Goudsche Courant, maandag 18 maart 1895

Dinsdag 19 Maart 1895 33ste Jaargang PAJRXJrs No 6611 Wgf b 4e Mits hwKMu ts Jukt lay sv iWierPahiExiiBllBr Vat i I wsiuim te nOllMlË COIIBAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H s jrAnkerfaiB Expener Vit te 1 lsr lim m Te Gouda bg A WOLFF Markt A Uib en ÜE LAAT en VAN SON apotheker Mark L van WANKUM Alle dagen zgn voorhanden V E R S O H E ZOUTE BOLLEK STROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbe schuit GOUDA LANGE TIENDE WEG De Vitgare deier Courant geschiedt dagelijks met uit7X ndenng yan Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ i ro Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regek è 60 Centen iedere regel mee 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gopac fin Bois f 1 40 da Liter D COaRAC KN BOIS tbh d 8 i4t4 Anonyma wordt gvUvitd In Tan Ml 6 Liter iDboud ToowlBa ïi Ui iï ö I r P r yAW HAlaiI BOOS P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT üosthaïen B U Gouda Visitekaarten 0NBEETRO7WEAARTEH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en apoedig afgeleverd ter Boeken CourantDrokkery van A BRINKMAN ZN EN lAAmHABASIJN B VAN TONGERLOO Korte xroenendaal ADVERTENnCN Dr P H G TAM ITBRSON betaigt z n hwttelgkea dank Toor de Tele blgken van belangstelling dezer dagen oaderronden Kolossaal is het nn thans de SIQAREN in het DepAt van A Hllieo Lange Tiendeweg No 2S bgna weggegeven worden Sen ieder zyn Toordeel doet en Tan dezeTOOideelige gelegenheid gebrnik maakt Betaalt geen S i meer doch 2 Betaalt geen 3 J meer doch 2Vi I Betaalt geen 3Vi meer doch 3 te GOUDA ten oTerstaan Tan den Notaris Q C FORTUÜN DROOGLEEVEB Op MiANDAG 18 MAART 1895 des morgens te 11 nren in het Koffiehms BAU£oiiu aan de Markt Tan No 1 Een mim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de WesthaTen te GoTOi Wflk B No 195 Te aanvaarden 1 MEI 1895 Het huis beTat 6 Kamers Keuken 2 Kelders zolder enz No 2 Ben goed onderbonden HUIS en ERF aan de breede zijde Tan de Karnemelk loot te GoDDA WJk B No 502 Terstond te aanTaarden No 3 Een HUIS en ERF in de Vlamingstraat te GooDi WSk O No 373 Terhnurd bg de week TOor ƒ 1 No i tot 9 Zes naast elkander gelegen perceelen BOUWGROND elk breed 3 50 Meter Tooraan in de Heerenkade in de Korte Akkeren ie GooDA Kadastraal bekend in sectie E No 1569 groot 6 Aren 30 Centiaren Terstond te aanTaarden No 10 Bon MOESTUIN of perceel BOUWGROND met SCHUUR in de Korte Akkeren te Gouda Kadastraal bekend in sectie B No 785 en U19 te samen groot 8 Aren Terstond te aanTaarden En No 11 Een HUIS waarin BROODBAKKERIJ ERVEN en GROND aan den Langen Tiendeweg te Godda Wflk D No 43 met eene uitgang aan de Houtmausgracht Te aanTaarden 1 MEI 1895 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den dag der Telling Tan 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 oren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemden Notaris FORTüUN DROOGLEEVER te Gouda TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consnlteeren Tan 10 tot 5 uur HOPm fdiee oude ♦ m SCHIEDAMMER if lS Merkt NiaHTO A P Verkrijgbaar bij PEETERS Jz A 1b bewijs ran ohtheid ii eaohet en kurk ateed voorElen van den naam der Firm P HOPPE M N B Dames Attentie 0Tl kt H bMte oQfchadelykste eo f f Dukkslylcate poetamiddel Toor Heereo en vooral damea en Klnderschoenwerk la de Appretuar van C M MUIIff k Cs IJ B ll Beatti8tr l4 Menlette o I k QiiV op naam en fabrlekamerk Virfcryikur ky Mmtm Wlak m MkMmrwk i twlta Hinf M aafcWi Maa w aa H rt liiB W aNf M ral n M GEITEYEE Pl W sst 76 oiirt SB 1 26 le Iwcli Toaiksata ia 4e messts Afothiku m U r Ad HleHer Oe BottmUm Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis en franco de jfunerale geïllustreerde catalogus in de hoUandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JtLUZOT C PARIS De stalen der nieuwste m odestoffen in voorraad bijdiiPpintemp worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie in alle talen Handelamerk G die Hoest februikt uit de Blikken Trommel TAN N KATER en Co Gedeponeerd OBONINOEK Elk stukje heeft dO vorm van een zittende Eat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct by onze bekende Verkoopers Verkrygbaar bg A WOLFF Drogist Markt Gouda H T D WODDEN W PERK Moordrecht M ZIJ DERLAAN Stolwflk W J T DAM Haastrecht O T WIJK Ondewater D T INGEN G MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C T EEUWEN Waddingsveen H S 6R0ENENHTEIN Boskoop J T BERGEN M RENSINK Benthnizen A BALET Zoetermeer Zegwaard P T BOHBMEN Maakt dat je er bij komt og slechts enkele dagen duurt de GROOTE fiillMEMFElinm IN HET Voorjurs OpmimiDg vanaf ia A Al DAG 181 A ART en de overige dagen der week Gebrs DE RAADT Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notarii Q C FORTOIJN ÜROOGLBEVER op MAANDAG 18 MAABT l895 onmiddelök na de tegen dien dag aangekondigde veiling van onroerende goederen in het Koffiehuis Uarmoni6c aan de Markt van No 1 Ëen goed onderhoaden W00I HIJIS BRF en TUIN aan de Spieringstraat te öoude wgk F no 19 7erhnnrd bg de week Toor f 2 50 No 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN met afzonderlflke BOVENHL IZEN aan de Peperstraat te Gouda wak K no 268 268a 269 en 269o Verhuurd bg de week no 263 voor f 1 30 no 268a roer f 1 25 no 269 Toor f 1 40 en no 2694 terstond te aauraarden No 4 De onverdeelde helft in een PAKHUIS en ERF met bovenwoning aan dejemzalerastraat te Gouda wyk F no 4 Verhuurd per 3 maanden voor f 32 50 No 5 Een HDIS ERF en GROOT STUK GROND in den Zak te Gouda wflk L uo 288 beneden terstond te aanvaarden en boven verhuurd bg de week voor 80 cents No 6 tot 13 Acht naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND in de 4e of Baggnenkade te Gouda wgk R no 420 tot 428 Verhuurd bg de week no 420 en 423 tot 425 elk voor £ 1 25 no 421 22 voor f 1 40 no 426 en 427 elk voor f 1 20 es no 428 toor f 1 15 No 14 Een HUIS ERF en STUK GROND in de 4e of Baggnenkade te Gouda wgk R no 441 Verhuurd bg de week voor f 1 25 En no 15 Een HUIS SCHUUR en ERVEN met BOOMGAARD en DIJKGROND wgk C no 26 aan den Haastrechtschen dgk naast het Roosj8 gemeente Baastrecht i samen groot 14 Aren 22 Centiaren Te aanvaarden 1 MEI 1895 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris FORTDUN DROOGLEEVER te Gouda FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische Wïsscherij VAK H OPPE HEIMER 19 BruUhade BoUerdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en vonren ran alle Heeren en DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plnche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25o o gedaald omda Snelpendruk vaa A BBunuuif Ie Kook Te stoomen goederen ala nienw afleverbaw in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GODDA 18 Maart 1895 Zaterdag nacht zgn D d B en F B S die in beiohonken toestand verkeerden met elkander aan het twisten geraakt het eind hiervan was dat 3 met een mes aan hals en aangezicht werd verwond B werd eveneens verwond en verkreeg eenige wonden De heer Burgemeester dezer gemeente beloeht heden middag het Iiraelitiaoh OodeVronwen en Mannenhuis In de algemeene bondsvergadering van het NederlandschWerklieden Verbood welke 14 eo 15 April deies jsars in d Geeliinck te Amsterdam gebonden wordt komen de volgende vraagpunten aan de orde Afd Boskoop Wat kan bet Verbond doen ter nitbreidiog van het kiesrecht Afd Gouda Acht de algemeene vergadering het wenachelgk dat met het oog op versterking van het Verbond door het centraal bestuur een congres worde uitgeschreven waartoe alle vereeoigingen worden oitgenoodigd die in meerdere of mindere mate medewerken tot het verkrggeo van maatschappelgke hervormingen en staatkundige rechten binnen de grenzen der wet In Mei zal te Pargs op het Champ de Mars een tentoonstelling gehouden worden betreffende jachtwezen wapeoboekon enz Het plan bestaat om de Nederlandiche inzendingen gezamenlgk einde Maart uit ons land te venenden De Belgische inspectenr van politie die onlangs te s Hage vertoefde in verband met een daar te lande gepleegden diefstal heeft hier onderschsiden voorwerpen van dien diefstal afkomstig o a vele horloges in beslag genomen Het Gerechtshof Kamer van strafzaken behandelde Vrgdag een bekende zaak Men zal zirh toch herinneren dat in de laatste dsgen van November in de dagbladen mededeeling werd gedaan tan een brntule aanranding welke in den middsg van 29 November op de Bierhaven te Rotterdam heeft plaats gehad jegens een der golddragers van do Gemeentegasfabriek aldaar Een dtielol individuen had den bejaarden FEUILLETON TEEUGGEROEPEH DOOS HUGH CONWAY 87 Gq kont na goed zien maar toen Ik kon niet worden miileid gij waart blind gij Mgt ni ta jrik Mg nieta maar ik hoorde alles Eo OU heeft Pauline u alles verteld f ffPauline heeft er niet over gesproken Oenen stood nogmaals op en in groote gemoedsbeweging ging hij in de kamer op en neer terwyl Jq keten rammelde Ik wilt het wel mompelde hy in t lUliaanioh i ik wist het wal dat snik een misdaad niet verborgen kon blijven Toon wendde hq lioh weder tot my Zeg mg eens hoe gij dat altea weet Teresa aou liever sterven dan OBS verklappen Petrdff is dood hy ia krankzionig geatorven zooals ik u zeide TKt dexe laaUte woorden maakte ik op dat Petróff die derde persoon was dien ik gezien had en de man die door tikken aan den wand Oeneri had ingelicht omtrent Maoari i Terraad Was het Maoari die af ohuweüjko verraderP Neen hij self was de eigenlijke moordenaar maar die bekentenis zou hem syn doel doen miasen Z mj eens hoe weet gy het V i de hij fik loa hei n wal zeggan naar ik vermoed dat gelddrager afgewacht en terwyl de eea hem een hand peper in de oogeo wierp traohtte dö aoder bem den zak met geld welke hg onder den arm droeg afhandig te maken terwyl de derde gereed stond om zich met den bait te rerwyderen De wel bejaarde doch nog krachtige gelddrager hield evenwel èo geldzak èa zya aanrander vaat tot dat er hulp kwam opdagen die den hoofdaanlegger van de aanranding aan da politie overlererde De Rechtbank te Rotterdam veroordeelde twee teden van dit edele driemaoBchap A J J T W bootwerker tot 8 jaren eo H J D arbeider tot 6 jaren gevangenisitraf terwyl de dei de beklaagde werd Triigeaproken Van dit vonnia zyn de veroordeelden zoowel als de ofBcier van jnstitie in boogf r beroep gekomen en dit beroep werd thans door hot Hof behandfld ErenaU nn de Rechtbank te Rotterdam ontkenden de beide reroordeelden allen schold aan het hun ten laste gelegde De derde beklaagde was niet verscbenen Ëen getuige decharge werd door het Hof gehoord Hiwr verklaring moest strekken om de aanwezigheid van peper in den zak van des beklaagden overjas te rechtvaardigen doch die verklaring had niet veel te beduiden Nadat adv generaal mr Teldere bet Hof nut nadruk gewezen bod op het hoogst ernstige van deze bruUle aammdiDg op klaarlichten dag in een volkryke bourt van Rotterdam door personen wier verleden hoogst ongunstig ia requireerde Z H EdelGestr bevestiging ran het veroordeeleod vonnis De verdediger adv mr H J M de Vries betwiste in hoofdzaak de qualificatie door de RotterdamHche Rechtbank aan de bewezen feïteu RCgeveo Wat den eersten beklaagde aangaat kan z i alleen sprake zijn van poRiug tot diefstal en wat den tweeden betreft alleen van medeplichtigheid niet van mededaderschap Overigens vond pleiter de getuigeuverklariogeu niet in zoo groote overeenstemming met elkauder als de ambtenaar van het O M Pleiter cnnclodeerde tot vryspraak saboidiair tot het opleggen van een mindere straf In de zaak van den moord te Bussum werd Zaterdag door den ambtenaar van bet O M tegen Goelmaa en Mombers belden een levenslange gevangenisstraf geëischt By het voortgezet getuigenverhoor in de zaak van den moord te Bussum legden Vrgdag de geoeexbeeren hunne verklaringen af ook de vadur van het vermoorde meisje en de buur g j mij niet gelooven zult fftJ niet gelooven 1 riep hy met drift Ik geloof alles van dien nacht Hij is mij nooit uit de gedachten geweest mynheer Vaughan De waarheid heeft my vervolgd tot in de gevangenis Ik ben niet veroordeeld om eene staaUmisdaad maar mijne sententie ia indireot de wrake Gods over de daad waarvan gy getuige zyt geweest Hot was duidelijk dat Caneri niet Eulk een verstokt booswicht was als Macari Hy had ten mloste een geweten Bovendien daar hij blijkbaar bijgeloovig was zon hij mij miasohien gelooven ali ik hem meedeelde hoe ik aan die nauwkeurige kennis kwam Ik zal het o zeggen antwoordde ik mits gij my op uw woord van eer belooft mij de volle waarheid te zeggen aangaande die vreeaalyke misdaad en mijne vraaeo eerlijk zult beantwoorden Hij giimlachte bi ter 3Hj vergeet mijne positie mÜQheer Vaughan wanneer gy spreekt van oer Toch beloof ik u eerlijk te zullen antwoorden Derhalve verhaalde ik hem zoo kort en eenvoudig mogeiuk al wat er gebeurd was al wat ik gezien had Hy huiverde toen ik hem dst vreesolijke visioen Spaar mij leide hij ik weet alles Duizende keereo heb ik het getieo of heb er van gedroomd het is my altyd by Maar waarom zyt gy hier gekomen Pauline zegt g heeft thans nagenoeg al hare vermogens terug zy had a alles kunnen S wüde o eerst spreken Zy is hersteld maar ik ben een vreemdeling voor haar en aoo uw antwoord niet ti il als ik hoop dat het xyo aal en w j Ikaadex aiamr mu van der Schier een der eerateo die het lykje zagen werden gehoord De uog geen drü jarige Bertua Meioders Jansje s broertje verklaarde dat hy twee soldaten in huis had geaien en dat Coelmau Jansje had geslagen on os den grond geworpen Vau der Schier eo zgoe vrouw hadden het gilleu van het kind gehoord ook eeu paar andere buren hoorden tvee gillen met tusschenpoozen van een paar minuten Bg het voortgezet verhoor zgn noch door de Amaterdamsohe Rechtbank verscheiden getuigen gehoord De houding der beklai den was dezelfde als Donderdag Coelmau zat ineengedoken neder OD scheen te suffen terwgl Momber immer op haar qui vive was en alle strikvragen met handigheid ontdook No in onze Tweede Kamer wordi beraadslaagd over de motie van den heer Dobbelman over de verhooging van invoerrechten ia hei niet overbodig den blik te werpen op hetgeen thans in Duitschland plaats heeft Het bno ddoel der motie is te komen tot de heffing van graaorechteu ten einde den prys van het koren te doen stygen Ia Duitschland is de Agrarische party reeds tot de evertuigiag gekomen dat hooge invoerrechten niet zullen baten om den inïandschen iraanbouw voldoende te helpen Vandaar bet bekende voorstel van gnuif Kanits c s om een staatsmonopolie van graanverkoop in te voeren De regeoring moet in dat stelsel met uitsluiting van anderen al het ingevoerd graan opkoopen en tot zoodanigen pi s verkoopen dat de iulandscbe graanteler eenaroldoenden prys behaalt voor lyu product Dat dl productiekosten in verschillende deelen des lands oiteenloopen en als men de slechtste en sleobtat bebouwde gronden tot maatstaf neemt de betere enorme winsten ten oadeele van de overige bevolking zullen behalen wordt als bgzaak beschouwd Maar het voorbeeld werkt aanstekelyk Nn hebben ook reeds de wyngaardeoiera aan de Moezel den Raad van State verzocht voor te stellen dat al de ingevoerde wyu van staatswege wordt opgekocht en bovendien de zoogenaamde kaustwyu £ n dan moet de Staat ais wyrihaodelaar optreden en zyn voorraad slechts zoo verkoopen dat de iolaodiche wynbrouwer winst maakt met z JD product Hetzelfde wordt ook gevraagd voor suiker en jenever Zoo wil men van den Staat een groothandelaar maken in allerlei wareu wier voortbrengers thans door overproductie vaak reeds door verkeerde staatswetten uitgelokt in ong legPoheid verkeeren fpAls er iets i9 dat ik kan doen om de misdaad eenigstiDB goed te makou begon hij haastig nOij behoeit alleen de waarheid te zeggon Luistrr Ik hield uwen medepltohtige voordenpigenlijkenmoordenaar Ëreomin als gy kon hy dat ontkennen maar by rechtvaardigde de daad i HoeP vroeg Oeneri met drift Ik hield even op Ik keek hem strak in t gezicht om zyn gelaat goed gade te slaan eo de waarheid niet enkel uit do woorden te vernemen vHij verklaarde mij dat de jonkman op uwe aanwijzing was vermoord omdat hy oOodI hoe kao ik het herhalen I omdat bij de minnaar was van Panline haar verleider die weigerde haar te trouwen Zeg my nu de waarheid I de volle waarheid I Die laatste woorden gilde ik meer dan ik ze sprak myue bedaardheid had ik verloren terwijl ik oau dien onmonsch daoht die met een spottenden glimlach den oaam van Pauline te schande had gemaakt Ceneri daarentegen werd kalmer toen hy de bedoeling mijner vraag begreep Toen ik daarop ia zijne verwonderde oogen de volslagen ongegrondheid las van die vuile beschuldiging faad ik den man hoe slecht hy ook was en bezoedeld met onschuldig bloed van vreugde kunnen omhelzen J Die JQQge mensch dïejongen dien Macari mot zijnen dolk doorboord heeft was Pauhne s broeder het was Antony llaroh myn zusters kind 1 DKRTXENDB HOOFDSTUK Eene TreeMl jke bekentenU Toen CeDori die onverwachte openbaring gedaan had wiexp bg siobi mot het hoofd over i ne verma Van dit opkoopen van baitenlandsche producten tot hetzelfde wat de bionenlandsoha betreK is de atap niet groot Zoo wordt de Staat allengs in socialistische riohUug gedreven Het is dan ook reeds vaak aangetoond dat het protec ionisme met zgn toeuemenden aisoh van staatsbemoeiing en staatsin menging nietl anders is dan sooialisme en een van de slwsht ste soort Het maakt de geheele bevolklog tjosbaar aan de geldelijke belangen van een betrekkelgk klein gedeelte en treft dMrbg vooral de onvermogenden Ter aanvulling van het enige dagen géU den opgenomen bericht omtrent de verordeoing op de heffing van deo hoofdelyken omslag te Ansen diene dat daaromtrent geen kon besl is genomen daar de minister van Binnenl Zaken bezwaar heeft gemaakt de verordening ter goedkeuring aan de Koningin R entei voor te dragen De minister acht de door den Raad vastgestelde h ffiuS niet overeenkomstig art 243 der gemeentewet geregeld naar grondslagen die voor een redelgken maatstaf van het inkomen der belastingtohnldigen te houden zgu De beteekenis van dit wettelgk voorschrift wordt volgens den minister miskend wanneer het stelsel der be lasting verordening leidt tot znlk eene einduitkomst dat de heffing qiet geugd kan fr rden in redelgken zin naar den mutstaf rstt het iu komen te geschieden De minister acht de vooi estelde heffing de bier bedoelde grens ran redeiykheidoverschredeu Het is daarby niet te doen om oorer molenden of mi u vermogenden niet of waioïg te laten betalen uf om eene niet onbillgke versterking van de lasten op inkomens van aanzienlijk bedrag maar klaarblgkelyk om eene stelselmatige overbrenging van lasten van den welgestetden middenstand op de meervermogendeu ofschoon de lasten evenzeer ten bate komen vao de eersten als van de laatstgo□oemdeo □ Deze verschuiving van lasten laat zich noch met de bedoeling der wet noob met de billijkheid rymen en er worden dan ook daarvoor geene aannemelgke gronden bggebracht De heeren Prinsen Vlasveld en v Loeoen gemeente secretarissen te Wormerveer £ ukbnizen en Beverw k zyn dezer dagen bg den Minister van Binnenl Zaken op andieotie geweest ter nadere aanbevfling van het adres aan H M de Koningin Regeota waarin zg met ruim 355 ambt enooten verbetering raa hon positie verzoeken gerde armen voorover op de tafel als in wanhoop Ik zat als versteend werktaigelgkherhalende yPaulioe s broeder I Antooy March 1 De laatste spor o van dan iufamen leugen waren uit myne ziel weggevaagd maar de misdaad waarin Ceneri betrokken was werd er des te voivohrikkelgker door Z j was nog erger dan ik vermoed had Het slachtoffer eeo naaste bloedverwant I zyn zusters kind I Niets kon worden aangevoerd daoht my om die misdaad te verontschuldigen of te vergoelijken AI bad hy dte niet beraamd of doen uitvoeren bij was er by tegenwoordig geweest had geholpen om alle sporen uit te wissoheoi had tot voor kort op vriendaoha ipelyken voet gestaan met den man die de daad bad uitgevoerd Ik kon nauwelijks den afkeer en de versobiingbedwingea dis ik gevoelde tegenover het diepgezoukeo wezen daar voor mij Ik kon van verontwaardiging b na geen geregelde taal vinden om naar de redenen t vragen van Eulk eene daad Maar ik moest jiu eanmaal alles opgehelderd hebben Ik bad niet noodig woorden te zoeken De gevangene bief bet hoofd op en tag mij aan met deerntawaardige blikken fOy deinst voor mij terug I Ooen wonder Toch ben ik met zoo schuldig als gij denkt Zeg my liever maar eerst alles I die verontsohuldigingen zal ik later wel hooren als er nog iets te zeggen valt om zoo n misdaad te verontsohuldigan I Ik sprak zooals ik gestemd was kortaf en bmI veraehttog Fimtt wrwl