Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1895

8186 38170 10 474 76369 53 67715 77 83949 8488 89tl5 68 367 64571 36 46630 15 ii Hiarvuaob t Unigts lol een bedrag van Uitgeg Spaarbaokb Bed derSpearbaakinl Spaarbankbet Itn postpakketten 83789 De Spaarbank van het Departement Gouda der Uaatschappij tot Nut van t Algemeen ontving t 196707 1 en gaf terug 100638 96 hel aantal uieawe boekjes bedroeg 314 De bulpb ink verleende 60 voorschotten tot eea lesamenlqk budraj van 7670 Ovenieht van t telograSsoh verkeer aan het Eijkakantoor Tanoudeu Ontvangen V E K s L A ca Tao de Kamer raa Koopbaadel en Fabrieken te Gouda over den toestand tu Hendel Ny erheid en Scheepvaart in 1894 Vervolg Vergelqlceod overzicht vaa de bewegiag in de venviueliiiftikaB van bet Correspondeclachsp Ie klaaie te Qoada van de Nederlandiche Bank B O E K J AA B f 189 000 86 000 6 600 8 6 000 45 180 16 180 65 460 684 000 381 000 4 808 000 883 000 668 000 WlDterdleost 1 894 95 11 01 Aan evaDgeo 1 October TUd vaa Greeowicb Directe Spoorwcperblndlng met GOUDA ODDA XOTTIKDIH 18 18 18 51 1 94 18 58 f 1 05 l li 19 88 1 81 1 44 H O T T 11 D iM e O P D A 10 7 47 18 08 18 40 8 18 8 48 8 10 4 08 4 40 DEN HAAS OOUUA sHage 6 48 7 80 7 48 8J0 9 98 9 4610 1911 8819 161 88 8 15 8 M 8 48 4 18 4 48 8 17 7 8 05 MVooi 5 64 10 18 1 44 4 48 7 01 N dL d6 59 1 4 f f e 7 11 Z Zegw 05 lO iO 1 e 7 0 9 11 Bl Kr 6 l4 I 10 86 9 04 i f 7 86 Zav M 6 18 1 1 09 5 09 7 81 10 Gouda 6 30 7 508 18 9 5810 1610 69 19 0818 45 8 80 8 46 8 15 4 18 4 48 5 80 8 47 7 49 8 88 lO IO S T1 1 C a T e O D D A Utrecht 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 8 80 8 684 48 5 80 6 88 8 09 8 508 89 10 MWoerden 6 68 8 11 10 16 11 50 19 88 8 48 4 16 5 47 8 119 84 10 UüudeWBler 7 07 8 19 10 84 4 84 9 10 Ooida 7 90 8 88 9 84 10 87 18 06 1 99 8 50 4 87 8 90 7 08 8 41 9 88 ll tT AMITIIOA li 0 CDA iKataidaMWs 8 50 8 15 9 58 11 85 11 80 S ii 4 81 4J8 MO ItM Oolula 7J0 9 04 10 44 18 16 l 48 s i tll 58 a 1 Ookda 7 80 5 88 8 09 9 8710 48 18 1118 8118 541 87 8 56 4 45 6 17 5 59 7 18 8 89 9 37 11 05 11 18 11 01 1 06 UI 11 10 1 17 f l 8 iTootb 8 07 81 08 11 88 1 88 iHan 8 18 9 18 H 10 07 11 87 18 41 19 11 1 86 1 57 4 86 aOI DA UTKÏCHT 1 85 6 401 88 8 09 8 81 10 0610 19 10 55 18 48 8 88 9 618 18 4 47 5 88 6 67 7 45 8 88 10 148 8 6 54 HM 5 58 7 08 8 18 10 80 11 17 8 48 8 07 5 08 5 46 6 17 8 07 8 85 10 86 i 18 7 98 8 88 8 41 8 10 51 11 45 1 80 8 8 8 88 8 50 5 89 6 816 86 8 86 9 1110 88 SOV UA AI18T 10 06 10 85 8 10 58 18 19 1 4aiid in cU on da gerun niur rff aatiek n ban orgaoiaatie AU raeo de Maamtad meC MO betoelt rereert op een tijditip dat r braad aitbarat wordk de Treemdeliog gewnud aao het myaterieoa eo itnpoannt optrekken ran de brandveer der moderne hoofdatadpn naar MO onbekend do getruff a door een vreemd lawaai een f i geloop en een gedraaf dat hem bet hart doet raathouden orer da mogelgkhcid tao welalagen van zulk een pogen tot breadblBiicbea maar ala hij dan den folgenden dag ia de plaaUelgke bladen troDW vermeld vindt welke apnitea wel de gelukkige winnen van de by zutka gel gf oheden ta behalen Ie 2e of 3e premiëo waren en hoe de verdienatelgko beeren brandmeeataren van deze gclakkige apoiten beeten ten minite voor zoover B eo W hunne namen weten want er ataan dikwyia titteltjea dan krggt bg toch het ger uitstel lend gevcel dat ar kranig gewerkt moet vyn t Ia blgkbnar het loflyk atreTen naar volmaaktheid dat het korpB brandmeMtera indertgd deed bealuiteo t cb oog te onderzoeken of en wat er aan deze organisatie te verbeteren viel De zaak werd commiaaoriaalc gemaakt hetgeen een goed begin wa t en met het nu veracheLeu rapport zal deze eommiaaie zeker niet weinig per in leggen by den brandweerdienst Zy wil namelyk het aantal brand en brandupuitmaeatara behouden Ja bet telfa uitbreiden en zö wil nan de functie een mooi onderscheid iugateeken verbinden beataande in een geklearden atok By deze ingrypende verbeteringen wil men dan waartyli ook nog het bnndatarm wyzigeu en het bloacbmaterieel Tereeovoodigen Dia wyziging van het brandalarm ia voor beo die andere toeataoden kennen wet van belang eenigazina nader te leeren keoueo De eommiaaie behoudt haar alarm voor uitalaande branden ja dan moet er zelfa adadelykff gealarmeerd worden Nu zijn er echter ook andere dan uitalaande branden bïnnenbraoden byv die mi Bcbien wel hevig uitaiasnd kunnen worden maar toch zachttinniger beginnen Daaraan zal het alarm geërenredigd zyn Een politie agant ter plaatae brengt drie atooten op den hoorn ta voorachyn de brandweer weet dan wel at dat beteekent Na dit brand weer motief treedt de agent het buia van den binnenbrand atoutraoedig binnen om te trachten den brand met eigen middelen t 100 ataat er zonder nadere vnrmelding of by de metbode van Gulliver mag o moet volgen te blufleohen io afwachting van de komlt van het fnngeerend hoofd der brandweer die aladan kan bepalen of t noodig ia verder te alarmeeren Men mag hopen dat de binnenbranden iu Rotterdam den zelfbluanchenien agent on den wikkeoden en wegenden boofdman c altgd levend inllen laten te vooraubi n komen Omtrent het bezoek van generaal Booth aan de hüofdatad deelt men4het volgeode mede Uy zal ontvangen worden door lettert ik alle rangen en atanden van het Nederlnnüacbf volk Na te 12 23 aan het Centraal alation te zyn aangekomen aal hg met da vooroanmBte ofiBcieren rijden naar bet Paleïa roor Volkarlyt WMur eene vrije mnaltyd zat worden gf even aan 500 van de armaten onder de armen van de hoofdatad de armen zullen zctodoende bet voorrecht hebben hun Apoatel deie naam werd den Oeneraal in Amerika gfgeven bet eerat te begroeten Hg zal niei in gebreke bigven ben daarbg toe te apreken 7 8T 7 88 7 89 7 46 7 55 6 10 8 40 8 4 8 54 9 01 9 10 6 09 11 6 91 6 8 6 35 nda Ksoidnakt KiMirtrkark 0 imU Boitetdu 9 18 7 85 8 5 10 8 18 1 86 1 88 Oipdl iniawarkvk MMrdnekt 1 4i SODDA In M 7 48 8 47 BlKr J 47 I JefW 7 58 5 H d L d 8 08 Ondi Ovdtw Wo dm DmakI 8 91 l l Gooda iwlwdMi Hf 1M Dan zal een bgeenkomat ala nooit voorkwam in de geachiedenia van bet Leg r dea HeiU in Nederland gehouden worden in bet aÜinna Carré Het Leger dea Hfilac rgn eigdu olk zhI hem daar begroeten eo 400 perionen al de verachtllende takken van de werktaamhedeu van het Leger vertegenwoordigende met hunne motto a en keuteekent ti in Nitionale en bijzondere klefderdracht zullen TOor den Oeneraal defileeren Hier ia een goede gelegenheid voor ben dia het L erdea Heila nog uie kennen om te zien wat bet Leger doet en doen kan voor het volk in Nederland De meeting io den Park Sehonwhorgtdea vonda hI niet minder beUngryk zgn dan die in Oircna Carréi maar totb een geheel vrraebitlcnd karakter dmiien Het kLetfer dea Beila en de locialp quaeitie zal danr beaproken worden iloor Keoeraal Booth lu et no vergadering onder voorzitteracbap van den beer A C Wertbeim terwgl tenige andere ingezetenen van naam beloofd hebben deel te nemen aan eeo regel iogacomité De aanwezigheid vtin al deze beeren op de Mtrade naa t Generaal Booth zal ten duidalykate d en blgken dat hoewel zg miavchien niet in alle opzichten de meeoingeo van dsn Generaal deelen 7 y toch geuoetif met hem aympatbiieeren om in bet openbnar hem hun ateun te verteenen Verder zal Generaal Booth meetinge houden in Fraacatit en in den Parkarbouwborg aldaar ia Caaioo io den Haag de Doelen c te Kotterdam eo TivoH te Utrecht In al deze meeiiuga zat de generaal bela igrgke mededeeliogen doen omtrent zgu laatate rvarin en en overwinningen in de nieuwe wereld ttwyl de toehoordera zullen worden verkwikt en opgebouwd door de eigenaardige bezielende toeeprakeu van den Generaal Het Openbaar Mlniiteria bg deu Hoogen Raad beeft giateran geconcladeerd tot verwerping der caasatieberofpen van den directeur der naamluoze vetinootacliap Rotterdamacfa Nieuwibladc te Rotterdam en deo uitgever van De Wachter te VGrarenhage tegen bonne veroordeeling wegene bet opzettelgk inbreuk maken op eena andera antenrarecht Uitapraak 22 April Men meldt uit Amsterdam Het ia onder de menbelmakeragezellen tot een werkataking gekomen Zy vragen afschaffiog van atukwerk 4 cent per uur mé r een maiimum arbeiilalgd van 10 uur per dag botaling van overwerk met 50 pet verbooging en voor ten hougate 2 nur er dag en afschaffing van naclit en Zondagsarbeid De patrooua hebben K egd in die eischen niet te kunnen treden uithoofde van de zware concurreotie welke de meubellabrikanten in de provincinAteden hun aandoen Daarom bieden zg eene verhoogiog van 2 cent per uur aan onder voorwaarde echter dat zoo niet op 1 Juni a f over het gansche land die verhooging zal zyn toegestaan ook te Amaterdam weder de oude Iponatandaard zal intreden Ter beapreking van dit aanbod hunner patrooua kwamen de meubelmakeragezollen Zondng in D Geelvinkc bgeen Zy verwierpen dit aanbod ui aaode van de meenfagdat z H Amsterdam slechts vóórgaat de overige ateden van zelf zullen volgen Zij gelooven dat het publiek zouder morren leta meer voor het fabrikaat zal betalen en houden vooral vaat aan hun eiach van af cbaffing van atukwerk Ten laatate werd by hoofdelyke atemming besloten Maaudag bet werk neder te leggen zoo de patroons weigcracbtig bigven De werkatakende meobelmakera brachten den dog van ttiateren met veri aderen en Vandelen door Aan die wandeling welke aan orde uirtn te wenachen litt ntimen ongeveer 400 mau deel De omvang der i takiog is wellicht bet be t af te meten naar gegevens ala dit ilat Tan de 80 werklieden in dienwt der Hrma Janssen Zoon aiecbts 2 giat reu aan de arbeid zgn gehlt vt n De gezellen zullen trachten heden eene 0Qferentie met de patrooua te belt ggen D Deutsche Wochenz itung n den Niederlanden behelst een artikel van deo beer HaoB Bernicka dat ala antwoord moet dienen aan de redactie van de te Esaen verschgnende aNeneaten Nachricbten in welk laatate blad een artikel ia vefacbenen dat gericht was tegen de HollanderSf diemtt zeken minachting neerzien op alUs wat Duiisch ia 10 46 18 98 8 45 11 05 8 10 55 U Oi 11 09 11 16 11 95 9 51 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 lO U 8 18 niA 8 07 DEN 9 49 9 58 4 67 5 08 6 11 6 16 6 88 6 81 5 80 86 6 85 6 65 6 41 7 48 10 10 10 1611 8811 48 H 7 48 8 48 10 14 11 11 8 81 6 88 t51 4 47 40 5 45 8 85 De heer Bernieke wil wgzen op het gevaar dat den Dniiarhen naam in den vreemde dreigt van aommige landslieden die door oneerlijke en acbandflgke middelen in hnn onderhoud voorzien Vete Duitaobera in het buitenland zoo schryft hg taan he laas op bet punt te de moral eeren wanneer niet met gestrengheid en met scherpe messen da rotte deelen worden uitgeaneden De beer Bernick it b 1 verder lo t geheel niet met de Neue8 en Nachri hten eens dat het den Duifocbera in ons land lastig wordt gemaakt Ala Duitschar die tbana ongoveer aabt jaren te Rotterdam woont en de tevenaomatandigheden van de armere klassen iu t bgzonder goed heeft Ifereii kennen durft hg iu tegen Ntelljng van de N ueaten Nacbrichten beweren dat ieder het aan zich zelf heeft te wyteo wanneer een Hbllander hem te na komt De Hollanders zelf overigens atyfenterogboudvnd hebben eeoe zekere voorliefde voor allea wat uit den vreemde komt en dientengevolge kumt men ook den Duitschera byna overal met voorkomendheid tegemoet en vooral de onbemiddelde Duitschera hebben in t geheel geen reden ich over de Hollandera te beklagen en liet srhfidwoord vuile Mof ff of vnile Moffin waarover de hrgver in de Nenestun Nuchrichten £ icb beklaagt komt onder arbeidere nlechta hoi t zelden voor en ook alleen dan aU beide piirtijen te diep in t glsaaje hebben gekeken tOverigfct ksu ik nia liberaal denkende Duitacher Hcbrylt de he r Bernieke het den Hollander niet ftwalgk nemen als hy zekere Duitschera miodtr goed gezind ia want wat we hier van Doitschers van de geringe klasse aantreften ii waarïgk niet geschikt om het aanzien van de Duiische natie te verhoogen Bankbiljetten ingevoerd k l 1000 800 f 568 000 f 8 000 800 8 000 100 119 500 180 600 0 40 86 78 500 48 400 86 600 156 600 f Baqkbiljetten uitgevoerd k f 1000 800 t 800 100 f 816 000 19 800 16 800 76 000 110 000 r 60 f 40 85 75 000 69 000 199 000 nihil f 866 000 69 000 56 000 Specie ingevoerd Specie uitgevoerd Zilver Muntbiljetten a f 10 1 60 Bankbi etten teg bankbiljetten verwiieeld apeoie Specie tegen bankbiljetten ingeiviiseld Uit vorenitaaode oyfera blykt dat de handel ia Gouda nog steeds vooruitKaal vooral wanneer wordt gelet op de beiaugrgke uitvoer van Zilvergeld of wat daarmee is golykgesteld Zilver werd weder niet door ons ingevoerd daarentegen uitgevoerd f 363 310 of een bedrag van f 48 000 neer dan in het vorige boekjaar Die specie komt dus b kleine hoeveelheden ongeveer I 7000 per week onie gemeente binnen en vindt lijn weg door de wioheliers naar ons oorreapondeotsohap V j meonen hiermede voldoende te kunnen censtatoeren dat Qouda als marktplaats nog eeer gerflld is Statialisohe opgaven van het Postkantoor over 1894 vergeleken met die over 1893 1898 8887 1894 866178 1610 1409 4 10 11 50 18 80 Ontr gefrank brieven ongefranJi 4 60 5 84 6 5 r io 4 57 6 08 5 04 6 10 ff 5 11 6 17 ff 5 80 5 48 8 1M 1 46 8 80 8 80 MB 1 55 e a 8 08 e 9 09 ff ff 9 15 8 48 S IO 4 08 Bgna alle gemeene bierboizen in de groote ateden waarin mrisjes bedienen vnor de lie derlgkate taal gehoord wordt waar sedelooabeid en ootncht heerAcfaen worden door Daitachers geëxploiteerd Tegenover znlke personen ia het woord vuile Mof wol op i gn plaata Wanneer men b ivendien bedenkt dat de Hollandera vael van het achaim van vreemde natiën te Igden hebben en meu daarbg io aanmerking neemt dat de meeatd vreemdeltogea in Holland Duitachers zgn dan ia het licht te begrgpeo dat ram hier met den naam Mof atlea aanduidt wat niet Hollander ia Het gewone volk spreekt zelfs van Dnit ache eo Fransche Mofc wat den heer Bernieke wel het beste bewga voor yne bewerinK toeacbgot Mgne persoonlgke ervaring zoo eindigt de heer B ia dat iedereen bier het zich zelf beeft te wyten a s hg in onaangenaamgeden geraakt Doch ala men zich geroepen gevoelt do gaatvryheid der hollandera daarmede te beaotwoordi o dat men de Doit che nation liteii meent bo te houden door herbergen met meiajea of vatache spelers op te richten of ook wat Baar al te dikwgls geschiedt gouvernantes eu andere meisjes door listig opgestelde ad ertentiën naar Bolland ta lokken om dan deze ongelukkigen san de laagste aanvallen bloot te ste len dan is bet mijna oprecht geuite meaning dat de uitdrukking vuile Mof niet te vaak gebruikt kan vordeo Dronkenschap Te Beuningen zgn twee minnen die beschonken waren in de Zuid Wi lemavaart geloopeo Zg verdronken beiden Ken hunner laat een weduwe met acht kinderen na 18 3 18M f 469 000 89 400 88 500 180 600 188 600 916 000 874 800 I 866 000 f 6O 60O 56i 6 0 oihil 889 000 83 810 1 000 S S 310 4 898 690 868 500 714 810 7983 8856 1194261 63 87585 840808 1081 784737 7893 48469 09 898746 79t 889489 09 19384 130861 38 8416 078 103946H 9 40496 8S5 7S 1168 686741 9 44iS9 69l 819486 S1I 345076 54 16768 149788 17 H saDKcteek H d H met aaageg waarde tot een bedrag van Ootv dieDsibrievflu K enkele briefkrt f dubbele H ftedrukte stakktD g monatera of atalen raa koopwaren Debiet van poitsegela VerEonden poatwissela tot een bedrag van Uitbetaalde postwisaeli tot een bedrag van Ter iavordering oat vsagen kwitaotiën tot een bedrag van 8 48 9 40 11 08 11 10 e 9 47 e V e 9 54 10 01 e f 9 08 10 10 IIJO 11 1 4 45 5 81 7 0 8 1 1 4 51 e 7 17 MO 5 08 V r i M 5 09 e 7 81 5 15 5 51 7 87 8 U 10 N Br werden venenden Ontvangen eo afgeleverd Opgen en verder geseind Totaal 98188 97944 telegr Het telofoonkanioor te VVaddiniveen bad van 1 Januari tot ultimo Augustus AaBgenomao en ovargeseind 487 telegr Ontvaogun en afgeleverd 606 Totaal 948 telegr Met iuiraog 1 September 189t werd het kantoor la Waddiniveen een vereenigd post en tolegraafkabtoor Uet talcfoonkgntuor te Zevenhuixen bohandolje in 1894 1893 1894 Voraondcn 143 990 telegr Ontvangen 1 156 Totaal Totaal 848 I 376 telegr Het telefoonkantoor te liaaatrecht behandrldo io 1894 18 8 1894 874 258 899 telegr 940 683 639 telegr Da opbrangat van het kaateor mi t iiibsgrip cittr telefoiinkantoren wa ƒ 5022 03 te cii 5108 05 in 1898 Aan tele ramfegeU werd verkocht fOor eea bedrag vnu 67 V tiet gebruik van zegels neemt over liot al dmeen gestadig af Ihor ter atede wonlt i r door ilecttts oeuo firmn gebruik vaii gemaakt lit bet jaar 1893 werden bier met inbegrip der 3 ttdetouDkaiiturfu bebandcld 3S16S telegraiamuii dua iets meer dau ia bet afguloupeu jaar Zeer npoadig ua den aaiivaag dei jaan nam de hear G J O Prii c om redeuen van gezondbeid KiJQ outalag ala lid der Kamer Hij Was geduroiide tal vun jnreo lid geweest en h td de laatite jareu als voorziuer gefungeerd Daar de berr l rmoe du vergnderingeu der Kamer met geregeld meer bywooudo werd hem sobnftetgk da dank der Kamer betuigd voor al hetgeeu b j tn bet belang van faaadol eu uijverhoid bad vorricbt De Kamer brsoht bem di ar oor buide enwenschte bcm volkomen herstel van gezondheid toe Id aya plaats word de heer Jager benoemd tot voorsitter e in pUata van dez c tot plaatavervangend voorzitter do heer J M Noothovea van Ooor Bij da gowouü verkiezingen in Ndvember 1891 geboaden werden herkozen on namen nnd rmaal X ttiiig da hesren C C 11 Prinoe D G van Treamiagen A van Iteedt Dortlaud H Straver eo H Braal on gekuzon in de plaat van dau heer C J 0 Princo de hoor J W Schouten zoodat op 1 Janoari 189S Oe Kamer beatootl uit de Heeren aftreding 1898 II Jager voorzitter J M Noothoven vau ioor plaatsvervangend voorzitter A van Yeeu ea J VV Sohuutun oftruding 189S de ht eren C C H Friaoe 1 O vau VreumiRgoti A van Beedt Dortlaud H Straver en H Btaat beoretarit Mr J Fortugo Druogleever dm lu Juti 1 95 moet aftredcD Omtrent de werkzaamhedvD drr Kaoicr kan worden gemeld Da gegronde klaohti ii ovrr bet stationsompUcemoot deden dii Katufr uitzien naar eene betere velegonhoid tot het laden eo loaion vnu goodoren De Kamer wja van oordeel dat dte beteregelegeabaid langa bet walar vau deo KattenaiDgel kon worden gevoudeo l u verzocht oau deo tUrectuur der Mattisobnppij tot Exploitatie run Staatatpourwegen op bare kosten daartoo de noodige stappenta doen De Maataeheppg kon in dcie vooratellenniet treden en du Kamer vaod geaii aanleiding daarop later torag te komen Op initiatief van de Kamer Ie ï wolle wenddedeie Kaïner üeh tot den Miniater van Butteolandsoha jakeo met bot veraork er bjj de Duitsobe regeering op ma ta willen dringfu dnt de invoer vau varkens nit Nederland wedar werd toegelaten UI Ua Goudsobe Machinala Garentpinnerg vorsoobt onxen ateun op baar request aan den Minister van Waterstaat Handel en N verfaeid over do baar geatelde eischen bg dan invoei van honoep De ajituir oordeelde tequestant s grieven gegrond en wendde aioh in diea xtn tot Z Èx Balteilandscb Overzicht Giiteren maakten leden van bet Hnia van Afgevaardigden het Heereahnis en den Rijkidi hnn opwachting bij prina Biamarck Oe voorsitters hielden toeapraken waarin fij verklaarden dat zj kwiunen ten einde halde te brengen aan de verdiensten van den ood kanielier Prins Biamarck antwoordde dat hy deze aarbewyzen niet bescboowde als een hulde dio gebracht werd aan hem peraoonlyk maar sm dun nitalag zyner politieke bemoeiingen waarvan echter in de eerste plaa de eer aan Iwizer Wübelm I tuekomt Tan ilotie wees Biamarck op den engeu baad die de Onit cbe Boodsrojrateu vereenigt Bbmarck indigdt sijn toespraak met den wattaefa dat da naUooale gedachten Tenali door de vorsten ook door de Landdagen der Bondaataten lal worden geateond loodat de eenheid van bet Doitaehe Ryk meer eo meer r al vrorden beveatigd Met een Hocb voor den keiser besloot Biamarck ayn rede Oe weigering van de meerderheid io den Dnitechen Rgkadag om namena deie vertegenwoordiging Tan bet geheeln Rgk deel te nemen aan de hnide dia prina Biamarck de volgende week ten deel valt ia een hoogst treurig bewya va n de verdeeldheid der gaeaten aan de overegde van den Rgn De nitte van den partystryd moest wel tot het kookpunt zgn geat D wanneer de oneenigheid selfa niet wordt vergeten bg de vereering van een der grootste ataatalieden die het land ooit beeft TOort ebracht De voonitter van den Rgksdag had teker met voordacht in ago vooratel enkel gesproken van Biamarck ala deo laatate der groote mannen die U t de eenheid van bet Duitsche rgk hebben bggedragen t Onder deze leus konden alle goiéde vaderlanders sirh vereenigen Maar noch het Centrom noch de Polen nocb de Welven uocb de aanhangers van Uicbter uocb de sociaaldemocraten wilden op dat oogenblik vergeteu dat Biamarck bon tegenitinder waq geweest en naar hun inaiobt ala minister en rgkskaoaelier een verkeerde staatskoode bad gevolgd Partyp a aes ties lef en aan het nationaal gevoel bet zw jgeo op en niet weinig heeft vermoedeiyk ook menig woord dat de grgze staatsman nog oa cgn gedwongen aftreden deed boorcu tot die vgandige stemni nK bggedragen Toob mag men wol aannemen dat die partgatrgd welke in den Ryksdag bg zulk een gelegenheid niet tot zwggen kon gebracht worden geenazina grooten weerkinutt heeft gevonden onder het Doitacbe volk Veeleer was de keizer de tolk der openbare meening toen bg aan Biamarck telegrapheerde dat het bestuit van dau Büksdag m Igorechte tegenspraak ia met bet gevoelen van alle Duitscbo vorsten en van het gebeele DnitKche volic Enkele partg organen mochten juioben de bezadigde pers veroordeelt eenstemmig bet beiluit der vertegenwoordiging Zelfs werd Zaterdag bet gerucht verspreid dat waaracbgnlgk de Rgksdag zoo ontbondeu wordeo In hoeverre dit gerucht juist is valt moeilgk te beoordeelen dat er iu regeeriogsk ringen een oogeubUk aan gedacht ia volt bgna niet te betwyfeleo Ën wellicbt ware een ontbinding op dit o enblik eeo uitnemend middel om een deel der oppositie uit den Rgksdag te verwgderen De verkiesingeu zouden echter allesbehalve zuiver zgn Niet de Biamarokatemming maar de Umsturz wetc behoort bg nieawe verkiezingen het wachtwoord te vormen De zittiog van tZ Maart zegt de sYoaa Ztg c Kal geen enkele partg zich met vreugde berinneren Niet alleen om wat er tgdenadie zitting gebeurde maar ook om do gevolgen De president van den Rijksdag de beer Von Levetzow ia gevallen met bet vooratel dat aan zgn initiatief te danken was Meu moge de meeniug aanhangen dat de heer Von Levetzow ia de laatste maanden wat vaak de kKabinetsquaeatie heeft gesteld en daardoor getracht heeft invloed te oefenen op de stemming in den Rgksdag het is zeer begrgpelijk dat hg tbans weigert langer den vnorzilterahamer te banteeren Da eerste vicepresident dr Bürcklin zal waarschgolgk zgn voorbeeld vplgea £ n Woensdag zal de Rykadag tot de keoza van een nieuwen president moeten overgaan De Spaansohe koniogin regentea beeft reeds eea besliaaing genoil MBn Ze oleende niet aan de door S aata geatelde voorwaarden te konneu voldoen eu daa beeft ze Caoovas ontbodeu die at heel spoedig pen conaervatief kabinet klaar had De namen der mioi rs zullen we maar niet vermelden genoeg z het dat de Igat compleet is eo de beeren morgen reeds aan de Kamers worden voorgesteld Canovas in alles even vlug bg had trouwens tgd om sicb te prepareeren heeft zgn politiek prt ram reeda medegedeeld Daarnit bigkt dat hg ten eerste een wetaontwerp zal indienen tot wgziging der perswetten en wel om te bepalen dat voortaan pers delicten niet meer door de jury zullen worden behandeld Dan tmX bet Kabinet het beschermend tarief van invoerrechten in 1892 aangenomen handhaven en alle onderhandelingen afbreken die door Sagasta betreffende bet aloiten Tan handelstractaten met andere regeeringen werden gevoerd Verder zal de regeering pogen een schikking te treffen met het Vaticaan en de bisschoppen betreffende da regeling van het ooderwgs En eindelgk vertekert Gaoovaa dat hg krachtig zal optredan tegen de misbroiken die telkens bg het ftaaUbestnur worden ontdekt en eene andere bAoaiag xat aannemen legen de peri en de rèpnldikeinen Sagaata betoonde zich te dezen Michte te zwak maar de conseivatieven zSllen no zg weer aan de regeerieg sgn gokpmeo den journalisten eu republikeinen de tanden laten s ien In cake de kolonie Cnba dit tg ook oog ungestint z bet ministerie voor geen iiktla opofibring te tollen terngdainMn om hm opstand op bet eiland t ODderdrokktn De Japansohe r eerïug beeft haar leedwe sen betuigd over den aanslag die te Simoneeeki tegen dea Cbineeachen gemachtigde LiHnng Cbang ia gepleegd 9 kogel doorboorde d n wang ran dea Chineeschen ataatsman maar overigens ia agn toeatand niet gevaarlgk Op last ran den Mikado werd tei atond een officier van gezondheid naar Li Hung Chang gexonden ten einde hem te ver l n maar fooh is de Japansohe regeering zeer verleen met bet geval want bet is bekend dat ng toen sy zich bereid verklaarde de vredes onderhandalingen te beginnen vof r de riligheid der ChineeKhe ge machtigdan beeft ingestaan Intai chan zetten de Japanners ondanks het b n der onderhandeliogen de krygsver richtingeu vrort Dat da eerste aanval dien de Japansche vloot beproefde tegen Makuog de baven van Ponghau de voornaamate der Peaeadorep mislukte is roeda gemeld Het gelukte d n Japannora een afdeeling mariuiera aan wal te ratten maar de piling om Makung te bezetten ataagde niet DeCbineesche troepen die deze haven verdedigden drATen de Japunners boewei met geringe verliezen terag De Japanners sün echter gelgk in deiten oorlog reeda voldoende ia gebleken niet gewoon zich zoo apctedig te laten ontmoedigen Vermoedelgk zat daarom zeker weldra deaauTal berbaald worden welHeht dan met beter gevolg RECLAME Een Geneesmiddel voor Asthma Dr U ï OHIFFMANN S Middel tegen Asthmu geelt oiiiiiid ttili ke vtrliebting lu df erntitlKSto gevallen eu gt neest waar audtri middelen falen Verkrgi banr hi jk WolfÜ te Qouda ié an fl I W en H 275 348 Staats loterij il KluH Trekking v d Dtnidig 9 Murt No 18 HO 6000 No 14S61 1000 No lOOOl 400 No 4440 800 No IttS liSO en USSt KM Prijien Tan 80 10 3105 SI67 Stol 10 8t 1351T lSa7S la 38 148 SS18 tla 810i llOOi 1M90 U 9S 18S14 U SiSt 01 8188 11084 13689 18e9 18671 997 9880 S0S3 8860 11189 U668 18698 18618 438 3310 6047 8316 11189 136 8 16988 I891t 397 8318 eogo 8383 llïOi 11 89 16761 18911 401 3388 6091 840S 11180 I391 1 781 18913 491 3385 6071 8407 11341 13867 19 84 187118 488 3380 6118 8 14 11368 13797 158 8 18786 470 3681 0178 8481 11380 13801 1 869 18788 484 3691 6187 8688 I 881 13818 16814 188S8 953 88 8 9887 8808 11501 13808 19100 18804 868 nu 6164 8891 11862 18816 19189 19806 901 4031 8408 8887 11884 1881 19111 18838 739 4061 04IIB 8808 11786 13848 19114 19 a8 748 4091 8484 8886 11751 19890 19148 18840 781 4088 9486 8080 11701 19896 19186 l n8t 61 4110 9500 81 8 11771 14001 10494 18088 1051 4111 9617 1188 11814 14051 19464 18188 lots 4133 8 13 8160 11848 14068 10481 11197 1197 4188 064 9374 11881 14115 18488 181 9 1189 4110 8953 330 llOil 14181 19488 18861 141 4868 8741 8468 11043 14179 19498 19498 1431 4818 8779 9489 110 0 14101 19687 19597 1441 4339 881 8601 11088 14117 196 1 18 91 1 90 4340 8 43 8671 11086 14811 19670 19984 1900 4379 900 9833 11104 14195 10599 19861 1938 4113 9869 9887 11111 14188 19860 19688 1869 4418 6971 9987 11119 14403 19799 18780 1814 4485 6979 731 11117 14411 19796 18738 1831 4591 7000 8761 11151 14489 17181 18796 1878 4588 7006 97 6 181 9 14697 171 0 18748 1993 4581 7041 8758 11815 14816 17196 187 0 1988 4703 7084 8784 11384 14811 17480 18895 8108 4784 7118 9887 11878 14830 17497 19879 1191 4817 7117 9994 11988 14885 17478 10007 1373 4848 7187 10018 18478 14 16 17 88 10018 1881 484 7841 li 0 11514 14740 17611 10030 2487 1889 736S10 70 12631 14753 17684 10097 U04 4800 7483 10079 18641 14819 17888 10146 3611 4928 7601 0079 12544 14818 17998 10141 1611 5068 7507 10130 12548 14907 17678 10161 1 16 6078 7611 10141 12911 1 006 17768 10311 1630 118 7624 10101 11668 16013 17761 10386 1679 6115 7538 10318 11881 15038 17609 10483 1677 5141 7565 10878 11785 15147 17828 10486 1579 6160 7581 10406 12798 15174 17898 10601 2 81 168 7613 10488 12894 16192 17917 10503 1918 114 7685 I05 0 11856 16195 18011 10556 1998 6280 7884 10806 11880 16191 18049 10878 1679 5175 7743 10881 18019 1 907 18104 10994 1883 6881 784 1074 13088 1 814 18166 20700 1706 6311 7887 10778 18137 1 401 18100 10716 1746 8S4 7832 10787 18148 1 421 18111 10741 8776 6366 7840 10819 18158 16488 18881 10781 1800 881 7941 10886 18100 18 89 18138 10781 3818 4SS 788 108 6 13898 1 649 18337 108 8968 6588 7988 10886 13388 16614 18886 10814 2991 611 031 10012 18402 1 887 18488 10870 30 8 6701 8108 10884 13499 15 64 11495 10S85 8114 5712 8113 10898 13479 1 975 18 09 10951 311 5798 Slo 10984 1350 BurgerlUiLeD Bt nd GEBOREN 23 Murt GMrtroidi Baroirdina Adriina oodem A J hu Vliet a G H B TU Huet H M wL Antonis Jo k an ad ra A t StrnwiiM m H J an Vnarea OVËRLEDENt 23 ibart J Vc gt SO d 25 Maart J Hmlmk IS m Haute Nottveauté in PARASUL8 Dook inlIaA niet gattalaard wordan ▲ Tsa OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam I KAAtT Vor kii aloikoaei MV Vm 101 101 loiv IM 94 M Vi Vm ie 4 l a 97 109 ioiVm 14 v Via 110 80 mm 100 174 adi lai 0 IM a iia m i n Va w l i l i 149 Ito mm 9 14 loa Ik UI ü 1041 HVi II MV 110 Vt v i lOi X 7 u l00 lai If IMV iiy 10 MV 11 uy uv Va Vi 118 101 V Vs 47 V iJ UVs 104 IMV mm uo M 10IU 1 101 mim Ui m M 41 M ytuiauHD Gait Nad W 8 i i dita dito dflo I dito dila d la IVi Hoasaa OU Ooadl 1991 91 4 iTAUa Inicbry ing 1991 81 8 OoataNa Obl in papier 1889 6 dito in lilTor 1989 t PoanaiL OUig aui tnkol 1 dito dito a tmulCD Ubl Ooal la Saria I dito Oaooaa 1 10 4 dito bij Hotba 1888 4 dito Ui Hope 1898 80 4 dito ia Rood teaa 1918 1 dito dito dito 18 4 8 SruiJl ParpH eehuld 1 91 4 Toaiul Oepr ConT laan 1890 4 Oao leaning aaria D Gae leaoioK aaria C Lmi Ara Kar Beo f obl 1881 UiUCO Obl Buit Sok 1890 9 VlNaiviLA Obl 4 oobap 1811 AHrriauiiM Obligatian 1801 S i KorraaDAH Stad laan 1889 3 NlD N Afi HanilaUr aand Jt aadao Tab Mu Cartifloataa DwiHaataobappi dito Arak llypotbeekb pandbr 4 Uall llu der Vontaul aand aOr Il polbeekb paudbr 4 Nadertauusfiha bank aaad Nad HauilalmaaUck dito N W kPao H p b paBdbr 1 Hotl Hjrpolkwikb pandbr 4 Utr Hjmitkeukb dito 4 UoaTiNa Ooat Hong bank aaad HUIL Hjrpothaakbaok pandb 4 Ahbuka Kquit kypotlt pandb Maiv L O fr Lan oarl Nas Holl U Spoor T Uij aaad HIJ lot Kipl t 8t 8pw aand Nad Ind Bpoorwagm aaad Nad Zuid AMk 8pai aaad 9 dito duo dito 1 81 dito lTUI1 8poor l 1887 19 A Kobl l Zuid lul 8p m l k W obl a PoLm Waraobau Waanae aand 4 imiL Or Buaa 8p T Ut aaad Balliaaba dito aaad Paatawa dito aand vaag Uombr dito aaad ICarak AniaiIA Cent Pao Bp HIJ obl 8 Okie kNorlh W pr C T aaad dito dito Win SL Patar obl 7 Daavar k Uio Ür 8pm oart T a liliooia Oeotral obl in goud 4 Louiai fc Naah illaCert T aai Moxieo N 8pi M j leh p o 6 üiaa Kanaaa t 4 pflt praf aand N Tork Onurio k Weal aaad dito Panaa Ohio oblig 8 Dragon Catif la brp in goud I 8t Paul litoo k Maait obl 7 Ua Pae Hoofdlltn oblig 6 dito dila Una Col la bjrp O OaaaDA Oao 8outk 0ert T aand Vaa O Sallw fc Nar la k d e O Amilflrd On nibua Mi aand Botterd Tramaeg Uaala aaad KlD Blad Amalanlam aand 8 8tad Rollonlam aand 8 BlMla BtadAntwarpanl887 1 i Stad Bruaaal 1889 1 Hoaa Tbeiaa Begullr Oaaelliok 4 OoarnlR Btaatalaaalag 1190 1 K C Coat B Gr 1110 BPAKja 8iad Madrid I 18 8 Var Nbd Ro Htp Bpohl eert 4 WATERGEÏIJDKN ÏE OOÜDA 1896 amorgaDi aarooji Iloog Laag Boos hum Wo Gadag27 Maart 7 07 3 32 7 21 8 9 Pondcrdauï 7 36 4 01 7 5Ï i il Vrijdag 29 8 09 5 12 907 5 Zaterdag 3Ü 8 47 1 31 b U 148 Zondag 81 9 27 S fiS 9 52 6 17 MaandaK I April 10 17 6 42 10 48 7 1 OiiiadaK 2 11 19 7 44 11 40 8Jt SPRINGTU dea 27an Maart a m ADVERTENTIfiW 9J T dia ial ta rordann habkn o Tancbnldigd ign aa da nilataauhap ran glen Mtj de Wad X VAU STSAATBS galiara opgara of batalingan ta doan oor 1 APBIL tan baiu na d a Haar p BODUAMB Juffi an a 28 lUut 18t6