Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1895

1 October TUd vao GreeQwick WlDlerdleDSt 1894 95 GODDa BOTTXBDAH 18 08 18 18 18 61 1 84 18 68 1 06 1 18 18 88 1 81 1 44 O T T I D 1 H O O I O 1 Directe SpoorwcgverbiDdlog met GOVÜA 7 10 8 48 r V 4 09 10 T 47 8 86 7 86 18 08 18 40 iHage 6 48 7 80 7 43 8 80 88 Toorb 6 64 N dL d6 68 Z Z gir6 08 1 BLKr 6 14 GAudM 80 7 60 8 l8 68 lOJO 10 68 IS OS 18 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4 8 88 10 10 B T K O H T G O n D A Clrwkl 688 760 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 68 4 48 6 80 6 86 8 0 8 608 6 lO MWoMden 6 68 8 11 10 16 U 50 18 86 48 4 16 6 47 ll 8410 J1 Oiid wit r 7 07 8 1 10 84 4 84 1B G udl 710 8 8J 8 8410 87 iVofl l 8 8 B0 4 87 S W 7 08 8 419 81 lUï AM8TE1D1 H GO ü D A AKsterdaBWo BSO 8 15 9 H ILSO Ml 4 MO 10 0 ida TJO 9 04 10 44 W M 11 48 WO 8 10 DEN H G 00 ü DA e o 6 o j v r T v SSS J i S i ï ï uii ii 8 6 40 7 66 8 0 8 81 10 06 iVl lo eVlV 8 8 8 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 V M ttA 11 OÖ 1 87 MB ST V Ï B f lu 87 0S8 18 10 0 1117 846 8 07 6 08 6 46 6 17 8 07 8 66 10 86 6 6 7 08 8 1 l j j IJ 0 8 08 8 88 8 60 6 8 6 81 6 86 8 88 ll 10 68 00UU1 AH8T M 10 0 10 86 1 i II i iB i a i w i 46 10 1811 8818 16 1 88 2 16 8 46 S 4S 4 16 4 48 6 17 7 8 06 10 18 1 44 4 48 7 06 1 4 7 11 10 80 1 68 6 7 80 10 86 8 04 I 7 86 10 41 8 0 0 7 81 Tolgende reirgaderiag opnieaw gettemd moeifcworden Btaodaard De Tier lachtoffeH de jeagdige vrouw KloppeW met haar drie loontjea md 10 3 jaar die Din dtg bg den brand op de Wittekade te Amiterdam omkwamen zgn gisterochtend op het hoit De Traag c hegraTen Eene groote menigte volgde de drie IpkkoetseD Tan da Rozenstraat naar de Wittekade Toorbü de uitgebrande woniag naar het kerkhof waar een familielid den Tader eenige woorden van troost toesprak en de schare Toor de betoonde betaagstelliug dank betaigde Omtrent het a s bezoek der Koninginnen un NoordBrabant en Limburg valt nog te melden dat HH MM te Nymegen in het hotel Keizer Karelt zullen logeeren en dat bgna alle vertrekken daartoe T n 14 20 Mei zgo afgebnord Het programma voor het bezoek aan den Bosch ii in grove trekken aldus fastgesteld Op Woensdag 15 Mei zullen de Koninginnen half elf aankomen waarna in het Gouvemementsgebonw zal geluncht worden Van 2 4 aur is w receptie voor l eeren in de groote vergaderzaal der ProviDoiale Staten Voor en na dien tgd zullen Toorname gebouwen en inrichtingen bezocht worden terwgl te 6 uur een diner in de Staten zaal wordt aangeboden door de FroTinciale Staten Dei aronds zallen HH MM de illumination bezichtigen om rerToigens naar Ngm en te vertrekken Den volgenden d kom n s g weer te half elf te s Bertogenbosch en maken dan een rgtoer in den omtrek Op een nader te bepalen plaats zal de lunch gebruikt worden Teruggekeerd in de stad is het Tan 2 4 uur receptie voor dames waarna weder eenige inrichtingen in oogeoschonw zullen genomeu worden om te Gy uur ten raadhnize deel te nemen aan het dmer door den gemeenteraad aangeboden Ook de illumioatiën van den tweeden avond zullen bezichtigd worden waarna HH MM wederom naar Ngmegen vertrekken Het bezoek aan Tilborg is bepaald op Zaterdag 18 Mei van ongeveer IVs nor s morgens tot 4yi evondi Beeds zgn 82 harmonie en fanfare gezelschappen uit alle oorden der provincie toegetreden tot hnldebetooging VermoedeJijk zullen HH MM op Zondag 19 Mei in de St Stephanua keik te Ngmegeo de godsdieniioefening bgwonen De Vaderl bevat een herinnering aan den ouden tgd toen er nog een groot onderscheid werd gemaakt tasacben een stadsdoctor t en een iplattelacdaheelmeestflr c Die twee rubrieken van aesoulapen werden volstrekt geen geiyksoortige grootheden geacht en van het platteland toog men otet zelden naar de stad om een daar gevestigd arts dis gestudeerde bad te consulteeren Die dagen van scheiding behooreu op medisoh gebied tot het verledene maar thaui aehgnen sg in de Tweede Kamer terug te keeren De Vadeil c is daarmee neioig ingenomen Wat dr Bronsveld onlangs schreef over den onnatuurlgken wasdom dar groote centra heeft de volle sympathie van het blad 8 40 8 47 8 64 8 01 10 1 08 8 18 0 81 8 88 8 88 7 86 7 88 7 8 7 4 7 66 6 UO 6 1 6 8 6 88 d MmiIimU Hiiamrlutk 0 IM1U Kotterdua atUidui GntUa iriraimknk HMrdwAt uil 7 7 46 ft ld Oaliw WMrdn VtmU 18 7 88 8 88 8 41 8 8 81 8 40 ir Nad ikoutudui Wp Maar die aantrekkende kracht dier groote brandpunten van beschavingc hangt samen met andere sociale toestanden en veraohgnseleii Zg vertoont zich nu niet voor het eerst in de geschiedenis Het gaat dan ook menachenkracht en wgsheid te boven dien stroom te keeren £ n daarom moet een regeeriug in die samengevloeide menigte welke zich concentreert in ééa stad zorgen voor orde voor reinheid voor veiligheid en voor nog zoo vele andere dingenZg volbrengt znlks doende baar plicht Zg bewgst daarmee een weldaad aan geheel het land Doch nu komen de plattelandmedici en zeggen ook wg willen deelen in de gunsten der regeering Wii willen niet dat de groote steden beroorreeht worden boven het platteland Indien er werkelgk van bevoorrechting sprake is dan mag de oppositie gerechtvaardigd heeteo Indien er eohter een ongeoorloofde jsloazie in t spel is indien het de leus wordt wg willen na óók eens iets hebbeuc indien bet bttgiut te gelgken opeen afdingen van gonsteu dat lastige kinderen zich soms veroorloven of indien men den grooten steden niet wil toeftaan wat noodig i omdat men op het platteland niet hetzelfde kan verkrggen of behouden dan doet men iets onrechtmatigs dan vangt men een gevaarlgk spel aan Als vanzelf komt de xVuderl c alsna tot do beide moties waarbg de plaltelandsclnb zich zoo krachtig weerde Al die moties acht zg geen gunstig teefcen omdat deze de regeering het roer uit banden willen uemen De ECamer heeft wets iroorstellen te behandelen maar niet ze voof te schKÖ n Vooral iiedettkelgk is het verschgnsel dat men nu tn de Kamer een meerderheid zich ziet vertoonen niet van beginselen maar ran toevallige l elangen Br is geen grnepeering van partgen maar van grieTen welker kern is van localen aard masr waarvan anderen weten iets priocipieeU te maken Gelgk eeo wervelwind uit allerlei hoeken een stofwolk bgeendrgft ziet men bg zulke moties mannen zich aaneen sluiten wier beginselen onderling hemelsbreed verscbilleo De Fransche Kamer heeft in het opwerpen van zulke moties eeo zeldzame vaardigheid en men schgnt nu op het Binnenhof dat voorbeeld te willen volgen Men rast dasrmeê een regeering af verzwakt haar prestige en atelt tegenover haar geen kracht die zelve tot regeeren in staat is Dat mannen ala de h b De Kanter en Heemskerk daaraan meê doen is minder te verwonderen dan dat de Kamerleden die weten wat regeeren ia er zich ook niet van onthielden Eenzelfden geest ala bofenstaand artikel ademt de jongste brief van den Haagschen correspondent der Zsanl Ct f De aanneming der motieSmit besprekende zegt hg onder meer Waar moet het een als we op die wgze voortgaan Wanneer van elke gelegenheid gebruik wordt gemaakt om gelijk de heer Schepel zelfs deed toen Dinsd igmorgen de Kamer onvoltallig was en toe I uur moest worden verdaagd aanleiding te vinden voor pleidooien voor bet platteland en als men bg alle stemmingen zich groepeert in plattelanders en groot stedelingen Het is er helaas met onze partgverdeelingen al heel erg genoeg aan toe Aan politinke beginselen op constitntionaele begrippen van ministerieole homogeniteit op èonsequeatte in het staatsbeheer stabiliteit q het bestuur continuïteit in de handelingen van t gezag wordt nog maar een schgn van waarde gehecht Langzamerhand zullen de godsdienstige belgdenis en de herkomst der leden de plaats bepalen die ze bij de gewichtige stemmingen in s lands raadzaal innemen Het behoeft slechts een korte pooa zoo voort te gaan en men zal geen Nederlandsche maar een plattelas sohe vertegenwoordiging op t Heagsche lenhof zien zetelen De volgende treurige geschiedenis meldt de Nene Freie Presaec Eene naaister die oor een Weener handelaar in witte goederen werkt had ten nadeele Tan dezen goederen ter waarde van 156 fl verduisterd Voor den rechter voerde zg te barer verdediging aan dat zg i geldveriegeaheid waa geraakt doordat zg voor het afgeleverde werk niet oumiddellgk betaald kreeg maar wachten moeat totdat een geheele partg gereed was Zij onderhield hare ouders die bg haar inwoonden en kon van bare verdiensten moeieIgk rondkomen Wel was zg van plan geweest de goederen welke zg verpand had in te lossen doch dit was haar onmogeljjk geweest 10 66 11 08 11 08 11 1 11 86 8 86 10 48 18 88 46 11 06 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 8 07 n Voorzitter der rechtbank Hoeveel verdient gg t Beklaagde Voor eendoignhemden 60 krauzerc ongeveer 60 ets V 0e meent zeker dat ge voor een hemd zooveel krggt B Neen voor het dozgn bg betere hoedanigheid wordt mg 90 kreozer betaald c V Eo boe lang werkt ge aan een dozijn B Als ik zeer vlgtïg ben en mg geen minuut tgd gun van zeven uar des morgens tot zeven nar dea avondae De bediende van deu handelaar waarvoor beklaagde werkte merkte op dat de firma het meisje niet had willen vervolgen Dn politie wier toestemming zg noodig had om de verpande goederen in te lossen had eahter de zaak in handen genomen De sobstitnut officier van justitie betoogde dat dit geval raakte aan de greoa van den nooddwang De beklaagde moest veroordeeld worden doch hg bevat den rechters aan het vonnis zoo licht mogelgk te maken Het ongelukkige meisje kreeg een week gevangenisstraf Omtrent den moord te Sluis wordt nader Sedert dezen winter de vrouw van den land bouwerherbergier Edaard Blankaert was overleden bewoonde hg alleéo bet zoogenaamde fBergehuis langs bet kanaal De huishoudeIgke bezigheden te zgnent werden sinds waargenomen door eene werkvrouw uit de buurt die daartoe eiken ochtend bg hem aan buia kwam Toen deze vrouw Woensdagochtend als naar gewoonte zich op weg naar de woning van Blankaert begaf trok het hare aandacht dat in tegenstelling met andera de luiken en het geheele knia no ftesloten waren In de veronderstelling echter dat de bewoner zich verslapen had klopte en rinkelde zg aan de deur doch kreeg geen antwoord alles bleef stil Het vee in den stal dat anders om dien tgd reeds gevoederd en geholpen waa scheen ook oiigedoldig te worden want de runderen en varkens maakten eeo groot miabaar Het een zoowel als bet ander verwekte de achterdocht der vrouw en deed haar besluiten een in de nabgbeid wenenden landbouwer van hare bevinding kennia te geven Deze raadde haar aan hiervun onverwgld aan de politie kennis te geven Onmiddellgk togen de burgemeesier en de politie r aar de plaats Alles was nóg gesloten De dctir werd met geweld geopend en binnengekomen vertoonde zich eeo akelig schouwspel ran hnane oogen Blankaert lag badende in zijn bloed op den grond met eenige sneden aan het gelaat en eene diepe woncie aan de keel Op de tafel stond een achenkbtaadje waarop een leeg borrelgUaaje en naast het schenkblad lag een halve frank In het midden der gelatkamer lag een gebroken groene fieioh tegen den wand lag een stoel die blgkbaar aan stokken was geslagen en in het bloed vond men een brood mea Voetstappen of aporen van worsteling waren niet aanwezig Des namiddags kwamen de kantoorechter en de griffier van het kantongerecht te Oostburg teneinde een onderzoek in te stellen De ongelukkige stond als eeu braaf en oppasieud man bekeud De vraag of hier aati zelfmoord dan wel aan een moordaanslag te denken is is vooralsnog niet opgelost Voor het Igk van de kleine priof es Pauline Musters te Oasendrecht was in Amerika waar zg bet laatst in Proctor s theatre te zien ia geweest 100 000 fr geboden en voor de hersenen alleen 20 000 fr De oudera van het wonderkind hebben het aanbod evenwel van de hand gewezen Van wel ingelichte zgde wordt verzekerd dat de besliaaiug op Duitscblands uitnoodiging tot het deelnemen van onze marine aan hot openingsfeest van het Noord Ooatzee ksnaal Aaoftevaogeo 6 84 6 68 6 08 0 10 0 17 6 81 8 60 6 48 8 80 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 11 60 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 niet genomen is dan nadat de zaak in den ministerraad is behandeld De bezwaren van de minister van Marine die bedacht scheen dat ons Land te midden der vloot van andere natiën een minder goed figuur zon maken zoolang onze ntrine nog geen schepen bezat in staat ona Land op waardige wgze te vertegenwoordigen moeten ten slotte geweken zgn voor het belang dat onze zeemacht niet mocht ontbreken Zooals bekend is besloten tot nitzending van het hooggetuigde fregat Atjeh Mejufironw Louise Stratenus doet in de ïAmst Ct f in de rubriek Voor vrouwen en meiajesc welke door haar geredigeerd wordt een beroep op koningin Wilhelmina dat bet H M moge behagen aan de weinige ond Btrgders rao 30 die nog in leven zgn een kooinkigke ganst te bewgzen zg zon de oudofiScieren in rang willen zien verko en de ood manscbappen begiftigd met eea beeldtpnis der Koningin of met eea onderateaning in geld al naar ieder verlangt Eeo soldat6nvriendc bespreekt in de JavaBodec het denkbeeld dat hg onlangs door een officier hoorde opperen om zoowel in Nederland als in Indië geld bgeen te brengen tot het oprichten van een gedeukteeken voor de op Lombok gevallen militairen van allen rang of stand Hg meent dat tegen h t verwezenigken van dat denkbeeld geen overwegende bezwaren bestaan Gedachtig aan het spreekwoord dat eenvoud het kenmerk van het ware schooae is moet het gedeukteeken beataan uit een slanke onopgesmukte naald welker zgden plnata aanbieden om de namen der geanenvelden te bevatten Een dergelgke naald op Lombok te Batavia en te Amsterdam geplaatst en door een eenvoudig hek omringd zon aan alle eischeu voldoen Op Lombok zoo hij het gedenkteeken op zgne plaats achten omdat alle geaueuveldan oi later aan hunne wonden bezwekenen een zeer primitieve laatste rnstplaata hebben gevonden De gedenkteekens te Batavia en Amaterdam opgericht zouden ongetwgfeld atrekken om in de koloniën en het moederland de herinneriog levendig te houden aan de velen die in den jare 1894 goad en bloed voor het vaderland veil hadden en ten nutte van de algemeene zaak hun leven op het alagveld lieten Daarom hoopt hg dat het niet bg een plan btgft doeh spoedig tot de oitroering zfel worden overgegaan Een zeer kleine bgdrage van velen gevoed bg de penningen die anderen misachieo voor het toch zeker niet ernstig gemeende Lombokffluseum cadeau Uljaki en andere phantaatische denkbeelden zouden willen afstaan 1 genoeg zgn om den gevallenen ter eere de gewenscbte gedenknialden op te richten Te Londen is Vrgdag heel wat schrik verwekt door de ontploffing van een bom in het spoorweg station in Tenburg street Zoodra de stag werd gehoord vluchtten de talrgke personen die zich op het perron bevonden naar alle kanten Een hunner bleef doodelgk gewond liggen In zgn nabgbeid lagen de overblgfselen van het projectiel waardoor de ontploffing was veroorzaakt De man overleed spoedig Het onmiddellgk ingesteld onderzoek liet geen twgfel over dat de doode een ontplofbaar voorwerp bg zich had gedragen en door te snelle ontploffing daarvan was verrast Zoo strafte meende men het kvaid zichzelf gptgk dat ook het geval waa met den anarchist Bourdiu die in febr 1894 te Greenwich op gelgkaoordige wgze den dood vond Ook nu dacht men met een anarchist te doen te hebben maar men weet den naam niet van den dooden man Gelukkig bad de ontploffing geen ernstige gevolgen wel zgn eenige personen door scherven licht gekwetst 11 0 40 47 64 10 01 10 10 11 10 03 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 6 68 4 80 IIJO 11 10 8 10 6 81 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 41 JO 8 80 6 61 4 40 10 M 8 t ll 1 80 8 68 I8 U r 10 doch de grootifce schade is die m de overjtapping van bet perron to ebracht Nadere berichten zeggen dat van een bom geen sprake was De doode zoo ook geen anarchist zgo mtar een vertooner van een too f er lantaarn die een voorstelling moest geven en een met saamgeperst gas gevold instroment bg zich had ten dienste van zgn bedrgf Dit schgnt hem uit de handen gevallen te zgn en ontploft Hg was dadelijk d od Het gebeurde had towchen 5 en 6 our des avonds plaats Een merkwaardig ongeval dat gelukkig bgzooder goed afliep is Zaterdagnacht eeo pasoagierstrein bg Lancaater ove komen De sneltrein die een groot aantal passagiert bevatte liep op korten afstand van genoemde plaats van do rails tot grooten schrik van de reizigers Ofsahoon de trein een snelheid had van 30 mglen in het uur gebeurden er geen ongelnkken de machinist een oud en ervaren beambte bracht den trein 200 metpr verder tot stilstand Alle wagens waren uit het spoor geloopen de rails en dwarsliggers werden loi ernkt maar de rgtuigeo werden niet beichadigd Uen houdt het er voor dat de weg verzwakt waa door de langdurige vorst en den daarop plotseling ingevallen dooi Wg lazen in de Haagsche Kroniek der N Gr Ct Met de voorbereiding der feastelgke ontvangt van generaal Vetter bg zgn komst hier te lande waarvan de juiate tgdstip nog volkomen onzeker ia gaat men iu alle stilte voort Reeds nu moet H M de Konin ginRegentes het verlangen hebben te kennen gegeven den held van Lombok dien zg buiten de kanselarij der orde om en zonder advies te vragen tot commandeur van de Militaire Willemsorde verhiet terstond na zgn komst in bet vaderland in bgzondere audiëntie te ontvangen In verband met Lombok moet ik het bericht tegenspreken in enkele bladen opgenomen als zonden de benoemingen of onderscheidingen wegens deze expeditie te verwachten niet voor April afkomen ïk kan n met zekerheid melden dat bigkeos een uit Indië ontvangen telegram de voordracht met het adviea der autoriteiten in Indië dezer dagen kan worden tegemoet gezien denkelgk de eerntaankomende maü En dan zullen de lintjes ook niet zoo heel lang uitbigven In elk geval zullen ze nog wel in deze maand publiek worden Op de algemeen vergadering van de kiesvereeniging Velnwe € te Apeldoorn is met nagenoeg algemeene stemmen aangenomen bet eerste deel der motte van het bestuur De kiesvereeniging Veluwe c zich nog ateeda plaatsende op haar standpunt ingenomen bg de vorige verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer bigft uitbreiding der kiesbevoegdbeid tot de uiterstefgrenzea door de Grondwet gesteld noodzakelgk achten cterwgt met eene wgziging is aangenomen het tweede deel en verklaart zich verder bereid mede te werken tot samenatelling van een program in den geest zooals door het beateur der Liberale Unie in z ne circulaire van 2 Jan 1895 wordt aangegeven Uit Makasaer is dd 14 Februari aan het Bat Nbl geseind De toestand van den vorst van Goa blijft zeer ongunstig Er is verwarring in de bestnurs aangelegen heden van dat rgk aangekondigd c Volgens rapport van den resident der Westerafdeeling van Borneo brak in den morgen van 3 dezer door een onbekende oorzaak een hevige brand uit in de Ghineesohe wgk ter hoofdplaats Pontianak waardoor versoheidene meereudeela Chiueeache woningen een prooi der vlammen werden De schade wordt grachat op 50 000 Uit Soerabaja is den 16 Febr aan de Loc o m geseind Volgens berichten hedenhier van Ampenan aangebracht met het stoomschip Graaf van Bglandt c is de gezondheidstoestand der troepen op Lombok zeer ongunstig Dagelgks komen verscheidene sterfgevallen voor Er zgn vele zieken die voorevacuatie in aanmerking komen Zg kunnenechter niet aan boord van het stoomschip Amboinac gebracht worden wegens het verbrekend r gemeenschap met de reede tengevolge vanhei aanhoudende zware weder De toestandder van Xiombok afkomstige zieken die hierin het hospitaal verpleegd worden is eveneensongnnstig Ook onder hen komen eiken dagsterfgevallen voor In het bgzonder zgn hetd Igders aan buikziekte die het leven laten lo de Javabode leeat men Thans ii uit de verklaringen van den radja en igne volgelingen gebleken dat het vorstenbostnur van Lombok het door ons gestelde ultimatum niet wilde aannemen oii dat het den Bladé niet wilde uitleveren en dat reeds befloten was den strgd te aanvaarden toen hetberioht kwftm dat de Made met een broeradoohtar nit Tjakra Negar naar Mataram waa ge gaiB wMrop ham een der hoofden werd nagezonden om hem te krissen indien hg dit niet zichzelf deed Toen de beer Liefrinck te Mataram kwam was de Made oog niet dood doch even daarna kriste hg rich Met zgn dood was de reden jrervallen tot de weigering van het ultimatum waarom men dit toen aannam Een gedenku aid Een csoldatenvriend bespreekt in den cjavabode het denkbeeld dat hg onlangs door een officier hoorde opperen om zoowel in Nederland als in Indië geld bgeen te brengen tot het oprichten van een Kedenkteeken voor de np Lombok gevallen militairen van allen rang of stand Hg uMMut dat tegen het verwezpulgken van dat denkbeeld geen overwegende bfzwaren beataan Gedachtig aan bet spreekwoord dat nenvond het kenmerk van het ware schonne ia moet bet gedenkteeken beataan oit een slanke onop esmokte naald welker zgdfo plaats aanbioden om de namen der geaneovel den te bevatten Eeo dergelgke oaald op Lombok te Batavia en te Amsterdam geplaatst en door een eenvoudig hek omringd zou aan all eischen voldoen Omtrent het verongelukken van hetatoomflchip cBaron van Tuyll van deBillitonMaatschappg verneemt de Loc nader In den avond van den 5en Februari ongeveer zes uur kwam het stoomschip Baron Van TuytU de Koeteirivierafstoomen Aan het etablissement te Per Djiwa van de SteenkolenMaatschappg OostBorneo had het 200 ton kolen ingenomen en van daar werd het gezonden naar het hoofdetablissement te Batoe Panggal waar de lading verder zou worden aangevuldEven voor Batoe Panggal op circa 300 metera van den koleosteiger stiet het op eeu steen tengevolge waarvan een zoo groot lek outntond dat de gezagvoerder ternauwernood tgd had om van richting te varanderen en het schip op den wal te zetten Er is dan ook slecbta weinig geborgen kannen worden Twee uur na het incident kantelde bet schip om en lag het geheel bedolven in den aoboot der golven Op 16 dezer is aan generaal Vetter enop 17 dezer aan den legercommandant door dete Batavia aanwezige officieren een serenade metfakkellicht gebracht naar aanleiding van hunnebenoeming tot commandeur der MilitaireWillemsorde en der orde van den NederlandBcben Leeuw Tot generaal Vetter aprak kolonel Kalff tot den legercommandant Geg vanPittiua generaal Vetter Beide toesprakenwerden evenals de antwoorden door luidehoerah a en fanfares begroet Het was opbeide recepties bgzonder vol zelfs het ruimepaleis in het Hertogapark waa oaaat te kleinom alle bezoekers te bevatten Buiteu stonden vele militairen scbepeliugeo inlauders enandere belangstellenden Bet Bat Nieuwsblad zegt met betrekking tot de hoogste militaire onderscheiding aan f eneroal Vetter ten deel toevallen Een waardige erkenning voor den lande bewezen groote diensten tot eer strekkend niet sltichts aan hem wien zg ten deel viel maar ook aan de regeering die daartoe de voordracht deed aan H M de Koningin die haar verieende Onze gelnkwenschen en daarvan zgu wg overtuigd die van geheel Nederland en Indië worden den opperbevelhebber der zoo schitterend geëindigde expeditie naar Lombok gebracht Dat hg lang de eerete kenen moge dragen hem in het commandeur ohap der Militaire Willemsorde ten deel gevallen Hg heeft hetjaan het vaderland verdiend Op Donderdag 7 Maart z een koopman die naar bet dorpje Büderich bg Soest in Westfalen wandelde tegen den avond tegen den horizon op de aneeuw schaduwbeelden voorbgtrekken waarin bg duidelgk marachee rende militairen infanterie en cavalerie kon onderflcheidea Ook vele anderen hebben dit verschyusel waargenomen dat vermoodelijk een locbtapiegeling was van een winteroefeuing door een garoizoen in de nabijheid gehouden In 1854 ia daar ter plaatse een geIgksoortig verschgnsel waargenomen Namens eene vronw wonende N Z Voor burgwal te Amsterdam is aangifte gedaan van de vermissing van een portefeuille met f2000 aan baokpapier uit hare woning Falp s weer voorspellingen Van 17 tot 20 Maart In deze dagen weer eenige regen maar niet veel In de laatste dagen enkele sneeuwbuien Van 21 tot 23 Maart Er valt weer meer sneeuw ook begint het weer te vriezen Een weduwe in de Noorderstraat te Amsterdam ging oit en sloot de deur niet Tgdens baar afwezigheid kwam een dronken heer haar woning binnen en viel op het bed in slaap Men kan zich de schnk der weduwe vooniceilen toen zg thuis kwam en in haar bedstede zwaar adem hoorde halen Zg riep onmiddetgk om hulp en in vereenigiog met een haar bnran werd de meneer eenigszios onzacht van de kamer verwgderd Zaterdagavond te 7 aren brak er een sware brand oit in het hnis van den magazgnmeester De Krasg staande op de terreinen nabij dein aanbouw zgnde nieuwe sluis te IJmnideo Het huia hooldzakelgk van hout gemaakt is met het aangrenzende magauyn in minder dan geen tgd tot deu g iond afgebrand In het magazgn waren o a veel touw olie teer en meer fet brandende goederen geborgen Met uitzondering van een paar perspompen die men uit het reeds brandende magazijn heeft kunnen bergen ia alles vernield Btj gebrek aan spuiten kon van bet kanaalwater geen partg getrokken worden doch de polderjongens deden al wat mogelgk was om den brand tot de twee gebouweu te beperken door laod er in te werpen waarin men slaagde De brand onUtond doordien de kat in het hnia van De Kraag op tafel sprong waarop zich eene brandende lamp bevond die omviel Naar men meldt is alle schade door a8 uratitie gedekt In de vorige maand kwam het herhaaldelgk voor dat de hondtto die in het bosch van bet jachtveld vao den heer baron Sloet tot Oidruitenboi te Boil Fr kwamen kort daarna stierven Reeds een 8 tal waaronder een van ƒ 180 waarde verloren bet leven De jaatitie beeft zich de zaak aangetrokken An eeo der honden tergerechtelgkeachouwing en scheikundig onderzoek van de inbond der maag aan een rgks veearts en een apotheker te Ueereveen gezonden BaiteoiaDdsch Overzicht Een van de bekwaamste leiders van het centrum in den cultuur kamp Frhr Von Sohorlemer Alst is overleden in zgn kasteel in Weatfalen In October zou Schorlemer zgn 70en verjaardag gevierd hebben Reeds sedert jaren heeft bg het parlementaire leven vaarwel gezegd hg is indertgd door deu kleinen Windthorst uit het partghestuar gedrongen en beeft toen oogennchgnlgk vrgwilwillifi omdat hij aan een hartkwaal leed zgn mandaat neergelegd Frhr von Schorlemer was de aanvoerder van de ariBtocrati iche rechI rzyde in het centrum als zoodanig werd f Dg toen de caltuur kamp op zgn einde liep den democratiacben elementen in de partg als verklaarde Agrariër eo Tory wat laatig Windthorst die nog aan de uiterste linkerzgde noch aan de uiterste rechterzgde m a w noch aan de kapelaans noch aan de partij der hooge geeiitulgkheid te veel invloed iu het oeutram wilde toekennen omdat hg vooral bedacht was op de eenheid der partg maakte toen onder zgn oude wapenbroeders schoon tcbip In zgo voorkomen met zgu lange dikke nnor zgn kaarsrechte houdiofi gu wilden betoogtraot deed Frhr von Schorlemer iu het parlement onwillekeurig veel meer danken aan den Proiaiechen huzaren officier de betrekkmg die hg in zgu jengd vervuld had als nan eeo pauaelgk kamerheer welke waardigbeid hij later verkreeg Met Biamarck had hg tgdena den cnltnurkamp vaak hettige woordenwiaaelingen die van tgd tot tgd het karakter van persoonlgke beieedigiogen aannamen Naderband werd hg echter wat kalmer In de provincie Weatfalen waar bg thuis behoorde bad bg steeds zeer veel belangstelling getoond voor landbouwzaken hg was er dan ook zeer populair waarom men hem gewooulgk den sWeslfaalHcben Boerenkoningc noemde De Kamer van Koophandel te Berlgo heeft bg de Pruisische Kamer ernstige bezwaren ingebracht tegen het zegelontwerp dat het handelsverkeer zeer zal benadeelen o a omdat het tengevolge zal hebben dat alle schrifturen over koop en verkoop gezegeld moeten worden en men das ten nadeele van de rechtazekerheid de thans gebruikelgke schriftelijke bevestiging van bestellingen en leveringen achterwege zal laten Het zegel voor beleeningen zal maken dat een koopman die bgv voor twee dagen geld of effecten opneemt b v 100 0 K Mark daarvoor tegen 3 pCt s jaara 16 2 3 mark rente heeft te betalen nog bovendien 20 Markzegel heeft te voldoen waardoor die leening hem bgna 7 pCt kostl Ook de bepaling dat de ambtenaren recht hebben alle boeken en de geheele correspondentie in te zien om overtredingen der zegelwet op te sporen wordt ala onhoudbaar afgekeerd Eveneens de bedreiging van een boete die 25 maal het ontbrekend zegel bedraagt en nooit minder dan 50 mark wat voor den kleinen man die veetal slecht op de hoogte ia van de wetten te atreug wordt geacht Het Bcbgnt thana tamelgk vast te staan dat de heer Carapbell Bannerman de t enwoordige minister van oorlog den heer Peel ala Speaker van het Engi Uch Lagerhuis tal opvolgen indien namelgk de andere ministers dexen collega willen afstaan De Pall Mali Gazette tvgfelt echter hieraan met Bet Kabinet zegt zg weet zeer goed dat bet op zijne laatste beenen loopt en bovendien allen tagen het tgdctip dat de post feitelgk vacant wordt de parlementaire vrerksaamkedea van den heer Campbell afgetoopen zgo In Spanje heeft eiudelgk de crisis haar toppunt bereikt Reeds langen tgd werd de val van het ministerie Sagaata voorzien De oppositie nam steeds toe in kracht de proteotiooisten voerden in de filmer faet hoogste Woord eo wisten door bon obstrüotionistisobe politiek de aanneming der handelsverdragen te beletten De pogingen van Sagatta om de stemmen der republikeinen te winnen door den heer Abarzuza met de portefeuille van koloniën te belasten mislukten Ondanks herhaalde wgsigingen kon het Spaansohe kabinet toch geen voldoende meerderheid vinden Zoo werd in de laatste jaren bgoa niets tot stand gebracht In de koloniale politiek was het kabinet ook niet gelukkig Na een lange voorbereiding had de Kamer eindelgk de vootgvatelde hervormingen op Cuba in behandeling genomen Dadelgk daarna kwamen berichten van een opstand die op dat eiland was uitgebroken en die aanvankelgk een zeer dreigend aanzien kreeg Door het krachtig optreden van den militairen gouveroeor en het spoedig zenden van versterkingen dit Spanje is de opstand gelukkig bgna onderdrukt Doch de hervormingsplannen vonden bg de Kamer niet meer den Kewenschteu steun De onmiddellgke oorzaak van het aftreden der ministers is gelegen in het ongelooflgk ruw optreden der officieren verleden Vrgdag In de Kamer werd Zaterdag een interpellatie over deze gewetdenarg gehouden De litting was zeer stormachtig Vooral de nitdrakkingen van den minister van oorlog verwekten zeer veel verontwaardiging De joornaliiton verlieten de tribune der pers en weigerden verder venlag te geven van de vergadering ofschoon een woordelgk verslag waarsehgnlgk beter vergelding geweest ware De afgevaardigden bepleitten bet recht der pers on vrgnit haar meeniog te z gen Toen kwam er oneanigheid onder de nüninters De minister van oorlog wilde do betrokken officieren doen tereobtataan voor een krijgsraad de overige ministers wilden hen voor de gewone jury brengen De heer Sagaata verklaarde het onder die omataudigheden onmogelgk het bewind te blgven voeren Hg begaf zich naar de regentes en bood H M het ontnlag van bet minieterie aan Da koningin aanvaardde dit ontslag en zal beden met verschillende staataliedeu de criaia bespreken De zittingen van Kamer en Senaat zgn geschorst De afgetreden ministers zgn bgeengeroepen ten huize van Sagaata Tegen twee dagbladen is een gerechtalgke vervolging iottesteld wegens artikelen over do jonifate gebeurteoisien RE OIiAME HEBT GIJ ASTHMA Dr R SCHIFFMANN S Middel tegen Aathma geeft onmiddelgke verliohtiug in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen faleo Verkrggbaar bg A Wolf Apotheker te Gouda in pakjps van fl 1 50 en fl 2 75 HurgerlUkan Stand GEBOREN 15 Maart Margaretba ouders P Rii tkerk en J B Laffen 16 Meiodert Coruelia ouders W Kreenwen en M H van der Laan 17 Johanna Mariat ouders MH Neerscholten en J Merlin Johanna Cathsrina Maria ouders H C Trgsborg en W M H Verbg Petronella Maria ondera M Kastelein en J van Asten 18 Cornelia Joaephns oudera C an Sgk en M Nieawenbngneo Wilhelmina Adriana onden F Onweudgk en J WesMis OVERLEDEN 18 Maart A van der Wal 16 d A M Kesper 53 j W Gestel Wed G Verloog 76 J A Mathol 3 maanden Moordrecht GEBODEN Maria oudera P Bikker ao A vao Schaik OVERLEDEN M Verboom 5 jaar Zevenhuiwn GEBOREN Paulina Maria ouden W G Oogterom en J Klapwgk Janna ooderf A Kroes en D M Joogeneel Maarten oudera D Bontenbal en J Nieuwland OVERLEDEN J Heemsbergen 3 m ONDERTROUWD F v d Meer e C Sloof J de Goede en P Kooman WATEROETUDKN TK GOUDA 1895 s morgens s aronds nooB Laag Hoog Laag Woensdag 20 Maart 2 21 10 46 2 55 11 20 Dooaerdag21 3 29 11 54 8 55 12 20 Vrgdag 22 4 28 12 47 Zaterdag 23 5 06 1 31 4 44 1 09 5 23 1 48 Zondag 24 5 40 2 15 6 55 2 20 Maandag 25 6 10 2 35 6 25 2 50 Dinsdag 26 6 40 3 05 6 53 3 18 SPBUiaiU dm ilm Ibut a