Goudsche Courant, maandag 18 maart 1895

No 6610 Maandag 18 Maart 1805 33ste Jaargang mimm mmmi J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfare dezer Courant g eschiedt d a g e 1 y k met iiit7 ondering ran Zon en Feestdag en De pr s per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderHjke Kommers VUF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 reg ek k 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ECHT Oberiahnstein OIIUCTCUK DU VICTOMABRO I OB£RLJ HIISWN Maatschappij tot McploUatie der Victoria BroHf ffpiJfiStigd te Botterda m Z tidhfonk s Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat I Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet léerdet kennen Het is niet zelden dat geaeziog aBDbrengiende middolea toeva Hf ontdekt wordsa die in d handen van een bekwaam geneetheet eea goed Buccei hebban Waa niet PriesnitE de geleerde vestiger eer waterkuur methode wiena woonplasts een bedaraartaoord voor de ladende mensobbeid geworden is den eenvoudige boor F Henft niet eea Zweedsch miyoor Thura Brand genaamd een middel itegen vrouwensiekten ssn de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodiakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van eeuuwziekten begint er Itobt te komen en ook bier ii een weg geopend gewerden die op de ennvondigtla en natuurlgkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren ouferanderd aang wende geneeskundige holpmiddelea eod ala bijvoorb Bromium Tzer Arsenioum enz geheel te verdria i gen Er zijq vele menscïmn die uoob ziek nooh gezond sjjn eu tooh klagen dat sij rich in lichaam en rielallesbehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door eeu rlieg getergd wordelo en KW rioh eelvon en anderen tot last syn sender het te wilien Vele worden geplaagd of doof vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Daa sija er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Ëmdelijk Ijjdea de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte A 1 deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht eu eiken stand vindt zyn zenuwziek ea min of meer de Biaohtoffers der teefwyza vao onzen tijd Wie tot eene de r oategorïea van lijders behoort en ingelicht weosoht te wordea ot da iti king eener nieuwe methode adresseere zioh aan Amsterdam H CLEBA V k Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E Tan SAKTENfiOLFF Korte Hoofdstetg l l trectat LOBBY PORTOK Oudegracht by de Oaordbrng P S voor ien een onderrichtend gesohriftje over Zeuuwriekten ea Beroerte Toorkoming en Qea di gratis en fronoo verkrijgbaar gest wordt KEXXISGEriXG BDEGEMEESTER en WETHODDERS T n QOÜDA brengen ter openbarf kennis datj ter old ening aan rt 69 der Wek sn don 4 Juli 1850 StaatibUd no 37 atichriften Tan de ProcesBen Terbaal betrefiende de benoeming T n één Lid der Staten Tan ZuidHolland bedoeld b j de artikelen 52 en 67 dier Wet zfln aenseplakt in de Piitemteeg by de Spieringitraat alsmede dat geljke afaohriften op de Secretarie der Gemeente zjin nedergelegd alwaar daarian inlage kan worden genomen op lederen werkdag van de morgens 10 tot des namiddags 1 ure Gonda den 15 Masirt 1895 Burgemeester en Wethouders Toornoemd R li MARTENS De Secretaris BROUWER A van OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 14 MAAtT ilotkoera 9iy s loi Vi Vor krs lOlVi l l is 1081 83 83V 88 88 861 74 Vis 88 7V 106 73 88 86 89 110 78 39 1001 88 831 S6 981 97 s 1061 74 481 784 680 108 61 108 813 1381 78 lOSV IQIV T 97 69 83 1041 9b 1841 188 106 l 641 1 7V 987 65 90 106 1081 fluiBlAliD Cert Ned W 8 J i dito dito dito S dito dito dito S i Hoxsu OU Ooudl 18Sl 8 i ITIUI Iniobrg ing 1868 81 6 OovrlNK Obl m papior 1868 6 dito in lilver 1868 5 PoaTCSiL Oblig met ticket 8 dito dito 3 ansLAND Obl OoBt Se Serie 5 dito Oeooos 1810 4 dltobijBotlis 1889 4 dito bü Hope 18S1 I 0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Smh Perpet sobuld 1881 4 TnKJUJ Oepr CoDT leen 1890 4 Oee leeuiiig serie D Geo leeoioK serie G J DIDAra l p Beo v obl 18 5 iCmoo Obl Buit Bob 18110 lHMltH i Obl 4 onbep 1881 AwnuiAll Obligstiin 1861 S i RorrlUAM Sted leen 1886 8 NlD N Afr HacdslsT aand A endsb Tab My Gertlfioaten DoiiMaatsohappij dito Amb Uypotheekb psadbr 4 Oult Ml der Vorsteol sand l r Hypotheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aaad Ned UaDdelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr B Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTlKm Oost Hoog bankaaod RvsL Hypotheekbaak pandb 41 Akuoka Equit hypotb paadb S l l 64V Max L O Fr tien oert 6 HSD HoU XJ Spoarv Mij aand Mij tot Krpl T at Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito ISt 1 dito l lTiilI 8pootwl lt87 8 A Iobl S s 901 Znid Ital Bpwmij A H obl 8 PoLlN Warsobau VVeenen aaDd 4 Bdsl Or ïusa Spir Uij aand 6 fialtisohe dito aand 97V 100 l 99 18S 18 10 1001 46 91 1 8 l lOt s 691 118 lOOl 84 46Vs 14 l 3 71 190 1091 109 1C4 108 issVi 136 97 V ïaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kvrsk Gh Aaow Sp kap aaod 6 Losowo Bewast Bp Uij oblig Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWlat dito aand 8 dito dito oblig 4 18 8V 70 Allluu C iit Fae Bp Mij obl 6 Ohio k North W pr O t aand dito dito Win 8t Fetsr obl 7 Denver fc Bio Or Bpm oert T a Illinois Ceatral obl in goud 4 LonisT Ie NaahTÜleCert T aand Mozioo N Spsr Mij lehyp o 6 Miss Kansas T 4 pet pref aand N Tork OnUrio k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Faul Minn fc Manit obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 GlHADA Can Sonth Gert r aand Vn 0 Ballw fc Nar Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aaod Sotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand S Stad Bolterdam aand S BlLOIl stad Antworpenl887 S i Blad Brussel 1886 Hone Theiss BeguUr Oesellsch 4 OosTlNR Btaatslaeaiag 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Bfuji Stad Madrid 3 1868 Var Nin Bst Hyp BpoM oert 4 ADVERTENTIBN BeraUen tui een Dochter E M A T4K OATZ Thiib Omda U Maut 1895 Pro Deo 2 Aankondiging By Tonnis der Arrondissements Recbtbank te Rotterdam Tan don 31 December 1894 ia het huwelgk tnsschen HtSNDBIKJE DEKKER wonende te Berkenwoudt en TBVNIS VAlf DBB TELDEN wo nende te Nieuvierkerk ajd IJtet op Terzoek Tan eerstgenoemde Terklaard door echtscheiding ontbonden De Procureur T d Terioekster Mr M M SCHIM Vi d b LOEFF AdToeaat en Procnrenr Gouda 5 Aankondiging By Tonnia der ArrondissementsrecUtbstik te Jiotterdam den tienden December 1894 by verstek gevezen is ten Tetzoeke van CAROLINA PHILIPPINE LANGE pitrticuliere wonende te Bruisel het tu iiichen haar en JAN I A VID ALT particulier wonende te Rotterdam bestaande huwetgk verklaard door echtscheiding ontbonden met ai de gevolgen bg de wet bepaald De Procureur der eischereB Mr A C VAN BLOMMESTEIN Gevraagfd met Mei halfweg Scheveningen in een Gezin met Eindereu een bekwame REURENMEID P G ook voor HuiBwerk Loon 120 met opslag en 2ö Waschgeld Fr brieven onder No 2369 aan het Bureau dezer Courant Een ware 8chat voor de ongelukkige aiachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen iB het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING x Ji Rijrs HollandBohe uitgave met 27 afb Prgs 2 enldeu Ieder die aan de verBcbrikkelyke gevelgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlags Mï azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrog ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland D X QRANIta MA ABINa DU Frintenips TE PARUS Zenden gratis enfranco tet prachtig geïllustreerd IGDE KUII met ftoUandschen of franschen tekst bevattenda dt afbeeldingen der laatst uitfrekomeo modellen voor het Wlntepseiioen van klaederen hoeden enz voor heeren dames tn kinderen op gefrankeerde aanvraag aai I JULES JILUZOT è C PARIJS Staten van SE den wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneeni flranco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer deprU n te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen irelke voor de goede en prompte uitvoeringen Anr bestellingen benoodigd zyn Buutiingtn van 55 francs en hooger worAan met eene verbooging van 5 0 0 ViiM êftieht fffl otii oan Inkomende rockten in all ploaUêH vm Nederland aan hul bozorgti Da klanten hekben geene formaüieiten TOor de inklaring of andersinbs te vervullen 4aar ons riêxpéatUêhuit a ttüztndaal Noord Brabant daarmede belast is ttottda Saelpendruk van A Buhkmah fc Zoo uSwf Allerwege bekroond met Ëere Diploma 8 Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd DruiveD Uorst Honig Extract MELIANTHE VIT Dl UachinaleFabriek DE HOMOBLOËMs TAK H IV van Schalk Co geTestigd te Oravenhage Geen middel is ot kan worden nitgeronden welke de Melianthe OTertreft het is ONBEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraaobt en geneest ONMIVDBLIJK de strengste hoest en veroaderde borstkwalen Dadelijk na het gebrnik der MELIiNTHE doet zich de weldadige invloed gelden tiet groots debiet en de vele attesten aan de MbLIANTBË 1 wezen zgn de orertniging dat hare nitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MËLUNTBE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrniksaanwüzing voorzien van ons Bandelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenhage H Verkrjjgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B T WIJK Oudemater O het is vreeselijklll Gebruik alleen PUARMACEÜTIEK 8 KIESPUNMIODËL het eenigste dat de hevigste pynen binnen eenige minuten doet verdwyuen Zendt postwissel a 75 cent aan bet Pharmaceutiek Sureau Rotterdam en men ontvangt franco thuis een Doos Pharmaceutiek s Kiespij nmiddelen met Gehruiksaanw xing X t rooral op de Overal FBAI7SCHE ST00M7EBVSBU IH Chemiselie WasseheriJ nu H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Ko ing der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verren ran alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid ea volgens staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUiVËKSNAGAZIJN onder Redactie der beate Ealh Letterknndigen Maandeiyks Terschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnnr als Bomana Novellen Hiêtorische Verhalen Poëxia Allerlel BaaAtel Logogrtef JCebuê en en not den zeer lagen prBs Tan 6S CENT p r S maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maandscbrlft van Nederlaod P STOKVIS WATERREUS UlTOKTKft S BoBOH Zeer ITette Gesteendrukte NAmmiJES worden GELEVERD door A BaiNKMAN en Zn s 2 verkrijgbaar huxuUeeJceaijiff mot roodf lottorai I BINNENLAND GODDA 16 Maart 1895 Het getal kiezen volgens de op den 15n Murt 1895 vastgestelde Ijjsten bedraagt voor da Tweede Kamer UB6 voor de Provinciale Steton 1133 ea voor den Gemeenteraad 1132 Bijgekomen zyn respectievelyk 83 82 en 85 geschrapt 97 96 en 96 Op de gisterenavond gehouden vergadering der Timmerlieden vereeaigiog Recht en plicht n het bout en steenbewerkeri ilde St Joseph met heeren Patroons werd voorloopig besloten t n AagQstuB a s de loonen te verhoogea Heden is van de Werf Kromhont van B van Vlaardiogen alhier te water gelaten de Schroef stoomboot met twee schroeven genaamd ïSbenHaexerc geboawd voor rekening der heeren Gehr J en L Moraal te Zwartilois waarvan de machine en ketel wordt vervaardigd aan de Machinefabriek Delftshaven Dir etear de heer H de Bidder te Rotterdam Te Moordrecht moest voor een lid der gemeenteraad herstemming plaats hebben tus oben de heeren W Tom Oz en J de Jong UJz De nitslag dezer bentemming op Yr dag 15 Maart 1895 is als Tolgt Uitgebracht 106 stemmea waarvan op zich vereenigden de heer W Tom Dz 50 en de heer J de Jong IJJz 54 stemmea zoodat gekozen is de heer J de Jong IJJz Twee blanco biljetten waren ingeleverd De gebr Diamant ait Bchoonhoven en den Hai znllen op dea avoad raa Dinsdag 19 Maart 1895 by de Wed den Braber te Moordrecht optreden en bet publiek vergasten op voordrachten en muziek De oaam Diamant is te goed bekead waardoor het onnoodig is ieder op te wekken tot bywoning van dezen avond De entree prgcen vaa f 0 50 eerste rang en f 0 5 tweede rang maken het mogelyk dat reien er gebrnik van kannen maken Een ongeval dat goed afliep had gistermidd even buiten de kom der gemeente Moordrecht plaats Eea ledige vrachtwagea Wapannen met één paard werd bestaurd docr een voermaa die evenals zgoe twee gezellen bigkbaar te diep ia t glaasje hadden gekeken De voerman sloeg bet paard aanhoudend onnoodig es onverstandig met de zweep zoo f EViLLETOJ TEEÏÏGGEROEPEN DOOS HUGH CONWAY 80 Ceneri Itobts bitter Nu wordt mjj altes duidel k leide hij H verried eene samenzwering die weliioht een gouvernement zon omvergeworpen hebben en dat enkel om my uit den weg te krygen Die laaghartige venti Waarom niet mq alleen vermoord Waarom anderen mede in t ongeluk gesleept Antonj March I iQqn God I wat een schurk 1 rZIjt gij leker dat Maoari u verried F iZeker jal Da man die naast mij in de cel zat tikte het mij op den mour Hij was er achter ge komtn rik b rqp a niet vOevancenen kunnen soms met elkander spreken door op den tnssohenmuor te tikken De man die ia de oei naast mq tat was een van ons Lang vóór dat hQ volslagen kranktinnig werd door maandenlange eenurne opatniting tikte hij voortdurend op den muur verraden doorMacori Ik geloofde hem Hg was een te eerlek man dan dat bij eene beschuldiging zou doen zonder bewijs Maar tot uu toe kon ik het doel van t verraad niet gissen Het gemakkelijkste gedeelte van mijne taak was volbracht Met Maoari s gewaande bloedverwantschap was het uit Ka nosst ik varder gewaar woi w dat bet aan t hollen ging doeh al spoedig zgwaarts van dea dp in de fa gemakte waardoor het Eyn gang kwyt wae en stil hield Toen het paard uitgeapanueu was bleek het dat de wagen veel schade bad bekomen Mea liet dea wagen in den steek en zette de reis met het paard te voet verder voort Persoon lyke ongelukken kwamen er niet bü voor terwgl de beschadigde wagen later op den middag aan een ander voertuig gebonden werd weggehaald Door den Raad der gemeoote Reenwyk zga de jaarwedden van het te beooemeo oaderwysperaoneel als volgt vast ateld Aao vangsalaria f 525 met eeue jaarlyksche ▼ erbooging van f 25 voor elk vol jaar dienst by het openbaar lager onderwys indegemiente tot een mazimam van f 600 Ook de reeds in functie zyode onderwijzers ea onderwgzeresaen deeleo voor zooverre zy bet maximum traktement nog niet bereikt hebben in deze verbooging Woensdag avond hieid het Mannenkoor van den Protestantenbond te Haastrecht alhier eene openbare nitroering ia het gebouw De vi rBchilleade nummera werden uitstekend gezonf en zoodat men in alles kon bemerken dat de vereeniging vooruitging Dezaagnommers voorgedrageq door mej G P Mailer en het pianoDommer door dfêo direeteo TerhoogdiKi het geaot vaa den avond Een tairyke opkomst toonde veel belangstelling in den avond De heer Tidemao die voor zyn wij a handel reizende zich bevond in den op 1 Mei 1894 ie Barendrecht in brand geraakten spoortrein heeft de Maatsch tot expl van staati spoorwegeo gedagvaard tot bekoming van raim f 36 000 schadeloosstelling De heer Tideman wist destyds zya leven te redden door uit het coapé raampje van het ia brand staande rytuig te klimmen doch bekwam daarbg ernstige brandwooden aan gelaat en handen waaraau hy veel moet hebbeo geleden Men meldt uit Amsterdam Gisterenmiddag om 4 uur werd de hulp vao de brandweer ingeroepen hg een zwaren binnenbrand Singel by deTorenNlaia vermoedeIyk ontstaan door bet omvallen ran een petroleumkachel Eenige stoumspuiteu waren spoedig ter plaatse ea kort na t uitbreken van den braad gaf men water met vier slangen van de Yecbtwaterleidiag ea een Tan de stoomspuit Eoodat men het vunr bïoaen korten tyd meester was wie het ahcbtoffer was van die niisdaad nu reeds jsren geleden begaan en wat de reden was van die afsohuwelijlce daad Ik moest vernemen dat Macart s verklaring volkomen volaob was en ingeblazen door boosaardigheid andi rs lou ik bij mijne lange reis niet gewonnen hebben Ia bet wonder dat mi de lippen beelden toen ik dat onderwerp aanroerde Nu Dr Oeneti zeide ik nu heb ik een gewiohtige vraag te doen Had Pauline een minnaar vóót ik haar trouwde Hg trok de wenkbrauwen op yGjj s timmeraDiet hier gekomen met die vraag om van een aanvat van minneni id te genezen fiNeeo zeide ik wgij zult mijne bedoeling later hooren antwoord mij maar eens eerst i Zij had een minaoar want Maoari deed zioh ala zoodanig op en zwoer dac sij sgoe vrouw zou worden Maar ik kan n ten stelligste verzekeren dat zij zijne liefde nooit beantwoord heeft jyHeeft zij ook nooit iemand anders bemind Niet dat ik weet maar ik begrijp u niet reoht Waarom vraagt gq dat Misschien heb ik niet goed gehandeld jegens n mijnheer Vaugban maar uitgezonderd haar geestvermogens was Pauline eene volkomen goede vrouw voor u Gij hebt verkeerd gehandeld jegens mq dat weet gij Welk recht had mj mg eene vrnuw te laten trouwen wier verstandelijke vermogens gekrimkt waren Dat was omtrent ons betdon slecht gehandeld Ik was eenigszins ontstemd en sprak dienovereeD komstig Ceneri was niet op zijn gemak Als ik vergelding gewenscht had zq was hier hst zien vau dien ongelukkigen in lompen gehulden uitget rden man net de wsfeuohap raa t geea hem rerder wachtte ÏDe houderdeo Dieuwsgieriffeti die vaa alle Ipd kwameo toesaeljpu ZHgeo niet veel daar de braad ia het achterhoiii woedde eokele kamers braoddea gebepl uit Btst huis wordt bewooad door de familie Koster l e kioderen kooden nog tydig door de goede hulp vau het kindermeisje Koga de irap naar benedeo vlochten maar aan de vrouw 4 huizes die oog eenige oogeoblikkeo boven bleef om te trachten efi cteu en geld te redden werd deze uitgang versperd daar de rook zoo dicht wai dat er niet m er aan te denken viel de kamer te verlaten lu minder dan geen tijd httd de brandweer ladders tegen het buia geplaatst om mevrouw Koster te hutptekomeo Met een reddingalgn werd zj baar beneden gelaten Op kranige wtjze heeft de brandweer dit kaotttstuk volbracht De beer Koster was uitstedig Geldswaarden zgn door de vlammen niet verloren gegaan TegeA vyf Dor rukte de brandweer weder in die door haar krachtig optreden weder ernstiger ramp heeft voorkomeo De cummaoflanfe Meier leidde de werkzaamheden te Katwyk a Z is een aansli geplef d op faat leren vaa dn O De dader iemaad Tan 23 jaar had reeds sedert laag veroadersteld dat ds 0 hem bedoelde toen deze ia de catechisatie hem aaaziende had gezegd God £ i0k en hoort allee eea gek woord kan wei aena $ oed vallen Dt man wilde dat de 0 hem verzekerde dat hy niet de bedoelde persooa was De heer O gaf hem die verzekering doch hiermede niet tevreden ging by tobben ea meeade hy zich te moetea wreken De man is ter beschikking van den officier van justitie gesteld Te Goes heeft het ijs byaa aog een slachtoffer geëifiobt Een kaaap v Z genaamd was roekeloos tot middeaop de Vest getoopen toen hy eensklaps door het brooze ys zakte Hy wist zich aan het ys vast te houden terwyl mea van den kant hem een ladder toestak Deze was echter te kort waarop bet jongere broertje van den dreakeliag zich eea touw liet ombindea en moedig over het ys voortstapte Ook hy zakte er door vóór hij zyn broedei bereiken koa maar fluks wierp hy hem eea eind touw toe dat deze greep waarna ze bpoedig beiden aan wat werden getrokken Men meldt uit Harliagen Yoorbygangers bemerkten gisteren hoe een buis op de Voorstraat vol rook wrs en daar bet btnoeogaaa door de gang niet mogelyk tdeek drnnif ii ze door de achterdeur hiunen dat alltjB 70U de mate gfvuld hebben an t geen het meest wraakgierig gemoed zou hebben kunnen wenscben Ik verlangde geene vergelding an alles kon men zien dat bij waarheid sprak toen hg mij verzekerde dut Pautine nooit bemind had Maoari s leugen was te uiet gedaan zooals ik wtil daaht toeu ik de laatste maal haar ohoon gelaat had aangestaard Fauline was onschuldig ais een engel Maar nu moest ik nog weten wie de man waa wiens dood haar een tijd in bare vermogens gekrenkt had Ceneri sloeg eon ontroerenden blik op mg Giste hg wellicht wat ik ham nu zou vragen F Zeg mg nu eens zeide ik den naam van den jongen man dte door Maoari te Londen is vermoord io tegenwoordigheid van Pautine zeg mij eens waarom is die vermoord Zgn galaat werd aschgrauw Hg seheen ineen te zullen linken zonder taal uf teeken te kunnen geven tonder de oogen van mg af ts kunnen houdea Zog mg eens hefhoalde ik Wooht ik sal u alles goed herinneren dan weot gg dat ik goed ben ingelicht Hier staat de tafel hier staat Maoari aobter den man dien hg met zgnen dolk vermoord beeft bier Zit gg en aohter u staat nog een man mot en litteeken over de wang lu de achterkamer voor de piano zit Pauline Zg zingt maar houdt ploUelingop toeo de vermoorde neervalt Is debesohrijrioggetrouw Ik bad levendig gesproken in woorden en gebaren Ceneri s ooren hinden elke syllabe opgevangen zgne oogen hadden elke beweging gevolgd Toen ik wees naar de veronderstelde positie van Pautine keek hij met eeu snellen ontstelden blik alsof hg verwachtte dat K op ews sou blaaeukomeD Ujj trachtte nist vonden de aoliterkaraer in rook un vlam en een jufErouw in zwym en reeds door den rook bevaugi u Ten spoedigste werd na hulp verschaft en werd mej v H nog tot sichaelre gebracht Eene matras was hy de kachel in brand geraakt en by de pogingen tot btassehen had de juffrouw in het aangezicht en aan een der armen belaagryke brandwonden bekomen Men hoopt dat alles nog terecht zal komen Men zal zich herinneren dat in den loop van Februari een tot eea aadere godsdienstige gezindte toegetreden R K prinstur eene voordracht zou houdea in een der locaten van den Dierentuin te s H e maar dat de directie van het K Z B G inmiddels meeode te moeten terugkomen op haar besluit om de zaal tot dit doeleinde voor bedoelden spreker beaehikbaar te stellen Door den persoon die zyne bemiddeling bad verleend om de zaal voor gemelden voordracht te huren werd tengevolge van de weigering vaa het K Z B G eene vordering tot schadevergoediog by den kantonrechter ingesteld welke bedeu behandeld ea toegelicht werd door mr Qaintus die f 90 oor directe en f 100 voor iodirecte schade vorderde Als directe schade teagevolge vaa de gelgk pi bet noemde eenzgdige en ontydige contractbrank noemde pleiter de gemaakte advertentiekostea de ciroulairea waarby de lezing all verrallen weid aaogakoadigd eoi terwyl iadireote schade zoa zyn geledea omdat het plotseling verbreken raa eea contract door een zoo geaccrediteerd genootschap als het K Z B G onwillekeurig terug moest staan op de moraliteit van den huurder der zaul Mr Baraett Lyon bestreed namens dan directeur vaa den Dierentuin de vordering o a op grond dat de hoarder blykens geplaatste advertentien zya woord niet had gehouden dat zyn voorwaarden wai ronder het K Z B G zyn zalen alecbt beschikbaar stelt Buitendien was de directeur door den eiscber niet wettelyk in gebreke gesteld zoodat reeds op dien grond de nitspraak niet ontrankelyk kon heeten Uitspraak beden over 8 dagen Uit Opsterlaod wordt gemeld dat er na de uitreiking der biljetten van den boofdelyken omslag merkbare verbetering in den toestand der gemeente komt De belasting komt veel beter binnen dan mea gedacht had en d gemeente oatvanger moet soms tot in den racht doorwerken om al het ontvangene te hoeken De onderwyzera hebben dadelyk han tractement uitbetaald gekregen de nauwkffurii heid mgner beschrgring te betwisten Ik wwihtte tot hg zioh herstellen zou Zjjce oogen stonden akelig zijn adem stokte Ik was een oogenblik bang dat hij op de plaats dood zou blgven k Bohonk hem een glas wijn in hg nam het met eene bevende band op en dronk bet uit Zeg mg zgneu naam eens herhaalde ik Wat had hij met Pauline uit te staan F Hij kwam weer fajj stem Waarom vraagt gij dat aan mg F Pautiue kon u dat even goed gezegd hebbeu Zij moet haar volle verstand teruggekregen hebben anders wist gij dat alles niet Pauline heeft mg niets verteld tfDat kao niet zgn zg moet a alles verteld hebben Niemand anders zsg die misdaad dien moord want dat was het Ër was nog ienand andera tegenwoordig behalve de personen die ik genoemd heb tteri keek mg met verwondering aan Ja er was oog iemand die er hij toeval bijkwam een man die wot hooren maar niet zien kon e u man voor wiens teven ik in de bres geoprongeo ben als voor mijn eigtiu Ik dank u dat gg hem het lavon gered hebt Bedankt gij mij daarvoor Waarom gij F Zoo gij iemands teven gered habt was hst ket mijne Ik was die man Waart gg die man I Hg keek m met bijtondwe attentie aan Ja nu herinner ik mg die geïaatatrekken Ik heb at telkens gedacht dat uw gelaat mQ soo bekend voorkwam Ja ik b gp het wout ik bea dokter zijn uwe oogen geopereerd F Ja met het beste succes