Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1895

Zaterdag 23 Maart J805 No 6615 338te Jaargang mmm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst na 1 5 regek k 60 Centen iedere regel mear 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 nnr des midd AugtToaid 10 pirt en kui Handel ring 1 u l S3 k 85 ïe qa l 20 l Jï ZwMrdere hoog r in priji NoordHol laDdMbe i 24 Boter groot aavodr handel vry wsl Gofboter 1 00 i l IO WeiboUr 0 85 a 0 90 p Kilo BurgerlUken Stand GEBOREN 17 Maart Klanina onders L Hookoop B H lan Herturo 19 Cornelia ouders J P Tsn der Voorden en G Danes 20 Maria Anthonia oudere J Furrer en G A Fennet OVBBLEDEN 19 Maart A M Cat 10 m 20 G Tan d r Klejju 55 jaar GEHUWD 21 Maart G Peek en J Hegor Beeuwijk GEBOREN Wilb lmina Jacoba ouders J Tan Duiken n E Plak OVERLEDEN G van Erkel 74 j W de Hoog 2 j J P Beiemer 11 ra J Tan Dam 12 j P Verweij 74 j r WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens Hoog Laat Vrgdag 22 Maart 4 22 12 47 Zaterdag 23 5 06 1 31Zo dag 24 5 40 2 15 Maandag 25 6 10 2 35 Dinsdag 26 6 40 3 05 Woensdag 27 7 07 3 32 Donderdag 28 7 36 4 01 SPEINGTIJ den 27en Maart s aTonds Hoog Laag 1 09 1 48 2 20 2 50 3 18 3 46 4 17 4 44 5 23 5 55 6 25 6 53 7 21 7 52 s m ADVERTENTIfiN Heden overleed te Utrecht in den ouderdom Tan bgna 84 jaar onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer D tan FRANEENHUIJ8EN M G yAH F ANKENHUIJSEN K A C 8 TiH FBANKENHUU3EN TAK DBR UaRT 8 H i 20 Maart 1896 MeTrbnw PRINCE 8oHm TAN d Lokh vraagt tegen APRIL eene WERKSTER Geliejren ziob in v rsoon aan te melden HAVEN B 87 tusschen 1 en 2 nnr Mi AUerwege bekroond met Eere Giploma a Gouden en Zilreren Medailles benerens Eere Diploma Gouden Medaille en Oertiflcate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldbcroeiiulnruivenliorsl IIoni Exlracl MELIANTHE BIT Dl Machinale Fabriek DE HONlOULOEMi TAK H van Schalk Co gOTestigd te Oravenhaye Geen middel is ot kan worden uit eionden welke de Melianthe overtreft net is ONHEBKUEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Telo n verschillende bekroningen getuigt Het verzachten geneest ONMIItDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwateu Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet dch de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE beweien zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgt worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge brnikaaauwyzing Toorzien Tan ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank e Gravmhage HTVetkrögbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜDMAN Moordrecht i C BATELAND Boitoop B T WIJK Oudmater Gouda Soelperidrulc vna A HaiNKJiiN k 2oon 4 pCt PAlTOBIlIEVEir VAK DE Pester Vaterlandischer Ersler Sparcassa Verein OPGERICHT IN 1840 BoveDgeDoemde Paadbrievca iga Domiaaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorsiea raa balQaarlijkache Coupooa per 1 Haart en 1 September eu atloabaar s pari door middel van halQaarlijkaohe uitbtlag De Coupona zijn thans en ook ia da toekomst vrij vaa belaatiag rolgeai de Wat raa 1689 Art SO $ 10 zij tijo ereaala de üitffelote Faadbiierea betaalbaar te Budapest Weeaeo ec te AUlBterdam ton Kaotore ran ouderfceteekeadeo tot den koers van den dag BehaUe de bypotbocair verzekerde vorderiaxen die ten f roadalag üggea aan de oitgifte van de Paodbrievea en bebaUe bet tot meerdere Kakerheid van aile Pandbrieveu güvormde a oiale fonda van fl 1 600 000 strekt voigeai 94 der Sututea het gehodle vermogan der InstelUag tot huD waarboi g Volgeas da Balans per 31 Deoember 1894 bedroeg bet MaaUobappelyk Kapitaal fi 6 000 000 waarvan gefouraeord fl 4 446 400 bet gewone UeaervefoDcIs i 4 001 980 37 het baitengewoae Reservefoadt v 9 398 350 51 het Peniioeofonds eigendom der aaadaelbouderri 02 87115 To amen fl 18 547 107 07 Bovendien is da bourswaarda der Ëffocten welke de Instelliog bezit ontrereer 2 MUUoen GuldOU hoogcr dan het bedrag waarvoor z op de balani btnan uitgetrokken Volgüoa de wet van 1876 is op de gezameulijke verpande hypothuken prioriteit der houders van Pandbrieven in C schrevou waardoor bmi bet recht op de hypothecauo schuld vorderingen in de eeiita plaats is gewaarborgd De ondargetoekendfiQ verwyzende paar bovenstaande punten ontleend aa bun Prospectus van 19 Januari l i en hut Jaarveralag dor Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan mat den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vatertandiscljor Ërster SparcassaVereln tot den koers vaa des dag WERTIIEIM GOMPERTZ AMSTERDAM Maan 1895 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hat ia niet zelden dat gcneziug aanbrengeade middulen toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam genoeabeet een goed succes hebben Was niet Prieanitz de geleerde vestiger eor waterkuur methode wiens woonptaata een bedevaartsoord voor do lijdende monschbeid geworden is den eenvoudige boorP lïef ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd eau middel tegen vrouwenziekten aan de haod gedaan dia het lancet der chirurgen reeds raiador noodzakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geiieesbeereu begint te wrordeL üok op het geoied ter beperkmg van zeuuwziektan begint er licht te komeu en ook hier is een weg geopend geworden dia op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de 8t3dtfrt jarea on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als büvoorb Bromium Yzor Arsenicum nz geheel te verdringen Er zijn vele meneohun die uoob ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zioh in lichaam en ziel alle behalve wel gövoelon bet geringste niet velen kunnen ea znlfu door een vUeg getergd wordeln en 400 zich zelvon en anderen tot last zyn zonder het to willun Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst ot duor droergeoaltgheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan eiJD er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Kindelgk lyden de ergsten onder hen aa i verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftgd onder elk geslacht en eiken atand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtolfera der leefwijze van onzon tijd Wie lot eene dezer oategoriëo van lijdera behoort oa ingelicht weasoht te worden over de wer king eenei nieuwe methode a e8seere zich aan Amsterdam H CLEBAN Co Ueiligeweg 4S Rotterdam F G van SANTEAIKOLFF Korte Hoofdsteag l l trecht LOBRV PORTON Oudegracht bg de Gaardbrug F 22 en Beroerte Voorkoming on Genezingt voor wien qen onderrichtend gesohriftja over Zeauwziekten gratis en franoo verkrijgbaar geateld wordt QébT StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door de nieuwste uitTindingon op niai hioaol gobicd verbeterde kbrieatle en uitslaiteod gebruik van f jne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao eon anbeve enswMrdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 87 Brevets als Hofleveraacler 4i Eore Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntand n fabrikaat Keeds 1874 whreef do Accademie national do Paris Nou VOO d o monB un Hedallle l r prewtèrc elssm on oonsldératlon deTotre excellent fabrtoatlon de Ohooolat bonbons vaiiee eto eto StoUwerck s fabril aat is yerkrijgbaar bij 11 H Coniisouis Banketbakker enz enzGeneraalTertagenwoordiger voor Nederland mira Hattenklodt jAmsterdam Kalveratraat 108 Krg epelien en HoltrCs Qiiina LarocheQt i lfARocHE Is df meest Krachtige en Versterkende KI A WIJN aanbevolen door tal van binnen en buiténlandiche genneaheeren Bekroond metEEKEN DIPLOMA en GOUDEN ME AILLBS Verkrijgbaar in flacons i f 1 90 ea 2 Depot te Gouda bj den Heer A H TEEPE Apotheker 70orlieen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist FEANSCHE STOOMYEEVEEU a Ghemische WisseberiJ VA 11 OPPE tIEIME K 19 KruUhade Sotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verren ran alle Heeren en Dameggarderoben Isook alls Kindergoederen Speciale inrichting iffoor het stoomen van pluche mantels Teereu hont eni Gordynen tafelkleeden enz worden naar da nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor de gezondheid en Tolgeos staal bewerkt W ens uitbreiding der fabrieken zyn da pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Handelsmerk GU die Uoest ehMkt miieBUkken Trommel VAK N KATER en Co Gedeponeerd OBONINGEN PikXlXJS Elk stukje beeft de vorm van een zittende Kat Verkr gbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct by onze bekende Verkoopers Verkrflgbaar by A WOLFF Drogist Markt Goud H V n WOUDEN W PERK Moordrecht M ZUDEBLAAN Stolwgk W J V DAM Baaatrecht C V WIJK Ondewater D V INGBN 6 MANSCHOT Hekendorp M BLONK Waarder C V EEUWEN Waddingsveen H 8 GROENENSTEIN Boskoop V BERGEN M RENSINK Bonthuizen A BALET Zoetermeer P V BOHEMEN Zegwaard DK ORAXfOS MAOAeata co Frinteinps T E PARIJ S Zenden gratis au franco de generale geïllustreerde catalogus in d holtandsche en franache talen bevattende de nieuwste modes voorliet Zomeraelzoan tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan iM JULES JM UZOT 1 1 PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad bg i Prlntampa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men goüeve duidelijk de verlangde sourten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varxendlngen naar adle Landen derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie in alle talen Zeer ITette Gesteendrukte mmMES worden GELEVERD doo i BRli HAN f ZB BINNENLAND QODDA 22 Maart 1895 Bjj hei examen Toor sarnamerair by de staatsspoorwegBD gehooden te Utrecht den 19eD en den 20en Maart jl elanden o a de jongelingen C van Ee en G van £ e te Zerenhnizen Beiden waren teerlingen van de Tweede Bnrgericbool voor Jongens alhier Hoofd de beer Leopold Ëeoigen tydj geledenMegdeö J Roggeveen leerling dierzelfde school metlgoed gevolg het examen af Toor leerling telegrafist by de H IJ S M Men scbrgft oitlWaddingsveen Voor een uitgezocht aoditorium sprak de beer 0 C Regt Woensdagavond de feestrede ter heriDneriog aan het 75 jarig bestaan van ons Leengexelschi uit Men verwachtte Teel en men werd niet teleurgesteld In eene keurig bewerkte lezing liet de spreker al bet belangrgka dat in 75 jaren tyds waa voorgevallen de reTBe pas8eeren bg liet oos zien wat het Leesgezelschap waa en wafc het op t oogenblik is helaas te bejammeren vond hg het en w met bem dat met jaloorachbeid op het Terledene moet worden teraggeeien Ëen woord rhrt faartelyken dunk bracht de spreker aan den Nestor der Vergadering bet beatuuralid de beer G Sprayt Br Dezen achtenswaardigeo ea yterigen grysaard was bet gegeven voor de 3de maal mee feest te vieren het 25 hel 50 en thans bet 7 jarig bestaan Door den heer Veeostra werd eene prachtige en toapasselyke bgdrage gegeven Eenige damvs en heeren speelden een tooaeetitukje dat ieder deed schudden vaa t lachen en ten slotte besloot een geanimeerd bal dezen aangenamen avond Een derj condition by de groote bootverkooping in de bosschen van Z H den vorsl van Salm Salm verleden week onder Gendringen gehouden luidde Het bout moet men vóór 1 Mei laten weghalen wordt het in dien tjjd gestolen dan moet de kooper toch de koopsom betalen Naar aanleiding van de dynamiet ontploffiug by Lobitb wordt onze aandacht gevestigd op een artikel voorkomende in het weekblad iSchuttevaêrt van 2 Maart jl waariu gewezen wordt op de lichtzinnigheid waarmede in Duitschland by het vervoer van licht ontvlambare stoffen wordt gehandeld In de eerste plants wordt herinnerd dal l EVILLBrO TÉETOGÉEÖËPËi DOOK HCOH CONWA T Ceneri gaf aqne volmsakte onverschilliglieid te kennen opitreDt de plaats waar de lamuukomst sou plsata hebben maar onder voorwendsiil vou drukke bBiigbedeD 8telde hq die een paar dngen uit Toen taide by aan Pauline dal aangezien hy den votKenden dag vao huis moest tot laat ie den avond zij eene goede gelefïenbeid zou hebbeo om eenen avond met hareo broeder door te braogen dat zg hem derhalve moest laten versoeken baar gezelschap te konen houden gedurends zijne absentie maar daar bij Aotony toeb ooiE evon venachte to apreken moest ig hem dan bjj zioh houden tot zijne temgkomit Fantine die niets kwaads vermoedde ichreef baren broeder en ineldde bem dat z i tot laat in den avond lleen zou zjJD weshalve zij hem verzocht haar te kouen gecelaofaap hoadon of hasr mee te nemen naar ds eene of andere avond vermakelgk beid Zij giogeo sanen naar den schouwburg en eerst om twaalf uur werd Pauline door baren broeder t buis gebracht Oojtetwijfeld verzocht zij hem toen eenige oogenblikken binnen te komen hiy deed dit misaehien tegen zijnen zin Zoo dus da schok van t geen verder volgde al rrceselyk moest zgn voor het meisje hy was net das te near nn haar aanhouden de oorzaak was omstreeks 20 Jan te Lobitb 2 vaartnigen aankwamen beladen met 7500 kisten dynamiet beitemd voor den doorvoer naar Üelgië Uet vervoer van ontplofbare stoffen is in Holland zoowel ala in Duit ühland aan verordeningen en reglementen onderworpen Amb tenaren te Lobitb weigerden dit transport op grond dier verordeningen en v rlaogden overlading der stoffen in zeven Tuartuigen alvorens zg tot den doorvoer kouden worden toegelaten Oe Nederlandsche autoriteiten handelden in dezen correct doch van Duitacbe tyde valt te constateeren verontachtzuming van de verordeningen op het verroer van ontplofbare stoffen waardoor honderde menschenlevens iu gevaar werden gebracht De redactie wyst verder op hei oobiil dat uit bet verroer van zoon groote hoeveelheid dynamiet hid hnnuen voorkomen indien de schepen voor het invallen van den winter nog een veilige haven byv Nyuiegeo of Tiel hadden kunnen bereiken in dergelyke VQlk r jke buurt zou de ramp oneindig grooter zijn Zy vraagt dan ook of bet geen zaak s ou wezen dat de inspectie op de Rynvsart op het gttbeurde de aandacht onzer regeering vestigde en deze langs diplomatieken weg hg de Duitsrbe regeering op eerbiediging ran de verordening op het verroer vau ontplofbare stoffen aandrong Het verschenen zestiende jaarverslag van de Unie Een school met den BgbeU berst behalve het verslag der algemeene vergadering van verladen jaar Maart ook het bekaDdf Uniecrapport Dit een vergelijkenden staat over de 16 iaren waarin door de Uoiec collecte ia gehouden blgkt dat in het geheel Redert 1879 door deze collecten is bgeengebracht de som van 1 406 983 63e plus een bedrag van 66 500 aan extra giften Als bydragen aan dn Unie kas is van dit bedrag gestort de som van 149 509 57 Er 7 yn 591 locale comités waarvan 117 bezig zgn een deel der Aogustas collecte te beleggen tot vorming van een fonds tot schoolstichting Het aantal scholen met den bybel werd vermeerdercttmet 12 zoodat bet totaal tlians bedraagt ffTO met 92 987 leerlingen Dejaarlyksche kosten van onderhoud en inntandbouding dezer schoten worden begroot op 1 860 000 Hiervoor wordt aan rgks subsidip berekend teK n 5 per leerling vergoed ongeveer 465 000 Het Kaapsche blad Oos Land geeft eene bpschoiiwing ran het onlHnga gebonden ondfr geworden vsn zynen dood Brorder en zuslur zaten eenige oogenblikke bijeeD toen Ceneri en gue beide vrienden binnenkwamen Aatony aoheeii uiet die ontmoHting niet ingenomen te zyn maar schikte aioh en grcette zijn oom zeer beluefd Maoari evenwel keerde hij eeovoudig den rug toe Ceneri wilde niet dat er iets van het plan zon uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van Pauline Wat er gedaan moeat worden zon eerat gedaan worden ala Antony op het punt naa van het buia uit te gaan Dan zou hij aangepakt ea in den kelder gebraoht worden deanooda zou men hem den moml dichtatoppen Pauline mueat er niets van gewsarwordeu Ër waren Bohikkingen gemaakt dat zy den anderen morgen naar kenmeaen van haren oom zou gaan om daar eenigen tijd te vertoeven onkundig van de aangelegenheid die onverwacht de aamenapannera naar t huitraland zou doen vertrekken Pauline zeide Ceneri ga liever naar bed Antony en ik hebben samen over zaken te spreken hVl zal wachten tot Antony heengaat maar als Xij ergena over spreken moet met hem dan zal ik wel in de andere kamer gaan Tertvyl zij dit zeide ging sij naar ds piano io de andere kamer en begon te zingen en sich te acoompagaeerea ot haar eigen amusement Het ia te laat om nu over zaken te spreken zeide Antony terwijl zijne zuster de kamer verliet fMsar ik moet morgen uit Eogelsnd vertrekken dus is het beter dat wjj van desa gelegeakeid gebruik maksn Daarop ging Antony weer zitten hg wilde toob erat gaarne eena openlegging van zynen oom saahooraa wgiffTs ezameo io de Kaapkolonie waarvan da aitslag was als rolgt Circa 200 candidaten passeerden het eindezuiken en daarrsn kregen maar 39 sDatchc aefaker hun naam dus 1 uit elke 7 De Hugenoten school te Wellington lererde 29 onderwgzeresHn met precies 3 in het Hotlandsch dat ia dus een uit elke 10 De Normaal se hooi leverde 25 onderwgzers wearran 7 in het Hollandsch Aen dat resultaat roegt het jilad de rolgende hartelgk gemeende woorden toe Zoo ia de zakentoestand met betrekking tot het onderwgs in de moednrtaal I En dan hoorden we Tasl Bondcongressen en AfrikanerBondcongreiisen un wordt er io het Parlement en op de synodale rergaderiog door welmeeneade Afrikaners roor de rechten der moedertaal gepleit Alles nonsens zoolang we die menicben die het hoogF te wuord op aohoolgebied vofreo niet eerst tot hun plicht brengen Maar daartoe zgn wy Afrikaners zeg maar te bang Wy liten oos liever voor onze oogen bedotten Van jiar tot jaar gaan wy schterait eo onze taal rijaoden spotten met ons Staten Ooneraal 2e Kamu Zitting ran Donderdag 21 Maart 1895 Da Motie DobbelmaoQ ii nader door den rapriteller verdedigd tegen de reraohillende be trïiden Hg bleef volhoeden dat de broodpryzen door graanrechten niet booger zulten worden en dat bescherming in andere landex goed werkt Akte nemende van de rerklaring van den minister dat het tarief herziening eischt vertrouwt hg dat die op ruime schaal zal geschieden eo beveelt hg nogmaals ernstig de belangen van landbouw en industrie aan de regeering aan De heer Zglma ontkent tsgenorer den heer De Boer dat in alle znivelstrekeo de walraart grooter is dan in da boowstreken De heer De Boer houdt zgn besohoawingeo rol De beer Lieftiok rerklaart dat hg en andere Frifsche leden tegen de motie zullen stemmen regens barj onbepaaldheid de oojsekerheid vaartoe zy zal leiden eu of ig economiioh voordeel zal verschaffen Ook de heeren Cremer ea Heldt blaren hnn besohonwingen volhouden De heer Donner verklaarde zich roor de motie De minister Roëll repliceerde D motie wordt rerworpan met 52 tegen 33 stammen Vo ir de heeren Michlels ran Verdnynsn Trav lino Harte Van E rkwijk Dobbeluao Bor e Staalman LamhrecKta t Hooft Van Zeer goed maar daar behoeven geene vreemden bij te zijn Dat zijn ligenlgk geene vreemden Dstsijnmijos vrienden die de waarheid zuUen getuigen van t geen ik zeggen zal rik wil over mijne zakeo niet gesproken hsbben in tegenwoordigheid van eenen man als h seide Aotony terwijl hij met verachting op Maoari weea Üe heide mannen fluisterden met elkander Maeari hoorde de woorden van Anto y eo zag hoe deze naar ttem wees maar dewyl Pautios niet ver af waa wilde bjj haar niet verachrikken door booga woorden of eenen opkomenden twist doch zijueoogeo acboteu vlammen van woede eo hg hoog zioh over naarden jongeo March Over een paar dagen zeide hg tot Antony salt gij wot van suit voor mjj doen wat gg mg oolanga geweigerd hebt Ceneri merkte wel op dat de reebterhand van den aprekende voor iu z nen rok verborgen was maar dewg dat eene gewone houding van hem was had bg geen kwaad vermoeden Antony verwaardigde ziob niet te antwoorden Hfj wendde ziob af van den man met eenen blik vao varaehtinv eenen hlik dia Maoari ongetwijfeld h aa buiten zicb zalven bracht van woede hV6ót wg over leta andera aprekes zeide Antony daarop tot zijnen oom moet ik er op aandriogso dat Pauline van nn af aan onder ragn toesioht geplaatst worde Zg nook bare fortuin mag de prooi worden van eenen lagen en gemsenen Italiaaoschen avontarit r zooala die vriend vao a Dat waren de laatste woorden dia da jonkman In j Mjn laran man spmk Uw ri daad aana sohisda I der 3chriack Van Dedam Van dar Koo Smiti ran Cyan Kolkman Lncoifa Voa da Waal Haemikark Van dan Bargh ran Haamstede Troyen T Maokay Da Roi Bablnuun Mataaers Zylma Van Vlijmen De Ram Vao Basten Batenburg Van Berckel Tydans d Ansembonrg Everts Haffmans en DoDDar Tegen de bnaren Zgp Van Deinaa Uraekar Van Alphen Van Bylaodt Qonda Hoowiag Ooekoop Bonman Lely Guyot BÏsstert Van Ogn Tydeman De Beenfort Wgk Beaaaling üonrod Kerdyk Liaftinrk Hartog Van Daldao De Kanter Royaardi Van Stirum Garritsan Rntgers A Mackay Van Kamebaak Vaaffa Borgesins Heldt Schaepman Smaaoga Roaasingh De Beaufort Amsterdam Van Ganoap Pynakker Hordyk Willinge De Boar S Smidt Kogff Cramar Sohoafama Sehapal Rink A Smit Pynappel Hintzan FyttanaB Plate Meesters Mees en de roomittar By de behandeling ran het watsontwero hondenda aanrolling der militiawai haetk da Kamer het roorstel ran dan haar Heldt om de rerplichting tot bet deelnemen aan da barhalingxnefeoingen eerst in ta roaran roor da lichting van 1896 met 49 tagan SS itomman vervorpoo an rervolgana hat wataontwarp aangeDoman Het wandelhoofd in zee U Sohareningao woarroor da beer fi Hanuwi ta Londan wader eoooeaaia haeft aangevraagd il ootworpaB op eene breedte ran 2ü M aan t bagia verder 10 M en 38 M aan den koD een lengte ran 238 M an da kop 90 M Hg vraagt dearbg het reaht tot oprichting van aan ainlagplaats roor stoom booten mat aan diepgang ran 1 30 M bg loagwater tot eane lengte ran 120 M De gebeela lengte ran da duinen af tol daardoor 445 M bedragen Aan den kop ran het wandalhoofd wü da heer H aan trap maken roor het aanlaggaa ran kleine booten en baden ten allen tgda toegankeiyk Aan het strand zal man ta poonl 0 ular da pier door kuDnan rydan De D 0 rerneemt dat door den raehtarcommisxaris io itrafzakan bg da rechtbank ta Dordrecht op grond Tan het ontstaan ran meerdere gewichtige bezwaren aen baval ran roorloopiga aanhooding is rerlaaod tagan dan heer J A ran H borgamaeatar ran Sliadrecht tagan wien bereids op U Maart IL rechtsingang mat initrootia ii rarlaand fcar zake van geplaagde valiehbedan in gaaohrifto nader maar gaf door woorden of vlosken geen luoht san z ne woede waardoor sijn sisohtoffsr had kannen gsftsarsohnwd worden Hjj haalde dea laagaa Boherpen dotk uit zijos sehuilplaats en toen Antony dit itsnds zioh aohtsrovwr wierp in z osn sl al 0B dso dolk te ontwaken trof bem ds nederwaartsoha steek met al de kraobt van dien aterksn arm midden io het hart Anloay Maroh was voor all d tot swijgea gebracht tZ toen bij viel hield Paalioe anuklaps op en haar gil van aobrik klonk door dt kaasr Van han voor de piano kon z zien wat er gebeurds wonder dat zg ar half zinneloos van werd F Maoari stond ovsr zjjo slachtoffer gebogen Ceneri atood OBt at d over de miatlaad die in o oogeoblik betaitvoeren vsn al zgne plannen onnoudig maakte Dis eenige persoon die bedaard bleef waa Patrïiff Hat wu volstrekt ooodtakelgk dat Pauline oiM gilde daardoor zouden da buren gewekt worden H j U p naar baar toe wierp ean tafelkleed over haar hoofd drong haar naar de aofa en hield haar daar vut Op dat oogent lik kwam ik zoo onverwacht da kamer in blind eo hulpelooa maar tooh voor hsn aebyabaar als een bode der vergelding Zelfa ds woeste Maeari schrikte van mij Hatwu eobter Ceneri die uit ïnatinct tot telfbeboad een piatool greep eo de baan overhaalde maar hü was bet ook die m n jsmmerend beweren vao blindheid oodaraocht roor waar rsrklaards an mjj hat laran redde Toen Maoari van zfjnan schrik bekomao was droBf hQ ar op aan dat mst mij son gsdaao wontan als mal Antony March