Goudsche Courant, maandag 25 maart 1895

der dai nn 80 el laken een draad was gelererd Ëen rütoigTerbuurder de B en W niet eens reed kreeg naar het ftchynt ran de gemeente terene toertjes betaald fan anderen die tot de gemMotekas in niet de minste betrekking stoan Mandaten ten name au werklieden schgnen get ekend souder rfat de meDichen er iets ran a weten Wgu ea 7Jilm doch genoeg wsar stoudcn wü moeten eindigen indien wg van de taltdoze gerucbten melding maakten die at weken en dag aan dag meer de ronde doen pd Kooveel waarschyntiikbeid erlangen dat de naam tan geruchten baast minder gepast scbgnt en ze ifelhcbt eenmaal als feiten geqaalificeerd lull n worden Zeker zal de justitie het noodige licht m deze doen opgaan doch het belangrykst Tan al scbflnt de brughiatorie te zyn Bij het maken TBO de Bpoorwetrhrug bij Baanhoek over de Merwede hebben l JOO schippers tan ryksweKe eene vergoeding ontvaogen voor de koeten die ze moesten maken om de masten hunner schepen zoo te doen inrichten dat ze gemakkelijk de brug kouden passeereu De burgemeester was in dezeftannelpgenheid de vertegenwoordiger van bet riJk De mandaten waarop de schippers beUliog konden erlangen bij den betsjlmeester moesten t r gemeenle s Miretarie in ontvangst worden genomen En nu Toor dit in ontvangat nemen moeten naar men zegt geregeld betalingen gevorderd 7 ijn waarop men geen recht achijni gehad te hebben De som daardoor geiud is vrg belangrgk de toenmalige secreUriH is reeds lang orerleden doch de eersle ambtenaar ter secreUr e die onlangs door den Raad wrd geschorit en tegen wieo naar het gerucht wil ook door de justitie rechtsingang is veileend was ook destijds reeds op de secretarie werkzaam Men cal zich herinneren dnt du comptabiliteit ter gemeenle secretarie buiten den secretaris om geheel door burgemeester en eersten ambtenaar werd behandeld Het behoeft geen betoog dat met belangstelling de afwikkeling dezer zaak wordt tegemoet gezien Er is deie weelf nog beproefd een adres te doen teekenen waarin de mogwIgke onderleekensars den wensch uitspraken den tegenwoordigen burgenn ester nog la g in het behmg der gemeente werkzaam te zieii Wii hebben niet geboord dat iemand geleekend heeft het adres zal dus ook wel niet tèrtondw zgn Tbaus Tragen velen zich af hoe is bet toch mogelijk dat hü eenige controle zn k een toestand loorele jaren heeft kunnen vonrtiuren hoe enkelen habben kunnen üwijgeu boevelen en onder desen in de eerste plaats deheeren wethouders niets hebben gemerkt vanal wat er gebeurde N II Ctjt Toen de motie Dobbel man nog hangende was D de Kerstvncantie der Tweede Kamer kon mtu fezen dat reeds otlicieas een telling was gehouden onder dn Kamerleden aanielgk van 4e neuzen der protectionïsteu En de uitslag daarvan was Uat 44 leden op de 100 geneigd waren óor te stemmen Gisteren baalden zij echter sl cbt het cgfer van 33 Waar zyn nu de II overige gebleven Onder de 15 afwezige leden schuilen die zeker niet alten De meerderheid daarvan bebooren tot da liberalen en die mogen gerufltelgk atten ouder de tegenstemmers worden gerakend Van de 7 overigen is hei alleen van dan heer Vermeulen zeker dat hg met de motie ton zgn meegegaan Dan btyven nog over de heereii Brelaerti Van Bylaudt Knyper Lohman Seret eo Schimmelpenninrk De heer Lohnmu is stellig een tegenstauder van graaurechten de heeren Beelaerts en Saret naar wg meenon evenzeer de heer Knyper ii te oordeelen naar De Standa rd enkel vooreen louter fiscaal graanrecht De n eeningeti der heeren Van Bylnodt en Schimmelpeuninck tgn onbekend Ware de Kimer voltalliger geweest dan ton de minderheid vermoedolgk ten hoogsti 35 of 36 hebben bedragen dun iiKuwelgkn meer dan een derde Waar zgti nu de 8 of 9 gebleven op wie nien eenige maanden geleden nog meende te kunnen rekenen Zgn zg door het debat overtuigd geworden van ongelgk Of schuilen zg voora onder de Friflsoha leden namens wie de beer Lieftinck en vrg dubbelzinnige verklaring aflegde Hoe dit zg de motie die een uitbreiding van het tarief van invoerrechten dringende noodig verklaarde zoo iu het belang dor ecbttikist als ter verbetering an deti toestand van laudboQW n ngverhf id heeft de overgro te meerderheid afgestemd Zy ia gelgk de minister Röell aan het slot zgner redernn Dondurdug het gnvoelen der Hegeering samenvatte overtuigd dat het belang niet van een enkele klatie in de maatschappg zelfs ook niet va i een enkelen stand maar van de geheele mantschappg in al hare geleidingeu althans op dil oogenblik ernstig moet ontraden den weg op te gaandien do heer Dobbeimau weuscht te bewahdelen c Door de beslissing der Kamer ia aan de protectionistenbeweging althans voorloopig een einde gemaakt VaQ de tegenwoordige Staten Oenerftal ifl g en invoering van beschermende rechten te verwachten De voorstanders zulten na bnn argumenten moeten opbergeu totdat een uitgebreider kiesrecht een geheelen omkeer in de Tweede Kamer zal hebben teweeggebracht Het zal dan moeten biyken of op een k eze rape r so neet waarvan de werklieden de meerderheid zullen vormen die argumenten meer vat zoilen hebben dan de meeniug van den heer üeldt eene onrechtvaardiger en ongelijkmatiger drukkt nde h Iftsting dan een broodbelasting zoo niet denkbaar zgQ Het wetsvoorstel van den beer Hartogh dat eerstdaags bg de Tweede Kamer in behandeling komt zal vermoedeiyk het belangrijkste zyn wat de Kamer in deze zitting tot stand brengt Want dat bet oa het gunstig verslag dat de commissie van voorbereiding er over heeft uitgebracht met nagenoeg atgemeene stemmen zal worden aangenomen achten wg niet twyfelachtig Althans indien niet de Etegeering tr bezwaar tegen maakt wat evenmin aan te nemen is gelgk wet bg de behandeling doidelgk zal bigken Ken zeer gunstig oordeel wordt over bet ontwerp nitgcRproken door de aotirer Nedertanderc waarvan de heer De Bavornin Lohman hoofdredacteur is De beer Lohman dio zelf advocaat ie geweest en later in verschillende betrekkingen lid der rechterlgke macht laatstetgk raadshfer in het gerechtshof te a Uosrh noemt het ontwerp een voortreffelijk wetsvoorstel dat door een man van de prsktyk na voortdurende raadpleging met ambtgenooten ontworpen ï eer groote verbeteringen zal aanbreugen in het procesrecht vooral nu het nog is herzien in overleg met de commissie van voorbereiding nameugesteld uit ïgf bekwame reeb tegel eerden c Den weQBch van De Nederlander dat de Kamer aan dat met zooveel zorg voorbereide ontwerp niet door t rnira gebruik van bet recht van amendement moge tornen beamen wg teu volle Evenals in 1B80 hg het nieuwe Wetboek van Strafrecht ie geschied zal de Kamer wgs handelen indiun zg hare beraiidslagingsn in hoofdzaak tot de beginbelen bopnalt en zich dootl de commissie uit haar midden die met n vooribelter deonderdeelen nauwkeurig heelt nagegaan last leiden bij de stemming over de artikelen en amendementen Du opzichter die het gevaarlijke terrein hg Lobith bad te bewaken waar de 158 000 kilo dynamiet lagen te lusten vertelde bet vqIIgende aan een verslaggever van het Hbl Ik stond dddr mgnbeer bg wees naar de hoogte vlak bg de bewaarplaats Zea of zeven mannen ik weet niet precies meer hoeveel waren bezig de ki ten op handkar ren over deze houten plankieren die n hier nog ziet naar de schepen te brengen Het waren fabrieksarbeiders van de Keulsche fabriek die het dyo imiet had geleverd en zg deden hnn werk onder toezicht vanden directeur der fabriek selveo den directeur dor verzekeringmaatichappg en de politie Het ging voorzichtig genoeg voor zoover ik rag herinner maar n begrijpt als men zulk werk veel doet dan wordt men wel wat onverschillige Ik stipt hierbg aan zegt de berichtgever dat ik later van een hotelhondur inK eef hoorde dat de opzichter met hem hadgesproken over het vervoeren van dyoamititalsof t het kruien van meelzakken gold Armekerel hg is nu zelf verdwenen versplinterd waarftchgulgk De man ging voort 0p euns hoorde ik een luiden slag waarachgnlgk heeft de man alteen bet ontploffen van em der kisten gehoord en toen op eena war es oin Sausen furchtbarc tk werd opgenomen en twintig meters verder weer neerges makt Toan ik wat tot mgxelven kwam zag i E om mg hreo Ër werd geschreeuwd geloopen menschen lagen op den grond en een Trres Igke dichte iwarte smook hing zwaar op het water Daarin zag ik het brandende schip Dat wn het verst af liggende t Hoe lagen die schepen Kyk hier mgnbeer Hier vlak aan den kant lag bet gzeren scbip waarin geladen werd en dat in de tucht ia gevlogen daarnaast lag een nog leeg houten schier en vóór die twee op een meter of vgf de twee bonten schepen die u hier nog ziet liggen en dia elk met een goede 1000 kilo zgu gtfladeo fc a een wonder dat ze niet ook iju ontploft en o ziet dat het eene chip erg is beachaiigd Schuin achter die twee lag het vgfde srhip dat in brand ia geraakt Dat was te g Deskundigen oeweerden Donderdag dat het gevaar vuor ene tweede ootpUffiug nog zeer groot is daarom wordt nu atreoxer toezicht gehouden dan bg de eerste overlading Vermoedelgk nl heeft de herhaalde temperatuursverandering waaraan het dynamiet gedurende bet vervoer beeft blootgeatann de ontplofbaarheid verhoogd en ia slechts een kleine onvoorzichtigheid van een der dragers of ioladera voldoeade geweest om de katastiophe in het leven te roepen Hek terrein wordt streng bewaakt Een der ooggetuigen schipper Th Dravers VAD het vaartuig de Duift die bg de intading tegenwoordig wa en als door een wonder ongedeerd gebleven is verklaarde de slachtoffers naar veri chilleude zgdea te hebben zien heeoslingeren De lyken der verminkteu zgn dan ook op hojiderden meters afstand van de schepen gevonden sommigen getieel onherkenbaar Mathias Küchenberg die het overladen van het dynamiet had aanfienomen en bg de ramp omgekomen ia moet bg bet transport ondanks herhaalde naarschnwingen zeer onvoorzichtig zgn geweest Op de plaatsen waar de vier voorste handksrren met hunne geleiders zgn geweest die mannen zyn evenala de op het scheepsdek aanwezigen apoorloos verdwenen waren breeds gaten in den grond geslagen Overigens was aan de plaats niets bgzonders meer te zien Eenige hoornen die ilak bg het heuveltje stonden aan de zgde van de rivur waren geheel onbeschadigd De jager F Lamme te Lonsdrecht heeft tusschen Dinsdag en Woensdag een verschrikkelgken nacht doorgebracht Om des morgens vroeg zoo mogelijk eenden te kunnen schieten bad bg zich reeds dea avonds naar zgne hut begeven midden op de mot een ijalaag bedekte plassen Oereed zgnde om tot bet aanbreken van den dag te gaan slapen hoorde bg plotseHog het j a in den Looadrechtschen polder losraken en zich in beweging stellen Uit zgne hut en naar zgu boot te nellen waa het werk van een oogenblik doch het waa reeds te iaat Zgne boot aa al vernield Toen begon een onafgebroken worsteling tegen de scherpe ijaschotsen wind en water van s avonds halt twaalf tot den volgenden morgen zes uur Op eene zodde een klein drgvend eiland werd by nu eens door bet water uieegesleurd dan door don wind ergens tegen aangekwakt of door de flohntsen gebeukt Gelukkig had hg zich aan reu struik kanoen vastklemtuen Halverwege in het water hangende gilde hg zoo lang zgne krachten hem dit veroorloofden te vergeefs om holp Ëindeiyk echter moeat bg ook dit stuken Na zoo in een stikdonkeren nacht te hebben rondgezwalkt werd hg eerst dea morgens te zes uren door den visscher Van der Tol iu zgn deerni waardigt n toestand opgemerkt en gered Met als door priemen doorboorde banden en armen en verder aan verschillende l ledematen hevig gekwetst verstgfd van koude word by te huia en in bed gebracht Tot laat in de middag bleef hg bewusteloos Thana is de toestand van den ongelukkigen man wonder boven wonder naar omatadigheden vrg bevredigend In de zaak van den gemachtigde van den gewezen R K prieater tegen den directeur van het Kor ZoÖlog Botan Gen te s Hage verleende de kantonrechter gisteren met verwerping van de niet ontvankelgkheid wegens verzuim van in gebreke stelling den eiscber verlof om alle schade te bewgzeu welke voor den belanghebbende uit e weigering van de zaal zou zjio voortgevloeid De bewijslevering zal plaats hebben in eene op 24 April vastgestelde zitting van den kantonrechter Buitenlaodscli Overzicht De af etredeu ministers in Spauje hebben er in toegestemd hunne portefeuilles te behouden op voorwaarde dat de peradeticteu niet door een krggaraad worden bebundeld Sagaata begaf zich naar de koningin regentes om haar dit bestuit van het kabinet mede te deelen De koningin regentes antwoordde dat de Vestiasiug moest uitgesteld worden Maarschalk Campos schgut van zins te zgn onmiddellgk een voorstel betreffende vergrgpeu door de pers tegen hi t leger gepleegd aan d n Senaat oor te leggen Volgens berichten uit Chitral ia een Engelsch luitenant door den vgand aangevallen en met eeuigeo zgner mauiichappen gedood Van een iroep van 60 Seikhs zgn 46 man en 8 dragers gedood behalve genoemden luitenant Er wordt eea expeditie van 15 000 man in gereedheid gebracht om naar Chitral te vertrekken Chitral is een staat die schatplichtig ia aan Kaahmir en onder Britsch protectoraat staat er is ook een Ëngelscb agent gevestigd Naar aanleiding van troebelen die onlangs in Chitral waren voorgevallen werd dr Robertson de Britscbe vertegenwoordiger te Gilgit in Januari naar Chritral gezonden om een onderzoek in te rtetleu en verslag uit te brengen Sedert heeft Umra Khan het opperhoofd van eenige naburige Patban alaten met een groote strgdmacht een inval gedaan in Chitral en hg belegert dr Robertaoo en diens escorte nu in h t fort Chitral Om dr Robertson te bevryden beeft de Britacb Indiache regéering Umra Khan gesommeerd Chitral oiterlgk den In April te ontmimeDJ daar hetmogeiyk is dat bg hieraan geen gevolg geeftwordt te Peshawur een expeditie niUgerast omtegen hem op te rokken F De Fransche Kamer ia eindelgk ha veertien maanden door de begrooting voor het toopende dienstjaar heenga worstel d Gisteren is de begrooting naar den Seaaat verzonden en voor deze haar heeft goedgekeurd zal wel een vierde doozième proviaoire moeten worden toegestaan Tot laat in den avond heeft da Kamer over de laatste hoofdstakken be aadsiaogd of liever ze zgn byna zonder beraadslaging afgehamerd Van bulsng ia het ameadementi dat door den heer Leydet werd voorgesteld bn strekte om aan alle Franache burgers ni bnn 70e jaar een pensioen te geven De hear Roovier betcogde echter dat het moeiiyk was hierover een beslissing te nemen zoo terloops bg da begrooting Hij meende d it hiervóór oen afzonderlgk wetsvoorstel moest worden ingediend De voj rateller en de heer Bourgeois kondenzich mol daae zienawyze wel vereenigen mitt dit vootatel apoedig oa afloop der begrootinga debatten werd behandeld T De jbegrootiog sluit in ontvangsten met 3421 JuiDioen franca en in uit£iren met 3 426 7 0 702 franca Doch in werftelgkheid zal het tekort wel honderd millioen francs beloopen Toen de begrooting waa aangenom h meende de Kamer dat zg wel een beetje rdat mocht hebben en zij verdaagde haar bgeepkomsten voor een week Zg kan na dsdelgk aan de begrooling voor 1896 beginnen De Hongaarsehe Magnaten Kamer beeft den arbeid hervat Aan de orde werd gesteld de behandeling der begrooting die reeda door bet Hais van Afgevaardigden ia aangenomen De pppoaitie leidere graaf Esterhazy en graaf Zichy vielen de regéering zeer heftig aan vooral wegens baar optreden tegen de clericalen De miniattr van onderwga Vlaa ca beantwoo dlde beide sprekers en verklaarde dat het kabinet bigft bg zgn plan om de aanhangige kerkelgku hervormingen volledig ten uitvoer te brengen De di cuasie eindigde met de goedkeuring der begrooliüg Dit was trouwens te verwachten want bet Hongaarsehe budget luit met een batig saldo een verschgnaet dat zich in Hongarye even zelden voordoet als iu Oostenrgk Het Huis van Magnaten beraadslaagde verder over bet wetaontwerp aangaaode de godsdienstvrgheid Onder groot rumoer ging men over tot stemming Ër waren 119 stemmen vóór en 119 tegen De president van het Huis der Magnaten voegde zgne tem by die der 119 Voorstemmers De Kamer giug daarna onmiddellgk tot de artikelagewgze behandeling over en nam de beide eerste artikelen van het ontwerp betreffende de godsdienstvrijheid aan De Brusaelache Liberté heeft een artikel gië dat dat het socialen do per over den poHtiekon toestand van Belg zeer de aandacht trekt te meer omd naar gezegd wordt afkomstig zou kyn van F ère Orban Iu dat artikel worden de radicalen gehekeld omdat zg met de i heulen in bun program zwggen van aoonigke vrgheid en den bgzoaderen eigendom en allerlei onbekookt plannen voorstaan zooals de afschaffing van alle verbruiksbelastingen en van dü grondbelasting waarvoor een onhoodbaar hooge inkorjatenbeksting iu de plaats zou moeten komon en ook de gemeentefinan ciën onderaiboven zullen worden gegooid Ea dan willen zy de jeneverfabrieken aan het Rijk brengen en tevena de douanen Opheffen Wat de socialisten betreft toont de schrgver aan dat zij enkel met vooratellen komen welke de doctrinairen reeda hebben gedaan maar met hun eigen beginselen zooals landnationolisatie en vooral de naasting der mynen niet durven aankomen omdat dan menigeen de oogen zullen opengaan Verder wordt aangetoond wat België aan de liberale partg te dauken heeft en de schrgver gelooft vast dst de vlottende masaa onder de kiezers zich allengs weder bij die partg zal aanilditen na de mialakte proefnemingen van andere richtingen De rredeson der handelingen tusschen Cbian en Japan hebbeu nu te Simonoseki een aanvang genomen De eerste bgeenkomst der vredesgezanten welke Woensdag plaats had was gewgd aan het onderzoek van de geloofsbrieven en volmachten Dit geGchicdde zeer nauwkeurig toen atlea in orde was bevonden ging Li Hung Cbang aan wal waar hg met militair eerbetoon werd ontvangen De onderkoning nam zgu intrek in het roornMmste hotel Den volgenden dag begonnen de eigenigka onderhandelingen tusschen Li Hang Cbaag graaf Ito en burggraaf Mntza bijgestaan door hnn secretarissen eu beëedigde tolken De beraadslagingen die anderhalf our dnnrden werden eheim gehoaden er is alleen van uitgelekt dat Li Hung Chang in de nllei eerste plaata trachtte te weten te komen wat de voorwaarden zonden liJn voor een wapanitilitand Er gebenrde niets wat aoa kannw doen vreezen dat de onderhandelingen sollen afspringen integendeel zyn de kansen gerezen dat men het eena zal worden Aidua een Central News telegrnm oit Simonoseki Volgens een Reuter dépêehe uit Yokohama l etwgfelt men aldaar of de vredesonderhandelingen hetgewenachte resu taat zullen hebben Want de Japanpche oorlogsparty die den oorlog wil voortzetten totdat de zege der Japanners volkomen ia heeft thans een overwegende stem in de politiek en het Japansche parlament ia dezelfde meening toegedaan Inmiddels worden ook voortdurend versche troepen naar het oorlorsterrein gezonden Te Tientsin heerscht groote o jgernatheid daar men algemeen verwacht dat de Japanners zieh gereedmaken van Tientsin op de hoofdstad aan te rukken Aanleiding tot dit vermoeden heb ieu de geheimzinnige bewegingen vau de Japansche vloot in de Golf van Petsjili ge geveu De Japansche kruisers hebben ver setieidett koopvaardgschepen vnrende onder Britsche en Duitache vlag aangebonden en ondanks het protest van dn kapiteins doorzocht op grond dat zg verdacht werden oorlog contrabande aan boord te hebben Na een kort opontbond kregen do achepeu echter verlof de reia voort te zetteu Dientsagevol e kreeg de Britscha kruiser AecluB order hgTakute ankereu om de Britsche hchepen te beschermen Volgena de laatste berichien uit Taku is ds Japansche v oot zuidwaarta geatuomd Ueiirs van Amslerdam n MAAIT Vor kr lolkosn mil 5 103 102 Vü3 s V 82 82 83V 83 r u S6 74V 7 i 8V 1 108 l 71 ÏB llü 79V loov 1001 4 774 641 101 Vl 0 my SU ISS i 74 10 102 149Vi 100 23 106V b 188 158 104V 58 68 54 150 9S Vl 86 8 V 89 lOi 103 10 v 100 lOOi 133 1821 Vl nv Vl 14 14 Vi V 106 l mm 113 loiv 27 47 uv 235 190 lOS 110 10 1C8 114 180 V V V auaai i Nï Cert Nod W 8 i s üito dito dito S ilito dito dito SVi HoNGiE 01 1 ïoudl 1881 88 4 Ltalii InsehryviuK yosTKNK ühl mpRpior 1868 5 dito innlverl868 l oaTtQit ObÜK Böt kut 3 dito dito S auBLANü übl üüBt 2e Sttne 6 dito Gecoiis L880 + rtitotnjttoths lSSit 4 iIitobiiUo t l83yU0 4 ilito lil goud leun 1888 Ö j lito au diio lSSl B 3eANJB l orpel soluUd 1881 4 TOEKïU Jepr Conv lean 1890 4 tiec leeuiuK ieo leeoin ï rie C LnuAra ttzp Itro v ftliL IHtfi 6 Mzxioo übl Uuit Scli 18SI 6 VsNEZUiLA Obl 4 oobep 1881 A HSTBaujLK ObliKatien latJl 3 UotTZKDA SlOii lefiD 188Ö 3 Nüu N Afr liaudiilsv aaud A nd f Tab Mij Gertiaoatea ÜoiittaatscUappq bto Arnh llyputbeekb pandbr 4 CulLMy der Vorstoiil aand aHr ilypothoeltb pandbr 4 Stfdoriaudüche hanlt aand Med KHuJölmaatscii dito N W fc Pao Ilyp b pandbr 8 Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr llypoiliockb duo 4 OoaTBNa Oost Koiig Smukaaad ttcsL llypotlieokbankpaudb 4 i AMEWitA Equit bypoth paudb B Maiw h ti Pr tien eert 6 Mzi Küll lJ Sptwrw Mij aand Mij tot Kxpl V 8t Spw aand Ned Iiid Snoorwegm aand Nod Zuid Afnk 9pm aand fl dito dito dito 18 I dito ItiLiR Spoorwl l887 8ft A fiobl 3 Zmd ltal apwinij A H obl S POLRN W racli uV e Qbn aarid 4 KUBL ür Ru B Spw Mij aand 8 Baltiacbe dito aand Putowa dito aand 6 l og Uombr dito aaud 6 Ktirak Cb Aw W 3p kap aaud 6 Losowo SewMt Sp My oblin S Orel Vitebsk dito oblig 6 ZoidWoit dito aand S dito dito oblig 4 MiBRUtA Caut Pac Sp My obl 6 Ohio tt North W pr C v aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Denver k Rio Ur Spm oart r a illiDoisCeotral obl in ïuud 4 Louisv NaahvillaCflrt v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 8 Uiaa Kansas v 4 pot pruf aand K Tork Ontario St Wüct aand dito Pennt Ohio oblig 8 Oregon Calif Le hyp in oud 5 at Paul Minn k Sïanit obl 7 Va Pao Koofdliin obl g 6 dito dito Line Co le byp O 6 ClMADi Can South Oert v aand VM 0 iUllw kNav lel d c O Amaterd Omnibus My aand Botterd rraniw iï Maati aand Ka Stad AmBterdam aand 5 Öüul UoitordaiB aand 8 BSLsn 3tadAnlwerpenl887 S i Siad BruBset U6 S i Homo Theiab Hegullr Gewilioh 4 OosTiHR Staaübwning I860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 SpufJi Stad Mad rid 8 1868 Ver NiD Bei Hyp Spobl eert 4 Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Uitslag verkoop llinzflii en Land te Stolwgk in het Bageri cbf voor de erven wed L Uüd koop den 22 Maart 95 door Not Mnhlttade te Berg Ambacbt gehooden Perceelen l tot en met 9 noordigde kooper L de Vrirt te Stolwgk Toor f 6885 Perceelen 10 en U znidigde kooper Hendrik Honkoop ta Stolvrgk voor 1035 l 7920 INQSZONOBN Door het beatniir der afdeeling Goada Tan het Algem Nederl Werkl Verbond ia ondor ataand adrea aan den gemeenteraad verzonden Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Goada Geeft met gepasten eerbied te kennen Het bestnor der afdeeling Gondac van bet Algemeen Nederlandach Werklieden Verbond dat zg gelezen heeft een afschrift van het adres aan Uwen Raad toegexouden door C H J Muller c 8 bewonera der Korte Akkeren Heereokade Jan Pbilipslaan en Jan Pbi ipakade waarin zg zich beklagen over de alechte toestand waarin die wgken zich bevinden en er op aandringen dat daarin verbetering worde gebracbt dat zg met allen aandrang dat rerzoek wenacht te atennen omdat zg de toe tand daar ter plaatje zoo treurig heeft bevonden dat het een scbande voor do stad Gouda i wanneer daarin niet onmiddellgk wordt voorzien dat zy bovendien aanbeveelt om in dien toestand op doeltreffende wgze te voorzien b r door bestrating opdat de arbeiderawgken niet ten achteren worden gesteld bg andere wgken en daardoor de aanbouw van goede arbeiderawoniugAo worde tegengehouden t Wftlk doende enz Burgerlijken Stand GEKOREV 20 Maart Geertrnida Maria en Theodora Eleudrika oudera A P loenaelaar en J van Ruiten Hendrikus Joseph oodera J P Mul en E R de Jong OVERLEDEN 21 Maan P de Knegt i m 22 ü J Chardet 9 m J La Force huis r van G Schoonderwoerd 28 j 23 A H Doornik 2 j 3 m ONDERTROUWD 22 Maart J F de Noog 31 j en J van der Togt 34 j WATERQETUOEN TE GOUDA 1895 fl morgens s btodiI loog Laag Hoog Lbkk Maandng 25 Maart 6 10 2 35 6 2 i 2 50 UiaaUag 26 6 40 3 05 6 53 3 18 WMT sclag27 7 07 3 32 7 21 3 46 DonderJ 28 7 36 4 01 7 52 4 17 Vrudag 29 8 09 5 12 9 07 5 32 Zateirdag 30 8 47 1 31 5 23 1 48 Zondag 3l 9 27 5 52 9 52 6 17 SPBINGTIJ den 27en Maart ni Haute Nouveauté inlPARASOLS Doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda ADVERTEWTIBIM Ondergeteekende betaigt zyn dank aan deDirectie tan de M J t Brandverzekeiing voorhet Koningtijk der Nederlanden te b BoBch waaiyan Hoofdagent de Heer MONTUN enAgent de Heer Tan DILLEN voor de coulante wijze van regeling en afdoening der brandschade door hem de vorige maand geleden zoodat hij die Mü met gerustheid kan aanbereien J IJPELAAR Pz Pro Deo faillissemeiit A ten iDile Sr DE TWEEDK VERGADERING tot teriticatie van schaldTorderingen zal worden gehouden op MAANDAG 8 APRIL a doa morgeni om 10 nni in het Gerechtagebonn aan het Batgache Tee te RoUtriam De Curator Mr M M SbfllM v s di LOEFP TANbARTS E caSsüto GOUDA siARRT 154 aitgmndetd Zondagi te conaulteeren ran tO tot 5 unr Eindezamen BurgeraTO dschool DE COMMISSIE voor het EINDEXAMEN o de BDBGERAVONDSCBOOL maakt bekend dat genoend Ezamea zal gehouden worden op UAAJIDAO 1 APBIh a i en de twee volgende dagen das avonda te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmauigracht iii die aan het Examen wenachen deel ta nemen moeten zich vMr den 27n MAART daartce aanmelden by den Directeur der School Namens de EMmeu Commiatie J W MOLIJN Voorzitter Openbare Samenkomst op MAANDAG 25 MAART des avonds ten 8 nre in Hiil dzs Volks aau de Peperstraat Spreehter Mej SCHOLTEN uit Amaterdami OitDiiwiRp De bestrSding van de bestaandedrankgewoonten TOBOANO VBIJ Waarschuwing Probeer de extra fijne prachtig brandende 2 Cents SIGAAB niet want zoo gü hem eens gerookt hebt zjjt giJ er aan verslaafd 1 Merk de Slrijkslerljes in t Depól L mm 1 10 weg No 2S iiËABËlËiii te GOUDERAK op VRIJDAG 5 APRIL 1895 des morgens te 10 oren aan het Huis bewoond geweest door Mevrouw de Wed W J Th ViS db KisTitLR op het Dorp Wp A No 89 ten overstaan van den te Gouda resideerenden NoUria G C FORTÜUN DBOOGLEEVBR van goed ooderbooden en nette Meubelen en Huisraad waaronder een Kabinet een Bureau een Chiffonnière een Mangel een Pers twee Haarden Bedden en Beddegoed enz Te bezichtigen Donderdag 4 April a R ran 1 tot 3 uren Heden versclienen bU J DE VE te GOUDA SCHULD EN VERGEVING LEERREDE gehouden 10 MAART 1895 in de St JANSKERK te Gouda door J W BERKBLBACH V d SP BES K EL Uitgegeven voor een liefdadig doel PrIJê IS Centê Openbare Vrijwillige Verboping op WOENSDAG 10 APRIL 1895 des morgens ten 9 ure op h t SLOT te Vliet nabg OudtwaUr onder de gemeente Haastrecht ten overstaan van Notaria J P MAHLSTEDE te Berqambacht van S IS SMOEIEN 1 PINKSTIER 1 aftands bruin MERRIEPAABD Eenige KALVEREN HOOIHAHK KAASPBR8 Eiken SCHOUW u BouwerU GereedsGbap Twee uur voor de verkooping te zieb Koopen beneden i 10 en kosten contant Koopen boven de 10 op dag van betaling tot I AUGUSTUS 1895 mits tweeden N t ria bekende borgen stellende f Opwiibare Verkooping te GOUDA tan oTarataui vu dan Notaria Q C FORTUUN DROOGLEEVER op MAANDAG 22 APRIL 1895 deamorgua te elf uren in hat Hotel di Zilhs aan dt Markt van Eene gnnatig gelogen goed beklaata Stalhouderij met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONINGEN KOETSIERSWONING STALUNOBN en BERGPLAATSEN voor R tnigen HOOIZOLDERS ERVEN OPEN TERREIN enwoToorts aan de Peperatraat te Gouda W k Z Nrs 86 86a 87 87 i 88 en 88a In 4 perceelen De Stalhouderg is te aanvaaiden 1 Angnitaa 1895 t Bovenhuis get 86a ia terstond to aanvaarden t Benedenhuia get 86 iaverhonid Toot 3 per week i No 87 en 87a lija elk verhuurd voor 3 50 per ireak en 88a voor 3 per week Nadere inlichtingen ajjn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DROOOLEEVER te Gouda en van Notuia A Q BODAAN te t ffroemAaj Openbare Verkooping te SLUIP WIJK gemeente REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideeraaden Notaris O C FORTÜUN DROOÜLEEVBR op WOENSDAG 10 APRIL 1806 dea morgens te elt uren in de Herberg van E HooOBHBOBZIH op het Dorp van No 1 en 2 Drie HUIZEN Wgk O No 29 30 en 31 SCHUUR en ERVEN op het Blok Vogélenmmg te Beeuuiijk Sluif rijt groot 52 Aren 25 Centiaren No 3 Eenige perceelen BOUWLAND enz op Veltenbroek te JtMWU OJb Slu jk groot 3 Hectaren U Aren 20 Centitm Tera tond te oanvaardan En No i De onverdeelde helft in eenige perceelen HOQILAND BL8KWEBKERU VBENPLAS en WATERING op Nieuwenbroek te Beenwljk Sluifmijk te samen groot 9 Hectaren 52 Aren 68 Cantiaren Teratond te aanvaarden De perceelen zgn 2 dagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en of dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nottria FORTUUN DROOGLEEVER to Omtdt Hoost heesckheid longontsteking ens Den Heer W H ZICKENHEIMBB to Mainz kan ik getuigen dat de door hem gefabriceerde Rgnlandfehe lEÜITEH BOm lOHir reeds sedert een lange reeks van Jaren in mynen apotheek wordt verkocht en dat dais door het publiek tmi uierk tam middel bg hoest heeschheid longontotoking enz gaarne wordt genomen Regmiburg 17 Sept 1891 Apotheker Satla Engel polhMk Steeda verkr gbaar Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog üudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg H Freriks Srma BegnekaBp en Ch Stork Stolwgk bn C O t d Berg Bergambacht bg J d Dool Bazerawoude bg S Winters Hudeiimerk GU die Hout fcbnilkt uit de Blikken Trommel TA N KATER en Co Gedeponeerd GBOmSQBS Elk stukje heeft de vorm van een zittend Kat Verkrijgbaar in netto Blikken Trommel ti 35 Ct bg on bekenda Terkoopors