Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1895

Donderdag dl Maart 1805 33ste Jaargang Niï 6613 mmxm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettert worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afwmderlijke Nommers VUF CENTEN A na OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 18 ICAAII Vor kn 101 mi 108 8 89 26 74 PJ 98 108 74 V 110 791 481 loof lotkoett 98 101 102 88 961 97 106V l 784 680 loov 81 lOSV ISO 188 loé loiv 146V 89 88 loev 187V 188 ini Vu 64 149 i 98 647 90 106 IM l Ku nun Cirt Ned W B Vi diti dito dito S dito dito dito 8Vi HoKUt Obl Oondl 1891 8S Itilis iDsohr TlDg lS6a 81 5 OoSTlN Obl in papier 18Ö8 6 dito in zilni 1888 i PaunsiL Oblig mat tmltat S dito dito 8 amuxs Obl Ooit ie Sene dito Qmodi 1810 4 ditobqSotbi l88i 4 dito bü Hopa I8S B0 4 dito ia Koud leaa 1888 8 dito dito dito 1884 5 Bruin Farpat lobuld 1881 4 Toauij Oepr Conr laan 1888 4 Gao leaaing aeria D Oao iaanioK laria C JmDAn Uir Bao r obl 189 6 Mmoo Obl Buit Seb 1890 8 ViMlEtiBLA Obl 4 onbap 1881 AKalluui Obligatiao 1881 S i SarmoiM Stad leaa 1888 s i Nbd N Air HscdaliT aaod Anndab Tab Mü CartiSoataa DaiiMaataobappiJ dito Arob Hypotheakb paodbr 4 Oalt Mij der Vontaal aaadj a Gr Hjpotbeakb paadbr 4 Kadarlaadaoha bank aaad Nad Uaadelmsataob dito N W k Fao Hyp b paadbr I Hott Hypotbaakb paadbr 4 Utr Hfpotbeakb dito 4 OaaTBKa Oaat ÜODg bank aaad EvajL Hypothaakbank pandb 4 AuaixA Eqiiit bypotb pandb 6 86 Masw L O Pr Liaa oarl 8 Ni Holl IJ Bpoorir Mü aand Hij tot Expl r St Spv aand Kad Ind Spoonregm aaad Mad Zuid Afrik 8pm aand O dito dito dito 1891 dito 8 lTUtl 8poorwl 1881 89 A Xobl Zaid Ital Spwmü A H obl 8 PoiilM Waraobau Waeaea aand 4 AvaL Or Buai 8pw Mij aand 6 Baltiaoba dito aaad 90 100 loov 183 189V 100 47 91 1 V 8 106 78V 119 101 Va 26 ♦ 15 sasVi 190 108V 110 104 108 194 128 97 491 Faatawa dito aaad 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Kink Ob Azow Sp kap aand 8 lioaowo Bawaat Sp Ui oblig 8 Oral Titabak dito obliz t ZaidWaat dito aaad tdila dito oblig 4 11 14 8V 741 101 AHl ixjL Caat Pao Sp Mjj obl 8 Cbio k Nortb W pr G t aaad dito dito Win St Fetar obl 7 Daarar fc Blo Or Spm aart T a Uliaoia Cantral obl ia goud 4 LouiiT k NaibTillaCart T aand Maxloo N Bpw M lehyp o O Mba Kaaaaa t 4 pot praf aaad N York Oatario k Weit aaad dito Fenaa Obio oblig 6 Oraaoa Galif la byp in goud 8 8t Paul Hina k Kaait obl 7 Ua Pao Uoofdlqn oblig 8 dito dito Liao Ooi la byp O 5 Oiiiu Caa 8outh Cart T aaad T 0 Ballw k NaT la b d o O Amatard Omnibua ttij aand Bottard Traaiwag Maali aand KlD Stad Aautardam aand 8 Stad Boltardaai aaad 1 Bbmu Blad AntararpaaI887 Stad Bruaaat 1888 V Uoira TbaiatBegalIrGaiallHb 4 Ooaijuiit Staauleaaing 1880 8 E E Ooat B Cr 1880 8 SriLIl Stad Madrid 8 1888 Var Nis Ba Hyp SpoM oert 4 491 ADVEIITENTIBN Voor de Tele blgken Tan deelneming bjj het overlijden van onzen waarden Vader en BehnwdVader ontTangen betuigen irfl ooien harteiyken dank Dr A C GEITEL Merr A GEITEL SCBONITILD T D ClOKT Omiia 19 Maart 1895 WerkverscbaliQng te Gouda Da Comminie Toor WerkTersoha£Sng bericht Siermede dat ijj op DONDERDAG 21 MAART 1895 daa aronda te 8 nnr op de boTenzaal van de Baiuoiiii in het openbaar VERSLAG nl doen Tan hare verriohte werkzaamheden n T n de ingekomen gelden waartoe 8 in de eerste plaats allen aitnoodigd die hnnne bgdragen aan haar hebben toeTertronwd Namens de GommisBie Toor werkversofaaffing 0 TAH TONGERLOO VoortiUer B HOLSDUftVEBi Stmtmii orEHBm vESKoonss te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris G C FORTÜUN DBOOGLEBVEB op troentOag 9 maart MS 9 des morgens te elf nren in het Gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven Tan No 1 HV18 Oouwe wordt niet geveUd No 2 Een HDIS en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda wgk R no 55 Verhuurd by de week voor i 1 25 No 3 Twee HUIZEN WAGEKMAKBRIJ 8CHCDR en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda wgk S no 61 en 62 te samen groot 6 Aren 60 Centiaren Verhnnrd by de week no 61 voor f 1 25 en no 62 voor f 2 No 4 Drie HUIZEN met K0E8ÏALLIN6 2 SCHUREN HOOIBERG ERVEN groeten TUIN en WATERING uitkomende door de laan naast het vorige perceel aan het Draafpad te Gouda wgk S no 64 65 en 66 te samen groot 20 aren 17 centiaren Verhuurd bg de week no 65 voor f 1 no 66 voor f 0 90 en no 64 met den Stal de Hooiberg en den Tuin zgn terstond te aanvaarden No 5 Een HUIS SCHüüE HOOIBERG en ERVEN naast het vorige perceel wgk S no 63 te samen groot 11 Aren 91 Centiaren De schuur ia terstond ie aanvaarden t verdere is verhuurd voor f 1 25 per week Na afzonderlgke veiling en atslag worden de perceelen no 3 4 en 5 gecombineerd No 6 Een IN in de 4e of Baggnenkade te Gouda kadastraal bekend in sectie A no 2814 groot 3 Aren 75 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 tot 9 Drie perceelen best WEILA1 D liggende in de Oude Gouwe te Gouda kadastraal bekend in sectie A lia 1183 1193 468 1177 1179 383 en 2613 te samengroot 3 Hectaren 34 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden Na afzonderlgke veiling en afslag worden de perceelen no 7 tot 9 gecombineerd No 10 Een aangenaam gelegen ERF en TDINTJE aan den Fluweelen Bingel te Gouda wgk R no 556 Verhuurd tot 1 Mei 1896 voor f 4 per week Bet Huis bevat 4 Kamers Keuken Zolder en velerlei gemakken En yo 11 Men B VIS en EBFin de Sobelatraat achter den Jtaam te Oouda Wy O So 238 Terhuurd bij de week beneden voor 90 cents en boven voor 80 cents De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DBOOGLEBVEB te Gouda TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te consulteeren van 10 tot 5 uur Abonneert ü op Ttet S KATHOLIEKE TUIVF HSMAGAZIJN onder Redactie der besto Eaih Letterkundagen Maande Igks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomanê Novellen Bistorigohe Verhalen Poëxie AUerlei ICaadsels Logogrief Jtebus en en voor den zeer lagen prgs van 9S CEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maAndscbrlft van Naderland P STOKVIS WATERREUS Oireivn aBnMK HET ALOM BEBOEUDE j Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gooden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic EipositioD Chicago 1893 is het WereldkroeiBil Drumn lJorst Honig Eitracl MELIANTHE TRAPPISTËNBIGR uit de Klooaterbrouweri DB SCHA APSKOOU Tilburg door onderscheidene geneesheercn aanbevolen als versterkend en geiiond wordt per fust eu gebotteld geleverd door G J Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gooda en Omslrekeii UIT Dl iChinald Fabriek DE H0NI6BL0ËM TAN H van8cbaik Go TE PARIJS Zenden gratis en franco i prachtig geitlustreerd lOOE ALNI met nolIandacheD of franschen tekst bevattend de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Winterseizoen van Ueederen hoeden enz voor heeren damei t kinderen op gefrankeerde aanvraag aaa 1 JULES JILUZOT a C PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen ftoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer da prtjzan te bepalen Dit album bevat tevans de inlichtingen walke Toor de goede en prompte uitvoeringen éar butellingen benoodigd zijn Butêllxngtn van S5 francs ip hoogar worden met eene varhoogmg vaü 5 0 0 ftvilM neht i oH oan Inkomtndê nehtên m UU plaautn van Nederland aan hal bezorg De klanten hekben geene formaliteiten TOor da inklaring of andersinta te vervullen aar ons ri$xpémilial $ i hztndaal Noord abant daarmede betast is geveatigd te s Qravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERBOEPBLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en TerBchillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengiite hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebmiksaanw zing voorzien van ons Ban delamerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravenhage BV Verkrggbaar bg F H A WOLFP Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATEL AND Boskoop B V WtJK Oudewater Zeer Uette Gesteendrukto EAMEAABTJES worden GELEVERD door A BRI KNAK en Zn ECHT op de laaateojteuAiiff met roode lottora JOberlahnslein BIlUertyKDlKVICrOMABROfl OBCmUHIISTtlH Af rkrijsli iir Mtuxlachappij tot Exploitatie der Victoria Bron ffevestiffd te Kotterrin m TAiiflhlnnJc € im Z Fatent H Stollen mti ictirf Innnutt lUilllEt Du ilisli Frit Uuti tir glitit ritrtalDu Warnung I er groêêe Erfolg den i ant$r $ Patent H Stollen êrrungM hat Anfêu lu r sohMênm toerthloaen Nachahmungen gegabêii kltn kaufe dêher unten êtets sctwrfen H Stollen nar ttn vm dlraet odtr In êolohon Ekenhë M lungen In ëanm i i f fUkêt fwk nelmiUh$ndJ uu êhinit M SS TrM lUten uné ZeugniMêé gntt wnë fraiuo Kraepelien en Holni s IQuina LarocheQ u i£fARSÏfE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanbevolen door tal van binnen en buitenlandeche geneeaheeren Bekroond met EBEEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacona i f 1 90 I en i Dep4t te öouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C TEIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist oada 8aalpendrak vaa A SaoouiXx k Zooi BINNENLAND GODDA 20 Maart 189 Beden morgen werd in de R 0 Leasrereenigiog aanbesteed het vergrpoten van eer perceel op de Tarfmarkt voor den beer A J J Vo Ingeachreven werd door W de Jong voor 9299 L V Blokland 6714 C H Wildenbarg 6472 J J Duöm 6229 C W den Hoed 6130 J H de Wilde 6100 A SneUomaii 5775 C J Koot 5787 J E V Dongen Boldibg 5698 en D Ameaz 5624 Aan den taagateu inscbr ver is het werk gegnnd b de Zitting der Botterdamscbe ArrondtBaements Rechtbank werden veroordeeld J R 42 jaar koopman te bchoonhoven wegens diefstal door verbreking eener glaarmt tot een jaar gevangenisstraf B De R 65jaar koopman te Gooda wegen 1 diefstal van een jas tot een jaar gevangenisstraf Vertolgena werden P B 46 jaar visacher en C G 39 jaar kastelein te Berg Ambacbt wegens diefstal van vier ecbakels te zamenën in vereeniging gepleegd vrygeaproken Daarna stond terecht P V D 56 jaar koopman in gevogelte te Hillegeraberg beklaagd van in den nacbt van 19 op 20 December 1894 te Zevenhaizen te hebben gestolen 30 aan J Klapwgk toebphoorende kippen Beklaagde ontkent bewerende de kippen des morgens omstreeks 6 uur op den d k tasschen Gouda en Moordrecht te hebben gekocht van een paar opgeschoten jongens Deao had hg op do Markt te Gouda weder verkocht aan den poelier P Van VolUnhoren Getuige J Elapw k verklaart dat z n erf wordt afgesloten van den weg door een hek en omringd is door slooten Des avonds ra den 19 Dec had hg de acbuar waarin hit kippenhok zich bevond met den sleutel ge atotao na zich vooraf overtuigd ta hebben dat alles in orde was Des morgens vond hij de acbunr open en een groot aantal kippen verdwenen Daarop naar de Markt te Gouda gagaao zynde zag hij den beklaagde in het bezit van z oe kippen waarop hg naar de politie is gegaan Toen deze zich met de zaak bemoeide boorde hg den beklaagdef achter zich zegK n Ik zou je wel lekker verd FEVtLLETO TEEÏÏGGEROEPEI HDGH CX NWAT Geld voor wapenen en ammunitie geld voor vivns en voor kleeding geld loot omkoopmgea geld voor alles I 2ij die de tiel vau een oorlog Eouden laveren zonden de ware bevrijders zyjü vaa hun raderland I Wsarom zon hij nu aarzelen Indien zijne zuiter geleefd had zou zij hare fortuin even vrijwillig gege ven hebben als baar leven I Waren niet hare kinderen half Italiaansob P De vrübeid iBobte over de kleinigheid die misbruik van vertroawen heet Op een paar duizend pond na realiseerde hg zonder bedenking ket geheele vermogen der kinderen en offerde het op Duizenden b duizenden telde bij ia do handen dic hem werden toegestoken Die aanzienltjke tocamen werden besteed wair het noodig waa en Ceneri had het bewastzyn dat hij Italië bevrijd had door die gepaste en t dige hulp Missctiien wasdatzoo wie al bet zeggen 1 lister werden hem titels eu eerbew zen aangeboden voor deze groote hoewel geheime diensten Dat hg e helooning ahloeg strekt hen tot eer naar mijn gevoelen weÜiebt leide hem zijn geweten dat hij niet uit siju eigea zak gegeven bad In alle geval hij bleef SBVondig dokter Ceneri en brak mat aijoe vroegere om bet te zeggen Bekl ontkent ten sterkste die woorden te hebbeo gebezigd hij zoo direct nadat hg de kippen aan Van VoUeuhoveu had veikooht zich van de Markt verwgderd hebben De zoon van den vorigen getuige had den bekl die woorden ook hooren zeggen De beklaagde glimlacht bg die verklaring vergenoegd terwgl hg de scbooders ophaalt blgkbaar denkt hg ze maken mg toch niet veel Ook een derde getnige had den beklaagde die woorden hooren zeggen De voetsporen op het erf van den bestolene komen wat vorm eu lengte betreft overeen met beklai de s schoenen De president mr E Peith vindt het erg onaannemelgk dat beklaagde altgd van onbekeuden koopt ook eenigen tgd geleden stond bekl terecht wegens een diefstal van schapen waarin le grand ioconnuc d grootste rul speelde Het O M waargenomen door mr Dgckmeester noemde beklaagde een listigen dief die hoewel steeds door de politie op de hielen gezeten totnogtoe door de mazen vap het net der gerechtigheid is ontsnapt Dhfhiaal echtt r meent Z ë A dat er genoeg termen aanwezig zgn tot veroordeeliog van den beklaagde weshalve hg eene gevangenisstraf van twee jaren reqnireert De toegevoegde verdediger mr A £ Baantjes meent echter dat de aanwgzingeii dia tegen beklaagde pleiteo ilecbta op scbgu berusten en concladeert tot vrgspraak Over 8 dagen uitspraak HH MM de Eooinginnen hebben bet voornemen in de laatste helft van de maand April na het gewone bezoek aan Amsterdam een bezoek van tien veertien dagen te brengeu aan Londen ter bezichtiging van deze wereldstad Hare Majesteiten zullen van deze rais weder naar de residentie terugkeeren en van daar m den namiddf van 14 Mei naar Ngmegeii vertrekken tot het brengen van het bezoek ann de provincie Noord Brabant Bedankt voor het beroep to Helenaveen door ds P van Willemswaard te Krimpen aan den IJsel In het ontwerp voor de zomerdienstregeling op de Staatsspoorwe en komen o a de volgende wgzigingen voor Amsterdam Rotterdam Den Haag De sneltrem van 9 40 v m van Amsterdam 0 S naar Gouda Rotterdam eo Den voorgangers en vrienden toun bg zag dat Ilaiie een koninkrQk zoo zijii eu met eene republiek Ëen paar duizend pond zeido ik had bg achtergehouden Ua jongen en bet meisje groeiden op en hun oom daobt dat ziju patriotisme bem wel veroorloofde zooveel ach ter te houden als noodig was om hunne opvoeding ta voltooien en hen de wereld in te zenden Paulina beloofde zoo schoon te zullen worden dat hg zicb over hare toekomst niet ongerust maakte Ëen rgke echtgenoot zou atles weer in orde brengen Maar Antony die eeo wild vurig jongmensch werd dat waa leta auders 2oi dra de jongeling tot manneIgke jaren sou komen wilde Genen open kaart met hom Ppelen hem ronduit zeggen waar bg hot geld aan besteed bad zgne vergiffeuiB daarvoor vragen en zoo noodig de straf ondergaan voor zijne ontrouwe handeling Maar zoolang er nog geld voorhanden was kwam hg niet tot die openlegging De jonge man hoewel geene sympathie aan den dag leggende voor de hervormende plannen en vrgheidlievende ondernemingen van zijn oom wantrouwde diens eerlgkbeid niut Zich zeker wanende dat hg meerderjarig zgnde een Bohat van geld zou machtig orden gaf hg het gold met handenvol uit aan allerlei buiteusporigbeden totdat Ceneri zag dat bij nagenoeg op den bodeai der kist was Zoolang er nog geld waa stelde bg den kwaden ds van bekentenissen nit Hetzelfde idéé dat Maoari hsd willen uitwerken met mg te samen om zieh oapielgk te wenden tot het Italiaansohe gouvernement kwam ook bg Ceneri op maar daarvoor juist moest hg zgneu neef alles zeggen want de aanvri eaioMt geschieden in diena naam Naarmate die onverrngdelgke opeoleggiog van laken Ua zat dan van eerstgenoemd station vertrekken te 9 10 V ra en aankomen te 10 14 V m te Gouda 10 35 v m te Rotterdam eo 1045 V m te s Graveuhage Oe treinen No 37 en 1U9 thans nit Amsterdam C S vertrekkende ta 11 10 v m komen te vervallen De sneltrein van 2 40 n m van Amsterdam C S naar Gouda Rotterdam en s Gravennagu verlaat dan eerstgemeld station te 2 25 D m en arriveert te Gooda Rotterdam en sUravenhage te 3 30 n m 3 50 n m reap 4 05 n m Trein U5 van Amaterdam C S vertrekkende te 4 10 naar Gooda Rotterdam en deu Haag en stoppende aan veracbillende tusiohenstations komt te vervallen De trein van 4 31 n m van Amsterdam G S naar Jtreoht zal één minuut vroeger van Amsterdam vertrekken Ingelegd is oen nieuwe BueltreiD direct doorgaande van Amsterdam via Gouda naar VGravenhage Deze rein verlaat het station Amsterdam C S om 4 45 n m en arriveert te sGravnn hagn ten 6 10 n m Nog zg opgemerkt dat deze trein slechts loopt van 15 Juni 15 September Eveneens wordt een trein ingelegd stoppende aan de tusschenstations tassoben Amsterdam C S en Rotterdam en s Gravenhage Genoemde trein verlaat Amsterdam C B om 6 18 n m eu komt aan te Rotterdam reap den Haag 8 22 resp 8 31 n m Een nieawe sneltrein ia des avonds ingelegd van Amsterdam naar Rotterdam en den Haag vertrekkende van Amsterdam C S te 7 45 n m eu aankomende te Rotterdam en s Gravenhage resp te 9 10 nm resp 9 20 n m Omgekeerde Hchtiog Des morgens wordt een nieuwe soeltrein ingelegd van Deo Haag naar Amaterdam en wel gedurende het tgdvak van 15 Juni tot 15 Sept Deze trein vertrekt van Den Haag te 9 00 V m en arriveert te Amsterdam W P C S te 10 10 v m resp 10 25 v m terwgl aau geen der tuaschenstations wordt gestoptDe sneltrein van 9 28 v m oit Den Haag en 9 45 v m uit Rotterdam zal dan deze stations verlaten te 9 30 v m resp 9 40 V m en zsl arriveeren te Amoterdam W P C 8 te 10 50 V m resp 11 05 f m De trein van 10 12 v m uit a Qravenhage en 10 17 v m bit Rotterdam naar Amsterdam vervalt De sneltrein van 11 33 v m uit Den Haag naar Amsterditm vertrekt 2 minaten later De sneltrein van 2 15 n m uit s Gravenbage en 2 30 n m uit Rotterdam en aankomende te Amsterdam W P resp C S om 3 40 n m naderde zog Ceneri er meer en meer tegen op Ug had Antony s karnkter gailegealaifen en wist zeker dat als deze de vtoarbeid kwam te hooren zijn eeuige weuaob zou zgn zich te wreken ip zijn trouwelooien voogd Ceneri voorzag dat hg voor een tgd tot dwangarbeid zou veroordeeld worden Zoo de Engel scha wetten hem wellicht met bereiken konden die van zgn eigen land konden tegen bem worden ingeroepen Het sobgnt mij toe dat hg tot dien t jd toe gsenerlei misdrijf begaan had waarvan hij zich zelveo niet kon vrijspreken op grond van zijn p itnutisme rnnar van nu af aan kwam de begeerte in hem op om elke straf te ontgaan en hg besloot op eenigerlei wgi de gevolgen zgner verkeerde handelingen te ontwgken Hij had nooit een sterke gensi enheid gevoeld voor de beide ktndiirea Oni etwgfeld waren zij bem in dan laatBten tgd voorgekomen ata verongelijkte weezen die bem zouden ter verantwoording roepen Zg hadden in hun Icftrakter te voel van hunnen vadnr om ziob sterk tot hunnen oom getrokkm te gevoelen Hij mocht Antony niet lijden om diens jolig en beuzelachtig leven zonder plannen of ambitie hg vergeleek het bg zijn eigen leven Hg wdb oprecht van gevoelen dat hg een goed werk deed in de wereld dat zijn komplotten en samensweringeu de zaak der algem ene vnj beid zouden bevorderen In tyne geheime bijeenkom aten was hg een man van veel gewicht Als bg te groude gebraoht en gevangen gezet werd dan zou men bem missen Had bg met aat reoht om zgne eigene verhevene plannen in de waagschaal te leggen tegen bet lindersohtig bestaan van zgn neef F Op die wiijze redoneerde hg en kwam tot de over tuiging dat hem in t belaag dei aaoiohhaid bgoa al reap 3 55 o m zal de eerstgenoemde ataUooi verlaten te 3 00 n m resp 3 10 n m enhinnenkomea te Amsterdam W P rasp G 3 om 4 20 n m reap 4 45 n mi De trein van 4 42 n m uit Dan Haag en 4 46 n m oit Rotterdam naar Amatenkm komt met 1 Mei a a te ervaltan Den Haag Rotterdam Utrecht Da trein van dan Hollandsaheu IJiana Spoorweg welke thans van Rottardam Maas naar Utrecht vertrekt te 7 47 v m zal dan van eeratgeooemd station gaan 6 34 v m en binnenloopen te Utrecht te 7 28 t m De trein van 10 12 v m uit i Gravenhage en 10 17 V m nit Rotterdam aal dan vut deze atationa veruekken te 10 04 v m rei 10 22 v m De sneltrein van 2 50 n m nit Rotterdam naar Utrecht zal dan ook stoppen te Woerden en wel te 3 33 n m De trein van 8 00 n m nit Rottardam Maan en 8 05 u m oit s Gravenbage naar Utrecht zal 2 minuten vroager van deza tations vertrekken Omgekeerde richting De trein van 9 53 v m nit Utrecht naar Rotterdam en Den Haag aal eerstgenoemd station verlaten te 10 00 v m en in plaats van om 11 25 v m reap 11 27 v m ta U 24 V m resp 11 32 v m op laatitga DOemda atationa aaokonen De train van 11 34 v m nit Utrecht naar Rotterdam en Den Haag zal ook stoppen aan het station Weerden en wal om 11 50 v m tevens komt deze trein één minuut latff te s Gravenbage aan Ëveneana atopt de sneltrein van 6 36 n n oit Utrecht aan het station Woerden ten 6 51 n m De trein van den Hollandaohen IJzeren Spoorweg thans vertrekkende van Utrecht ta 809 n m en binnenkomende te Rotterdam Maas te 9 03 n m zaldanvanaerstgenoemd station vertrekken te 9 23 n m en aankomen om 10 17 n m De Amerikaansohe aergeanUdetective die zooals onlangs werd gemeld te Woerden een Italiaan verdacht van verduistering van eenige duizenden dollars heeft aaugehooden keert morften met zgn arrestant naar NewTork terdnP Gisteren ia op de Beora ta Rotterdam eene porteffoille met f 1620 ontvreemd die een graan bandelaar uit Deil enkele oogenblikkeu onbeheerd in het aobrigfkamertja had latenliggen les vrijstond te doen ten einde zich zelveu buiten gevaar te houden Antony Marob was nu twee en twiatig jaren oud Hg had vertrouwen in ign ooia wu zorgeloos en luchtig zoolang bem het noodige geldwas versohalt bad hg tot dusverre genoeicen genomen met de ezouses voor het uitstuUt n van de rekening en verantwoording Of hg nu in den laatsten t d argwaan had gekregen valt niet te seggen maar sedert kort bad hij een anderen toon aangeslagen en bad verlangd in t betit te worden gesteld van zya vermogen Ceneri die om zekere plannen voor een tijd naar Engeland moest luste bem door de verzekering dat hg hrm cedurenda zgn verblgf te Londen alles zou openleggen t Die openlegging van zaken moest nu plaats hebben daar de laatste wissel van Antony het oversehotje van zgns vaders vermoeen bgaa tot mets gereduceerd had Eu nu wat bad Macan daarmee temaken Hg wu jarenlang een gedienstige eu trouwe handlanger van Ceneri geweest maar zeer waarscbgnlijk zonder zulke booifgoaude en onbaatzuchtige bedofUngen Hef sohgot dat kij het samenzweren beschouwde als een vak waarbg wat te verdienen viel Dat Ihg eens dapper had meegevochten op bet slagveld was te verklaren uit de aangeboren woeste natuur vau den man waardoor hg vocht om den wil van bet vechten Daar bij in alle geheime aangelogenbeden betrokken was was hg gednrig hg Ceneri aan hols welk nur van den dag hot ook zgn mocht en hg meer dan eene gelegenheid zag bij Faaltne Hg werd reeds verliefd op baar toen zg nog een zeer jong meisje wss eo deed alles Om haar hart te wiboen Jegens haar was bij uohtziuoig en vriendelijk