Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1895

Directe Süoorwegverblndlng met GUUÜA Wlnlerdlenst 1894 95 AaogevaogeD 1 October TUd nu Ureoowlcb OODOt SOTTXKDAU 18 08 18 18 18 81 1 84 8 58 18 8 ff 1 08 1 1 18 88 18 88 1 81 1 44 4 10 XOTTIRDA U O O D D A V 4t 8 11 10 17 11 80 18 80 7 10 7 80 8 48 8 10 7 88 7 47 8 10 4 08 4 40 DEK HllO OOUDl Higt 6 487 807 48 8 20 88 8 4810 18 11 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 06 S Ondl 7 80 8 85 8 08 8 87 10 48 18 11 18 81 18 54 1 87 8 8 4 4 87 8 58 7 18 8 88 8 87 11 05 U 18 t 7 48 8 47 BL Kt 7 47 ff I Zuw 7 8 8 K d Ld 8 01 ff Tostb 8 07 8 08 1 44 1 4 ff 1 68 ff 8 04 ff 8 0 1 8 68 10 1610 68 lï OS l 8 45 8 10 K45 8 16 4 18 4 48 5 80 5 47 7 41 8 85 10 10 DTIECBT60UD1 Utneht 88 7 0 8 6811 84 11 08 11 50 3 10 8 10 8 68 4 48 6 80 6 88 S O 8 608 6 10 84 WMrdra 6 58 8 11 ff 10 16 11 60 11 16 8 48 4 18 47 11 14 10 61 üudawfftffr 7 07 8 1 10 14 ff ff ff ff 4 84 l Ooudi 7 80 8 88 34 10 7 18 08 ff 1 88 8 60 4 87 80 7 08 8 418 88 11 07 IMSTEIDIHSOODI iBttatdutWp 6 60 8 1 8 66 11 86 11 80 8 68 4 8 4 86 7 60 IM r e l4 IJ 8 04 10 44 U U tM 8 0 8 8 88 1 08 1 11 1 17 1 88 1 88 18 4118 1 1 88 1 7 4 88 6 16 6 8 41 7 48 OOVDAUTXIOHT 10 08 10 18 10 6 18 48 8 18 8 1 8 18 4 47 6 88 6 57 7 45 8 88 10 14 ff ff 11 0 ff 1 87 ff ff ff 6 87 ff 7 6 10 17 10 10 ff 11 17 ff 8 45 8 07 ff 0 4 8 17 8 07 8 6 10 86 ff 10 1 11 46 1 80 8 08 8 88 8 0 89 6 11 8 86 8 18 8 11 10 58 S O C D 1 1 M 8 T U 10 08 8 8 1 4 47 T 4 10 14 U 18 1 1 40 48 811 8 48 11 18 iH 8 18 8 18 8 88 10 07 11 87 finda 86 8 40 7 6 8 08 8 81 Oudaw 8 8 4 ff ff ff WMrdra 88 7 08 8 18 ff VkMtU 18 7 88 8 88 8 41 Giiteren p n w ens Ttlachheid ia getchriften en gebraikmakiog daarvaD tot 4 ea 2 jaren gevtDgeDifstraf door de rwhtbanlc U Utrecht veroordeelde D T ea K R gemeeDteoDUaager en gemeenteucretaru te de Bitt woonachtig nit de geraogaDii te Utrecht naar die te Amsterdam orergcbracht om op Pimdag a a Toor het gerechtshof te Amsterdam to hooger beroep terecht te staan Dsa Commiêêie voor Werkverschaffing Tea O uur werd de Vergadering op de bovenzaal Via het Koffiebuia Harmooie door dea Voorsltter de heer C van Toagerloo geopead die ongeveer het rolgende zeide Geacltte VergaderiaR Toen door my de mogelijkheid werd rkend om door directe werkverechaffiog te voorziea in den nood van rele getiDaea die in den winter door de werkeloosheid in ellende waren gedompeld heb ik middelen beraamd en etappen gedaan om tot die werkveriohaffing te komen Ook heb ik niet geaaruld een groot deel der arbeid biertoe noodig op mij ie nemen alleen heb ik niet voorzien dat na afloop der campagne door ons venlag zou moeien worden uitgebracht over hetgeen waa verricht en nog wel in een algemeen overeioht Hogelijk zou mij dit hebben afgeschrikt doch on eenmaal geplaatst voor het feit roep ik uwe welwiUcDdheid in over taal en st l tot verontschuldiging kan ik alleen antwoorden dat het uitbrengen van venli en mijn werk niet is Ook ui ik hier niet omtohrjjven het ontstaan der werkeloosheid genoeg zal zijn het betoog dat de sociale kwestie twee sterk sprekende uitingen heeft en wel eeae in de ontevredenheid en onvotdaauheid die beeraoht onder allo rangen ta standen maar vooral onder die van den arbeider ou de tweede ia de werkeloosheid die mat ieder jaar grooter afmetingen aanneemt Het zou onbegonnen werk zga du werkeloosheid te willen bestrgden in de verwaohtïng die te boven ta komen alleen wanneer de sociale kwestie is opgelost dan m1 ook de werkeloosheid tot het verledene bebooren Voor we eohter zoo ver zija behoeven we de wonde in het maatschappelijk lichaam niet zonder verzachting te laten bestaan maar hebben wij gemeend indien bet ons mogalp is oeniga verzachting aaa te brengen we dau hardvochtig zouden zyn dit niet te doen Oil is ons eene aansporing geweest om in dezen optetreden zooala we gedaan hebbon en dat niet allaen slechts direot werk te verichaffen maar ook om aan te toonen dat tn den geordende weg zeer veel kan worden verricht waardoor de omstaudlghedeo waaronder duiirndeo verkeeren dragelijker worden gemaakt Ook daaraan zullen bezwaren verbonden zgn doch indien dan maar tageiykertijd de toestanden op het platteland worden verbeterd de energie in het droogleggen van plassen en de outKinning van woeste gronden wordt opgewekt en kapitaal besohikbsar gesteld om Nederland met een twaalfde piTovinoie zonder bloadstortiog te vergrootao duizenden bjj duizenden rappe handen sullen gereed staan den stryd aan te bieden om den grond onttvoekerd aan de baren meer productief te maken Door het ondernemen van deze werken souden da groote steden een groot aantal arbeiders weder aan het platteland teruggeven rn daardoor de toestand in de ateden voor den handwerksman arer worden verbeterd Worden echter de condities van den stadsohen werkman beter gemaakt dan die van het platteland de toestanden zullen steeds slechter worden Wij zullen echter hier uiot verder op ingaan Ik heb u verslag utttebrengen over ons optreden en wil daar dua toe overgaan Wij hebben ze ook in onze eigen stad gezien die rjjen werkeloozen met vervallen gezicht van de ont bering door hen geleden dia foraoho geatalteo nu met slappe armen langs het lijf Was er dan niets te doen voor die menachun het zijn toch onze broeders zonen van het Nederlaodiohe volk die de alavenketen hebben verbrijzeld en met Oranje saamgesnoerd bebooren tot dat vrjje volk dnt geen dwingeland heeft willen verdragon moet dat volk nu naar willig bljjveo onder da honger die het kwelt onder de onibering die het martelt 7 88 7 88 7 88 7 48 7 18 8 i lO 1 18 8 88 8 88 8 D 8 47 8 64 8 01 8 10 8 08 8 18 81 8 88 88 Oniê 8 80 MMTdrMht ff KUairarkark Oip ff tkttOê Vuuwirkark ttnrdnokt 7 48 11 01 11 88 8 81 8 1 Oatdi AauMnlui Wp 7 r Neen daarvoor moeat worden gezorgd en daar eenmaal die gedachte was ontstaan was mgn eerste werk om met mijn medebestnurders van den Chr Volksbond te overleggen of het mogelijk zou sgn hier een werkverschaffing Ie organiseereit dat de werke ooze amboobtslieden in de koude winterdagen voor honger en koude waren behoed N dianxelfdffli avond werd met algemeaoe stemmen besloten om in nader overleg te treden met da drie werklieden vereentgingen i Patrimonium het A N W V en den B K Volkab welke wq uitnoodigdeo dat elk boataur twee afgevaardigden zenden ton om ilau bnt voorstel rijpelijk te overwegen Daarop deed de Secretaris verder verslag over het verrichtte gedurende dezen winter hetwelk aldus luidt Het waa in de mnaad Octol er 1804 dat het heatuur der werklieden vereeni ing aChristeliJkM Volksbond eene uitnoodiging zond aan bet NiMlarlaudsoh Werklieden Verbond Patrimonium de Nederlaudsohe BoomsohKuthctUeke Volksbond en het Algemeen Nederlaodsch Werk lied en Verbond om te beraadslagen over de volgende door baar gedane vragen Le Is de werkeloosheid hier ter stede zoo groot dat werkverschaffing geweoscbt is 2e Zoo ja welke wgw van werkverschaffing zou dan het meeat doeltreffende zgn 3e Door welke middelen zou zulk eene werkverschaffing tot stand zgn le brengen 4e Zgt gg bereid in de Commissie zitting te nemen P De nitgenoodigde vereenigingen hadden atlen afgevaardigden gezonden en uit de besprekingen die gehouden werden bleek bet al spoedig dut men iii beginsel voor werkverschaffing was De wijze waarop werk verschaft zou worden m a w waarmede men de werklieden zou bezig honden was een vraag die niet zoo spoedig tot oplosauig gebracht kon worden De een meende daarvoor bet dempen der Nieuwe Haven t moeten aanraden een ander weer om bg de burgerg afgedankte boisboudelijke artikelen en kleedingatukken te laten ophalen en repareereo een derde om de Kleïkade m plantsoen te bersohspen terwgl ook nog aatibevolen werd om mozaiktegela te laten vervaardigen welk laatste denkbeeld nog al iiistumming vond bg een bouwkundige die ter vergadering aanwezig waa en waartoe dan ook in beginsel werd busloten Is hot reeds oen moeielgke vraag om uit te maken waaraan men zal Iston werken niet minder is dat liet geval um de beate oplossing te vinden tot het verkrijgen der middelen om de arbeid der werkloozen tu betalen Eenparig was men van oordeel dat de eenigate weg daartoe waa een beroep tu doen op da beurzen der atadgenooten waartoe dan ook besloten werd Ken andere vraag waa nog of de aanwezige vereeoigingen genegen waren in de Commiaaie lilting te nemen Ook dat liep nog zoo flot niet van stspul maar men kwam toch overeen dat ieder in zijn kring de mannetjes daarvoor zou zien te krijgen Met de beantwoording van die vragen waa ou bet fundament voor de werk verso batting gelegen Het kwam er uu maar op aan de bouwstoffen te krggen om hel verder te voltooien Dat bg alle zaken teleurstellingen te wachten zgn ia voor niemand eene bgzonderheid en viel dan ook de in wording zgude Commiasie voor werkversclinttiDg teu deel Beeds in de eerstvolgende bgeenkotnat ontving zg het bericht dat ééa der aanvankelgk deelnemende veroenigingen zich had teruggetrokken Maar aangezien de bezwaren die door haar waren opgeworpen wel uit den weg waren te ruimen wefd besloten een vernieuwde pogi g tot samenwerking te doen welk doel beeft guirotfen Het was in die lfde bgeenkoraat dat een nieuw middel tut workveraobnffing aau de hand word gedaan ui het vervaardigen van houtvuurmnkers Dat middel werd zou doeltreffend gevonden dat men eenparig besloot om met dat werk aan te vangen Nu de teleurstellingen waren overwonnen en het middel was vastgesteld waaraan gewerkt zou worden diende in de eerste plaats on mot spoed gezorgd te worden voor een lokaal en gelilmiddelen Voor het eerste werd aangeklopt bij Burgemeester en Wethouders Voor het tweede en zeker niet hetgemakkeIgkste werd door middel van eene circulaire etn aanvat op de beunen der ingezetenen gedaan of beter gezegil hot was een aankondiging dat de mannen der werkverschaffing binnen kort te waghten waren Ook daarvoor moest de tueaiemming van hut Dagelgksch bestuur gevraagd worden hutwelk door den Voorzitter werd gedaan Men begreep iotuaachen ook dat voor eoo goode gang van zaken t eue aanwgaing omtrent de werkzaamheden van de Coramissie ledeu en bepalingen voor de werkloozen met ontbroken mochten 10 48 10 88 11 08 11 08 11 18 11 88 8 8i 11 01 10 87 10 84 10 41 10 47 10 01 18 11 8 07 8 18 DEN B 1 A B 4 87 Ml 8 18 8 88 8 81 8 88 10 10 ff ff 10 1 11 8811 48 6 80 Inmiddels verkreeg onzen Voorzitter de mondulinge toezegging van het dagelijksch besluur dat de Commissie toestemming kreeg voor bet rondgaan met eene lijst en dat naar alle waarsohgnlgkbeid vanwese de gemeente een lokaal disponibol gesteld zou worden n allerijl werd nu dia lijst in orde gemaakt en voor velen is het missobieo van belang nog veos te hoorec hoe de Commiasie in don bagii e reeds voorzag dat zg over veel geld beaohikken muest om haar doel te bereiken Het moet gezegd worden dat de Commiasie ledeo niet iilleen met woorden maar ook mei daden toonden dat zij met hart en z cl de zaak toegedaan waren Die maar eenigszins kon atelde zich beschik baar om met de Igst rond te gaan Dat zg voldoening hadden van hijn werk bleek uit de opbrengst van de lijst welke ongeveer 727 98 bodroetr Tusacbec al die bedrijven door ontving de Commiujt ook de toezegging van een lokaal Daar deze toetr fging zoo bizonder welwillend was en bet dagelgksch bestuur onzer gemeente bg monde vnn wijlen onzen burgum bster van Bergen IJzt n donrn zoo voor de Commusie lo de bres was gesprongen meende zg baar erkentelijkheid niet beter té kunnen bewijzen dan door hut zenden van eene dankbetuiging aan het dagalijkaoh bestuur en den gemeenteraad Het waa dua op 6 December 1894 een dag die menigeen zooveel vreugde bezorgde dat de Commissie iu slaat werd gesteld haar arbeid aan te vangen Eeni a dagen moesten er nog verstrijken alvorens het lokaal in orde zou zijn welk dagen de Commissie benuttigde om de noodiga materialen en gereedschappen aan te schaffen en tevens de eerste zitting voor werkloozen te houden welke op üondeidag 13 December lb94 plaats had waarna het werk op 18 December werd aangevangen met 11 personeüt welk gotal ü dagen later reeds vermeerderde met 8 U in alle ooderdeeltin met de loop van de aanne mtug der werkloozen iu kennis te stellen zuu builengtiwoon omalaohtig zgn en ia teveua van minder belang Laat bet U voldoende zijn te wuten dat zich in hot geheel 107 personen bebbon aangemeld welke Onder de volgeoile beroepen gerangschikt wordec als 1 houtzager 1 olieslager 12 schilders 12 fabrieksen boerenarbeiders 8 hekeloara 4 stuoadoors 15 opperlieden 6 tuindersknechts 1 reiziger 3 bleekera 1 machiniat timmertnau 1 timmerman 5 touwalagers 1 houtdrager 2 echeupmakers 1 steenbakker 4 motselsora 1 kuiper 4 kooplieden j winkelbediende 3 visachers 1 stoker 1 bakker I smid 1 sigarenmaker 1 mandenmaker 1 pg maper 19 zonder beroep en 1 wiens werkkring wg moeten verzwijgen Van dezen zijn door de Commissie aangenomon 48 personen wsarvan 1 oliealager 1 houtisa ur 8 fabrieksen boerenarbeiders 1 hekelaar 1 reiziger 8 achilders 1 maohiniat timmennan l scheepmaker 7 Opperlieden 1 bteeker 2 tuindcraknechta 1 timmtrman 1 touwslager 1 metaoluar 1 koopman l viaaoher 1 bakker en 10 zouder beroep Uit deze opgaaf blijkt dus dat het grootste deel der werkloozen niet geplaatst ia gewordeii Niet dat allen het onwaardig waren om geplaatst te worden integendeel dogelgke knappe werklieden moeatou door de Commiaaie wordon afgewezen omdat de geldmiddelen hot mot tnulieteu Herhaalde malen beeft He Commissie in die nood traohtuu te voortien Beeds in bet begin van Januari V5 vroeg de Oom missie aan Buri emeester ei Wethouders toestommiiig voor het houden eener cullecto met open schalen waartoe zij toostuuaming verkreeg Hot resultaat daarvan is geweest dat de collecte beeft opgebracht de som VHu f 236 80 Dat gaf de Commiaaie weder moed en zg stelde opnieuw eonige personen aan den arbeid Te gelijkertijd ward ook besloten om eon beroep ta doen op de verschillende vereeniKingen bier ter stede en de Commiaaie meende zulka niet beter te kunnen doen dau door een schrgven aan de bestureu toe te zenden Het moet bier ter eero der woikliedun von nigingen gezegd worden dat zg aan die roepstem bet meeste gehoor gaven on gezorgd bobben dat de Commissie op die wijze nog een bedrag van ometreeka f 60 ia deelaohtig geworden Hoe moegaaudo de burgerij ook waa in het ver leeneo van steun en hoo tevreden ng ook wareu over de ontvangen bijdragen hbt Aoekon naar middelen om die voortdurend te versterken was altijd de hoofdschotel vim bul eeu op de ngondi voorkwam van de vergaderingen die de Commiasie hield Het Wits daarom dat men beproefde op oen alinksobe manier de burgerij te bewagou om bgdrageo te offeren zij deed dat door een schrijven aau de dagbladen toe te zenden Het scheen echter dat de studgenootau dat schrgven niet goed begrevan haddeu althana er kwamen geen giften van belang in zoodat na t erloop van 10 dagen de Seoretaria wedur verzocht werd de betangstelling voor de werkverschaffing bg de burgerij op te wekken waaraan hg voldeed Voor deze kuer word ann geen doovemana deur geklopt want binnen 4 dagen tijds kwam een bcdrttg in van f 160 Met dat bedrag en wat er nog voorhanden wa kon er nug drie weken gewerkt worden en daarmede dua het einfie der maand ï ebruari gohaald worden wat de Commissie zich ook had voorgesteld 4 80 til s u 5 80 1 4S 1 88 8 08 8 08 8 15 5 58 08 8 10 8 17 8 88 8 0 8 80 18 08 18 40 8 48 10 18 10 80 10 86 10 41 Toorb 5 64 N dL dS 59 Z Zegwe OS ff ff BI Kr 8 14 ff ff ZtT M e l9 ff ff Onildi 6 80 7 50 8 18 Muar helaas I do natuur werkte niet mede om te kunnen zeggen dal op dat tgdatip de werkverachafÖng overbodig zou wezen Integendeel de winter werd hoe langer hoe atrenger zoodat de Commissi weder ging overlegzea of er nog pogingen gedaan zouden worden om de werkloozen nog langer bezig te bonden Het waa Op den 14deo Februari dat daarover gesproken word Men rekende nog eens na wat er nog nttgeJEWen kon worden maar het bleef er bij dat op 28 Februari den werklieden hnn ontslag moest gegeven worden wanneer althans gaeu groote geldelijke bijdragen haar toevloeiden Aangezien daarvan niets in het rerachiel was meende men niet beter te konuou doen dan de buTgerij met de toestand op de hoogte te brengen Het mooht echter niet baten Wel waren nog eeuige burgers zoo edelmoedig aan de roepstem gehoor te geven maar het was bg lange na niet voldoende om daarvan ook maar eene week den werklieden te loonen Alzoo werd lo de Commissie vergadering van 21 Februari besloten om mnt de werkverschaffing op te houden en daarvan aan de burgerij kennis te geven Heb ik U tot dusver beziggehouden roet het mededeelen van alles wat betrekking had op de vorming d r Commissie en de pogingen die zg m het werk beeft gesteld om haar arbeid zooveel mogelijk aan bot doel te doen beantwoorden thaus verplaatsen wg ons naar de werkplaats zelf en wil ik U het een eu ander daarvan mededeekn Zooals ik bicrvoren reeds gezegd heb werd die werkplaats ons welwillend door het gemeentebestuur afgestaan en hadden wij van dat bestuur zoowel als van hüt bestuur der Werkinrichting de meeat mogelijke medewerking om het lokaal naar buhooreu in le lichten Id dan henr J de Jong vonden wij den peraoou die de hoofdleidiog der werkverschaffing op zich zou uemen Hg zorgde er voor dat de benoodigde grondstoffen ter plaatse kwamen en in combinatie met andere leden der Commissie werden de noodige gereedschappen aangeschaft Na zoover gevorderd te zgn konden de mannen beginnen te werken Vlug ging dat niet dat is te begrgpen en al had de Commissie ook a moeite gedaan om te weiou te kumou hoe de ameustelliog van het product was het bleek toch in den aanvang dot lij daarmedu nog niet op den goeden weg waa totdat on dat dienen wij hier tu vermelden eender wtrklonEKn du oplüsaing gevonden had Het toezicht op de werkpisais en op diegenen die er werkten alsmede op het werk zelf vorderde vin vele Commissielüden zeer veel tijd en al kon ik couatateeren dat allen dHsroau hun beste k achten gewijd hiibben toch gevoel ik mij verplicht als uitzouderiog hier te noemen onzen Vooreitler den heer van Tonuertoo Aan bem heeft de Commissie veel te danken bij was da man die wanneer het noodig wus in de werkplaats de werkzaamheden wist te regeteo en te bevelen Over het algemeen zgn wij voldaan over du personen die er werkzaam waren Wel is do Commissie in enkele gevallen mialeid maar overtuigd als zg is dat er niets vol naakt is kan ïij daarin wel berusten Wat er alzoo voor het vervaardigen van die vuurmakera benoodigd is geweebt zal ik U thaoa eon medodeulen 90 pak kru lcn 14 vaten barst 44 kilo ijzerdraad 425 liter olie en 10 lülo vet benevens nog eeltige andere materialen Uit die verschillende bestauddeeleu werden 286 600 vuurmakers vervaardigd Behalve aan het vervaardigen van vuurmakers werden ook nog enkele peraonon gedurende eenige wukeu bozig gehouden met bet zagen van kachelblokjes op bel turreiu van den heer Vingnrling waarvoor hut bout kosteloos was afgestaan Deze arbeid stond onder leiding van den beer van Elk en dat hij daarvoor de rechte man w ia blijkt hieruit dat hij ook gezorgd hoeft dat dio blokjes voor een behoorlgken prga van de hand zgn gedanu Ziedaar sladgeuooten eeu kort overzicht van don arbeid der Oommissie voor werkverschaffing Als ik mijn taik bob volbracht zal de penningmeester uwe aandacht vragen voor cgfera die zeker niet minder belangrijk zijn dan eun Kcheta der werkzaamheden Alvorens di veratag le ciudigen dien ik eerst nog me diug Le maken van enkele dankbetuigingen die de Commiasie roeda verzonden heeft Dat zg die in de et rate plaats richtte tot het dagelgksch bestuur bthoef ik U zeker niet te zeggen Zij toch is de stjunpilaar vau onte werkverschaffing geweest en wg hopen vau hatto dat zg dal mag big veu zoo dikwijls do Commissie die arbeid noodig acht Met misaivu s gaf zt duarvan uiting aan bet college vaii Burgemeester en Wethouders en het bestuur dut Workinriübting Daarop werd het woord gegevou aan den Penaingmeester tot het doen van rekening en verantwoording dio alvorens de ontvangsten en uitgaven to malden het volgende zeide Om niet in harhalingun le treden van hetgeen de Voorzitter eu Secretaris in t midden hebben gebracht onthoud ik mij opzettelijk veel woorden te gebruiken 8 40 8 47 8 54 10 01 10 10 11 01 11 10 8 03 4 46 4 5 01 08 5 15 lUO 11 80 8 10 81 7 07 1 11 7 14 7 81 7 87 8 41 8 0 8 8 5 51 4 48 7 08 ff ff 7 U 5 ff 7 80 ff 7 86 6 0 7 81 8 1 10 11 8 80 10 08 0D euoh ik dui ook mMr direot tot de uken ta komen die miy opgelegd ijjn n 1 rekening en verantwoordisg Doch atroiani ik hiertoe o ergaan weaieh ik a ter Terduidelqking èn om een goed ofenicht orer een ea ander te eren een korie mededeeling der regeling van het loonitelael roor iedere werkman Deio bedroeg Jan f 0 80 por dag oor gehuwde lieden alunede een toelaag ran 5 et par dag oor ieder kind beneden 18 jaar dat loo n werkman heeft toodat één werkman mat 5 kinderen f 0 85 per dag of f 6 10 per week Voor rrggeaellen werklieden bedroeg het loon f 0 60 per dag Hierroor werd gewerkt ran dea morgena 8 tot 18 uur en ao a middaga 1 ot 6 or Ziedaar mgn korte doch naar ik hoop duidelqka toeliehting Büleefd verzoek ik na uwe welwillende aandaeht opdat het openbaar worde waar de dubbeltjes aUoo raadaaa zijn gekomen en waar dezelre heengevloeid sün STAAT der Kaa an de Vereeniging loor Werk rerschaffing gedurende da i inlermaanden le 41896 Ontraagsten 8 Kor 11 Deo Inteekengeld op de IgsI f S04 09 Jan Sebaaloolleote 836 80 Bgdragen en ooileotie i an onderacb Ver 187 48 Giften of Liefdegaren S96 14 Verkochte Producten 301 61 Opbrenget uit de buaaen werkplaats 7 36 Totaal ontrangaten f 1783 0 ü i tga Ten Werkloon oor hel loopen met Igat het halen ran krullen rondbrengen der oirculairea f 39 08 Werkloon ia de week Werll Kin ran 18 Deo tot 81 Dec 18 86 53 17 14 89 1 60 S 35 ff 81 Doe 6 Jan 8 SS 87 80 7 IS 24 6 98 40 14 19 34 hl 137 32 81 86 36 87 149 62 ff 88 8 Feb 48 107 187 70 4 9 45 106 198 nn ff 11 13 44 101 188 07 ff 18 83 43 100 193 40 n 1 8 Maart 3 6 14 70 werklieden 8 Pobr v b maken v ijsbaan 18 00 Aankoop Tan een kookfornuis en kachel 18 50 H t krullen 27 00 Vracht der f 11 34 Aankoop Tan Harst 163 30 01 25 06 V IJzerdraad 37 48 ff ff BrandatofTen 7 66 Drukken der Cirou aire Schriifboh enz 18 10 Beaoodigbeden roor de werkplaats 9 90 Uitgedeeld Spek 84 40 OoTOorziene Uitgaven 13 06 Totaal nitgavflo f 17B1 20 Alzoo voordeelig soldo f Sa SO Uit een en ander zal de geachte vergadering kKnnrn begrgpen hoe groot de nood in de koud wiutermaanden onder de eerlijke ambachtslied e o geweest zou zijn voor ons meer buvoorrechten ongeloofelijk Qe kunt dan ook wel verstaan hieruit hoe een welkome gast de werkverschaffing voor haar waa Ëeo woord van welgemeende dank namens die werklieden kan ik dan ook niet nalaten u toe te roepen aangezien het ona aller verwachting ver zeer Tflt beeft overtroffen Mgu innigen dank dan ook geachte vergadering milde gevers ook u leden van onderscheidene veroenigingen onzen hartelijken danic voor loo menigen steen bggebracht bovenataande aom getu gd er van flo ten slotte ook mijn dank aan beeren atnemera der vervaardigde producten die wg door hunne medewerking zoo gemakkelijk van de hand konden doen Varder zg het onzen wenach indien het noodig mocht blijkeo wat niet te hopen is indien de Commissie weder bij u allen aanklopt dat het alsdan om strijd moge gaan de werkverschaffing op de meest schitterende wijze te gedenken met uwe gaven opdat de Commissie in staat worde gesteld olie in de wonda te gieten die door werkeloosheid zgn goslageo opdat vreugde en welvaart blgve wonen in ieders buis aangezien iu de afgeloopene winter de zittingscommissia meer dan zestig werklieden heeft moeten afwgzen hoe smartelgk dit ook was doch huisvaders met zes on zeven kinderen hebben dan gelukkig in haar onderhoud kunnen voorzien Moge het dan zgn dat in een volgende winter indien de werkeloosheid weder van diezelfden aard is wat wel waarachgolljk is de werkverschaffing zoo worde uitgebreid da t het in aller behoeften kan Toorzien tot heil en steun van Oouda a werkelooza ambachtsmao Dezo rekening en verantwoording werd vervolgens nageuen door da beeren Berkelhach vao der Sprenkel en Wutena Iiuts enoemde heer achtte zich verplicht het Bestuur dank te zeggen voor de moeilijke taak die hst op lioh had genomen en tot een goed einde had gebracht zoodat bij menigen werkeloozen het ronnetje in dezen winter had kunnen binnentreden hij bradit voorts in herinnering dat door de Commissie voor werkversobaffing zeer vele werkzaamheden waren verricht tot het tot stand doen komen van deze zaak hij hoopte dat nu de Commiasie zich diligent had verklaard zg een volgend jaar meerdere werke loozen zou kunnen aan het werk stellen De heer Berketbaoh van der Sprenkel vro daarop het woord en zeide niet veel meer te knnnen aeggen daar de heer Wartena het een en ander reeda bad medegedeeld toch moeat hij erkennen dat de afwexigeu ongeluk hadden want met de verslagen waa hg rondgeleid in de vele werkzaamheden die de Oommissie zoo geheel belangeloos en met zooveel liefde tot den naasten had tot stand weten ta brengen en hoopte dtt een volgenden winter de Commiwie met denselfden gver zoude vloortgaan De Voondtter leide daarop in een woord van dank tot Secretaria en Penningmeester oogpveer aldoa Geachte Secretaris Overtuigd zijnde van de vele mfknuiheden welke wij van u hebben verlangd dött het mg waarlijk genoegen dat u dat steeds net de grootats nauwgetetheid heb volbracht Ik vertrouw dan ook wel dat ik de tolk ben van mgn medebestuurders eu Comonssie van Toeiioht om u onzen inni eo dank te betuigen voor die werkioamheden te meer daar wg weten dat n loo beperkt met uw tgd zgt en hopen dan ook daar besloten ia het bestuur zid blijven voortbestaan dat u nog lang in ons midden zot zijn Oeachte Penniogmeeater Zoo even sprak ik van de vele werkzaamheden de Socretaria opgelegd het uwe is niet minder de bemoeiingen welke u elke week had met het rekenen ea uittonen van zooveel manschappen en eigen werkzaamheden dat allea bij elkaar geeft mij de overtuiging dat alleen de liefde voor da zaak die bezaren overwint ontvang ook u onzen welgemaendeo dank en wg hopen ook u nog lang in ons midden lo zien Ook u mgne mede bestuurders dte mij zoo menig maal met uw goede raad heb bijnastaan ontvang u allen mjjn walgemeuuden dank en ik hoop u allen nog menigmaal met dezelfile liefde en toewijding in ona midden te zien Hoeren Commissarissen van Toezicht wg brengen ook u onzen dank voor al do ijver die u allen ter wille van de goede zaak heb besteed en hopen dat wij ni lang het genoegen mogen smaken u in ons midden te zien En u geachte medeburgers van Gouda die ons in ons eerste optreden eoo mild met uwe gaven heb bijgestaan Ik roep u namens bestuur en Commissie van Toezicht nog eeob hartelgk dank toe en beveel indien het noodig mocht blijken in de volgende wioiermaaoden de werkverschaffing in uwe gunst aan Nog wtrd door den Voorzitter den heer J de Jong dank gebracht voor de vele bemoeiingen die bg zich gegeven had ook de Redactie a der plaatselgke bladen werd dank gezegd voor hetgeen zg voor de werkverschaffing hadden gedaan Daarop sprak nog de heer W P Kamphuizen lid dor Commissie vaa Toezicht een woord van dankbetuiging voor al hetgeen ieder der vier rereenigingon zoo uiteenloopend van richting iu deze zaak had gedaan en ook hier was weder de oude spreuk bewaarheid dat eendrocht mocht maakt De heer J A Donker voegde aan deze woorden nog het een en ander toe tot dankbetuiging waarna de vergadering door den Voorzitter werd gesloten BuUeolanilscb overzicht In de HouKnnrsche Mngnatentafel was het wetsontwerp betrefffude de Trye uitoefeniDe van den godsdienst aan de orde Onder Üe toejaichiogen vtn de liokerzgde ootwikkeldp de miaiater vau eeredieaat het staadpont der regeeriog De Btemming waartoe men ten slotte overging leidde tot geeu resultant danr de aecreUrisnen van elke party beweerden één iteiu meerderheid te hebben Het Engelache Lagerhuis ia uog ht z st met de marinebegrooting waarop de radicalen befll wat tegen hebben ooidat het budi et sterk uiidjjt vau wege den mtiibouw van zonvud nifuwe achepen dokken en bavpus De jaar lyk clie begrooliog beliep vóór 25 jarei 9 000 000 pd at in 1881 12 000 000 en nn ruim 18 0U0 0Ö0 zonder de bjjko natiue uitgaven Zij ia dus in de laatnte 25 jaar meer dan verdubbeld en dit is den radicalen en Ieren wat kraa We ziju er wel wat door v errast zoo schreef de er dagen een radicaal blad dat een rndicaat minister een marine budget van b jaa 20 raillioen beueveoa een leeniog van 9 luillioen verdedigde zonder üeze ootzaglgke getallen ook maar niet een enkel woord te rechtvaardigen De heer Robertson de lord der adiairaliteit die bij afwezigheid von den ooderstaats secretaria KnySbuttlewortti het budget in het Lagerhuis inleidde sprak even gemakkelgk over z n millioeneo als eeu straatjou gen met centen speelt Als protest daar tegen diende Lawnoo een ameDdement in om de begrootiog met £ 1000 te verminderen Hij keurde het streven af om op het voorbeeld van andere mogendheden de strjidmBcht steeds uit te breiden vvaarvan bg de noodlottigate gevolgen vreesde In Duitschland heerscbteD dientengevolge auarchie ellende n wanhoop Frankriik weet niet wat bet met zyoe ootzoglijke legermacht moet uitvoeren en geeft zicb over aan daden viin zeeroof even afken re na waardig als Engeland steedH gepleegd heeft Italië is ten piooi aaa de diepste ellende Verschillende sprekers beatreden de motie die slechts door enkelen gesteund werd De lord der admiraliCeit Robertsoo betoogde dat de begrooting alecbts uitvoering geeft aan e Q verleden jaar met a gemeene stemmen genomen bealuit na de verklaring toen door minister Harconrt gedaan dat de regeering vaat besloten is Ëugelands overwicht ter zee ie handhaven Sen slotte werd het amendameut van Lawson verworpen Den volgenden dag toen de uiigaveD voor Cypros aan de orde waren speelde Laboacbèrfl een zelfde rol door voor te stellen hot budget met 100 pond te vermioderea Bg had echter even weinig sncc s want zgn voorstel werd verworpen ea het crediet voor Cypras met 246 tegea 29 stemmen goedgekeard Koning Oscar heeft nog geeo beslistiug genomeo over de wgzt waarop bg vooraemeas is de ministerieele criaii iu Noorwegen op te lOBMO De kooiag bad aa zgo terugkeer te Stok bolm MO onderbond met eene depntakid ait dea ZweedGaheo Rtjksraad blgkbaar over da aanhangigen strgd tnasoheu Zwedea ea Noorwegen De nilsli deter coafereatie is a niet bekend De TerdeD8gaog c het hoofdorgaaa der Noorache radicalen laat tich leer heftig ait tegen den koning ea keart bet af dat kooiag Ofiear in plaats van eeae schikking te treffen met de Norea de bemiddeling van dea Zweedscbea Rgksraad heeft ingeroejiea De conservatieve bladen tn CbrisUania ver troawen dat nog wel eene schikking kaa worden getrofEao maar Voorloopig bigit de kans lot het treffea vaa een vergelgk tos cbea den koning ea de Noorsche radicalen veer gering De radicalen en geavaaceerd liberalen in Noorwegen hebbeu voldoeode getooad dat van ben geea to oade rtog ia te rerwacbteo Derhalve zal ko$ing Oscar zgn standpunt moeten verlaten of sioh moeten voorbereidea op eeae volkoman breuk tosBcbeo Zweden en Noorwegen De zitting van den Duitscbea Staatinad is door deu Keizer gesloten mei eea toespraak Traaria de Keir r o a side Wanneer ook al het resultant der verbandelingen de booggespaanen verwachtingen miasehien aiet overal zal bevredigeo aoo is bet voor de taak der Regeering alle werkzame middelen aan te geven om den ilechten toestand waarin de taodbouw verkeert te verbeteren vao groote beteekenis dnt op dit gebied door de be prekingeo de grenzen vaa hel bereikbare duidelgker zgn aangewezen De uitvoerig besprehingen van den algemeen erkendea nood vnn den landbouw zgu oorzaken omvang en gevolgen zoomede het zoii voldig onderzo k vao de middelen die tot dusver in het openbaar of in deu loop der debatten ter sprake zgn gebracht vormen een kostbare basis waarop de regeering hare b gluiten kan bouwen De ook door o als ongi schikt prakt sch niet uitvoerbaar of gevaarlijk Hrkeiide en daarom ontraden middelen aal de regeeriug na met des te minder bezwaar terzgde kunnen leggen Bet ia mga vooraemen onverwijld verdere besluiten lot stand te brengen De Keizer noodigde ten slotte de loden vaa deo Staatarnad nit mede te werken dat men voortaan waaneer dergelgke qnae tiea de gemoederen in beweging brengen zicb in de wrste plaats tot de regeeriug wende om spoedige verbeteriag te verkrggfQ Het is uiiJn voornemen zeide de Keizer in ern dergelgk ge al onverwgld zelf de noodige maatr gelea te overwegea en zoo noodig dea dtnatiiraad bgeen te roepen De Staatsraad beeft een motie aanKenomen wa trby de vooratelleo Knnit zijn Verworpen als oDvereeaigbaar met een juiste opvatting van het standpont vno den tegenwoordigen Staat in bet bedri ft en verkeer leven en al in strgd met da handelsverdragen In üprlyiiacbe politieke kringen loopen allerlei geruchten over toekomstige wijzigingeo In de diplomatieke vartegenwoordigiog Men zegt dat de staats secretaris voor buitenlaodsohe zaken Von Maracball zal aftreden en door den gezant Pbilipp Ëulenbnrg uit Weenen vervangen worden Anderen meenen dat Von Marscball hier of daar gezant worden zal Ook vermoedt men dat Herbert Biamarck zoo niet juist dea Petersburger dan tocbeenea audereo gesaatscbnpapost krggen zal Verder vertelt mea dat de Dnitache gezant te St Petersburg graaf Weber gezegd moet hebban dat de reden van zgne terugroeping bèm oobekeud waa en hg zeff niet om verplaatAiag bad gevraagd President Fanre sohgnt een bgzoadere liefbebberg te hebben voor aÜRs wat met het léger in verband staat Onlangs deelden wg mede boe hg de zittingen van dea groeien raad van oorlog wil bijwonen hoe bg over eeaige di ea in het kamp van Sathooay de vaaade s zal uitrgken aaa de regimenteD bestemd voor de expeditie naar Uadagascar Tbaaa wordt beitcbt dat by bg de aaastaande groote inanoeavres in Sept a s niet als zija voorganger er mede zat volstaan alleen de groote revue aan het slot te honden De heer Faure Bielt zicb voor de laatste acht dagen de manoenrres zelf bg te wonen hg is een uitstekend roiter en zal dagelijks de troepen bezoeken of de manoeuvres aanschooweti echter ilecbts als eenvoudig toeschouwer zicb afgezonderd houdend van dea generalen staf om goed de gereserveerde plaats aan te dniden welke bg inneemt lo de Belgische Kamer zal a s Dinsdag de behandeling der gemeeotelgke kieswet beginnen Onder de glasblazen in het bekken van Charleroi wordt tegen 1 April een algemeens werkstaking voorbereid en reeds is da tr door sommige roerrinken te kennen gegeven dal da stakers bun tgd goed kannen bateden om d oppositie i en de kieswet een beetje door atraatmanifeatatiei te steanea Zoodra de Chineesche vredeionderhandelaars te Simoooseki waren aangekomen begat de heer Inooje de secretaris van baitealaodsche zaken in Japao zicb aan boord om hem te begroeten Kort daarop kwaoi hg mat LiHoBg Cbang den heer Foatar ea gevolg aan wal IftDgf ds opgcttoMe eartwacht beganB liJ sich naar de rgtoigeo die hea naar da woaiog van graaf Motsa den minister TU bnitentandscbe taken brachten Terwijl in Japan de ooderhand il B doa begoonen ign gaan jla Japanners voort in China maatregelen te nemen om Peking too spoedig mogelgk te naderen Gisteren var sohenea enkele Japansobe oorlogsschepen voor de haven van Takoe den toegang tot da rivier de Pei Ho welke tot dicht b Paking bevaarbaar is Indien de Japanners er in slagen Takoe te bemachtigen ign tg zoogoed als meester van de hoofdstad Vooral aaar toveos de legerkorpsen nit bet Noorden en Zuiden op Pekiag aanrukkea Wèl sgn de hareowerkea om Takoe roortrefielijk versterkt doeh na de verovering nn Wei bai Wei en Port Arthar ia dat gaan reden voor de Japanners om van dea aanval af ta lies De mededeeling vaa de aTimeai dat geen expeditie tegen Formosa beraamd wordt ii gebleken onjoiat la zga De Japfinners heb beu de baren vao Tam Sui op dat eiland geblokkeerd A vu OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Ueurs van Amsterdam tl lUiXt Vorkn IstkMn lOlV M i V 101 10 mm ♦ M Vu gsv IS ï M TV 10 l 74 mmm 1 li 110 7 uiiuHi Cart Nad W S l illlo dito dito I dito dlu dito 9V HOHSU Obl Ooudl 18S1 I9 4 iT UB Iniolirg iD U0S 81 S UoBTlKB Obt ia papier L88I 6 dito in utver 18A8 i PoBTVaiL Oblig mot ttoket 8 dito dito a ftuiLAND Ubl Ou t 8 Sorie 8 dlloOaconi 1880 4 dito bjj Botbi l88 4 dito bg llopo 189II V0 4 dito ia Roud Jmb 1888 8 dito dito dito 1184 8 S i ji Farpot nhuld 1881 4 ToBBtu Otpr Conr Imb 18t0 4 Qfo iMiiing larit D Geo leanioif laria U WID iU B tllp Beo T obl 1881 8 Ubiioo Obl Buil 8cb 188 1 8 ♦ ViNUtiBl 1 übl 4 onbap 1881 4IVi HRBBom Obligatiao 1881 8 l aoTTBlou Stad loon 1888 Nbd N JlIi Haiidalir Biod A ad li Tab Mu Cartiloatm 788 D iiiMsal happjJ dito 648 iM l Arob Hypotbaokb paodbr 4 101 Cult Mg dtr Vorataol aand 80 Qr Hjrpolhiiakb pudbr 4 lOi iSadarlRodcobe baak aaad 118Nod Haodalmaatub dito 188 N W k Pao H p b pandbr i 74V Kott Hjpotbaakb paadbr 4 Uil Utr Hjrpothaakb dito 4 101 OoaTBNB Uoat HoD baokaaod 149 ituai Hypotheakbaok paadb 4 100 Equit bjrpotb paodb 8 08 Haiw L Ü Pr Liaa cart 6 88 Mid 88 64 8 V lTALiB Bpoorwl 1887 8 A Eobl t 8I Zuid ltal SpiTing i ll obl 8 88 PoLKH Waraohau Waaaaa BaDd 4 180 Ron Or Koaa apw MIj aaad 8 S8VuBalllMha dito aaad tVJ ïaatawa dito aand 8 88 Iwaag Dombr dito aaad 8 lOft ICank Ch Aioir 8p kap aaad 8 10I Loaowo Sewaat Bp Hij oblig 8 Oral Vitabak dito obllg 8 ZaidWaat dito aaad 8 8 ii dilo dito oblif 4 8a U 1011 14 IO8V4 118 101 Vu 7y 47V 18 118 1 0 lOS no 104 108 180 47 AlIIBUU C nLPao 8p M4obl 8 lOO Obia liKortb W pr C T aaad 189 dito dito Win 8t Patar obl 7 118 V Uaa ar fc Eio Or 8pm oaK a 1 1 tlliaoia Caotral obl in goud 4 Louiav k NaabvillaCart aaod Mexico N Spv M j lehyp o 8 Miaa Kaoaaa 4 pat praf aaad N ïork ünurio fc Weat aaad dito Peona Obio oblig 6 Oregon Calif la brp ia good 8 8t Paol Miaa fc Haoit obl 7 Uu Pac lioofdliia oblig i dito dita Line Col la byp O 8 üiH Da Can 8outfa Cart r aaad Vbx C Ballw fc Nar la k d a O Amalard Ontoibui U aand Kottard Tramwag Maate aand Nmd Stad Amaterdam aand 8 Btad Botlardani aand 8 BBI sn 8tad Ant erpanl887 8 Stad Bruiaal 1888 8 i HoKa Tbeiat Hcgullr aeaallaeh 4 OoaTimt BtaaUlaaning 18 0 8 E E Ooat B Cr 1880 8 Srawi Blad Madrid S 1881 47 i 48 WAÏBKGETIJDEN TE GODDA 1895 morgana tnoniti naoK tiwg Hoog Lmb Zaterdag 23 Murt 5 06 1 31 6 2 i lAS Tar NlD Bel H p 8pohl cart 4