Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1895

Woensdag SO Maart 1805 No 661S 33ste Jaargang fiOüDSCHE mmmï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg re deier Courant geschiedt d a g e 1 j k met tmzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco pér post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r el è 60 Centen iedere regel meor 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 unr des midd WATERGETIJDEN TE GOUDA s aronds Hoog Laag 6 35 3 18 8 17 4 42 3 55 12 20 4 44 1 09 5 2 J 1 48 5 55 2 20 6 51 3 319 8 niorgeng noog Laag 6 40 3 05 7 55 4 20 3 29 11 54 4 22 12 47 5 06 1 31 5 40 2 15 6 30 2 25 27en Maart 1895 Dinidag 18 Maart WoBBsdag 20 Donderdag 21 Vradag 22 Zaterdag 23 Zondag 24 Maandag 18 SPBINGTIJ den ADVERTENTIBN TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 w nitgezondeni Zondags te consnlteeren van 10 iot 5 unr HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIËR nit de Kloostorbronworj DE SCHAAPSKOOI c Tilburg door onderscheidene gense heeren aanbeTolen als verwerkend en gemmd wordt per fnst en gebotteld geleTerd door G Heet man Westhaven B 169 en Peperstraat K 11 ïeaig Agent voor Conda en ömslreken LTj AUernege bekroond met Eere Diploma s Gouden en ZiWeren Medailles benetens Eere Diploma Qoaden Medaille en Certifloate f iflrard of the World s Hygienic Exposition Chieago 1893 is het Wereldberoemd ümiïen llorst Honig Extract MELIANTHE BIT D Machinala Fabriek DB HONIGBLOEMt TAK H N van Schalk Co geToatigd te s OravenfMge Geen middel is ol kan worden nitge pnden welke da Melianthe overtreft het is ONHBBBOMPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het veraacht en geneest ONMIVDELIJK de strengste hoest en Tetouderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet üch de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attïsten aan de MELIANTHE bewezen zjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ota 70 ets en 1 met gebrniksaanwgzing voordien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Qravmhage i VerkrSgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oouia A BOÜMAN Moordrecht J O RATELAND Boekoop B V WIJK OudmaUr Een ware Schat voor de ongelukkige laohtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARING HollMdsche uitgave met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet he lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een keren dood Te verkregen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland tsnda Boslf etsdruk vsn A Baoniuii k Zoo Kraepelien en HolnCs iQiiina LarocheQ ü iaARocHE is de meest Krachtige en Versterl ende KINA W1J aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons f 1 90 en 1 Dep4t te Qmda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het il niet zelden dat genezing aanbreDgeade middolen toevaDig ontdeiit worden die in da banden van een bekwaam geneeabeer een goed sucoea bebben Waa niet Priesnitz de geleerde reitiger eer waterkuur metboda wiens woonplaats een bederaartaaord roor do lijdende menaohbeid geworden ia den ecDTOudige boerl Ue ft niet een Zweedscb majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan die bet lancet der obirurgen reeda minder noodaakelgk beeft gemaakt en tbans gemeengoed ran allo geueesbeeren begint te worden Ook op bet gebied ter beperking ran Eeuawziekten begint er liobt te komen en ook bier is een weg geopend geworden dte op de eenvoudigate en natuarlijkate manier resuttaten oplevert wetke wel in staat zijn de aederl jaren on eranderd aangewende geneeskundige bulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromiam Yzer Arsenicum enz gebeel te verdringen Ër zijn vele menacben die noob ziek noch gejond zijn en toob klagen dat zg ziob in liobaam en zielaUeabebalve wel gevoelen bet geringate niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en 00 ziob zelvon en anderen tot last zijn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeijke angat of door droefgeeatigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dau cyn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorautzen en toevallen Eindelijk Igdea de ergaten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al ieze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwzieken min of meer de alaohtoffers der teefwgze ran onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort ea ingeltobt wenaobt te worden over de wer king eener nieawe methode adresseere zich aan Amsteraam H CLEBA Co Heiligeweg 48 Rotterdam F K van SANTElVikOLFF Korte Hoofdateeg l ttrecht LOBRY PORTON Oudegraobt by de Oaardbrug F 23 voor wien een onderrichtend gescbriftje over Zenuw ekten en Beroerte Voorkoming en Genezinga gratis en franco verkrijgbaar geateld wordt GebrS StöUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingon op marbmaal gebied Terbcterde fabricatie ten uitsluitend gebruik van fijne en fijnsje gffnulstoffen garandeeret len verbruiker van vStollwerck s Choèolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwteunn beaiitwoordoniie aac den inhoud der resp EtiJietten De Firma beiiaalde 27 Breyets als HofleTcravicler 44 Eere DIploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat lieed 1874 BÜirecf de Accademie national de Paris NouB Tous déoemouB jine lledaille t or premiève clawne on coKBidöraftion devotre excellente tebrioatioa de Ohooolat bonbons varieo eto oto StOllwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Contibours Bankctbukkors snz enz Generaalvertegenwoordipor voor NederloiidJnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 4 pCt PAlfDBHIEVEir VAN DE Pester Vaterlkadischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengonoemde Pandbrieven zijn nominaal groot 800 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van balQaariyksoba Ooupona per 1 Maart en 1 September en aflosbnar pari door middel van balQaarlgksebe mtloting De Coupana zgn thans on ook in de toekomat vrQ van belaating rolgena da Wet van 188B Art 30 $ 10 zy lj ovenals da Oitgelote Paadbrieven betaalbaar te Budapeat Weenen en te AmstOr dam ton Kantore van ondargeteekenden tot den koers van den dag Behalve de bypotb oair verzekerde vorderingen die ten grondslag liggen aan de uitgifte van de Paudbrieven en behalve het tot meerdere zekerheid van alle Pandbrieven gevormde speciale fonds van tl 1 600 000 airekt volgens 94 der Statuten het goheelo vermoffen der Instelling tot huQ waarborg Volgens de Balans per 31 December 1894 bedroeg bet Msataobappelyk Kapitaal fl 6 000 000 wanrvaü gefourneerd fl 4 446 400 het gewone Reservefooda n 4 001 980 87 het buitengewone Bflaervefondi 9 896 850 66 het Pensioenfonds eigendom der aandeel houden 02 876 16 Te Mmen fl 18 647 107 07 Bovendien is de beurawaardo der Effecten welke de Instelling beiit ongeveer 2 UUlioen GuldOn hoogcr dan bet bedrag waarvoor zij op de balans staan uitgetrokken Volgens de wet van 1876 ia op de gezamenlgke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeachreron waardoor hun bet reoht op de hypothecaire aohulilvorderingen in de eeiate plaats ia gewaarborgd De ondergeteekenden verwijzende naar bovenstaande punten ontleend aan hun Prospeotua van 19 Janaari 1 1 en bat Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pGt Pandbrieven van de Fester Vaterlftudisoher Srster Sparcassa Verein tot den koera ran deo dag WERTnEIIH GOMPERTZ AMSTEEDAM Maart 180B FHAITSCHE STOOMEBVEBU IK Cbemisehe WasscheriJ TAN H OPPE HEIMEIR 19 Kruittkade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HooIddep6t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verren ran alle Heeren en Dftmesgarderoben ftltook alle Eindergoederen Speciale inrichting roor het atoomen ran plachemantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverH Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk roor de gezondheid va rolgens ataal bewerkt Wegena aitbreiding der fabrieken xgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw aflererbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Handelsmerk Qfj die Hoest gebnükt oit de BUf ken Trammét TAN N KATER en Co Gedeponeerd GBOSIJIQBN Elk stukje heefl de vorm 7 n een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjea 25 Ce by onze bekende Verkooperi Verkrggbaar bg A WOLFF Drogist Markt Goud H T D WODDEN W PEEK Moordrecht M ZIJDERL AN W J T DAM StnlwBk Baaatrecht 0 V WIJK Ondewatte D T INGEN G MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C T EEUWEN Waddingsreen H 8 GROENENSTBIN Boskoop 1 T BERGEN M HENSINK Benthnizen A BALET Zoelermeer P 7 BOHEMEN Zegwaard Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZFJN onder Redactie der beste Eaih Letterkandigen Maandelijks verschgnen 48 pag root formaat orer 2 kolommen prachtige lectnut als Bomans Novellen Hlatoriaehe Verhalen PoèHs AUerlei Baadsels Logogrlef Bebua en en roor den zeer lagen prgs ran SS CENT per 3 maanden franco per poai 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P 8TOKVI8 WATEERBOS Drraay sBoeoB Visitekaarten ONBEBTBOÜWEAABTEN Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig a elererd ter Boeken ConrantDrnkkerg ran A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOD DA 19 Maart 1895 Naar wg Ternemen is de gewezen gemeenteTeldwaohter van Waddinxveen rerdaoht van onudettjke handelingen door de Arr Rechtbank te Rotterdam hedenmorgen Trijgeaproken Voor de perioOD die onder Zerenhnizen 23 Kippen had ontTreemd werd 2 jaar getangeniistraf geëischt De toegeroegde verdediger Troeg Trgspraak Een wetsontwerp heeft de Tweede Kamer bereikt om wederom het uitToerrecht op saiker in Ned ladië oor één jaar te beginnen 1 Jnni 1895 te schorsen met het oog op de moaielgkheden voor de luikeriodnstrie op Java door de ongekend lage prijzen Reeda 5 fa briektn igo gesloten en 4 zullen wellicht reigen Met het oog op het belang van dnizenden fnlanders dient de saikerindnatrie geholpen Toorloopig tgdelgk in de hoop op atgging dur prgzen De Hooge Baad verwierp gisteren de cassatieberoepen van den landbonwer te Herwenen nroordeeld tot drie jaar gevaogenisstraf wefgua opinüng en na une vrouw oit Kotter dam eveneens tot drie jaar veroordeeld wegens diefstal van verschiUende gelden tot een aanzieniyk bedrag ten nadeele van eene buurvroaw Toor wier dochtertje zg voor een deel van het gastolen geld geschenken kocht Het Opeobaar Ministerie bg den Hoogen Raad concludeerde gisteren tot verwerping van bet cassatieberoep van den Amsterdamscheo kantoorkneoht tot drie maanden veroordeeld omdat hg zich eene som gelds toeëigende welke hem op een wisselkantoor by vergissing te veel was uitbetaald Uitspraak 16 April In zake eene overtreding van de Zondagswet het verrichten van arbeid in bet openbaar op Zondag door een paar personen te Bergenop Zoom betoogde het O M dat de kantonrechter daaromtrent in hoogste instantie Ditapraak heeft te doen en mitsdien door verwerping van het daartegen ingestelde casaatieberoep gehandhaafd moet worden de beslissing der rechtbank te Breda dia het O M niet ontvankelgk verklaarde in zgn hooger beroep tegen het vonnis van den kantonrechter te Bergenop Zoom waarbij ontslag van nchtavervolging werd uitgesproken Uitspraak in deze beide zaken 16 April In het beroep van eeo gewezen klerk ten FEVILLETOM TERUGGEROEPEN Dooa HUGH CONWAY 88 De moordeaasr ii in geeoerlei opsiobt te rerootsohaldi ea maar wat mg betreft Ood weet dat ik den flinken joDften gaarne het leven gegand had Hy kad wel is waar i u radorland verlatea en rergeten Utar dat vergaf ik hem Zgn nderland I sijn raden laud waa Sogeland 1 jyZjJD noedera land was Italië I hernam Geoeri OMt Hg bad oni bloed in xgqe aduren Zgne moeder wai eene echte ïtaliaansohe Zg zou hare fortuin haar leren ja hare eer roor Italië gegeran hebben Om teren Verhaal mg de geheele rersohrikkalyke geaohiedenii Hij verhaalde ze mij Om aan een berouwhebbend en boetedoend man reoht te laten wedervaren herbaal ik Be hier oiet in ign eigen wootdeo Zonder het genaardige rac xgnen toon ea nitdrukking zouden t kond en onrerschillig hebben kunnen Bohgnen Misdadig waa bijj maar niet zoo grawelijk als mijne rerbeelding hem mg geteekend had Zgn groote fout was dat in zgn oog roor de zaak der vrgheid elk wapen geoorloofd was misdaden mat uitgesloten Wg ICngelsehen wier denkbeeld ran tirannie en onderdrakking i dat meo bolwnmerd wordt in de roorrechten der kantore Tan den ontrapger der Bucc sflie te MeersMD tegen z ne reroordeeliog wegens drie TerduinteriDgea tot tezamen 3 jaren gevangenis concindeerde bet O M tot rerwer ping Uitspraak 25 dezer Het gerechtshof te s Grarenhage bevestigde bet vonnis vao de rechtbank te Rotterdam waarby de indert d gewïhorste gemeenteont vanger van Oaderkerk a il IJsel lot bewgslevering werd toegelaten in zake zgne vordering tut terugbetaling van bg hem in bealaggenomen gelden Door de arrond rechtbank te Utrecht werd gisteren ocbteod vonnis gewezen in de navolgende zaak en veroordeeld D Takken gewezen ontvanger van de gem de Bilt thans te Utrecht in verzeke de bewaring beklaagd van een aantal verduinteringeu van geld en valschbeden in geschrifte met gpbrnikmaking telkens van die vaUche geschriften tusschen 1888 en 1894 gepleegd tot gevang van 1 jaar Het O M bj de rechtbank te s Hage vorderde gisteren voor een behanger die in een bais waar h werkte een door hem gevonden portemonnaie verstopte en zioh verder verschillende goederen toeëigende hem door zyn patroon tot verwerken gegeven 6 maanden en voor twee werklieden nit Delft die aldaar hadden afgesproken om aan een waker van de Gist en Spiritasiabriekc een pak slaag te geven en daartoe de roef van het schnitje waarin dia waker verbluf hield openbraken by welke gelegenheid een dar aanvallers een schot hagel in de borat kreeg door den waker gelost voor den een 1 jaar en voor den ander 6 maanden gevangenis Gisterenmorgen had te Utrecht het volgende ongeval plaats Mej Bisdom bereed vergezeld van haar pikeur den beer Groenereld een paard dat voor het eerst boiten kwam na een maand in de manége geoefend te zyo Van de Lange Nieawstraat komende schnkte het paard van eene daar staande kar sloeg door en liep tegen een lantaarnpaal Mej B viel door den schok van het paard met het hoofd op de hardsteenrn banden van het hek van het paleis van jnstitie De ongelakkige bleek overleden te zyn Ook het ward had bij den val het leven verloren vrijhuid wg kunnen eaoen man ran zgn type met begrijpen niet met hem sjmpstbiseeren Hetzg dat wg het jtouvornement goed of aleohi noemen al uaarmata wg Wighs of Tories zgn de eene of andere partgaan t roer zg wij worden ten minste geregeerd door landgenooten die door een daal ran ons daartoe rerkozen zgn Haar zoo wg eens jaren achtereen orergelererd waren aan de genade ran buitenlanders dan zouden g beter begrijpen wat patriotiime wilde zeggen in den mond ran Cenari Hg en zijne zuster waren da kinderen ran welgestelde lieden uit de middelklaase niet adellgk zoo als Macari beweerde Hgzelf had eene wetenaohappe Igka opvoeding genoten en was dokter gewordtin Zgne zaster wier bnitengewone sohoonhoid op Pauline was orergegasQ leefde als een gewoon Italiaansoh meisje maar toch niet zoo rroolgk als de meeste andere meisjes in oarolging ran haren broeder nameIgk weigerde zg deel te uemen aan eanii o publieke rermakelgkheid zoolsng de rgandelgke witrokken het land regeerden Oogetwgfeld zou iij den ronw over haar land hebben blgvao dragen ware de liefde ciet tusschonbeide gekomen Een Ëngelsohman March genaamd zag het schoone ïtaliaansohe meisje won haar hart trouwde haar en roerde haar ia triomf mede naar zgn geboortegrond Ceneri rergaf zgne zustrr nooit gehrel baren afval en haar weggaan maar de mtzichten dio baar geopend werden door bat hnwelgk waren zno gord dat hg er zioh niet sterk tegen verzotte March was een z er rgk man Hg was eenige zoon waaruit te verklareu is dat Pauline roor zoover Oeneri wist geeue nabestaandao bad van radars zgde Verscheidene jaren laefden de jonggehuwden zear gelukkig Er werden Het bericht als zonden er ernstige onregelmatigheden ontdekt zgn in de administratie van de Decama Eugk en Foy tsvenen Coupagnie is op zyn zachtst nitgedrnkt in hooge mate overdreven Van onee Igkheid of zelfs nalatigheid ia geen sprake De zaak scbgut hierop neder te komen Het aantal rechthabbendeu der compagnie is ontzaglgk grool en niet alleen over bet geheele land doch selfs tot diep in Duitsohland verbreid Van die rechthebbenden zijn er enkele niet te vinden Hun aand 4el in de opbrengsten der companie in deu regel een kleinigheid wordt tot een fonds gebrueht dat thans ongeveer i 3500 moet bedragen Dit fonds is stefda aanwezig geweest en komt voor zoowel op de door deu overleden ontvanger opgemaakte staten nis op dt n iuvautari van dieoa naktemchap Over het bedrag echter scbünt eenig verschil van gevoelen te bestaan tnsschen de compagnons en de erven van den overleden ontvanger Uit Varik wordt ons van 16 Maart gemeld Hedenavond tegen halfelf had alhier een moord plaats Een zekere J U herbergier kreeg ten huize van v B twist met een der mede aanwezigen Verwgtingea weder jds moeten vooratgegaan zgn waarop naar men tegt J V het mes trok en genoemden J U aan doodelgke snede in den hals toebracht Wat moet men doen met leden van een gemeenteraad die de orde in de raadsrefgadering verstoren Sloit of schors de vergadering antwoordt de sGemeenteeteoK sMaar dat helpt alleen voor het moment c klaagt eeL burgemeester Als een raadslid tnlkens alaiting der vergadering kan provoceeren kannen we geen afdoening van zaken krggen Geef dus een afdoend middel Maakt het optreden van eenig raadslid de toepassing van gestrenge middelen noodig antwoordt nu de Gemeentestem c dan zouden wg er geen bezwaar in zien in het r l v orde ta bepalen dat wanneer een raadslid door den voorzitter tot de orde geroepen desniettegenstaande voortgaat op eenige wyze de orde te verstoren hem de verdere bywoning der vergadering door den voorzitter kso wordeif verboden en hg desnoods met den sterken arm nit de vergadering kan verwgderd worden Sprekende over de oppositie van het Kamerlid De Bas tegen de aanneming der gewerenwet zegt de Haagsche Kronieksrhrgver der N Gron Ct m hun twee kinderen geboren een zoon en eene dochter Da rsder stierf echter toen de zoon pas twaalf en de dochter tien jaar oud was Zgne weduwe die in Engeland weinig rnecdschspsbaaden had aangeknoopt en Engeland alleen hefbad om baars manswil keerde weldra naar Italië terug en al hare oude vrienden rerwelkomden haar met rreogde Zg werd beschouwd als fabelachtig rgk Haar echtgenoot bad iu een opweltiag van liefde hsar silea vermaakt Hoewel er later kinderen waren had bg zgn testament onveranderd gelaten zoo groot was zgn rertrouwen in zijue rrouw Geen wonder dat Merrouw March mot zulk eene fortuiu ter hara beschikking algemeen geëerd en cezien was Zg bad f6ór baar huwelijk altijd baren broeder boren alles lief gehad Zg dealde zgn patnolisme sympathiseerde mAt hem in zijne plannen en luisterdenaar de hersenschimmige coospiratien waarvan hg het hoofd steeds rol had Hg was eenige jaren ouder dan zg an bg hare terugkomst in Italië rond t j bom waar als eeneo uitüriijk rustig levenden hardwerkenden slschtbetaalden dokter Zg verwonderde zich dat die vurige plannen makende jonkman van vroeger zoo veranderd was Eerst toen Ceneri zeker waa dat zijne zusisr nog aan Itklie gptrouw was liet bg baar zien dat onder het prozaïiohe uiterlgk een van de slimste en bekwaamste geesten verborgen wa onder al degenen die werkten aan de rrgh id ran Italië Toen kreeg bij zgoe rroegore heersobappg terug Zg bewonderde aanbad hem bgna Zg ook was bereid alles op te offeren zoodra de tijd zou gekomen zgn Wat zg zou gedaan hebben indien aj t beleefd had dat men hare hulp inriep is moeilijk te zeggen maar zeer vauwikgnl jk zon afj hara fortoin ea diaharar De oppositie van den hnr De Ras die door de meerderheid zgner partggenootien in den steek werd gelaten heeft algemeen een minder aangenamen indrnk gemaakt omdat het te daidelgk was dat deze oppositie niets anders beoogde dan propaganda te maken voor een verbeterd geweer van aan Nedarlandscb werkman dia tgn Tindiog voor ean appel en een ei verkocht aan iemand die leer toevallig bg de verkiezing van den heer De Ras tot lid der Kamer zioh ontzagigk veel moeite beeft gegeven om den tegenwoordigen afgevaardigde roor Maastricht sgn setel te verBChR0Bn £ n wat bleek nn van de kwaliteiten van dat verbeterde geweer Mnn had het ïn een sectiekamer ter bezichtiging gesteld en door een der buden een ond gediende ton eens in zgn uitstekend meebanianie aan de leden die er nieuwsgierig naar waren worden vertoond vooral met t oog op de zooveel betere repetitiewerking Maar ongelukkigsrwgze ging nadat een der holZBQ was afgeschoten de tweede niet er nit hoe de man ook zgn best deed t repetitiescbot weigerde en toen t na lang talmen gelakte sprongen al de reserve hulzen er nit I Is bet wonder dat de elobgenooten van den heer De Ras na dit fiasco niet meer op ign kooipaa derfden meeieilen Zoo redde de oppoaitM de voordracht das Vrgdag kwam io den gemeeDteraad tu Herwijnen de reeds aangestipte politie qaaeatie ter sprake Ttvee raadsleden de heeren C Vervoorn en M van Zaotwgk dienden te dier cake de volgende motie in De Baad der gemeente Harwgnen acht het zeer in het belang der openbare orde en persooDlgke vrgheid dat aan den gemeenteveldwachter Veriteegh zgn ontslag wordt gegeven en dat biervan kennis wordt gegeven aan Z Ëxc den Commissaris der Koningin met beleefd verzoek dat het Zgne Eicellentie behagen moge aan deu weofch ran den Baad gevolg te geren c Zooals men zich herinnert wordt bedoelde rgksveldwachter van oneerlgke verklaringen heschaldigd een beschuldiging o a gesteand door een adres van U5 iogeceteoen waarbg deo Raad verzocht werd bovenvermelde motie aan te nemen Bg de stemming verklaarden zich drie leden vóór en drie tegen de motie De voorzitter gaf op grond van art 60 der gemeentewet aan deze bealiising de beteekanis eener verwrrping doch de heer Vervoom bleef daartegenover zgn m eDing handhaven dat in de kinderen rrgwillig geofferd habben voor de goeda zaak Zg stierf echter lang lóór dat er lata kon ondernomen worden en bjj haren dood liet zg in t volste vrtrouwen alles in handen van baren broeder als roogd over hare kinderen Üe gedachte erenwslaan de bepaald Engflsobe gezindheden vaa w lsn haran echtgenoot deden baar in bare laatste oogenbiikkea haren broeder verzoeken dat hg sou oren aan beide kinderen een Engelsohe opvoeding te zullen doen geren Toen slodt zg roor alt d de oogea en de weezea werden orergelaten aan de meerders of mindere zorgen van den voogd Ug kwsm echter zgne belolte getrouw na Antoajr en P uline werden naar Engelacbe scholen gezonden maar s brachten de raoaolies altgd door in Ittlii asDgezien atla oude vrienden uit het oog rerioren waren gedurende bet wpduwsohap der mo er Zoo groeiden s op Italiaaosoh en Engelwh tegel k C nari adminiatreerdfl hunne fortuin met de meesta zorg als een man ran zaken ea zonder twgfel ging hg daarbg stipt eerlijk te werk Eindetgk kwam de langgeweoeohte dag 1 De groote slag sou geslagen worden Ceneri die zioh nooit be moaid had met die kleine samenspanningen die in bare geboorte gesmoord werden begreep dat hg nu of nimmer roor zjja land moest doen wat hg kon Hjj begroette met vreugde den komenden man Hg wist dat Garibaldi de redder was van zijn verdrukt raderiand De eerate gewaagde stap was gedaan en met suooss bekroond De tgd en de man waren gekomen Vrijwil iigers bg duizenden meldden zich aan roor den atr df naar de noodkreet was geld I geld geld I JTarA eirwVA