Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1895

Vrijdag 15 Maart J895a No 6608 33ste Jaargang mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De CTitg aTe dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderltjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worde geplaatst rwi 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meor 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des midd ADHTERTENTIfiN Mej B Dekkinga Lange Groenendaal 1 69 alhier heeft zich geTertigd ala CoatMUmitoalafer ea beveelt rich beleeft aan tot het Maken en Vermaken Tan de Nienwste Dames en Kinder Costnijnis en Mantela miAA ti f CondUtën Aan dit adree kamuu nette LEERLINGEN geplaatst worden Grondig onderricht Gevraagfd met Mei halfweg Scheveningen in een Gezin met Rindereni een bekwame REURENMEID P 6 ook voor Hniawerk iLoon 120 met opslag en 26 WaschgMd Fr brieïen onder No 23W aan het Bnreau dezer Courant f Sociëteit Ons i oegon Commissarissen der Societeil iis Gehoeoei brengen ter kennisse ran Hffl Leden ingmolge Art 30 ran he t Reglement atbB gelegecjheid Tan de 6e Abonnement TooMelTOorst lliiw op DONDEBUA den 14 MMM M aOÜIBTMtk vmL oM at ionM ZBS VVB at gegoten tal 4 I Namens Ittt B ea ynnk ï HKBMAnIfz I rttarii Oouda 13 Maart 1895 il l lliOM BEBUEMOE tSTËNQIElU nit de Kloöaterbronwerj DE SÜHAAJfSKOOIt Tiiburj door onderscheidene genWsheeren aanberölen al versterken en 0 asond wotdt er fnst en gebotteld gelcTerc or GiJ Heet mak Weathaven B 159 sn Peperstraat i U Eenig Agent tooi Gouda en SXjSy Allerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles bencTens Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tiïcate of Award of the World s Hygienic Eiposition CMtago 1893 is het WerelAeroemd Drum Dorsl Honig Extract MELIANTHE mr DB Maekinale Fabriek DE HONIOBL0EM TlIC H N vanSchaik Co geTestigd te g Qravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIAN THB doet zich de weldadige invloed gemen Het groote debiet en de vele attesten aan de MfcLIANTHE bewezen zjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets on ƒ 1 met ge bruiksaauwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage tlF Verkrijgbaar by P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht 3 O RATELAND Boihoop B T WIJK Oudewater Zeer IfTette Gesteendrukte HAimASTJES worden GELEVERD door A Bm RMA en Zn oada Bailsmdrak vaa A BanoauK fc looii 4 pCt PAFDBRIEVEIT VAN DE Pester Vaterl ndischer j Ei ster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 I 1 I BovengeDoemde PaadbrievcQ 2 jn nominaal groot i 300 1000 5000 eii 10 000 Kronen rooTzioa van balfjuarlijksobe Coupons per 1 Maart en 1 September en ailosbaar i pari door middel van balQaarlJjkaohe uitloltag De Coupons zijn thans en ook in dé toekomst vry van belasting rolgnna de Wet ran 1830 Art 80 10 zg tiin evenals de Jitgelote Paadbriaren betaalbaar to Bndapest Weeaen ec te A IlSt6rdam ton Kantore van ondergeteelcendeQ tot den koers van den dag fA Bebalre de hypotbecajr verzelcerd vardenniien die ten grondslag liggen aan de uitgifte i n da Paadbrieven en behalve bet tot meerdere zekerheid vau alle Pandbrievea gevormde speoiale fondi ran fi 1 600 000 atreict volgens H der Statuten h6t goheele vermog n dor Instölling tut bun waarborg j Volgens de Bata per 31 December 18B4 bedroeg j bet Maatacbappal jil Kapitaal fl 6 000 000 waaryan gefourneerd fl 4 446 400 bat gewone Resermonds 4 001 980 37 tiet buitengewone Mpaervefand 9 896 360 56 b t l usloenfonds eigendom der aaodeelhouderi 702 37 1 16 £ i 1 Te samen fl l8 647 107 07 j Bovendien is de jjidurswaarde der ËfTeoteD welke da Instelling beiit ongeveer 2 MUUOdU Gulddn pogor dan bet bedrag waarvoor zij op de halAQ ataab uitgetrokken ondargeta katiden vei ri I l tm be Jaarverslaj 4 pCt P Vijzende naar fao enstaaade punten ontleend aan hun Prospeotus vaQ 19 der Instelling oyer 1894 bdncbteo dat zg voortgaan meMen Verkoop dar idbrieven vin de Pester Vateriandisqhei Srster Spajfcassa Verein i tiVolgoos de wet vat 1876 is op da gesaqtienlijke verpande bypotbeken prioriteit der houder y nPindbriuven ingeschreven waardoor hau bet r aoht op de hypothecaire sobuldrordenngeif in lle ee t pUaU il gewaarborgd v i tot pen koers van den dag ËRTnCIAl GOMPËRTZ AM T EDAM Maart 181 I i eenpondMoffle besteeem i jlO 80 pon te sman j o ƒ 0 40 pond Kafirétner sJ alzJ ei st j 0 15 i i 0 55 b gebruik van É alzkoffle bèmawM Udusperpónd 0 25 hBiiutte eniao m e oode letters ÉCHT op Je Oberiahnslein OIRECnUKOtKVICrORUBIfOH OBCHlAHtlSniH J Gi IH Overal fGENTRI verkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron nriioxfigff f e TfnHttrrlftm Ziiidhlnnk ft pni Kraepelien en Holm s llina T ll nr hp en staalhoudende llllia l dl UCIItJQüINALAROCHE is Ip meest Krachtige en Versterkende KIKA WIJIV aanberolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacona f 190 en ƒ 1 Depot te Qouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist v ji i2Lx Patent H Stollen iliti ictirr Inntilrln uilglliki III tlniig FriK tltilc tir lUlie FmrmiiieH Warnung Der ffroese Erfolu dtn imuro PatentH Stollen trrmien hat Atttau lu ivrtehlBdenan werthlosen Sachdhmungen iaiaban Man kaufa riafjar unaera slet acharfen H Stollen nue na una itlnal oitaf In aaIcJHn ilaanhajvllunian In flatm utaarPlakat wla nabanaiêhanil auatahinit lat SS TrtUllMen umi Zeugnltêe irai mi mm O het is vreeselijk J ƒ PJURXO S i X a RANX B Mé A 8IXfa pv Qobrnik alleen PHARMACEOTIEK 8KIESPHNMIDDEL het eeaigate dat de heTigate pijnen binnen eenige minateq doetrerdw nen Zendt poatvisael a 7S cent aanhet Pharmaeetaiek Bureau BoUardam en men ontvangt franco thnis eén Dooi Pharmaeeutiek a KieapiJnmMAélen met Gebruiksaanwijzing 1 de generale geülustreerde oat logus in ds holl andsohe en fransche talen bevattende 3nieuwBtË modes voor het Zofnenselzoen igen gefrankeerde aanvrage f ericht aan 1 II JULES JILUZOT i C il PARIS I De staMi deJr nieuwste modestoffen in vborraad BQdtiPpintemp wor Ien eveneens kosteloos toegezonden doch men geli eva duidelijk de vertangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWereld I De catalogus bevat de Voorwaarden der yörzendLngen VOor Franco Vracht en Rech Coppespohdentie In alle lalen Een oor de ongelukkige slachtofiers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uittpattingen ia het Woemde werk i Z Dr Retau s ELFBEWABING Hollandscbe uitgave met 27 afb Frga 2 galden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVer lagaMagazin t Leipzig Nenmorkt 34 franco tegen Inzending van het bedn ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondaga te conanlteeren ran 10 tot 5 uur Jioht ktrtom Wnf i da kMta kiniJTlu Hjaaanail tó aai Ylt iiMtlutMiinnaaitevndeitacaa li ü AnkerfaiiiExpBilBr Vat ataeila ia iadw kiiageim = jy i lnlier Pain ExpeliBr ri a O MIt f 6 eairt f 1 35 4a iaaek Ta aalaa jl aHaala Ar aut i aa bijl T Ad HIaMer k Ot f BatUrtUL AnkerPawExpelier Te Gouda bu A WOLFI Markt A Ub en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt f Gepac fin Boig t X 40 ée Litar D ooaiTAO i nr son Tan 4a flvoléU Aaenyma Iwofdt atltratd In Taraaaaléa bamand flaaaohan van 6 Lller Inïodd rodralan Tan het aa taat Tan Br P W ym HAimii boob ProaiAaaoll k 1 1 80 Diaaallaa TattVttaai M l P H J V WAJSKÜM arma Wed P J MELEEBT OoithaTMi B U Qmda BINNENLAND GODDA 14 Maart 1895 Giaterenavond ten ongereer 8 nnr ontstond Ben aohoorateeubrandje ten bui van K in de Noodiiodataeg Een agent ran politie hot ongeval beapeurende blnschte dezelre hiet behulp tan aen paar roirbygangerB Hedenmiddag ten ongereer 3 nnr ontatood een achoorateenbrand bg den heer B op de Bleeketsaingel die door aanwendioij ran lont spoedig door eenige brandmeeaters en particulieren werd geblnscht Bedankt Toor iet beroep bg de Ned Hen Kerk te Woubrugge door ds W ran derWaal lx te Moerkapelle Te SchoonhoTen is een valsohe rgkadaalder ontrangen met de beeldtenia ran koning Willem UI en het jaartal 1U74 Bg beschikking Tan den minister tan binnenlandsche zaken is toor het tgdtak tan 1 April tot en met 31 December benoemd tot assistent toor de gynaecologie aan de rgks nniToraiteit te Utrecht A MgnliefE 8t Ct Dinadagatond j l trerd te Moordrecht de laatste Nutalezing tan dit aeizoen gehouden De heeren G Engels G Nagteren en J S Eialto allen tan Moordrecht traden beurtelings een paar malen als sprekers voor een trg talrgk opgekomen pnbliek op Do heer G Eugels trist in Twentach dialect eeu paar dorpageacbiedouisaen van F D H Poatmeter nitacokend weer te geven Met De reis tan Bootsman Klabberdos en sgn triend de aargeant achrijter om eooe erfenis te halen door Woromoua Boning en cEon probaat middel door Justus ran Manrik gelukte het aan don heer G Nugteren de lachluat Tan het publiek op te wekken Boeiend was het gedicht Bg den rechter tan W C Goteling Vmnis toorgedragen door do heer J S Eialto die ten slotte door Ken koppig man tan W tan Zuglan hit gezelschap bgna onwillig had gemaakt om op bet reeds vergetordorde unr tot hoiswsarts koeren te noopen De drie sprekers tan dezen atond hadden getoond door eene goode toordracht eene grondige studie tan hunne stukkon gemaakt te hebben Niet te torwondoron was bet das FEViLLETO TERÏÏGGEKOEPEH BOOK HUGH CONWAY H Zij mompelde onder elkander maar de tegenwoordighaid tan den kapitein hoesumde genoeg ontzag in om mij tegen beleedigingen te vrijwareD VruohtakxM zocht ik bij Teraohillende troepjes toen deed ik de ronde buiten om Laagt den wand Waren britaon waarop ororal mensohao lagen in Teraohillende homdingen dioht naast ellcandar In een ran de hoek en sag ik een man liggen die leer rermoeid soheen te zijn Zijn hoofd hing hem op de borat h had de oogen dioht Er was ieta in zjjn aiterlyk dat m een igzina bekend voorkwam Ik gmg naar hem toe e a legde hem de hand op den Behouder H j hief i m moede hoofd op opende de oogen en het was Manuel Ceneri 1 TWAALFDE HOOF DOTÜK De naam van den nun Hi keek my aan met eene ni tdrufcking op zqn gelaat die eenaklapa ran de groo iMe neeralaohtigbeid orerging in de grootste rerbasing Hj oheen onzeker of er eene spookverachgning to or hem stond of een menaoh Ontsteld ran Terbazin reea bjj overeind en atond rUk tegeuoTer wi tsnri 1 udere geTangenu dat de aanwezigen door applaus instemden met het woord Tan dank door den Voor itter uitgesproken Uit een gesloten sohnar op de hoeTe van den Teehonder K V te Laogeroigeweide werden in den nacht van jl Woensdag op Donderdag 28 eenden gestolen Van dezen diefstal is by de politie aangifte gedaan De verkiezing voor een lid der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Rotterdam in de plaats van het overleden lid den heerMoiHnaar is door öed Staten bepaald op Dinsdag 16 April de herstemming zoo noodig op 14 dagen later Met het oo op den vretteiyken termgn vau 2 maanden kon het niet worden uitgeatoïd tot de periodieke verkiezingen in Mei Ëen vreemd geval deed zich dezer dagen voor by gelegenhoid van de inzate ran een boerenplaats te Nyeveen Dr Op een perceel laad dut geveild werd boden de liefbebbere tot t 800 wölk bod ook de waarde vertegenwoordigde tot ieders verwondering werd eeosklHps i 3000 geboden f a beraad met de verkoopers maakte de fongeereude notaris aan het publiek bekend dat zgn pTlnoipaleu zooveel geld niet rerlangden en het bod niet aannamen Naar aan het iXJ D c nit goede bron wordt medegedeeld bestaat bfl de RijnachWeatfaal sohe küleDmynen het vnornemeu met 1 April a B het eenige jaren geleden by wyze van proef Opgerichte sKohlen Syndicat dat teit doel heeft de prijzen der steenkoteo zoo hoog raognlyk te houden tol het jaar 1905 te verlengen De tegenwoordig enorm hooffe pry zen kuQuen dan voor den duur van 10 jaren worden bestendigd wat zeer ten nadeele der Nederlandsebe verbruikers is De Reiswyzer van den Algeraeenen Ni derlandflchen Wielrydersboud is weldra uitverkocht ïoodat het plan bestaat nvur te gaan tot een nieuwe bewerking Dat boek met bybehoorende kaart berat allerlei gegerens i oor den wielryder en dus ook voor den Toetreiziger Verschillende routes in Nederland Oldenburg Westfalen de Rijnprovincie en de Ardennen zyn daarin opgenomen benevens d onderlinge alstaoden ran plaats tot plaats in kilometers aanwyzing van boodshiitelH waar l oUtip verordpoinK n betreffendo het wit lniden nieuwsgierig rondom ons kwamen staan Mijnhfler Vaughan Hier in Sibenel zeide hij alsof hy zijne oogen niet gelooven kon Ik ben nit Engeland gekomen om u te spreken Dit is do gevangene dien ik zoek zeide ik mij wendende tot den kapitein die naast mij stond dampende met zijne sigaar zoo hard hg kon om den etank wat af te weren Ik ben blijde dat gy hem gevonden hebt zeide hy beleeid jHoo eerder we nu maar met hem weggaan hoe beter de luoht is hier niet frisch I Niet friaoh I 2y was vergifug Ik verwonderde mij ten hooftste als ik dien welwillendeu fransohsprekenden officier naast inu zag over den gemoedstoestand waartoe die manpoest gekomen zijn vóór by zoo kalm kon staan te mi Iden van zulke medosohepsels en dat alles zoo bedaard kon zeggen en aanzien en zelfs daarbij denken kon dat hij slechts zynen plicht deed Missohieu deed hij lat ook Miasohien waren de misdaden van die gevangen tn zóó dat zy alle medelijden uitsloten Maar aoh I zoo te staan tussohen die arme ongelukkigen d voor langer of korter niot veel meer dan beesten waren gsworden t Misschien had ik onfielijk maar het schoen my toe dat de cipiers meer reratMnde harten moeiten hebben dan de ergste van hunne gevangenen I KBn ik hem alleen spreken P vroeg ik0 ffZeker gy zyt daartoe gemachtigd Ik ben soldaat en al zoodanig sta ik in dit geval onder uwe orders Mag ik hem meenomen naar myn logement Dat liever niet maar ik tal u bier eeue kamer wijzen j heb de goedheid mij maar te volgen ziezoo dat ia eene opluchting 1 Daarmede waren we hmten de gerangenis veer in de open lucht De kapitein beK n de soort van wegen straat of riot ijjwielherstellers beuevens een wegbeschry ing Het lelt dat de Reiswyzer reeds een tweeden druk beleefde is het beste bewijs dat in een behoefte wordt voorKien De nieuwe drnk zal geheel herzien bet aantal routea rermeerderd en bovendien vele nadere bywnderheden r rmeld worden In den Haagseben Raad kwam de Scheveniugfiche qnaestie weer ter sprake De hoofdvraag in dat debat bleek deze of de reeda zwaar beproefde Scheveningscbe risRobery niet geheel ten ondergang gedoemd zoo zgn door den bouw van een ateenen mnur lan s het strand waarover 13 en W met Delfland wilden onderhandelen voornameiyk omdat daarin de aanleg van hoofden op het atrand begrepen was Het waren de heeren Hoogenraad Krap Van Kempen en Hymana die op de belangen wezen van de Scbeveningsche vissc hers vloot welke toch niet geheel aan de belangen van Den Hmig en de badplaats mochten worden opgeofferd Onomwonden verklaarde de voorzitter dat de aanwezigbeü der landhoofden het binnenloopen der verouderde borasohepeii oumogelgk KOU maken Maar hy voegde er by en dat pok ter bevrediging van hen die het verwyt deden booreQ dut de visscbery achtergesteld wordt by de badpaats dat voorstellen om ook te gemoet te komen aan de behoeften der visacfaersvloot in overweging zyn op welke Toorstellen door oai d 9 mededeelingen niet kon worden rnoruitgeloopen De stemmen der verdedigers van de reohten van de Scbeveningscbe iescberü werden hierdoor voor bet oogenblik tot zwygen gebracht Miiar nu werd met te meer kracht gewezen np het bezwaar van deo aanleg der hoofden die gezwegen voor het gevanr dat zy zullen opleveren roor de schuiten het mooie strand zulten ontsieren en het bezoek der badplaats bedreigen Verschillende leden achtten zich geroepen wenken aan B en W te geven de heer Krad door er een wandelpier ïn zee er voor m de plaats te etellen de heer Hijmans door de dique de mer te Blankenberg een plaatsje dat met Scheveniogen op ééue lyn is te stellen als type voor de zeeboulevard te stellen de heer Van Kempen door het udvies om zich alleen tot het makun van den kaaimuur te bepalen Deze en andere in bet belang der visscbery en de badp aats verstrekte raadgevingen beantwoordde de voor itter met de belofte dat alle ttr hartH uilen word n crenomwn brHoht ons lu eene suort van kantoor ouk vuil en Lamelijk pover gemenoilebrd maar een paradijs in varf elyk van de plaats die wij pas verlaten hadden Waoht bier maur ik zal den gevangene bij u enden Toen hy zioh omkeerde om heen te gaan dacht ik aan den ellendigen diep gezonken toestand waarin ik Ceneri weergeven had At ware by de grootste schurk van de wort ld geweest ik had niet kunnen nalaten te wenschen dat ik iets voor bcro do n kon Mag ik hem wat te eten en te drinken geven P vroeg ik De kapitein haalde do schouders op en lachte goedhartig oHonc er mag bij niet hebben Hy heeft de rations ücehad die volgnng het gouvernement voldoende zyo Maar gij zelf hebt wellicht honger en dorst Welnu dan zie ik niet in waarom ik u verbinderen zou wat te eten en wat wyn te laten halen natuurlijk voor u zei ven 1 Ik dankte hem en zond urstond mijn gids uit ooi den besten wgn en het beste vleeeoh te halen dat hy krijgen kon Wyn besteld door een heer beteekent in Rusland nooit iets anders dan Champagne I In elke eenigszins fatsoealijke herberg kan men Champagne krijgen of ten minsie wyn van den Don die er voor doorgaat Myn boodschapper kwam spoedig terug met een flesch echte en een goede portie kond vleesoh eu wiilebrood Zoodra dat op de ruwe tafel gezet was braoht een soldaat den gast binnen dien ik verwachtte Ik zette een toei gereed voor Ceneri hy liet er zioh vermoeid op neerzakken Terwjjl hy dat deed hoorde ik het gerammel van synen keten Ik verzocht sMjnen tolk ons alleen te lateD De soldaat die onga Niemand had overigens bezwaar tegen da machtiging tot bet openen der onderhands lingen met Delfland Aangenomen werd een voorstel om Delfland f 5000 aan te bieden voor grooteren zandtoeroer Op een interpellatie van den heer Van Hattem die rroeg waarom nog niet aan de herstelling van den strandweg was begonaeDi waarvoor i 28 000 zyn toegestaan werd ge antwoord dat Delfland geen vergunning gaf om het voor dit werk uoodige zand nit do Duinen te halen De Telegr f rernam nader Tan welinge lichte zyde dat voor den schenkkan en kom van gedreven zilver door de Staten Generaal aan admiraal Tromp vereerd door de Regeering aan de eigenares is betaald f 11 500 Volgens jfar mr A F de Sarornin Lobman is broederschap een goede leus maar ia dia met bevorderd door de rerolntie integendeel ia den beginne moord en doodslag en op den dunr nayver en twist waren de vruchten der revoIntie Vryheid en gelykbeid zyn opschriftaurlyi maar broederschap wordt de geheele Schrift door geleerd Wy zyn geen vryeD en geen gelyken maar wel broeders De broederschap zal eerat komen het booze woord tben ik myoi broedera hoeder c zal eerst worden uitgebannen als da anti revolntiocnaira beginselen doordringen Als bet heden een voorproefje ons schenkt van dien gulden tyd waarop de heer Lohmao zinspeelt dan zal niemand daarnaar bard verlangen De vruchten dier anti revolotionnaire beginselen welke wy thans te aanachoowen kryifen smaken alles behalve Leiders en leeken doen niets dan met elkaar barrewarren De verdeeldheid onder de eersten neemt by den dag grooter proportion aan Nog dezer dagen beklaagde dr Kuyper in den Heraut dat hy achtereenvolgens allerlei liefeiyie namen krygt niet van den ryand maar van de vrienden n zeker blad heette hy kort geleden igrootinqutaiteur c No brandmerkt dr Schot hem voor nog erger t w roor eeu dtctatorc voor een maa die naar da oppermacht streeftc en die zyn trouwste vrienden eenvoudig afmaukt als ze niet voor hem zwichten willen Het TUI schil III dezen loopt over het wazen der CBlvinisti cne leer Beide partyen beweren de ware leer van C Ivgn te verkondigen en beoorlogen elkaar met de nitersta rinnigbeid Op politiek gebied doet hetzelfde rerfchyiiael zich voor De lu t tot verzoening twyfeld orders diuiiaati aande bad gekregen maakte een militair saluut en verliet ons ook De deur werd aohier hem gesloten en Caneri en ik wareb alleen Hy was eenigszma bekomen van zijne varbazing en terwyl by my aankeek Zag ik eene uitdrukking van nieuwsgierig verlangen op zyn gelaat Zinkende als by was greep hy zich ongetwyfeld vast aan het strootje mijner onverwachte verschijning in de gedachte dat het hem weer aan z ne vrüheid zou belpen Misschien was het om eea paar varheU derde oogenblikken van flauw doorschemerende hoop te genieten dat hy my niet terstond eetprak Ik heb een langen langen weg afgelegd om u te spreken Dr Ceneri begon ik yZoii tt de weg lang gevallen is wat moet die roor my geweest zyn en gij kunt ten minste f erugkeeren tot vryheid en geluk Hy sprak op deo rusttgen toon van iemand die geene hoop meer beeft Ik had aan mijne woorden en mijns stem geene opwekkende uitdrukking vermogen te geven Zoo myne komst al eenige hoop in zyn binnenste gewekt had de toon waarop ik sprak deed die weder vervliegen hy begrüep dat ik de reis niet gedaan had om zynentwi Of ik kan terngkeeren tot geluk of niet hangt af ran t geen ik vac u vernemen zal Qy kunt denken dat het geen onbeduideude kleinigheid is die my zoover van huis gevoerd heeft om n een paar minuten te kunnen spreken Hij zag mij nieuwagiarig maar niet kwaaddenkead aan Kwaad lÊon ik hem niet doen met de buitenwereld had hij afgedaan