Goudsche Courant, donderdag 28 maart 1895

Wegfens OPHEFFING der ZAAR zal mijn MAÓAZHN van WITTE GOEDEREN en ONDERRLEEDING tot en met DONDERDAG gesloten zijn VRIJDAG 29 MAART begint de FINALE UITVERKOOP k Contant D HOOGENROOM Cz 33ste Jaargang Donderdag 28 Maart 1895 No 6619 fioiiDscHE mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatrt twi 1 5 regeU è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatiruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k g met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN TUDELIJK Apartementen goTraagd met PENSION Toor jonge gehnwde menuhen BrieTen it ónder No 2371 aah het Bureau dezer Courant Kene beachaaide DAME vr Mgt tegen 1 MBI met ALKOOF of KABINETJE Mt BetUening or eeD klein BOVENHUIS Briefen onder lett H aan 8WART8ENBOaO i Adrertentie Bureau Kleiweg E 92 TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 nitgnonderd Zondagi te oonaultearen ran 10 tot i uur Allerwege bekrooud met SereDiploma a Gonden en Zilreren Medaille benereni Eere Diploma Gouden Medaille en Oer ti cate ol Award of the World Hygienic Expoiition Chicago 1693 i het Werddbemffld Dniiven Vorst Bonig Exlracl MELIANTHE vn na UaehinaU Fabriek DE HONIGBLOBMc TA H N van Schalk Co gereetigd te s Oraventiage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe orertreft het i OXHBBBOBPELIJK het b te middel ter wereld hetgeen de vele eo Tenohillende bekroningen getuigt Het renteht en geneeet ONJUIODELIJK de etrensate hoe t en rerouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der HKLIANTHG doet lioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de rele atte ten aan de MKLIANTHE beweaen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genexende eigenschappen op prg worden geeteld De MELIANTHE ia verpakt in flacona van 40 cta 70 cta en 1 met ge bmiksaanwgzing voortien van ons Handelsmerk gedeponeerd a Keohtbank te I örotMtiAi UT VerkrSgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BÜÜMAN Moordrtcht J C RATEL AND Bostoop B T WUK OwUwafr Zeer ITette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden OELËVERD door A BRIiMlNiN en Zn I OFimSE 7EBE00FINe te GOUDA tan overstaan van den Notaris Q C FOBTUUN DBOOOLBEVEB op Woetudag t naart iS9S des morgen te elf uren in het Gebouw der K K Leesvereeniging aan de Westhaven van No 1 HDIS Gouwe wordt niet geveUd No 2 Ken HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Oouda wgk R no 55 Verhuurd by de week voor f 1 25 No 3 Twee HUIZEN WAGENMAKERIJ SCHUUR en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Oouda wgk S no 61 en 62 te samen groot 6 Aren 60 Centiaren Verhuurd bg de week no 61 voor f 1 25 en no 02 voor f 2 No 4 Urie HUIZEN met KOESTALLINO 2 SCHUREN HÜUIBERO ERVEN grooten TUIN en WATERING uitkomende door de laan naast het vorige perceel aan het Draafpad te Oouda wgk S no 64 65 eu 66 te samen groot 20 aren 17 centiaren Verhuurd bg de week no 65 voor f 1 no 66 voor f 0 90 en no 64 met en Stal de Hooiberg en den Tnin zgn terstond te aanvaarden No 5 Een HDIS SCHUUR HOOIBERG en ERVEN naaat het vorige perceel wgk S no 63 te samen groot 11 Aren 91 Centiaren De schuur is terstond te aanvaarden t verdere is verhuurd voor f 1 25 per week Na afzonderlgke veiling en afslag worden de p rceelen no 3 4 en 5 gecombineerd No 6 Een TUIN in de 4e of Baggnenkade te Oouda kadastraal bekend in sectie no 2814 groot 3 Aren 75 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 tot 9 Drie peroeelen best WEILAi D in de Ünde Gouwe te Gouda kadastraal bekend in sectie A no 1183 1193 468 1177 1179 3S3 en 2613 te samengroot 3 BecUren 34 Aren 50 Centiaren Terstond te aanvaarden Na aftonderlgke veiling eu afslag worden de perceelen no 7 tot 9 gecombineerd No 10 Een aangenaam gelegen ERF en TUINTJE aan den Flnweelen Singel te Oouda wgk B no 656 Verhuurd tot 1 Mei 1896 voor i 4 i r week Het Hnis bevat 4 Kamers Keuken Zolder en velerlei gemakken En Vo 11 Ben HUia n BBP t de Xobelatraat aehter den Saam te Oouda Wük O No S 38 Verhuurd btj de week beneden voor 90 eentt en boven voor 80 cents De peroeelen agn de 8 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 3 ure en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te beiichtigen Cosnae fin Bols a o eut w w l iaUTai la vmnl V oiSsssnieoJSs p H J V WANKUM J MELKERT üosthavan Srma Wed P B 14 ffoudo Nadere inlichtingen geeft voornoemde N9Uris FOBTUUN DROOGLEEVEB te Gouda Bijverdienste Zij die geneg en zijn eene flinke bijverdienste te miiken door het waarnemen van een Agentuur zenden hunno brieven onder lett A aan het Amsterdamsch Advertentiebureau 2deVan Swindenstraat 46 Ie étage Amsterdam Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ c iSSoÖHE Is Ip meest Kraclillge en Verslerkeöde KI A WIJi aanbevolen door tal van binnen en buitenlandacbe eneesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flac s k f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIUKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao to m a DoeimatlKe door de nienwste uitvindingen op machinaal gebied nrbeterde hbrleatic en uitaluitond gebruik van fljno en fijnste grondstoflbn garandeerot Jon verbruiker van Btollwerck s Chocolade ec Ca cao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwleuri beantwoordende aan den inhoud dar reap Jitiketten De Firma behaalde 27 Brorets als Hoflevcraacler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Kedaillos oen bew s van uitmuntend fjn fabriluut Keods 1874 schreef de Accademie national de Paria Koua Toua d4oeniona une ll datll d or première claaae en oonelderatloa deTotre exoeUent Ikbrloation de Ohooolat bonbona varies etc etc Stollwsrck brikaat ia rerkrügbaar bij U U Cunfisenrs Banketbakkers onz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJalins Mattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 ECHT op de baadteokeaiaff met rood JoMojw JJberlahnstein oiMcnvitoat victomabron oat nAHMsnm Ovtril verkrijgbaar MaMaehappij tot Exploitatie der Victoria Bron geve sti fd te JtoUertlnm Zuidblaak S mSt l Patent H Stollen ititt ittirt Inuiojn UlBlllCl Du dull mt Uiikillrilini FUmUn Dar grotêe Brfolg dm mm Palmt H atollen amingin hal Aillm rar sAMnms werthloêen Jfachahmtungem gttttm Kêh kuift Mm mun Mts MiharfonH atoUmi iKTMi urn illHcl gHv In mMm OaMssdta M tt tmm tiÊitr Hittl flilt nfmlilmtl ênttliliitl M ZSPnUlltten tui ZntgmiMe Irm mUnmc ftouda Snalpersdnik via A Baimu k Zow ï BINNENLAND GOD DA 27 Maart 1895 TSBOADRaiNG tan din GEMEENTERAAD op Vrgdag deo 29 Maart 1895 i middags 14 ure I Aan de orde Htt Toontel tot verbetering eo reraterking dar waterkeeriogen lauga den IJset taMcheu da Hanepraaiatuifl eo de MallegatsluU Het Tooratel tot het brengen Tan eenige wgiigingeo in de regaling der JMrwedden vao de Ambtenaren ter Secretarie De benoeming van een lid uit het DageIgkaob Bestonr der Gemeente tot Voorzitter der Commiaeie vao Toesicht op het Middelbaar Onderwys De beDoemiüg van een Lid in het Gollegie Tan Caratoren by bet Gjmnanum GtaterenaToad had op de bovenxaal van het Koffiehais De Harmonie eene vei adering plaata van de leden der HoUaodache Maat chappg van Landbouw Aan da orde was eerst het doen van mededelingen door het bestuar alvorens daartoe word overgegaan werd door den Vooriitter de heer J Breebaart Lz eenige waardeerende woordea gewÖd aan de nagedacbtenia van het overleden eete lid Mr van Bergen XJzf bdoom by wiens oi erlgden het beetnar eene deputatie had gesood naar Mevrouw de Wed om baar te eoodoleeren en tevens om op de lykkist een krans te mogen feggen Bg ket bestnor was van Merrouw van Bergen IJzendooro een brief an dankbetuiging ingekomen die werd voorgelezen Altno werden de notnten voorgelezen dio onveranderd werden goedgekeurd Daarop was aan de orde de rekening en Terant woord ing o er 1894 Volgens het reglement was dit onderzoek opgedragen aao eeno comwiasie bestaande uit de hh D Eu ijter en J M Noothoven van Goor Bg monde van den beer D Rnyter werd den penoingmeesttfr holde bracht voor sgn gebonden accaraat beheer De rekening sloot met een b tig saldo Tan f 498 31 makende mrt bet saldo van bK vorig jaar ad f 232 17 een saldo van f 720 49 De Voorzitter dankte de Commissie voor hare moeitevojle taak dankte voorts allen iie in het afgeloopen jaar om de teLtooustelliog te doon lagen zich vele moeiten hadden getroost Op voorstel van den heer Rogter werd besloten den secretaris penningmeester voor sgoe moeitevoUe taak in het afgeloopen jsari een FEUILLETON TEEUGGEEOEPEU BOO HüeH C NWAT ♦ Berst DU terwijl Ik too vnrig naar hais verlugde had ik een reebt begrip van den vreeselïjken afitand die er lag tusioben my eo m ae geliefde Bene wending van dan weg bracht weldra den oatrog nit bet gericht maar eerst nadat w i vele uren ver waren kwam ik weer in müoe gewone itemmiDg en nog dagen lang dacht ik telken san die vreeselüke phiats waar ik Ceneri gevonden had en wer aarlB im waa teruggevoerd nadat ik mga oodarttbud met hem had ten einde gebracbt Daar dit geen röiiverhaal is wil ik de terugreis niet besehrqven Hei weer wai nagenoeg altijd mooi en de wegen waren goed onderhouden Mjjn ongeduld deed mjj bijna dag en nacht doorreiseo Ik spaarde geene kosten mija speciale paipoort venchafte mij paarden wanneer andere reizigers genoodsaakt waren t wachten eu mljea mildheid doed die paarden tooPM soo bard zij konden Na vijf en derligdagen stODW wij weer voor het Hoiel Kusiia ta Ngnoi Kovgorod De taraataa wu in snik eeneo toastend dat hg naar ajte Wfanehgnlgkheid uiteen zou gevallen zijn soo ik nog één poststatloD verder had m teD tga Ik af hem prasent aan ugnen gids die hem geloof ik teratoad verkocht voor drie roebels aandenken aan te bieden en de reffeting daarvoor aao het beetuor optedragen He secretaris penniogmeeiter bad lerwgi de zaal verlatiiQ Daarna was het laatste punt der egeoda aan de orde en wel het dnor het boofdbefttuur aan le Afdeeliagen gereovogeerde vooratt l Haarlemmermeer omtrent beicbermoude rechten op granen D beer Rngter betoogde in enkele woordeo dat niets boven het vrghandels eiwt gingigiog men beMbermenda rechten invoeren dsn vermeerderde men durmedv de armoede van een volk De heer van Veen tMVal tie leden nogmaals aan de weekbladen na te lezen waarin het rapport is opgeuomen van den voorzitter van bot hoofdbeatnor ter b 4trgdiog van beschermende rechten op granen De Voorzitter was ook tegen bescherming omdat men den landbouwer daarmede niet hielp maar wet den grondbezitter Het voorstel werd in stemming gebracht en met 42 stemmen verworpen alle sanwezigen stemden er tegen Op een vraag van den Voorzitter ot iemand nog iets te vragen had vroeg de beer W de Jeu of er geen pogingen konden aangewend worden om onderzoek van levensmiddelen en vooral boter op minder omfi achtiga wg aan bot rgksproefritatioD te onderzoeken De Voorzitter beloofde dit bg hei bestunr in overweging ta nemen De heer Vorweg meende dat het p Deiat ioa alleen waa voor landbouwer eo voor onderzoek van levenamiddplcn men zich tot bet gemeentebeatnur mofst wenden De beer van Veen Jas eene missive voor van B en W van het jaar 1887 wanrin toen reeda pogingen waren aangewend om dHarih te voorzien men was na nog evenver aU toen De heer de Jen wilde voor rekening der afdeeling een paar moosteri boter doen onder zoeken De heer van Geelen wilde tegelgk mot de paardeomarkt eene afdeelings tentoonateitiog georganiseerd zien ten einde bet publiek nog beter de paardenmarkt zou komen bezoeken Het bestunr zou dit in overweging nemen No ging men over toe de gewone verloting de bietenknenzer viel ten deel aan den heer Bouter de trens aan den heer Noothoven vau Goor de kaas aan den heer Boot en de plO mean aan den beer van Geelen Niets meer aan de orde zgnde werd de vergadering door den Voorzitter gesloten Zn de zitting der Rotterdamache ArrooditaementsA ecbttmnk werden gisteren veroordeeld P van D i 56 j koopman in gevogelte te Millegersberg wegens diefstal van 30 kippen Van NijDeiNovgorod per spoor naar Moskou van Moskou Daar St Petersburg Ik verloofde slechts i u ïlang in die hoofdstad dat ik mgne opwacljj kon maken bij lord X en hem noifmBals bedankm voor sjjoe behulpzaamheid Tervolgaos de bagafre die ik daar gelaten had weer by m nemende ging de reia naar Engeland t Op mqne terugreis van IrkuUk vond ik te Tomsk een brief van Prisoilla oo een te Toticl k enook een te Perm te St Petersburg aeoiiie brievenvan later dagtvekeniog Tot in eten laatsteo loe kre ik bericht dat alles wet was Priscilla was met Pauline naar Devonshire o paar de bejaarde vrouw indat graafschap was grootgebraobt had cy hoogeideeën van dat woldadi r klimaat ij waren aan eenrustig naar schoon badplaatsje aan de noordlast enPriscilla schreef dat Faulioe er bloeiend uitufr alseene roos en even goed haar versuad bad als dejongeheer Gilbert zelf Qeeu wonder dat ik na t varnemen van zulk goed nieuws sterk naar hnis verH langde niet alleen om mijtt vrouwtje weer te zien maar haar te rien soeals ik haar nog niet gezien had ia t bezit van al hare verstandelijke vermogens Zootij mg kennen r Hoezouonuoctmoetiugzijnf Warenmijne kwrelliagen ten einde of pas begonnen F Dievragen konden esTst beuitwoord worden aan t eindetan myue reis Eiadelgk en Wn laatate in Engeland Wh heerlijk weer te sUao tuaaetien landgenoolen niets om mij heen te hooren spreken dan gosd verstaanbaar Engelscb 1 Ik hen hrnin verweerd door wind en sun mijo baard fieeft een doehti lengte ftekregen een paar kannusen die ik te Londen ontmoette kenden mg tiaaw lyks Met dat aiUrmk kon ik niet verwaobten dat t n nadeele van J Klapwgk te Zevenhuiz t t twee jaar gevangeniavtraf B J van B 17 jaar stoker te Goada wegvtna mishandeling van twee militairen al bar to dagen gevangeniaatmf De netto opbrengst ad f 82 08 van het oonoert op 5 Maart l l gegeven voor een liefda doel is afgedragen aan de Kamer tan NaTraagc en zulks ten behoeve Tan eene verPl de De minister van oorlog heeft bepaald dat ttm da groote manoeuvres die dit jaar lolteo wiM en gehouden zal worden deelgenomen door h t regiment grenadiers en jagers het 4e en bel 7e reg infanterie Donderdag 4 April zal in de taal KnnstmiUl dei Sociëteit Oos Genoegen t eene vooratatliog plaats hebbeo van de Vereenigdc Artiitan der NederlaodscheOpera Vereenigiog Opgevoerd wordt Pagliacci Paljas Cavalleria Rasticana De Trouwlooze Aangaande Paljas nemen wg gaarne het vokeade op In het prolong komt Tonio aao bet poblieli vtrtellen de achrgver de oude proloog Htm het Griekaohe treurspel in eere willende bflcstellen hy daarom aan het publiek komi uitleggen dat het onderwerp van zgn stuk uil hst dagelyksoh leren ia genomen en bij Vn T dan maatechsppeiyke to sUnd i te nhilderen zich heett toeg tlegd urn bet aieleieren der personen bontje goede en kwade neigingen maar altgd menachelyke t be schrijven Dan geeft bg een teeken dat het gordgo kan wordeu opgehaald bet stuk spevlt in Oulabrië op hot feest van Maria Hemelvaart Het eerste bedrjjf begint met de aankomst van een reizenden kermistroep Canio de clown meester van de troep verzoekt de menigte te wachten en gaat dan m Bfppo de harlekgn en eenige boeren io de berbei drinken Onderwgt neemt Tonio de gelegenheid waar zgn Hefüe te verklaren aan Canio s vrouw Nedda ook een lid van den troep Als hg langer aandringt slaat zy hem met de zweep eu Tonio woedend zweert zich te zullen wreken Ali hg nu eenige oogenblikkeo later terng komt vindt hg Nedda met haar minnaar Silvio een rgke boer die haar tracht te bewegen haar man te verlaten en met hem t ontvlochten Tonio zooder gezien te zgn gaal Canio roepen om met hem het paar te verraaaeo Silvio rchter ontvlocht over den muur zonder herkend te wordaSi doch Canio beeft de afscbaidawoordeo van sgn vroaw geboord waarbij zij belooft Pauline zicli leU van nijn peraoon bermneren zou Met huhnlp vau eensobaermaa er metaadsro kiesding was ik weldra bersobapeu in uageaoag ragielven van vroeger en toen zonder telfs aan Prisoilla kennis ta geven vsn müne ti rugkomst ging ik op reis naar het wasten om te zien wat bet lot voor mij bad w gelegd Wat is een toertje dwars door Kugetand voor een man die een reis achter den ruKbefeftaN da njjne Toch vielen mij dis onnooxelaus seven uur sporens Isnger dau vgftig uur reizens eaoe msand te voren Da laatste paar uren moest ik net eens diti genoe gaan en hoewel vier duchtige paarden ons deden vliagan langs den eg scheen mg iedere mglpaal de distantie vaa een Stberisrb poslaUtion EindeIgk was de reis ten einde Mgn bagage aan t kantoor latende liep ik wat ik kon en met een kloppend hart om te zien wasr Paaiioe was Ik ging Daar t adres dst Prisoilla mg in haar brief had opffegeveo Het was een o t stil huis tegen aene hosobi ke hoogte met ren aohninoploopend tuintje rr voor vallate Eoai erbluemen Aao da voordeur groeide sUogarende ksmparfoelie sutigezoanabtoemeo keken mg aan uit de boeken en roode anjelieren vervulden de Inebt met bare geuren iTerwgl ik stond te wacblen op bet openen van de denr bad ik t d om de keu van Priscilla alleszins tebiltijkan Ik vroeg naar juffrouw Draw ZQ wu niet t hnis ig was oitgegaaa et da jonge dame en zon eerst t ea den avond teniK ajjn Ik ging ef op uit om haar te toeken Het was reeda herfst maar bet gebladerte bsgon nog nie te verwelken AIIm was oog groen friaeh en schoon Ue lacbi was helder en ik voelde een saohté koelte in t geticht Ik stond 0 oogeoWik stil rood ta kijken om te bedanken ia welke riohtiag ik gaan Siliio snacbta te tulleu volgeo Oanio dend wil den naam van baar minnaar doch weigert en Beppu komt jniit hgt om bet mes waarmede hg Nedda wild doodti ait Canio s hand ta wringen H btwaagt haar liob gnrenl te maken voor de Tertooning en tracht Caoio tot kalmte te brengen Het eartta bodrgf eindigt met een wanboopakre vao Canio die genoodtaakt ia om mat dm dood in t hart te ip In het tweede bedrgf komen dorpcKogent den sohoowbarg om de nitvoeriag bg te wonen Nadat allen met voel moeite plaats hebban bekomen gaat het gordgn op Bg toeval tal bet atnk ongeveer de toestanden weergeven van hetgeen io bet eente bedrgf heett plaati gehad Tonio die de rol van den knecht ipealt doel een liefdesverklaring aan Colombina Neddak Zg wgst hem spottend af Harlekgn ia liwdesbetrekking met Colombina versebgnt maftr na een kort onderhoad wordt bg bgna verrut dnor Canio de Paljas die daar joist aankoat ais Colombine Harlekgn helpt ontvlnehtan terwyl sg dezelfde woorden herhaalt welke ly tot Silvio in het eerste bedryf teo afecbaid gaf Daarbg vtrlieat Caoio het hoofd valt ait agn rol en in woede ontstoken vraagt bg den naam van baar minnaar Cnlombine speelt haar rol door en lacht om bet pobliek in dan waan te Utan dat het slechts spel is en allen larben raée Eensklaps echter grypi Caoio baiteu aioh lalve van woede en jaloaaia een mea van de tafel an stoot Nadd dia onder hetpobltih wil ontvluohten ter neer waarop SiUio dia onder do toeeehouwera zit haar Ier bolp wil snellen Bg den laat ea oitroep van Nedda herkent Canio in bem den minnaar an itealit hem dood Daarop keurt bg aioh naar bat pabliek ea zegt De vortooaiog is gallodigd Betreffende De Troowloo koaMO w bat volgende vermelden De handeling daiar opera verplaatst ons naar een dorp op bet eiland 8ieiti Hft ia aas heerlgke Paaaohmor n en boeren n boerinnen op bun mooist uitgedost gaan ter kerk Onder de menigte bevind zich Santozza die naar Tariddu haar ootroowen minnaar zoekt Zg ontmoet syn moeder Lnoia aan wit aj baar leed klaagt doch Lucia kan baar gatn troost geven Zoo wanhopig Saatnzia ieh gtvoeltf zoo gelnkkig acht zich Alflo da voermao E i ieder die hem vroolgk en vei geoDegd zyn liedje boort zingen bengdt bem zyn onverstoorbaar goe4 bameor Maar bg beeft ook reden om vroolgk en Argoooegd te aijn want b j baaft een mooi jong vrouwtje dat ht aanbidt an aao wier troow bg geen oogenblik tw Mt Het is Lola de vroegere verloofde van Tniidda tou Diup ouder mg Isg het vimc hersdorpje de bniien stonden dicht opeen aan de monding vao de ruisohende rivier die uit da vallei komt en dartel iD tee springt Aa iedaren oever steile roiswandee en landwaartcin bosebrijke haavaUm Voor mij strekte lioh da onmetelijke groene ses uit Het toeaoel wie waariyk schoon naar het boeide ssü niet ik moert Fsuline zien Op aeo dag als date dacht mtj mosalen desehaduwrgke bossche en bet stroomemje water onweerstaanbare aantrekkelijkheden hebbeo Ik lirpdasdea stoilao heuvel af en h gon de nvier slroomopwaarta te voliten Zij danste mü vroolijk voorbij t W Mf baar bruin turfklturig water in duisauds sohniowade watervalletjes voprtwïerp tasaobsn de steeebLikkea Mn haar den wrg iraohlteo te veisperren Ken kwefttfaT lang volgde ik dit pad nu eens over mat bios ba groeide rotaas dan weer lossehea varens door m de overhaogaoda t zeklruiktakkeo terogbuigeode tm bereikte ik vendj e plak waar ik aao den lege ovargestelden oever een maiqa zag dat zM Ie taakenen naar de natuur Zij zat met den rug oaar ib toe maar ik kende alle bevalliRhedeu vso dia bM te goed om niet terstond mijtf vrouwtje taUi K Indien ik nog eene extra zekerh ld verlaaMMir boafde ik maar te kijken naar dejafffouw dleb hatt tat en die scheen ttf dutten over een boek Diesbant vao Priaoilta kende ik een nar ver de weer wai nergens op de wereld ta vladen Koewei het mg moeite kostte besloot ik niet uar haar toe ta gaanMödr ik Pauline onimuettc wilde Ik PrisoilU sprekaa om harea raad te vdigen Tninpeadt m a veidere kaadelin