Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1895

yijrdag 22 Maart 1805 33ste Jaargang No 6614 GOüMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeb k 60 Centen iedere regel mear 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderigke Nommers VUF CENTEN 7 Visitekaarten ONIEmOÜWEAASTEn Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgelererd ter Boeken CourantDrnkkerg van A BRINKMAN ZN ADVERTENTXCN Tot diepe droefheid van ray en mijne kinderen orerleed heden ten mynen hnize mgu hartelylc geliefde Zoon ALBERTÜS MAHINÜS KESPER Predikant bg de Ër Lnth Oemeente te Wede L A KE8PER SlÖETZiE Gouda 18 Maart 1895 FEMSCIE STOOMVEEVEEU UI Chemische W sscheriJ TA H OPPE IIEIiURR 19 Kruiëhade Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor bet stoomen en verren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Bpeciale inrichting voor het atoomen an ptnobe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ooflchadelyk voor de graondheid en volgens staal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken zgn de pryzeu 25 gedaald P AJEtXJrS Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week frinteips T E PARIJ S Zenden gratismfranco de generale geïllustreerde catalogus m de hollandsclie en franache talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomerieixoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JftLUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijiiiPrintempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidoUik de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varxendingan naar alia Landen derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correapondentle In alle talen Een ware 8chat voor de ongelukkige slaobto rs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWARIKGa HoUandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 golden leder die aAp de verschrikkelyke gevolgen van dez ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazln te Leipzig Neumarkt 34 franco t n insending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oottda Baalperidruk van k Biinkham It Zoon Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gonden Medaille en Certificate of Award of the World s H gienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldkroed Drum Uorsl lloitig Extract MELIANTHE niT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOËM VAN H IM vanSchaik Go gevestigd te a Qravenhage Geen middel is of kan worden nitgevonden welke de Mehanthe overtreft net is OyRERROEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMI ODELIJ K de strengste hoeat en veronderde bomtkwalen Dadelyk na het gebrnik der MëLIAMTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de Mii LIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden gesteld De MELIANTHË ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te i Qravenhage HT Verkrygbaar by F H A WOLPF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK OudewaUr HaudelamQrk GU die Hoest fcebruikt n TzoT uit de Blikken Tromm VAN N KATER en Ck Gedoponeerd GBOyiXGIlIf Elk stakje heeffc de vorm 7an een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel es 25 Cc by onze bekende Verkooperi Jioht ipqaen kartom Waf il de Mite lamihliiiF Bfcronntlet Ltnda sFi AüiiBr Paiii Expeller Wat it W lllllniiteweBdentetea IfflS liflter PaiB ExiieHer Wat J Mer luiil iii Aahir Pain ExpellBr n W tal tS oMt 1 36 e tmik TMakaada h 4e awate i iellukia n U T Ad BUte Oa Betbrtim Te Gouda bs A WOLB K Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Mark llOJPto PDIKE OUDE V t SCHIEDAMMER piwriwa Merk t NIQHTCAP GEIIEVEE Verkrügboar b M PEETER8 Jz N B AU bewgs vaa eohtheid ia caobet 60 kurk steeds roorlieo van den naam der Firma P HOPPE Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kaih Letterkundigen Maandelijks Tersch nen 48 pag grout formaat over 2 kolommen pracbtige leotnur ala BomaifU SoveUen Hintoriseke VerhfUen Poëxie AUerlet Baadtel Logogrief Sebus enx nx roor den zeer lagen pr i Tan HS CBHT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle muodschrlft van Nederland P STOKVIS WATERRECS Diianm aBowa Kraepelien en Holm s iiina LarocheQ iTiSlSocHE Is de meest Rrachllge en Versierkende RI A WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEKES DIPLOMA en GOD DEN MEDAILLES Verkrsgbaar in flatuna a f 1 90 en ƒ 1 Dep6t te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist i Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 liomt U Vi pond te staan op f 0 40 U pond Kathreiner sMalzkofflekost 0 1 5 oamm 0 55 bij gebruik van Malzhoffle bespaart U dm per pond f 0 25 GebrS atoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingea op machinaal gebied verbeterde flilirleïtte uiteluitend gobruik van fyne en fijnste groudstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeve enswaardig fabrikaat nauwteung beantwoordende aan den inhouo der reep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTerRacler 44 Eore Dlploma s gouden enzi Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accaueniio national de Paris Noua toub déoamons una lüedallle d or première cla tBe on ooriBiderition de votro exoellenta tkbrtoatlon de Obooolat bonbons varies eto te g StOllwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunflsears Banketbakkai i nz en Geaeraalvertegenwoordiger voor Nederlaiid Juliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 X t vooraJ op de ECHT iuuadtoeJceaiay jn roode lettanr CfORIAITilr Oberiahnslein t OllUeTEURUn VICTOMABROH OB€KLAHtlSTflK MnntufJiappfj tot Exploitatie der Victoria Bron levesf iOft Tiotlp rrlatn 7 iirlhlnnl Cesnae fin Bois 1 40 ia Lltw e ooaiiAO rat sou M II ImUM ABa iT f Mman U flsHehen T a a Utay Inhoud voozsiMi 1 annt TW Dr vlf yilj HAJaX BOOS Oh f X 80 DlliUtt rt vataililnu H H J ï WANKUM firma Wed P J MELKBRT Oorthaven 6 14 Gouda BET ALOM BEROEMDE TRAPPISTËNBIER nit dr Klooaterbronwerj DS SÜHAAPSKOOI Tilburg door onderacheidene geneesheer n aanbevolen ala versterkend en géxond wordt per fnst en gebotteld geleverd door G Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Goiè en Omstreken BINNENLAND GOD DA 21 Maart 1895 Door do politie alhier ia in beslag f enomen een gouden oorbel die door een vinder verkocht is geworden De verliezer van een dergel k voorwerp gelieve zich zoo spoedig mogfliyk te vervoegen aan t Commissariaat van politie alhier De eindexamena der Hoogere Burgerscholen in ZuidHolland zullen dit jaar worden gohonden ta Gorinchem De examen commissie is samengesteld als volgt lid en voorzitter dr J M Hiebendaal directeur der H B S te Gorinchem letïen M Salverda de Grave en N Van Eek leersren aan de H B S met 5 j cursus te s Graveobage J Brals directeur en G J Van de Well leeraar aan de H B S te Dellt dr W J Steenhuii en M Horn leeraren aan de H B 8 te Schiedam dr G J W Bremer en J G Van Santen leeraren aan de ü B S met 5 j corsus te Rotterdam dr A Van Oven directeur en G Lubberhuizen leeraar aan de H B S te Dordrecht mr W M H Boers en dr H A W Speekman leeraren aan de H B 3 te Gouda en J B Melsen leeraar aan ds H B S te Ooriilohem Men Nchrijft nit Zevenhuizen Dat WQ hier geïsoleerd zyn van de buitenwerd bleek dezen winter maar al te wel Wel stoomen er wg meenen 76 treinen onze gemeente voorby wel houden er enkele stit tot inen uitlaten van passagier maar nu door de stremming van de scheepvaart de voorraad steeukolrn en aardappelen op is nu voelen we ons isolement Reeds een paar agODS steenkolen zyn hier aangevoerd ipgt de lezer misschien Mis Twee wajons zyn ts Nieuworkerk gelost wijl te Zevenhuizen geen bettelkanloor is Geene wagons kunuen alhier bevracht worden geene wagons alhier aankomen En Nionwerkerk ligl circa anderhalf nnr van hier en ons station slechts enkele minuten vau de kom der gemeente Misschien zal de een of ander meenen dat het niet noodig is dat Zevenhuizen een bestelkantoor heeft maar eilieve bedenk eens hoe lastig het is als een boer lyukoeken moet krggen uit Rotterdam In Gouda moeten die gehaald worden Of als een landrcan nu naar Itrecht moet markten In Gouda moet het geladen worden notabene twee uur vau hier En sis de winkelier met de spoor grederen fEVMLLETOIl TËËÏÏÖGËËÖËm DOÜB HUGH CONWAY 40 Zij bad geene reden om hem te wantrouwen ronar zij weigerde betlUt z ne liefde to beantwoorden Hij hel haar echter jaren achtereen bij lusschonpoozen niet lo9 raoD moest hem de eer geveu die liem toekwam hij was bestendig in z jne liefde Tulkena opnieuw wees Pauline hem af maar telkens opnieuw deed hij weder eene hopelooze poging Ceneri moedigde hem niet aan Uij wilde hem niet beleedigeii maar ziende dat het meisj goed beetand was tegen xijne aanvallen liet hij de zaak op baar beloop in de hoop dat Macari naar Pauline dong om bet vermogen dat e te wachten bad maar Macari wilt zeer goed dat Generi enorme sommen aan de goedi zaak van bet vaderland had brateed ea giite oDgetw feld wel vanwaar die kwamen Pauline bleef op de kostschool totdat zy bijna achttien jaar wae toen bracht z twee jaar door bg baren oom in Italië Het was een vervalend leven voor het iije en zij verlugde hartelijk terug naar Engeland Ofsohooa zji haren broeder zelden ontmoette was zij luirtstocktel k aan bem gehecht en het was een heer Igk vooruitzicht voor haar toen Ceneri haar eide dat hij om zaken voor eeoen t jd naar Londen moest D dat ty ra e na gaan Zy wu de aaofoekan van krjigt Tot Gouda kunnen ze slechte alsbestelgoed aaogeoomen en dan opnieuw totZ bevracht worden t Is dus geen wonder dit de ini ezeteueu alhier steen en been klagen over bon isolement Wanneer zal daurinverandering komen I N R 0 Zondag werd aan de Ned Herv Gemeente te Nieuwerkork a d IJsel bekend gemaakt dat haar leeraar Ds J Pb Hattink Jr de toezegging van beroep naar Muiden htd aangenomen In de maand Juli hoopt ZKw da afscheidsrede te hoodeu Gisteren avond gaf de rederökerskamer Excel ior te Stolw k hare tweede uitToermg io dit eeuoen eii we luogea gerust eeggan ze d ed dit met een oobötwistbaAr socce i Titulair bet geestige stuk vao oazeo helaas te vroeg ontslapen Cremer werd op uitmuntendw wijze vertolkt en viel zeer ia den smaak vao alle aanwezigea coder wie er veracheidene uit naburige gemeenten werden opgemerkt Ook het oaslakje Bart de Loodsc werd keurig afgespeeld en verwierf aller byval Voorzeker Excelsior heeft haren naam weer alle eer aaugedaan Z streeft steeds naar bet best wat ze kan geven zoowel wat de op te voeren stukken als wat maziek decoratie etc etc betreft Welnu 7y ga zoo vöört dan zal bet haar Xeker nimmer ann de belangstelling van hen die ware kunst tiefhebbeo ontbreken Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Lekkerkerk dr L A v Langeroad teStolwiJb LI Woensdag bad te Oudewater in het daarvoor ingerichte nieuwe lokaal de eerste tooneetvoorstelling plaats van de rederykerskamer Uorger t Opgevoerd werden De Maskerade c tooDeelapet van A von Kutsebtie Pakketten voor Dames blgspel van Justus van Manrik en Het Dorp in het Gebergte c tooneelspel van A von Kotsabue op verdienstuiyke wyze op muziek gebracht door den beer A J Verhoef lid der Kamer Dank zy de welwillende en zeer verdienstelyke medewerking van verscheidene dames mocht ook deze voorstelling van Borger weder uitstekend slagen Omtrent het onheil te Lohitb wordt nader vnn dnar gemeld Macuri door n door moede en verlaugde ook zeer haren broeder eens weer te zien Oia zijnevele politieke vrienden te kunnen ontvangen op welk uur van dun dag of van den nacht bij verkoos huurde Ceneri te Londen voor eenen korten tyd een gemenbüeerd huis Pauline vond het alius buhalvo aaa getiaam toen een van hunne eerste bezoekers aldaar Macari was Uy was voor Genen zoo onontbeerlijk dat deze hem in de Horace straat bij zich liet inwonen en daar de oude Teresa de dienstmaagd van den doktor medeging om beu te bodieuMD zoo had Pau line bij de gebeele verandering niet veel sewonnen Macari hield met op met hut meisje lastig te vallen Ten laatste byna desperaat vormde hij het dwaze plan om te beproeven haren broer voor zich te winnen Hare liefde voor Autony zou haar diens wensehen doen inwithgen Hg was met bijzonder bevrieed met Antony maar hij had hem eens eenen niet onbelang ryken dienst beweaen en op dien grond kon hy gevoegelijk eenoD wuilordienst vragen En nu wetende dat broeder en zuster beiden geen duit meer bezaten in do wereld maakte hy minder zwarigheid aan Vntooy dien dienst te vragen Ufze een hooghartig en niet zeer aangenaam jongmonsch lachte om zijne pretenties OD voegde hem toe ruk manr uit De arme jongen vermoedde niet boe duur zyneapotterny hem te staan zou komen Miasohien heeft Macari in t heengaan zich wel eon woord laten ontvallen in zyne woede waaruit Antony opmaakte dat bet mot zijne lortuin niet zoo heel beat gestold was althans by schreef terstond een brief aan zynen oom met verzoek om onmiddellyk afrekening zoo nirt dan zou by eenen reob eleerde raadplegen en sigaeQ voogd desnoods in recbtea vervolgeo £ ene verschrikkeljike catastrophe is eergis teren tegen den avoad op Pruioiscb groodgebied in de nabybeid derer plaats vnorgevallen Terwijl men bezig was het berocbte transport dynamiet bestaande oit circa 9000 kisten wegende ongeveer 225000 K G en verdeeld over 6 scbepen dat zooals men ziob berinneren z il nu een vier weken geleden wegens ijsgevaar was opgelost en in eene loods opgeslagen op den tegeoo vergestel den oever der rivier WD 20 minuten boven deze plaats weder in te laden en zoo even met de belading van bet derde schip was begonnen werden wiJ om Btreeks half zes opgeschrikt door eene bevijte d toaatie ua hoogstens 2 seconden gevolgd door eene nog geweldigere De hiizen wagKelden op hnnne grondvesten ifdereen vloott de straat op angst en ontzetting teekenden zich op alkr i elaat Ëen enorme dampkulom boven de ligplaats der djnamietsohepen wees ons de oorzaak der verschrikking aan Toen de damp was opgetrokken bleek het dat een der schepen beladen met circa 1100 kisten djnam et in de lacht was gevingen Ken ander schip stond na weinige oogenblikkeo in brand Maar na werd de angst nos grooter daar men vreesde dat ook dit elk oogeabtik de lucht zou ingaan Gelukkig bleak dit schip echter nog geene lading aan boord te hebb t De brand heeft dit gebeele vaartuig vernield 6t overige sobepen schgnen weinig galaden te hebben Het getal dooden bedraagt 13 dat der gewonden 5 De schade aan gebouwen is bier gering alleen zgn er een groot aantal ruiten vernield Te Spyk hebben daarentegen verscheidene huizen zwaar geleden terwgl ook te Elteo en Emmerich nog al schade is veroorzaakt Het djnamiet was bestemd voor Maasslnis Een later bericht meldt Het schip aan boord waarvan de ontploft Bng plaats bad was genaamd Eliaabuthc Kcbipper Reimers De overledenen tyn de gebroeders Reimers schipper P Vermaas diens zoon en dochter vrouw Van Meekeren en koeubt de scbipperaknecht Gerritsen en 5 duit che fabrieksarbeiders Gewond zyu Van Meekeren Leenders vrouw Vertiaas en 2 fabrieksarbeiders Het verbrande schip was dat van Gerritsen Nog meldt men Drie Igken zyn gevonden waaronder dat van een meisje hetwelk na de ramp n vdria uur leefde De rechtbank te Kleef heeft een onderzoek ogesteld In den omtrek van Lohitb worsen hier en Hel oogenblik dat üeaen zoo lang had gevreend zoolang had verschoven wns dlUir alleen met dit oodersoheid dat de bekuntenis die hy rywitlig had willen doen hem nu afgedwongea werd Of hy aansprakelijk was volgens de italisansobe of volgens de Kngelsobe wet wist hy niet maar hd was er seker van dat Antony e niet vo ir terugdeinzen zou slappen te doen teneinde hem ia verzekerde bewaniig te doen stellen Dit laatste al ware het ook slechts tydelijk zou zijne plannen van hetoogenblik in duigeq doen vallen en wat het ook mocht kosten Antony moest nog een tydlang zwijgen Hij verzekerde my plechtig als een stervende dat hij er Qiet aan gedacht had dat doel te beruiken door sulke vreeselgke middelen Br wareo velerlei plannen in zyn hoofd omgeraan maar by had zich uindulyk bepaald tot een plan dat wel moeilyk alt te voeren was en licht kon mislakken maar dat tooh nog de beste kansen op suoees beloofde Zyn plan namelijk was om met bohulp van zijne vrieedeu en ondergeschikten Antony op te lichten en bem buitenslands voor een tijdlang in ren krankzinnigengesticht op te sluiten Voor eanon lydlang toob twyfe ik niet of Ceneri zon al wilde hij het ook niet bekennen den jonkman gedwongen hebben zyne vrijheid terug te küDpan door de belofte van vergiffenis voor het zoekmaken door zijnen voogd van de aan dezen toevertrouwde geldon Ën boe dat kostetyke plan nu uit te voeren Macari was gereed m elk opzicht van dienst te zyn hy kon zicb op d e wijze wraken over de hem aangedane beleedigiog PeCroff de man mat het littueken was des dokters tweede ik Teresa de oude dienstbode was op baan messters bevel tot aUss in itsat Ps noódige daar fragmenten ran menscbelgke liohaniMi gevonden Uit Terborg Aalten Wioiarswgk Qendringen en and re plaatsen ontvingen wy bericbt dat daar de geweldige slagen der ontploffiog werden waargenomen Men dacht daar aan een aardschok Te Venloo waren de ODmiddelyk op elkaar volgende schokken zoo hevig dat alles in de buizen zich bewoog Nader vernemen wg nit Lobith De plaats des onbeils ia zeer geteisterd Hier en daar zgn overblgfselen vanmenseben ledematen en beenderen gevonden Van de gewonden die te Kleef verple d worden is schipper Van Meekeren overleden Van de 13 Igken zgn er 7 geTooden Omtrent de oorzaak der ontploffing loopen versobillende gerncbten doch mst sekerheta is axn M te zeggen Aan de Tolkamer bg Lobith zgn tengevolgevan de dyoamietontploffing enkele hnizen inRestort en verscheidene daka weggeslagen Slechts een paar hnizen ign daar geheel onbe Bohadigd gebleven j De zes schepen die op de plaats des onhei lagen waren Elisabeth schipper H Be ƒ o in de lacht gesprongen De Honpc schipper H Geridtsen verbrand Maria Odelia sobijp per J van Meekeren De Daife sohitt nr Th Dreoers 0e8ina sehipper W Leenden H vroeger sigaren handelaar te Arnbe T cHt verdacht wordt ran rerdnistering van geldett en in bet vorige jaar heimelgk de stad verliet is te Brnssel aangehouden en werd gisteren gevankehjk Arnhem binnengebracht By vonnis van Je arrondissemeots reehtbank te s Hertogenboscb van gisteren zyn de beide wethouders der gemeenten Wgk en Aalbarg die beklaagd waren van het opsettelgk niet voldoen aan eene vordering han door hnnnen burgemeester gedaan Tan het hnn ten laste gelegde vrygesprokea Eene wednwe en haar dochter traden te Dordrecht op als depAthotidsters ven iemandt die io Terschillende plaatsen des lands winkels bad en gaven als borgstelling eene som van f 500 in pand welke zg na afloop vao het tuBsoben hen en den patroon gisloten contract zouden terngbekomen indien aan de nit dat contract voortvloeiende verbintenissen zon zgn voldaan Toen evenwel de zaak niet byzonder vlotte en de depot houdsters uit den dienst van den wink leigenaar tra en maaktedese bezwaar de f 500 teroff ta gevf n omdat er een tekort papieren echt of valsoh waren wel te krygen Indien de sameDZfeerders den jeugdigen Antony maar eenmoal hadden in het huls In de Horsos straat dan u bij er niet weer uitkomen dan als een krankzinnige onder bewaking van zynen dokter en diens assistenten Het wit een laag verraderlyk plan dat mislukken kon dewijl bet slaohtoffur noodaakelykerwi js niarltalti moest gebracht worden Hoe het geschieden zou legde mij Ceneri niet uit misaahien had by bet pion in tooverre nog niet uitgewerkt io alle by zonderheden Hiskohien zou de jongeu in eenen staat van bedwelming gebracht worden door t een of ander slaapmiddel Misschien ook rekende men er op dat hy by t hooreo van deu waren stand von zaken tioh zoo oazin nig zou aana tellen dat de verklaring Aai h kraakiin nig was allen sobyn van waarheid zou krijgen Het eerste wat gedaan moest worden was Antony er toe te krygen dat hij in de Horace straat bij han kwam op een uur dat voor de nitvoering van de gemaakte plannen geschikt was Ceneri maakte syne toebereidselen gaf zijne instructies aan zijne helpera en schreef aan zynen neef dezen verzoekende dien avond by hem ta komen teneinde afdoeciag van ukan te krygen Misschien wantrouwde Antony zijnen oom en diens vertrouwelingen meer dan men vermoedde In elk geval hij gaf geen gehoor aan die aitnoodiging maar verzocht zynen oom in plaats dairvau by bem te komen Toen werd op Macarl a inblazing Pauline tot onschuldig lokaas gebruikt om haren broeder in bet noodlottige huis io de Uoraoe straat te kragen