Goudsche Courant, dinsdag 26 maart 1895

No 6018 Woensdag Z7 Maart J805 33ste Jaargang Bijverdienste Zij die genegen zijn eene flinke bijverdienste te maken door het waarnemen van een Agentuur zenden hunne brieven onder lett A aan het Amsterdamsch Advertentiebureau 8deVan Swindenstraat 45 Ie etage Amsterdam mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr JB er drie maanden ia 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 reg i 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed P B 14 Qmdt JVATKBQETUDEN TK QOUDA 1895 morüeDl ê aTond Hoog Uag Hnog IjiaE DtDidag 26 U att6 4U 3 ua 6 53 3 18 WoeB a g27 7 07 3 32 7 21 3 4 Donderdag 28 7 36 4 01 7 52 4 17 Vriidag 29 8 09 5 12 9 07 5 32 Zaterdag 30 8 47 1 3t 5 2 1 1 48 Zondag 81 9 27 b M 9 52 6 17 Maaodag 1 April 6 10 2 35 6 25 2 50 SPRINGTIJ ilfo 27Bn Maarl n m ADVERT£NTI£N DUKGRAAP KS HOOOBEEMRADEN TAN RIJNLAND brengeo ter keoDii van de Ingelanden fan het Hoogbeemraadichap dat de verkiezing van Boofdingelatiden en HoofdittiManésnPUuatvervnnger inllen plaatt hebben op Donderdag4 April 1895 op de plaateen en aren hg aanplakbiljetten l neder Termeld EGBERT DE VRIE8 DökgraJrf H P BERDBNI3 VAN BERLEKOM Secretaris RIJWIKLEfM Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tangpenb Rywielen k f 140 TenleralleDioi elijke09iDERDKElEi Bondsllijwielhersteller Aanberelend J C DE EÏÏITEE iMnge Tiendeweg 30 Gouda F C W Begeer Oostha en B 43 vraagt een fatsoenlijke üg die reede bg het Vak 7 gn geweest geniaten de roorkenr Allerwege bekroond met Eere Diploma i Gouden en ZÜTeren Medaillee benereni Eere Diploma Gouden Medaille en Ortilcate of Award of the Wqrld i Hygienic Eipoiitiqn Chitago 189S is het Wenldberoemd Druiveli liorsUflonig Extract MELIANTHE VIT 01 UaotainalaFabriek DE HüNIGBLOEMi Tin H N van 8chaik Co gtTeatigd te ê Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliauthe overtreft het ii OHHEHBOEPEHJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en venchillenda bekroningen getuigt Het venaoht en geneest OVUIUDBLI K de streugste hoest en verouderde borst kwalen Dadelgk na het gabruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het gronte debiet nn de vele attesten aan de Uh LIANTHE beweaen agn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgi worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaAnwgKiog voorzien van ons Handelsmark gedeponeerd a d Rechtbank te i üravtnhcyê iF Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drqgist Markt rouda A BÜUMAN Moordncht i 0 RATELAND Botkoop B T WIJK OudeumUr Zser Uette Cfestesndrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN eo U Kraepelien en HoIm t Quina LarocheQ iy lSRocHE is df meest Krachtige en Versterkende KIIMA WIJN aanbevolen door tal Van binnen en bnitenlandscbe geneesheeren Bekroond met EEUlBN DIPLOMA en GOUDEN MBDAILLE8 Verkrggbaar in flacons i f 190 en ƒ I Deptt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THQI Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist 4 pCt PANDBHIEVEir VAN DB Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Verein OPGERICHT IN 1840 BoveoggDoemde Psndbnerea zgn uomiDaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzioa T in balfjaarlglciche Co poRs per I Maart ea 1 Soptamber en aflosbaar ü pari door middel aa liBlQsarhjkiclie uitloting I OoupODi zijn tbant en ooic in de toelionist vrij van belastinji rulgoni de Wet van ISSV Art 80 10 ly t ji eveoals d OttKelote Paadbrieven betaalbaar te Budap t Weeaea en ta AmstOrdfttn ten Kantore van okidergeteelcenden tot dan koers van den dng Belialve de bypotbeoair jrartakdrda vorderinion die ten K oii l lBg Iiggeo aan da uitf irte ran da Fandbrirven en babaWa bet tot meerdere zekerliaiil ran alle Pandbriüven guvormda apeoiale fonda ran fl i soo ioo t rekt roigeua i dar Statuten het gotidole vormogdii dor InstelUag tut hun waarborit Volftena da Ba ana per 81 Dooember 1894 bedroeg het UaaUchappaluk Kapitaal II B OOO OOO vaarru gofoiirDeerd 11 4 44S i00 het gewone KoaerrefoDdi 4 001 980 87 het buitengewone Küterrefonda 9 898 360 55 het Pebsioenfonda eigendom der aaadoelbouders 02 87ni Ta urnen flri8 647 107 07 Bovendien ia da beurswaarde der Effecteo w lke de Inatalliug bezit ongeveer 2 HilUoen QuLdOQ hooger dan but bedrag iarvoor z j op de balaoi taan uitgetrokken VolguuB do wet van 1876 ia op da gezamenl ke v rpnnde hypotboken prioriteit der boud ra van Pandbrioi en intctiaobrevau waardoor bun bet racbt op da bypoCliecaite aobuldvorderingen in d eetat plaala ia gewaarborgd Ds ondergetaakéndea verwjjsande naar bormataanda panten onttaend laQ ban Froipaotus van IV Januari 1 1 eu bat Jaarveraliuc der Inatalliav ovtir 1894 liertehtpn dat s roortgaan mat den Verkoop dar 4 pet Fandbrieven van de Peater Vaterl ndisober Ërster SparcassaVereln tot den koera van deo dag WEKTUEIM OMPRRTZ AU3TKEDAM Maan 1896 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genegen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het ia niel Eolden dat genezing aanbrengeadi raidd len toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaum geiiaesbeer eeo goed auroua buUben Waa niet Priaanltz de geleerde vaatiger eer waterkuur metbode wiena woonplaali een bedevaartsoord voor da lijdende tnanschbeid geworden it den eenvoudige boor F Hacft nitt een Zwaedaob majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vronwenziektoa ain da baud gedaan dia hat lauoet der chirurgen reeds minder noodaak gk beeft gemaakt en thaui gamacugoed van allo ganeeabeereu begint te wonleu P Ook op bat guoied ter beperking van teuuwsiakten begint er liohl ta komen an ook hier ia cao wag geopend geworden dia op de eeovoudigita en uituurlgkate inanirr resultaten oplevert welke wel in stfiat eijn da aedarti jarab on reranderd aangewende KeneoBkundiga hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Ysar Arsenicum ens gehaeKte verdringon Ër ign vele mensohciu die noch ziek noch gezond syn en tooh klageh dat zij siob in liobaam en lial alles behalve wel gevoelen bet geringste aiot velen kunnen en colfs door eirn vli getergd wordelo en 100 zlob eelvon en attiluraii tot last tgn zonder bot te willon Vale worden geplaagd of door vreesegke angst ot door droofgaesligheid kunneu niet slapen en worden door benauj de droomeo gekweld Dan a jn er weder andera die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakheid van fiebougen oorauizea en toevallen Eindelgk Igden de ergsteo onder ben 8Ht verlamming vituidana e vallende ziekte Al ieie oniialukkigeQ die men op eiken leihjjd onder alk gaslaeht on eiken stand vindt zgn zeuuwziok en min of meer de slaohtofTari der laefwgze van onzen tijd Wie lot rene deMr oategonén van l der baboort en ingeliobt wensobt te worden over de ir r king aenar nieuwe methode adroaseero siob aan ECHT Amsterdlini U Ctt KH k Co Heiligeweg 42 op de JJberiahnstein Overal l fCENlï i varkrijgbiar Mantfrhnppij té MxploUatie der Victoria JSron pw tlffft til Jlnttn tlnm Zw fihlank S oada ÏMlpeiadnik Tsa k BaiHDUx k Zou FBAIJSCHE STOOITTEBVEBU an Ckcfflische Wassebery Ti H OPPE HFJMFJt 19 Krui knde Rottsrdatn Qebr reteord door Z M den Koning dar Belgan Hootddepöt Toor GOUDA d Hoer A VAM OS Az Specialiteit roor bet stoomen en Torren T a alle Heerenen Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen Tan plache mantets Toeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nienwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of goTerfii worden onschadelgk Toor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw afleTerbaar in 3 dagen te lerren goederen in eene week Een ware Schat TOOr de ongelokkije slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nilepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s eLFUi WAItl G Hollandsche uitgaTe met 27 afb Prgs 2 fi alden Ieder die aan de Terschrikkelgke geTolgen tan deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend Tan een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending ran bet bedrag ook in postzegols en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op Ae S KATHOLIEKE TUIVEKSWAGAZIJN onder Hedactie der beste KaUi Letterknndigen Maandelijks Terscfagnen 48 pfg grout formaat orer 2 kotommen prachtige lectuur als Boman Novellen Hlutoriêche Verhalen Po èxie Allerlet Baad elg Logogrief Bebun enx en Toor den zeer lagen prgs rap a CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste inaaDilschrift van NederltDd P STOKVIS WATERRBUS ürroiTBR a BosCB TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MAKKT 154 aitgeeonderd Zondags te cou9ult eren run 10 tot 5 nur StoUwerck sche Borstbonbons ge biiceerd na Toorschrift vta d ion DniTersiteits Frot Oehm Hofrad Dr Harieu Bonn hebbes 8edert 50 Jaren als Tsrzachtend middel tegm hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan iranne en koude lucht is t bgzonder aanberelen wardig eeif bonbon te gebmiken TerpakUng Geele pakjes 1 26 cent Alom verkrijgfeair Cegite fio Bvis f l 0 eUter Da oiKWAO mr Bon Tu mUU Aknvrna wo a lw In iM f l e Liter Inland ToonUa TUI h i utart TU Dr P F YAJt W TT T BOOB PfotflaMk t f L80 DialalMsl nAttlalMr mi P H J T WANKOM J MELEEBT OosihaTtn BINNENLAND aODDA 26 Maart 1895 Bn Kon bssloit is aan den heer A Nortier op zgn Tersoek eerrol ontslig Terleend als kapt btj de dieostdoende Schutterij niet Tergunniug om de noitorm der scbntterg met de ondencheidingteekenen aan zgn rang rerbanden te blgven dragen De storm ran Zondag kostte aan W t d H te Wsddingsreen bgna hot leTen Hjj werd n I getroffen door oen neerrallend tnk schoorsteen In bewusteloozen toestand word hg aan een geneeskundige toerertroowd Oolakkig bleek dat de bekomen wonde niet doodelgk ww Door den storm nn Zondag 24 Maart ge raakte hot kind an den hoor V L Ie WaddingSTOon te water Een te Isat komende kerkganger had het genoegen de kleine uit het water te redden Hot nienwe gemeontohnis to Berg Ambachl is nog wel niet Toltooid maar toch reeds in gebruik gsnomon Hot is een zoowel in ais uitwendig zeer net gobonw Weder hoeft een ooioTaronpaar het nest op het Kerkdak Ie Bsrg Ambacht betrokken Dit waa m de laatste jaren niet gebeurd Hot bekende bnilongoed Eridegeost bg Leiden zal Terkiieht worden De bezitting was eigendom der familie Geiers Tan EudegBost de eigenaar berindt zich thans in ludiS Het bnis zal roor afbraak worden gereild do boomen zullen gerooid worden en tenzg er een kooper mocht opdagen Toor het geheelo bniiengoed zal oen dor fraaiste wandelingen om Leiden Tordwgueu om plaats te maken TOor weiland Het iDagbl tan Zuid H f deelt mode dat da Minister Sprenger ran jk in beginsel be sloten heeft tot de conrersie Tsn 350 millioen gulden 3 pCt oblig der Staatsschuld 3 pGt s fonda De man die te Zeist zich door een pistoolschot Torwondde en in het ziekenhuis te Utrecht werd Terpleegd heeft gisteren die inrichting Terlaten om zich in arrest te begeren f FEUILLETON TERïïGGEROEPEir DOOB HDQH CON WAT Og soadt m b rypan indien g eveDals ik mundenlaog in de gerangenii op uw ronoit bad liit 8 8Q wtohtBD AU gij geuten had ia eene cel tonder obt xonder looht zonder ruimte om u te bevageD Indien gjj gevangeneu naast u kadt hoDreo krigicbrn in hnnne krankzinnigbeid kranktinDigbuid alt Uft gevolg Tan banne eencame opsluiting ea tlcobte beban deling Indien gy ook eiken morgen bfj uw ontwaken tot a leWcD ge badt v ïór het avond wordt tal ik ook zot krankzinnig z n Indien men u door koude honger eo stokslagen bad willen dwingen nif Trienden te vrrraden Indien men u in snik Moen loettaad gebracht bad dat u de dood wel kom zou gaweeat zyn dan mjjnbeiir Vaugban zoadt n met rerlangen hebben uilgezien naar da liefepjke strengheid van Siberië Ik zweer u mgubaic giog bq voort met neer vuor en becieliog dan bij tot nog toe had too tono gespreid dat indien de beeofaaalde natïeen van Europa maar een tiende godeelte wisten van de afgnjselgkbeden eener Russi ohe gerangenis sij zouden zeggen fscbuldtg of ntrit mn ensohelijk weaen mag op die wjjze gekweld mndanl en om den wil derganscbementcbbeid zou dM t di Tlotkwaardig gonrememént Tan deo aucl De eerewucht welke de Koniuginnen bg haar bezoek Tan Maastricht aldaar zal geleiden zal bestaan uit de heeroe A Bonhomme kommandaot P Regont soon loooderkom mandant J Hnstini Robertio 2e onderkom mandant jhr Baya van Beerenbroek zoon raandoldrager G Becker G Bonhomme A nnfrasoe E l amooceau Ed Franqsinet L Uoebrechts E Huitini K Uouba P C Hueugen Th Jaussea S Joliogor C Marres Ern Kegout P Uegout L Kegout A Hogout mr A Ssrotberg en mr Vos ds Wael De commissie Toor het aanbrengen ran veraierio eu in do atad heeft bealoten tot het oprichten fan drie oerepoorten on wel oeno oomiddeltgk roor den orerweg waar de gemeente Maaatriolit begint de andere aan het begin der Maasbrug te Wgk en de derde in het begin der Boschstraat aan do zgde der Groote Harkt De eerepoort aan de Maaabrig zal Toorstellen do daar gestaan hebbende en in 1828 afgebroken lood die aan béide zgden mot poorten kon gealoleo worden Op eene der poorten was een torent in brikken en zandsteen opgetrokken van een Treemden bonwtrant Van de eerepoorten zal dis op de Boschstraat do grootste worden Te Venloo bestaat bet plan om op den arond ran den dag waarop aan die gemeente de eer ran een bezoek der koninginnen te beurt Talt niet aliepn het stadhuis maar de gebeele stad te illumioeoren Ook ia men roornemens te dezer gelegenheid op de Markt een grooten en prachligen eereboog op te richten De Hooge Baad rerwierp gisteren de raasatie beroepon ran eeo koopmae te Amaterdam tot 3 maanden geraogeoisstraf Teroordeeld wegens het ter Torspreidiog in TOorraad bobben van Zfdekwetseude afbeeldingen in vliegende blaadjes den geweien klerk ton kantore tbii den oolVBDger van registratie en aocceaaie te Meeraen Totoordeeld wegens ralaohbeid in eene authentieke akte en Torduisteriog tot 3 jaar gevangeliisatraf In zake do onlangs rermeide Tordering tan eene Torzekeringmaatachappij tegen eenacbipper Tan Leiden op Rotterdam tot fchadevorgoediog heefi hot Kerlchtshof te a Grarenhago giateren met rernieSiging ran het Tonnia der Haagache rochlbank besliat dat hoewel de schipper niet peraoonigk do goederen die terongelokten heeft Torioerd hg och terecht krachtens art 91 Wetb t Kooph als sobip bodem uiiwiescben Doch twintig janr iu demynenP Krisgeeuehoop om te ontsnapper yVVaar sou ik been F Kyk eens op de kaart waar Nertohinft ligt Zoo ik at ontsnapte moest ik rondzwerren in t gebergte tot ik van gebrek omkwam of totdat de wilde stammen m doodsloegen Neen mijnheer Vaugban ontsnappingen t it Siberië komen alleen Tonr in romans Dus elavenwerk doen tot de dood n rerloit vl t hoop ik niet k bea in d é gelop enheid gaweest goed peiuformeerd te wordeli omtrent da f eroordeelden ia Sibenë en om u de waarheid te zeggen ergerde ik my toen eenigszios o er de verkeerde opinie die daaiomtrent algemeen heerscht Ik heb nu alle hoop dst mgne informaties mij de waarheid hebben leeren kennen Dus ie d behandeling dan zoo sleokt niet Zjj ia alles behalve genoegelyk dewyl men alt d overgeleverd ie aan da genade n den een of anderen kleinen tiran Zonder twyfol ial ik een paar jaar io de mijnen moeien werken maar als ik dim tyd doorkom dat ook zeer wel mogetgk is van niet dan zal ik misaohien genade vinden in de oogen van den maohthebbendü en verder van i t werk ontslagen worden Missofaten zelfs zal mep mij toestaan mg in eene stad te vestigen en mijn eigen brood te verdienen Ik heb alle hoop dat mgne kennis in miin vak my van veel nut zal zijn dokters zijn aohaars in Aziatiaoh Roalaod Ufw weinig hij t ook verdiende bielp mgn hart het ham wensohen maar als ik hem aanzat iraa ik zeker dat er weinig kans bestond voor hev om het werk ia d mynra ook ma r Uu nkel jaar uit te UoBden fÊlm p Tertoerdor in raimercn zin ia aangoaprokan De ordering is mitsdien ontTankeljjk Tsrklaard en gegrond berondan ook toegewazon Omtrent het getoigen rerboor orer do a Elbe aramp Ternemen g nog het Tolgeude De lichtmatrooa Liebert legt dat hg orertnigd is dat de rreemde stoomboot die do aSIhea aaLgerareo heeft zgn koers niet reranderd beeft om de aauTaring te ontgaan tilj raoeui dat de aCrathiei de Elbe r r da ramp niet gezien heeft Eindelijk Torklaart deze getuige nog dat de ofScier tot de rreemde stoomboot Cratbie geroepen heeft aWaar wilt gg toch eigooiyk hoen Volgens g tuigenis ran don loods Greenham waren alle sobottso gesloten en was dit door een officier aan den kapitein gerapporteerd Zooala wjj reeda meldden beweert deae loods dat de orde en tucht aan boord uitnemend waa de derde offirier moet bofoudien ook aan hem gsiegd hebben dat allo waterdicht aohotten bohoorlgk gaoloten waren Terwyl uit de torklanng ran juffrouw Backer alweer bigkt dat officieren en equipage ban plicht hebben gedaan gaat de pasaagior Sehlegel miuder ver in zgn bewondering roor de orde aan boord en zegt aloobta Ik kan niet zeggen dat er groote rerwarjring of een paniek geheerscht heeft De Haagsohe correspondent Tan de Arohsmsche Ct ochryft Aan het Nedorlandaohe Bof heeft altoos eene groote znioigbeid op het poot an don tijd geheerscht die ook na den dood Tan Willem 111 in het oog gehouden schgnt te zjJD Dit laatste maak ik op uit het bericht Tsn den dezer dagen ten Hors gehouden tkanstaroodfl zooals de hoflakoi die het bericht aan do dagbladen bracht de receptie schgnt gedoopt te hebben en waar esn Amatordamsch profeasor en Mn Nodorlandach oorelliat de gaaten aeen korten tydc hebben bezig gehouden met de roordraoht van atukkon Als men echter in aanmerking noemt dst de professor de hooggeplaatste hoorders orer bet Boedhiame onderhield maakt deze bepaling Tan tgd een eenisgazina Troemden indruk en gaat men allicht Tragen of een ander onderwerp ziah niet b r naar de korte spanne tyda zou goToegd hebben Ik zal niemand met opzet laag taxeeren eo kan dat allerminat ten opzichte ran do gaaten die geineenigk de aoirées ten Hore bewonen maar allen beoordeolende near mg zelf durf ik wel wedden dat de hoordera de traditioneele tien minoten Da deur ging open en de kapitein slak het booCd naar binnen H werd ongeduldig Ik had geen reden om bet gesprek nog te willen rekken ik zeide hen das dat ik zoo aanstonds gereed waa Hy knikte met het hoofd en ging weg Als er nog iets is dat ik voor u doen kan dan leg bet mg xetde Oeoeri Mieta meer ja tooh nog 66a ding Maoari die booswicht zal vroeg of laat ook wel zgn verdiende loon krygen evenals ik Als dat gebeurt vilt g j dan traohten bet mijtadofU weien Het zal nietgemakkelyk gaan en ik heb geen reoht om die gunsi te rragOQ naar gij hebt er ook belang bg en gy zuüdt het my miaiehieii kunnen doen eten Als ik dan niet reeds dood ben zal het my goed doen Zonder op het antwoord te wachten ging hg haas tig naar dr deur en met den schil iwacht naastfich werd hij we braeht naar de gevBDgenis Ik ging mede Toen bet zware alc open gedraaid werd z e hfj vVaarwel mgnheer Vaughan als ik Iets lagen u misdreven heb vraag ik u vergiffenis V tallen elkan dor nimmer weerzien Voor zoover mg betreft veiveef ik a gaarne H j talmde nog e i oi enblik en aUk toen zijne nehterhand uit De deur o P ® drom Tan akelige guziehten zien Ik kon het gemompel van nieuwsgierigheid en verwondering booten Ik ving den stank op van dien vuilon boop mensehen Ëu onder dat volk i op die plaats was ren man van opvoeding beaebaving en verfijnden smaak oemd zyu laatste lavensdagen t IglaD Het waae nontzetlende atrafl ooh wn vi ir lr idieade To Mj Iw TOorM lieTer gewjjd haddon gezien aan oen aadar onderwerp desnoods ook uit bet iiinfiieiil Told ran de theologie alk spreek Tan de traditioneele tiaa mia9 ten omdat dit de gewone termjjn was in het bofloTen oor Torschitlende zaken Taatgasteld Vóór bot tweede hnweljjk Tan Willem III toen de Koning dikwgla in de niterate onge selligbeid in eenzaamheid een zoo te zeggen geïmprOTiseerd middagmaal gebrnikte word daarroor niet meer tjjd beschikbaar geatald en binnen diezelfde grenzen werd do wolaprakendhoid beperkt fan den bofprediker die in de Groote Kerk te Delft eene rede moest honden bg de begnilenia ran de loten raa du ouden Oranjesiam üet moet aao domfoé Koetareld wel eens moeiljjk goTalIen sijn dat aanpaaeon van alle ororlsden Prinsen aan dezelfde tgdmaat eene soort lan zinoobealdlg toespeling op de èlykmakiag door dan dood De bebeerende ronnoot Tan de Oonmanditaire Bankiereenigiug Van So en Go ta a Usge beeft namena een finaneiasle eombinatie bg den Minister Tan Waterstaat concessie asngsTraagd foor het leggen Tan een lokaal spool wsg fan Schafoningen naar daa Hoek fan Holland in Terbindiag met het stations emplacement en oen oTantiiael door bet Rjjk aan te loggen Ttnohtbafaa aUaar net da soodigs loa en laadiari htiB a Da oatworpan Iga is 18 kilometer BoöiaaaBl bij de Dniosiraat te Scbefeaingan loopt sjj langs den dniuToet ook in het behing der defensie en met aansloitiag aaa da hadplaaisLooidoinen Hat Handelsblad Tan Antvfsrpoai geaftbjj zijn nummer nn 22 Haart als bgeoegsal sea fucaimilj fan hol earals nummer ran 4it blad dat den 3en December 1844 rerMfaeen Hot a Uaodelsblad a werd rgftig jaar geleden roor eigen rekening opgericht door de aitgefors de hoeren J P ran Dieren t Co en hsi ft zich in if fjjflig jaren ran zijn bestaan teer uitgebreid Oorspronkeljik was het een Vlaamaeb kntboliek blad en nooit is het oatronw gewordeu aan sgne beginselen Zoo is hot geworden wat het nu is hot blad dar Vlamingen en der katholieken niet slleoa M do profineie Antwerpen naar in geheel Vlaamsoh Belgie d D wordt op i Tolgtnd wgie een loopje geaooMn OHtt In t N formahelgke bet Botlerdamsche braudblaseüweian Rottardam hoeft nog oen ouderwotseb ingarichte brandweer misschien wel kranig optre tond op dien drMtpel ttiet uitgestrekte band voelde ik dat Ue man as een moordenaar in dan volstea sin des woorda Hoe geroerd ik ook waa door zyn lot Ik kon niet van mg verkrijgen z ne band te vatten Mijne weigering moge hem gegriefd bebben n r ik kon hrt niet doM Hjj zag dat ik daer niet toe komen wilde Ben Use van sghaamte kwam over z n gvleat HD bo ml keenle lieb om De soldaat vatte hem ruv b l den ara en duwde hem naar binnen Toen keerde hy zich nog eeni om o zijne oogeo ontmoetten de m ne met nene uitdrukking die mg dagen achtereen bijbleef Op dat oogeubtik viel de zware daur dieht en ooItroK hem voor aligd aan myn gezioht Ik ging weg in aese droefgoeitige stemming miseoblan uit leedmeien dat ik zijn tcbande eu zgn smart had verzivaard Ik giof naar mgn dienst vaardigen vriend den kapitein en b beloofde mg op syn woord van eer dat het geDl hetwelk ik in zgne banden zou achterlaten voor den gevangene ten behoeve van deien zou worden beateed Ik gaf hem daarop een aanzienlijke aom en bebaUe hoop dat althans een gedeelte daarvan tfjee beateaning berdkte Daarna zocht ik mynen tolk op en bestelde pearden om terstond Ie vertrekken De tnracut liat ik xo middels naar buiten brengen ik wilde zonder verder toeven torugkeet n naar Engeland en naar FftuliBel Binnen een half uur waa alles gereed Ivan en Ik stapten in da jemeohik klapte met de zweep de paarden trokken springend aan dd bellen klingelden vraolyk en voort gingea i e indedaiaterma op de tong reis die weer oderden bij honderden nrea guai ton tellen rin nM VA