Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1895

Directe Spoorwegverbloding met GOUDA WlDterdlenst IfffJ Aangevaogeo 1 October TUd vao GreeDWlcli 10 48 10 66 19 08 19 18 18 61 1 84 S 68 11 08 18 68 11 09 1 06 11 18 1 18 11 08 11 86 18 88 18 88 1 81 1 44 4 10 UOTTIRDA M O O J D A 1 i 86 9 46 9 61 10 17 11 60 18 90 10 87 10 84 10 41 10 47 9 86 10 3 10 4 08 4 40 DEN HAAO OOUUA Haga 6 48 7 80 7 48 8J0 9 88 9 4610 1811 8818 161 88 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 86 7 46 8 07 8 18 GOUDA D£N BAAO 19 1118 9119 641 87 8 66 4 46 6 97 6 69 7 18 8 8 9 87 11 0611 18 7 08 7 11 7 80 7 86 6 0 7 81 10 9 68 10 16 10 6818 0818 46 8 90 8 46 3 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 49 8 86 10 10 C T S E C H T G O U D A I Utnobt 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 9 90 8 68 4 48 6 80 86 6 0 8 608 69 10 14 Waarden 6 68 8 11 10 10 11 60 18 96 8 48 4 18 6 47 9 119 8410 61 I Oadawaler 7 07 8 1 10 94 ff ff ff 4 84 9 1 I Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 19 08 1 98 8 60 4 37 6 80 7 08 8 419 88 ll CT AHSTIXOA H e O U D A AutaidaKWp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 80 8 66 4 86 4 86 7 60 lO OOSauda 740 9 04 10 44 lt l 18 48 8 6 1 t 80 t l8 9 88 11 4 67 11 g 0 1 f ff f 6 08 8 88 9 68 81 I p w t 6 90 ff 6 8 ff I 10 10 19 4119 61 1 86 1 67 4 86 6 86 6 66 6 417 48 9 10 1611 88 11 48 10 06 0 19 1ÓI66 19 48 8 88 9 61 8 18 4 47 6 98 6 67 7 46 8 88 10 14 7 11 0 ff 9 87 ff ff 6 87 7 69 10 97 10 90 11 17 8 46 8 07 ff 8 06 6 46 8 17 8 07 1 66 10 86 10 61 11 46 1 80 8 08 8 89 8 60 6 9 8 81 86 8 88 9 11 10 68 10 0r lM7 M 8 il 4 47 8 T 4 10 14 10 86 l l 1 M la bet behear ontdekt zöaiga De depöthoadsteri onlkeadeu ereDwet dat er een tekort was ea de moeder stelde eeoe rorderiog in tot betaling der f 500 welke echter door de rechtbank nietontTankeiyk verklaard werd op grond dat plechts de moeder en de docbter te zamen die Torderiag konden iastellen Dit werd gisteren in appèl voor het Haagsche Gerechtshof beatreden door mr NoUt Tréoité uit Rotterdam die meende dat terecht de vor dering waa ingesteld door de moeder alleen omdat deze ook alleen bet geld verstrekt had en tot zekerheid voor ben beiden diende Mr Addiuk QÏt s Gra enhege verdedigde het vonnis der rechtbank De uitspraak volgt later SUton Oanerasl 2e Kahhb Zitting van Woensdag 20 Maart 1895 Het debat over de motie Dobbel man ia voortgezet De Minister van Buitenlandacbe Zakeo erkende bet honge politiek en economisch gewicht van de motie de r eering heeft geen vooropgestelde opvatting de zaak ia geen party quaeittie Wel ia hel te verwoadereu dat de voorsteller den handel geheel buitun beschouwiog l4at De toestand van landbouw en indoatrie kon beter zyn maar ia niet onbevredigend overdryving schaadt Het doel vsn de motie is bescherming dos begeerte om den bianenlandschen consument te dwingen duurder te koopen Wegen nu de voordeeleu daarvan tegen de nadeeien op Neen Betreedt men eenmaal den weg van bescherming dan kan meo niet blgven stilataan Ëen tweede beswaar is dat men het eene belang behartigende het andere krenkt en een derde bezwaar ia dat volstrekt onbewezen is dat hooge brnodprgzen meer werk zullen venchaffeu Zeker IS dat een arbeidersgezin 5 pCt meer van zyn inkomsn zou moeten offeren Wat de voordeeleu betreft ze zyn zeer dubieus Slechts 1 5 van den beboawden grond zal gebaat worden maar meerendeela niet de pacbtera Voor industrie en handel ware bescherming verderffeiyk uitkomaten in het buitenland bewezen bet De landbouw sal weinig en de Bcbatkist niet gebaat en de arbeiders zulten benadeeld worden De Miniater verklaart dat de regeering erkent dat onze tarieven verbetering behoeven 6aar juist de tegenwoordige protectionistische wind maakt het bezwarend daaraan de baud te slaan De regeering wil medewerken tot vermeerdering van kennis vei betering der commuuatio opheffing van belemmeringen rerbeteriog van het mnntwezen Twee andere middelen tot verbetering van den toestaod staan bniten de Regeeriog n t het niet koopen in het buitenland van artikelen die hier gemaakt worden en bestryding van alle weelde De regeering ontraadt Ua ernatigste de aanneming der motie in het belang van onze geheele maatschappy op dit oogenblik Hy vertrouwt dat de Kamer de motie niet sal aannamen De heer Lucaasen vsrdedigt de motie met het oog op den kwyneuden toestand van den landbouw en de ellende der plattelandsbevolkiug en ziet geen reden waarom wy alleen wyzer moeten zyn dan alle omringflude landen De heer Van den Berch van Heemstede weuscbt met den stroom des tyda mede te gaan en ter wille van den landbouw eenige protectie toe te staan Men offere iets op van zyo persooniyke opvattingen um goeds tot stand te brengen De heer Heemskerk tracht de bezwaren tegen matige graanreobten te wederleggen Volgens hen zallen deze de hroodpryzen niet doen stygen vooral niet als het eeu üscaal recht betreft Nadat nog de heeren Tydena en Truyen vóór de motie en de beer Van Karnebeek er tegen gesproken hadden werd de discussie tot heden verdai d Namens mr £ E van Raalte nam ter 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 08 6 18 0 81 t 89 8 86 7 96 7 88 7 89 7 4 7 66 i 1 10 6 19 6 89 6 88 uda 8 80 lloordreeht Kieuwarkerk Gapalla BottanUm 7 otutdam Oa ieUa Kiêuwarknk Ueordraoht ftaada 7 96 Oowda 7 90 8 86 8 09 9 87 10 49 l 0 l U 1 17 1 9 1 89 ZtT U 7 48 8 47 11 01 BI K1 7 47 Z Ze i 7 68 8 68 11 10 K dL d 8 08 Toorb 8 07 9 08 11 88 lUaga 8 18 9 18 9 S9 10 07 11 87 Sauda 6 86 8 40 7 66 8 09 6 81 Oudew 6 60 0 64 f Weardea 6 69 7 08 8 18 VtnaU 8 18 7 88 8 88 8 41 8 i 40 I 6r Gouda AiMtsfdam Wp trr rht7ittinfr der reolitbank te Rotteidnra gisterenoohtend mr C P Zaager conctutsie van fiiach Het slot dezer conclusie Inidti dat mitsdien hg vonnis der voornoemde rechtbank uitvoerbaar by voorruad niettegenstaande verzet of andere vooruening en by lyt dwung lo de eerste gedaagde worde veroordeeld om aan de etscheresse te vergoeden de geheele schade door haur geleden door het voorschreren tota il verlies tan de Ëlbec met h ar uitrnscing en toebebooren nader op te maken by staat te verevenen volgens de wet met de intereisen dier som ad zes procent a jaars van den dag der dagvaarding at tot aan de voldoening 2o de gedaagde aub 2o worden veroordeeld te zamen en wel ieder naarmate van zyn aandeel of aaodeelen ata boven vermeld tot betaling van al hetgeen de eerste gedaagde kracbtena de sub lo gevra de veroordeeting aan eiacheres zal hebben te betalen met verklaring dat het voormelde stoomBchip Cratbie daarvoor zat zyn executabel 3o voormeld beslag worde verklaard goed en vao waarde en mitadien worde gelast dat dit beslag zal stand houden totdat de gedaagde al bet door hen verachuldigde biertoren vermeld interessen en koaten daaronder begrepen zullen hebben voldaan en de eiacberes zal worden gemachtigd om by gebreke van betaling de in beslag genomen goederen overeenkomstig bat voorscbrifb der wet te doen verkoopen ten einde de eischeres het aan baar verachuldigde met inbegrip van intenjaspn en koBten daarop kunne verhalen en eindelijk worde gelaat dat de gestelde bewaarder die goederen daartoe aan eiacheres zal opleveren alles met veroordeeling van de gedaagden tevens in de kosten van het geding die van het gelegd bealag daaronder begrepen Teratood hierna concludeerde mr W M Reepmaker voor de gedaagden Deze oon cluaie eindigde met de volgende woorden Dat de rechtbank de eiacberes veroordeele binnen een door de rechtbank te bepalen termyn zekerheid tot een bedrag van f 24000 te stellen voor de betaling der proceskosten en schade en interessen waarin de eischerea ten behoeve der gedaagden zou kunnen worden veroordeeld met veroordeeliug der eiacberes in de kosten van dit incident in caa au tegenspraak zullende die anders worden gereserveerd tot de einduitspiaak Over het eerste Serum anti piphtheriticQm deelt dr M W Pynappel ia bet Handelsblad mede 7 47 10 08 10 11 In het numuier van 22 Nov rekeuds ik uit dat het paard waarby uien toen met de inspuitingen begonnen was 80 dagen later dus op 3 Febr de eerste doaia serum zou kunnen leveren Men is zoo goed geweest om dien datum te vergeten en my niet aan myn woord te houden waot de geheele behandeling heeft juist 4 wekfn langer geduurd Men kan hy dergeiyke dierproeven wp een termyn opgeven naar aanleidiug van w t door anderen werd waargenomen maar men blyft afhankelijk van bet proefdier en dat bekommert zich om eeu termyn volstrekt niet Ona paard net paard Roui verdroeg de inspuitingen met de toxine in den eergten tyd uitstekend Maar oen ze wat grooter werden 60 gram of ongeveer een wyoglas vol begon het zich minder behaaglyk te voelen Het kreeg zwellingen op de plaats van inspuiting en andere ontstekingaverncbyDaelen en het duurde soms vry lang voor bet zoover hersteld was dat men verder kon gaan Meu waa er niet altyd gerust op of het de inentingskaur wel verdradjen zoo Maar het Hep toch alha goed af tot 250 gram werd gegeveo en verdragen en op den 3n Maart was men eindetyk zoover dat men het dier 4 liter bloed kon aftappen Daaruit werd het serum de bloedvrei afgezonderd en vanmorgen was ik iu de gelegenheid de Guineescbe biggetjeate zien waarop de proef enlingon wnren gedaan Een bad tienmaal de doodelijke doaia toxiae gekreijen gpmpngd met 1 inillioenste van zyn lichaamsgewicht van bet sernm het tegengif eeu tweede evenveel van het gif en tweemaal looveet van bet laatste Die waren beide zoo vroolyk aU men maar wuDSchen kan doch No 3 waarby de eukele doodelgke doaia toxiue was ingespoten maar de toiine alleen zouder aerom w s er minder goed aan toe De stumperd was btykbaar at vrat suf en traag iu zyn bewegingen en ever 2 3 dagen moet by dood zyn terwijl zijn broeders zallen doen of er nieta gebeurd ware Ëa zoo zullen wy dan ook ons heilaernm hebben Serum anti diphtheriticum zooala er op de flescbjna staat en kan het iu het Kinder Ziekenhuis op ruime schaal worden aaugewend Dr Pyuappel deelt verder mede dat ook reeds de heer Van der Marck apotheker te Zutpben aernm verkrijgbaar stelde d t door hem ouder controle van dr Kuthe te Tbiel ia bereid £ u uit Utrecht komt de tyding dat prof Sproock ook reeds een goed eind met de bereiding gevorderd ia Dat het aerum beantwoorden zal aan de verwachtingen betwyfeld hy niet Wel bebbeu zich waarschuwende stemmen verheven maar de lofredenaara zyn in de meerderheid ge bleven Hoe het echter verder met de serubibpreiding in ona land moet gaan ia nogst edanen opeu vraag £ r doen zich daarby meer moeitykhedeo voor dan men aanvankelyk wel dacht en vooral by een bereiding iu het klein zoodls bet by ooa attyd zal blyveo zullen die zwaar wegen Het blykt namelyh dat men met de paarden nogal eeoa tegeuHpoed kan hebbeo Sommige vordragfu de behandeling in het geheel niet en bezwyken er spoedig onder Dat ia intusscbeo allueu eeu fiaancieel bezwaar Maar andere houden zich eerst uitstekend en sterven dan later toch Dan is alle moeite voor nieta niet alleen maar kan plotseling en onverwacht de productie van serum onmigelyk worden Op een grooten stal loopt men dit gevaar niet Het kan daarom in de toekomst overweging verdienen of meu goed zal doen i ich op de eigen bereiding te blyven verlateu en of men niet liever een contract zal aluiten met een groote inrichlint zooalü die te Uöcbal of te Parye op de mauier van Mecklenburg en misschien nu nog van andere landen De wy e waarop men te Höchat de zaak beeft naugepakt ia inderdaad zeer merkwaardig Men heeft daar een inrichting met eigen werkvolk eu eigen materialen waardoor het mogelyk is om in alle vermeerdering van behoefte byna onmiddellgk te voorzien Binnen enkele dagen heeft men er een nieuwen stal met een 20 paarden Voor korten tyd waren er reeds 100 en men bad daardoor een rotiaachtigo productie van serum per dag Een Kupsifche Orootvorijt deed een bestelling van 50 000 Mark en per omgaande kon er aan worden voldaan Aan de bereiding cu verpakking wordt pteeds de grootste zorg beateed en door een streng doorgevoerd systeem vun arbeidaverdeeling joistliuid en snelheid van uitvoering zooveel mogelyk bevorderd Met de aftappiiig van het serum eo de verpakking zyn poor ieder der drie soorten tweemaal 8 man onafgebroken bezig die ieder voor zlcb niets andera doen dan het fleschje vullen het sluiten met een geaterilliseerde kurk het etiquetteeren enz euz Daarvoor alleen du j reeds 48 man I 6 66 e 03 8 10 17 6 86 2 60 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 46 1 66 8 08 8 0 9 16 9 48 19 08 18 40 10 18 Voorb 6 64 N dL d6 6 ff ff Z Zegw 08 ff BI Kr 14 ff Zar U t l ff Gnuda 8 80 7 608 18 10 80 10 88 10 41 Het Galicisehe station Rawa Ruska is dezer dageu bij aankomst van een goederentrein in rep eu roer gebracht door een veriaarlyk gebrul dat afkomstig was uit een wagen waarin hokken met wilde dieren werden overgebracht Toen de waggon opengemaakt werd bleek dat drie leeowiBuen do roioiten waren binnengedrongen welke aan eenige beren en hyena s als verblyfplaata waren toegewezen Een beer en een hyenu waren reeds gedood een tweede beer was erg toegetakeld en juist wilden de leeurtinneu baar maal beginnen toen zy door den dierentemmer naar haar hok werd u teruggedreven Deze werd hierhy door den ixewnndfo beer in den arm ffpbeten Een ander gevecht tusschen wilde dieren is voorgevallen in een wilde beestenspel te Milaan Daar was de tygerin door de verbiodingsdeur die zy omhoog had weten te krygen in bet vertrek der leeuwinnen gekomen Zy wierp zich onmiddeliyk op de kleinste der beide daar aanwezige dieren en onder een hevig gebrul voerden de diereu een verwoeden Htryd waarin de tygeriu overwon Oe andere leeuwin zag sidderend het tooneel aan doch verroerde zich niet Met behulp van yzeren staven gelukte bet den oppassers met uiterst groote moeite de tygeriu van het lyk van hare tegenstandster te verwydereu eo naar haar hok terug te jagen jeen spreekwoord doet votgena het Briiiah Medical Journal c by de tegenwoordige levenaomataudigheden in steden meer kwaad dan dat waarin vroeg opstaan wordt aanbevolen Dat mag goed zyn geweest toen de meeste menschen op bet land woonden maar miaacbien maakten onze voorouders slechta van nood een deugd Men beweert dat het zeer goed is de schoonheden van den zonsopgang te gaan bewonderen dat wy het voorbeeld moeten volgen van de vogelen des hemels en de dieren des velds enz enz Maar de wetenschap voor zoover zy hierby te pas komt ia volgens het genoemde geneeskundig weekblad tegen Men is tegenwoordig geneigd den nacht onmatig to bekorten Jongelieden die om 9 uur weder op kantoor moeten zijn ziet men tot 12 uur en later op straat en elders Max Nordau heeit volgens het Br M J czeer juiat gezegd dat de stadsbewoner van dit Inatbte lOtsl jaren der 19de eeuw lydt aan zenuwvermoeienis én de verkeerde gewoonte heeft om ook zyn uitspanningen niet te makeu tot een middel van herstel maar van nog erger uitputting Indien onze voorouders vroeg opstonden zy gingen ook vroeg naar bed Het zou voor bet opkomende geslacht goed zyn indien het ook aan dat laatste meer aandacht wydde De Ind Belge ontvangt nit aQrave hage het bericht dat de onderhandelingen tusachen de Nederlandache en Belgische regeeringen over de telephoniscbe aansluiting geëindigd zyn De orereenkom t zal binnen enkele dageu gesloten worden De tdephoon verbinding Den Hang Brussel zal waarachynlyk 1 Juli worden opengesteld voor het gebruik 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 O 11 80 8 10 9 41 8 80 t i 8 80 loi 4 46 4 66 6 09 6 09 5 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 61 4 48 1 44 1 4 1 68 8 04 9 09 6 9 81 Een geweldige brand heeft Zondagavond gewoed in do loodsen van de Toledo and Wubasb Railway Gompanyc iu deatad Toledo Ohio Amerika De brandweer de politie en de apoorweggeëmployeerden werkten met kracht om de overwaaiing der vlammen te beletten maar groote hoeveelheden olie en andere licht ontvlambare stoffen verspreidden zich en zoo brandden drie loodaen tot den grond toe al By het weik der blussching kwamen negeu man iu de vlammen om eenigen anderen jjn zeer ernstig gewond Hat Bat NM meldt dat de comman daat der vaD Goenx een aaaklacbt bg den officier Tan jnatitie te Soerabaja heeft ingediend naar aanleiding van een bericht in Thieme a Ad ertentieblad o er hetgeen ter roede Tan Ampenan met eenige Arabieren zon ign gebeurd Volgena de Soerabajascbe couranten bad de officier Tan jostitie toch al een onderzoek ingesteld Bedoeld bericht in bet Advertentieblad luidt ala folgt Het stoomschip T n Goens Had gedurende de laatste reis een aanUl Arabieren met bestemming naar Amponan Bima eni aan boord Bjj het ontschepen te Ampenan waar een lieïige branding slond maakten Tjf Arabieren gebraik Tan een onsolide Tlerkpraaw Nanwelijks onderweg bespeurden de opTarende dat de prauw lek waa en Teel water binnen kreeg Op het hnlpgescbrei der in dien hachelijken toesUnd Torkoerende lieden wier kreten aan booril door meerderen gehoord eu verstaan werden bleef men op bet dek kalm toeiien inplaats tan onmiddeliyk een sloep neder te litea Inmiddels Mnk de prauw geheel en apartelden de T f Arabieren en de prauwToerder in zee nog erleende men geen hulp niettegenstaande de lieden met een lijn te bereiken waren het gevolg was dat Sech Mahomad Chatib inwoner Tan Gris ee in da golven omkwam terwjl ds anderen door intnsBchen toegeschoten prauw as werden opgenomen Een dag later werd zgn lyk geTOnden Een dor geredden dien ik zalf onderToeg deelde my verder mede dat hij aan boord terug ijnde en don gezag voerder op het nalaten van zyn plicht wyzend lachend ten attwoord kroeg Och zoo n zeehad doet je goed Nu bet gevolg Dat Salim Oemar Aldatiri inwoner van Soerabaja gemachtigd is door al zijne landgooooten deu kapitein en de maatschappy iu rechten aan te spreken dat hy namens al de bier ter stedo verblyvendo Arabieren naar Batavia gaat om de direatie der maatschappij voor te stellen het ontslag des gezagToerders van dien bodem By niet voldoening aan zyn verlangen zal hy drie Chineesche stoomachepen van Singapore charteren om in het vervolg al hnnne passagiers cargo s enz te zenden Ëen maatregel dia na het gebeurde slechts billgk is Als passagiers aan boord heeft meo benevons recht op behoorlijken voeding behandeling tevens recht op hulp ingeval van drei ging of zich voordoend gevaar en daar wair de gezagTOerder zich niet aan die eiscben en Terplichting houdt ia het verklaarbaar dat mon in het vervolg hem niet meer lichaam en goed zal toevertrouwen eu onder zyn beheer staand schip ala onveilig beschouwen Do opening van het Noord Oostreckanaal il naar die Post meldt op 19 Juni bepaald Den dag te voren znllen de keizer en diens TOrstolyke gasten een feest te Hamburg bywouen dat bekroond wordt met eene Torliohtiog Tan do Elbe oovers Do eerste vaart van het keizerlyk jacht en do overige schepen door het kanaal wordt onderbroken te Rendsborg waar een revno OTer de troepen zal worden gehouden Nadat de schepen den tocht door het kanaal hebben volbracht zal de keizer namens dou Bondsraad worden nitgenoodigd den laatsten steen te leggen Dan volgen de feesten aan boord van do Hohenzollern en de König Wilhelm waartoe al da officieren van de buitenlandsche eskadora in de haven van Kiel worden genoodigd Tet gelegenheid van do foestelyke opening van het Noord Oostzee kanaal door den Keizer TW Dnitachland in do maand Juni a s zal by genoegzame deelneming door een der Tiermaat stoomschepen van de NederlandechAmorikaanscbo SlooravaartMaatschappy een excursie tocht naar Kiel worden ondernomen welke ruim een week zal duren Het voornemen bestaat Tan Rotterdam nit te gaan en behalve Kiel ook Kopenhagen en Helgoland te bezoeken Man Bchryft uit Amsterdam De chipsmakers die blyvou weigeren zich by bet verlaagde loontarief der jnwelieta neder te leggen hebben heden opnieu iu Plancios c vergaderd om door het stakingséomité ingelicht te worden omtrent den stand van zakeo Het bleek dat onderscheidene bazen zich aan de zydon der juweliers hadden geschaard maar dat daartegenover enkele andere bazen zich zelfs by notarieele acte hadden verbonden eene om T n f 50 te znllen Torbeuren zoo zg er toe loudon komen werk aan te nemen benedon het door do werklieden gestelde minimumtarief Da commissie tot inzameling van hydragen Toor de weeratandskas heeft hare taak aangevangen en de roosjeialypersvertaniging hoeft dtD chipani kor financieelen steun toegezegd iDe Ingenienrc doolt mede dat de minister Tan waientaat besloten heeft dat hg de nieuwe slltildMIta tt IJmnidea proeTan ganomau zal len worden met electrisoh gedreven bewegingswerktuigen in da eerste plaats om met juistheid den arbeid te bepalen die voor heti openen eu sluiten der groote deuren noodig zal zijo Bet Handolsbladc kan hieraao loovoegeo dat deze proefnemingen plaats hebban in het einde van Mei of begin Juni Do voorloopige inrichting zal bestaan uit een machineen ketetbuis waario de stoomketels de stoomwerktuigen en de dynamo s tot opwekking van deu stroom znllen geplaatst worden Deze stroom wordt langs Incbtleidiogen naar twee electriscbe kaapstanders gofoerd die met een snelheid van 20 en 10 c VI een trekkracht au 5000 of 10 000 KG uitoefenen en door midüel van zware kettingen of staaldraadkabels de denren sallou bewegen By de vreeselgkp ontploffing in de mgn te Karwin Osiran Zaterdag II hebbeu van de 288 mgnwerkers die beneden aan den arbeid waren 48 den dood gevonden 9 zyn zwaar 16 lieht gewond De anderen worden onuO deerd gered De slag vau de ontploffing was hoorbaar eeu half uur ver Alle vensters vau de huizen in Karwiu barstten door den geweldigen atmosfoerdruk ia scherven De geredden vfrhalon dat om acht uur de ontploffing pl iats had eu dat daardoor de verbindingsgang van de eerste en tweede groove instortte Brand ontstond er gelukkig niet De meeste arbeiders waren in de tweede groeve werktaaui Allen en velen waren gewond raoeatou vier uren wachten eer van buiten hulp kon worden aangebracht De eigenaar van de myn aartshertog Albert heeft müdo bepalingen gemaakt voor ds nagelaten betrekkingen van de g doodeu en voor de gewonden De kantonrechter te Haarlem wees gisteren Toutiis in do zaak Tan P J van Hemert beschuldigd van bet uitoefenon der artsenybe reidknode zooder daartoe bevoegd te zyn eu veroordeelde hem tot twee geldboeten ieder van f 10 sub 5 dageu hechteuisstraf voor iedere boete Uy Niouw Lokkeriand is Dinsdagmiddag een aprietaak geladen met steenkolen terwijl zg stroomopwaarts gesleept werd door de veaboot Groot Amniers gekanteld en gezonken De beide opvarenden vader en zoon sprongeu nog hy tijds in het water en werden gered Oe aak ligt omgeslagen in het vaarwater i = 500 M van het veer van den Lekdienat Dinsdagavond was oen roeiboot met licht gestationueerd by hot wrak ten einde de schippers te waarschuwen Toen Taap Eden te Haarlem feestelijk werd ontraniteo bad hij hg het uit don trein stappen zjjn boed verwisseld met een astrakan mutsje De hoed werd in zgu rjjtuig neergelegd doch viel er hy oogelnk uit en werd door een der modeloopeoden er weder ingeworpen Een der hoeren die ook in het rjjtuig zat meeode dat een ouKopaste aardigheit werd uitgehaald en niet wetende dut het Jaap s boed was gooide bjj deu hoed over eenige ryen toeschouwers hoen op straat Jaap zag zyn hoed niet terug doch heeft thaua den volgenden brief ontvaugon Goeie Jaap Hierbij do letters van n hoed De hoed zelve zend ik niet terug daar bjj mg past en ik er juist een noodig heb trouwens zou n or toch niet meer aan hebbon daar ik hem boven een potje met vuu wat verwydt heb ik heb nogal oen dikke kop weet u on ik zag u had nog zoo oen lekkere warme mots op aangenaam zal bet mjj zgn wanneer u bg een volgende ovatie een flinke jas of oen paar bottines ik heb steek No 9 uit het rjjtuig wierp dau was ik van de zomer het heertje Vriendelijk groetend ÜED Hoed drager N B Ik heb hem al op Op den brief zgn de nit de hoed geknipte letters J E g plakt Bolteolandscti uvcrzicni Het Seniorenconvent van den Duitschen Rykadag kwam opnieuw byeen om te beraadsl en of de Kyksdag prins Bismarck zal gelukwenschen Ook nu weigerde het Centrum de vryzionige volk party en de sociaal democraten aan de huldiging deel te nemen De president Von Levetzow zal o er de qüaestie in den Rijksdag doen stemmen en indien bet voorstel wordt verworpen dreigt hij het voorzitterschap neder te leggen De koningin regentes van Spanje beleeft moeilyke dageu Onder gewone omstaudigheden zon de heer Canovas met de vorming van een nieuw kabinet belast zyn de conservitieven souden het bewind hebben aanvaard en nieuwe verkiezingen zond n hun zeker weldra een meerder beid in de Cortez hebben gegeven Doch de ge beurten isseu der laatste dagen en vooral de Btemmitig die beerscht zoowel onder de officieren als onder de bevolking hebben de Koningin Regentes er toe gebracht krachtiger steun te zoeken dan eeu kabinet Canovas kan bieden Daarom droeg zy de handhaving der orde ia de hoofditad en de taak eeu kabinet te vormen op aan den man die hei meeite gezag heeU en de grootste populariteit geniet aan maarschalk Martinez Campos Indien iemand geschikt ia om onder zulke moeilyke omatandigbeden het bewind te aanvaarden dan ia het zeker de maarachalk Hg beeft gisteren zijn commando aanvaard en iu een dagorder zgu besluit kenbaar gemaakt de wet te doen eerbiedigen zoowel door militairen ala door burgers £ u in een byeenkomst van officieren beeft by in een kernachti e toespraak ben gewezen op banne plichten en gezegd dat hy elke overtreding van de weiten en van da krygstucht gestreng en onverbiddelijk tal strafffu De maarachalk achynt het niet noodig teachten reeds dadelyk een Kabinet te vormen dat uit den aard d r zaak een militaire dictatuur zou invoeren Linver wil by medewerken aan een geleidelijke vreedzame optosaing der crisis Op zijn aanraden heeft deKoninginRegentes den heer Saganta verzochtzyn ontslag terug te nemen eu zyn RabineinogmaaU te wüinigen Doch de maarachalkh eft zich bert id verklaard het btiwind teaanvRarden als e ke andere poging tot regeling ondopulyk blykt De officieren van bet garnizoen zyn geoonBigneerd in de kazerne Nog Hteed i is de toorn Kroot tegen de bladen die de eer van b t leger zonden hebben aangetast Een deputatie heeft aan Sagi nta verzocht het nitgHven van bet blad Ét lieaumeuff te willen verbieden De rednctien der bladen hebben een soort gewapende burgerwacht gevormd om hare burci leu te doen beschermen Ook onder bet volk is de opgewondenheid groot Zelfs correapondeDten van buiteulaudache bladen warden aangevallen en mi haudeld Telegrammen uit Madrid naar het bnitentaod stauu onder strenge censuur De berichten aan de Times worden per post naar Biijoone verzonden en van daar geseind De SpaaoDCbe pern is een schande voor het land doch dat officieren zoo tuohteloos handelen il een even groot gevaar voor het land als de bandelooze pers Overal in Spanje ia gebrek aan tncht Thans wordt weder verzekerd dat de heer Canipbell Bannerman gehoor gevende aan de betoogeu van zyne collega s in het Kabinet van het Speakerschap in het Eugelsche Liigerhoia beeft algt zien en dat of Sir John Lockwond liberaal afgevaardigde voor York of wel Sir M White Ridlej een conservatief met goedkeuring van de Regeeriog de genilde OHudidaat zal wrzen Pe koning van Zweden heeU zyn toestemming gegeven tot het vervolgen van twee socialistische dagbladen wegens majesteitaichennis De Zweedsche pers keurt die daad des koning af omdat Ijpt feit waarvoor de vervolging zal plaats bebb n van niet veel beteekenis is Die twee bladen toch hadden de politiek des konings tegenover Noorwegen avontuurlijk eu gevaarlijk voor den vrede genoemd Een groote vergadering van meer dan 10 000 arbeiders te Stockholm heeft tegen de vervolging geprotesteerd In Italië begint langzamerhand meer beweging in de verkiezingodrukte te komen Men weet dat de verkiezingen vermoedelyk zullen plaats hebben op het laatst der volgende maand De officieuse bladen deelen mede dat Criapi geen pogingen beeft aangewend of zal aanwenden om de clericslen te bewegec deel te nemen aan de verkiezingen de Paus zou echter besloten hebbttn de deelneming van de olericalen niet te verbinderen Toen de onverzoeniyktn den Paos vroegen om een vernieuwing van het verbod om geen deel te nemen aan de verkiezingen zon bet antwoord van den H Y geluid hebben dat het Minialerie Criipi hem tot beden geen reden tot klagen gegeven hnd Crispi is voornemens kort vóór den verkiexingadag te Rome een groote politieke rede te houden De premier zal in een aautal dj tricten candidaat worden gesteld Rudini hield te Palermo een kiesrede waarin by echter nog geen program gaf maar voor de zooveelste maal de houding der oppositie verdedigde als een stryd voor Koning on Grondwet De hertog van Aosta zal in het huwelyk treden met prinses Héléne Van Orleans Het is nog wet niet officieel bekend gemaakt maar een feit ia het toch De hertog van Aosta h eft gedurende zyn laatste reis in Engeland de prinses leeren kennen en deze maakte reeda dadelyk zulk een diepen indruk op hem dat by ïOoing Humbert verlof vroeg haaOwq 4jragen De koning stemde toe Jf fft i nog de toehtemming van flri lÉp X gevraagd omdat de tiüiw lsli li is ea de prins behoort tofsé K ioklyke familie van Itaüë waarvan alle leden geëxcommunieerd zyn Koningin Amelie van Portugal nam op zich den paus zyo toestemming te vragen welke deze baar bereidwillig gaf De hertog van Aosta is de oodste zoon van d n overleden broeder van koning Hombert 25 jaar oud eo zeer geliefd in zyn land vooral bg het leger Hij n zgn bruid die een bekende achoonheid il fomM f BOoi paar A van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam so MJUIT Vor kn l tlHMn l l l l mm lOIV ion ♦ Vi 83V JM S6 H U m öTV ïod v ♦ i Vu v 110 80 v ♦ loo A 788 4i S44 101 1 loiv 118 ISS IMV ♦ 7 V loét 101 1 V mê 100 mé 88 10 Ib 187 188 108 V SS V 180 aii u M 90 IOi lolV m 8V v 4 100 10 l 188 ISÏl ii i 147 V 106V V 118 lOl tt 181V 7 A V 188 100 108 110 104 M 1C8 1 V ISft 188 V 48 48 KUiauNU Gert Ned W 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 lloNQAS Obl Goudl lBSl 88 4 TA Lfi InsobriJTiDg 1868 81 5 UosTiKK Obl in paptor L888 8 dito in titver 1888 A PoaTDQAL üblig met ticket 8 dito dito 8 ttusuNu Obt Oost Se Serie ft ditoOeoons 1880 4 ditobgRoths l88S4 litobüHopel8StfV0 4 ditoiBffOud lees 1888 6 dito dito dito 1884 8 dPi NJl Perpel aohuld 1881 4 ToBKiij Gepr Conv leen 18B0 4 Gee teeuiag serie D Geo teeuin serie J jiDArR aip Kec v obt L89S 8 tfxiioo Obl Buit Soh 1890 6 ViKHUKLA Obl 4 onbap 1881 Maiw L G Pr Lien oert 8 10 Hotl IJ Spoorw Hij aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Amk Spm aand 8 dito dito dito 1801 dito ft lüAULSpoorwl 1887 8S A £obl 8 Zuid ltal Spwmij A H obl 8 foUN Warsohau Waeaea RaQd 4ftnsL Gr EuH Spw Mij aand ft Baltiscbe dito aand Fastowa dito aand I Iwaoff Dombr dito aaod ft Knrtk Gh Azow Sp kap aaDd Loiowo Sewost Bp Mn oblig ft Grol Vitebsk lilo oblig ft Zuid West dito wiad ft dito dito oblig 4 MianCA Cent Pao Sp Mg obl 8 Chia k Nortb W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert v a IltiaoUOeotml obl in goud 4 Louiiv It NaahviUeCert v aand Uexioo N Spw M lehyp o 8 UisB Kansas v 4 pot praf aand N ïork Ontario k Weit aand dito Penos Ohio oblig 8 Or on Calif bvp in goud ft St Paul Uinu It lïlanit obl 7 Uu Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 OASi Ui Cao Soutb Cert v tand Vin C Ballw It Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Hy aand Rotterd Tram weg Maats aand NiD Bt l Amaterdam aand 8 Stad Roiturdam aand 8 BiLOii Stad AntwerpenlBS l i Sud Bruual 1886 S i KoNO Theiu Regullr Getellsob 4 OoaTlMR Staatsleaniog 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 dpAKJi Stad Madrid 8 1868 V r Nin Bei Hyp Spobl oert 4l HARKTBERIOHTB£l Gouda SI Maart 1898 In granen ging tr heden t 1 om tol vaste priJHB Tarwe Zoeuwaobe 6 60 i 8 Mindert dito y k B ftO Aftrijk Bdt 4 1 4 50 Polder 4 86 ft ft Rogge t Zeeuwsohe 4 88 k f 4 80 Poldsr f 8 80 n R 76 Buiteolaodsohe per 70 k ƒ 8 80 f 3 76 Gerst Mnter 3 S6 ft 8 70 Zomer f Z k f S tBT Chevallier 4 ft 4 90 Ham per hoot 9 88 ft 8 10 per 100 kilo 5 8K ft 6 Henoepuiad Inlandsob 8 S6 i 8 7 BuitanUndsohe 6 86 ft 6 80 Kanariezaad 8 60 ft 9 76 Koolzaad ft Erwten Kookornten 9 ft 10 Niöt kokende ft Baitenlandiohe voürerwtea per 80 Kilo 4 80 ft ƒ 580 Booneni Bmice boonen 18 ft 17 Witte boonea 12 50 ft f 18 80 Duivenboonen 6 60ft 6 S6 PaardanbooDBD 4 76 ft 6 40 Malt per 100 KÜot Bont AoierikaanBobe 6 10 ft 6 88 Cinqaanlina 7 i jr 7 B0 VBBHAaxT Melkvee weinig aanvoer handel en pryzen flauw Vette varkens redel aanvoer bind ftsuw 16 ft 18 et per half KG Biggen voor Bn elaiid goode nanvoer handel matig 15 ft 16 et per balf KG Magere biggen goede aanvoer handel mntiji 0 50 ft 0 70 per week Vatte ohapto handel van geeoB bflteekeoii Nuobtere kalveren goede aaofoer handel Aauw ƒ 8 ft S Fokkaïrerio 7 ft ƒ 18