren vermaakt Dt rapportenr bnrinnerde aan het gezegde vaii Henry IV dat Pary8 wel een mis waard was c en meende dat Parjjs in onzeeeow voor zulk een bedrag dat voorbeeld wel mocht Omtrent de te s Hage in het Casino te honden koeken banket tentoonstelling deelt men aan de Bskkers Ctc nog mede dnt zu niet stedelyk maar nationaal zal zyn Zy dio er deel aan willen nemen huren goedkoope plaatsruimte en etaleeren Vyftig pCt der entrees worden aan de exposanten uitgekeerd Ër zat nauwgezet zorg worden gedragen voor het ingezondene en een jury woiden samen gesteld zoodat door vakmaoneo uit aWn deeleo van ons hnd uitspraak zal worden gedaan Voor den Terkoop vao de artikelen wordt alle concurrentie vermeden door te bepalen dat slechts wordt toegestaan dat men alleen die artikelen mag aanbieden waarin men uitmunt of waarop men zich specintil toelegt Het vaische bankbiljet van f 100 dat door de politie te Rotterdam in beslag genomen i T Ttoont geheel dezelfde kenmerken ala di welke indertyd door Kranse ca te Amsterdam vervaardigd werden Het watermerk ontbreekt bet papiar ia wollig en het draiigt den datum Jatii 1890 Man veronderstelt dan ook dat de bezitter er van tot nu too met liet int 9 0 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 8 01 8 K il 8 19 8 81 7 tt T SS 7 99 T 4 7 t Soid SO Hooidnobt Kiauwarksrli 0 U l itt td iii T lottaidui Oipdla i 10 jn w k k Moordnoht 7 4S asli I B M Qskllt 7 80 I5 9 09 9 87 10 49 IklT M 7 48 8 47 11 01 BLKl 7 47 ff ff ff I Ze 7 68 8 6 ff 11 10 N dL d 8 08 ff ff Twrb 8 07 9 08 11 98 iBh 1 1 loo and Qiin Wawdn VkMM 85 8 40 7 55 8 09 8 81 5 60 8 64 ff ff ff 5 9 7 03 8 18 ff ff 18 7 S8 i 8 41 Soidi 0 8 81 9 10 geven van het bankbiljet gewacht heeft in de hoop dat er na na verloop van rnim een jaai minder op zoude gelet worden Ëun jongeling te In de vorige week brandde onder Pernis een hooiberg af en men vermoedde kwaadwilligheid Op de allereenvoodigste wyze is thans de brandstichter ontdekt de hoofdonderwyzer Stemerding zei Zaterdag in de school Wie den hooiberg heeft in brand gestoken steekt zyn vinger upc dadelykstak een 6 jarig knaapje den vinger in de hoogte Thans ia de eerste aflevering verschenen van bet tydsctirift Ëlrctrac dat zooals men weet gewyd is aan de ettotrotechntek Als eersteling in onze taal zal ook dit tijdschrift by het steeds aangroeiend aantal der beoefenaars der electrotechniek in ons land welkom zyn Het doel ia den lezer op degelyke en aanschouwelyke wyze op de hoogte te houden van al het helaogryke wat op het veel omvattende gebied der I electrotechuiek zoowel hier als in het buitentaod zich voordoet en dat ruimschoots gelegenheid aanbiedt tot gedachten wisseling De redact e is opgedragen aan een reeks van deskundi en met den heer 6 C J Verkerk aan bet hoofd De inhoud is verdeeld fn de volgende rubieken Artikelen van tecbrijischen aard oeconojmische bescboowingen stukken nit bnitenlandscbe geschriftep kleinere mededeelingen rechto quaosÜe s enz literatuur Wy hopen later gelegenheid te vinden het een en ander uit de volgende afleveringen orer te nemen De door den gemeenteraad van Asben in laatst van het vorige jaar vastgestelde erordeumg betreflende den boofdelijken omsiag waardoor degrootereinkomeiiazwaa derzowen worden getroffen en de kjeiofre ontlast is op advies van Gedeputeerde StAlen doo de Regeering met goedgekeurd mdat jp r het Kon besluit zegt de h olde yke omslag daardoor niet overeenkom ig art 24 der Gemeentewet zou worden geheven naar grondslagen die voor een redelyke maatstaf van het inkomen der belastiugschulj gen te bonden Uit Nymegen meldt men De brand Zaterdagavond aan de Nieuwe Marktstraat in de meoLelfabriek van den heer Van den Broek uitgebroken heeft zich gelukkig tot dat perceel Depaald Boven aller verwachting bleven de noordelyk aangrenzende gebouwen die telkens door de vlammen wer den aangegrepen behouden wat te danken was aan het loöelyk optreden van onze brandweer onder leiding van haar chef den directeor der gasfabriek wist zy met zes slangen een kracht te ontwikkelen waarjoor bet vuur na verloop van een nur het onderspit moest delven s Nachts oin vier uur was bet blusschmgswerk geheel geëindigd Mtio verneemt dat bet gebonw met zyn inh ud was verzekerd by de Arnhemsche Brandwaarbo rgmaalscb appy 7 47 8 07 9 49 9 11 6 16 e 8 8 81 e 80 4 67 9 68 10 10 10 1 11 8811 48 6 80 De Raad der gemeente Franeker heeft met algemeene btemmeu besloten by djen minister van Waterstaat het adres van den gemeenteraad van Menaldumadeel tot verkryging van eene beteie regeling op de spoorhjü Harliogen Leeuwarden te ondersteunen VERSLAG VAN niK toestand 7a het Lager Onderwijs gedurende het jaar 1894 Vervolg g 3 Onderwyzers Da veranderingen in het personeel der versctiilleude scholen z yo dit jaar niet zoo belaugryk ala verleden jaar Tegep 31 December 1893 werd den onderwyzer der 1ste koste ooze school J Griffioen op zya verzoek wegens ziekte eervol ontslag verleenp In zyne plaats werd benoamd tot ooderw zeres mej C W Schinkel die deze betrekking reeds gedurende een half jaar tijdelyk had waargenomen Den 22sten Januari trad zy definitief in functie De onderwyzer der 2de kostelooze school M W van der Hoevrn vertrok aU onderwyzer aan eene school te Rotterdan De onderwyzer W J Huber vertrok als zoodanig naar Amaterdam De vjtcatnrea werden vervuld do r het in iuoctis timeden der heeren A M Emeis en J Scbeygrood De onderwyzerea H P Kluit werd om gözo idheidsredenen tydelyk ontheven van het onderwyarjin de handwerken en in hare plaats tyJelyk aangesteld maj E Spruyt te Wad ingaveenl In betjinnderwyzend personeel der Tusscbeiji chool kwBm geeti verandering Ook onder de Onderwyzeressen ui laan de eerste Bui erschol foor II ejlsjes v1b onder de onderwyzeri Ie eer te Burgeuchool voor jongens had gée mutatie plaats M ichool M Burg ichool i e onderyy Euessedt der tweede Bn gerscboolvoor meisjes blefen allenzaam j Haats De odderwyz sn aan de twelvoor jongens flW Hermanden Isten Sept É ber Zyae i i o tde niQt vervuld 5 jl j De kweekeliog der Iste ustelotj e schoeiJ D Kromhopt die io Mei nmt goed g vol examen ats oi erwyzer hadjdfgewgd wenl eervol optslaged fwegens zgnel enoe ing ale pnderwyf Ar te Nieuwerkerk a d pael In zyïjiplaats werd tot kweekelingaan steld E H Taminiani Door i ej M Krnisheer werd de akteivap onderwperes en die in de nuttige handw erkeu behaald door mej 0 W Schinkel die in de nottige handwerken eq door É3ej G G Schiokol die in de vrye en orde oefeningen oer Gymnastiek De bestaande vacature op de tweede kostelooze school werd vervuld door de Aanstelling van C Houdyk De kweekeliogen der Tusschenachool E P J Schrivk en M Bontenbal deden met gunstig gevolg examen De eerste verwierf de acte als onderwyzeres en voor de nuttige handwerken de tweede als onderwijzer en voor de vrye en orde oefeningen der Gymnastiek Mej E P J Scbriek die te Ouderkerk a d IJsel nla onderwyzeres benoemd werd werd vervangen door den kweekelïng W J de Jong In plaats van den heer M Bontenbal die te Eeeuwyk als onderwyzer in functie trad kwam de kweekelmge J G de Mol Nog werden als kweekelingen zonder toelage aangesteld Alida Scholing en Cornelia Grendel Van de kweekelingen der tweede Burgerschool voor Meisjes verkregen de akte vani onderwijzeres mej J Breebaart C A Kramers T W de Bock W G M Confuriua en M B Bnrgersdyk Mej C A Kramers M B Borgersdyk en M Vermaes verkregen tevens de akte van nottige handwerken Ontslagen werden mej G M Via wegens vertrek naar Rotterdam evenzoo mej de Bock mej G A Kramers werd benoemd als onderwyzeres te Tnil en mej M B Bnrgersdyk te Nieuwerkerk De kweekelingen mej Ktem Vermaes n Breebaart verlieten ook de schoot AN nienwR kweekelingen werden aantresteld mej J W 0 Vermeulen C W Schriok A W Groenendjal en G Blommeodaat De kweekeliotgea der eerste Borgerschoot voor jongens H L Posthamos J C de Raws en J Visser verlieten in den loop van het jaar de school De beide eersten slaagden voor de akte van ondprwijgri en werden ala zoodanig respectievelyk tH tst te Sasseubeim en te Hekendorp iffftonne plaats werden to t kweekelingen aangesteld A J Roggeveeo S W F Spruit en J J Cornelissen B V meisjea vern Aan de R K mej S W vervangen door In plaats van de en A Staal wen danig aangeateldlj Eerstgenoemdéi van onderwyzeref Da onderwj J J Th van den heer J Smfj De kweekelin de school In kweekeling l aog Aan de schq onderwya werd De rapporten omtrent den gver ed de toewyding der onderwyzera en onderwyzereeseu luiden zonder onderscheid gunstig Mej A Th van der Woun ouderwyzeres a4n de 2de rf de hoofdakte lOoI van Liefdadigheid werd der Hoeven die overleed lej P M van Heiningen reekelingen A J B Versgl lej Th de Rawe als zoo iweekeiinge behaalde de akte Urwgl mej Staal overleed der K K Jongensschool nberg werd vervangi n door i C H Taminian verliet plaats W9rd geen nieowe ld voor Chriatelyk Nationaal kweekeling C J van de Potte die de oddp wijzersactï had vërwprven Ingesteld Enkelet verands ones der bc1 ioo1 j n het in Jan epn nien scAoollokaal i Jabnari 1890 p ats zoolande verslag gullen worden l ala onderwyzer ringen in hst gebrnik nemen hadden eersti me dat de e in iet i medegedeeld iiJ Jtih op 0ifrefd meerden werdlicj d dnderwyzeWi J van d 1 K Fidot er Angen door 4e Wr rSft n NÏ W L f l Aan de Grondslag Wiil lami an If sc Lpblbibliotll toestitad lJOe t blwi schül tièiat 48Q a fdè lingo vei de B J Heshofk en ii W i e iel j 1 Jj In plaits vati AM l eekeliD p MilRooi aendlal i erden als o pBnig aadges ldlvj J p van Uer G aJL J jJA Stopjpelenbal Merl Graaf iöolb bliotbekën i en ierkeeret iu m ijiiii iheek der Istë Kbftftelome i omujera en wordt over 2 leerlingen van Dst 5e en eemj erjafct i flu Ier steeds met graagte Li het érs e w l 4p het Hoofd en d r j onderwyzéi s een nnnig gabruik van f De biblio hee der 2de Kostelooze School ik in 4 afdeelingen verdeeM en er wordt doorde teerlingen der 4 hoogste klassen gretig enmet snceea gebruik van gemaakt De afdee lingen tellen respectievelyk 213 112 58 en 52 nommers te zamen 435 nommers Aan de Tuascbenschool telt de bibliotheek 421 dommers Zy verbchaft den leerlingen der He en 9e klasse aangename en ontwikkelende lectuur waarvan dan ook vlytig en dankbaar gebroik wordt gemaakt Wanneer men het aantal nommers met dst van het vorig jaar vergelykt ontwaart men respectievelyk eene vermeerdering van 10 25 en 55 boeken g 5 Examens Prysuitdeelingen Zooals in het vorig verslag werd vermeld werden de examens en de prysuitdeetiogen aan de beide kostelooze scholen niet gehouden wegens het groot aantal afwezige leerlingen tengevolge van de mazelen Deze werden nu gebonden even voor de Paaschvacantie Het komt ons voor dat deze prysuitdeelingen niettegenstaande sommige daaraan verbonden nadeelen toch goed werken en voor de goede orde den vlyt en do netheid der kinderen bevorderlyk zyn In de maand November oniVingen wy een schryven van de hoofden der beide kostelooze scholen waarin zy verzochten het gewone jaarlyksche examen niet me r te bonden in December maar io Maart opjgrond dat het dan pas twee en een halve maand geleden is dat de nïenwe leerlingen zyn toegelaten en dat tan gevolge daarvan in alle klassen opschnivinff beeft plaats gehad zoodat de onder wg ni mat hnsne laerlingni pu goed op gang igo Durbg komt dat gewoonljk na de priJiDitdeeliDgeD ia December rerscbilleDde leerlingen die eren of soms nog geen twaalf jaar iSo de obool verlaten terwjl er kans is dat Telen tonden blgrsn tot na Paschen als het einde tan het schooljaar op dier tjjd gesteld werd Dit punt is door ome Commissie ernstig in oierweging genomtn met het gevolg dat den hoofden hnn Tersoek is toegestaan loodat in het vervolg de examens en prysaitdeelingen kort Toor de Paijsohvaoantie tnllon worden l eveoi werd door de Commissie besloten om aari die l lingen der HerhalingsschoolTOor mèjsjes die door trouw schoolbeioek hadileo o obloBken een klein geschenk te vorïsten De overige eiamens en do prBsuitdeelingen Op de Toesobensohool en de Herhalingsschool voor meisjes hadden als naar gewoonte plaats 8 6 Gehouwen Leermiddelen Do verbouwing en höt in gebruik nemen van twee nieuwe lokalen aan de 2de Burgerschool voor meisjes werd reeds in § 2 genoemd Volgen bet Hoofd dier school voldoen deze lokalen aaniankelijk goed De andere gebouwen der verschillende scholen verkeeren in goeden staat Kleine repnifaliën wordoii steeds gedaan en de rapportenTan de Hoofden luiden dank ij de welwillendheld van het College van Borgemeester enWethouders om de klachten die tot henkomen ovoel en zoo spoedig mogeIjk te verhelpen zeer gunstig i Ook de leermiddelen Terkeeren als gewoonIgk in goeden staat De sohoolhoeken werden wanneer dit hoodig bl ek hersteld en wanneeraan herstellen niet meer kon gedalkht worden Ternieu d Hier en daar werd4 i ook eens d oeh itoeds op bescheiden schaal pieuwe leermiddelen ingevoerd i i 1 f lot volgt S A BolteDlandscta Uveealcht In het BritBche Lagerhuis hee de minister Sir Williao Harcourt sprekende over detEn gelsch bezetting op Cyprus rJch z r afkeurend aitoelaton $ rer de in bezit nenling van dat leifind door een vroeger Engelejch Kabinet fjdnar het nbch uit en strategisch oogpunt i iïocb als ftólenstatioo waarde hééft Maar laten wij het dan ontruimen zei een der afgevaardigden Neen € antwoordde Harcourt wy zyn er eenmaal ën het is gemakkelijker er in te kpmen dan er nit Ia het lü erbnis deelde Robertson een van de lords der admiraliteit mede dat Engeland by de opening van het Noord Oostzeek a o aal zal vertegenwoordigd worden door het Kanaaleskader Een gro8 brpit politique t noemt de Indép het gerucht dat haar Londensche correspondent vermeldt al zou lord Rosebery aan aftreden denken En het blad roe t er nog b dat het gerucht eiken grond sobynt te minsclien Maar aftreden of nist de Engelache premiere zal in ieder geval zich den eersten tyd niet met de zaken kunnen bemoeien Hy is ernstig ziek Wel kwam de minister den aanval der griep waardeer hy werd aangetast spoedig te boven maar de ziekte schgnt den patient buitengewoon verzwakt te hebben En nu moet hy zoo wordt verteld rust houden heel lang Mocht dit in elk opzicht waar blyken dan zal zeker voor Paschen geen beslissing worden genomfn over den stryd tegen het Boogerhuis Immers eerst nadat de aanhangige wetsontwerpen waren afgedaan zon het ministerie bij het Lagerhuis eene motie indienen vraarby de houding der Pairs ten op ichte van de Home rale inaestie afgekeurd wordt En nu komt Hosebery s zwakte een onge wenschte spaak steken in het wiel der parlementaire machine die toch al niet hard liep Met de begrooting vordert men erg langzaam a het gevolg daarvan is dat de wetsontwerpen die de regeering aan de orde heeft gesteld niet zoo spoedig behandeld kunnen worden als het ministerie wel wenschte Het is zoo goed ats leker dat het wetsontwerp betreffende de scheiding van Kerk en Stiat in Wales eerst den ISdeu Maart in behandeling zal komen En met de beraadslaging daarover gaat stellig wel een volle week been zoodat de lersche tandwet en de andere ontwerpen niet voor t laatst der maand een beart krygen De Standard spreekt zelfs van half April Het Belgisch ontwerp der Congo annezatie chynt meer kans van slagen te krygen want Tan de Afdeelingen der Kamer hebben 4 vóór en slechts 2 tegen gestemd De voorstammers behoorden allen tot de Rechterzyde de tegenstemmers vooral tot de liberalen en ociolisten Betreffende de tusschen Frankryk n België over het recht van voorkoop geroerde diplomatieke onderhandelingen is thans bg de Firansche Kamer een Geel Boek ingediend De benoeming van prins Lobanoff tot minister Tin bnitenlandscbe saken in Rusland is thans oflloiMl bekend gemaakt Volgeas een bericht aan de Nene fraie Pressec is aan die benoeming de volgende gebeurtenis voorafgegaan Op een oEBcieele vraag aan prins Lobanoff of hy geneigd was als minister op te treden antwoordde de gezant dat hy liever niet in het kabinet trad Hierop ontving by een eigenhandig schryven van rteczirina wednwe waarin deze haar leedwezen er over uitsprak da de personen die hec vertrouwen van czaar Alexander hadden genoten en die ook door zyn zoon als de meest vertronwhare raadgevers werden beschouwd weigerden den jongen czaar ter zyde staan by de moeilijke taak Rusland te bestareu De czarina sprak haar hoop nit dat prins Lobanoff zyn weigering zon intrekken om als opvolger ran den heer Vou Giers op te treden Ot ze brief had de geweoschte uitwerking Prins Lobanoff verklaarde zich bereid de leiding der buileolandsche zaken op zicb te nemen Moeieiyker taak dan de minister van bnitenlandscbe zaken heeft drukt op den ministervan btnnenlandscbe zaken van het HeiligeRussische ryk Want de verwachting opgewekt door bet optreden van d n jongenczaar dat meer vryheid mogelyk zou blyken wordt beschaamd Es wird rückwartsregiert io Rusland zegt de yVosa Ztg c Deperscpnsunr is strenger dan ooit te voren DePeter9burg che Nabljudatel kreeg onlangs eenofficieele 4 waarschuwing van bet ministerievan bino nlaudsohe zaken Het blad had eenoverzicht gegeven van de ontwikkeling derBOciaatdemocMtia io Duitschland Derpgeeringzag daarin een poging om het socialisme inRusland pupalair te mftken Verschijnt in hetblad vandaag of morgen weder een artikel dat de ontevredenheid der regeering opwekt dan wordt het recht van uitgeven voor bepaalden tyd geschorst Van e n ander blad de Kiewljanin 4 i de verkoop verboilen omdat dit blad eenige artikelen opnam waarin de tegenstanders der invoering vau verplicht scboolbeioek bestreden werden 1 Ook is in beslag gt nomeo een hroohore die over czaar Nikolaa II handelde en waarinde verwachting werd uitgesproken dat deczaar een opEfiti oog zou hebben voor de noodeodef vülkp I In Italië beeft de verkieziugsstryd reeds een aanvang genomen Te Tnryn werd gisteren door de tegenstanders van den miniNtur preaident Crispi eene vergadering gehouden onder leiding van den gewezen minister van bnitenlandscbe zaken admiraal Brin Tot hen die deze by enkomst bewoonden behoorden 17 leden der Kamer en 2 senatoren Nadat de heer Brin brieven bad voorgelezen van de heeren Di Rudini en Zanardflli waarin deze verklaarden de politiek van Crispi af te keuren werd het woord gegeven asn den heer Palberti ten einde het program der oppositie toe te lichten De hoofdzaak van de redevoering wetke deze oppositieleider hield was dat Cnspi niet voor ZL n taak is berekend In de eerste zeven maanden vuu dit jaar bedroegen de staatsinkomsteo 1 38 000 Lire minder dau in het vorige jaar Dit is wel een hewya dat de politiek van Crispi a minister van fioancièn met deugt Daarbij komt nog de ongelukkige toestand vaariu het eiland Sicilië verkeert en vele andere zaken Kortom de spreker kwam tut de slotsom dat Italië van Crispi niets goeds beeft te verwachten De heer Crispi zal zich dezen aanval wöI niet bij70iider aantrekken Tot dusver blyft de kans groot dat de heer Griipi by de np handen zynde verkiezingen de overhand zal b houden Trouwen wie andera zou onder de tegenwoordige omstandigheden de regeering in Italië met eenige hoop op succes kunnen aanvaarden indien Crispi moest aftreden Koning Humbert biyft daarom de minister steunen eu waarschyniyk zullen ootc de kiezers wel zorgen dat Crispi in de Kamer de meerderheid behoudt PosterUen en Telej raphle Tej Matnpi op het eiland Nieuw Gainea is een Duitsch postagentschap gevestigd hetwelk mede voor den dienst der pakketpost in het verkeer met hët buitenland is opengtsteld Postkantoor Vlaardi ogen fjjaarweddef 2 200 en vrye woning Sollicitatiëo in te dieoen vóÓr iO Maart a 8 Benoemd I April Tot adsistent te Zwolle de conductenr der brievenmalen 2e klasse T Schorink ter spoorwegpostkantore no 3 Verplaatst 15 Maart On commies der posteryeo 4e klasse A I J SchmalhaUsen van Utrecht naar Arnhem De commies der posteryen 3e klasse B Meynling van Hoorn naar Utrecht in plaats Tan naar Arnhem 1 April De klerken der poateryen Ie klasse R N Hagenbeek van Delfzyi naar Work um G Boswyk van Workum naar Delfzijl T E Mulder van Hengeloo naar Sliedrecht en B H W H Stork van Zwolle Laar Hengeloo De klerk der telegraphie 2 klasse D G van Eek van Sliedrecbt naar Rotterdam Verlof verleend wegens militiedienst 6 Maart aan den klerk der posteryen en telegraphie 2e klanse H W J van der Brugge te Amsterdam telegraafkantoor 8 Maart aan dan telegrafist W C G Pytak te Amsterdam Overleden l Maart De commies der poateryen 3e klasse N Haremak r te s Gravenhage 348 Staats loterij ie Klasse Trekking van Dinsdag 13 Uaart No 18797 19 B6 en 80016 ƒ 1000 No 1386 en 17466 100 No 1044 183 7118 en 14411 800 No 10711 16466 eu 18768 ieder ƒ 100 Prijsen van 80 48 8898 4817 7311 10069 12496 16268 17811 191 2986 4888 7330 1010 12498 16313 17616 888 8949 4904 7400 10129 12660 16433 17667 816 8968 4987 7426 10144 12682 16466 17674 833 8973 t960 7463 10160 12668 15167 17738 6S6 8994 4966 7491 10203 12676 16485 17900 706 3046 6001 7499 10844 12614 16644 17907 707 3137 6017 7668 10364 12649 16670 18046 781 3177 6071 7579 10880 12698 6689 1S107 746 3197 6090 7693 10440 13708 1B676 18117 767 S22S 6147 7646 10668 12736 16677 18837 778 8330 B845 7701 10677 18737 16 09 18275 801 38BI 68 0 7761 10603 12771 16711 18301 881 3424 6320 7888 10614 18773 16769 18S88 920 3432 6890 79 4 10664 13815 16874 18843 938 34SS 6465 8026 10787 12858 15911 18853 969 3667 6621 8043 10768 12936 16918 18862 993 3698 6638 8082 10884 13011 16931 18884 998 8717 6610 8104 10928 13042 16968 19092 1004 3734 6613 8113 10954 13043 16996 19162 1079 3749 6668 3184 11082 18166 16019 19197 1107 8788 6675 8133 1I03S 13188 16043 19388 1160 3804 6689 8169 11083 13197 16061 19347 1 68 3D09 6700 8178 11086 13198 16111 19353 1828 3888 6715 8180 11131 13829 16132 19388 1886 8827 5787 8208 11178 13864 18193 19402 mo 3906 6731 8826 11206 13296 16888 19 06 1319 S9 9 5766 8234 11234 13326 18887 19488 1331 3947 6886 8889 11868 18333 16390 19615 1391 3963 6841 8436 11304 13378 16483 19518 1663 8991 6965 8498 11318 13399 16604 19667 1679 4006 6994 8609 11337 13401 18 30 19716 1888 4086 6089 8688 11339 13467 16638 19736 1889 4038 6127 8667 11346 13478 18647 19746 1914 4107 6169 8826 11410 13600 16854 19747 1917 4114 6819 87 0 11436 13676 16687 19767 1966 4141 6843 8836 11632 13680 16763 19774 1971 4198 6864 8933 11686 13632 16798 19810 2016 4 99 6287 9110 11666 13866 16913 19826 8086 1200 2149 4816 6889 9142 11607 13700 16967 19882 6368 9166 11609 13884 16998 19906 8068 4867 6393 9802 11631 18889 16999 19914 8146 4 71 6413 9218 11644 13884 17007 19980 2836 4279 6456 9338 11866 14134 17084 19989 8874 4820 6499 9381 11693 14148 17083 19979 2 13 4388 6614 9846 11780 14181 17099 30809 2440 4391 6644 9401 11801 1430 17103 30220 2468 4466 S7 4 9466 11838 14873 17116 80227 2494 4484 8764 9469 11863 14289 17147 20360 8660 4486 8790 0649 11888 14286 17184 20366 2S69 4667 6803 9678 12064 14426 17266 30483 2660 4642 6870 9643 12107 14437 17279 80439 8616 4664 6876 9666 13143 14633 17314 80670 8622 4666 7018 9 69 12309 14713 17371 20673 2667 4676 7016 9748 12231 14 67 17402 20688 2716 4679 7088 9896 128 4 14874 17468 20693 8728 4684 7091 9889 12320 16134 17483 80730 8776 4685 7110 9928 12339 16161 17608 20779 8791 4691 7126 9959 1237B 16217 17607 20819 2810 4771 7240 10037 12428 16226 17620 80876 8866 4793 7346 10067 12487 1626 17540 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algeuieeue kennis dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 8u dezer maand heeift benoemd Tot Wethouder den Heer Dr ï H G van ITERSON ter voorziening in de vacnture ontdaan ten gevolge van bet orerlüden van dem Heer ü W 6 Koning Tot Ambtenaren van den Burgerlijken Stand de Hebren R b MARTENS en Dr P a G ViN ITERSON Öonda den 12 Maart 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarie BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 9 Maart Cornelie Anthonie onder P Nonner en G Geneugehjk Johannel Leonurdui oud dre H P Boegbeim en J M C de Gront 10 Jacomina U mriette Aletta oadera E J van der Heiden eu G C van Dillen Maria Wilhelmina onders J Wannet en J Lor werier Johauna Margaretba Christina ouders G van der Kist en J M Jansen Hendrik Johannes ouders J Mulder en L Rietveld JohanncH Cornells ouders fl p den Riet on W BHaoken Cornelia Maria ondersW L Hnrnisen en M van den Benvel 11 Hendrika oudere J Qlsabee c en L Binnendyk Klaas ouders E Schoc deriroerd en C Horan Helen Maria ondera J E van Dongen Bolding u M van Tok 12 Nicolaaa Thomai oaden A Verbree en J van der Kleg OVERLEDEN 9 Maart J E van StrU ten wed A van Reede 71 j A M E A van Siraaten 7 m 10 J W Prins 4m 11 W de Be t huisvr van J Schep 80 j A van OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 11 lUAlT Vor kra filotkoecs 94V I 101 103 lOlV 81 86V 86 74V 98 7 106 Vm 73 897 7V 99V 110 78 44 lOOVi Vl 88 1 7 i 48 786 680 loiv 61 108V 813 78 108V mv 146 V 97 89 84 104V 96V 184V 188 106V 617 147 98 M l 90V 106 103 108 1007 97 991 99V 185 183 1 46 91 18 104 70 112V 100 84 46V 16Vi 219 190 108 isiv 73 iDiaLUD Cert Ned W 8 9 dito dito dito 8 dito dito dito S i HoHOU Obl Qoudl 1881 88 4 Itjllib Intchryving 1882 81 6 OoBTBNa Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 6 PoETUoiL Oblig met tioket 3 dito dito 3 BusUNO Obl Oost 2e Serie 6 dito Oeoons 1110 4 dito bij Bothl 1889 4 dito b i Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1688 6 dito dito dito 1884 6 3uKIl Ferpst ehuld 1881 4 TliauK lepr Conv laen 1890 4 Gee leeeing serie D Qeo leenin aerie C i siDArE llir Beo v obl 1199 6 Ullioo Obl Buit Sob 1890 VlNBZUKLA Obl 4 onbep 1881 llBTKU M Obligatien 1861 S i EoTTBaOAM Stad leen 1886 3 Nbo N A fr Handelar aand A sudsb Tab Mjj CertiBoalen BijuMaataobappij dito Arnb Hypotheekb paedbr 4 Cult Mg der Voritenl aand a Or Hypotheekb paudbr 4 Naderlandaobe bank aand Ned Haadelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr I Rott Hypotheekb paudbr 4 Utr Hypotheekb dilo 4 OOBTBKB OoBt Uong btok aand KvsL Hypotheekbank pandb i i II Ilaiw L Q Fr Lian eert 6 BD Holl lJ Spoorw llij aand Mij tot Eipl r Si Spir aand Ned Ind Bpooriregm aand Nad Zuid Afrik Spm aand t dito dilo dito 1891 dilo I tTiLlB Spoorirl 1887 89 A ïobl 8 A 91 Zuid llal SpwBUJ i H obl 8 FoLBN Warsohau Weeneu aaDd 4 avsL Or Buss Spw Mij aand 6 Baliiaohe dito aand Faetowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 ICnrak Ch Atow Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp My oblig K Orel Vilebak dilo oblig 6 ZnidWesl dito aand 5 dito dito oblig 4 lO Via 18 v loSv 26V 16V 822 109V iHBBiKA Cent Pao Sp Hy obl 6 Chio fc North W pr C v aand dilo dilo Win St Feter obl 7 Denver Bio Gr Spm oerl v a lllinoiB üeotral obl in goud i Louiav NaahrillaOert r aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario t West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn fc Manit obl 7 Uo Pan Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col le hyp 0 6 Canada Can South Cert v aand Vb G Ball k Nav le h d o 0 Amaterd Omoihus My aand Rotterd Tramweg Maata aand Xbd Stad Amfllerdam aand 3 taa Amflteraam aaoo g ioo a Stad Bolterdara aaud uH llO t Bbloib Stad Anlwerpenl887 3Vi Stad Brusael 1886 8Vi HoNO Theiaa Begutlr Oeaellach 4 OosTBNR Slaatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 apANJB Slad Madrid 8 1868 Ver NED Bes Hyp Spobl oerl 1C6 104V 183 188 97 60 60V WATERGETUDEN ÏE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog 8 17 9 04 9 62 10 45 ê 07 6 51 4 42 5 29 6 17 7 10 2 32 3 319 Hoog Laag Woensdag 13 Maart 7 55 4 20 5 15 5 51 6 41 2 10 2 25 8 40 9 28 10 16 545 6 30 Donderdag 14 Vrfldiig 15 Zaterdag 16 Zondag 17 Maandag 18 Dinsdag 19 12 59 9 24 1 40 10 05 SPRINGTIJ den 27en Maart s m