Goudsche Courant, maandag 25 maart 1895

Dinsdag 26 Maart J805 No 6617 33ste Jaargang Wegens OPHEFFING der ZAAR zal mijn MAGAZIJN van WITTE GOEDEREN en ONDERRLEEDING lot en met DONDERDAG gesloten zijn VRIJDAG 29 MAART begint de FINALE UITVERROOP a Contant D HOOGENBOOM Cz mimm coüsmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant eschiedt d a g e 1 y k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post L70 Afzonderiijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 6 regeU k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen m Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd PJUIXJS 111 Dl Agentuur by de Firma Wed BOSMAMteGnoda Worden g evraag d in de Omatreken Tan GOD DA Solide Wederverkoopers van Limonade en Spuitwater BrieTon h onder No 2870 aan het Bnrean dezer Courant DX ORAHDB MA OABIHa DV Frinteips T E PARIJ S Zenden gratis nfranco de generale oillustreerde catalogus In d holtandsche en fransche taten bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad biJ PHntempe worden eveneens kosteloos toegezonden ioch men gelieve duidelijk de verlangde sourten op te geven en ongeveerde prijzen te bepalen V TS ndlngennaar alia Landan derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Oorreepondentle In alle talen Opentare Verkooping te 8T0LWDK tea OTtniMui tu den te Gooda reaideereaden NoUria G C FORTUIN DROOGLEEVBK Op WOENSDAG 3 APRIL 1895 dea morgmÈ te elf oren in het KofSehuia tui P SrorpiUHBüBo op het Dorp Tan Een HUIS geteekend C No 35 waarin Vergunning Terdere betimmering en erren en eenige peroeelen Bouw en Hooiland weg en water ataande en liggende in Benedenhesl N Z onder de gemeente SlolwIJk te asmen groot 1 hectare 45 aren 86 centiaren Te aanraarden den 1 Mei 1895 De pareeelen zgn te bezichtigen 20 Maart 1 en 2 April aanataando Tan 10 tot 3 aren n op den Terkoopdag Tan 9 tot II uren Nadere inlichtingen eyn te bekomen ten Kantore Tan den Noteria J C SPRIIIJT te Alfen ld Rgn alamede ten Kantore Tan Toornoemden Notaria FORTUUN DROOOLEEVER te Gonda Steenkolen Van af MAANDAG in LOSSING eene Lading PUIKE GROVE KACHEL EN machine Kolen waaruit wordt geleverd tot 70 Cent per Mud k I k vrg to huis Aanbevelend TnrfiBingel 6 u2a 25Maari 95 Harkt A 144 Narkl A 144 Werniiig d Co RUIME EEÏÏZE lüT ALLE voor Aaniieem Costuuins Specialiteit In Kleermakers en Naalsters Fournlturen SMü Bkm wdL II umi Wf stelregel Ruime Keuze Soliede Qoederen Billijke Prijzen Markt 144 Markt 144 GROOTE VOOUMRS OnillllING wordt nog een week voortgezet Mm m BMPf G J BERLUrV l lElIWERKERK Hoek GOÜWE HAVEN heeft ontvangen een Groote Sorteering Linten Veeren Gitten enz Billijlc © rrijz©3a Bijverdienste Zij die genegen zijn eene flinke bijverdienste te Hulken door het waarneinan van een Agentuur zenden hunno brieven onder lett A aan het Amsterdamsch Advertentiebureau 2de Van Swindenstraat 46 Ie étage Amsterdam L van WAITKUM Alle dagen zgn Toorhandea V E R S C U G ZOLTË BOLLED SIROOPWAFELS klIMNKUJIil SlIKtMVl KVl RlJ u iiiunsdrr HAS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesdiuit GOUDA LANGE TIENDBWKG Het bal onidudilykKe p nuUcelyk potmnlilild Toer Mevn r II d ApprMtiur Ten G H Hlllr k Ca VPU rllg B atli Str 14 MnlatteiiMd iLLv op n am n fabriektmerk Vwkryitlv hr H r n Wlnl ll r I ukM f ItlMtarlM HrrmMt MI e MrMÜ D MIky V tttUmtmt w É Dames tteiitie W f 11 Ie beits klnMu Jiabt i Anter PalaExpeJier W l iiBitMMiMWaui w de t teB a Anfcer Paüt Expelier üikerfaiBfxpeJier ma H aa TB eaat aa 1 31 la laacb Tankuta h 4a aHaeka Ifetkakra aa bq f M MaMar k Oa te Battaitlam Te Gooda bj A WOLFF Markt A7144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openliare Verkooping te GOUDA ten oTerstaan Tan den Notaris G C POBTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 15 APRIL 1895 des morgen te elf uren in het Koffiebais aHABHONiBtaan de Markt yan No 1 ingericht Een goed onderhouden gemakkelyk woorvHiJis ERF ea TUIN met ruime SCHUUR staande en liggeude aan de Tarfinarkt te Gouda Wgk H No 65 groot 2 Areo Terstond te aanTa rden Het Hais berat beneden 4 kamers waarTan 2 en suite rerder alkoof proviaiekast en keuken boven 2 kamers en suite 2 betimmei de vertrekjes en zolder met dienstboden kamer Het is Toorsien van waterleiding en vele gemakken en heeft een uitgang naar dea Groenendaal No 2 Eene BLOEMISTEEU bestaande m W0OLNUUI8metgroote en kleine SCHUREN 2 BLOEMKASTEN 2 GEDEKTE BAKKEN ERVEN en GROND aan de Winterdgk te Gouda Wgk Q No 109 te samen groot 13 Aren 74 centiaren Terstond te aanTaarden No 3 Een HUIS eu ERF op het loogenaamde WeesErf aan den üroenenweg t Gouda Vryk L No 125 Terhunrd bjj d week Toor ƒ 0 85 De perceelen zgn de 3 laatete werkdagen Tóór den dag der Terkooping Tan 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 uren ts bezich tingen Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notiria PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping Van K mm BATE BOUW en MELKOEREEDSCBAPPEN en andere roerende GOEDEREN TB Lekkerkerk op VRIJDAG 26 APRIL 1895 dea morgens ten 9 ure aan de hofstede No 28 A in Oppertuit ten orerstaan Tan Notaria MAHLSTEDE te Bergambacht 8 a4a Saelperadrak Taa A Baaoaus k Zoo De beraadslagingen in do Kamer over de motie Dobbelmann en de daaroTer geTolgde stemming hebben eindelijk oen beBlisaing gebracht in een quaestie die maanden lang in de pera ia besproken Vooreerst zal het onderwerp na wel Tan de baan zijn Althans de stemlijst heeft bewezen dat er van deze kamer en van dit ministerie niets te verwachten is voor de protectionisten Zij zullen moeten wachten tot een uitgebreider kiesrecht nieuwe mannen bij de stembus brengt die wellicht meer vatbaar zijn voor het sirenengezang der graanbouwers Een der eerste onderwerpen die dan als verkiezingskreet zullen dienst doeo schijnt de protectie te zullen wezen er is althans by de discussie in de kamer Tan meer dan eene zijde gewezen op de mogelijkheid dat de fondsen der voorstanders van beschermende rechten zullen rijzen met de invoering van het uitgebreider stemrecht Immers Duitschland en Frankrijk twee landen met algemeen stemrecht j wedaveren in maatregelen om de binnenlandsche nijverheid en den landbouw te beschermen Helaas met jammerlijken uitslag want nergens is men meer ontevreden dan in dat eldorado Trouwens het algemeen moot lijden onder de bevoordeeling van enkele klassen Dit is duidelijk gebleken bij de beraadslaging over de voorgestelde motie Indien plaatsruimte genoeg beschikbaar was zouden wij b v gaarne de rede afdrukken van den minister Roëll die afgescheiden van alle theoretische beschouwingen de protectie on haar nadeelige gevolgen zonneklaar in het licht stelde Duidelijk is gebleken dat de kleine man de werklieden inzonderheid bij invoering der bescherming de lijdende partij zon zijn en dat het voordeel zou worden genoten door de groote kapitalisten welke hun vermogen belegd hebben in fabrieken en vaste goederen Met allerlei voorbeelden en aanhalingen is door den premier aangetoond dat de arbeidende klasse circa bpct van haar inkomen zou moeten offeren ten einde de beurs te FEVILLUroai TEEUGGEEOEPEN Dooa HDOH OONWAT Zyne tegenwoordigheid wekte geeo punlijke her iDDeriiigeD bij faet meisje maar voor hem iiaareoteften wu het lien ran sijn oiohtja ODtlrngelyk Het bracht hem Toor deo geett wat hij loo gaarne vergeten wilda Zjj scheen zich ia Itahe met galuklcig te gevoeleD op hare halfbewuste maiiior verlangde t j uur Engeland Daar Ceneri haar nu gaarne uit het gnii it had vond hij goid dat Tereu met haar na r Londen eou gaan en wat jaiit dien dag te Turin gekomen om de noodige tohikkingen te maken mor haar vertrek Macari die telfc met het bloed haart broeders bezoedeld haar aU de zijoe beechouwde vergeielde Ceneri Hij had er bg deien laaUteateedi op aangedrongen sijn huweiyk met haar toeteataan lelfa kkmU aij wat Hij had gedreigd haar te zullen ODtToarea H had geiworeil dat ly de aijne eou JD Z had geene berionering van iets Waarom koQ aj zijne vroaw niet worden P Hoe tlecht Ceneri ook was daarvoor had hq tooh taraggedeintd H j zou zelfs zoo mogelijk gaarne allen omg ag met Macari hebben afgebroken maar de betde muDen waren zeer ingewijd ie elkanders geheimen om het oneens te zga op het pont van eene misdaad hoe A oliiir 4jk die ook mooht ign Vntom Mud spekken van de groote kapitalisten Dat is de voorname schaduwzijde der bescherming door graanrecbten Want terecht zeide de minister de tijd is voorbij waarin gezegd werd dat graanrecbten de broodprijzen niet verhoogen Nu zou dit zoo erg niet zijn indien het algemeen belang zulk een ofter van de burgerij vorderde Maar bijna zeker kan worden gezegd dat de landbouwende stand als zoodanig er niet beter door zou worden Immers de landbouw geeft nog brood de winsten zijn nog steeds grooter dan de productiekosten Alleen de grondeigendom trekt minder voordeelen dan vroeger daar de waarde van den grond ia verminderd en daarmede de rente is gedaald die gemaakt wordt van sommen welke tot aankoop besteed zijn in de goede jaren toen alles duur was Het is vooral de verdienste van de rede van den heer De Boer dit duidelijk te hebben aangetoond Wat toch is het geval Kan de landbouw niet meer bestaan Er is niemand die het beweert De landbouw als bedrijf levert nog altyd een voldoend overschot boven de productiekosten Wat men met graanrecbten bedoelt is den landbouw in staat te stellen aan den grondeigenaar uit te keeren de rente en de pacht berekend naar een kapitaalswaarde van vroegere betere tijden lu dit opzicht is er wel degelijk verschil tusschen industrie en landbouw Als ergens een industrie tot stilstand wordt gebracht dan zal men misschien jaren lang nog bet ledige fabrieksgebouw zien staan en maanden lang zullen de arbeiders zoekende naar werk rondloopen Maar dat is niet het geval bg den landbouw Wij zijn zeide ook de heer De Lange er in Noord Holland reeds ten derden male getuige van dat landbezitters eigengeërfde boeren eigenaren van gronden door veranderde tijdsomstandigheden door crisis in het bedrijf tot liquidatie gebracht worden de grond echter bljjft en met den grond bliJTen de arbeiders en zij verminderen niet in aantal want zoolang toch de landbouw wordt uitgeoefend blijft het in het belang van de ondernemers om dien uit te oefenen np de beste wijze daarvoor aan te wenden Ceneri Pauline naar Engeland Daar had zij van Macari niets te vreezen Toen kwam mijn aanzoek Het aannemen daarvan zon maken dat Canon geheel van haar af was eu dat Mscan buiten spel raakte Vandaar ons zonderling buwelgk hetwelk hg celfs nu reobtvaardi e door te zeggen dat zoo het meisje eenige genegenheid voor iemand kon opvatten in hare half uitgedoofde ziel net die genegenheid was die haar laoxzamerhaDd ieder lo t bezit barer vermogens zou stellen Dat was het verhaal van Oenori zoo ook al niet in zijn eigen woorden U wiit nu alles wat ik wenschle te weten Misschien had lig zich zalven beter aflgeBohilderd dan hg was maar hg had mg de geheele duistere geschiedenis vrgwillig in alle bgzonderheden medegedeeld en bg allon aftohaw gn de reraohting die hjj mg inbooienide voelde ik dat bg waarheid had gesproken VEEaTÏKJTDËliÖÖFDSTUK HerlanertzUzIch Het was tgd om ons onderhoud tan einde te bren gen Het had ti o lang geduurd dat de beleefde kapitein meer dan eens c artiir non had gekeken met eene veelbeteekenende uitdru lFking op zgn gelaat alsof bg Mggan wilde dat zelfs een uitgebreide autonsatia ais da mgna voor tebuiteogaan v Sar was Ik had dan ook geen last om het gesprek mnt den gevangene nog langer te rekken Het doel mi ujr inge reis was bereikt Ik had vemomeD al wat tk wensddi je te vernemen Ik kende de geheele geschiedenis van Pan me D Dsiedaad was ten volle erkend De man die tegonraü Mt Terdiead nyn9MbUDgDMt Atbtddo T de noodige werkkrachten Achteruitgang van den landbouw is zoolang er slechts een enkele gulden overschot is boven de productiekosten niet synoniem met vermindering van werk Die stellingen zegt het Vaderland mogen te algemeen zijn gesteld waar veel geld wordt verdiend zal ook de omgeving er wel altijd iets van profiteeren waar is het dat graanrecbten niet worden gevraagd om te voorkomen dat de gronden braak blijven liggen maar in de eerste plaats om van Staatswege te zorgen dat de eigenaars geregeld hun pacht en hypotheekhouders geregeld hun hypotheekrente kunnen krijgen Indien dit nu meer en meer bljjkt de ware bedoeling te zijn is de Staat dan verantwoord als zij de grondeigenaars te hulp komt Waarom dan ook niet iets gedaan voor hen die verliezen geleden hebben op cifecten voor de ongelukkige sohuldeischers van Portugal of diegenen welke hun kapitaal belegd hadden in Amerikaansche spoorwegaandeelen P De verdienste van den heer Dobbelmann is dus dat hij zyns ondanks er toe h eft bijgedragen om meer licht over d a quaestia te ontsteken Wy weten nu niet de landbouw is in gevaar maar de inkomsten der grondbezitters Kn nu moge deze omstandigheid treurig zijn ook met oog op bit algemeen zij wettigt niet het streven een zwaren last te leggen op de schouders van hen die de minste drffagkracht hebben Wat ook merkwaardig was in dit debat was de onderlinge tegenspraak der protectionisten De een wilde een matig graanrecht maar vrijdom der industrie de ander alleen beschermende rechten voor de industrie en vrjj brood voor den werkman Gaf men aan dit verlangen eenigszins toe dan zou weldra van alle kanten en van alle vakken aandrang komen tot bescherming De zuivelboer wil vrjj graan maar rechten op boter en margarine de graanboor belemmering van invoer van boitenlandpih graan elk industrieel bevoordeeling van zyn specialen tak van nijverheid de veenboer rechten op de steenkolen om zijn product winstgevend te maken ten koste r groote fabrieken onz ik lust gevoeld om hem te helpen ik had er de middelen niet toe Waartoe zou ik mg langer ophouden Xooh hield ik mg nog een poos op Ue gedachte dat mijn opstaan ten teeken dat mgn laken ifgedaan warm den gevangene oomiddellgk zou terugroeren Dur dat akelig bol waar h j uitgakomen was was mg onaitoprekelgk p ulgk Ieder oogenblik dat hij nog bij mg kon bigveo moest hem kostbaar sgn Nimmer zou hij weer bat gelaat van oenen vriend of van eenen bekende aanschouwen Hg had opgehouden te spraken Hjj ut met sgn hoofd voorover zgne oogen naar den grond als een uitgeteerde havelooza rampzalige man zoo diep gezonken dat men niet van zich zou kunnen verkrggen hem DOg rerwgtingen te doen Ik sloeg hem zwggend gida Daarop zeide hg Ban ik in uw oog niet te varoutsohuldigen mgnheer Vaughan F Neen zeide ik het komt m voor dat g eren schuldig zgt als de beide anderen Hg stond met moeite op Zon PauUae gehael harstellen denkt gij F vroeg bij Ik denk ik ho p ten minste dat ik haar nagenoeg hersteld zal terugzien Og moet baar zeggen hoeggmg bevonden hebt het zal haar rost geren te weten dat Antoo s dood indirect mg zoover gebracht heeft Door een hoofdknik beloofde ik hem dat vTk moet nu weg zeida hg met eene soort ran hmreriog zgne rermoeide ledematen naar de deur steepsnda Ondanks al zijne slachthaden koo ik den rampzatigef Van niat laten gaan zonder een woord yiv Ab ijHif eren zeide ik Zeg mij e na of Uta dU kMt oa nir tot MaigniM te Texnoh Qaat men dien weg op dan komt men van het een op het ander het buitenland leert het men geraakt op aen fa llend vlak en belandt waar men nooit had willen verzeilen Met de Begeering moet elk verstandig man van oordeel lyn dat het belang der geheele maataobappg en niet die van een enkele klasse of van een enkeion atand bg deze quaestie den doorslag moet geven BINNENLAND GOUDA 25 Maart 1895 Korkvoogdan der Har ormd Gsmsnl te Gouda breogan t r ksnnii van St rob Toegdan dat dfl Tsrkieiiog ter TarTulIiDf tsgen 1 Joli 1895 lan da periodiek opaoTalbode plaataan ea ter Tourzuning ereneeDS tagen 1 Jnli 1895 vau Tacatiirsn tasscbfiityds ontstaan ia bet Kerkelijk balieer lal plaaU hebban op Maandag 8 April 1895 van dea Tooraiddags 10 tot des namiddags 4 oren in de St Janskerk te Goada Periodiek aftradendan doch terstond vadac hsrkieiibaar aga O Straf at C Hoogenboom KerkTOogd C Taa Eyk J A P Montgn D Boogaadgk Notabelen P Hooitman Ja 0 Eoogmaa J H van dar Togt B Rippiag Commissarissen Tan Oppertoeaicht Vacatures tuswbentgds ontstaan door Bedanken W J Fortuijn DrooglaeTar Oferlgden C Knaap KarkToogdsn Bedanden Mr J Fortagn Drooglsater a A K van dar Qardea vertrek G C Knaap b uoemd tot Kerkvoogd H J Nedarborat Notabelen Bedanken W Kromhout Sr Canmissaris Tan Oppartoeticht Onte stadgenoot F B F rao StaTtl komt in aaomerkiog om 16 April geplaatst ta worden ta Utrecht bg de compagoiesoboot ter opleidiug voor snbsistaot opzichter bg het Korps der Genie in N O I Bg dan hsTigan wind gialarni is in da Boelekade eene sobutting omgewaaid Tan da huizen bewoond door de hh Tan dar Garden en T d Borue is de goot van het dak an het bontwerk naar omlaag gekomen terngl op de Karnemelksloot een boom is omgewaaid Hij glimloohte even Qg kuit mij gtld geran een weinig Ik zal dat kunnen bewaren om t koopm wat voor aan gevangenman diogan van waridaij n Ik gaf ham aanige banknoten dia by bü lieb aUk Wilt gg ar nog maar f rroog ik Uü Mhodda bat hoofd Ik denk dat mij desa ook wal lullon onUloUi wordao v r ik z uitgaven kao Maar kan man lemwid niet eanig gald roor n ia bewaring geven Aan dan kapitein miasohien Als bij meoaehllarand en eeH k is zal een gedeelte er ran wal tot m komen Maar dat is ook nog niet zaksr Ik beloofde faam dat ik den kapitein geld roor hm zou geven Het mooht ben dan baretken of ni t ik zou d voldoening smaken het mgae tedtu to hebben Maar wat ui er nu rerder met u gebeuren F Wmu brenven te u heen en wat moet gjj dur doea F W worden regelrecht naar t uiteinde ran SiberU gebracht naar Nertohiok Daar word ik afgevoerd om tn da m nen ta werken Wg moeten dien gebedlen weg te vost aflagen en in ketens Welk een sebrikkel k lot Ceneri gtimlaobte Na al wat ik doorgeetaan heb is het nog em paradgs Wanneer iemand siob f ergr pt tegen de Bassiaebe wet dan U zijn eenige hoop om terstond naar Siberia gebracht te worden Dat ia nor ham uit de hel in den hemel U konen Ik begrip n nirt