Goudsche Courant, dinsdag 26 maart 1895

heeft zjfne beiehikkiogen ran 1 Maart houdende vergunning aan den expediteur W F S Harvant te Lnbit tot in en doorroer ran dynamiet voortonpig buiten werking gesteld totdat daaromtrent nader zal zgn beslist De eerste maal dat tg een koekoek hoort of de nienwe maao ziet sngd een takje ran een iep die aan een stroomend water groeit en naai het in uw rest als gg eeu man en in nw japon als gg eene vroaw zijt Dït zal u als gg in bet middel gelooft een jaar voor de influenza bewaren Het staat te lezen io het Bock of Cbarraa van William Adams te Londen uitgegeven in het iofloenza jaar 1782 Men schrgft uit Zaandam dd 23 dezer Hedeo om 10 unr had alhier de verkoop bg execntie plaats van een inboedel voor belasting chold f 1 bedryfsbtilasting bg een machinist op het Htuurmanspad Beeus was verschenen de Zaansche geestTerwanten waren opgeroepen en reeds van 8 nar af in de weer Maar ook politie en rgksveldwacht waren aanweiig De aanbieding ten verkoop van 6 stoelen werd begroet met bet Vrgheidslied zg brachten 15 cents op daarop volgde en leonstoel eu toen daarop serieaa geboden werd deed een der geestverwanten een bod van f 20 waarvoor de deurwaarder betaling rroeg eu kr eg Boodat daarmee belasting en onkosten voldatia waren en de rerkooping was afgeloopen Daarop rederoering van Reens waarin de gewone ontboezemingen voorkwamen tot groot rermaak ran het talrgk opgekomen pabliek dat echter weinig sympathie toonde Politie en reldwacht wisten met beleid de orde te bewaren De inboedel van Lnitjes zich noemende Traraillear als sociasl democratisch leider welbtkend is Zaterdag te Sappemeer wegens onbetaalde belasting publiek verkocht Directe Spoorwcgverblndlog met GOUDA WlolerdleDSt 1894 95 AaogevaDgeo 1 October TUd vao Greeowlch 18 51 18 68 1 0 1 18 1 81 DOTTIRDAU 7 80 lalUidMi VOuwnkuk MMrdndit 3 10 DEN HAAS aOUUi 10 18 ff ff 1 44 ff ff ff ff 1 49 10 80 ff ff 1 68 ff 10 86 8 04 10 41 ff ff 8 0 9 68 10 1610 58 18 0818 45 8 80 8 45 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 VTIICHT60DD A Utnoht 6 83 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 0 3 10 8 80 8 58 4 43 6 80 6 36 8 08 8 608 6 10 84 Woardm 6 58 8 11 10 16 11 60 18 86 8 48 4 16 6 47 ll 8410 1 Oud w l r 7 07 8 1 10 84 4 84 ff OoudA 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 1 88 3 50 4 87 6 80 7 08 8 41 8 88 AMSTIKDA H 8 O D D A ABItndwWf 6 60 8 16 8 66 11 86 11 8 8 66 4 8 iM T 60 OaiuU 740 8 04 10 44 18 16 18 48 8 40 1 8 1 68 88 iHHt 8 18 8 18 8 88 10 07 U S7 SMdb 6 86 8 40 7 8t 8 08 8 81 Ou w 6 60 84 WMr4n 6 68 7 08 8 18 VimU 4 18 7 18 8 88 8 41 l toldUl W QiitoreiuiTOnd ten ongeveer 7 aar ii een begin Tan brand onisiaaa in de bergplaats ran ointeli aan de Stedelyke Gasfabriek Dit werd spoedig geblnacht door het personeel der fabriek Bg den herbergier Jansenin de Groeneodaalwerd gisteren door sekere d H een rqit ingeslagen Een paar glazen watschers uit Utrecht die deser dagen alhier haone werkxaamheden ver richtteo hebben aan den tolgaarder der haastrachtsche brag geweigerd het rer8tihDldifi de tolgeld te roldoen en den tolgaarder borendien nog mishandeld Voor beide feiten worden zg sohterrolgd door de politie Door den Voorzitter der Corcmiisie in Zoid Holland roor de examens ter erkrgging eener akte tot bet geren van lager onderwgs S ja a s deakandigen die de Commiisin zullen iJBtaaD aangewezen de rolgeode personen J D De Visser Smits en P J Teebaai hoofden van scbolea te s GrsTeohage voor Nederl tai l A t d Harst te Leiden J Van da Hont te Schiedam voor rekenen W De Vletter te s Hage en H J W Hnber te Gouda Toor geschiedenis J O Kropman te Qonda en J J Ten Have te s Qrarenbage voor aardrgkskunde C Kamerheek te Rotterdam en P A H Schrei o emaker leeraar te Leiden TOor nataarkennis J T A Schiphorst te Delft en F Mulder te Sliiidrecbt roor oproedkande A M Bregman leeraar te Leiden an J A Van der Wulp te s Grarenhage roor teekenen J C Baod r te Schiedam en J Rorera te Delft roor zang en schryveD merr Graretotte Pontier eu mej r d Einde beiden te s Graveohage roor handwerken J C Keia te a Graveohage en Henner te Leiden roor gymnastiek Er hebben zich roor het examen aangemeld 160 rronweiyke en 85 mannelijke caodidaten Of t ook noodig is verwaarloosde kinderen te beschermen tegen hunne misdadige oadera In da Bode der Heldring get tichten van 15 Maart leest men o a In den Haag is waargenomen dat een kind geëxploiteerd werd door basr een halven notedop op den naakten rag vast te binden in welken dop zich een lerende spin bevond dia het kind onophoudelgk steken toebracht en door welke marteling hec kind voortdurend weende waardoor do bedelende moeder haar doet bereikt zag Niet lang geleden bevond ik mij des arnnds 10 aar op bet Plein in den Haag en hoorde ik bet rolgende gesprek tnsschen drie in de nabgbeid staande kleine kinderen Hoeveel heb jg al c Zestien centen t Ik heb er acht DuB nog zes centen dan kannen wg naar huis gaan c Zgn zalke toestanden niet hartre rsc hen rend vra t de fcbrijrer die daarna voortgaat En wat gebeurd op Zetten waar een cbriatelgk goaticht is Talitha Kumi voor ueisiea beneden 16 jaar die men roor verkeerde inrioeden wil bewaren Bg den penningmeester ran het Ned Roode Kruis den heer mr D Polak Daniels ia alsnog roor het Roode Kruis ia Ned Indië ontrangen ran het Comité der Vereenigiog te Haastrecht de som ran f 25 Een meisje dochter ran een bekenden dror kaird 11 jaar oud wordt opgenomen blgft daar een tgd lang maar wordt teruggcëiscbt en teruggehaald door baar vader want zg mort zgn jenevercenten bgeen bedelen In den polder Prioa Alexaoder heeft men gisteren nacht tan den landbouwer H al diens eenden ontrreemd Bg aodere bewoners mist men kippen Twee meisjes nog zeer jong komen te Zetten Haar moeder leidt een slecht teven Zg ziig in geen jaren naar die kinderen om iuformeerde alleen van tyd tot tgd of ze mooi werden En toen zg hoorde dat ze frissche knappe gezichtjes hadden haalde zg ze op 14en 16 jarigen leeftgd terng Onnoodig te zegt eii waarom en waarvoor Als de bestuurder ren Zetten tegen den wit ran zulke schnldige oaders trachten eep kind te honden te beschermen dan zouden g in aanraking komen met de justitie en de politie Welk een schreiende toestand Mocht er ook bier te lande een wet tot stand komen waarbg het verboden is met kinderen te bedelen kinderen te laten bedelen en kinderen met koopwaar te laten renten Dia waren wg een stapje vorder Met vreugde zagen wg bet bovenstaandeovdrgenomen in de Boodschapper Wanthet geeft er ons moed op dat de antirevolutionairen eenmaal bet dogma der onaantastbareouderlijke macht losgelaten nuook gaandewenwel zullen overkomen tot de zieuswgze vanhen die meenen dat kinderen ook door den leerplicht moeten worden beschermd tegendie ouders welke bnn kroost zedelgk en stofioIgk mishandelendoor het onthouden vanonderwgs H Ct f Het hoofdbesjmir van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkundet Ie Utrecht heeft het uitvoerig rapport doen plubliceeren van bet ooderzoelf naar ons pacbtstelsel namens het aeoootschap innesield door de heeren Mr H J van Hegst Jhr Mr L H J M van Asch van Wgck Chr J van Efghen Jhr Mr D de Blocq van Haersma de With en C J Haoka ran Mgnden De commisanris der Koningin in Gelderlnnd 18 08 18 18 10 66 11 08 11 08 U l 11 86 8 86 8 40 8 47 8 14 8 01 9 10 8 08 8 18 8 81 89 6 86 7 86 7 88 7 88 7 48 7 6t 8 08 Ooadi 8 80 Htordnelit Kiwwnknk hlwUi f lotttrdui 7 18 88 18 88 11 08 8 86 10 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 I 6 10 6 18 1 8 1 81 T 86 10 08 10 11 8 18 tUkO 7 46 aODSA 8 07 DEN Onit 7 SOS 868 0 8 87 10 48 18 in8 8 l i8 641 87 8 6 6 46 6 87 6 68 7 18 8 89 9 87 11 06 11 18 D commissie intusschea wgzende op het 9 48 9 11 6 16 6 88 6 81 6 86 4 67 2ir U T 48 8 47 BL Kr 7 47 N d L a 8 01 Toorb 8 07 8 08 t 68 6 08 10 10 10 1611 88 11 48 6 80 11 88 1 06 f 1 11 1 17 I 8 l 18 41 10 80 11 17 8 46 S 07 6 06 6 46 6 17 6 07 8 66 10 86 10 61 11 48 1 80 3 08 8 88 3 60 8 9 6 816 818 86 8 1110 688 O V U k k HST II 8 81 Ut 10 08 10 86 8 1 61 4 41 8 8t 7 46 10 14 J 8r IM6 Uat 1 MO 46 8 6 48 U 18 ODU rekfln rnn roldoMde rartroawbare statistieke g rens komt tot de volgende conclusiêa De pacbtvoorwaarden zgn niet de oorzaak van den gedrukten toestand ran den landbouw in de proriucu To h eischen deze hier en daar dringend verandering en verbetering Als hoofdoorzaak ran den gedrnkten toestand wordt bescbüowd t e toenemende waardefermindering van vee zuivel en laadbouwvoortbrauf seleD gednrende de laatste 15 jaren voortspruitende uit de concurrentie en overproductie van andere landen De tegenwoordige rorm van het pachtwezen verdient de voorkeur boren grondrente en andere stelsels Vermindering der pachtsommen en afacbaffiag van openbare verhuringen wordt weoscheIgk geacht evenals het in t teven te roepen van pachtcommisaiën c Maakte men dezer dagen melding van een paa in Zeelaod gesloten pacbtcon tract waarin de bepaling opgenomen werd dat het contract terstond vervallen zou zoodra eventueel graanrechten geheven zouden worden tbana meldt de Telegr M In de gemeente Oldehove moet reeds het volgende voorgevallen zgn Een huur oer die de landergen door hem in gebruik weder inhuren wilde w rd door den landeigenaar eeu pachtsom van 74 per H afgevraagd Indien echter protectie werd ingevoerd zou de huurprijs tot f 90 moeten klimmen De wederinhuring sprong op deze voorwaarde af c Een bende Kaukasische Tataren heeft een aanvat gedaan op het apoorwegatation Oedzjawa en een daarbg liegende zoetb out fabriek Ze plunderden de fabriek doodden eeu bewaker en verwonden een anderen en srhoten op een psar treinen zouder echter iemand te raken Inmiddels werden de politie Kozakken gewaarschuwd en acbterrolgden de vluchtende Tataren Bg Dzjewst kwam het tot een gevecht waarbg vgf roovers en twee Kozakken gedood en vief Kozakken gewond werden De overige bandieten namen de vlucht Het waren overblgfaelen van een bende die het vorig jaar wsa verstrooid De Kozakkeu honden thans de wacht op de gedeelten van den apoofveg welke door de roover konden worden bedreigd Twee geneesheeren die aan de afdeeling voor dipbtherïe io een der Piirgsche gasthuizen zgn geplaatst hebben vershg uitgebracht over de uitkomsten der behiindeling met het serum Van 150 behandelde kinderen zgn 135 hersteld dus 90 pCt en als men de kinderen buiten rekening laat die binnen 24 oreh na de opnemiog zgn bezweken en das al onherstelbaar waren te achten toen de behandeling begin komt men tot ruim 93 pCt Dit gunstig gerolg worde ook daaraan toegpBcbreveu dat de zeer ernstig aangetasten van de andere verwgderd werden gehouden Volgens beide artsen ii de hoeveelheid die moet worden ingespoten afbankelgk van den leeftjjd da hevigheid der ziekte dp temperatuur enz en mag ze in het geheel 10 tot öOkub centimeters bedragen te beginnen met kleine hoeveelheden Het heeft reeds de aandacht getrokken dat keizerin Elisabeth van Oostenrgk die te Mentone vertoefde plotseling van danr is vertrokken Volgeoa het Petit Journal is de oorzaak daarvan eene beleediging der keizerin door de Fransche rcReering aangedaan Het blad verhaalt dat de keizerin verlof bad gevraagd alleen onder geleide van een Fransch officier het panorama te mogen gadeslaan dat zich van het hoogste terras van het fu t van Mont Augel aan het oog voordeed 7 10 6 66 6 08 6 10 17 6 86 4 60 4 67 8 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 1 44 4 10 nOUDA 11 60 18 80 18 08 4 08 Voorb 6 54 N dL d6 69 Z Zegw6 08 r BI KI 6 14 Z M 6 19 Ooiidi 6 80 7 608 18 De gouverneur van Vizza generaal Gebhardt antwoordde haar dat hg voor zich daarop niet tegen had doch dat de vervulling van den wensch der keizerin aan den minister van oorlog stond Deze zal het zich echter tot pen Ranueiiamen plicht rpkenen Uwer I Majesteit de gerraagde rerganning te rerIeenea c roegde de generaal aan zgn antwoord toe Daarin scbgot bg zich echter bedreven te hebben want uit Pargs kwam bet bericht dat de gevraagde toestemming niet gegeren kon worden De keizerin sou volgens het Fransche blad zoo onaangenaam getroffen zgn door ds wending wplke de zaak bad genomen dat zg onmiddeltgk haar jacht bpstelde en soodra dit aangekomen was Frankrgk den rug toekeerde Het Neue H ssiscbe Volksb attt meldt dat prins Willem van Heasen te Darmstadt met gevaar voor zgn eigen leven eene rrouw heelt gered die in het water as gesprongen De prins sprong de reeds zinkende vrouw na en bracht haar met zeer groote moeite naar den oever Toen zg in veiligheid was ebracbt snelde de prins onmiddellgk weg om den echtgenoot der ongelukkige te waarschuwen Toch kerujis De Raad der gemeente Beesd beeft met 5 tegen 3 atemmen een voorstel om de kermis af te schaffpn verworpen van de Knmür vun Koophandel en Fabrieken te Gouds over den toesUnd vsu Handel Nijverheid en Soheepvaarl in 1894 Wij moeten bvzwaar maken in enkele woorden ons oordeel uit Ie aprekon over den toeound vaa handel en Dijvorbeid Over het algemeen meenon we dat Ie rampen die troffen vrij goed zgn gadra on eoo dat Ie toükomat niet geheul üunder hoop kan worden te Kemoet Kenien Voor hei overige rerwiJEeo we nuar de ipectale mededeel lil If e u omtrent de versuhilieudu takken van handel en nijverheid die wij in dank ontvingen en in dit vortlai opnamen Oe aanvoer op onze markten bedroog 1888 1898 Gemiddeld 1893 1894 468 848 787 848 603 698 8408 7699 7608 4410 6976 4075 3818 3010 4189 6913 6176 6564 21842 26869 88401 406 360 438 810378 868338 1080711 63698 56307 60988 Paarden Kooien Kalveren Schapen Tiannteren Varkeus Biftgen Hokken Qeiten K G Kaas K i Boter Omtrent don Kaashandel wordt ons medeg doeld Uedureodo het geboelo jaar was de Ktashandel letr gedrukt Van het bof tii tot einde daaldeo de prijzen dan ook van week tot week A schten zg van tij i tot tgd oeuige weken aobtereon oDTeran lerd blgïon toeh nooit ontstond er een noemenswaardigo rgiiiig zoodat het gtootato gedeelte der landbouweis zeer gegronde redenen tot klagen hebben uver de opbrengst hunner roelkor Nog nooit bleven de prijzen der kaas dan ook zoo hardnekkig in du laagte Daar da speculanten stoeda op rijzing hoopten legden zg vee vourntad op maar werden tot aan hrt einde van het jaar steeds teleurgesteld laar de raag in spijt van de lage ooncurreerende prijzen uiterst gering bleef Met den oipurt handel ging het niet beter zoodat zoowel groolhaiideluren als landbouwers het jaar als zeer ongunstig m hunnncriiig zullen houden Door de groote werkstakingen in £ ugeland en Scliotland tenf evolge wüurvan de groote centra van liet margannobutur gebruik veel verminderd waren waruu de bestellingen van Margarïneboter minder aanzifnlgk dan het vorig jaar Kruohtens de Wet van 2 Juni 1875 jfStbl 96 werd ïergunr iug verleend Aau den heor J W P etera tot optiohiiiig oeuar aigarenfubriek san da Nieuwe Haven Aan den heer S van Wijngaurdeo tot opriohting uener sigarenfabriek aan de Zeugstraat Aan den heer P Maree fa J J Verdries tot uitbreiding sijuer smederij aun de Drapierstraat door bet plaatsen van een stoommaohine Aan de Vennootschap de Qoudsohe Siroopfabriek tot uilhroiding dier fabriek san de Gouwe en dan Kaam door vermeerdering van het getal stoomketels Aan den b er C J O Pnnoe tot oprichting eener kleimalenj gedroVen door een gasmotor aan de Nieuwe Haven ii or 10 00 11 De toestand der kleiogarrnfabriekA was in 1894 oitbovredigeiid daar in de visscberg nlalaise bearsohta De prgs der Hussische eu ïnlacdsche hennep wss 8 43 9 40 11 08 11 10 k 9 47 ff V ff 9 64 ff ff 10 01 ff ff 9 03 10 10 11 80 11 80 4 46 6 81 7 or 8 10 8 41 4 66 V 7 H ff 0 6 08 t 7 84 ff 1 6 09 ff 7 11 V V 5 16 6 61 7 81 8 80 10 M 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 08 ff 4 48 7 06 ff ff ff ff 7 11 ff ff ff 6 7 80 8 1 ff ff 7 86 ff f 6 08 7 81 ff 10 dit ÏÊMI belMgrijk koojer torwgl da prqi T n d lUliMMoke benoep en 1m Mgonoej gelijk r i d dia f n l orig jaar De maohinale garaoapinoenj Ie Gouda orkte 6 1 70 urea per week met olwaasen maDnolfjko 71 werklieden en 50 a 60 aren met Trouwen en jeandiae penwnen 68 Zg kregen al loon le manlijke 6 86 tot 15 per week on de Trouwlflkeian 9 80 tot 7 per week ui hoereeHieid rerirerkte garens bedroeg 874000 K G Do pröien der gr nd8toffee waren steeds elügonde en de bnitenlanflseho rooral duitscbe ooneurreotie oefende oen nadoeligen in loed uit De brood beaehuil eu koekfabnek n 0 br Derkaan moobt aioh in een tamelijk debiet erheugon In deo toestand der Goudaoho airoopfabriek is geen rerandering gekomen De püpenfabrieken werkten oregold door eu konden bunne werklieden oen goed loon belalen niotteffenstaande de groote ooneurreolie NieU blijft onbeproefd op de lietbebbers van püpen to oldoen maar dit blükl ook noodig Haar het Buitenland meer bepet te ragen naar Goudsohe pijpen daar dew ontogen eggolük eol beter dan de Binten Iand ihe be onden worden Be Wet an 6 Mei 1889 ffStbl 48 bemoeilijkt steeds do fabriekanlon loowelals de werklieden De potteobakkerijon of aardewerkfabrieken werkten h debiet was nagenoeg hdielfde als erledon jaar Goudsohe bloempotlen ronden veel aftrek De toestand der zoepiiederij is derelfde gebleven Ten gevolge van hel slechte weder badden de bierbrouwerijen een slecht jaar Omtrent de loderindustrie wordt ons gemeld dat de handel bet gobeele jaar vrij vlug was 1894 was o ir het algomeoo geen goed jaar voor do oliealagerij Voor het einde van Maart werd het vee reeds uit do stollen gebaald waarmede bet gfbroik van lijokoeken eu lijnmoel ophoudt dientengevolge bleef de om l van dal artikel in het voorjaar beneden het middolm tige in den nasomer was er weer eonige vraag toogevolje der bekende veo iekto dooh intiiBschen waren de lijnzaadprijaen too gedaald dat wat men van bet voorjaar had overgehouden toen met verlies verwerkt moest wordfn Daarop volgde op enkele gestagen msrktnoteeringen na een blüvond dalende markt waardoor men steeds onvoordeelig werkte Lijnolie bleef vrijwel op düMolfdon prijs aoodat ie verlMgde lijnznodprijs uitsluitend aan bet afval de liinkooken ten goode kwam lengovolge waarvan erin November en Deoombir meer vraag voor dat arti opmerkelijk was dat in 1893 hiit Amenkaonsobe lüniaad de marklloon aangaf en in 1894 letterlijk niet verhandeld is integendeel werd er iloor do Amerikaann groota scheepsladingen Bombay Calcutta cuttaon KuBsisoh zaad van de markt genomen daar verwerkt on dank zij de lieschermendo rechten op Lijnolie in Amerika bier tot do onmogelgkste wijze liinkooken aan de markt gebracht werden De toesland der Tabaks en Sigarenfnbriukun veranderde niet Zij hadden geregeld w rk Omtrent de Qoudache waterlridingmuniseliappg ontving do Kamer het volgend kort versla Op 1 Januari 1894 waren aangesloten 2006 abonnemenls contraoten met 2881 peroeelen voor oeu bedrag van 80146 98 en 137 meter ooi traclrn met 151 perceelen voor 2969 Op 1 Januari 1896 waren aangenlolen 090 ahonnemenls contraotoii met 3038 perceelen voor een bedrag van 318 6 68 m 168 motercontraoton mot 166 porceelen vooreen bedrag van f 3214 Zoodat gedurende bet jaar 1894 zijn bijgekomen 85 abonneraonts coutraoten met 147 per cèelen voor 1228 60 bunevens 21 meterconiracten met 16 perceelen voor een bedrag van 243 Voorts werd geoonlraceerd voor 16 closets 7 baden en 2 strastbesproenngen Gedurende 18 4 werden naar de stad gepompt 622890 400 M of per dag 1488 028 M tegen 630888 600 M 1453 105 M gedurende 1893 alzoo eene vermindering van 7691 100 M of per dag 21 077 M Hot waterverbruik per hoofd en por dag bedroeg gedurende hel afgeloopen jaar 114 34 liter tegen 191 97 liter per hoofd on per dag gedurende 1893 dus eene vermindering van 7 68 pei hoofd en per dag De fabrieken Van kunstminnraalwater werkten ongunstig De oorzaak web het ongunstige weder De stearine kaarsenfabriek Gouda mocht zioh in geregelden arbeid verhengen in de laatste lielft van 1894 was het zelfs zeer druk De resultaten voor deelhebbers en werklieden waren niet ongunstig In de fiibriek waren werkzaam 263 mannen en 278 vrouwen De houtzagerijen hadden in bet afgeloopen jaar geregeld werk In den bonthandel was het in de eerste helft van het jaar zeer druk in de 2e helft werd de omzet in den regel minder tengevolge van dsn ongunstigen zomer witardoor de landbouw veel Hkade leed Yergeiykend overzicht ven de scheepvaart AiNOKÏOKENOF DOOÏQEViBEN Sloombooton 14 643 14 838 Zeilschepen 86 486 26 848 Kub Meter 8 lSf 648 2 039 866 Scheepvaart De aanbouw van nienae achepet was bevredigend maar ds reparatie was tengevolge van de vei minderde doorvaart voel afgenomen Wor dt vervolgt BnlteBlaodscb Overzicht In dan Daitschen Rpsdag waren Zaterdag de zaal eo de tribunes diebt bezet evenals de hofloge De vootzitter de heer Von Levetxow Terzocht de vergadering hem de opdracht te Terleenen prins Vod Utsmarck aatneas den Kgksdag te gaan gelukweDschen De afgeToardigde Von Hompesch verklaarde vAch namens het Gantroni tegen het voorstel zgn woorden werden herhaaldelgk door ramoer en beiaigiQgen van instemmiog afgebroken De heer Von Bannigsen gaf in warme bewoordingen ouder groote stilte de instemmicg van de nationaaUliberalen met het voorstel te keqnen De heer Ëugen Richter wiens redevoering berhaaldelyk door ramoer werd afgebroken lichtte toe waarom de volkspartij er teg n is De sociaal democratische afgevaardigde Singer verklaarde zieh namens de grootste politieke partgc aanhoadend gelach op jiroad der vynndlge boudiag die Biiraarck steeds tegenover de arbeiders heeft aaogenomen teg 4n het voorstel De heer Von Ridziwil sprak namens de Polen er tegen Onder herhaalde htyken van instemming zeid de heer Vod Kardorff dak als Richter en iSioger er in slagen het besluit van den RgkLdag tot het nivean van den Berlgnsohen gemeenteraad te verlagen zy den Ryksflag voo altgd belachelyk snlten gemaakt hebban Deze woorden gaven aanleiding tot rumoer en boejuichiogeo Namens de Welf en sprak Hodenberg tegen het voorstel Rickert Von Knjphansen en Liebermann spraken er vuor Hierop werd tot stemming overgegaan Nadat de Rgkedag met 165 tégen 146 atemfnen hec voorstel om Bismarck namens het Huis geluk te wenschen nad verworpen verklftftrde de beer Von Levetzow dat by het presi lium nederlegde Deze verklaring gaf aanleiding tot stormachtige asnhoudende toejuichingen en applaus aan de recbteizijde en op de tribunes De heer Von Bennigaen zeide dat h i er niet n twyfelde of do thans in Zwitserland verblijf houdende vice president dr Büroklio tal het voorbeeld van den president volgen Stormachtige toejaichingeo en aanhoudend applaus rechts Ue beer Eugen r verklaarde dat de Ryksdag ook zoitder deke buide heereo zgn arbeid zou kunnen voortzetten w Ike woorden tot tegen praak rechts en tot gelach itinka aanleiding gaven De gebeele zitting werd bijgewoond door den groothertog van Baden he in een hof loge pUats had genomen Io den loop der debatten over het voorstel van dun heer Von Levetzow had de beer Von Uanteuffel ondac toejuiching der rechterzüde nog opgemerkt dat de Rgksdag aan prins Bismarck gn ontstaan te danken heeft iln het is ondenkbaar dat een kind zgn vader niet zou willeu gelukwensohen c Nadat dit incident geëindigd was werden de beraédstagiogen over de Staatsbegrootiug hervat Nadat eenige onderdeelen van de begrooting waren a g bandeld il de beraadslaging over de rest van de hegrooting verdaagd tot Dinsdag De verkiezing van een voorzitter is nog niet tegen Dinsdag aan de orde gesteld daar verscheiden partyen de verkiezing wenschen uit te stellen om voonf de quaestie te bespreken De keizer zond onmiddelljjk na het gebeurde id den Rgksdag het volgende telegram af Aan vorBt Von Bismarck hertog van LauHoborg te Friedricbsrub Ik betuig Uwer Doorlucbïigheid myn diepste leedwezen over het zooevep door den Rgksdag genomen besluit Het is in Ignreehta tegenstelling met de gevoelens vsn alle Duitscbe vorsten an volken Wilhelm De keizer ontviug dsarop het volgende telegram terug Aan Z iM den keizer en koning te Berlgn Uwer Majesteit verzoek ik de eerbiedige betuiging mgner dankbaarheid t aanvaarden voor de allerhöcbBte kennisgeving Uwe majesteit heeft daardoor de onheushbeid mgner ouQe politieke tegenstanders veranderd in een aanleiding tot verblgdende voldoening Bismarck De Berlgnsche avondbladen behelzen totnog toe slechts korte voorloopige verslagen eobykans nog geen bespiegelingen over het gebeurde Voor von Levetzow wiens positie io den laatstsn tgd i yl is aangevallen was geen indrukwekkeufler terugtreden denkbaar Hg i tien jaar voorzitter geweest Men verwacht dat hg zal worden opgevolgd door Spahn Ceotrum OJjerlandesgerichtsratn te Bonn 49 jaar ond Hg ïit sinds 1884 io den Rgksdag en is tot dusver alleen hekend door ï gn voorstel tot verscherping van het omwentelingsontwerp in de commissie van onderzoek nit den Rgksdag Eerste ondervoorzitter zal volgens de laatste berichten een Doitscb vrij zinnige worden Gister avond beweert Eugen Richter in zgn blad dat ds voorgenomen viering van Bismarck s verjaardsg door hét parlement alechU een intrige i geweest otn den Rgksd in onmin te brengen met d regeeriog an de minsters von BSttiteher van Berlepsch von Marsrhall en andere die Bisiparck haat ten val te brengen Het Hongaarsche Huis van Magnaten heeft met 117 tegen lil wmmen het wetsontwerp strekkende tot erUenning vao den joodschen eeredienst jverworpeo De Ëogelsché miriisters kunnen het nog niet eens worden over de keuze van een candidaat voor het tooi zitterschap van het Lagerhuis in plaats van Sir Robert Peel De regeerittg hfjeft zich nn vereenigd met da keoH ran dani liberalen Unionist Conttoej maar na weer willen de radicalen wier itana Lord Rosebery niet kan missen daarvan niets weten In den miuisteraad die tegen Dinsdag a s is belpgd zal de zaak eindelgkvoorgoed worden boelist H t rapport der commissie uit de Belgische Kamer over de gemeente kieswet is verschenen Hel luidt ten gunste van het Regee rings voorstel toonvel wat betreft den gevorderden leeftgd van 30 jaar en het ingezetenschap der gemeente van 3 jaar als ten aanzien van het stelsel der aupplemenUire stemmen met den verschillenden census voor ver obilleii le gemeenten Slechts Reeft het rapport io overweging den census die recht geeft op een tweede stem iu kleinere gemeenten nog wat te doen dalen en evenzoo bet bedrag aan belastbare opbrengst van grondbezit dat recht gneft op een extrastam Het stelsel om het aantal stemmen dat men kan uitbrengen op hoogstens 4 te bepalen wordt mede door de commis sie goedgekeurd De recbter yde in haar geheet schgnt iutossohen oiec loo gonsttg te denken nver het ontwerp Onlangs bietd zg een vergadering waarin pe 60t8l leden aanwezig waren Over die bgaenkomst wordt aan het Bund van Antwerpen gemeld Het Miflisterie deelde aan zgu partygenooten het voortiemen yede ziin ontwerp te handhaven wat er ook getwureo moge Ëenige afgetaardigdeo van Antwerpen en Brussel bestreden den ouderdom vm 30 jaar en vroegen het kiesrecht op 25 jarigen leeftgd E eoige andere volksvertegenwoordigers bestreden het meervondig stemrecht en men ging uiteen zonder een beslissing te nemen Koning Oscar van Zweilen zal dezer dagen weer naar Chriatiania vertrekken Naar men weet heeft de koning te Stokholm bet advies ingewonnen van eene commim door den Zweedscben Ryksdag daartoe aangewezen Men verwacht dat nu weldra eene beslissing zal worden genomen Tot dn er is de toestand nog uiet veranderd Zoovel de radicale meerderheid in het Stortbin r als de koning blgven bun standpunt handhaven Hoe het g schil dat wellicht tot volledige scheiding der beide stateu der Scandinavische Unie aadleiding kan geven opgelost zal worden is derhalve nog even onzeker SAS Staats loteriJ e Klasse Trekking van Maandag 25 Maart No 11888 on 19621 ieder 1600 No 17U en 18177 ieder ƒ 1000 No 8958 en 80880 ƒ 400 Ko los ea 18587 SOO Mo 2501 8678 8086 5149 13440 I49 l en 19B 16 100 Prijzen van 30 16 2793 5186 8083 10648 13236 I6t7i 18207 J6 2862 5154 8080 10766 13248 15676 18833 48 2887 6164 8141 10768 183J4 15689 1836 109 2923 6963 8147 10802 l 276 15741 18468 395 2988 5279 8189 0833 13378 15778 184 5 837 29 5 5885 8333 10886 18890 16780 18496 379 3105 5683 8380 10844 18669 1E878 18517 426 8160 6555 8467 109U8 135K3 15 88 18534 482 3U6 5642 8607 1091 13573 16898 18642 rOl 3171 6754 8540 MOOI 13576 15904 18659 605 3240 5763 8578 I 1184 13189 15912 18673 528 3241 5796 8613 11134 13596 15944 1807 8 533 3272 6393 8623 11142 ISnOl 16950 18698 600 3276 6894 8744 11188 13611 15975 18701 611 3297 6001 8762 11186 13624 16011 1870 641 3306 6008 8766 11284 13663 16070 1876 4 714 8360 6070 8831 11886 13711 10098 1884S 750 3397 0146 9875 11343 13764 16107 19011 8 7 3407 0166 8882 11899 13820 10130 19014 869 3418 6229 8895 11485 1SS75 16160 19067 982 8423 0276 8923 11684 13903 10168 19069 9S8 3441 6892 8948 11626 18946 16178 19071 949 8184 6 82 8947 U741 13951 16186 19087 960 8498 6401 8967 11711 14000 16231 19179 1106 3611 0403 8988 11741 14068 16270 19207 1149 3526 6405 9031 11743 14306 16487 19858 1168 8612 419 9064 11762 14417 10461 19864 1808 3663 6404 9118 11763 14473 16476 19878 1824 3702 6492 9184 11868 14533 16561 19824 1284 8704 6536 917i 11807 1457 16674 19329 1312 8758 6560 9173 11877 14587 16608 19419 1378 3706 6642 9846 11920 14598 16800 19480 1888 3771 6830 9884 12088 14 40 16807 19473 1423 3786 6860 9398 18029 14658 16826 19503 1434 9836 6938 9468 18046 14665 16880 18647 1501 8831 6991 8480 12074 14722 16904 19828 1604 3836 70 I8 9588 I209 5 14130 16987 19881 1609 8840 7094 957 18149 14762 16989 90080 1887 3871 7060 9682 12196 14781 17046 20088 1908 3984 7116 9786 12218 14798 17356 80898 1911 8964 7109 9779 12239 14808 17872 80356 8093 4087 7283 9788 12841 14823 17408 20388 2097 4118 7901 9905 12848 14840 17480 80466 2140 4177 7406 9985 18860 14880 17476 30498 8148 4198 7407 10098 12418 14909 17491 80517 8209 4841 746i 10180 18420 14968 17656 20687 2327 4846 7477 101 6 12488 15018 17680 20646 2346 4S68 7678 10883 12467 15048 17688 80592 3367 4377 7609 10849 13509 16068 17688 80618 84S6 4491 7639 10311 18640 15148 17689 10687 8537 4438 7699 10866 18640 16800 17783 80668 8666 4694 7751 10408 18731 168 8 17899 20668 2619 4723 7764 10414 12801 16288 17860 80068 2646 4772 7781 10483 18841 15819 i7871 80686 2691 4863 7813 10499 13908 16863 17889 40718 2781 4956 7869 10607 18999 15939 17934 8 l776 8743 4946 7890 10647 18948 16890 17948 30607 8766 5021 7893 10669 18957 15896 17962 30935 8769 5000 79S 10696 18109 16468 18017 80946 8766 6093 8064 10 80 18188 16616 18168 80917 786 6118 8067 10685 1 180 Haute Nouveauté in PARASOLS Dooh inllen niet geiteleenl woiden L van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Ueurs van Amsterdam 88 lUAVr Vor kn slolkoan 101 lOlU tt 103 84 w 88 83 u 86 86 74 r r z m 106t 74 mm 981 Vl 30 v 110 7 V 481 ioo 481 774 648 101 v m 60 108V 818 188 74 1 S 108 m 148 M 100 w 69 84 10 l 9b 1881 188 1041 It l 687 B 15I r 981 M l Vi 88V 1 106 108 z 98 II lot 100ll 189 1881 H loiVi 80 fi i 9 10 1 109 74 I Vu 118 10IV 8 88V 47 141 886 804 108 110 108 109 184 1881 97 48 481 Ilutuuiu Oen Ned W S 3 s dito dito dito 3 dito dito dito SVs rio Oill OUI ao dl 189188 4 ItaLl Inaobrij inu 1868 81 5 UiwHKil Olil m pafner l ef 6 dito in silver 18 8 6 l oaTuoiL Ubliit met tieket 8 dito dito 9 HuauNU Obl Ooal 8e Sane 6 dito Uacons 1880 4 ditobgRoths 1889 4 dito hij Hope 1899 90 4 dito in itoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 driNJC Perpet sobnid 1881 4 Touiu leprConv leen 1890 4 Uee le uin serie D loo leeuinir serie tl 1I IDAr ltlp Kro v übl 1898 6 ilco Obl Buit Soh 1890 6 VüNMmii Obl 4 onbap 1881 limi Oili Obluatiou 1801 9 UoTTHUAH StwI leen 1886 3 N tu N kil llandelsv aand A mdao rab M UortiHoatea t t il Maataeba D j ditt rnh lljpotbeeVi paudbr 4 Cull M j der Vorateul aand s Or Hyaotbeekb paudbr 4 Nadorlandsoha bank aanil Ned Ilaudelmaataeb dito N W Pao Hjp b pandbr 6 Roti Hypothoekb pandbr 4 Ulr Hypothoekb dito 4 OofTlNE Uost Honi bank aand Kost Hypotbeakbaokpandb 4 i Maziv L 11 Pr lien oert 6 Jiu Holl lJ Spoorw Mü aand Mij tot Kipl T St Spar aand Med Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTil IE 8poorwl 1887 89 ïobl 8 Znid lUl Spwniy A H ohl 8 Poim Warschau Waonon aand 4 Ruau Ir Buaa 8pw Mij aand 8 Ualtiaoha dito und Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 ICarak ah Aio 8p kan aand 5 Loao oSowaat 8p lli oblig 6l Urel Vitebsk dito oblil 6 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblif 4 AMUlu Cant Pao Sp Mjj obl 8 Ohio k Nortb W pr C T aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver It Rio Gr Spm oert v a i Illinois üeotral obl in gond 4 Louisv k NashvilleCert v aand Maiioo K Spiv Hij lehyp o 6 Uiaa Kansas V 4 pet praf aand N ïork OnUrio k Wast aand dito Penus Ühio obilg Oregon Calif le vp in goud 8 81 Paul Hinn k Maoit obl 7 Uo Pao Haofdliin oblig 6 dito dito Line Col Io hyp O 6 Cmaus Can Sduth Cort v aapd Tm C Uallw fc Nav Ie b d o 0 Amstsrd Omnibus Mjj aand Rottord Tramweg Maals aand Slu Stad Amsterdam aand 9 Stad Koilonlam aand 9 BtLoii Stall Ant ernenl887 81 Stad Brussel 1886 8Va Hom Tbelss Begullr Gesellseh 4 OosTlHR StaaUleening 1800 6 K K Oost H Cr 1880 8 SeaHJa Stad Madrid 9 1868 Var NlD Bos Hyp Spohl eert 4 DoBUKOËMIÏëSTëKvou QOUUA braogt by deze ter kennis van de bolangbebboDdoa dot door doD heer Directror dor Dirooto Bo luiiofteD m te Kotterdom op den 20 Murt 1895 excotoir ia rerlilurd oen Kohier der Bedrjifabelaatiig dionit 1894 5 N 14 Dat voormeld Kohier ter iovordering ia gontflld in boDdeo van deo Heer Ontvoogn dfttieder die daarop voorkomt verplicht 11 sljlionosualag op den hg de wet bopa lden Toet t Tüldoen en dftt heden iogut de termga TeoZe Weken bianeo welken de reclunea behoonate worden ii edieiid Goud deo 23 Maert 1895 De Borgemeester ToornoeiBil B L MABTEN8 Burcerlljkan Stand Ii Uaaatoeoht OËBOBëN Jaeobu oadera J Veibnig eo W Bijneveld CornelU ooden N MoU der OD M Boat Lgntje oaden W dui Ouditen en L van Beren OVEBLEDEN C Vergeer 18 j M Heguemao 14 m QEUUWD J t d der Liaden en 0 J titga