Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1895

ieder beurt om beurt een fenilleion schrijven De eerste geeft den titel en den hoofdpersoon aan deze X genaamd mag niet gedood worden Anders mag ieder de personen van het boek naar believen dooden of door anderen Vervangen Ook aan de plaats en de omgeving waar de roman speelt mogen de bcbrgvers veranderen wat zg willen maar dan moeten zg den lezer waarschaweo De roman impromptu is zeker een vermakelgke proeve van verdeeling van arbeid Met alle prarht en praal is te Ossendrecht ter aarde besteld het stoffelgk overschot van de kleine prinses c Pauline Musters die wegens de kleinheid barer gestalte als natuurwonder in en buiten Europa jaren lang ter bezichtit ing werd gesteld en nu onlangs in Amerika is overleden Het Igkje vooraf gebalsemd was vervat in drie kisten eene bronzen zonder deksel daaromheen eene licbtblanw fiuweeien met zilveren handvatsels en eene eikenhouten kist Het wonderkind dat door bet glazen deksel zichtbaar was was gekleed in hemelsblauwe zgde met gouden kroon versierd met diamanten en granaten en was drie dogen voor belangstellenden te zien De toeloop wa overgroot Vele aanzieulgke personen onder VfUe zeis uit Antwerpen en Brussel legden kostbare kransen neer Bg de begrafenis voerde de muziekvereeui ging De Hoop trenrmuziek uit Door mr Herman Albarda te Leeuwarden wordt een premie van f 10 uitgeloofd aan hen die hem eene liefst levend sneeowgans kunnen bezorgen De sneeuwgans Auser byperborens bezoekt bg uitzondering ook ons land Zg is o a in de laatste jaren waargenomen te Amsterdam en te Naarden Daar er wellicht onder de lezers van dit blad wel eenigen zullen gevonden worden die met ganzenjügers in aanraking komen kan het zgn nut hebben den vogel eenigszins nader aan te duiden De sneeuwgans is op gevorderden leeftgd geheel wit alleen do uiteinden barer groote slagpennen zgn zwart Jonge exemplaren zgn lichtgrauw van kleur Als zg zich tot vliegen gereed maken strekken zg hunne vleugels uit loopen dan eerst een paar passen en verheffen zich Tervolgens in de lucht Voorts ia het een kenmerk van deze vogels dat zg bgna nooit eenig geluid maken waardoor zg zich van andere soorten onderscheiden die gewoonigk onder het opvliegett zich door hun sterk geschreeow verraden De zaak tegen den schoenmakeraknecht W J B uit Deuticbem die door de rechtbank te Arnhem wegens uitlokking tot meineed tot 3 jaren gevangenisstraf is veroordeeld zal Dinsdag 19 dezer voor het Hof te Arnhem in booger beroep worden behandeld Onder de gemeente veldwachters in Zeeland circuleert een adres aan H M de KoninginRegentes houdende verzoek om bnnnepensionneering op zekeren leeftgd bg bet verleenen van eervol ontslag Ie willen bevorderen VERSLAG toestand van het Lager Onderwijs gedurende het jaar 1884 Slot § 7 Schoolverzuim en bizondere opmerkingen Het Bfhoolverzoim was dit jaar ook wederom eer gering Op de Iste koatelooze school en op de Tusschenschool bedroeg hetl 7pCt op de Tweede kostel Fchool 0 4 pOt Op de late Burgerschool voor meisjes was h t ver Directe Sj oorwegverblndlng mei GUUDA 1 October TUd van Greenwlcb 7 10 6 58 6 08 8 10 8 17 88 2 60 9 86 10 7 86 7 47 7 80 7 46 8 07 4 08 4 40 I 3 10 DBNHAAQ GOUDA iH ge 6 48 7 807 48 JO 9 88 9 4810 1811 8812 16 1 88 2 15 2 45 8 43 4 16 4 42 6 17 7 8 18 OODDA DEN HAAfi 18 1112 2112 641 27 8 66 4 46 6 27 6 6 7 18 8 89 S7 11 06 11 18 1 0 1 11 1 17 1 88 1 82 12 41 12 51 1 80 1 57 4 25 6 26 6 66 8 41 7 48 O O l DA ÜTEÏCHT 10 55 18 48 2 28 2 61 S I8 4 47 6 88 6 7 45 8 88 10 14 11 09 2 87 6 87 7 6 10 27 10 10 11 17 2 46 8 07 6 05 6 46 8 17 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 1 20 8 08 8 88 3 50 6 29 0 216 86 8 28 9 1110 68 G O U U A A HST M 10 08 10 66 2 2 51 4 47 1 28 7 46 10 14 10 56 12 1 l 1 40 t 46 15 948 11 18 10 18 1 44 1 4 1 68 2 04 2 09 9 68 lO lO 10 69 18 08 12 46 8 20 2 46 3 l6 4 18 4 48 5 20 6 47 7 42 8 86 10 10 ütrecbl 88 7 60 9 6811 84 18 02 18 60 8 10 8 80 8 88 4 48 5 20 8 88 8 0 8 60 8 6 lO M Woerden 8 58 8 11 10 1611 60 12 86 8 42 4 18 5 47 11 2410 81 Ondew ler 7 07 8 1 10 24 4 24 l Oouüi 7 20 8 88 84 10 87 12 08 1 22 8 60 4 87 6 20 7 08 8 41 82 ll tl AMSTEIDAH GOVDA iKlterdMiW 6 60 8 15 56 11 86 11 88 2 6 4 2 M 1 80 M W SeiuU 7J0 9 04 10 44 M l 18 M 80 1 2 82 10 80 10 86 10 41 8881 51S9 769 1019SI 18S61 16667 17 6 30440 bok rgkidftalders Dat zgn echte ooverTRlachte rgkadaalden afkomatig uit de Bchatkamer ran den forst Tan Lombok Maar ig schijnen door het vuur geleden te hebben en de klank ia er nit Hoe die rykadaalders hier gekomen zijn ligt voor de hand en er zgn en parenthese gezegd ook nog andere aanwyzingeu die doen Teronderstellen dat sommige deelnemers aan de ïiombok expeditie daar ook nog wat anders dan roem hebben geoogst c Staten GonerAal 2e Kuchb Zitting van Dinadag 12 Maart 1895 De Kamer werd te U nor wegens onvoltalligheid verdaagd tot 1 anr Toen kwam de heer 3ohepet op tegen de umenkomat op de eerste vergadering der week om kwart over elven met het oog op de leden in de buiten provinciën die alsdan niel aanwezig kannen zyn Hg zag daarin een bevoorrechting van beide Hollanden boven de andere provinciën en meende dat de Kamer niet in Den Baig maar in het midden des Lauds moest vergaderen Da voorzitter de beer Gleichman interrnmpeerde den spreker herhaatdelgk daar deze zaak niet aan de orde was Daarna werd behandeld bet ontwerp tot instelling van een derde kantongerecht te Rotterdam en de opheffing van het kantongeracht te Ridderkerk De heer A timit bestreed sterk de opheffing Tan het kantonhererht te Ridderkerk waardoor het platteland opnieuw zeer benadeeld ial worden vandaar zyn motie om uit te npreken dat da Kamer niet overtuigd is van dg wenC Hcbulgkbetd der opheffing van bet kaotoDgereobt te Ridderkerk Zyns inziens kao Ridderkerk best behoaden blgven De heer De Kamer deelde dit gevoelen en meende dat als bet deel van het kaoton Ridderkerk dat Rotterdamsch grondgebied is geworden bg Rotterdam wordt ingedeeld het Ridderkerksche kanton zgn recht van bestaan ten Tolla bigft behoaden Da minister van Justitie de heer Vau der Kaag betoogt dat alleen het belang der justi cabelen bg hem heeft gewogen en dat geenerlei Tooriugenomenbeid Toor ïe een of andere pUats den doorslag gegeven heelt Op een paar gemeenten na ia het geheele kanton Ridderkerk met de voorgestelde regeling ingenomen welke ontworpen is in overleg met alle antoritaiteu Het Kanton Ridderkerk of dat van Sliedrecht zou anders te klein worden coodat hg moet blgven aandringen op Kaoneming der aanhangige voordracht Na repliek van de hferen de Kanter betoogt ook de heer Van Genuep dat het niet aangaat eenToadi bg motie den bestaanden toestand te handhaven De Kamer heeft ten slotte de m tie Smit met l tegen 27 stemmen aangenomen tengevolg waarvan de behandeling van het wetBontwarp tot vestiging van een derde Kantongerecht jta Rotrerdam met opheffing van dat te Riddeikerk voorloopig is geschorst De Tweede Kamer heeft de motie van den beer A Smit waarbg de wenacbeU kheid van het behond van het kantongerpcht te Ridder v kerk wordt te kennen gegeven mit 41 legen 27 stemmen aangenomen Door deze uitspraak is de verdere behandeling van het wetsontwerp tot vestiging van een darde kantongererht te Rotterdam met Opheffing Tan dat te Ridderkerk geschorst De Antwerpsche diamantshjper door de 4e kamer der Amsterdamecbe rechtbank bg verstek veroordeeld ter zake van verwisseling van echte diamanten tegen steenen zonder waarde is heden nadat de zaak nogmaals onderzocht was Trggesproken 8 40 8 17 8 84 9 01 9 10 a oi 18 S 81 99 88 7 i6 7 82 7 89 7 7 1 S t io i ia i t 5 82 a iid 80 Uoordraoht Nwuwe k a p U Kottndui 7 lottefdui OipaU meaw rkeik HaordtMkt oud Gevd 7 80 8 86 8 0 9 87 10 4 ZeT Ii 7 42 8 47 11 01 Bl Kr 7 47 Z Z g 7 68 8 6 11 10 N d L d 8 02 Voorb 8 07 9 08 11 28 tHig 8 18 9 18 9 9 10 07 11 87 GoadL 6 85 8 40 7 66 8 09 1 21 Oudiw 6 60 4 Wonde 6 6 7 08 8 12 UtlMkl 8 18 7 28 8 28 8 41 9 40 7 f 8 81 9 10 O DdB Aoutwdui Wp De minister van BinnenlandFche Zakuu beeft bezwaar gemaakt om bet bealuit van den gemeenteraad van AsHPu tot wg igin der het fiag Tan den hoofdelgken omslag ter goedkeuring aan H M de Koningin Regentes Toor te dragen De nieuwe beffing Toortgp zette progreasie van inkomens boven f 3000 en ontheffing van inkomens van f 300 zoude zgn a strgdig met de wet b strijdig met het algemeen belang Strgdig met de wet omdat art 243 der Gemeentewet voorscbrgft dat hoofdelgke omslagen en andere plaatse Igke directe belastingen worden geheTen naar grondslagen die voor een redelgken maatitaf van bet inkomen der beluHtiogscholdigen te houden ziin Strgdig met het algemeen belang omdat bg toenemenden hongeren aanslag van dft meergegotden er vrees bestaat dat dezen zich elders metterwoon zullen gaan vestigen of uiet in Assen verblgf houdende deze stad als woonplaats zullen mgdeu Bovendien 7 oude bg onderzoek niet gebleken ign dat de middelklasae te dier stede te zwaar ia belast Het desbetreffiand raadsbesluit is indertgd met 10 tegen 2 stemmen aangenomen en had de pympathie van alten die de niet te motiveeren staking der progressie boven f 3000 een absurditeit vonden De door de Regeering genomen beslissing brengt de gemoederen wel in beweging en algemeen is men benieuwd te welen nat de bouding van den Gemeenteraad tegenover dit veto zal zgn Ëen treurig ongeluk U de ooriaak geweest Tan den dood tsu een caféhouder opdenN Z Voorburgwal te Amsterdam den heer P F K Maandag van de vorige week kwam een klant het café binnen en tracbtte onder meer grappen ook het biljart op te lichten De heer K verzocht den bezoeker zulks na te laten en zette zich zelf op het biljart om te beletten dat bet verzet werd De bezoeker groep daarop den heer K en wierp hem op den grond en wel zoo ongelukkig dat de hoer K zich te bed moest begeven eu sedert dien tgd uiet meer op de been kwam Vrgdag stierf hg Heden zou bg begraven worden maar in het bericht van den geneesheer die bet lijk beeft geschouwd voud de politie aanleiding om de begrafenii te doen uitstellen en den bezoeker die wellicht doodslag beging in verhoor te nemen Bbl Men meldt uit Rgsoord Door het opschuiven van een raam heeftmen zich den vorigen nacht toegang weten teverschaffen in de woning van deu beer A Noorlander Na eerat een lamp te hebbenaangestoken is men Bi n het onderzoeken gegaan De pleegdochter van deu heer N diein de kamer sliep waar de dieven hun buitmaakten durfde uit vrees niet roepen Zoodrazg echter baar kans schoon zag wist ze doorhet openstaande raam te ontvluchten waaropde inbrekers eveneens bet hazeupad kozen metmedeneming van eenige gouden en zilverensieraden en eenig geld Men meldt uit Apeldoorn Maandag ontdekte mejuffrouw G Ë van de markt teruggekeerd zgnde dat tydens baar afwezigheid de pendule was outvr md en toen alle nasporingen vruchteloos waren werd aangifte gedaan bg de marechaussee Op deu laten avond van dien dag echter vernam j een geweldig gebons nan de voordeur en buiten gekomen zag hg de pendule voor de deur staan vergezeld van een brief de mededeeting inhoudende dat de dief zich bezwaard gevoelde en daarom het gestolen voorwerp op deze manier terug bezorgde Op het eind der maand Torschgot in den Gil Bla8 € een roman die ongeveer eeuig in zgn soort belooft te worden Daaraan zal gewerkt worden door vgf achrijvers in deze door het lot aangewezen volgorde Pierre Veber Jules Renard Tristan Bernard Georges Courtelins en Georgea Anriol Deze vgf grappen makers want dat zgn zg al zyn hunne grappLMi Komn wat cjni ch of maeaber zullen WInlerdleost 1894 95 AasgevaogeD OODDA SOTTIBDAH 18 08 12 18 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 46 1 66 2 02 2 09 2 15 12 61 12 68 1 06 12 28 18 88 6 42 2 80 10 S8 11 08 11 09 11 1 ll iS UOTTIRDA U e O V D A 10 1 11 60 II 10 27 10 84 10 41 10 47 1 10 08 10 11 12 40 9 49 4 67 U 8 1 e 22 8 81 8 88 Voorb 6 64 N dL d6 6 Z Zegw 08 Bl Kr 8 14 Z r M 19 Sniid 6 80 7 50 8 18 5 08 6 20 9 58 10 10 10 1611 88 11 48 1 88 mi m eve eens zeer gering ooh het grootit in de maanden April September en Ootober hetgeen toeteichrgven ii aan de Israëlitische feestdagen en in Jali aan de Landboawfeeiten en aan de examens voor de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium Aan de R K meisjesschool bedroeg het schoolverzuim der betalende kinderen 27i pGt grootendeels om redenen vat ongesteldheid dat der niet betalende leerlingen bedroeg pCt Op de R K school was het ook over bet afgeloopeu jaar zeer gering dank zg den toe gepatten maatregel in het vorig verslag gemeld Op de vrge school op gereformeerden grondslag bedroeg het 5 pCt Door de welwillendheid van het Biirgerlgk Armbestuur ontvingen wg steeds hun adtiea betreffende het onvermogen van die ouders of voogden welke koatelooze betaling voor hunne kinderen hadden aangevraagd Bg vernienwing maken wg biervan met dankbaarheid melding § 8 Openbare Scholen Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1894 1856 en is derhalve sedert het zelfde tgdstip van bet vorig jaar met 10 leerlingBn gestegen Op de volgende scholen nam het getal der leerlingen toe Op de 1ste kostel school met 6 leerlingen Tusschenschool met 29 Iste Burgerschool voor Jongens met 2 Iste Burgerschool voor Meisjes met 14 totaal meer 51 leerlingen Daartegen verminderde het aantal op de Iste kostel scbool met 21 leerlingen 2de Burgerschool voor JongftUB met 9 9 2de Burgerschool voor Meisjes met U totaal minder 41 leerlingen De totale verm bedraagt dua 10 leerlingen Het getal bui ten leerlingen bedroeg 119 tegen 97 in 1893 Gedurende het afgeloopen jaar genoten 7 schipperskinderen openbaar onderwgs in deze gemeente Behalve op de kostelooze scholen genoten 9 leerlingen kosteloos ouderwgs op de Burgerscholen en 2 op de Tusschenschool g 9 Bizondere Scholen Ook op deze scholen nam het aantal leei lingen toe In 1893 bedroeg het 1026 in dit jaar 1036 zgnde eene vermeerdering van 11 leerlingen Op de school voor Chr Nat Onderw vermeerderde het getal met 17 leerlingen op de vrge school op geref grondslag met 18 totale vermeerdering 35 leerlingen Daarentegen verminderde het a tal op de R K Jongensschool met 10 leerlingen R K Meisjesschool 14 totale vermindering 24 leerlingen De totale verm is derhalve U leerlingen Het getal buitenleerlingen bedroeg 79 tegen 75 in het vorig jaar Het aantal schipperskinderen bedroeg in het jaar 1894 5 § 10 Bewaarscholen Het personeel op de Iste Openbare Bewaarschool bleef geheel betzelfde als in het vorig jaar De kweekeling der 2de Bewaarschool mej E P van Zntpben vertrok en in hare vacatnre werd den Islen December voorzien door de benoeming van mej H W M HoroeB Het aaotal leerlingen verminderde eenigszios op de eerste Bewaarschool doch ateeg op de tweede Bizonderheden zgn er niet te vermelden § 11 Inrichtingen tot opleiding van ouderwgzers I De Rgk snor maallessen 8 88 8 48 9 40 9 47 64 10 01 10 10 11 02 11 10 8 12 9 08 4 46 4 65 5 02 5 0 6 16 lÜO 11 80 8 K 7 0T 1 17 7 24 J l 7 87 8 41 8 10 4 48 7 08 7 11 7 20 7 88 7 81 6 5 09 r 10 11 8 8 10 0 8 08 81 De oonaa begoli 1 April 1894 met621eerliDgen 22 mannelglke ea 40 vrouwelgke Tasilcheiiiydg werdeu nog 2 m leerlingeD De lessen werden verlaten door 22 leeriin gen Hierran rerkregen 15 6 m en 9 vr de acte van onderwijzer of ooderwyzeres Een leerling werd geplaatst aao de Rykskweekscbool te Baarlem 2 verlieten de gemeente 1 overleed 1 mout door gezicbUverzwakking de stadie staken en 2 ontbrak het aan de noodige gescbiktbeid Het onderwgzend personeel onderging geene verandering U Ds Inrichting tot opleiding an BewaarscboolhonderesseD Hel aantal leerlingen bedroeg op 1 October 1894 acht Een daarvan verwierf op 31 October 1893 de acte als Bewaarsoboolbonderes en verliet dientengevolge de lessen Een leerling kwam daarvoor in de plaats op dno 6den Februari 1894 zoodat het aantal leerlingen op 1 October 1894 wederom acht bedroeg De lessen werden geregeld gegeven volgens da bepalingen van het reglement en ook geregeld door alle leerlingen b gewoond Absentie behalve neer enkele wegens ongesteldheid kwam niet voor Op het gedrag en den yver der leerlingen viel niets aan te merken terwgl de vorderingen bevredigend waren In den loop van dit jaar werd op voorstel onzer Commissie eene wijziging gebracht in de regeling der uren en der lessen waarbij de leerlingen voor sommige vakken zooals Neder landscbe taal Rekenen Opvoedkonde en Fröbelleer in twee klassen werden verdeeld tprwL l tevens eene tweede onderwijzeres werd benoemd nl mej K D Poortman hoofd akeiyk met het oog op het onderwgs in de Fröbelleer Het aantal lesuren is met 3 vermeffderd en bedraagt thans 9 By de vaststelling dezer regeling werd bepaald dat zg den laten October 1894 in werking zon tredin hetgeen dan ook is geschied De Commissie hoopt en vertroawt dst deze nieuwe regeling den leerlingen die thans en in het veriolg van de lessen zullen gebrgik maken ten goede zal komen § 12 Schooltoezicht De Commissie verloor in het begin van bet jaar een barer gverigste leden door vertrek naar elders De heer G P Oberiex mnakte sedert December 1887 lid onzer Commissie uit ay toonde steeds de grootste belaogstel ling in alle zakenQhet ooder vys betreffende n was een zeer verdiensteljk lid Wg belohouwen zyn ontslag uit onze Commissie ats een groot verlies voor het lager ouderwgs alhier In zjne plaats werd den ISdeo April door den Gemeenteraad benoemd de heer Or B IJstel de Schepper De Arrondissements schoolopziener woonde ook in bet afgeloopen jaar alle vergaderingen bg Zyne aanwezigheid aldaar wordt door onze Commissie zeer op prgs gesteld BnlteDlaDdsch Overzicht In het Engelsche Lagerhuis en in de Franscbe Kamer werd met de bahaadeliag der begrooting vaa marine begonnen In bet Lagerhuis lichtte de vice minister Robertson lord der admiraliteit de begrooting der marine t ie ïu de laatste tien jaren zaide hg is de toUnen inhoud der Engelsche vloot gestegen van 692 000 tot 1 300 000 ton DeJaitgaven voor de beraamde werken tot bescherming der hareos zullen hgua 9 millioen pd t beloopen Deze aom zal verkregen worden iu jaarlgkache stortingen door middel van de uitgifte van annuïteiten die in dO jaar afloabaar zgn De aangevraagde gelden voor het bouwen vau nieuwe scbepen zullen lo Ëugelaod fveinig te eukantiDg ondervioden hetfparlemeut zoowel all het volk ia overtuigd van de noodzakelgkheid een goede en goed ingerichte marine te bezitten Geheel anders is het in Frankrgk en uiet zonder reden Het beheer der mnriue heeft daar in de laatste jaren tot allerlei oioeilijkheden aanleiding gegeven De atftat oommiasie van enquête heeft veel en hard gewerkt om de fouten in het beheer op te sporen Baar rapport bevatte een reeks vau grieven Maar haar arbeid waa in zoo erre onvruchtbaar dat de noodige verbeteringen nog niet zgn tot stand gebracht De heer Locbroj een der gverigste leden van die commisaie wees daarop in de Kamerzitting Het beheer der Franscbe marine is veel duurder en veel miuder goed dan dat der Ëngelsche dit blgkt hieruit dat het badget in Frankrgk bedraagt van dat der Sngelsche marine terwijl de Franscbe vloot slechts i van de Ëogelsche vloot sterk is De beer Lockroy noemde de inrichting der Franscbe vloot antediluviaansch De Bcbvpea ign van hout zouder snelheid en gevechtswaarde de havens liggen vol onbruikbare kanonneerbooten en als er oorlog komt EOoals na met Madagascar dan moeten er haastig nieuwe in Engeland besteld worden Aan de beproevingan voor bet liberale £ ugelsche ministerie komt nog allgd geen einde Op televrstelÜDgen bij de stembus en parle mentaire t enspoeden dank Kghetobstractioniame der oppositie volgen andere catamiteiteu Lord Rosehery is door zijn ongesteldheid zeer verzwakt en langdurige rust wordt het geneesmiddel genoemd dat hem op krachten moet brengen Vau daar vermoedelgk bet gerucht Zaterdag te Londen dat hg als pi mier zon aftreden Togelgkf rtgd kom een ander bericht dat de regeering weder eenige bange uren verschaft Mr Peel de Speaker € kondigt zgn onherroepelgk besluit aao dat hg zgn ambt wil neerleggen Hg wacht nog slecbts op de beslissing der regeering wien zg tot zgn opvolger zal bestemmen Algemeen zal het voornemen van mr Peel met leedweaen worden vernomen bg alle partgen stond hij in hoog aanzien maar van allen zal zeker het ministerie zgn heengaan het meest betreuren omdat de keuze van zgn opvolger baar groote moeilgkheden baart Vooral hy de tegeowoordige Verhoudingen iu het lagerhuia berust er een zware taak op den Speaker c Behalve dat er buitengewone takt pen groot zedelyk overwicht en welsprekendheid een groote mate van kennis van de iu gewikkeldö parlementaire gebruiken en tradities vau hem wordt verlangd verei chfln dti huidige stormachtige debatten de langdurige zittiutfBU vau hem een aterke phyaieke kracht Wie tot opvolger van mr Peel bestemd is zweeft nog iu het duister Aan lietbehbers ontbreekt het niet maar een andere vraag is of zg de gevorderde bekwaamhf den bezitten Aia toekomstig öpeakerc noemt men o a mr Campbell Baniierman tegenwoordig minioter vau oorlog maar het ia de vraag of bet ministerie eu de liberale partg deze hooggeschatte kracht zullen willen mis inu Hoewel het voor de hand ligt dat een lid der regeeringspartg wordt verkozau behoort het niet tot de onmoG elgkheden dat misschirn de keuze valt op eeo liberaal unionist als deze iii elk opzicht beantwoordt aan de ei chen Nadat de progressiflten in Londen zich hersteld hebben van den eersten schrik oa de verkiezingen voor den graaischapsraad stonden zij voor de oplossing van twee vragen wie zal voorzitter worden van den raad nu beide partgeu 59 terreu 59 staan tot welke partg zullen de negen te verkiezen aldermen bebooren De negen ulderuieu die altreden zgn allen progressisten van hun plaatsvervangers hangt bgiia alles af Indien de gematigden 9 ouderen konden verkiezen dan zouden zg n et de overgeblevenen van hun paitg het tot 70 stemmen brengen 59 f 9 j 2 de progressisten tot 67 gereduceerd zgo 59 f 8 aldermen Ingeval daareutegen alle negen nieuw te kiezen ouderen tot de progressislische partg heboorden zou deze een meerderheid van 15 steuamen bi houden Onder de gegeven omstandigheden hebben beide partgeu verkozen met elkander iu onderbaudeliog Ie treden orer een schikkidg Zal men bel echter eena kunnen worden De progre Siütlsche partg wit een voorzitter verkiezen bulten de raad ni it alzoo sir John Button die den ouden County Coancil presideerde terwgl dan het vice vo Tzitterechap zal te beurt vallen aan een gematigde Wat de opeugtivallen zetels der negen aldermen betreft zoo zyn de progressisten bereid vier aan de gematigden af te atanu eu zichzelf m t vgf tevreden te stelleo zoodat dan bun meerderheid iu den nieuwen graafscbaparaad niet meer dan 7 stemmen bedraagt Het schijnt echter niet dat deze voorwaar den gunstig zgn ontvangen bg de gem itigden Naar men verneemt kwamen zg op een Vrgdag gehouden vergadering overeen te verlangen dat vgf der aldermen door ben eu vier door de progressisten zullen verkozen worden Maandagavond houden de progressiaten een bgeenkomat waar een eiDdbeBlissing zal worden genomen In Duitsphland waar m n de jUmsturz Vorlaget en den aaoRtaanden bOaten verjaardag van Binmarck heeft om zicti naar hartelast mee bezig te houden is eenslfalps een nieow gerecht op de publieknu dinch gezet dat het hoo e politi klievende publiek naar t schgnt wel smaken zal Het heeft daarbij bet voordeel dat bet de gedachten vau de binnenlandsche aangelegenheden naar het Oosten voert en met den machtigen Hussischen uabonr doet bezig zgn Ziehier wat de Hannoverscbe Eurier verbaalt De overleden Keizer aller Russen zon in zgn leven namelgk eens plan hebben gehad om aan Dnitscbland en Oo tennjk den oorlog te verklaren Van Panalaviatiscbe zgde daartoe aangespoord had de monarch voor het verklaren van dezen krgg bet oogeoblik uitgekozen toen de Duitsche Rgksdag ontbonden werd wijl de oppositie de hoogere uitgaven voor het leger niet wilde toestaan De Russische ministers van Oorlog en Marine verklaarden echter aan hunnen vorst dat zg niet voor een oorlog gereed waren maar zoo luidt het verhaal dat achtte de Caaar geen hioderpaal De minister van Oorlog zei toon dat het leger beslikt onvoldoende was toegerust tot den krgg één middel was er maar om zegevierend uit den strgd te komen en dat middel was dat de Czaar zelf nioh aan h t hooüd dei legers plaatste om het ter victorie te geleiden Hierin echter had de vont geen zin en toen sprong het oorlogsplan af De Duitsche gezant te Petersburg die reeds geree4 stond om te vertrekken bleef in bet gezantschapahotel en de vrede werd uiet gestoord Ziehier bet verhaal dat de Hann Kurier c die het orgaan van Benningsen is zegt vol te zullen houden al komt er ook nog zooveel tegenspraak die het blad trouwens wel verwacht Het z gt uit zeer goede bron te hebhen geput en we zalleta dus moeten afwachten tot welk geschrgf deze onthnllingou weer aanleiding geeft Uat er over geschreven zal worden daarvan kao men zeker zgn want immers deze voorstelting ontrooft den Czaar den roem als zou hji den vrnde van Europa met alle middelen hebben zoeken te baudhaveu De Temps c weet mede te deelen dat de algemeene verkiezingen in Italië tegen het einde van April of het begin van Mei uitgeBohrefen zullen worden De prefecten zujien naar Rome komen om veraotwoording af te IrgKOD van deu toe tand in hun districten en nieuwe iustructié n te ontvauKen De iFrankf Ztg meldt dat de gewezen koningin Natbalia van Servië ondauks het aaudriugen van haar zoon koning Alexander om naar Belgrado te komen vast besloten is buiten Servië te blgven Volgens berichtfn nit Washington is de Regeering der Vereeninde Staten voornemens aan de Engelsch Regeeriug het voorstel te joen ti G hernieuwde ooderbaDdeliogen over de Bihringzeescbadevergoediug De regeering der Vtreeuigde Staten erkent dat zg 425 000 dollar heelt aangeboden om de canadeesche robbenvangers af te betalen maar zg deed het onder den indruk dat alle aanvragers iuderdaad Canadeezen waren Tien eigenaren van robbenvaardera zgn nu echter Amerikanen gebUken De vorderingen der Amerikanen beliepen 359 854 dollar ongerekend nog denkbeeldige eiflcheu eu eischen van Amerikaueu en andere niet £ngelscben Ëngeland s aan spraken zooden ten slotte niet meer dan 36 288 dollar m en bedragen Het Seoaatalid Morgan meent dat Amerika Engeland hoogstens 96 102 dollar schuldig is en dringt evenzeer op nieuwe onderhandelingen aan FOSTEK ICFETsr LUST vau brieven geadresseerd aan Onbekenden gedurende de 2e helft der maand Febmari 1895 en 1 terug te verkrggen door tutiscbenkomst van bet postkantoor te Gouda Veriondeu van GOUDA J Sooffren Gravenhage L Wekeman Sobiebroek H Boevelaken P Tommers Darleld H Lommat ch Dresden De Directeur vanjhet Postkantoor VORSTBB 348 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag II Haart No S406 16000 Ko 16000 6000 No 421 1600 No 6 318 1000 No I4S94 400 64 8087 046 t 3060 6066 180 3132 6066 183 3123 6111 623 3497 6306 673 3600 6316 1009 3660 6 21 1024 3042 6481 1030 3778 6439 1068 8873 6447 1138 4147 6576 9ii72 1141 4238 6687 1144 4160 6698 1189 4294 6627 1196 4311 6674 1234 4333 6698 9353 1262 4480 6703 9869 1266 4503 6798 9381 1337 4514 6807 9390 1370 4688 6843 939 4541 6897 94471577 4566 7021 94641681 4568 7170 1701 46 8 7198 1778 4640 71991781 4673 7281 4826 7233 1869 4838 7262 1878 4884 7399 98111931 4837 7881 9819 9037 9043 9071 9806 9891 No 1467 2944 3lil6 S730 4779 en 18678 100 Prijzen van ƒ 80 4 S016 6988 8401 11816 13676 16583 18634 8418 11893 13740 16639 18652 8600 11307 13 00 16666 18713 8638 11333 13834 16665 18728 8661 llt06 13886 16789 18791 864 8168 6143 8663 11408 13863 167 9 18797 300 8816 6147 8666 11463 18861 16815 18810 886 3867 6806 8628 11476 13878 16829 18828 399 3890 6832 8r4 11495 13966 6906 1 888 423 3340 62118 8657 11619 13986 169 3 18840 430 3350 6867 8663 11 50 14082 16983 18916 464 3368 6899 8673 11718 14068 r008 18970 8781 11766 14060 17040 19061 8931 117S8 14068 17060 19099 U810 14198 17068 19102 11881 14236 17069 19116 11861 14498 17107 19160 1 68 14671 17189 19163 11968 14596 17182 19198 9116 11963 14603 17213 19210 9150 11971 1467 17384 19318 11974 14748 17890 19399 9467 9478 B6S0 9717 9763 9776 14780 17349 19363 14785 17411 1946018001 14828 17493 1960612102 14835 17498 1960212114 14860 17606 1966612141 14871 17 25 1970212108 16006 17629 1972612387 15043 17580 1979112247 15121 17662 1988018264 16197 17676 1995612898 1622 17687 1996912321 15839 17703 2000818869 16273 17725 2002612517 16389 17729 30068 12681 16400 17764 80064 1860S 16487 177B5 20066 8061 6006 7891 10098 8081 6104 743010096 8106 6106 7490 10148 2129 5142 7668 1U147 1138 6188 7687 1019 1938 4898 7364 9954 1360 15430 17773 20118 1969 4986 7861 10086 12637 16674 17788 80141 12706 16610 17796 20898 13760 16616 17960 80819 18774 1661 17970 20373 18842 16635 17976 20390 18848 15636 1197 80404 7644 10138 7662 10280 7667 10362 7717 10523 7777 10891 7794 10697 7798 10787 7837 10746 7887 10716 8006 10786 8808 10897 8288 10898 8235 10900 824111118 8368 1111 S8U 6190 8878 6362 2460 5379 3473 5468 36 8 6497 8549 6498 3563 5508 8606 5687 8641 6594 2768 6607 8794 6645 2805 5690 2830 6780 2838 5838 8844 6980 18051 1041 18055 10516 IBllO 80619 18114 80660 181 6 80661 18806 30662 18894 10581 18311 10677 18480 10699 18477 10717 18610 08 18 56 1086 20967 8098 186 809 7 11864 1 710 18 61 16846 13141 16861 18185 1 864 18816 15883 18251 16980 18866 16081 13885 16068 13310 1607S 1346 16116 13498 16161 18619 16181 13 26 16348 18669 16881 1S665 16487 A van OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 11 MAAUT slolkom 101 Vi Vor ki lOl u 101 10S es i 88 S6 u 7 s 106 Vs 30 110 78 lOOl s 8 V 71 1061 407 788 680 101 1V 1087 113 ISl s loif loiV V 97 69 84 104 9b 184V 188 t0 617 5 ls 1477 64 907 10 101 1081 100 971 8 i 99 186 188 lO s 1001 461 1001 Vs 46 16V l s 190 10 110 1G 104 U8V 138 7 501 181 l Vs fiDliLATO Cert Ned W 8 l s dite dito dito 8 dito dito dito S i Ho Oi Obl Ooudl 188188 4 ITALIB InsohrijTiDg 1868 81 5 Oosmi Obl mpapiiirl86S 5 dito in silver 1868 5 PoiTnoii Oblig met ticket 8 dito dito S ausuHD Ubl Oost 8e Serie 6 dito Oeoons 1880 4 ditobijRoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in toud leei 1888 6 dito dito dito 1884 SvANll Farpet schuld 1881 4 TcrauiJ Gepr Oonv Isen 1890 4 Oso leaning serie D Geo leeniuK sorio C jimnAïï Elp Sec ï obl 1198 Maxioo Obl Buil 8oh 18 0 ViNiiniLA Obl 4 onbep 1881 Alinaanuc Obligation 1861 S s RoTTianijl Stod leen 1886 8 i NlD N Afr Hsndelsv and A ndsb Tsb Mij Certifloalon DeilMaatsohappü dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 aalt Mij der Vorstonl and s Gr Ujrpotheekb paadbr 4 Nsderlandsehs bsnk aaad Ntd Handelmsatseh dito N W k Pao Hyp b pandbr I Roti Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Oobuhi Üost Hong bank isad KnsL Hypotheekbsnk paodb 4 AMMli Bquit typoth pandb I ♦ Maiir L G Pr Lion eert 6 Nin Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V at Spw aand Ned Ind Snooriregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 til ia 8poorwl 1887 89 A Eobl Zaid ltal Spwmij A H obl 3 PoMK Warschau Weenon aaiid tKUBL Gr Suis Spir Mij aand t BaltiMke dito aand 917 7 Pastova dito aand 6 IwsDg Dombr dito aand Karsk Ch Aiow 8p kap aand 6 Losoiro Bewast 8p Uij oblig 6Orel Vitebsk dilo oblig 6 ZnidWest dilo sand 6 dito dito oblig 4 46 1 V 109 497 AlliaiKjL Cent Pao 8p Mij obl 6 Obio fc North W pr O v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Sio Gr 8pm oert v b Illinois Geotral obl in goud 4 Louisv fc NBshvilleCert v aand Malico N Spw Mij lebyp o Miss Kansas v 4 pet pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Peons Obio oblig t Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn fc Manit obl 7 ün Pao Hoofdliin oblig 6 dilo dito Line Col Ie byp O 6 CiH ni Can 8oulh Cert v aand Tin o Sallw fc Nsv Ie h d o Oi Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Kin Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Bium Stad Antwerpenl887 8 Slad Brnssgl 1886 l i HoNO Thei ReguUr Gssellseh 4 OosTINR Stastsleening 1860 K K Oost B Cr 1180 8 Sfuji Sud Madrid 8 1868 V r Nsn Bne Hvo Spolil eert 4 WATHltGETlJOKLN TE QOODA s avonds Hoog Laag 3 55 12 20 9 52 6 17 10 45 7 10 6 07 2 32 6 51 3 319 1 40 10 05 8 17 4 4Ü s m 189 5 s morgens Iluog Laag Donderdag U Maart 3 29 11 54 9 28 10 16 545 6 30 12 59 7 55 5 51 6 41 2 10 2 25 9 24 4 20 Vrgdag 15 Zaterdag 16 Zondag 17 Maaudtig 18 Dinsdag 19 Woensdag 20 SPRINGTIJ den 27ea Maart