Goudsche Courant, maandag 25 maart 1895

Maandag S5 Maart J805 338te Jaargang No 6616 Meutes en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen D prqs rer drie maanden i f 1 26 franco pex poBt 1 70 Alionderlijke Nommers VUF CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst rpdi 1 6 regek k fiO Centen iedere regel m 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Adrertentiën tot 1 uur dei mic 4 Verkrügboar by M PEETJERS Jz N B A la bewys van eohtheid U cachet en kurk steeds roor Eieo van deu asani der Finnt F HOPPE Öouda BMiptrwtrttk van A BuMUUii li Soon A 5 40 2 15 55 2 20 6 10 2 35 6 25 2 50 6 40 3 05 6 53 3 1K 7 07 3 32 7 21 3 4ii 7 36 4 01 7 52 4 17 8 09 4 34 8 28 4 53 Zondag 24 Maandag 25 Dinadag 26 Wo ssdag27 Donderdag 28 Vrijdkg 29 SPRINGTU den 27en Maart t m ABVERTENTIfiN By roanis der arrondiasementa rechtbank te Rotterdam d d 15 October 1804 ia het hawe gk beataande tosachen Merroaw MAHXON CA BBVXaBfta leerarea en den Heer JATIl E8SEB ambtenaar bji de Staataapoorwegen beiden wonende te Rotterdam ten rerKoeke Tan eeratgenosmde door écMtCkei ing antbonOe terklaard Oe Procnreur van UUcherea Mr C P ZAAIJER OFEim mwm te GOUDA tea orerataan Tan den Notaris Q C FORTOIJN DBOOGLEEVEB op Woenadag a Maart tS S dea morgena te elf nren in bet Gebonw der R K Leeivereeniging aan de WeathaTen Tan No 1 HVia Oouwe wordt niet geveild No a Ken HÜI8 en ERF in een gang in de Boelekade te Qouda wjjk R no 65 Verhuurd bjj de week Toor i 1 25 No 8 Twee HUIZEN WAGENMAKEEU SCHUUR en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Qouda wp S no 61 en 02 t aamen groot 6 Aren 60 Centiaren Verhuurd bg de week no 61 Toor f 1 25 en uo 62 oor f 2 No 4 Drie HUIZEN met KOESTALLING 2 SCHUREN HOOIBERG ERVEN grooten TUIN en WATERING uitkomende door de laan naaat het Torige perceel aan het Draafpad te Qouda wgk S no 64 65 en 66 te aamen groot 20 aren 17 centiaren Verhuurd by de week no 65 Toor f 1 no 66 voorf 0 90 en no 64 met den Stal de Hooiberg en den Tuin zgn teratond te aanraarden No 5 Een HÜI8 SCHUUR HOOIBERG en ERVEN naaat het rorige perceel wyk S no 63 te aamen groot 1 1 Aren 91 Centiaren De aohuur ia terstond te aanvaarden t verdere ia Terhuurd voor f 1 25 per week Na afoondariyiie veiling en atalng worden de perceelen no 3 4 en 5 gecombineerd No 6 Een TUIN in de 4e of Bagynenkade te Uouda kadastraal bekend in sectie A no 2814 groot 3 Aren 75 Centiaren Terstond te aauTaarden No 7 tot 9 Drie perceelen best WEILA1 D liggende in de Oine Gouwe te Gouda kadastraal bekend in sectie A no 1183 1193 463 1177 1179 383 en 2613 te aamengroot 3 Hectaren 84 Aren 50 Centiaren Teratond te aanvaarden Na afzüuderiyke Teiling eu afalag worden de perceelen no 7 tot 9 gecombineerd No 10 Een aangenaam gelegen SBF en TUINTJE aan den Fluweelen Singel te eouda wgk R no 556 Verhuurd tot I Mei 1896 voor i 4 per we6k Htt Huia bevat 4 Kamera Keuken Zolder en Telerlei gemakken En Ho 11 Men HUIS en BBF in de Nobelatraat achter den Baam te Oouda W jk O No 338 Verhuurd bij de week benedett voor 90 oentê en hoven voor 80 cent Oe perceelen zgn de 8 laatste werkdagen TÓór des dag der Telling Tan 11 tot 3 uren en op den Terkoopdag Tan 9 tot 11 aren te beuchtigen Nadere inlichtingen geeft Toornoemdo NoUris FORTUUN DROOGLBEVER te Gouda VAN BlOMMI STE iN s Inkt is procfontierVi iidelij k de BESTE en volkomen ON RCHADELUK APELDOO RN HOLLAND TANDARTS E CASSÜTO GOIDA MARKT 154 aitgpzonderd Zondags te conaulteeren ran 10 t t 5 nar HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTENBIER uit de Kloosterbroawerii DE SCHAAPSKOOI t Tilburg door oDderscheidene geneesheeren aanbeToleD als versterkend en gezond wordt per fast en gebotteld gelererd door G J Heet man Westhaven B 159 en Peperatraat K il Eeoig Agent voor Goada en Omstrekea Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVKttSMAGAZIJ onder Redactie der beate KatkLetterkundigen Maandelgks verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomana Xovellen BUtorinehe Verhalen Poèxia AUerlei Baadaels Logogrief Bebu en en voor den zeer lagen prg van CBNT per 3 maanden franco per poat 80 cent Goedkoopste maaniisclirlR van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTOaVBB S BOBOH Visitekaarten ONlEBTBOÜWSAAmi wmmw t Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boeken Courant Drukkerg Tan A BRINKMAN ZN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAIUKG Hollandache uitgave met 27 afb Prns 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet leseu de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland IfOPjè POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOA P KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vanSCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Sc hieland de verkie ng van HOOFDINOELANDEN en HOOFDINGELANDEN PLAATSVERVANOEBS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1895 van des voormiddagi ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetswagen voor het 2 kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehuis voor het 3 kiesdistrict te Nieumerkerk a d Yssel in het Gem£entehnis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste District Voor den Heer J RUIS JJoofdingeland 1 volgens rooster P IN t HODT Boo di gtl PlaaUvirva ger na aftreding In het 2de District Voor den Heer H BREÜGEM Hoo dingeland j volgens roesier A VISSER Hoo dingel Plaaltiieniangtr jUi aftreding In het Me Bisli ict Voorden HeerB HOOGENDUK VAN hA mS Hoo dmgeland I volgens roosier D P VAN CASPELLEN Boofdingel Plaatmrtanget m aftreding In het ide District Voor den Heer A C SNEL JJoofdingeland I Tolgana rooster P VRIJ LANDT Boofdingel Plaattvtrvanger hui aftreding DijKOBAAF en HooGHEEMitADEN van Schieland De Secretaris Rentmeester De Dykgraa C J VAILLANT P D KLEIJ Waarom vord ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut is niQt zelden dat KeotiziDg aaabrengeode middolea toevalHft ontdekt worden die in da banden van een bukwaam ifunoesbeer een goed Bueces hebben Was met PrtesnilE de geteerde restiger eer walerkuur mytbode wiens woonplaats een bedeTaartsaord voor do ladende meneohbeid geworden il den eenvouilige boerP He ft niet een Zffeedsob majoor Thure Braad genaamd een middel tegen vrottwfinziekten aan de hand gedaan die bet lancet der obirurgeu reeds minder noodaakelijk heeft gemaakt en thans gemQFn f ned ran allo geiieesbeereu begint te worden Ook op het geoted ter beperking vso zeuuwziakton begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natunrlijkflte manier resultaten oplevert welke wal in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpiniddplen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kt zijn vele menscbitn die noch ziek noch gezond zijn eu toch klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wol gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zidh Zülvcn en aiiduren tot laat zijn zonder het te willen Vole worden geplaagd of door vreeieijke angst oi door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorauizea en toevallen Eindelijk lüden de ergsten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der teefwgze van onzen t d Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort en ingelicht wenaobt te worden over da war king eener nieuwe methode adresseero zicb aan AniBterdani t H CLEBAM i Co HoiUgeweg il Rotterdam F E van SAKTENKOLFF Korte Hoofdsteeg t utrecht LOURY POBTOJI Oudograoht bij de öaardbrug F 28 voor wien een onderrichtend gescbriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Geneiingsgratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt SiïïiSi s Patent H Stollen Dii ïiDïiij pra tlicbt m gi iiE FiHrlaluiBB arnung I er gros e Erfolg den j umm Patent H Stotlen nrrungen h t Anlm rar KhManta tverthlosen Nachnhmutii en gtiabut Man kaufe dêher untar gtetg êcJuxrfen H StoUen nat ton urn dirtet odtr In ulol $n £ lMnhvnlluni n kt Am uuur Plaket wH ntbvutattma aiuitiiingt IêL SS r réiêHsten unë Zeugnimc ira md fnim X t Toorai op de Ann l Jraafmr ECHT TOOdO Jattarip Obeplahnstein f DIKlCTtUltDaVICniUAaiiOII OBiltlAHlIISnill Overal fCENTï 3 v rfcrijgfciar Maatschappij tol ÜJcploitatie der Vifi ria Bron geuestlgd te Kotteriliim Xin dltlaak 8 BINNENLAND GODDA 23 Maart 1895 Öiiterea bttiooht de heer Borgemeeater TerBchilleade üchtiogeD te dezer stede beden bezocht Z£d de Ëerite BarKericbool Toor Meiijes hoofd de heer Tan Cittert Naar wg Teroemea zal op 15 April in de Zaal KaDitmiii d r Sociëteit cOob GeDoegen optreden Merr van Schel de Haan die r i in de meeste pliatieQ van Nederland met het grootste iDCces ia opgetreden Onder een der Toordracbten die guooemde dtme dien avond sat voordragen is er eeo die met een gooden medaille bekroond is Velen zollen zeker gaarne de gelegenheid aaogtypda om de dame te gaan hoorea Bg den Boekhandelaar J de Ven Torscheeo heden Schuld en Verzoening leerrede gehoaden 10 Maart 1895 in de St Janskerk alhier en aitgesproken door D J W Berkelbach T d Sprenkel Daar de nitga a ten Toordeele komt Tan een liefdadig doel tw telen wy niet of velen zullen zich deze leerrede aanschaffen de geringe prys van f 0 15 is Toor zeker TOor niemand een beletsel Onze kies vereen ig nl ir gaan edlie bttttBg rgken tgd te gemoet Xiet alteen moet in den Mnstaanden zomer een gedeelte van de leden der Provinciale Staten aftreden maar ook voor de gemeenteraden moeten wegens de periodieke aftreding Terkiezing eD jilaats habben Wat de Provinoiale Staten nn aangaat merkte de StaQdaard in zyn nummer van 11 Maart j l o a ook voor de provincie ZaidHolland op Men doe locaal en distrirts gewyze wat doeniyk ia om z n politieken invloed ta handhaveo en zoo mogelyk uit te breiden In de groote steden Tan Zaid Holland en in die districten waar onze kans in niet gunstig staan zal men dan ook weinig meer kannen doen dan de Anti re volution ai re vlag ontplooien en daar die steno aan andere partyen bieden welke voor oni het meest gewenscht voorkomt In die districten echter waar onze beginselen kans Tan Tegevierea hebben dieut met alle kracht gearbeid te worden Ken zoodanig district ia Qooda Bü de laatste verkiezing bleek het toch dat eene overwinning niet tot de onmogelykhedeo behoeft te behooren en hoewel wij onze mannen na afloop er stemming bnordeu kla r o over h t fEVlLLeTO XÊEÏÏGGËÊOËPÊH OOOB HtQH OONWAT 4fli Hij bief re i sijneQ dolk op terwijl Fetroff die eo gevolge van mijn bionenkomeD Pauline bad 1ob gelaten naij op den grond vuthield Genen wendde bet staal af en redde mij Hij oudsrzocht raijue oogen en verklaarde mija beweren voor waarheid Kr was geen tijd voorbeaobuldigiageneii weerlegftinKen laur hy zwoer dat er geen tweede misdaad zou bef aoo worden Fetroff viel h m bij eu zoo moest Maoari eindelgk wel toegeven op voorwaarde eobter dat er met mij aoo iiedtan wotden zooati reeds verhaald is Hadden sg bet slaapmiddel bij de hand gehad dan Maden zy mg dit terstond hebben ingegeven maar daar dit niet zoo was wekten zü de oude dieostmaajid die aiata wiat van t roorgaTaltene en monden haar uit om het te halen De samenspaDoers hielden mq inmiddela voonüohtigheidihalTe bij zioh in de kamor en zoo was ik een gedwongen getuige van t geen xg verder deden Waarosa maakte Oeneri geen gewag van de misdaad P Waarom werd hij ten minste na die misdud er een nedspUoktige van F Ik kan alleen denken dat hg aleoht r was dan hg bekennen wilde of dat hg bang was roor d gevolgen van t geen aan t licht sou konen weinige succes by de Htembos verkregen toch is ook daar de moeite niet te vergeefs geweest Zy hebben toch door de laatste verkiezing een grooten voorsprong gekr en bg andera districten Ie omdat zy hunne troepen gemonsterd hebben 2e omdat zg nn reeds e ne krachtige actie in het leven hebben geroepen n 3e omdat zy weten waar de zwakke punten in het district syn gelegen De verkiezing van 12 Mnart kan dan ook door ODze mannen beschoawd worden als een proefoeming voor de aauNtaande zomerverkiezingen Het antwoord op de vraag wat hun nn ie doen staal vóór dat de eigenlgke werkzaam heden der verkiezingen beginnen ia de actie niet te taten Terflauweo en door peraoonlgk bezoek die kiezers te bewerken welke zich an da stemmiog op 12 Maart onthielden Qeen hoekje van het district mi dan onbezocht blyren Het centraal comité dient ook nu reeds weer te beginnen met de besturen der kieavareentgingen te confereeren over die maatregelen welke genomen kunnen worden opdat 3 andere afgevaardigden zitting nemeo iu de Staten van Zuid Holland TergoQW8cbe De reeka der Toordrachteo in de vereeniging Wiuteï Ibcingen Ie Beiy Ambacht w rd be stoten door deu heer D C De Koning hoofd der Ie openb school te Stolwyk De novelle Mie de Mofc van Rosier Faassen werd door hem op meesterlyke wyze voorgedragen en met het grootste genoegen aangehoord Dit WBH ook heï g val met de luimige bydragen die daarna door den sprüker ten beste werden gege en De voorzitter aloot met een kort woord de 3le jaarreeka der Winterteziogen In de Woensdagavond gehooden raadsvergaderiag ie Ouderkerk a d IJsel werd mededeeliog gedaan van de goedkeuring der in de vorige vergadering genomen besluiten voor zoover die Koedkeoring behoefden Daarna werden de kohieren van de plaatselyke belaatiug TOOT het dienstjaar 1895 behandeld en vastgesteld Het kobi r van den boofdel keo omslag bedraagt t 4120 voor 177 aangesla genen hoogste aanslag f 3000 laiig tte f 1 dat van de belasting cp de honden 1 219 50 voor 46 van de Ie en 85 honden 2e khuae Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Vinkeveeo ds W van der Waal Iz te Mofrapetle Immers hij bad eene Misdaail beraamd dia bgoa even boosaardig was en wat de toevertrouwda gelden betreft zou geene jurj ter wereld hom vriispraken Misachien telden bg en Fetroff een mensohenleven niet veel ongetwgleld waren hunne handen niet rein van staatkundige moorden Begrijpende dat rfu rechterlijk verhoor niet in hun voordeel zou uitrailan achtten zy het beter zioh maar aan den kant van Maoari te soharen alle naiporingen onmogeiyJc te maken en alts poren van de misdaad uit te wisschon Vanditoogenblik af was er niet reol ondersobeid tussoheo de drie mannen wat betreft den graad rau miadsdigheid Na zy het eens geworden waren Iwijfolden zg niet of alles zou naar wenich gaan Teresa word in t geheim ingewijd Dat beleekeiide niets zy sou op verlangen van haren meester aan een dozyn moorden geholpen hebbflQ Het uerst van alles moesten zg rag kwgt zijn Petroff want Cenari wilde mg niet aaa Macari toevertrouwen ging uit en rood eene verlate vigilai te Voor een extra fooi boven tarief hourde hg die voor anderbaif uur en daar het nog nacht wu waa bel moeilgk rog in mijnen bowosteloosen toestand er in te krggen De koetsier werd door guld overgehaald op de plaaU te wachten tot de terugkomst zgner Feiroff r ied weg en mij neergelegd hebbende inaene zgstraal op aanmerkelgken afstand leverde hg devigilante weer af en ging weer binnen naar iijnemedeplichtigen Sn Pauline Zg was gaandeweg stil geworden en lag volkomen bewusteloos Het groote itevaar voor de dulara kwam v n hare tijde maar vódr zij weer bg waé kon er niets gedaan worden dan haar uaar hare kaaer brengen en aan Ttreaa toe t vertiMweo Zg In de vergadering van Nut en Genoegen IB Ammeratol trad Donderdat avoDd als spreker Op de heer H A Westbroek hoofd der 2d8 openbare school te Stolw k met eene lezing gHtiteid De Vrynge van een Groninger Kofkapitein kapitein Na de lezing volgden hgdragen door den spreker Zoowel leting ala bydrageo gaven zichtbaar eet genoegen aan de tairyk opgekomeneo Vanwege de vereeniging Nnt en Genoegen c teAmmeratol ia eene volkaapaarbank opgericht waarvan tot commÏHsaria en benoemd zyn de baeren Bos Klomp Ooms Jr en Js Stnor tn n In de Woensdag te Woerden gebonden ver gadering van de afdeelitig Woerden der Holl Maatocbappy van Landbouw werd na eenige diaeoBsie met 31 tegen 4 stemmen besloten kb tegen de invoering van graanrechten ta verklaren Ook werd met groote meerderheid bmloten pogingen aan te wenden tot het oprichten Tan eene nieuwe najaaraveemarkt ongeveer 2 ol 4 weken vóór de bestaande groote markt waartoe het beatuur der afdeeling cieh in contract zon stellen met be t gemeentebeatunr De heer H Honwiug ontvanger te Hengelo P lderUnd h 4 g iyk toea hg onlangs a o t ftN V d D C schreef dat de rechter hem niet zoo veroordeelen omdat er geen kwade troaw by hem bestond bij zyne abuizen de rechtbank te Groningen heeft hem gisteren van de aanklacht van vslachheid in registers rrggeaprokeo By de Tweede Kamer ia een adres ingediend door het bestuur der Ned stenografen vereeniging 3tolze Werj waarin verzocht wordt dat bg de behandeling van bet wetaontwerpHartogh de facultatieve invoering der steoo traphie in de burgerlyke rechtspleging in orerw iog genomen worde De door de Haagtche rechtbank in zake de tuimelraniendiefstallen vrggenproken A Dubois ia daarna op last van den officier van joatiiie door de politie uit de gevangecis afgehaald omdat wegHUS vermoedelyke otoring van zyo verstandelyke vermogens door geme den officier zyn vrgheid gevaarlyk voor de eameoleriog wordt geacht Denkelijk zal D na een geneeskundig onderioek te hebben ondergaan naar een erblgf voor krankzinnigen worden overgebraoht moesten dsD Uter Steil ffst er met hier moest gedaSD worden Maar het meest dringende was om het lyk vtD den vermoorde uit de voeUa te mskea Allerltii plannsQ werdcD besproken totdit er ten laaUte eeu werd gemaakt dat zijn siiooesontt rrnBeKK luk te lisokeo had aan de stoulmoeiligheld e sarmede hot word uitgevoerd sij begonnen radeloos te worden en moesten alee wagen Vroeg in den morgen werd er een brief getoaden aaar het kwartier waar Antony woonde meldende dat de heer Msroh bg rijn oom aan bais ernstig ongealeld was geworden Vaa dien kant werd er dus vooreerst niet geinformoerd Inmiddels was de srme i Un zoo behoorlgk mogrlijk argelegd alsof hij eeaaa natuarl jkon dood gesUirven w re Toen werd er eeo valsob doktenoertificaat opgesteld Ceneri zoide mg niot boe bij san het formulier gekomen wss De mai van wien bij het kreeg wiil van bot Igk niaU Toen werd er voor dec volgenden svond eene doodUal besteld In Ceneri tegenwootdighoid word bel Igk eaaioodig gekist De man die de kist leverde en liegrafenissen bezorgde verwonderde tiob wel over zou weinig eanelan mser hem wml geragd dat bel msar voor den oogenlilik ws ssngozian hat lijk bnilenslandi begraven zou worden Dsar h j terstond goed beleald wenl ging de man hren en soido verder niets Toon werden mot behulp van bat vatsohe certificaat da gewone formsUteiten in acht genomen en twa dagen later waren de drie mannen in rouwgewaad op reis naar Italië met bet lijk van faun slacbtolTer Er wss geen roden om ben op te boudan er wasnieUverdaobts in banoe bandelwys en in de omstandigheden Taa tgaral Zij voardaa weikaMjk da l kkiat aaw da Vanwege da gemeente UitbaiieD ta atoo kazerne TOor mareohantseea worden geboawd waarvan de kosten op pi m f 14 000 ijja geraamd I I Id da titting dar Air Rachtbtnk i kuner knani Kutar wadet aan da o a d uak fftQ da Vannootachap iNordd Llojdji ei cbnr procureur mr £ S vao Raalfca oontra Alanndar Ourdoa kapitaia nu da Cntbia aa 41 andarao Namejii da cNordd Lloydi ward door mr rao EUalta gevraagd betaliog rao al da aohndt aan da £ lb toegabraoht plaa 6 pCt raato par jaar raroordealiag tan da gedaagdao ia da kostan van hei gading Tan af da b alaff KgioK op da Crathie tot na afloop vi n hat procM met recht tot verkoop van hat fNhip om bg niet bataling van de opgelegde hoat oit de opbrenget van de Crathie da boel Imal de rente te kunnen dekken Door den advocaat van gedaagden ar4 gevraagd aan cantia rtalling van f 24000 TO r dfl kosten van bet procea Opnieuw ia op var aoek van mr E B van Ruitu eiaoher ia data uak door da Rechtbank 8 dagen oontièwU varleand Il Man achrgft nit Sliedrwiht Wat door velan raadi b ina drie wek Ml vaiwa lit ia Umn warkttjlkhaid fawOfiMite burgemeealer detar gemeaota ia giataiio M Dordrecht in Toorloopig arreat gahondan nadal i reed den llen daier nohtiiogaog tegeni hem was verleend Daardoor is eeo einde gekomen aan dan pynlgken toeetand waarin de gemeente verkeerde waut vreemd genoeg nog altgd nam b da functie van bargemaMtar waar Wel bad da daartoe benoemde Raulscommisaia reeds in het hegin deser maand sicb van hare opdracht gekweten en Oedepoteerde Staten volledig van tat van gepleegde onregelmatig heden op da hoogte gesteld doch tot heden blykbaar met geen ander gevolg dan dat man vernam dat Qed Staten te hunner tijd by bak naaien der rekening dus over eenige m a dan daarop souden lettrn De justitie avfnwal sofaynt de aaak al spoedig als van maar ernitigen aard te hebben bevcbonwd en naar wg vernamen worden dan ook nog dagaiyka d verhooreo voortgesat en inlichtingen iogawon oen betrefienda isken waaromtrent lall oi mand oenig kwaad vermoeden had De onregelmatigheden schollen niet in da boaken van deo gemeenteontvanger maar ter secretarie afd financiën Ken kleermaker byf moei naar wg vernamen een n ndB t vaa f 166 voor voldaan hebben getaekaodj loa plaats waar intoujr s moeder gestorvso was af begroeven den soon aan de sUde van de moedert af lieten sijaen naam en den dslum van lijn ovallijdaa op den grafsteen beitelen Toen voelden tij sieh vailif tegenover iedereen behalve tegenover Faullaa Mssr ook van hsar badden ijj nleU ta vreasaa Toen sij ten laaUte tot bewusUijn kwam sag Tensa dst bel niet met hear was all sndsra Zg sprak aial ovsr hetgeen sij gesisn bsd zij vroeg naar niela bet verledene wss uit hssr gebsogon weggevaafd Volgens ds insiruotiee die Ceneri san Tereea gagavsa had kwam deze zoo spoedig mogelijk met Paulina over naar Italiü en toen ssg Ceneri dat Maoarl a misdaad te gelijkertijd den broeder van hst teven ac de saste van lïaar verstand beroofd bad Naar Antony Maroh werd geenerlei naeporiaggadaan Zijn stoute plan tot in bet uiterste ten nitvoor leggende gaf Ceneri laat aan een zaakwaamemor oaa Antony s goed en toebehooren in diens kwartiar ii bswsring te nemen en san de menseben aldaar ta zeggen dat Antony ten buisa van zgoen oom waa overleden dat zgn lijk naar Italië was gebrsebt om dsar bg s ne moeder begraven te wordec Keoige wei nige vrienden betreurden een poos bat gemii raa eenen makker en daarmede wss de taak nit Daar da moordenaars verder ook niets van dien blinde Ten men hadden veronderstelden zij dat bd w Js gbaoog geweest was om ziob maar stil te bonden Maanden achtereen verliepen er zonder dat ar fa Paulino voranileriug e bespeuren was Tereea bewaakt en verzorgde baar te Turin toen ik baar vooi daa eersten keer zag indeSanOiovaai kerk 0 aa l dto gaan vast domiallium bad sag kal maiai aaUaa KXt