Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1895

r Directe Spoorwcgverblndlog met GOUDA WlDlerdleost 1894 95 Aansevaogeo 1 October TUd vao Greeowlcli SOCDA ROTTESDAM T It 8 40 0 06 0 40 7 Si S 47 7 89 8 i4 7 4t 0l 7 l 0 10 O iS 10 12 S1 18 8 1 08 1 18 1 81 KOTTIKDIU 8 60 3 48 4 80 7 86 7 47 7 4S 8 07 8 18 OOt DA DEN HA AC Ookda 7 80 8 86 9 00 9 8710 49 18 1118 8118 4 1 87 8 6 4 46 1 87 6 69 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 Hage 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4610 1911 83 IS K 1 S8 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 17 7 8 01 M 1 44 4 48 7 081 49 0 7111 8 7 808 04 7 868 09 6 09 7 81 o eS 10 1610 818 0318 4 8 80 8 46 8 1 4 18 4 48 80 47 7 48 8 88 lO MD T K E C B T G O U D A ttiicbt 6 88 7 60 9 9 68 11 34 12 08 18 0 3 10 8 80 3 84 43 806 86 8 09 8 08 60 10 MWoerden 6 8 8 11 10 16 11 0 18 8 8 42 4 16 47 9 119 8410 11 Oudemter 7 07 8 19 10 84 4 84 n 1 t i Goud 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 1 88 3 60 4 87 6 0 7 08 8 419 88 AMSTEKOAIiSOItDA ABIterduiWp 8 0 8 18 9 ll K 11 80 8 6 4 88 4 38 7 0 Saolt IJM 8 04 10 44 ll K 11 41 1 10 8 1 8 9 88 11 18 H 8 18 9 18 O W 10 07 11 87 18 41 It Sl 1 86 1 7 4 36 86 ï 6 OOI DAUTRECHT Ooid 6 86 40 7 66 8 09 8 81 10 06 10 19 10 66 18 48 8 88 9 S1 8 Oudiw O 6 64 11 09 8 87 WMrdn 6 9 7 03 8 18 10 80 11 17 8 46 0V VlIMllt 18 7 18 8 88 8 41 9 10 61 U 46 1 80 8 08 8 88 3 e O C D 1 A U 8 T U Oiad 40 8 81 10 0 1 6 s 4 1 initwdan Wp 1 U M 10 18 18 l t M o il og nUt groot want naar aanleiding der bekende motie Ttn de ScbeTeoiDgache kiesTereeniging waarby de wenacb werd uitgesproken dat de heereo Lohman en Enyper souden trachten tot oTereeostemming te geraken sobrgft de Standaard ÖnB denkbeeld was eerst de kieswet van Ie baan Dan een program van actie voor den nieawen toestand ëd bg de TaslBtQlling van dat program zien niet of men acherveD krammen maar of meo maaoen van erost in éénzelfde orertoiging vereenigen kap Dit gevoelen ia nog hei onze Ëlke andere poging achgut ons ongezond en prsematnnr c En op het spel spreekt bevatte dezer dagen betzelfde blad een opitel onderteekend door dr Kayper om de redeaen mee te deelen welke in de laatste jaren van Groen van Fritiiterer s leren eenïge verwgderiag hebbeo gegeren tasseben deze beide mannen Het betrof de ophcbtiog van een standbeeld voor Tfaorbecke Groen meeode zich tegen dat denkbeeld te moeten verzetten doch wilde kiesheidahalve den schyn zelfs mgdeu atiof hg zgn autagonist deze monumentale eere misgnnde Hg trachtte toen de aand oht van ThorQecke af Ie leideu door op 17 Febroari 1874 het olgeos dr Kuyper zeldzaam gewaagde roorsUl te doen dat bg een wet de oprichting van een standbeeld Toor Oldenbarneveld en Jan de Wit io de nabgheid van bet staadbeeld van Prios Willem op het Plein zon gelast worden Daarentegen kwam dr Kayper op en Groen ran Prinsterer nam hem zgoe critiek zeer euvel eo het misnoegen daarorer bleef Na stellen wg ons volstrekt niet voor dat de antirerolntionnairen in alle opzichten eea zouden moeten zgn van gedachten Maar de scherpe strgd die er in den laataten tgd wordt geroerd in eigen boezem het geschil tusachen twee mannen van naam bewgsttocfaroldoende hoe weinig de anti revolutionnaire beginselen vermogen om vrede en eendracht te stichten Sinds zg in de laatste jaren zich in ons land meer en meer trachten te doen gelden hebben wg op kerkelgk gebied niets anders aanschouwd dan verwarring en Jeen aller onchristelgksten strgd waarvan een ernstig mensch hoivert En op politiek gebied ziet men de overbeerschende macht uitoefenen door een clubjedat op kerkelgk gebied den toestand danigheeft bedorven en in plaats van antirevolu tionnair de revolutie overal predikt en huldigt Met dat alles voor oogen klinkt de uitspraakvan jhr De Savornin Lohman als bittere ironie en moet men zieh verbazen over znlk eeneTerklarinK ait de pen ran een verstandig mantenzg hg meent dat de goê f emeente allesgoedgelopvig aanneemt wat hg gelieft te decreteeren Midd Bg een brand aan de Wittenkade te Amsterdam zgn gisteravond rier menschen omgekomen E wartier voor elf uur werd de brandweer te hulp geroepen De brand was ontutaan in het eerste bovenhais aan die kade even buiten de Haarlemmermeerpoort in de kamers bewoond door een Duitsch gezin Bosch waarvan de ouders uit en de vgf kinderen alleen thuis waren De oud te dochter verhaalt de aanleiding aldus Scndl 10 Moordreoht Ki uw rlrnk Onpalls Rotterdun T oiterdui i t Ot dpalle t lO 6 1S ICunwwbriE I lt O Sl UaordrwU i 8 iO ld 8 M 8 81 1 0 1 11 1 17 1 86 1 88 Zer U 7 48 8 47 Bl Kr 7 47 E Zegw 7 68 8 68 N dL d 8 0S Voolb 8 07 9 08 11 10 Xk had op een stoel bg de alkoof een brandend petroleumnachtlampje gezet Door welke oorzaak weet ik niet maar op eens zag ik een vlam en bespeurde dat de lamp van den stoel op den grood was gevallen Dadelijk vloog ik het bed uit greep twee der kindereu en holde er onder den kreet brand brand mede de trap af De buren hebben dit bepaald gehoord want de Jong de bewoner der achterkamera op dezelfde verdieping ii met vrouw en kinderen de trappen ook afgegaan verder weet ik niets meer Beneden wai een lokaal dat verhuurd wordt Tiipr partgen en vergaderingen £ r was juist i fjietitie Toen men brand hoorde roppen draaide de eigenaar de gaskraan diohteuwerd het lokaal ontruimd Drie der bezoekers Vrees Wagenaar en Valk genaamd hebben zich toen danig onderscheiden Eerstgenoemde ging drie malen in het brandende huis hg had het geluk ran het gezin de Jong bestaande uit man rrouw en rgf kinderen Jg n der achtergebleven kinderen te redden De tweede maal boven gekomeof rond hg geen menschen meer doch op de beddeplaok eeu kat die hg in veiligheid bracht de derde maal vond hg niets meer en op 7gne vraag of er nog meer menschen in buis waren kreeg hg een ontkennend antwoord Onderwgl waren Wagenaar en Valk ook naar boven gegaan en had eerstgenoemde het geluk twee kinderen te redden een van Busch en een ran dn Jong terwgl ook Valk een der kindereu ran Busch behouden beneden bracht Men wist toen niet beter of alle menschen waren het huis uit en de geredden allen in nach awaad werden liefdergk in eene tapperg opgenomen Toen de brandweer de vlammen meester was en de brandweermannen met den kommandant bun onderzoek door het huis begonnen kwam men eerst het vreeselgke van het onheil te weten Het tweede bovenhuis achter was bewoond door zekeren Kloppers da man ii nachtwaker en waakte naar Johanna Busch tenminste wist te vertellen in de Vondelstraat hg was ongeveer een nur vóór de brand uitbrak naar zgn post gegaan zgue vrouw en drie kinderen twee jongens van 10 en 8 jaar en een zuigeling een meisje achterlatunde Hun vierde kind een meiaje van twee jaren ligt ziek in het Gasthuis Men was algemeen van meeniug dat de vrouw met hare kinderen intgds de trappen was afgekomen en bg buren of rerwanten een toevlucht had gezocht maar dit bleekt belaas I niet het geval te zgn geweest Toen de brandweer opden zolder kwam vond zg bg de deur van het portaal de Igken van vrouw Kloppers en hare drie kihderen Uit de houding waarin da Igken gevonden werden mag verondersteld worden dat het volgende gebeurd is Vrouw Kloppers heeft het brandgeroep hoorende de kinderen uit het bed gebaald zg zolve had ook reeds te bed gelegen daar men haar in haar nachtgewaad vond en daar de trap onder haar in brand stond was zg met de kinderen naar den zolder gevlucht In de ontsteltenis ia zg toen gegaan niet naar het voorraam aan de straat doch naar dat aan den achterkant Was zg naar het voorraam gegaan dan had zg met de kinderen knnneu komen in de breede goot aan den voorgevel Wel was dat met drie kinderen een gevaarvolle tocht geweest doch kalm te werk gaande zou zg toch wel gered zgn geworden Het achterraam beeft men trachten te openen doch dit is blgkbaar niet gelukt en toen beeft de oudste jongen nog een der ruiten stukgeslagen althans rerondersteld mag worden dat hg dit gedaan heeft daar men a tn zgne handen wonden vond blgkbaar door de glasscherven veroorzaakt Toen de onge ukkigen bemerkten dat zg door het raam niet weg konden zgn zg teruggekeerd om te zien of zg langs de trap nog weg konden doch verder dan het portaal konden zg niet komen By dit portaal zgn zg door den rook bedwelmd geraakt ineen gezakt en verstikt Zoo vond de brandweer ze met het gelaat op den grond naar de deur gekeerd de zuigeling liggende onder het lichaam der moeder Staten Qeneraal 2e Kaubb Zitting van Woensdag 13 Maart 1895 18 08 12 18 10 4 10 11 0 11 00 11 18 11 88 8 88 11 88 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 9 49 4 67 11 6 16 6 88 81 f 6 36 6 41 7 48 18 08 6 80 10 10 10 1 11 8811 43 4 47 6 88 6 7 7 46 8 88 10 14 6 87 7 9 10 87 06 6 46 6 17 8 07 8 66 10 8 O 6 89 6 816 8 8 88 9 1110 8 7 4 M 8 88 10 14 11 18 4 47 l 4 Het algemeen debat over de gewerenwet is voori ezet De heer De Ras vervolgde zgn beatrgding van het ontwerp op grond dat wg in eon vol overgangstgdperk verkeeren en alles wgst op een spoedige oplossing van het gewerenvrai jatuk Hg acht het dus zeer onvoorzichtig en ongewenacbt tbans over te gaan tot de aanschaffing van een nieuw geweer waarvan volstrekt niet zeker ia dat het voldoen zal Daarbg komt dat het bestaande geweer best nog een paar jaar kan meegaan kans op oorlogsgevaar bestaat er z i niet Krnatig bezwaar he ft hy tegen den aanmaak der geweren in het buitenland De particuliere w peDiodjustria is volkomen in staat te coocurreeren mits baar behoorlgken tgd voor de ioricbtiug worde gelaten Hg betwgfelt het nut van den bewapening der aohntterg met het nieuwe gewear met het oog op waarde der flofautterg Kn nooit zal hij er toe medewerken den Nederl werkman achter te stellen bg den vreemdeling De heer Tydeman is bereid het ontwerp aan te nemen doch onder bepaald protest dat hg zich niet verbindt mee te gaan met het ptan van den minister om ook de achutterg met het nieuwe geweer te bewapeueo wat hg volstrekt onnoodig acht daar de Bchutterg een fossiele instelling is en eerst dient te worden gerorgaoiaeerd De heer Kutgets pleit iterk voor een volledige vernieuwing die ruiterlgk is voorgesteld en beter is dan een sporadiHche met alle nadeelen daaraan verbonden en weinig financieel voordeel Hg acht 10 mtllioen niet te v iel een leeniag op korten termgn daarvoor ge recbtraardigd en brengt hulde aau de regeering dat zg doet wat zg kan De aanmaak in Nederland acht hij oumogelgk bg gebreke van behoorlgke geweerfabrietten Alleen eeu Nederlnndsch tnsschenpersoon zou een voordeeltje er uit kunnen laan maar met groote risico voor het gouveruement we gena de onzekerheid Om de toekomstige veroeteringen mag men bet goede niet versmaden dat thans wordt aanrreboden Hg bestrgdt alle bedenkingen en zal voor de wet stemmen De heer De Beaufort Wgk is voor het ontwerp behoodena latere beslissing over de bewapeniog der achutterg Hg acht zich uiet verantwoord ons leger in het bezit te laten van een wapen zeer inferieur bg dat van andere staten De heer heer Haffmaus heeft deze week een j uichtoon aangeheven over de overwinning welke het platteland over de groote steden heeft behaald bg een tocaalapoorweg in het Noorden De voorstanders vau het pUtteland kennen nu hun krachten zoo schreef hij in het Venl Weekblad en het zou mg verwonderen wanneer zg er in t vervolg niet telkens van gebruik maakten als de belangen van het platteland weer miskend worden Gisteren is deze voorspelling reeda uitgekomen De Kamer verijdelde de instelling van een door ieder n odiakelgk geacht derde kantongerecht te Rotterdam op grond dat de Regeering die voor zuinigheid in dit behRer der laodsgelden wil waken daaraan tevens de opheffing bad verbonden van eeu zeer gesmaldeeld kantongerecht ten plattelande Ook hier achtte de meerderheid blijkbaar de belangen van het platteland miskend Wat is echter de roeping der StatenGene raal Behartiging van de belangen van bet platteland of van de groote steden Ons dankt geen van beide Hun plicht ia het behartigen der belangen van het Nederiandache volk Bg die behartiging zal bet nu en dan voorkomen dat de belangen van een deel des lands in bosfing komi n met die van het andere of van bet geheel Maar steeds behoort het algemeen belang den doorslag te geren en wanneer dat geschiedt raag men niet van miskenning spreken der belangen van platteland of van groote steden Als de Regeering zooala in dit geval de oprichting van een onmisbaar nieuw kantongerecht voorstelt en t r wille vau s lands financiën een daardoor grootendieels overbodig geworden kantongerecht wil opheffen zou zg dan niet het algemeen belang behartigen En kan men hetzelfde zeggen vau een Kamer die niet nalaat en te recht telkens aan te dringen op zuinigheid in het beheer der landagelden maar bg de eerate gelegeubeid die zich voordoet om zelve daartoe mede te werken de Uegeering in den steek Iaat 6 84 4 S0 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 68 8 08 8 00 8 16 6 6S 08 6 10 6 17 6 86 7 80 1 44 4 10 e O D D 1 11 80 18 80 3 10 DEN 4 08 H A A 0 10 18 10 80 10 36 10 41 Voorb 6 64 N dL dB 9 Z Zegir6 0 BI Kr e U Z M 6 19 Oouda 6 80 7 60 8 13 Voo tal Tan noodzakelgke hervormingen ifl veel geld noodig Nieuwe belaatingen znllen niet kannen uitbtgven Hoe zal het evenwicht in de financiën dan gehandhaafd kunnen worden als de Kamer voortgaat met betdwaraboomen der R geering op grond ran miskenning dar belangen van bet platteland Een miakenning trouwena die volatrekt niet in bewezen en vaak op volkomen verdraaiing van feiten beruat Zoo o a hg den spoorwegaanleg waardoor het Rgk bgna 300 millioeu beeft uitgegeven Waren niet de groote steden door particuliere spoorwegen reeds verbonden toen tot Staatsaanleg van andere lijnen werd overgegaan grootendeets in bet belang van bet plattetnud In een ander opzicht heeft zich die verderfolgk geest van verdeeldheid zaaien taasoban de veraahillende deelen des lands gisteren weder geuit bg het begin der zitting toen zoovele leden van buiten afwezig waren te wier behoeve men in 1887 had besloten op Maandag geea zitting f e houden en die na ook op Dinsdag niet bgtijds aanwezig waren De heer Schepel kwam toen weder met de grief dat de beid Hollanden die slechts 40 pCt der bevolking hebben eeu orerwegenden invloed in fl lands raadzaal trachten te verkrijgen Niet meer zeker dan aan die deelaa des Ian Ja toekomt dunkt ona en stelHg niet altijd ook zooveel als in s iand belang wen acbelyk was Bg zulke klachten wordt maar steeds rergeten wat de beide Hollanden in de algemeene lasten bgdragen De bevolking der beide pr jvinciën bedrr agt slechts 40 pCt van die van geheel Nederland Eu wat brachten zg op in de rgkabelastingeo Raadplegen wg de Bescheiden betreffende de geldmiddelen over 1893 4 dan vindt men dat Zuid a Noord Holland te zamen in dat jaar hebben gedragen in de Grondbelasting 44 pCt Peraoneele belasting 50 Patent 60 Vermogensbelastjpg 56 Registratierechten 54 Zegelrechten 60 Hypotheekrechten 50 Successierechten 56 Gedistilleerd 47 Accijns op geslacht 56 Dus ruim 40 pCt bg de grondbelasting en in bgna alle andere hefQugeu meer dan de helft Dit geeft zeker aan Holland geen recht opvoorrechten of overmacht Maar die egferszgn toch wel geschikt om een ander licht tewerpen over de klachten van overbeerschingsen miakenning dan men veelal laat sCbgifea Tegen dat voortwoekerend streven om verdeeldueid te brengen tusachen de verschillendedeelen dea lands en van zgn bevolking moetmet nadrnk wordeu gewaarschuwd Grootehervormingen op allerlei gebied wachten sindsjaren op afdoening Algemeene aaneensluitingen toewgding eiscbt het vaderland om in onzedagen bet üoofd te kunnen bieden aan de tallooze moeilgkhedou waarvoor de R eeringende wetgevende macht geplaatst zgn Mogennu de afgevaardigden der Tweede Kamer zichblind tpren op en hun krachten verlammenwegene aller ei kleingeestige geschillen De piilenbundel die het zinnebeeld is van s lands eenheid en de oude Nederlandschespreuk Concordia res parrae creacont Eendracht macht mogen in s lauds raadzaalniet worden vergeten Hand Een verslag in de Telegr van de ontvangst van den schaatskampioen Eden te Haarlem begint aldua Wat vlaggenpracht hangt af van de daken Wat menschenmenigte beweegt zich op straten en pleinen W t drukte en zenuwachtigheid is het die de burgers beweegt Er is een groot man opgestaan in Haarlem Dat 16 Klaaa Pander 8 88 9 40 9 47 9 84 10 01 10 10 Ër is ren grooter man opgestaan in Haarlem en dat is Jaap Ëdeu 11 80 8 1 4 46 4 6 6 08 09 6 1 81 7 67 7 17 7 84 7 81 7 87 8 41 8 10 l 4 40 GOD DA 9 11 10 ll T 10 00 11 8 80 1 N Sn nndatg Inran ie dig Jaap terng in Haarlem zgn woouplaata TOor lange jaren beladen met roem en tof ingeoogat in bet Terre hooge Noorden te midden van eneenw en meters dik ija Gisteren hadden de Haarlemmer gelegenheidi hnn alom bekenden landgenoot in te halen en te yergelden wat hj heeft Tetrioht in den rreemde om daar den naam van Nederland hoog te honden en te doen bewonderen De wereldkampioen die TOoraf te Amsterdam al eene ontvangst had gfenoten werd in een rgtnig met Tier paarden en omstnwd door eene dichte menigte ran het station afgehaald door de atad rondgereden en eindelyk naar de aooieteit Vereeuiging gebracht waar sich Keker tweeduizend menschen in de Baal samendrongen en waar jhr Barnaert hem in nitbnndige mate lof ioezwaaide en hem namens H M de Koningin een medaille overhandigde en daarna een gooden chronometer in naam van den Nederiandachen Schaatsenrydersbond benevens een couvert waarin een som om een aandenken voor te koopen wyi de commiaaie zelve geen geschikt geschenk had kannen vinden De champagne schuimde er werd gejuicht en getoost nz De borgemeester eenige raadsleden en de te Haarleii wonende Kamerleden de Kanter en Lieftinck waren tegenwoordig Gisteren avond is te Veld Driel door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken A de G ruim 50 jaar oud woonachtig te Kerk Driel In de Gemeentestem komt onder de vacantieplaatsen voor de betrekking van burgemeesterder Limburgache gemeente 3cbaeabergh welkeongeveer 120O zielen telt op eene jaarweddevan f 70 Men meldt uit Amsterdam Gister begon voor de rechtbank het proces in zake den moord te Bossom De acte van beschuldiging vorderde 45 minuten Jet Momber verklaarde zich onschuldig aan den moord maar bekende dat zs den diefstal gerameniyk met Coelman heeft gepleegd Coelman verklaarde huilende dat Jet Momber den diefstal voorstelde om daarna gezamenlgk naar t buitenland te gaan Met een kameraad Hiltrop beproefde hg te vergeefs de kastdeur te openen en beneden komendtt heeft hij Jansje die hen bespiedde van achteren om den hals gegrepen Toen het hieek Hat ig dood was heeft hj het kind op een atoel geplaatst Hiltrop had toen de woning van Meinders al verlaten De president en de officier van Justitie zeiden aan heider verklaringen geen geloof te hechten Hiltrop verklaarde dat hj wêl tegenwoordig is geweest by de poging tot diefstal en Coelman heeft geraden van zijn voornemen af te zien hg is daarna naar de kazerne gegaan 8 deskundigen werden voorts gehoord In eene openbare vergadering van den Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik afdeeting Rotterdam te houden op Maandag 25 Maart in Irene zal dr H A v d Meulen Spreken over den Volksbond Nadat door het Duitsche gezantschap vergeefsche pogingen in het werk zgn gesteld om de identiteit van hst onlangs door eene Bcheveningsche bom te Maassluis aangebrachte Hjk vermoedelgk van da Ëlbei afkomstig vaat te stellen is het op de algemeene begraafplaats aldaar ter atrde besteld Gisteravond tnsschen 10 en 11 uur is te Hooge Zwaluwe In den Helkant in de ascb gelegd eene boerenstelling waarbg een kalfkoe ii omgekomen en eenige duizenden kilo stroo mede verbrand zgn Oorsaak onbekend Stee en stroo waren verzekerd Boltenlandsch Overzicht Voor de tweede maal tydena z ne regeering heeft keizer Wilhelm den Pruisiachen Baad van State bijeengeroepen om het oordeel van dit hooge collega in te winnen orer een belangr ke quaeatie De eerste maal geschiedde dit tó 6t bij zyn bekende proclamatie orer de looiale herrormiogen uitvaardigde toenmaals wenschte de keizer de daarin rerrstte deok beelden te onderwerpen aan het oor4eel ran den Htaatsraad Toen kwam de geheele Baad bgeen eeu kear ran bekwame mannen ministers hooge ambtenaren veldmurachalken en prinsen uit het koninklgk bois Thans is het alleen de afdeeling Toor landbouwzaken die opgeroepen is Aan die afdeeling z Q 28 apecialiteiten Toor landbouwzaken toeqgeroegd die een raadgevende stem hebben bg de beraadslagingen De keizer heeft de zitting geopend met ene redevoering waarin hy wees op den ongonatigen toeatand van den landbouw en den Staatsraad opdroeg voorstellen tot verbetering te doan weUce rekening honden met andere rechtmatige belaofreo en met de bg rerdr n vastgestelde bepnlingen t Over walke punten zullen de beraadslagingen van den Staatsraad loopen Boewei het programma voor de beraadslagingen nog niet is opgesteld weet men genoeg welke onder werpen aan de orde zullen geateld worden Uit de openingsrede dea keiaera bigkt reeds dat voorstellen wrrden ingewacht om de p gren der land boa w producten te verhoog n Hierby komt zeker al dadelgk het voorstel Kan ïtz in bespreking dat het doel beeft in Duitschland een graan monopol ie in te voeren Yvrder komen in behandeling de in oitzioht gestelde premiën op auifcer en alcohol Ue Raad van State zal verder waarscbgnlgk beraadslagen over de wenschelgkheid om de spoorwegtarieven te verlagen of voor landbouwproducten een zöne tarief io te voeren ten einde voor die producten een uitgebreider verbrui kersgebied Le verkryRen Bovendien verwacht men besprekingen over het verloop der landbouweode bevolking vau Oost Pruiaen en over de regeling van het landbouw krediet Wnarachynlgk zullen de zilvermannen van de gelegenheid wel gebruik maken om by een dezer punten ook het bimetaliame ter sprake te brengen In Denemarken is bet ijveren der agrariërs de spil waarom zirh hoofdzakelgk de verkiezingacampagne beweegt Bgoa overal waarheen men den blik op hel wereldtooneel wendt ontmoet het oog de agrariërs als de helden van den dag Wut de arme arme grondeigenaars in het Duttiche rgk voor aanspraken mnken vernemen wg vaii dag tot dag tot verheffing van geest en gemoed Ook in ons eigen kleine land beslaat op het oogenblik de polemiek over becher mende rechten een aardige plaatsruimte in onze dagbladfera Ëveozoo f aat het in Denemarken waar de t ranërs luid hun wenachen nitbazninen In Denemarken at men tegenwoordig in het beftigft gewoel riïn den verkiezingsstrgd ter vernieuwing van bet Folkething Alle partyen nemen levendig ieel aan den atrijd Maar terwyl in de buofdstad vooruamelgk du rechterzgde met de aocïaaUdemocraten in het kryt treden klinkt bet parool in de provincie voor of tegen de agrariërs Door bun buitensporige eisohen hebben laatstgenoemden die verlangen dat men nitoluitend bedacht zal zgn op de belangen van den landbouw een beduchten atorm tegnn zich opgewekt waarvan allerlei in de laatste dagen uitgevlogen verklaringen een overtaigend bewy 4 afleggen Zoowel eb candidaten der rechterzgde als vertegenwoordiRera van handel en in fluitrie hebben ui een maniff st uitj evaardigd waarin zy de al te krasse belangen politiek der agrariërs die de behoeften der overige maatschappelyke krasse geheel veronaohtzaaien m scherpe benoordingeo beriapm Men zal nooit toegeven ïoo heet bet o a in dit manifest dat kunst en wetenNchap handel nyverbeid en handwerk m een woord gezegd alles aan de belangen van den landbuuw zal opgeofferd worden Zelffl van regeering3 gde hebben de agraririèrs een afkeurend teeken op bun staat van dienst ontvangen De minister van justitie de heer HÖrring nl die in een kiesdist iet naby Kopenhagen 7ich candulaat beeft gesteldr veroordeelde niet alleen hun overdreve eigenbelangzuchtiife politiek waardoor alle klassen zouden te Igden hebben maar ook han protectionistisch streven Dit het verre Oosten weinig nieuw Door hun jongste overwinningen zgn de Japanneezen in Maut joerge meester vnn het terrein en Nodza thana tot veldmaarachalk verbeven beeft alechta op versterkingen te wachten met den invallenden dooi om den opm rscb naar Peking te kannen b iginneu Van achteren blgkt nu dat de generaal uit tekend handelde met in bet barre aeizoeu Moekden te laten liggen en ergena elders zgn kwartieren op te slnan In de ryke atrefk die by bezet hield nebben zyo troepen de felle koude uitstekend doorstaan China zyn zwakheid thans ten volle bewust Bfhynt bereid te zyn om veel toe te geven Volgens de Times wil het de onafhankelykheid vau Korea erkennen een grootf som als ach adel oosstelling betalen ja zelfs een stuk grondgebied aan Japan afataan £ n daarbij komt uit Kome nb het bericht dat de Chineesche regeering de bemiddeling heeft ingeroepen van de Engelsche Franache eo Duitsche rpgeeriuf en teneinde het alagen der vre deaoo der handelingen te bevorderen Het iicbgnt China dus volle ernst te wezen met de zaak Zoodra de onderhandelingen begonnen zyn sal Japan de kry soperatiëo staken INGEZONDEN Door bewonera der buurt Üorte Akkeren Heerenkade Jan Pbilipslaan en Jan PfailipBkade ia aan het Bestuur der Gemeente het volgende adres toegezonden Aan het Edelachtbaar Bestnar der Gemeente Gouda Geven mot venchnldigden eerbied te kennen C H J Mttller en 238 medeonderteekenaren allen luoeude in de perceelen gelegen aau de fKorte Akkeren Heerenkade Jan Philipalaan en Jaa Philipskade te Gonda dat zg gedurende + acht maanden vau het jaar om hunne respi ctieve woningen te bereiken steeds door een modderpoel in die buurten moeten waden dat bt j l Z dag op de Heerenkade ia voorgekomen dat elo bewoonster dier straat welke zich met haar kind naar een familielid alhier wilde begeven en daarvoor de kinderwagen mede to halfweg op die Kade io den modder bleer teken en er niet uit kon voor dat zg door hulpvaardige handen uit baar toestand werd verlost dat wy bewoner die van de eene week in de andere moeten zien te komen door dien modderboel in onze beurs gevoelig beuajeeld worden doordat de vloermatten vloerkleeden en loopers vour zoover die nog gebruikt worden er verschrikkelgk door lg den en ons schoeisel vooral dat der kinderen als het ware van de voeten wegrot dat bet toch zeker is dat nergens lu Gonda gedonder liever en beter ingerichte arbeiderswoningen te vinden zgn dan jniat m bovengenoemde straten en het toch het streven is om te zorgen dat de arbeiderawoniugen met hunne omgeving steeds aan de eisohen der gezondheidsleer beantwoorden dat bg den toestand zooala by nu is de bakker melken groenteboer enz met groote moeite zich door die straten moeten zien heen te werken en men a avonds wil men bgv van af het begin der Korte Akkeren naar de Heerenkade of omgekeerd een boodarbap doen verplicht is om zoo min mogelgk door de modder te moeten baggeren langa den Turfainget te gaan dat toch vertrouwen oodergeteekenden de huizen wel op het peil zullen zyn aangelegd zooals door de Boutvcommissie aal zyn aangegeven daar door het aanhoudende ophoogen met koolasch als andersinds hetwelk altgd heelt plaits gehad de buizen naar verloop van tgd in een kuil zullen komen te liggen waardoor de toestand door die opboogiogen veroorzaakt er niet beter op zal worden Bedenen waarom onder eteekenden eerbiedig de vrgheid nemen Uw Ed lachtbaar Bestuur te vtrzoeken het daai been te willen leiden dat uac dien onhoudbaren toestand zoo spoedig mou lyk een einde komt t Welk doende enz get 5 C H J MüLLER Gouda 13 Maart 1895 MAHB TBGRICHTEN QOUda 14 Maart 1895 Hoewel de vaart noft laog niet hersteld is bestond er voor b na aile artikelen goede vraag Ondanks de veel verhoogde prgzea ging er dan ook vrij wat om Tarwe Zoeuwaohe 5 60 a 6 Mindere dito 6 a B 50 Afwykeode ƒ 4 Ii 4 B0 Polder 4 2B ïl 4 90 Eogge Zeeawaohe ƒ 4 25 a ƒ 4 60 Polder f 3 60 a ƒ S 75 BuitenlandBohe per 70 k 8 60 f 3 76 Gerst Winter ƒ 3 25 a 3 75 Zomer 8 ÈL 3 50 Cbevallier 4 tl ƒ 4 75 Haver per heot 2 25 a 3 10 per 100 kilo 6 ƒ 6 90 Hanaepsaad lulandscb 8 SS ï ƒ B 0 BuitenlandBohe 6 25 a è 50 Kanariezaad 8 76 a 9 75 Koolzaad a ƒ Erwten Kookerwten a 10 Niet kokende ƒ i Bmtenlandaohe Toererwten per 80 Kilo ƒ 4 80 è ƒ 5 10 Boonen Bruice boonen 16 a 19 Witte boonen a Duiïeoboonen Paardenboonen a Mals per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 6 90 a 6 Cinquautine 7 a 7 26 VEEUAaKT Melkvee zonder aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel llaauw 17 IB et per balf KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel flaauw 16 16 et per half KQ Magere biggen goede aanvoer handoi flaauw 0 50 a 0 76 per week Vette lohapen goede aanvoer handel van geen beteekenia Nuchtere kalveren goede aanvoer tiandel red 3 4 6 Pokkalveren ƒ 7 a ƒ 12 Aangevoerd 7 partijen kaai Handel vlog le Sual ƒ 24 28 2e qual 20 a 23 Zwaardere hooger in pr js Noord Hollandaohe ƒ a Boter groote aanvoer handel red öopboter l OÜ a ƒ 1 10 Weiboter 0 86 ƒ 0 95 p Kilo BurgerlljkeD Stand GEBORKI 10 Maart Hendrikua Albertus ouders J H Stilting en C A van den Akker 12 Maart Pietemella Juhanna ouders G Lokum en K Verkaaik 13 Maart Christina Paalina ouders P K van Maaren en C Burger Willem Jacob ouders J H Blom en M K van der Wal Authonia Pietrunella ouders J Koppendraaier en T van der Zee OVERLEDEN 12 Maart G Hoogendgk 45 j ld Miart M A Carrière 9 m A Sanders 79 j GEHUWD 13 Maart H Spee en H Seton P Veracbuur en J hajema F Geokea en H Boerma BeeuwUk QEBOa N Johannes oadera P Coma en D van Driel HendaOc ArnoMoi ondtn W Vis en C de Haarf OVERLEDEN G Stoothart 1 j iliiliiiii Kleiweg E 3 73 Gouda Beurs van Amsterdam 15 MAAtT Tor krs 4 101 1 88 88 8S i S6 ls 74 Vi 81 J l 1Ö8 8 30 110 78 38 lOO lalotkoen 96 101 101 88 t 106 8 788 680 108 61 108V 813 181 losj loiv 1461 87 60 38 105 i s B4U 105 IM s losy loo 7 89 9 134 183 lO s 1001 91 HViS 8 1051 69 118 100 84 46 15 888 190 10 110 104 10 US 198 7 4 188 7 V fiDl LiiiD Cert Ned W 8 dito dito dito S dito dito dito 8Vi Homu OU Ooudl 18S1 88 4 tiub Inaabryviog 1868 S1 5 OoMnxi Obl inpapiorlSSS 5 dito inzilver 1868 5 Po TuaiL Oblig mat tioket S dito dito 8 ftuiLANu Ubl Ooit Se Serie 6 dito aeooni 1180 K ditobljUotlu lSSII 4 dito b Hope 183V S0 4 ditoiDgoud leCD 1863 8 dito dito dito 1884 fi Spin Parpet lohuld 1881 4 ToKKllJ Oepr CoDT leen 1880 4 Oeo laeuing serie D Geo leeniag serie 0 üii A ril lllp Beo T obl 1898 Mbuoo Obl Buit 8oh IStO 8 Vknkzükl Obl 4 oobep 1881 kMsntxakX Obligetien 1861 S i EoTTlisui Sted leen 1886 8 i NlD N Jkfr HacdelsT uod Ai ndsb T b Mu CertilwteD DHii Maeteoheppjj dito Arab Ujrpotheekb paodbr 4 üuIt Mi der Vorsteol eend Gr Hypotlieekb paudbr 4 Naderlandsohe baak aaad Nad HandelmaatBoh dito N W i Pao Hyp b pandbr 8 Roti Hypotheekb pandbr 4 Utr Hjpotbeekb dito 4 OosTlKi Üoit Hong bank aaad Hosl Hypotbeekbank pandb 4 i HEaiKA Ëquit kypoth pandb 6 51 54 Maxw L G Pr Lien oert 6 n Holl U Spoorir MIj aand Mij tot Bipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Mrik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 8 hiLii Spoorwl 1887 8 A Sobl 8 Vil Zuid llal Spwmq A H obl 8 PoMN Warsobau Weenen aand 4 Kdsl Gr Bum Spw Hy aand i Baltijohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 KLnrsk Cb Azoir Sp kap aand 6 LoBotro Sewast Sp Mjj oblig B Orel Vitebsk dito oblig ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 46V 14 8 105 16 330 AHlUKA Cent Pao Sp My obl 6 Ohio k North W pr C t aand dito dito Win SI Peter obl 7 Danrer fc Bio Gr Spm eert T a Illinois Geotrel obl in goud 4 Louisv fc NashTilleOert T aand Mexico N Spw Mij lefayp o 6 Miss Kansas r 4 pot prèÏF aand N ïork Ontario fc West aand dito Peons Obio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi le hyp O 5 CimDA Can South Cert T aand Tl 0 Ballw k Nar le h d e O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand Nm Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 BiLon Stad Antwerpenl887 S i Stad Brussel 1886 8 i Ham TlieissB gullr Oesellsob 4 OoatlNR Staatileening 1860 6 K E Oost B Cr 1180 8 Spimi Stad Madrid 8 1868 Ver Nin Bei Hyp Spolil oert 4 49 WAÏEBöETlJDBiN TE GOUDA 1895 s morgens s aTonda Iloog Laag Hoog Laftg Vrgdug 22 Maart 3 29 11 54 3 55 12 20 Zaterdag 16 10 16 6 41 10 45 7 10 Zondag 17 545 2 10 6 07 2 32 Maandag 18 6 30 2 23 6 S1 3 319 Dinsdag 19 12 59 9 24 1 40 10 05 Woeii dag20 7 55 4 20 8 17 4 42 Donderdag 21 3 29 11 54 3 55 12 20 SPRINGTIJ de 27en Maart s m 348 Staats loteriJ le Klasse Trekking van Donderdag 14 Maart Prijzen van 30 39 3381 6386 7398 8819 11331 16036 18544 311 3713 5338 7494 8943 11 46 16119 18547 Bi 3737 5359 7613 8993 13036 16818 19808 946 3983 5888 7730 9041 14146 16856 l 8it 858 8183 6117 7857 S48 14688 18898 1 881