Goudsche Courant, zaterdag 16 maart 1895

Zn 7 49 8 47 11 01 Bl Kt 7 47 Z Zlgir 7 68 8 51 11 10 N d L d 8 08 ff ff Voorb 8 07 9 08 ff 11 98 Hag 8 18 9 18 9 39 10 07 11 87 1 Soldi 5 85 1 40 7 65 8 09 8 81 Oudtw 5 60 64 Woodn 5 5 7 03 8 18 Utrwkl t 13 7 88 8 81 8 41 8 Oaidi 40 l ll Directe SpoorwesverblndiDg met GOUDA Winlerdlenst 1894 95 Aao evangeo 1 October Tyd van Greenwicb odda kottskdam IS U 1S 61 ll SS I 1 0S 1 1 ll 1 11 KOTIIRDIU 51 10 17 f 10 87 I 10 84 10 41 10 47 7 47 SIN H A A B GO UOA H ge 6 48 7 807 43 8J10 9 88 9 4 10 1911 3818 15 1 88 Ï 15 8 45 8 48 4 16 4 48 5 17 7 8 05 M eODOl DEN HilS Qohdi 7 30 86 9 09 9 87 10 4 18 11 18 3119 54 1 87 3 56 4 45 5 8 6 59 7 13 8 89 9 37 11 06 11 13 1 0 1 111 17 I 8 1 8818 41 18 51 1 8 1 67 4 86 5 85 5 66 6 41 7 43 e Ol DA t TEICHT lO Ot 10 1 10 65 18 48 8 tS 9 61 3 18 4 47 6 88 5 57 7 46 8 38 10 14 11 09 8 37 ff ff ff 5 87 7 69 10 87 10 80 ff 11 17 8 46 8 07 ff 5 06 6 46 17 8 117 3 6610 36 10 51 11 46 1 80 3 08 8 88 3 50 5 89 81 85 8 88 9 1110 58 S O U U A A U 8 T M 10 08 10 55 18 8 51 4 47 10 55 18 1 1 8 40 1 41 tJi 9 68 10 1 10 68 18 0818 46 8 80 9 45 8 15 4 18 4 43 6 30 6 47 7 48 8 85 10 10 D T B E O H T 0 O U D A Utrecht 33 7 60 9 6311 34 19 08 18 50 3 10 8 80 8 684 48 5 80 3 8 09 8 508 6 lO MWoerdoD 68 8 11 10 16 11 60 18 95 3 48 4 1 5 47 119 9410 11 Uudawatn 7 07 8 19 10 84 ff ff 4 84 i 9 1 Oonda 7 80 8 88 9 8410 87 19 0 1 98 8 60 4 37 6 80 7 08 8 419 89 11 07 AII8TII0AHS0CDA IjutwdwWp 5 50 8 13 8 11 11 86 11 33 8 51 4JI 4 35 7 0 10 00 e d 7J0 M ItM U IO 1148 MO 1 10 5 1 4 11 In OMa bezwaariyk eene regeling tad boven Uaude atrekkiDg kan worden gemaakt oiet geldende op de lyDeD Tan genoemde maat ohappy De bepaling behelst geen oitzondering Toor den Zondag Enkele leden betreurden dit en wensohten dat de gelegenheid om voor dien g Tan het raBtgestelde mitiimQm af te wijken worde opengesteld Met boTenstaaoden wenich werd door rele andere leden niet ingestemd Van die zgde werd beperking Tan reiagelefïenbeid op Zondag ongswenscht geacht omdat die dag voor reien de eenige is waarop zg zich Terplaatsen ea elders wonende bloedTorwanten en Trienden bezoeken knnnen Zondagarnat behoort dan ook niet langs dien weg te worden bevorderd doch Teeleer door enne uitbreiding van perioneel die roor den dienst op Z ndag afwisseling op ruime schaal mogelgk zal maken Afgezien hierrau echter werd het trg algemeen niet Terkiesiyk geacht dat waar roor den dienst op de spoorwegen de toepassing Tin het beginsel Tan Zondagsrust nog niet het onderwerp eener regeling uitmaakt de eerste bepaling daaromtrent worde gemaakt Toor den dienst op eene secundaire lya gelyk bet hier geldt De prgs waarvoor de onderneming den spoorweg zonder tusschenkomst der Wetgevende Macht zal kunnen koopen ia bepaald op een maximum van f 500 000 Men rroeg ol bg het stellen van die grena wel rekening is gehouden met de hepaliag van art 20 b krachtens welke hg koop door deoDderoeming hare in artilcel 11 der overeenkomst bedoelde vorderingen tegen de Maataohappg ran rechtswege te niet gaan Men wees er op dat a wordt bg de overname geen hooger bedrag uitbetaald niettemin de koopprgs ten gevolge van het rei lies ran bedoelde inscholdea feiteIgk aanmerkelgk hooger zal kannen zyn Sommige leden hadden bedenking tegen de naar ban oordeel ongewono wgze ran Rubsidieering in den Torm eener jaarlgksche uit keerioK toof oobepaaldeo tyd De beslissing der Wetgerende Macht omtrunt toekenning eener bgdrage uit s rgks kas voor eenig werk Tan openbaar nnt zoo betoogden zg wordt natourlgk in niet geringe mate bebeerscbt door de vraag of de toestand van s lands geldmiddelen bet brengen Tan een geldelgk offer gedoogt Bn nu gaat het meenden zg niet aan den wetgever der toekomat aan een vasten snbsidiepost op de begrooting te binden omdat men op die wgze voortgaande een budget der toekomst vaststelt Gevraagd werd of reeds vroeger subsidiën zgn verleend in den tbans voorgesteldeu vorm Zoo de regeering zich te dien aanzien niet op eenig precedent kan beroepen zoodeo de leden bier aan het woord de voorkeur geven aan eene oitkeeriog voor eens gelgkstaaude met het gekapitaliseerd bedrag der jaarlgkaohe bgdrage Andere leden daarentegen achtten het meer in het belang van den Staat dat hg met behoud van een kapitaal van ruim 2 4 ton slechts de jaarlgksche rente daarvan aan de Maatichappg nitkeere 1 40 8 47 64 9 01 a io t os is 11 a 9 SI fiMd 30 lloordneht i Hiiuwnkuk OtflU f Scttardia 7 7 t f S 7 sa 7 1 7 ti ftottwdam 5 OkM i lO Kieuwarbrk t lt Hmrdndit i S oud t M Te de Wilp overleed dezer dagen eene oude vroow die gedarende de laatste jaren door de diaconie onderhouden was op voorwaarde dat haar nederig huisje na haren dood aan dit armbestuur in eigendom zou overgaan Toen echter de vrouw gestorven en be graven was werd op zekeren nacht het hoisjf betrokken door eeu echtpaar uit Ureterp dat volgens zeggen aan baar geparenteerd was Toen dit bekend werd veroorzaakte het een oploopje voor deze woning en ook de armbestuurders kwamen om hun reebten te doen gelden Terwgl deze met de tgdulgke bewoners zich eenigen tyd afzonderden om de zaak te besprekeUf begon de menigte eenklaps bet huisje af te breken Deuren en vensters werden oit de hengels gelicht het dak afgenomen kortom toen de partgen terugkeerden was het stoopingswerk reeds zoover gevorderd dat de stnlp onbewoonbaar geworden was en er niets anders overbleef dan alles voor afbraak te verkoopen Onder een der vaste spoorwegbruggen tunBchen Breda en Langeweg zgn gister uit het water opgehaald de lijken van twee landboawers uit Beek nabg Prinsenhage Men vermoedt dat zg zouder permifasie eergisteravond langs de spoorlgo zich naar huis hebben willen begeven en onbekend zyode met de openingen voor de vaste bruggen te water zgn geraakt en verdronken Voor het kantongerecht te Haarlem werd gisteren de zaak voortgezet angebracht tegen P J van Hemert beschuldigd hoewel daartoe onbevoegd zynde de artaenybereidkande te hebben uitgeoefend De vorige week besliste de kantonrechter dat in deze zaak nog een gotuige zon worden gehoord en deze legde thans een verklaring af omtrent het kistje waarin de medioynen naar bet parket waren gebracht De ambtenaar by het O M requireerde 80a uidigverklaring en veruorduuling tot twee geldboeten ieder van f 10 sub 3 dagen bechteniastraf voor iedere boete De zilveren karapioenabeker dien de heer Eden uit Hamar heeft medegebracht de prys van den koning van Zweden is een praohtalok van zilversmeedkunst Hy ia 44 cüd hoog De voet is keurig bewerkt De beker wordt gedragen door vier massief zilveren vrouwenbeelden ia versiert met verschillende wapens die erin gegraveerd zyn en heeft twee opschriften H M Koogeos Praemiec waarboven de Kooingskrooo en aan de aodere zyde cVed Shaite Kutobet i Uamar 23 i 24 Februarie 1895 Boven op de deksel staat de faam een krans in de hand De kampioensmedaile heeft een prachtiften stempel Ook is de idee iets vreemds daar de eigenlyken medaille ia gevat in een gouden lauwerkrans volkomen zuiver afgewerkt Aan het lint zit een gesp waarop staat Verdena Mesterskap terwyl op d t medaille iu rondecbrift is aangebracht cHamar ider Aetsforeniog Staten Generaal 2e Eauigk Zitting van Donderdag 14 Maart 1895 Het algemeen debat over de gewerenwet weid voortgezet 10 E5 ll Oi U 0 11 1 11 1 15 11 0 10 01 10 11 9 49 11 e K e 88 81 88 4 57 5 08 5 80 9 68 10 10 10 1511 8811 48 5 88 7 45 10 14 I IJl M U U De minister vau Oorlog generaal Schneider betoogde dat de aandraug tot nieuwe geweren is gekomen van de zyde der Kamer die herba ildelgk aandrong op beppoedigiog Tbatis nu het onderzoek is afgeloopen is hettydstip voor aanscbafBug gekomen Het verdedigen van de voortreffelykJieid van een geweer van nog kleiner kaliber dan spreker voorstelt berust alleen op theoretische beschouwingen tiet is nergens aangenomen Vrees voor het gebruik van roükzwak buskruit is volkomen ongewettigd De verbetering die een werkoaan te Maastricht aan het Man licher geweer beweerde te hebben aangebracht is na een ernstig onderzoek gebleken een nadeel te zyn De binnentandscbe industrie wil de minister gaarne bevorderen hy doet dat r ds ten aanzien van snelvuurkaDonnen stalen loodsen rnokzwak buskruit Maar voor geweren aan maak is de oprichting van een rgkafabriek te kostbaar eu er bestaat geen uitzicht op de oprichtiug van een particulieren Nederlaodscbe fabriek terwyl de Maastnchtscbe fabriek niet in staat is du bestelling uit te voeren en alle waarborgen mist Ten blyke echter hoezeer hy de binnenlandsche industrie goedgezind ia verklaart de minister zich bereid om nu de beer De Ras verzekerde dat de binnenlandsche indnstrie kan concurreereu als haar zes maanden voorbereiding zal worden gegeven te wachten Als vóór 1 Augustus een aanbieding uit het binoenland inkou t die in alle opzichten conipnrreeren kan met het buitenland dan zal hg iie ni t afwyzen alleen omdat dau deaanmaatc maanden zou moeten worden uitgesteld hoe sterk hg 0Terigen ook tegen een uitstel ia Verder verklaarde de minister dat de Kamer thans niets beslist omtrent de aanschaffing van het nieuwe geweer voor de schatterg en daaromtrent geheel vrij blgft tot 1897 Wat het stuk in bet Militaire Weekbladc tegen den beer De Ras betreft de minister kan daarvoor niet in het debat getrokken worden trouwens dagelijks komen in de couranten aanvallen op regeeriogsperponen voor Tegenover den heer Lieftiucl hield de minister vol dat plaatsverTangers wel degelgk ook zyn landskinderen die men niet met onroldoend geweer tegenover den Tyand kan zetten Onbillijk is het verwijt van den heer Heemskerk dat de regeling der levende strydkrachten nog niet is voorgedragen Oe omstandigheden zyn daarvoor thans geschikt Zooveel is zeker dat de schuttery niet op den bovenstaanden voet zal worden bebooden De heer De Ras bleef zyn bedenkingen volhouden De heer Van Vlymen geeft ook namens eenige politieke vrienden te kennen dat hy na de Rtde van den minister vóór de wet zal stemmen De heeren Heemskerk Staalman en Lieftinck repliceoren en blyven tegenstanders der wet De heer Cremer motiveert zgn stem vóÓr goede geweren zyn in elk steUel van verdediging noodig Na replieken van de heeren Rutgers Kerdyk en den minister van oorlog wordt de wet met 54 tegen 31 stemmen aangenomen i Voor stemden de heeren Truyeu Everts Mutoaers Van Vlymen Van den Bercb van Heemstede Van der Schrieck Bastert Van Borselen Van Berckel Van Bylandt Apeldoorn Pgnappet Mees Hintzen Doobelmann Van Üeinsft Van Bylandt Gouda Travaglino Drocker Van Basten Batenburg Micbiela Goekoop De Braufort Amsterdam d Ansembourg Van der Kun Schimmelpenninck Lely Van Kerkwyk Cremer Conrad Pynacker Hordyk Boumau Van Gennep Harte Van Gtjn Smits van Oycn Hesselink Tjdemaa Rujaards Haffmans Rutgers Van Delden Guyot De Beaufort Wyk Kolkman Van Limburg Stirom A Mackay Van Karnebeek Plate Vos de Wael Schaepman Van Dedem T Mackay Veegens en de voorzitter Tegen de heeren Hartogb Van Alphen E Sraidt Roessingh De Ras Zyp A Smit Donner De Kauter Meest rs Pyttersen Knyff Willinge Schaafsma Zylma Houwing Kerdyk De Ram Staalman Farncombe Sanders Schepel Lieftinck Heemskerk Gerritson Lambrecbts Smeenge Thooic De Boer Lncassen Heldt en Borgesins De VOLKSVBBTBMWOOEDIGfiB LeVBAU eCU stuk schandaal uit de groote wereld een parvenu en een adelyke echtbreekster die ons een stuk leven te zien gaven zooals dat ook in de werkelykheid kan voorkomen en ook voorkomt Maar dan zonder kransen en booquetten zooals die nu aan den held van den avond Willem van Zuyien en aan Cath Beersmaus werden aangeboden Levean woont al tien jaren te Parys maar al die jaren hebben van zyn vrouw niets anders kunnen maken dan een eenvoudige ziel die niet gelukkig is onder den kliaimendflo roem van haren echtgenoot wyl diens zedelyke vermindering gelyken tred houdt met zyn maatflcbappelyken vooruitgang Zij is er vol van en lydt er onder en ztj kan er niet over zwygeu op de visites die zg maakt Mevrouw Ronimond moet bet hooren eu haar eigen dochter moet het hooren en de laatste verneemt scènes die een dochter van haar moeder niet hooren mag Daar was de actie van Ali Klein de dochter in haar stil terug treden voortreffelyk 5 i 7 10 0 03 O IO I 17 I 8 7 30 8 10 3 41 4 S0 4 57 6 04 i ll 1 80 1 45 1 65 8 08 a o 8 15 5 48 1 44 e O CDA 18 80 18 08 Voorb 6 64 N d L d5 5g Z Zegir6 ae Bl Kr 14 I Z T M g l9 Gouda 80 7 60 8 13 10 80 10 38 10 41 Intusscben komt Levean van wien we al niet veel goeds vernamen Deslignières een flinke jonge man die eens wat scherp geweest is in de coorant tegen Lerean is verlieid geworden op diens dochter en nu hy voor de vyfde maal aanzoek doet om hare hand wordt hy roor de vgfde maal bedankt door papa Levean een type yan God wat een kop 1 Iets van Mephisto ea Baltbasar Qerards te leelyk voor een mensch Heeft Willem znike leelyke oogen of was het kunst En in zijn doen een don Jnan een echte ParisAlexandros die al spoedig la Muquise de Grèges voor zich wint en haar aan zich Neen zoo ging het niet De Markiezin legde het toe op hém en die toeleg gelokte dank zyn gdelbeid Toen de arme Mevr Levean kwam vertellen dat het Ministerie gevallen was werd zy rnw en lomp b roet Er werd haar immers niet naar gevraagd Zoo was t begin Het vallen van het Ministerie dat faji volgens la Marquise door zyn krachtigen wiU bewerkt bad moest Mevr Leveau boeten met haar laatste beetje geluk Zij klaagde aan baar dochter dat die Mevr de Grèges hem behekst had hem geheel van haar bad afgenomen en de bezoeken die Marguerite bij de De Grèges bracht werden doot de moeder goedgekeurd omdat ze Deslignières golden Maar de dochter beloofde er niat weer te zullen komen In het tweede bedrijf viel ook het bezoek van de Markiezin by Levean Vrouw en dochter verlaten de kaïfier en de ntiliteits vrienden die elkaar van dienst knnnen zgn raken aan het politiaeeren Zeker de Grèges moest gekozen worden hg i baar man en zij draagt zyn naam Maw Leveau moet dan zyn naam onder het een of ander verkieziogsdiog zetten en dan Maar Leveau heeft ook zgn eiscben Zy moei dun trachten van haar man f te komen en Kortom een tooueel van growel en schande Als het waar is wat Cicero van de Vriendschap zeide dan blyven deze twee □ iet lang vrienden De Markiezin vertrekt en Mevr Leveau die geluisterd heeft stormt binnen Zulk spel is meer dan spel We zouden byna vragen of er in het dagboek der actrice een bladzgde is waarin eenzelfde too neel voorkomt Zoo doet iemand die in z ü liefde beleedigd wordt Mevr Levean is eenvoudig maar zy heeft haar man lief en het koste wat het wil zg zal haar eigendom verdedigen tegenover een cocotte Levean doet haar voorstellen van scheiding Maak er een eind aan zegt hg voor den schoorsteenmaa tel slaande Maar zg wil niet zy wil niet en in zgn bekentenis Je weet wel dat ik jou van uiets beschnldigen kan reikt hg haar de palm der eere Maar zyn verlangen hiyftt ook al voegt zy hem honderdmaal toe iki Me jou vrouw joo vrouw Hier overtrof Catrien Beersmans zichzelve Levean heeft de kamer verlaten en nn denkt zg aan De Gr s dien zg onderrichten kan over bet gedrag van zgn vrouw Zg sobryft een brief dïeu Leveau haar weer at neemt en als hg haar eindelyk stelt voor het dilemma scheiden óf Marguerite troowt niet met Deslignières dan heeft er een actie plaats die niet beschreven kan worden Margüeriie wil zich opofferen voor hare moeder en de moeder voor haar dochter en by het aanschouwen van dien edelen wedstryd hebben wy bet stuk u stuk van aandoening ge noemd Het 3e bedrgf bracht ons in kennis met den Markies De Grèges die van de jacht en van zyo landbouwmachines was terug gekeerd Hg keuvelt met zyn vrouw onder het nazien van wat papieren over Levean Een goed vriend een man van Jammer dat zyn hoiselyk leven zoo trenrig is Maar Mad la Marquise weet daar niete van Of ze dan nog iets gehoord heeft van zgn echtscheiding Neen zg had er niets van gehoord Hier had Marie Vink een bouquet verdiend Zulk een gemeene rol goed weer te geven moet haar inspanning kosten Maar re deed het voortreffelyk Geen zweem van schuldbesef Zy keek haar man dien zy Imdrorg zco kalmpjes aan alsof zg bad wadt ook voor God is znlk een schoone evenmin verlegen als voor de Markiezin van Perth bh t kaartjes vragen voor t gemaskerd bal En S 88 40 8 47 54 10 01 10 10 11 08 11 10 11 80 11 10 8 10 4 45 4 16 5 09 5 09 5 15 7 07 7 17 7 84 7 31 7 37 8 41 MO t l 1 44 1 4 1 68 8 04 8 09 7 08 7 11 7 80 7 88 7 31 6 9 11 ff 10 6 09 3 30 1Q I IlniniDit Terlagen roor haar in n di6hi r lief heeft die haar zegt dat niet alle hnweIgken loo gelukkig z d a a t hunne c Leraao komt binnen Begroeting £ r moet een atnk geachreven worden orer de verkiezing Leiean al dicteeren de Markiezin schrijven Burgerala Neen geen bnrgera Kieier f ffOvereenkoDutig onze beweringen van De politici hebben kunnen genieten en naar aanleiding van zoodat er een eind zal komen aan alle geknoei alle lengen alle twendel Hebt a zwendel menonw De jonge Detligniêre komt binnen bj den Markies en ontmoet er Leveau de vader van Marguerite met wie hj verloofd ia dank zj het offer van Mevr Levean Dealignière vraagt waarom Levean niet naar zgn vrouw en kind nkagt Och dat ia paeaé Dealignièrea moraliseert en Levean aüngert hem jg met je edepreeken in t gezicht Maar Deslignières zal aeggen wat hg te loggen heeft n l dat de Markiezin hem exploiteert omdat zg hem noodis heeft maar dat hg niet op loon moet hopen want dat hg straks ala niet meer dienatig weggezonden zal worden Zg weet alleen van ontvangen en aannemen maar t geven is haar vreemd gebleven tot op dezen dag Ze is gewetenloos en breekt evengemakkelgk haat woord als zg overspel pleegt Vriendschap en liefde bestaan voor baar niet dat zult ge ondervinden c De Markies en zgn vrouw komen waar binnen Dealignièrea neemt afscheid en de Mar kiea wordt de deur nitgeatommeid door zgn vrouw die iets met Leveau bespreken moet Alleen zijnde komt Leveau de voldoening eischeu der vroeger gedane beloften haar scheiding van De Grèges Maar zg begrgpt er niets van Zg heeft nooit aan zooieta gedacht Ze heeft het niet kunnen beloven Ze weet van geen afspraak Totdat Leveau met forsche woorden baar zegt dat ze t lieKt dat ze met hem speelt dat zg hem alles t Hes heeft doen opofferen eu dat baar bezoldi iug lengen en woordbreuk zgn Bg achreenwt het nit dat Deslignières gelgk hevft dat zij een levende lengen is een De Markies komt binnen en overhandigt Levean een telegram waarin hem wordt bericht dat zgn tegen candidaat in zgn district gekozen is Dit maakt een eind aan zgn Igdelgke bedaardheid veroorzaakt door bet hinnentredeu van den Markies Hg tiert weer als een bezetene hjj brult eer ala eeu wild dier Hg spreekt van zich te zullen wreken wivken op het volk eu ook op haar die hem vermoord heeft zooals hg haar vermoordde die hem zoo innig lief had De brief die zgn vrouw aan De Urègea schreef is nog inzgu bezit dit zal zgn wapen zgn Het vierde bedrgf behoefde als slotcène niet lang te ign Ben kamer bg Levean Mad la Marquise komt hem volgens afspraak bezoeken Hg eischt haar echtacbeicling Kiezen kuaachen hem en mg Ik walg van die verhouding met ons drieSn Gg waart nooit jaloersch op mg omdat ge me nooit hebt lief gehad Maar gg eischt toch alles en geelt Bieii Intnaachen heeft de Markies den brief ontvangen die Mevr Leveau eens scbreef en die hem nn door Levean gezonden is üe Markies komt naar aanleiding van dien brief bg Leveau en vindt er zgn vrouw De afloop was wat schielgk Madame De Orègea werd door den Markies op vrge voeten gezet en zg berustte er in Waarom zou zg niet Het eenige wat zg er bg verspeelde waa haar adelgke titel Zij kon immers altgd nog Mevr Leveau worden Welzeker Jules Lemaitre heeft met dit atnk te schrgvan z n naam als karakter auteur kunnen vestigen Behalve De Yillemerc en DeEer zagen wg dit jaar zoo n stuk niet We gaan naar de comedie voor nog iets anders dau om glossen te hooren en den avond te passeeren en du is door Lemaitre begrepen Dat laatste woord van Mad de Grèges i Welaan dan maar Mevr Leveau c hadden wg gewenacht niet te hooren Maar t is natuurlgk en de kunst van heden eischt het Tragedie ia tragedie en een andere ontknooping mocht voor ons gevoel aangenamer geweest zgn deinnerIgke waarde van het stuk zon ar onder geleden hehbon zooals de Jobeïde leed onder de toeTOeoing van het laatste tooueel Over de acteurs en actrices knnnen wg niet aadera spreken dan met lof Willem waa somwglen wel wat ruw en luid maar zoo vat bg ign rol op Cath Beeramaua deed ooa bg enkele poses denken aan Eleonore Duse die juist door haar naïveteit zulk een wondere Mkoting in haar actie weet te leggen Yan de andere personen trad Marie Vink ala la Marqoiae De Grègea het meest op den voorgrond en al hadden wg haar ook gaarne in een ander karakter zien optreden haar spel ma eenig g wekte tegenzin Aan alle overige spelers onzen dank voor hu spel Met verlangen zien wj in een Mgend seizoen haa temgkomst tegemoet B D H Eulpvr Comité te Gouda 1894 1896 Het Bestunr van het Holpvr Comité het Roode Kroisc te Goada geeft aan de leden en belangstellenden gaarne het verslag van de werkzaamheden en rerrichtingen loopeudeover het twee en twintigste dienstjaar Beleefdelyk verzoekende dat ook niet leden daarvan iozafje willen nemen de stenn van velen is zóó noodig zal knuurn voortgegaan worden met bedeeling van zieken wier getal steeds groot blyft De ware belangstelling van vele leden vooral ook die der Ifden boiten de stad wordt zeer gewaardeert en dubbel welkom waren de giften die mochten ontvangen worden zonder die ware het niet raogülyk geweest te kunnen blyven bedeelen Met weigemeenden dank wordt gaarne melding gemaakt ven de volgende ontvangen giften als vorige jaren met opgave van plaats tyd en bedrag In April 1893 van de Dames Ipeskring alhier f 6 25 In Maart 1894 uit Goada f 1 50 en f 2 50 uit Beetqumprraolen f 1 50 van Mej Ë G alhier een rnststoel met matrits In April uit G f 1 nit Gouda f 2 uit Amsterdam f 10 van N N f 2 60 19 Juni mocbteo wij van Mej E de 6 te Goes eene net gewerkte Sprei ontrangen ter verloting f aarue brengen wy hiervoor non openlyk onzen dank aan de milde Geefster alsiufde aan alle be anifntelltiDden door wier welwillende deelname 150 Inten werden geplaatst en alzoo de gift tot het belangryk cytar van f 75 komen kon In October ontvangen van Mej M H een leer welkomea voorraad Hnoeogoad In November uit G f 1 uit Leiden f 5 van N N f 1 50 28 November vau Mevr de H de R twee nieuwe wollen Dekens In December van Mevr K B v O alhier eene SpOf pli st In Januari 1895 van Mevr 3 Z v d D alhier de belangryke gift a f 200 en van een belangstellend Lid f 25 Gaarne brengen wy openlyk onzen bizonderen dank aan allen die door hunne gewaardeerde welwillende gaven on gesteund hebben om te kunnen blyven bedeelen de vete en dikwerf langduricte zieken Op aanvrage van BH Geneeskundigen werden 185 zieken b deeld Aan hen werden nitgereikt Aan Vleesch voor f 108 83 Liter melk 567 86 Eieren 86 09 8 Soeplyiten 24 Brood 9 56 Steenkolen 5 58 Materieel 6 10 De ziekeostoelen windkossen vooral de ring kussens dekens enz worden door Uestourderessen waar noodig in gebruik gegeven van de dekens wordt een goed gebruik gemaakt ook de Boep kolen en broodkaartjes worden gaarne in de gezinnen der zieken ontvangen Ue rekening is nagezien eu goedgekeurd door WelEd Heer Mr D J van Heusde en Mevrouw wed van Bergen IJzendoorn SvO kink Bosgers Door het Hoofd Gomitié der Nederlandsche Tereeniging ontvingen wy de gdwone berichten en verflagen Wy bevelen ons tot elke gift hetzy ingeld ondlinnen neteldoek of gebruikt beddengoed beleefdelijk aan Met vertrouwen en aanbeveling meenen wy ons verelag over het tweeen twiotïgstedienstjaar te kunnen eindigen met de herinnering aan de zóó laag mogelyk gestelde contributie jaar üks minstens a f 1 voor bet lidmaatschap Het Bestnor Mevr TEN BOSCH Scholtens Presidente Mej G W DH JONG Penn ingmeesteresse Mej C SaLTZEE Secretarfsse Mej C M E DUTILH Bestuurslid Mej J M BaLTZER Bestu nrül id Mej N J SCHELLING Bestuurslid Mej D BRAAT Bestoorslid BalteDl DdsctK OverzlcliU De I Rficbsanzeigerc deelt het volgende mede omtrent he n er gisteren en eei steren in den Raad van State is verhandeld Aangenomen is het voorstel van den pporteur tot verbetering van den suikerprys De lagere stand is het gevolg van overproductie langs internationale weg is de prys niet te verbetervn in Duitsrbland is dat alleen mogelyk door verhoogiug van de oitvoerpremie De middelen hiervoor moeten gevondea worden door vethooging ran de verbrnikebelasting en misschien door eene belasting op hoi bedryf die stygt met den omvang van het bedrftf Te gelijker tyd zijn bepalingen noodig tot beperking van de prodnotie en ou te verhowleo dat de ryksfinanciën te zeer worden aangetast Voorts is aangenomen het voorstel van den rapportear waarb i de grondbeginselen van het nog niet openbaar gemaakte brandewyubplasting ontwerp worden aanbevolen tot verbetering van den spïretusprys door beperkiuBC der prokuctie en aanmoediging van den nitvoer Deze grondbginselen zijn i Kontingentirung aanwijzing van de hoeveelheid die iedere fabriekant mag produceeren gedarende een periode van vyf jaar en daarbij het maximum te stellen op 80 000 liter tegengaan van eene vermeerdering der productie van spiritu uit melasse invoering van een progressieve bedryfsbetasting onder vry itetUng van de kleinere brauderyen de opbrengst dezer belasting aan te wenden tot vermeerdering van den uitvoer Wenscbelyk zou het zyn den tyd voor het inwerking treden der wet te stellen op 1 Juli Over de Oostenrykschen belastinghervorming waarvan da behandeling in bet Huis van Afgevaardigden door een groote rede van den Minister van Financiën Von Plener werd lugeltfid wordt meegedeeld dat deze in hoofdzaak strekt tot invoering van een progressieve inkomBtenbelaf ting in den trant van de Pruiaifiche en de Saksische Voor Oostenryk is dat een zeer belangryke bervorming omdat het inkomen uit roerend vermogen daar f itelyk geheel onbelast ia Thans wordt voorgesteld de inkomens boneden 600 gulden vry te laten die van 1000 met 1 pOt te belasten die van 3000 met 2 pCt van 9U00 met 3 pCt van 44 000 met 4 pC van 500 000 met 5 pCi de daartnsBcben liggende inkomens met evenredige perceuiage De Minister verv acht van iteze belasting een opbrengst van ten minste 16 en ten hoogste 24 millioen y zal trekken tot verlaging van ie belastmgeu op bedrijf grond en gebouwen Daarby wordt voorgesteld de bedryfsbetasting progressief te verlagen zoo dat de groote it dustrieelen weinig of niet ontlaot worden de kleinere met 14 21 en 28 pCt Voor de verlaging van de belasting op de gebouwde en de ongebouwde eigendommen daarentegen is geen onderscheid gemaakt tosseben kleine en groote eigenaren Koningin Victoria van Engeland is wed r een achterkleinkind ryker geworden de groothertogin van Hessen docbter van Victoria s zoon Alfred hertog van Saksen Coburg Gotba heeft namelyk een dochtertje De Londeosche Graafscbapsraad heeft met 66 stemmen tegen 57 tot zyn voorzitter gekozen den liberaal Arthur Arnold By onderlinge overeenkomst heeft ieder der partjjen fier aldermen c benoemd en is de benoeming van dun negenden alderman c overgelaten aan den hertog vrn Norfolk en sir John Stuttoo De keuze dezer heeren is gevallen op Sir Godfrey Ltjshiogton in zake berichten over de cArmeuische grnwelen is de Daily Telegraph t over bet algemeen rjeds niet zeer vertrouwbaar op een leelyk feit betrapt Den 27n Febr had het een telegram van den 23n uit Moesj waar de Commissie van Enquête zich bevond Maar sir Ellis Ash mead Bart I et vertrouwde de znak niet daar een telegram uit Moesj alleen voor de overbrengiug naar Kers reeds minfteos tien dagen zou noodig hebben Hy heeft nu net blad gesommeerd om het orgineele telegram te v rtoonen of by de Telegraaf Maatschappy te laten lichten Daily Telegraph c is echter doof aan dat oor Da gouverneur van Newfoundland heeft den eersten minister van Canada medegedeeld dat Newfoundland afgezanten naar Ottawa zal zenden om te confereeien over een vereeoiging met Canada Met de Congo plannen vlot het slecht Er is thans weder een nieuwe phase in deze qoaestle aangebroken Sprak men acht dagen geleden van een mioisterieele crisis zelf van de mogelykheid eeuer dynastieke crisis wegens deze uutetelifie zaak thans is er meer ontspanning gekomen in de opgewonden gemoederen Schynbaar met goeden grond wordt beweerd dat ren schikking is gevonden die allen zal tevreden stellen d w z den koning de ministers en de clericale meerderheid Over de priocïpieele tegenstanders der koloniale politiek in t algemeen bekommert men zich minder Hoe die overeenkomst er uitziet weet nog niemand aan de nieuwsgierige menigte te vertellen doch zy komt volgens katholieke berirhtgevere hierop neer dat wanneer voor de naasting geen meerderheid is te vinden het ministene toch een middel heeft bedacht om den koning de financiêele holp van België aan te bieden En daar de dubbeltjetiqnae tte by den Congo toch de hoofdzaak is zou dos bet land neen de koning zyo gered Een der gestelde conditiëa ia dat het ministerie van financiën rechtstreeks en voortdurend toezicht zal uitoefenen op het Congoleesch bestunr en er elk jaar aan de kamer rekening en verantwoording van zal geven Weldra zal de commissie van XXI byeen komen en met de ministers over de ontworpen schikkingen beraadslagen Hoewel men nog tegenstand verwacht van de vrienden der regeering op sommige ponten twijfelt men toch niet of ten slotte zal overeenstemming over het nieuwe plan worden verkregen Zoo zeker is men zelb van welslagen dat vorige Congoleezen reeds spreken over een grootsche betooging die ter eere van den koning zal worden gehouden door alle kamera van koophandel des lands zoodra de kamer bet nienwe Congo ontwerp heeft aangenomen Het idee voor deze manifestatie moet uitgaan van Antwerpscbe handelskringen De Belgische handel en ny verbeid zooden aldus aan Leopold II dank betuigen voor de vaderlandsohe en belangelooze pogingen door hem aange wend ten gunste van de daarstelling der Coogoleesohe kolonie Als in dat geval dan maar de antiCongo leezen geen contra betooging honden I Zoo ou en dan wordt ook de vraag besproken niet of bet China meeoeus is met de vredesonderhandelingen maar of metterdaad de Japanneezeu wel geneigd zyn om den stryd te beëindigen vóór zy hun tegenstanders door de inneming van Peking den nekslag hebben toegebracht Aan de goede bedoelingen van den Mikado die te Simonoseki met Li Hong Chang gaat onderhandelen wil men niet twyfelen doch de Mikadi moet rekenen met de sterke oor logRparty die nu overwinning op overwinning volgde er alles voor over heeft om China gebeel te vernederen Een Ecgelscbman na lang verblyf i Peking dezer dagen in bet moederland teruggekeerd werd over deze zaak geïnterviewd door een agent van Reuter en zeide overtuigd te zyn dat de Japauueezon naar Peking zullen optrekken De val van de stad zou hun een verbazend prestige in Azië geven oneindig meer dan een o rlogssohatting of zelfs een afstand van grondgebied Dan de Japanneezen hebben als zy op Peking aanrukken langs Shan hai Kwam niets te vreezen tenzy de Chioeezen daar stand bonden De groote Muur verktsert in boawvalligen toestand en al ware dit niet zoo dan zouden de troepen van den Mikado den muur nog gemakkelyk knnnen paBseeren door de opening waardoor de ipoorw loopt Het is dos of de Japanneezen maar de hand hebben uit te steken om zich van de schoonste vrucht meester te maken die heel da oorlog kon opleveren t Zoo zoo n wonder oiet zyn als de verzoeking hun te sterk werd wanneer er by het Voeren der onderhandelingen ook maar de kleinste kink in den kabel kwam Te Petersburg blyft men in politieke kringen van meeniog dut al wordt de vrede gesloten hy in ieder geval kort van door zat zyo Japan zoo heet het kent zyn krachten en sal spoedig een nieuwen unval ondernemen En dit voorziende is men niet erg gesticht over het beleid der regeering die de Japanneezen in vroeger jaren maar heeft laten begaan zonder zelfs op de hoogte te zyn van wat zy in het schild voerden Russland is door de gebeurtenissen als t ware overvallen eerst door de oorlogsverklaring daarna door de uitstekende organisatie vau de Japaosche ntrydmacbt en door het bewonderenswaardige élan der troepen En wat kan men daar tegenover stellen Niets dan wat schepen om de Roisische belangen te verdedigen want een krachtig leger is er in Oost Azië niet en het daarheen te brengen is een halve onmogelykheid aoolang de Siberische apoorweg niet klaar is Gezegd wordt dan ook dat de nieuwe Hossiitche minister van bnitenl zaken prins Lobanofi volstrekt niet tevreden in over de positie van Rpslaod in Oost Azië Maar wat er aan te doen nu Japan tot ontplooiing van zgn kracht gekomen is Voor voover bekend heeft Li Hnng Ghang van den Chineeschen keizer eeoe volledige volmacht ontvangen ten einde zoo het noodig mocht wezen alle eisohen der Japanneezen in te willigen Ia dit zoo dan is de m elykbeid met uitgesloten volgeus den bovengenoemden Engehchman dat Li in de onderhandelingen slaagt ïn ieder geval begryptLi Bung Chang beter dan een der hoogeambtenarende waarde der Europeesche beschaving en als iemand in staat is den vrede tot stand te breugen dan is hy het WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Zaterdag 16 Maart 10 16 6 41 10 45 7 10 Zondag 17 545 2 10 6 07 2 32 Maandag 18 6 30 2 25 6 51 3 319 Dinsdag 19 12 59 9 24 1 40 10 05 Woensdag 20 7 55 4 20 8 17 4 42 Donderdag 21 3 29 11 54 3 55 12 20 Vrydag 22 4 22 12 47 4 44 1 09 SPRINGTIJ den 27en Maart s m