Goudsche Courant, maandag 18 maart 1895

WlDterdlenst 894 95 AaogevaogeD GOUDA SOTTXRDAU 1 October TUd vao Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 18 18 18 81 18 68 1 06 1 18 11 88 1 91 KOTTIRSAH 7 30 8 48 9 88 10 11 08 7 96 7 47 8 08 8 18 8 81 89 8 88 7 46 8 07 8 18 OODDA DEN BAAO 18 11 18 81 18 64 1 87 8 86 4 48 8 87 6 69 7 18 1 0 4 87 0 11 1 11 ir ir 8 10 1 17 8 08 6 88 g w 1 86 ff 8 81 1 88 8 80 8 80 18 4118 81 1 88 1 87 4 86 8 88 8 86 8 41 7 48 eOl DA CTElOHT 10 08 10 19 10 86 18 48 8 88 8 61 8 18 4 47 11 09 8 87 10 80 11 17 8 46 8 07 6 08 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 898 O U U A A M 8 T M 10 08 10 88 8 81 4 47 10 88 11 1 k MO liéi 3 10 DEN H AAO 00 DDA a Haga 6 48 7 80 7 48 8 0 B SI 9 4610 1811 8818 16 L8S $ Ai S 4K 8 48 4 1B 4 48 S l 7 7 S OI 9 86 Toorb 8 64 f t m t 10 18 1 44 k a t w 4 48 7 06 N dL d6 iJ f t 1 V f V f 7 11 Z Zegw6 0r K 9 w n 10 80 1 68 f 8 7 8O 9 B Kr 6 14 f B B B 10 8 S 04 b b b b b b 7 S6 Ztv M 6 19 B B B b B 10 41 r 8 09 f 6 09 7 81 10 Onada 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 61 18 0818 46 8 80 2 46 8 16 4 18 4 48 6 80 5 4 7 48 8 88 10 10 O T K E O H T G O U D A Utreefat 6 88 7 60 9 9 8811 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 694 48 6 80 6 86 8 09 8 808 5910 84 Woardeo 6 68 8 11 10 1611 60 18 86 8 48 4 16 6 47 9 119 84X0 81 Üadswate 07 8 19 JÉfc b b b 4 S4 p b b w 9 19 Gonda 7 80 6 88 9 84 MHMl 8 O yff l 8 T B 1 D A M 0 O U D 1 AKBterdas W 1 60 8 16 9 66 11 11 11 80 t SI 4 86 4 88 7 B0 10 00 emda TJO 9 04 10 44 19 10 1M8 8 10 JO M8 9 88 11 10 14 U 1S Stfttan Oanerftftl 2e Kih Ziitiug ran Donderdag 14 Murfc 1895 Het debat orer de motie Dobbdlmaan tea Toordeele van beschermeQde rechten werd roortgeset De heer t Hooft TerkUarde zich een groot Tooretander der motie Hy toonde mei oyfert aan den achteraitgaog vao den landbouw de daling der pachten en de lagere npbrengit van den grond Bescherming is een nationaal belang Zonder deze zal het Land verarmen en de werkloosheid toenemen Gaat men na niet over tot bescherming dan zal men orereenige jaren er toch toe moeten komen maar inmiddels zallen het Land en heb Tolk benadeeld worden Ook de heer Trajen verdedigt de motie Bescherming is Blechts een der middelen om de sociaal economische trenrige toestanden te verbeteren maar is volstrekt noodig wegens den achteruitgang van den landbonw die werkt zoon el op het land als in de steden en tot gevolgen heeft verarming volkaverloop naar de steden met toenemend gevaar voor de atnkweeking van socialisme Matige graanrechten zgn noodig tegen den dnurdereu broodprigs zal opw en een stijging dnr loonen De heer Zyima achtte te bezwaren tegen bescherming sterk overdreven en ontkende dat de broodprys aanmerkelyk zal stggen Hg achtte graanrechten bepaald noodig nu vooral door de concurrentie en de muntquaestie de toestand van den landbouw veer is verergerd Ook hy meende dat uu of later toch tot graanrechten zal worden overgegaan De beer De Boer bad gezonder denkbeelden over deze quaestie doch scheen ook niet ongeneigd een klein graanrecbt te beSeo De maiden speech van den tegenwoordigen afgevaardigde nit Zaandam was in vele opzichten zeer verdienstelyk al was ook deze niet in staat over bet belaogryk vraagstuk nieuw licht te versjtreiden Het dient echter erkend te worden dat de heer De Boer nog eens met juistheid heeft aangetoond dat graanrechten wel in staat z n den grondeigenaar tebevoor deeten ten koste van den broodverbruiker doch dat sg niet vermogen den landbouw als bedr f in eenig opzicht duurzaam te steunen De heeren Lambrechts Travaglino en Kerkwgk spraken nog vóór de motie De motie ondervond beFtrgding van den heer Van Alphen De heer Van Alphen te nabtj bekend met het leven van den kleinen landbouwer dit geen graan teelt voor de wereldmarkt maar voor eigen gebruik en voor veevoeder beeft practisoh inzicht genoeg om de economische omwenteliog c die hg van graanrechten voorziet af te wijzen Maar bovendien heeft hy andere bezwaren tegen een 200 algemeene motie als de heer Dobbelmaoo voorstelt En omdat uit politiek oogpunt de motie niet anders kan zijn dan een oorlogsverklaring tegsn dit bewind bg sanoeming zwanger van politieke gevolgen en omdat zg in haar onbepaaldheid en gemis aan beperking groote onzekerheid omtrent de dadelgke practische bedoeling omvat In de gemeente Schotterland verspreid zich al meer en meer het gerucht dat in administratie der compagnie an Dekama Cuiks en Foetsvennen onnauwkeurigheden ontdekt zgn naar men wil tot een belangrgk bedrag Door de commissarissen is dadelgk een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek ingesteld Dit zoo ten gevolge hebben dat de nagelatenbetrekkingen van den vroegeren administrateurzonden worden aangesproken tot dekking vanhet tekort Ü D De inwoners van Triest werden Dinsdagavond zeer oaaaogenaam verrast door een grooten springvloed die huooe stad twee tot drie voet diep onder water zette Het was t en negen uur in den avond De koffiefanisen waren propvol Plotseling rolden 8 40 8 7 8 64 9 01 9 10 7 88 7 88 7 88 7 7 88 8 8 10 8 19 i 8 i 88 e d 80 Moordnsht t mtamiknk Otpdlt Kottndim 1 ottndiB kpdli Mlwwtrbrk Uaordnekt Ookda 7 80 1 88 9 09 9 87 10 49 Z T U 7 48 8 47 11 01 BI K1 7 47 f Z Z lgw 7 68 8 6 11 10 N d L d 8 0 Toolb 8 07 9 08 11 98 iHtg 8 18 9 18 9 M 10 07 11 87 ewdl 8 86 40 7 68 8 09 8 81 Osdtw 6 80 8 64 Wtwdn 8 89 7 08 8 18 VtntU 8 18 7 88 88 8 41 9 8 40 I 8 81 Ml Oottdtt AnutMdu Wp f roote golven over de laag gelegen wijk bg de Dst Het water stroomde de koffiehuizen binnen Verschrikt klommen de gasten op de stoelen maar ook bier waren zg noff niet buiten het bereik van het natte en konde element De meest doortastende heeren stroopte den pautalon omboog trbkken schoenen en kousen nit en waadden door het water naar buis Ook tnkele dames liepen op bloote voeten door den vloed De minder snel beslotpuen echter overL deo zus en zoo lietea zich de voeten natspoelen eu werden ten laatste op kruiwagens of handkarren naar hnis gebracht De vloed steeg inmiddels en overstroomde ook hooger gelegen gedeelten der stad Joist tegen bet uitgaan van den schoowburg atroomde het water de zaal binnen tot groote ontsteltenis van het publiek dat niet wist waar zich te bergen Ook hier ontdeden velen zich van kousen en schoenen de dames werden uit het gebouw gedr en Tegen elf uur stroomde het water naar zee terug na in de winkels en kelders zeer aanzienlgke schade aangericht te hebben De Fransche geneesheer Bougon schrgft op grond van vele waarnemingen dat bg een wetgflboowd meosch de lengte van bet lichaam in den regel 6 maal de lengte van den loet bedraagt de afstand toF ebpn neus tm het begin der hoofdharen gelgk is aan driemaal de lengte van den neus en dat deze even lang is als de ooren Gewoonigk is ook het hoofd zeveaiiaal begrepen in de lengte van het lichaam Eien tgu eten waardeerea is een groote kunst Veel menachen leeren het nooit Anderen zgn van hno vroegste jeugd aan reeds veelbelovende discipelen van LucuUus en als ze ouder worden ontwikkelen ze virtuositeit m hun bespiegelende opmerkingen over de kunstwerken van Vatel Masr de fyuproever heeft de etennkunst niet alleen lief omdat ze zgn verhemelte prettig prikkelt en zgn tong atreelt maar omdat een lekke schotel met een fgn glas wgu hem uit de lage sfeer van bet alledaagfiche naar de hooge vizioenen van welbehagen en Troolgkheid voert omdat een welrooriiene tafel hart en geest opwekt Het bovenstaande lezen we in een brief van iemand te Londen in het Dagblad Zou die man niet weten dat zulke fanfaronnades zulk pochen op verfgnde weelde en hooge vizioenen van welbehagen c een pgagken indruk maakt op die menschen veel rooter n aantal die z lls gewoon eten reeds eer zouden waardeeren omdat reeds dit hun vaak ontbreekt Dat de menschen die t zich kunnen veruorlooven lekker eten niemand zal daar iels tegen hnbben maar hunne persdiebaren moesten er niet met zoo o ophef in de krant over Bchrgren Dat dient nergens voor en werkt alecht Indien de scbrgver t N v d D van isteravond inziet dan zal hg daarin bv 1 enige mededeelingen vinden omtrent hetüfficieele namens het Britsolie Lagerhuis ingestelde onderzoek aangaande de werkeloosheid 10 Engeland Een lid der commissie uit hetliet Huis die dat onderzoek instelde dewerk man afgevaardigde Keir Hardie schattehet getal werkloozen in het Vereenigd KoniaIrgk op 5 raillioen Mej A W De Graaf eene alleenwonende luodisbe in de Landstraat te Vlaardingen gaat l ewoonlgk eiken avond te visite bg hare zoster die in de Schoolstraat wooiit en sluit dan steeds zorgvuldig baar dear Toen zg gisternirond echter van een dergelijk bezoek huiiiwaarts keerde vond zg de deur open en bat lot van een kastje verbroken Al spoedig bleek dat daaruit waren ontvreemd een gouden dameshorloge een paar jiiweelen bellen en een étui met zilveren leI eitjes De beneden bewonera wiaten te verLllen dat er in de afwezigheid van de bestolone tweemaal aan baar deur was gebeld dus liad da dief zich blgkbaar vergewist of er niemand thuis was 19 08 9 40 10 4i 18 88 9 48 10 88 11 08 11 09 11 18 11 86 9 81 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 I lO Ol 10 11 8 89 9 87 11 06 11 18 9 49 II II W B 0 V 58 t f io xo lO It 11 88 11 48 fi SS S fi7 7 4B 8 88 i LU fi 87 f 7 19 10 87 fi 4B 6 17 8 07 I SB lO SI 6 818 811 18 9 1110 18 7 4B I St Ml 8 88 Woensd f ochtend om uvan mr is te Westkapelle een buis ingestort De man was naar zgn werk de vrouw met twee kinderen betond zich in de woniug oen klei g fct uk muur een dear en raamkozgn is alles vit nog van bet hnis staat De arme bewoner heeft veel schade daar zgn toch at niet rgk inboedeltje de neervallende pannen en steenen grootendeels is vernield Persooulgke oogelukken kwameu niet voor Deo 5 Maart 1895 beeft de ouderlgke woning te RotterdauD verlaten de lö jarigo Wilhelmiua W geboren te Brussel sprekende HoUandscb Frausch en Duitsch Zg ia vermoedetgk in gefsiachap van een Franechmao genaamd Jules C 26 jaar De commisearis van politie in de Ie afdeeting te Rotterdam verzoekt opsporing van beide personen aanhouding van de minderjarige en ook van Jules C indien mocht bigken dat hg zich aan schaking of eenig ander misdrgf heeft schuldig gemaakt Door de politie te Haarlem zgn aangehouden en naar het Huis van bewaring overgebracht de gebroeders W en J Weathof ood 16 en 14 jaren en C Bom oud 15 jaren allen aldaar woonachtig die in een onbewoonde villa aan het Kenaupark de looden afvoerpgpen in de badkamer en iu de keuken de pijpen van de duin waterleiding moedwillig hadden afgerukt ontvreemd en dsarna verkocht Door het verbreken van eene glasruit hadden zg zich toegang verschaft Zg zgn reeds vroeger veroordeeld geweest Bg Breda zijn de Igken van twee landbouwers uit Beek A v d Einden 65 jaar en J Oonii 55 J8ar opgehaald Beiden waren zonder permissie de spoorbrug overgegaan t n hadden niet bemerkt dat de brng open was Ëen enkele misstap in hef duister deed hen te water storten en verdrinken In de Beemster ringvaart Noord Holland j t a twee kinderen door het gs gezakt en verdronken In Noord Holland zgn ge meen te ont vangers Iie een aalaria hebbeu van f 50 per jiar Marine io vredestgd De Spaansche kruiser Reina Regente die d m Marokkaanachen gezant naar zgn land terdggebracht heeft vertrok Zondag van Tanger naar Oadix maar is waarschynlgk met man en muis vergaan De kruiser had 420 man aan boord Op de kust te Ceuta en te Feriga zgn overblgfeelen van een sloep en sMnvlaggen van dat schip aangedreven Gister werd in de Spaansche Kamer gevraagd jf de regeering iets naders vernomen had De minister Sagasta deelde mede dat overblgfselen van een kruiaer op verschillende plaatsen der kust zgn gevonden en hji vreemde Lit de Reina Ëegentec was verongelukt maar met zekerheid kon hg dat oatuurlgkiuiet zeggen De Reina Kegentec ia een twee schroefsluniser in 1877 gfibouwd metende 5000 ton ui n had een snelheid van 20 knoopen in het uur en was gewapend met 18 zware en 4 Il rolver kanonnen Deze kruiser behoorde tot iu beste schepen der Spaansche marine De Iala de Luzon c is nit Algeairas vertrukken om da Reina Begentof optesporen Naar men te Fargs beweert ia daar berucht ontvangen dat een Fransche stoomboot de Reina Regentec heeft gezien Het vaartuig was gestrand bg Accetunas Bajas Da Fransche boot poogde het schip te helpen in lar kon het wegens den hevigen storm eo d hooge zee niet bereiken 7 10 4 80 4 67 8 04 8 11 6 80 1 46 1 88 8 09 8 09 8 16 8 68 8 08 8 10 6 17 6 88 8 80 6 48 9 80 1 44 4 10 e O U O A 11 60 18 80 4 08 18 40 8 48 18 08 De heer H W Hoowink te Hengelo Geld die voor de rechtbank te Groningen heeft ierechtgestaan ter zake van rervalaching en verduistering schreef naar aanleiding van de voorloopige berichten dienaangaande deiier dogen in t N v d D In de eerste plaats heb ik nooit iets vervalscht of verdoistenl Dit is natnurlgk zeer gemakkelijk te zeggen maar hoop en vertrouw ik ook vast te kunnen bewgzen Veronderstel nu eens dat ik werd vrggesproken begrgpt men dan niet wat mg aandoet wanneer een geheel onbewezen zaak op die wgze als in sommige bladen geschiedde aan het publiek wdrdt medegedeeld Ik heb vergissingen gehad die ik onmiddellgk bg ontdekking na eene door mg zelf ingestelde vervolging heb hersteld Nu is het toch zeker dat ala ik het verduisterd had dat ik dan se zeker niet zoo hebben vervolgd doch had dat bedrag dan toch zeker voor de vervolging geboekt Na de overgave van mgn kantoor heb ik nog f91 moeten bgpassen voor vergiasingan die ik evengoed in mijn nadael kan hebben gedaan Onmiddellgk heb ik dit gestort Iedereen kan toch wel begrgpen dat eon ont cer die f 2000 erd ent z b trcK king roor f 291 niet er aan waagt Hg zal natuuriyk voor zoo n klein bedrag veel liever beslag laten legfrea op zgn tractement Na duB zeer waarscbgoiyk nu reeds aangetoond te hebben dat zoo n gerecbterigke vervolging niinatens genomen zeer vreemd is waar ik dan ook van vele geachte ontvangers achrgven over krgg wil ik echter de werkelgke reden mededeelen Het is niet omdat iemand er een cent schade bij heeft gehad of ooit zoo konnan lijden want mgn borgtocht bedroeg bijv f 14 500 nomina maar do geheete aanklacht eo allea wat er bg annex is berust op woede en wraakzucht van dezen naam schrapte de redaatie van t Nieuws dia niet eerder zal rusten roor hg daaraan heeft voldaan en ik uit de rg van fatsoenigke eerlijke menschen en ontvangers ben geschrapt Intusschen heeft het O M bij de rechtbank gisteren tegen den heer Houwink 6 maanden gevangeniaatrnf geëischt wegens zes valsobheden in registers Dinsdag 12 Maart 1 uur namidd wsi de gsbezetting in de Boven Merwede geheel opgebroken tot aan den benedenmond van de Waal Met drie gsbrekers werd toen het werk m de Waal voorgezet eo over gemiddeld 250 M breedte h t gs opgeruimd tot bg Znilicfaem welke plaats in den namiddag van 14 Maart werd bereikt De genietroepen te Werkendam en de torpe diatpu te Schoonhoven keerden uaar hnngarnizoen terng SL Ot c Wat in vgf jaar niet is geschied zal de volgende week in de Spaarneatad plaats hebben een tentoonstel ting nl van bloeiende bolgewassen waardoor vroeger niet alleen tal van Nederlanders maar zejfs buitenlanders hierheen werden gelokt Daarvoor ia beschikbaar gesteld de groote zaal der sociëteit De Vereeoigingc Het programma vermeldt 132 wedstrgden waarvan 20 voor hyacinthen 22 voor tulpen 12 voor nareissen terwgl de overige betrekking hebben p de vele bol en knolgewassen welke tegenwoordig meer eo meer in den smaak vallen Ook rnikers en versieringen zallen een plaati erlangeu Tal van gooden zilveren en bronzen eerepenningen zgn uitgeloofd o a een gouden medaille van de Koningin en vier van de gemeente Haarlem 9 40 9 47 9 84 10 01 10 10 11 90 11 80 8 10 8 68 4 80 9 08 4 46 4 68 6 08 8 09 6 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 41 9 80 t t 8 80 10 M 4 40 8 11 Vrgdag 22 Maart te 1 nor heeft de feesteIgke opening plaats Het hoofdbeafcunr der Alg Vereen voor Bloembollen cultuur dat in deze het initiatief nam rekent op een druk bezoek a aande op de ervaring van vroeger en het vele bezienswaardige dat hier bgeengebracbt wordt zal daaraan wel niet te twgfelen vallen Id de vei adering van aandeelhouders der Dianuwtsiyperij maatHchappg c welke Maandag a s te 2 nar in het Rondeel Doelenstraat te Amsterdam plaats heeft zal teveos het 50 jarig bestaan der Maatachappg herdacht worden De akte van opmaking dagteekent van 18 Maart 1845 en werd op betzelfde uur gepasseerd in hetzelfde gebouw dat nn welwillend door de tegenwoordige eigenaars voor de vergadering wordt afgestaan Slechts twee oprichters zgn nog in leven en wel de heer 8 W Jitta de tegenwoordige president en zijn mede bestuurder de heerM Z Dresden Het bestuur i voornemens na afloop der vergadering het gooden feest eenvoudig te vieren nadat een voorafgaand bezoek 1 nor aan de fabrieken op de Nieuwe Achtergracht 170172 is gebracht Aandeelhoucleri die hunne aaodeelen niet hebben gedeponeerd hebben toegang op vertoon van hnn aandeel Hat Hof te Leeuwarden heeft arrest gewezen tegen H N Seh 27 jaren geschorst onderwgzer aan de O L school te Nieuwe Scnans tnans in bechcenia die uuur üo Iwcübbank te Winschoten wegens ontucht door een onderwgzer met aan zgn zorg of opleiding toevertrouwde miuderjarigen is veroordeeld lot 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf mee bepaling dat de preieutieve hechtenis in mindering zal worden gebracht voorts mat ontzetting van de uitoefening van zgn beroep Het Hof heeft geen termen gevonden om een geneeskundig onderzoek te bevelen en beveatigt het De Rechtbank te Leeuwarden heeft twee schippers van Hindeloopen ter zake dat zg in den ipoortreiu naar Leeuwarden over den Notaris Tjebbes van Workum sprekende hebben gezegd dat hg een dief was de grootste dief van Friesland seo valsoh testamentmaker en dat hg een valsch testament foor de wed R Theunisse gemaakt bade schuldig verklaard aan eeuvoodige beleediging en aan Smaad en veroordeeld ieder tot 2 jnaanden gevange nisstraf De Rechtbank te Lpeuwarden heeft B J B ood 60 jaren commissionair io effectea W ens het pl en van onzedelgke handelingen met een negenjarig meisje veroordeeid tot 4 mnnnden gevangenisstraf Van een goederentrein ontspoorden gisterochtend eanige wagens tusschen Oldenzaal en Hengelo Een doy wagens werd omvergeworpen met het treurig gevolg dat den zich daarin bevindenden remmer een been werd verbrgzeld De meeste treinen ondervonden vertraging ten gevolge van het ongeval ook en vooral hft postvervoer Te Gem Drenthe is de woning van een bakker tot den grond afgebrand De dienstbode kon het huis niet tgdig verlaten en kwam in de vlammen om Men schrgft uit tioes Sedert giateren is men te Strgen Tolen met twintig ploegen aan het werk gegaan om den Zuiddgk te dicbt6n waarm dH men binnen veertien dagen gereed hoopt te zgn De dichting van de doorbraak is thans zoo ver gevorderd dat het bovenvlak van den gefondeerden dam in het wegf ealagen dgkvuk bg laag water met het niveau der Schelde ieIgk staat Daarmede is men tot een moeielgke hoogte gekomen want toen men met de meeste BOrg beproefd had de verhooging van den dam voort te zetten nam de vloed twee dagen later alles weer weg wat men te voreo rerricht had Na wil men trachten bg stil Wtder de opening in ééa tij te dichten Dit moet in enkele uren bniten de gierstroo men geschieden en daartoe zullen driehonderd man tegelgk aan bet werk worden gezet Hoe groot de kracht van het water is kan bigken uit het feit dat dezer dagen eso zinkstok middendoor gebroken nit het water opdook en met den stroom zoo snel wegdreef dat een sleepboot het moest achterhalen het zal nn afgebroken en opnieuw gemaakt worden Toen onlangs aan den heer Blommestein l j ign aftreden als burgemeester van üharlois een huldeblgk werd aangeboden zongen een Tgftigtal leerlingen der scholen 1 4 en 6 hem en danklied toe Dezer dagen heeft de heer Btommenstein aan iedar dier kleine zangers een kinderboekwerk in prachtband doen ter hand stellen met bet eigenhandige inschrift Aan nit erkeotelgkheid voor en tot oea undenken aan het lieve zingen op 1 Mkrt 1S95 De ond bnrgemeeater van Gharlois Bloioce8Teih Twee deikundigen zallen een onderzoek instellen naar de zeeweringen in de Belgische badplaatsen in de eerste plaats Ostende en BUnkenbergfa Vanvege het hoogheemraad Bohap Delfland is aangewezen de heer J Oroenendaal Jz ingenieur en door de gemeente s Gravenhage de directeur der gemeentewerken de heer J A Lindo BuiteDlandsch Overzicht De commissie uit den Duitscheu Egksdag heeft met 17 tegen 11 stemmen par 4 van het tabaksbelastingontwerp verworpen Deze paragraaf bevat het beginsel van de belasting op het fabrikaat Men zal nu waarKchgnlgk beproeven door verhooging van het invoerrecht omstreeks 6 10 mitlioen mark meer uit den tabak te balen In het Ëngelache Lagefhuis stelde kolonel Howard Vinoent de volgende mutie voor Het Buia overwegende dat de vermindering der markten voor Britsche koopwaren ten gevolge van den onbeperkten invoer van bnitentandsche producten de oorzaak is van de toenemende werkloosheid en den achter uitgang van industrie landbouw en scheepvaart is van oordeel dat het de plicht der regeering is zonder verwgl maatregelen te nemeu tot bescherming der B itsche industrieete belangen f Deze motie werd met 105 tegen 35 stemmen verworpen Minister Bryce president van den Board of Tradei had verkliard dat de regeering hei vrghandeUtelael zal bigven aanhangen en elk protectionistisch voorstel zat bestrgden Sedert geruimen tgd viel io de Fransche politiek geen zoo langdurige kalmte op te merkeu als tegenwoordig mag worden geconatatferd Sedert het heengaan van den heer Casimir Perier en den rnl van het ministerieDtipuj verheugt iedereen zich in een welbe bagelgke ontspanning Zelfs de kamer die in de daf en van Dupuj a premierschap de eeue stormachtige zitting op de andere liet volgeo houdt zich rustig doet of de algemeene politiek is verbeten en doet zaken d w z beraadsUagt nog voortdurend over de befj rootiuf Wat meer levendigheid in de politieke wereld te Pargs heeft de laatste dagen de heer Waldeck Ronsseau door een redevoering grbracbt te SaintEtienne gehouden zgn Inndgenooteo er opoieow aan herinnerend dat zg ia hem hebben te zien den aanstaanden grooten minite rpreeident Met groote warmte verdedigde bg de politiek wier kampioen hg ia die welke hg en zgu vrienden noemen eene van een vaste regeering met vryzlonige b gtn8eleu welke men zonder omscbrüving kan heeteu een conservatief republikeinsche staatkunde Zich beroepend op Gambetta schilderde de heer WaldeckRoussenu deze politiek als eene welke zich ten volle bewnat is van haar rechten en plichten van haar ouafbankelgkheid en haar kracht Opdat dit mogelgk zg is eenerzgde nuodig diepe earhied voor het beginsel der scheiding van de machten en aan den anderen kant hg hen die de verantwoordeUJkbeid der uitvoerende macht dragen een juiste blik eo vast omsobreVeD beginselen want aldus verklaarde de s reker indien het waar is dat een man ionder begin selen een ppeibaar vgand is niet minder waar IS dat beginselen eu denkbeelden slechts een üoode letter zgn als er t en mHuoen met vasten wil eu krachtige overtuiging zgn die ze toepassen Door alle republikeinscfae bladen van gematigde kleur wordt deze rede van deu hner Waldeck Roobseau luide geprezen Niemand noch gematigden norh radicaleo verhelen zich dat hier een man heeft geaproken die ereed staat zoadra hg geroepen wordt de nacht in handen te nemen en uaar zgu woordeo te haudeten Maar de beer WaldeckRousaeau maakt geen haast hg wacht geduldig het oogenhlik af waarop men zgn diensten verlangt De hertog van Orleans de pretendent doet weder iets van zich br oren Hg heeft thans een correspondent van dsn Martin in vertrouwen genomeo en hem medegedeeld wat hg hoo t Tan de toekomst Frankrgk zeide de hertog gaat gebukt onder bet juk van aocialisteu en vrg metselaars eo hg is de aangewezen man om het volk zgn vrgbeid te hergeven De rallies c die zich tot de Republiek bekeerden znlleo zeker eeoa hun dwaling inzien De Paus heeft de republiek erkend als een voldongen feit doch Z H zou den hertog zgn zegen niet ontbonden als Orleans den troon van Frankrgk besteeg De hertog besloot met de mededeeling dat zgn werken met gunstig gevolg bekroond wordt en dat hg iu Frankrgk zal verscbguen zoodra hflt land behoefte heeft aan een redder Bg de algemeene amnestie door den koniog van Italië verleend zgn alle gevaDgeDitstra n van minder dan 3 jaar kwgtgescholden de overige tot op een derde Taiuimuard behalve de vonnissen wegens moord die onveranderd zgn gebleven Natunrlgk komt deze amnestie boofdzakelgk den velen veroordeelden op Sicilië do te Carara ten goede die twee jaar geleden Mn den opstand hebben deelgenomen maar ook wordt er o a de Fransche kapitein Bomanin aan deelachtig die wegens spionnage veroordeeld wu In de EngeUehe bladen en ook in de Iudép beige komen oitvoerige telegrammen voor over de jongste toepassing der Lynchwet in Amerika te Waldenborg in den staat Colorado Zondag j l vielao eeoige Italianen den herbergier Hizson in zgn woning aan en mishandelden hem op ergerlgke wgze De herbergier overleed reeds den volgeoden dag tengevolf e vaa de wonden die hem waren toegebracht Met behulp van honden kwam men den Italianen op bet spoor In t geheel werden er nofcen gearresteerd en naar de gevangenis gebracht Maar ondertuaachen had het gepeupel besloten de Italianen te lynchen De wageo waarin de Italianen werden vervoerd werd aangevallen door verscheidene gemaskerde ruiters de koetsier kreeg een kogel door het hoofd en vier Italianen bleven eveneens op de plaits dood De overigen wiaten Waldenbui te bereiken natunrlgk onder geleide en we den toen opgesloten in de gevangenis Maar niet tevreden met de genomen wraak wilde de meoiftte ook deze vgf Italianen lynchen en split alle bewaking vielen nog twee hunner als slachtoffers der Woede van het grauw De corresp der Indép onderstelt dat hieruit wel e n politiek incident zal ootstaau miBschiea even ernstig als dut van New Orleans eanige jaren geleden Naar aanleiding van den moord op den chef der pohtie Henuesty aldaar door een Italiaiiu gepleegd werden toen de persouen wofjens dezeu moord in hecbtenin genomen in de gevangenis door het volk afgemaakt Deze zaak werd ten letste in der minne geschikt doch niet dea nadat de Italiaaosche gezant te Washington zgn paspoort had ingediend en naar Rome was teruggekeerd Ook tliaudl l bet incident wel geen ernstiger gevolgen hebben maar toch de regeering der Unie mag eindelgk wel eens op krachtige maatregelen bedacht zgn om aan dergelgke schanddaden een einde te maken De corresp van het Bruaselache blad zegt dat tegenover zulke ruwe zeden van de Amerikanen de veiligheid der Europeanen in de Unie een wassen neus ia en de redactie laat zich in een leadernog wat scherper uit in dezer voege uit De toepassing der Lynch c wnt is te begrgpen in een lund waar de anarchie heerscht m ar ze mag verfoeilgk beeten io Staten die zeggen beschaafd te zgu Totdusver stonden bgna alleen negers en kleurlingen aan die wraakoefeningeo bloot maar nu is het al zoover gekomen dat men zgu Woede koelt aan blanken aonder de uitspraak der reenters af te wachten Men weet dat de Italiaaosche gezant te Wasbiogton reeds stappen gedaan heeft om van de regeering der Unie eeu flink optreden m deze zaak te verkrggen Wellicht zal de regeering thans wat beter uit den hoek komen dan twee jaren geleden bg bet incident te New OrleauB KEXXISGEf iJXG BÜRGEMEEoTEEt en WETHOÜDBaS der Gemeente Gouda gelet op de Wet vao dea 4 len Jiili 1850 taat b ad uo 37 regelende het Kiesrecht BreDgen ter algemeene keania dat de lysten aanff zende de personen die binnen dere Gemeente tot het kiesen van Leden van de Tweede Kamer der Staton Generaai van de Provinciale Staten en van deu Gemeenteraad bevoegd zUQ loctd DÏff al9 die Lusten nu zijn herzien aUmede de Staat hen aauw izende die van deze Lyste n zyn moete n worden geschrapt gedurende veer tien dagen v ao des vooimiddags 10 tot des namiddags 1 ore ter inzage van oen ieder p de Pkatselgfe e Secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze Lynteo en Staten zgn aangeplakt de eerst aan den ingang van de Stoofsteeg bg de Markt de tweede in de Faterateeg bg het Weeshnis en de Voorts wordt herioDerd dat elk de vereischtan van Kieeet bezittende bevoegd ia togen de Ljjsten bez iiu i in te dienen wanneer daarop 1 Zgn naam o die van een ad der tegen do bepaling van Ari 8 dor Wet nii t of niet beboorlgk voorkomt 2 De naam v in iemand ia gebraicht di hetzji een of meer dor inde Kiezers gevorderde vereischleu mist f f nitnesloten is hetzg op de Kiezerslgst eener andere geroioente staat En eindelgk dat de bez i en binnen Teertien dagen ca do dagteekeni ng dezer kennisgeving by verzoekschrift op iJogezegeld papier door de nor dige bowgjstnk keu gestaafd aan den Gemeft teraad behooron to worden ingodieod Gouil d a 15 Maart 189 i Burgemeester en Wothoi idets ornoemd B L MARTENS De t iecretatis BBOUWEB mil A van OS At Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam U rorkra 1017 slotkoars tv loi 101 108 101 8 Vl 88V f a 7 4 97 1 l 8 l S 74 7 i 110 78 t V lOÜ Tté 80 los 1 lOSV UO usv 1 8V 78 loiv M V tt v mm g 18 10 1 Il l Vi 188 t 101 u MH 84 U81 y KüV o m i io v 7 i lOOf 100 100 188 18J1 l 100 11 47 18 Vi 106 8V 70 70Vi 11 100 V n 286 1 0 10 lOBVi 109 104 108 H8V l 8V 97 MV fiiDaaisUfn Cert Ned W S iVs dito dito dito 8 dito dito dito SVï HoMOxa Obl Goudl IBSl SS i Itaub InBohrfjTÏDg 1868 61 K OosTBNO Obl in papier 1868 B dito in zilver 1868 6 PexTüOiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 ftusujiD Obl Oost S Ser e B dito Oecon 1880 i ditobyfiotbi 1880 4 dito b Hope 18S 80 4 dito in goud Ie 1888 dito dito dito 1884 8 Spanji Perpel sohuid 1881 ToaKUi iepr OoDV l eo 1890 4 Geo leeuing sene D Geo leemsK terie O i DiDArB IiKP Aeo T obl 1808 B Mkxioo Obl Buit Soh 1890 VsNazuKUi Obl 4 onbsp 1881 AUBTBanut ObUgatien 1861 SVi RoTTBanuf Sted leen 1886 8 i Nan N A fr HacdeUv aand Ai ndso Tab Mu Gertifioaten DtfUUaatHhappij dito Arab Hypotheekb paadbr i Üult M der Torateol tand s Gr Uypotbeekb pudbr 4 NederUodsoha bank aaad Nfld Uandelmaataoh dito N W k Foo Uyp b pandbr 5 Rott Uypotbeekb pandbr 4 Utr Uypotheskb dito 4 OosTBNB Ooat Hong bank aaad Htisl Hypotheekbank pandb 4V Ambouu Ëquit hypoth pandb 5 Maxw L G Pr Lien oert 6 Kan Holl IJ Spoorw My aaod Mij tot Bxpl V St dpw aand Ned Xnd Spoorwegm aaad Ned Zuid Airik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito I lTiJJB Spoorwl 1887 8 A EobLS Zuid ltal Spwmij i H obl 8 PoLBN Warsohau Waanen aaad 4 RusL Gr Rum Spw M aand 8 BaltlHbe dito aaad Fastewa dito aand 8 Ifrang Dombr dito und I 1 ILank Oh AEow Sp kap aaad 6 Losowo 8 wut Bp lli oblig Orel Titebik dito obUg tZoidWsat dito aand 8 dito dito oblig 4 AHBKnu Ceat Pao Sp U obl 6 Ohio Ie North W pr 0 v sand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert v a UlinolBCeatral obl in goud 4 Louiav k NaahvUleCart r aand Mexico N Bpw Hy lehyp o 6 Uiai Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario fc West aaad dito Peaas Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp ia goud 8 St Paul Mina k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B Ganjloi Cao South Cert v aand riN C Ballw Ie Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij und i Rotterd Tramweg Maats aand i Nbd Btad Amsterdam aand S Stad Uoilordam aand BlLOlB Btad AntirerpeQl887 Vi Btad Brussel 1866 S i HoNo Theia Regullr Gesellsoh 4 OosTBNR BtaaUieening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 Bfxkjb Btad Madnd S 1868 Ver NBD Bai Hyp Spoh oert i üurKerlljken Siana GEBOREN 13 Maart Arie onders W C de Keizer en E Edelman 14 Maart Maria JoBepha Aotooia onders J B van Catz en E M A Thier Margaretha Adriana onders A G Arkonbont en T Verbeek 15 Maart Gerardus onders H J Verblaanw en H Diebrink 16 Maart Trgatja Johanna onders J Langeraar en A Logthart Engolina Johanna onders J de Jong enE J de Bruin OVERLEDEN 15 Maart M de Jong 60 j 16 Maart H dsn Blijker 2 m ONDERTROUWD 18 Maart 0 C Moret te Amsterilam 28 j en M J Flm 21 j T Linnekamp te Amsterdam 22 j en C Rabouw 22 j WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s aronds Hoog Laag Hoog Laag Maandag 18 Maati 6 30 2 25 6 51 3 319 Dinsdag 19 12 59 9 24 1 40 10 05 Woensdag 20 7 55 4 20 8 17 4 42 Donderdag 21 3 29 11 54 3 55 12 20 Vrijdag 22 4 22 12 47 4 44 1 09 Zaterdag 23 5 06 1 81 5 23 1 48 Zondag 24 5 40 2 15 5 55 2420 SPBINOTIJ den 27en Maut s m