Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1895

33ste Jaargang No 6600 ADVERTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 reg k 60 Centen iedere regel mear 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur dei midd loofde snelheid en roor doorgaand rerkeer zonder overlading van goederen Wel werd anderzgds opgemerkt dat eene eventueele weigering der Exploitatie maatschappg tot het esploiteeren van den door de heeren Vas Visser en Van der Oudermeulen ontworpen tramweg geen bezwaar zoo opleveren omdat adressanten zich in hnn adres tot eigen exploitatie bereid verklaren doch hiertegen werd wederom ingebracht dat exploitatie door genoemde rraatschappy van veel gewicht is omdat deze de beste waarborgen biedt roor een geregeld verkeer Er werd voorts op gewezen dat de oonolusie van voormeld rapport in hoofdeaak overeenkomende met de voorstellen van Gedeputeerde I Staten en strekkende tot toekenning aan de ÏCrimpenerwoard spoorwegmaatflchappy vaneen provinciaal subsidie van f 127 500 en tot afwgzende beschikking op de subsidieaanvrage der heeren Vas Visser en Van der Oudermeulen in de vergadering der Provinciale Staten ran 17 Juli 1894 zonder hnofdelgke stemming werd I aangenomen Zeer OQwaarschgulgk werd bet I geacht dat de Staten op dit nauweiyks acht I maanden geleden genomen besluit thans sponden I willen terugkomen en bereid zouden worden I bevonden de toen aan de heeren Val Visser I en Van der Oudermeulen geweigerde subsidie I alsnog te verleenen I Bovendien meende men met zekerheid te I weten dat de in de Memorie van Toelichting I genoemde gemeenten die voor den aanleg ran I den locaalspoorweg belangrgke subsidien hebben I toegezegd aan de tototan d kom ing van een I stoomtramweg zóó weinig waarde hechten dat I zy daarvoor geen bgd ragen wensohen beiohikI baar te stellen I Het il dus te verwachten dat mocht tenge I rolge van niet bekrachtiging der voorgedragen I overeenkomst de locaalspoorweg niet totstandI komen ook zelfs de aanleg ran een stoomI tramweg achterwege zoo blgveo Het bestaande I isolement der hier betrokken streek zou dus I waarschgnlgk nog geruimen tgd worden beI stendigd een toestand die oogetwgteld ook door voorstanders van een stoomtramweg zon worden betreurd Eén lid had tot zgn leedwezen in de overeenkomst eene bepaling gemist omtrent vertekering tegen invaliditeit en ongelukken ran het personeel dat op de Ign dienst zal doen In antwoord hierop werd er op gewezen dat waar de Ign met betrekking tot hare exploi tatie een slechts zeer ondergeschikt deel van het net der Ezploitatiemaatschappg zal uitmaken en dus niet door uitsluitend voor haar bestemd doch integendeel door waarRchgnlgk sterk afwisselend personeel zal worden bediend GOUDA 15 Maart 1895 I Het afdeeliogSTerslag is vencheDen orer het I wetsontwerp houdende bekrachtiging ran eene OTereenkomst met de Maatschappij tot £ xp oi I tatie Tan Staatnpoor wegen en met de Knm penerwaardRpoorwegmautsobsppy betreffende I den tocaal apoorweg SchooDhoren Gouda 1 I a éen afdeeling verklaarde men algemeen I met groote Toldoening te hebben kennis gB I Domen van het door de regeering ingenomen I itandpnnt in zake do bevordering ran den 1 aanleg ran locale verbindingen door snbsid ee ring nit s rgkt Ilmh Dit wetsontwerp be I Hfaonwde men als een tap in de goede r ch 1 ÜBg en men spralr 4 hqop uit dat op dien I w worde roortgb gaan waarby dan b de 1 waardeering der d or de belaughebb nde 1 plaktselijke besturen te brengen geldeiyke offers met de draagkracht ran deze natnurlgk tekening zal moeten worden gehouden In alle afdeelingep werd de wensi heiykheid van aansluiting der gemeente Schoonhoren aan het Nederlandsche spoOrweg iet waurdoor aan het isolement dier gemeente eu ran de geheele Erimpenerwaard en een groot gedeelte der JJopiker en Alblasserwaardea een einde zal worden gemaakt algemeen erkaod en ond het denkbeeld om van r kswege door toekenning ran pubsidie tot het tot stand komen Tan aoodanige verbinding mede te werken algemeene instamming Omtrent da wijze van roorziening in die behoefte aan aansluiting openhasrde zich erenwel rersohil van meening Er waren leden die aan den oanleg van een stoomti amweg X tasBChen Schoonhoren en het station Gouda als bedoeld in het aan de Tweede Kamer gericht adres der heeren Vas Visstr et Van der Oqdermeulen ran 26 Februari 11 uit een financieel oogpunt de roorkeur garen Dt daaraan verbonden kosten toch znllen aanmerkelgk geringer zgn dan die voor het maken van een locaalspoorweg en dieuteogeTolge zal daarvoor met een rykssnbaidie kunnen worden rolstaan rer beneden dat hetwelk thans wordt voorgesteld Immers voor de uitroering van bet door adressanten ontworpen plan zal slechts eene bydri e uit s ryks schatkist ran hoogstens f 110 000 beDoodigd zgn terwijl het jaarlyksch subsidie TOor den aanleg van een locaal spoorweg f 8000 rertegenwoordige de een kapitaal ran ruim f225 000 zal bedragen j vendien zullende roorwaarden van naasting eener trambaan TOor het rgk nancieel aaomerkelgk minder verwanten f la zijn naam Maoari vHet is de eenige naam waarbij ik hem ooit ge keud beb Zijn vader waa een afvallige Italiaan die sijnea zoon naar ËngeUud zond uit vrees dst hij zou vallen in den strijd voor de bevrijding vau zgn vaderland Ik vond bem als jongmeniob eo maakte bem tot een vaa ona Zgn volkomen kennis van owe taal was van veel dienst en hi vocht ja eens heeït hij gevoobten als een man Waarom is bg een verrader geworden Waarom vraagt gg dat alles ffHij is bij mg geweest en heeft mg gezegd dst hg Pauline s bro6r is Alleen het zien van t gelaat van Ceneri toen ik die woorden sprak wat voldoende om leugen no I uit mijne ziel te verbannen Mijn hart sprong op bij de gedachte dat het met no 2 wel evenzoo sou gaau Maar er moest ieta sohrikkelgks geopenbaard worden wannwr ik die viaag deed Pauline s b oêrI mompelde Ceneri Uaar broer Zg heeft er geeo Er liep een ziekelijke trek over zijn gekat terwijl hg dat zeide een trek waarrau ik de béteekeais niet kon gissen Hg zegt dat Antony March is do broeder van Pauline Antony March 1 snauwde Ceneri Zulk een persoon bestaat er niet Met welk doel zeide hij dat t ging hg koortsaohtig voort Ug wilde dat ik samen met hem eene memorie I zon indienen aan t Italiasnsche gouvernement ten I einde een deel terug te krijgen van t vermogen dat gij besteed hebt lOBO Mb ia 79st nu um i6iss mu 1135 370 6646 71187 9304 14907 1S921 30419 1197 3938 570 8il4 lOSiO 14987 17192 20480 1307 3976 S578 8801 10660 14995 171E6 20502 1404 4109 7084 8309 10945 16196 17868 20597 1447 4727 7812 8368 11081 16265 18006 209S9 1466 5072 736 3781 11068 16740 18885 20969 205 6180 7384 8797 Sa Lijst Ie Klasse No 1189 m z 11189 KEXKISGEnXG De BURGEMEESTER vao GOUDA brengt by deze ter keooia vao de belaaghebbendeo dat door den Heer Uirecteor dor Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 6n Maart 1895 execQtoir zga verklaard de Kohieren Toor de belasting op het Personeel Nrs 10 11 en 12 dienst 1894 5 Dat Toormelde Kohieren ter invordering zgo gesteld ia handen van den heer OotTaoger dat ieder die daarop Toorkomt verplicht ia zyoen aanslag op den by de wet bepaalden voet te loldoen en dat beden inzaat de termijn van drie maanden binnen welken de reclames behoorea te worden ingediend Goud den U Maart 1895 De orgemeester roornoemd R L MARTENS ADVERTENTIËN Namens do Weduwe wordt bekend gemaakt dat te Pariji ie overleden den Weled Oeetr Heer W B S BEEDË in leren gep Ie Luitenant Soiterdam Maart 1895 Eenige m algemeene KennUgeoing Dienstbode GEVRAAGD tegen MEI a 8 eene iinke Diensfbode gued kannende Koken en Werken F G BLE KERSSINQEL 207 Gouda TANDARTS E CASSIJTO 6I0ÜDA MARKT 154 nitgezonderd Zondags te oonenlteeren ran 10 tot 5 nur ggf Allerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilreren Medailles benerens EereDiploma Gouden Medaille en Oer tifleate of Award of the World s Hjgieuic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Uorst Honig Extract MELIANTHE tirr ni Maebinale Fabriek DE HONIGBLOEM TA H ni van Schalk Co gevestigd te a Oravenhage Geen middel is ol kan worden uitsevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHERBOEPELUK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Tersohillende bekroningen getuigt Het veraaeht en geneest OHMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zjn de overtuiging dat hare nit eniend e en genezende eigenschappen op prgs T orden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met gebru iksaanwgzing voorzien van ons flande ismerk gedeponeerd a d Kechtbank te Grai i J ügi WVerkrügbatr bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boihoop B T WIJK Oudeaater Bbihiuuh k ZooK e ula Smtpend ruk vu A 4 pCt PAÏTDBIlIEVEir VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereiii O PGERICHT IN 18 40 i BoTengeaoeiode Fandbrievea zyn Dominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen Toorzien van halQaarlgkache Couponi per 1 Maart en 1 September eo aflosbaar a pari door middel vaa halQaartijksohe uitlotiog De Coupona zijn thaaa en ook in de toekomat vrg van belasting volgens de Wet van 1889 Art 30 $ 10 zy ziJD erenals de Uitgelote Fandbrievea betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koera van den dag Behalve de hypothecair verzekerde vorderiogen die ten grondslag Uggen aan de uitgifte vsn de Pandbrieven en behalre het tot meerdere zekerheid rau alle Fandbrievea gevormde apeoiale fonda raa fl 1 500 000 strekt volgens j 9 der Statuten het geheele vermogen der Instelling tot hun waarborg Volgens de Balans per 31 Deoember 1894 bedroeg het MaatBchappelijk Kapitaal fl 6 000 000 waarvan gefourneerd fl 4 449 400 het gewone Oeservefonda w 4 001 980 87 het buitengewone Bdservefondt v 9 898 360 65 hel Pa c=2fcnd c nd == der = = d r in s7fliK Te zamen 7 flriM47 107 07 Bovendien ia de beurswaarde der Ëffectan welke de lasteiling bezit ongeveer 2 MUUOOn Quldeu hooger dan het bedrag waarvoor zij op de balani staan uitgetrokken Volgons de wet van 1876 is op de gezameulijke verpande hypotheken prioriteit der houders vanFandbrieven ingeschreven waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiata plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar bovenstaande puntea ootleead aan hnn Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der Inateiling over 1894 berichten dat z voortgaan met den Verkoop der 4 pet Fandbrieven van de Foster Vaterldndisober Erster Sparcassa Verein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AMSTBEDAM Maart 1895 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezingf niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed succea hebben Was niet Friesnitz de geleerde vestïger eer waterkuur methode wiena woooplasts een bedevaartaoord voor de lijdende menschheid gewordea ia den eenvoudige boer f Heeft niet een Zweedsch majoor Thurq Brand genaamd een middel tegen vrouweaziekten aan de band gedaaW die het lancet der chirurgea reeds minder noodzakelijk heeft gemsakt en tbans gemeengoed van allo geoeeaheeren begiet te wonUu F Ook op het geoit d ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eenvoudigate en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskaodige hnlpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Tzer Arsenicum eae geheel te verdriagea Ër zijn vele menschen die nooh ziek noch gezond sijn en toch klagen dat zij zich m liohaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geriagate niet veten kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeïn en zoo zich zelvon en anderen tot last z n zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vroeseijke angst of door droefgeestigheid kuaoeu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakbuid van gebeuren oorsuizen en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen ac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyu zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwüze van onsen t d Wie tot eeae dezer categoriën van lijders behoort en iogelioht wensoht te worden over de war king eener nieuwe methode adreaseere zich aan Amsterdam H CLEBAK ft Co Heiligeweg 43 Rotterdam F £ van SANTENKOIiFF Korte Hoofdsteeg 1 ttrecht LOBRY ft PORTON Oudegracht by de Gaardbrug ï 22 voor wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geoezinga gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt QébTt Stollwerck s Chocolade en Cacao C3I DoBlmaöge door de nieuwste uitvindingen op macliinaal gebied Terbetorde fiibricatie leu uitBluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandoeret len verbruiker van I Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbeveiensvraardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inboad der re p Etiketten Do Firma beliaalde 27 Brevets als Hofleveranclerj 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles leen bewij van uitmuntend f jn fabrikaat Keeds 18 é schreef de Accademie national de Paris Kraepelien en Holm s uina Laroche en staalhoudende QÜIN A LAROCHE is de meest Rrachtlire en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binben en bailenlandsche genneaheeren Bekroond met EKBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrsgbaar in flacons f 1 90 en 1 Depot te Gouda bj den Beer A H TEEFE Apotheker voorlieen C THIU Kraepelien Hotm Hofleveraociers Zeist Nous vous déoemona une llftdnille ll er première cla ie en oonaidóration deTotra excelleuta fabrication de Chooolat bonbons variee eto etc Stollwsrck l fabrika t is verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins HattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 OI het is vreeselijh Gebrnik alleen PUABMACEDTIEK 8 EIESPIJNMIDDEL bet eenigste dat de hevigste pgneu binnen eenige minaten doet verdwgnen r Zendt postwissel ii IS cent aan het Pharmaoeutlek Bureau üoturdam en men ontvangt franco thnis ee JOooi Pharmaceutiek a Kieêpünmiddelen met Gebrnikaaanwgzing HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTEIVBIER uit de Kloosterbronwerj DB SCHAAPSKOOI TiUiurg door ondencheidene geneeeheeren aanbevolen als ver terkend en getond wordt per fust en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K U Eenig Ageat voor Gouda en Oinstrekeo FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WissoheriJ VA H OPPE HEIMER 19 KruUkade BoUerdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen floofddepöt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven rm alle Heerenen Damesgarderoben alsook 11 Kindergoederen Spedale inrichting voor het stoomea tu pluchFmantels veeren bont em Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverftl worden onschsdeljjk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbau in 8 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op hel 8 KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag grout formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Boman Novellen BlstorUche Verhalen Poèxie AUerlet BaadaelH Logogrief Bebua enz ent voor den zeer lagen prjjs van 6S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsie maaodschrift van Xederlsnd P STOKVIS WATEKREDS üiToavu sBosoH HandelBmsrk et die Hoest gebruikt uit de Mikken Trommel vm N KATER en Co Gedeponeerd GBONlNGtUf Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel aa onze bekende Verkoopers 25 Ot Wat lawiij iH lv li t g JBterPiwExpelier Vat hwtkeiMiWMualewaidutHn a nfcer ifrExpelier lllllla ftiil xpeHB Fl M a n eHt ea f M i Imk TaMkaate k e awati ifekitaa sa Vi I ld Siektat O Baltnlaia Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Zaterdag 16 Maart J805 mmmi courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare defer Ck ïirant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 AkonderUjkeNommers VUF CENTEN aanleggen eener tramlgn niet licht geteld om I dat wsar dientengevolge dis aanleg op eigei baan zal moeten geschieden de kosten zeker I niet minder doch wellicht 7elfs nog meer zul 1 len bedragen dan die verbooden aan het maken 1 van een spoorweg De anderzgds geuite mee 1 ning dat door de heeren Vas Visser en Van I der Oodêrmeuleu by het ontwerpen ran hun 1 Vlau met begrooting van konten met de nood 1 zakelgkheid van het inrichten eener eigen baan is rekening gehouden berust meende men op 1 losse itronden Uit bet adres van 26 Februar I II althans valt dit met op te maken Wat t overigens dit adres betreft kwam het dezen I leden voor dat het niet aangaat zich tegen de wetsf oordracht te venstten met een beroep op I I dit op het laatste oogeoblik ingekomen stuk I en het daarin slechts genoemd doch niet oader omschreven ea derhalve niet in bgzonderbeden bekend plan E n stooratramweg werd dezerzgds onvoldoende geacht Inzonderheid met het oog op het goederenvervoer werd aan een locaalspoor I w g beslist de voorkeur gegeven BepaaldeI lyk dan wanneer de Lek dicht zit en dien I I tange o ge het vervoer sterk gevoed ook nit I 4 $ Alblasserwaaid aanmerkeiyk zal toenemen I zal meende men door een toomtram daarin I niet naar behooren kunnen worden voorzien I Gewezen werd ook up het rapport hetwelk I onder dagteekeoiag ran 12 Juli 1894 door I Htfoe commissie nit de Staten van Zuid Uollaod I werd uitgebracht omtrent de voorotellen van I ÖedepHteerde Staten dier provincie naar sanI leiding van zoowel door de ErtmpenerwaardI spoorwegmantscbnppg als door de heeren Vas I Visser en Van der Ouderraeulen ingediende I subsidie aanvragen Daarin sprak de groote I meerderheid dier commissie hierbij o a ook I rekening houdende met meergemeld bezwaar I tegen aanleg en exploitatie eener tramUanop I de bestaande wegen zich uit ton gunste van I een buurtspoorweg waardoor naar bare meeI ning het algemeen belang in alle opzichten I meer afdoende zou zgn gebaat Van invloed I op het oordeel der meerderheid was ook de omstandigheid dat de toenmalige RhgnspoorwegmaalBchappg slechts ran een buurtspoorweg doch niet van een stoomtrsmweg de exploitatie op zich wilde nemen Ën nu achtten de leden hier aan het woord het geenszins aannemelgk dat thans de Maatschappg tot Exploitatie vsn Staatsspoorwegen tot dit laatste wel bereid zal wordeu bevonden Integendeel scheen bet niet twyfelacbtig dat ook dia maatschappy slechts genegen zal zgn tot het exploiteeren van eene Ign met normaal spoor in directe aansluiting aan den Staatsspoorweg te Gouda geschikt voor bergdiog met de ffrootst geoor BINNENLAND bezwarend zgn dan die verbooden aan de I naasting van den locaalspoorweg I Aan het in de toelichting tegen een stoom 1 tramdienst geopperd bezwaar ontleend aan de I geringe breedte der verkeerswegen tussoh n jéchooohoven en het spoorwegstaHon te Gouda die het aanleggen en exploiteeren ran een tramweg op die wegen onmogeiyk en d n I kostbaren en niet zonder zeer aaozieniy e 1 subsidien tot stand te brengen aanleg eeuer I eigen bnan noodig zoo maken werd door e 1 leden hier aan bat woord weinig waarde ga I hecht De behoefte aan eigen baan werd er 1 keod doch naar ni n meende te weten u 1I ook uit het adres van bovengenoemde heeren I valt op te maken is in het door dezen out 1 worpen plan en bij hunne begrooting v n 1 kosten daarmede rekening gehouden I Door een stoomtram zoo werd betoogd 1 zal d betrokken laodsireek voldoende zgn gebaat Volgens eenigcu zelfo beter dan door 1 I een locaal spoorweg Het personenverkeer to b I 7 at op dit traject hoofdzaak zgn en borenI dien mag men aannemeo dit gewicht eu omI vang der te vervoeren goederen niet van dïen I aard zullen aijii dat uit dien hoofde aan een I spoorweg de roorkeur zou mneten worden I gegeven Ten aanzien van dit laatste zoo I men iolosBcben gaarne het beslist gevoelen I der regeering vernemen In he algemeen I wenschta men en ook voorstanders van f een locaalspoorweg sloten zich by dten wvnscb I aan dat de regeering haar standpunt ieI genover meergemeld adres duidctyk zat uitI eenzetten Zoo stelde men er onder anderen I prgs op te vernemen of de tramlgn over de I geheele lenitte al dan niet dezellde richting I volgt als de locaaUpnorwcg Wel meende men I te weten dat door adrestiaiiten in ttun tot de I Provmciale Staten van Zvid Holland gericht I adres van Mei 1891 gnspt oken wordt van een I stoomtram vao af de Haustrechtaolie brog I bg Gou a over Stolwgk en Bergambacht tot in de gemeente Schoonhoven c doch bet kon zgn dat in het tgd verloop van vier jaren hetwelk sedert de indiening van dat adres verstreken is in de sanvaukelgk geprojecteerde richting reraodenng is gebracht Eenige leden verklaarden met verwondering van deze voordracht kennis te hebben genomen in rerband met de bonding der regeering in zake den N O locaalspoorweg omtreut welke uak inmiddels eene besliaiing is genomen door de Kamer vheb gedroomd heb tleokts beb gedroomd P I Ik vrees dst het geen druom is we eIjq ia Siberië 1 ËQ gij zijt niet gekomen om mij goede tijdingen 1 te brengen Gij zgt niet een van ons een vriend I die mpt gevaar van tgn leven eeue poging wil doen om mij iu vrgheid te BtellenP Ik schudde het hoofd Ik zou gaarne alles doen Wat In mijn vermogen is om uw lot lichter temaken maar ik kom slechta iu mijn eigeu belang u eeuigo vragen doeu die gij allreD kunt beantwoonleo Vraag maar Gij hebt mij een uur laug wat verloit uit rnyue elleadej daarvoor beu ik dankbaar ifZult gij naar waarheid antwoorden w Waarom nift Vu heh niet te vrepien niets te wianen niets te hopt n Valsohhi id wordt iemand op edrongeu door de omataadighedan ceu mensoh in mijn oeotaud beeft ze niot noodiK ffDe eerste vraap die ik u te doen heb ii wie en wat is die Maoari F Ceneri sprong van EÏjn stoel op De uaam vau Msoari scueen hem in de wereld terug te roepen Uij soheeu nia meer die krocktelooze man Zijne stem waa luid eu vast l Een verrader 1 eeu verrader 1 riep hij ffHü is i oorzaak dat ik niet geslaagd ben maar gearresteerd A U hv daar zat waar gij cu zit soa ik nog kracht gouoeg vinden om hem naar de keel te springen en hem ala een vervloekten eltendeling te wurgen Hü stapte op en neer In de kamer terwgl hij tijne vuisten balde r Doe uw best om bedaard te blgveo Br Ceneri I uide ik Met zgue samenzweringen en verradergen i heb ik niette maken WiaUhjjP Wie siju sgae bloed Bovenstaande beschonwingen ten gunste ran een stoomtram vonden echter bg zeer vele andere leden tegenspraak Van die zgde werd het bezwaar dat de geringe breedte der bestaande wegen een beletsel is voor het daarop een EuMisehen boer eu zij hinRon hem lu larden aan het laf Z no voeten gewikkeld in eene oorl van wollen lappen kwamen bier en daar uit lü laarzen te toorechgn Zijn liohaera droog overal de jporen van zijn lange vermoeiende mariohen Hij had nooit den indruk op mij gemaakt van een sterk gebouwd man en looals ik bem nu zag kwam het mij voor dat het BuMiache gouvernement er niet voel rekening b j zoo maken hoe min koalbaar hel bem ook onderbonden zou en wat voor werk hg ook zou moeten verrichten Maar naar alle waarscbijnlgkheid zou bet met lang met hem duren m et niet gulzig mear met voel graagte Wgn dronk hij matig Toen hg gedaan had met eten keek bü rond alsof hg iet zocht Ik begreep wat bij meende en reikte bem mgn sigarenkoker over en een vlammelio Hg bedankte mij en begon recht makelgk te rookon Voor een poos bad ik den moed met dien onirelukkigen vent te sloren AU wij van elkander ginIten moest hij weer naar die hel bevolkt met meniebelüka wezens Maar de tijd spoedde voort builen de kamer hoorde ik den eenlonigen tred van den schildwacht en ik wist niet boe kng de gedienstige kapitein ona zou laten samenaije Ceneri Uk achterover in zgn stoel met een aoort van droomige uitdrukking in zgn oog langzaam en bebageliik rookende balende alle mogelgke genot uit k rnnk n van oen goede sigaar Ik noodigde hem X eefgUrwiju Jne Jm schudde gn hoofd ea rich daarop tot mij weadeüde zeide hg Mijnheer Vsughftul ja het toch mynheer Vaug hln Msar wie beu ik f Wsar gu wg Zi u we It Loudsn te Ganève of waar argeu Zid ik OBtwakea en bevinden dat ik al wat üe geleden FEVlLLBTO 1 TEEU GEEOEPEir sooa I HDGH CONWA T Al kon ik hem beBohuldiKen vao v fti moorden en kon ze elle bewezen dan zou zijn lot er toch ntet te ergei om worden Hij wm uitgemtobt te niet gedean niete kon hem deren den meerder of ainder Itcliamelijk leed Ik huirerde toen ik bedacht 1 wnt zijn TOnnia waa en ondanke mijlelven bekroop mij een gevoel van medelijden Ik heb u veel belaogrqka mee te doelen maar laat ik n eerat een glaa vrijn aobettkan en wat te eteo eüeel gaarne zeide bij op een bijna nederi ea toon Oij lult n baait niet kunnen vooratellen nqnheer Vaugban dat een menaoh in zulk een toe tüd kas gebracht worden dat bq zich nauwelijks ktn bedwingen bij t zien van een fataoenl ken Ha bet aanaobouwen van bet inwendige van eeoeo wtng kon ik mij allee vooratellen Ik ontkijrkte do iMoh en tette die voor hem Terw l bij at en dronk kon ik hem op nijo gemak gadeaUan ZiJQ Inden had een groote verandering bij bem te ig gebracht elke trek waa aoberper geteekend alle uien lohenea dnnner hij aoheen ten minate tien mwted Iljj droeg de gewone Ueeding van