Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1895

No 660t Donderdag 14 Maart J805 33ste Jaargang mWim COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deier Courant geschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderl ke Nommers VIJF OENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regek è 60 Centen iedere regel mear 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur de midd ADVERTCNTIfiN Blgkena geregistreerde acte dd 9 Mmtrt 1895 is door den Rechter in het kanton Oouda aan den Heer STMPBANUS COBHELIS JOSMPHUa BIEZESAJ B te Gouda gedomicilieerd aldaar ten hoize Wyk P No 227 Terleend Handlichting tot het drijven van handel in ilanaiactaren en aanverwante Artikelen en het houden van Winkel in die Artikelen De Qriffier ran het Kantongerecht te Gouda H J WUNDER aanbesteditoT Op WOENSDAG 20 MAAET 1895 des T m te 11 aren wenscht de Heer A J J VOS te Gouda in het Lokaal van de H K Lmsviemhisimg a d Haven Aan te besteden Het boawen en vergrooten van het Magazijn en Werkplaatsen aan de Turfmarkt te Oouda Bestek en teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd lokaal en zgn aldaar verkrggbaar ad 1 50 per stel Inlichtingen zgn te verkrggen bg C P W DESSING te Gouda liFFLÏm DAGMEID Adres Bnreaa dezer Conrant TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARRT 154 aitgezonderd Zondags te oonsalteeren ran 10 tot 5 uur OI het is vreeselijk 1 P AJRXJrS Gebrnik alleen PHARMACEÜTIEK S KIESPIJ NMIDDëL het eenigste dat de hevigste pynen binnen eenige minuten doet rerdwgnen Zendt poatwissel 75 cent aan het Pharmaeeutiek Bureau Rotterdam en iflen ontvangt franco thuis een Doos Pharmaeeutiek 8 Kiespij n middelen met Gebraiksaanw zing Frintemps T E PARM S Zenden gratis en franco de geoerale geïllustreerde catalogus m da hoUandsche en flsunsche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen ïegen gefrankeerde aanvrage gericht aan 1 JULES JU UZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijJnprintemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelylt de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verz ndingen naar alle ZiandenderWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Copreapondentfe In alle talen 4 pCt PAUDBRIEVEIT VAN DB I Pester VaterlAndischer Ersier Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovepgsnoeindo Pandbriaven zyn Dominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van Ualfjaarlijksolic Coupons per 1 Maart en 1 September ea aflosbaar a pari door middel van halQaarlgksohe uitloting De Coupona z jn thans ea ook m de toekomst vrij van belastiag volgens de Wet van 18B9 Art 30 10 zg zgn evenals de tJitgetote Paudbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van oudergeteekesden tot den koers van dea dag Behalve de hypothecair verzekerde vorderingen die ten grondslag üggen aan de uitgifte van d pAodbrieven en behalve het tot meerdere zekerheid vau atle Pandbrieven gevormde speoiale fonds van fl 1 500 000 atrekt volgens $ 94 der Statuten het geUosle vermogeu der Instelling tot hun waarborg Volgens de Balans per 31 December 1894 bedroeg bet MaaUchappelyk Kapitaal fl 5 000 000 waarvan gefourneerd il 4 446 100 het gewone Reservefonds 4 001 980 37 het buitengewone Keaervefonds 9 896 350 56 het Peiisioenfonds eigendom der aandeelhouders v 702 376 15 Te zamen 1718X47 107 07 Bovendien is de beurswaarde der EffectoD welke de Instelling bezit ongeveer 2 MlIUoen Gulden hooger dan het bedrag waarvoor zg op de balans staan uitgetrokken Volgons de wet van 1876 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingesclireven waardoor hau het reoht op de hypothecaire acbnldvordenngeu in de eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar bovenstaande punten ontleend aan hun Prospectus van 19 Janaari 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 bencbten dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterlftndischer Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTIIEIN GOMPERTZ AMSTKUDAM Maan 1896 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed sueoei hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden is den eenvoudige boorP Het ft niet oen Zweedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goneesheereu begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van seuuwzlekton begint er licbl te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resul aten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Tzer Arsenicum toz geheel te verdringen Er zijn vele menschon die noch ziek noch gezond aijn en toah klagen dat zjj zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste met velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en ïoo zich zeUcn en andoren tot last zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vroeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Ban fijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsmzea ea toevallen Eindelijk Igden de ergsteu onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeft d onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zeauwztek ea min of meer de slachtoffers der leefwijze van onteo tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort ea ingelicht wenacht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam M CLEBAST Co Heiligeweg 43 Rotterdam F £ van SANTENKOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Itrecht LOBRV PORTOAI Oudegraoht bij de Oaardbrug F 2S TOOT wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geneztngi gratis en franco verkrggbaar gesteld wordt Kraepelien en Holm s iiina LarocheQ u ififAR CH £ Is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneeaheeren Bekroond met EEKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda bü den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van f jne on fijnrtc grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een anbeve enswaardig fabrikaat nauwteurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HofleveriiMcIer 44 Eore Dlplomas gouden enz Medailles een bewijs van uiünuntend lijn febrika4t Eeedg 1874 hchreef de Aocademie national de Paris Noua vous déoemotiB une HedaiUe d or prelnl re claiKse en oonsldöratlon de votre exoellento fabrioatlon de Ohooolat bonbons varies eto etc Stdilwerck s fcbrikaat is verkrygbaar bij tt H Conflsours Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julin Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 o la BatlpeKidruk vtn k BuNiViN fc Zoo Sociëteit ONS GENOEGEN 6e Abonnement Voontelllnt Donderdag 14 i Iaart 1895 Vareenigde Botterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS m HASPELS Veertig jarige TooneeUoopbaan van den Heer WiUem van Zuijlen De Volksvertegenwoordiger LEWAU Tooneels I in 4 bedrjven Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prg en yi Allerwege bekroond met Eere Diploma a Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Cliicago 1893 is het Wereldberoemd Drumn llorst BoBig Extract MELIANTHE OTT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc TAN H I van Schalk Ck gevestigd te s Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft net is OSHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelük na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwBzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravmhage l Verkrygbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOBMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B V WIJK Oudeu aUr PEMSCHE STOOMVEEVERU I Chemische Wasscherii VAN H OPPE HEIiHER 19 Kruiskade Botter m Gebrevet erd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stooipen en verven v a alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomeu van pluche mantels veeren bout enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezobdheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn deprgzen 25 gedaald i Te stoomen goederen als nieuw ileT b r n 3 dagen te verven go eren in eene week HaudelBmerk O die Hoest kebralkt uit de mikken TrrnnmO ViH N KATEB en Co Gedeponeerd QBOHISëBS Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltje il 25 Ot bg onze bekende Verkoopert BINNENLAND GODDA 13 Maart 1895 Uitslag der herstemming voor een Lid der Provinciale Staten op Dinsdag 12 Maan 1895 Uitgebracht 3019 stemmen Tan ouw aide 48 Geldige 2971 stemmen Uitgebracht waren op de Heereo J M Noothoven van Goor 1506 stemmen H M Dendnen 1465 Zoodat gekozen is de heer J M Noothoven T a Goor Aantal uitgebrachte stemmen in deveracbitlende tot het district benoorende gemeenten Aantal Eerste Herstem Kiezers temming ming Oouda 1147 846 933 Haastrecht 184 128 142 Woerden 414 210 258 Waarder 81 54 66 Barwoutswaarder 57 35 38 Rietveld 55 29 38 Oudewater 273 197 210 JBekendorp 60 29 34 LangeSuigewMde 40 26 24 70 41 50 Waddingsveen 308 127 165 Reeuwgk 229 91 125 Schoonhoven 318 191 149 Vlist 55 35 41 Stolwgk 221 64 113 Ouderkerk a d IJ 187 86 124 Berkenwoude 66 37 27 Gouderak 123 57 61 Bergambacht 248 91 121 Ammerstol 75 57 45 Lekkerkerk 295 106 117 Kriiqpen a d Lek 155 86 91 TJsel 89 65 47 4750 2688 3019 Mea icbr ft ait WaddiogaTeeD Als eea bewtji boe slecbt het a in de binnenwateren ojncbiet moge dienen dat meo Diasdsgmorgen nog met een geladen alede orer de ysvlabte beentrok De feestavond van het Lpe8 flzela hap te Waddingsveen ter viering van bet 75 jarig bestaan ia tbaus poaitief vaaigesteld op 20 Maart Behalve een feestrede vao den heer TEEÏÏGGEEOEPEIT nooB HUGH CONWAY Ik kon die dan ook niet hebben Ban ezieD ik na niJQ vertrek uit Ngoei Novgorod bepaald de C ateeda voorbij gebleven was Op de terufrreia pte ik onderweg brieven te vinden liggen Nadat ik gedurende twee dagen te Irkutsk had rondgeloopen kreeg ik de welkome tijding dat kapitein Varlémoff met zijn troep dien namiddag om vier uur in den oatrog was aaagekomen Ik stond van tafel op en apoedde mij naar de gerangoDit Q man in eenvoudige burgerkleeding die vroeg om toegelaten te worden in de tegenwoordigheid van eeoen Russisohen kapitein dia juist van een langen nursoh waa aangekomen scheen voordeschildwaohts te dwaas om er niet op soldaten maoïer om te gUroUoben Zy vroegen Ivao met een strak dom gezioht of jrdat vadertje gek wss Er was veel volhouden achter redeneeren en eene goede fooi noodig welke laatste eene behoorl ke hoeveelheid rvokka vertegenwoordigde en bygerolg veraobeidene genoegelyke slokjes fóÓT my werd veroorloofd bet hek in te gaan achter de booge palissaden eo me niet weinig wantrouwen tegenover mijnen gids werd ik vervolgens geVneht in de tegenwooMigheid van deo kapitein Hy n ten forifhvittifcd jong soldaat die het ra j bljjk C C Ragt zat door eeaige damea ea beerun eene operette wordeo gegereo Meo ieeat ia de Standaard In Gonda is beratemming tn scbett een antirevolutionair en een liberaal v or de Provinciale StBten Gandiaat onzerzyds is de heer Derckseo Ud van Gouda s gemeenteraad een geacht fabriekant daar te stede eo sinds jarnn steeda gemengd in alle politieke actie die de stille waterea van de Gouwe in golviug bracht Eeos men berinuert het zich wierp het gespuis z u glazen in Tegenover hem staat de heer Noothoven van Goor ingelgka fabrikant en gemeenteraadslid een volbloed liberaal lid der Loge in de kerk ï oo goed als nooit gezien Eu boe wordt nu deze liberale candidaat aanbevolen Cm op deze w ze n l8 de beer Noothoven van Goor das toegerust met uitgebreide kennii op msatschapppiyk gebied ook op kt rkel k gebied ia Je heer van Goor geen onbekende aangezien fa iinds vete jaren de betrekking eerst als notabel nu die van aecretariakerk voogd der Ned Herv kerk te Gouda met eere vervult en waarin vajne adviezen steeds op hoogen prya worden gesteJd Dus weer het oude liedeke Aanbevolen voor een politieke erkieting omdat hjj tot de groote kerk behoort Zjjn E6 dan toch niet onverbeteriyk onze goede Liberalistea Immers deze aanbeveling gaat ait niet van enkele particulieren maar van niet minder dan 2ev n zegge zeven besturen van kiesvereenigingen voluit onderteekend Ja onder zulk een advertentie etaat ook de naam tan den heer T G G Valelte Zegt het voort Door de Arroodissements Rechtbank te Rotterdam werd gisteren bei volgende vonnis gewezen W V D schippersknecht te Stolwgk wegens minbanrfeting werd vrygeaproken In de eerste plaats stond daarna terecht J R 42 jaar koopman te Seboonboven beklaagd van in de nacht van den 2 laten op 223ten Jannari jl te Gouda de hierna te noeoien goederen onder zyn bereik te hebben gebracht door verbreking van een glasruit te hebben weggenomen 6 püpen 2 opschryfboekjes en 22 pottopden atlea toebeboorende aan M C Cuypera wed van H Boutman Beklaagde kan zich het bem ten la te ge baar niet vriendelyk afnam dat ik htim inzynerusi kwam storen Want dewijl mij aangeraden was de Bnssisobe kleediag aar te nemen en deze op reis vuil en kaat was geworden was er aan mg niets te zien waarom ik geen gewoon Russisch burger sou zyn dien iedere soldaat naar hartelust een schop kon geven Het was verrukkelijk te zien welke verandering het doorlezen van münen brief teweeg bracht op hel gelaat van den kapitein Hij stond op en met d grootste beleefdheid bood hq mij een stoel asn terwgl hy mij in t Fransoh vroeg of ik Fransch sprak Ik zeide bom vso ja emlaariknu Ivan s diensten kon missen rersocht ik dezen buiten de kamer op mij te waehtei Tarlflmoff liet eerst wijn en cigarettes brengen v66t wy tot de zaak kwamen toen zeide hy dat hij my in alios van dienst wilde zyn Ik deelde hem mede wat ik verlangde 0m een der veroordeelden alleen te mogen spreken zeker deze brief beschikt over my te uwen behoeve i maar welken veroordeelde F Ik gaf hem den waren naam op Hij schudde het hoofd Ik ken er geen vaa dien naam Da meeste namen der Btaatagevangenen xya valsoh maar dat maakt niets uit want als ik se ovargeef worden ze enkel nommers Ik noemde den naam Ceneri Uy aohudde weder het hoofd ylk weel dat de man dien ik zoek by awe groep is zeide ik hoe zal ik hem nu vinden P Kent KÜ hem van aanzien P Wa h elgo ir legde nitit herinneren daur by do gehefie 9 ek in de war was geneest omdat zyn fwuT er van door was gegaan Uit het getoigemerhoor blpt dat de gest l6a voorwerpen door hem op verschillende plaatsen waren verkocht Tt gen beklaagde dis reeds tal van vonnissen ten z nen laste beeft eiachte bet O M een jaar en zes maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr A van der Hoeren trachtte aan te toonen dat in deze wel vaut stond daf de in judicio aanwezige voorwerpen op een niet eert ke manier iu bekl g bezit zgn gekomen doob dat hij ze t Goada zou hebben ontvreemd was z i niet bewezen Mocht de rechtbank een ander gevoelen zijn toKgedaaa zoo verzocht pleiter met bet oog op hekl u beroow eene aanzienlgke vermindering van straf Te verantwoorden bad zich daarna B de R 65 jaar koopman gedomicilieerd te Gonda Ham werd ten laste gelfgd in den nacht van 28 op 29 Januari jl te Gouda een aan P M HolthnizBU toebehoorenden jas te bebbeo w genomeo Beklaagde die in bedoelden nacht op diens verïoek omdat bet zoo sneeuwde een onderkomen had gekregen ten huize van den bestolene nam in den oobtentl van laatstee melden dag bj j hei verlaten van dien hnia 0U desea toebehoorenden jas mede die bg daarna voor 15 cent beefc verkocht Daar bekl op achromehjbe wgze misbrnik heeft gemaakt van de gastvryheid die hy genoten beeft en reeds meermalen met den rechter in aanraking is geweest werd zya veroordeeling gevorderd tot een jaar gevangenisfltraf De toegevoegde verdediger mr H H C Castendyk wees op bet feit dat bekl dezen diefstal heeft gepleegd in groote armoede en verzoekt daarom deren man eene clemente atraf op te leggen Vervolgens atonden tarerbt P R 46 jaar viascher en C G 39 jaar kastelein en landbouwer te Bergambacht zouden deu 23 Januari jt to Bergambacht te zanien en ïn vereeniging vier aan J van Buren toebeboorende scbakela hebben weggenomen De 1 beklaagde is met aanwezig De 2e beweert de schakels voor dieus medeheklaagde gedragen te bebbeo doch ontkent den diefstal De eigenaar verklaart gezien te hebben dat iedere bekl één schakel uit het water ophaalde waarop die gevoegd werden h twee andere Jie op den kant lagen Alle vier waren toen ioor den len bekl opgentimen die zeide ff Welnu ga dan met my tussohen de arme kereta rond en zoek hem eruit Sieek een nieuwe cigarette op zeide hy die zal u wt1 te pas komen voegde hij er by met een begrüpelyke bfteakenis Hy ging my voor eo weldra kwamen wy aan een zware deur Op zyn wenk kwam er een cipier voorzien van een paar groote sleutels De knarsende sloten werden geopend en de deur ing los Volg my nu maar zeide VarlémoiF met een langen trek aan zijne cigarette Ik volgde en terwylik nog op den drempel stond had ik moeite om niet van mgzelven te vallen Te oorduelen naar deu stank die my teven kwam uit de open deur koti het de ingang geweest zyn tot oen verpost hoi in welks diepte alle oureiubeden der wnruld samen Ik herstelde my zoo goed ik kon an voli de mynen leidsman in dit afschuwelijke verblyf De deur ging achter ons dicht Zoo ik bet talent had te twaohryven wat mijne oogen zagen nadat ik iu die betrekkelijke duisternis wat begon te ondarftcfaaideo dan zou men mij niet nillen galoovan Die gevangenis was ruim maar gerekend niar t getal gevangenen bad z j drie maal zoo groot moeten zijn Zy waa overvolgepropt met die rampzalige menschen Zij stonden zalen of lagen overal in t rond Menscben van allerlei leefiyd eu naar het scheen vau allerlei naties Sommigen eobt gemeene tronies van de laaj te type Zy waren verdeeld in groepjes ommigen twistten scholden en vloekten onder elkander Toen zy ons zagen kwameoiyom ons heen staan zoo dicht als zy dnrfden en laohteo of mompelden in honne onverstaanbare dialskten Ik i onbezoldigd veldwachter te zyn en ca t moeten opmeten en overgegeven aan dieni mede bekl die er mede wegging Deze verklaring werd door een tweeden getnïge bevestigd Het O M beider achuld aannemende vorderd B voor ieder drie maanden gevangenisstraf Onder de verscheiden heden in Eigen Haard i komt deze week een aardige mededeeling voor waaruit bltjkt dat er nog weer een gebied ia ontdekt waarop Nederland elk ander land slaat In ona land namelyk is bet kleinste complete gebonden boekje gemaakt dat de hartstocbtelyke en rioaiteiteu verzamelaar Gaatoa Tesaandier in zijne collectie kleine nitgavea heeft Het ia een boekje in 1674 in ons land gedrukt het bedrukte deel van iedere btadzyde is 10 mU hoog en 6 breed Os randen meegerekend zyn die afmetingen resp 17 en 8 milimetera Het boekje telt 49 bladzgden ia keurig gebonden in kalfsleer met verguld op aueê met vergalden rag eo dekstukken en er zit een stevig gooden slot aan in Üligraanwerk Het maakt een dwaai effect dit boekje op de afbeelding te zien gelegd op een postzegel waarvan bet een klein hoekje bealaat Het boekje heet Bloem bofje door C van L Op bet titelblad staat nog Gedmokt bg ö Smidt De beer Tesaandier merkt in zijn artikelljie orer dit boekje op dat wy dus naar de tegenwoordifje gebruikte aitdrokkiog Ie record du format mioimom ia baaden hebben Onlangs bezocht de scboolopzieaer eene school De ooderwgzer natuurlyk in de meeaing verkeerende dat hg in school niet rooken m cbt moffelde zgn piipje weg Hg droeg een broek van tamelyk ouderwetscb fatsoen en in plaats van de pyp in zyn zak te steken kwam zg terecht in de broekspgp Toea by dit bemerkte liet bg ze langs zyn been door de brnekapgp glyden het beeu vooruitstekende onder een bank zoodat bet pypje onder de bank terecht kwam Een gedienstige schooljongen meenende een plasdaakje te verdienen raapte de pgp op en gaf haar den meester terwyl deze met den schoolopziener stond te spreken met deze woorden Mgrter ier ia ouwe piepe rook maergaaw want ie is nog wel an Nog eens de ringgit8 In een correspondentie uit Butarift md ds N R Ct Wii hebben verbttzend vee last van Lom was m een hel een walgelijke verpestende bel en dia hel waa gemaakt doQr mensobea voor hunne medamenschen Vuil I men zag niets dan voiligbeid Vuil oy dea grond vuil tegen da wanden vuil op de riggels langs den wand eo zelfs boven tegen de balken Vnil ronddryvendo in die heete stikkende eo linkeode lucht Sik van die menschen scheen aan bewegelyke massa vuiligheid Zola zou iioh vergast bebbeu bg de minutieuso besobrjjviug van die afschuwelgke plaats maar ik moet het overlaten aan do verbeeMing van den lezer hoewel ik niet geloof dat iemands verbeelding die werkelijkheid naby kan komen Het eenige waaraan ik denken kou nas dit waarom spanden duze meosohen niet samuu om da wachters te overrompelen eo te ontrluohien uit dat akelig hotP Ik deed die vraag aan den kapitein vOp marsch zynde trachten zy nooit te ontvluchten zeide by dat is een pont van eer onder hen want zy weten dat indien er 66a ontsnapt ds andered met des te meer strengheid behaadeld worden vChitsoapt er nooit een P i Ja wel dikwyU als zjj naar t werk gezonden worden maar het helpt hun niet veel zij moeten sleden passeeren anders komen zij toch van gebrek om en in die steden worden zij altijd opgevangen en teruggezonden nmiddels keek ik rond om den man te vloden dien ik zocht Sommigen keken mjj brutaal asn anderen wantrouwig of onvenobillig fTorJf mnolgi