Goudsche Courant, donderdag 28 maart 1895

WiDlerdleDSt 1894 95 AsDKevaogeo 1 October Tijd vao Greeawlcb OOUDA JlOTTlKDJk 1 14 Directe Spoorwegverbiodlog met GüUUA 11 11 11 11 t I M f f ll ii 11 11 l ll vl 44 4T1O OTTIRDlM eOTDi 1 41 l ll 10 17 U iO 11 10 Mi l 11 0i 7 11 J 7 M 110 1 48 7 4i 8 07 OODDi BEN Q k U 7 80 I II 1 0 8710 41 11 11 11 1111 64 1 171 66 4 46 6 17 6 6 7 15 8 M 87 ll Oty U I r 1L 7 411 47 11 01 l O 4 67 11 4 BL li 7 47 f I f f l ll O H I 4 v T lll i8 11 10 T tbri 7 oi ii t i M 6 10 ae 10 10 Hut i Mi i i i i 1 i II 1 40 7 11 I OI 1 11 lO Ot 10 11 10 66 11 41 l tt f 61 8 18 4 47 6 18 6 67 7 46 8 88 10 14 MO 1 14 WMt4M l l 7 081 11 10 10 11 17 1 46 8 07 6 06 6 46 17 1 071 66 lO SI vüSr UI 7 11 Ml 8 41 10 11 11 46 1 10 1 18 8 81 8 60 6 1 11 6 8 181 1110 11 SODDl maT ¥ 1 MO Ml 10 0 10 61 1 1 11 4U17 7 41 10 14 W 1M I lO 0 ii li l 1 M M 1 1 Ha 6 48 7 107 41 MO 88 4110 11 U 1 am 1A1 1 jja HA Good 807 608 18 68 10 1810 61 B l 10 14 4 14 l Gssd 7 10 U 84 10 87 li 0 1 81 8 60 4 37 6 10 7 08 1 411 ll tf IKSTIIDlliSOnDl AulnduWp 1 60 l ll l ii 1I M 11 80 1 4 9 4 81 7 10 1 NOMd 7J t 04 10 4K ISai IS 41 S i 90 t 6l W 3I U One oa rolbrochten miliUirm diensttijd baiswaartt gekaerd had haar all Alfio i gade weder geronden en pogende ign liefde toor bwir ait zya hart te banaeo had hg zich met Santnzza verloofd Helaas bet duart Diet Uog of de oude liefde DD ichulaig geworden brengt Turiddu en Lola weder te samen Santazu ziet haar argwaan bevestigd en als zgTuriddn te vergeefs beeft besworea haar oit t te verlaten oinlerrieht g Alfio van de IruuwelotjsheiJ zynor Lola Da misleide ecbtgpnoot ziet xyn leveu Iak verwoeit en ziut op bloedige wraak Te laat verwyt Sentnzza zich dat zy Turiddo s leven in gevaar heeft gebracht door Alfio te waarschuwen Inmiddels is de godsdieu stoeten ing afgeloopen Ook Toriddn en Lola lyn beiden ter kerke gewe it De eerite wil zich de n aizeniisen nit het hoofd verdryven en troont Lotu ined9 naar de herberg waar by ile aanwezigen nitooodigt met em t drinken De beker gaat rond en de hoofden worden verhit Daar mengt zich nu ook Alfio ond r de drinkenden Weldra ontstaat tnsschen bem en Turiddu twiit en de vrouwen bevreesd voor een bloedigen afloop gïen verschrikt huiswaarts Alfio en Turidda bepalen na de plaats waar zy elkander zoo strakn zullen oiitmoeten Bet tal een strjjd op leven en dood zyn Dan gaat Turiddo aficbeid nemen van zyo moeder Hy smeekt haar als by iet terugkeert zorg te dragen voor Bantuzza de arme Santa die hem haar liefde schonk Lucin begrypt niet wat by voor heeft tnsar zy vermoedt bet ei pile en aU by is bi eugetfaan snelt ze bem achterna Doch te iaatl Want daar weerklinkt nit de verte eu verward geroep om hulp en een vrouwestem kryt boven t rumoir uit Turiddu Is gedood Tariddn is gedood Ie Wy twyfeleu niet of velen zullen deze eerste optrediog hier ter stede van bet Amsterdamscbe geselBcbap by wonen te meer da ir bet aene eerste kennismaking is Bjj Kon besl is in rang en betrekking ver S laatut naar Amsterdam de kapitein maKaiyam W Torre hoofd van het centraat magazyn van wititsire kleediog en uitrueting te Woerduu Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Ooaterwierum ds A JB van Deinae B 8z te Ammerstol Maandag is het 2 jarig zoontje van den landbouwer O Ureedyk te Reenwyk in eene sloot gevallen en verdronken BUten Qonenutl Se Kuiu Zitting van Dio dag 28 Maart 1895 Besloten is tot eeu tweed Hfotie oiiderzoak Tan bot ontwerp tot verbooKiag vnn het oor klogiboofdstuk wegens tekorten Daarna werd bebnndeliug genomen bet weCnontwerp bWdeade bepalingen omtrent de rerveningen IJb heerWillinge achtte bet Ontwerp nuttig nuoat kelyk en volkomen grondwettig De eor Bastert bad geweoaoht tevens wyBigiag VaD rl 138 der provinciale wet en bet lanietabrengen in één voorstel van ulle plannen der Slhuitacommissie De heer Smeenge sobt wettelyke iscb tot verpfichte provinciale rege iug van ontginningen noodzakelyK Dé hoor f e feesufort Wijk wenscht ook we elijkf Reling vo r de uitgeTsendeplasneo U T kiniftter an Water taat verzekert dat dasro de aaudafbt der Regeering in gevestigd Na slultiDg vanr bet algemeen debat ia art 1 goedgekeurd synde het begiufiet dat de Provinciale SUten ondijr Kooipklijkegoüdkenring de hooge en lage verveningon regelen met inachtneming der wettelyko rt elen 8 40 8 47 1 64 01 10 O md 1 10 HMrdtMkr 7 1 7 7 10 7 41 7 11 Op art 2 ia aangeDomeo eu amendomentVan Dedsm luidende £ ene beschikking wordt oor het vervenen in waterschappen veenschappen of reenpold r niet genouion dan nadat het advies van da besturen dezer instellingen ia aevrnagd aHmba J i ioi I U i it a ii a ia I iJlC I II irinwtrlnik MMtdnokt Op art 4 ia aangenomen een amendamantGerritsen strekkende om in die veronjlening ook op te nemen bepalingen betreffende bet b heer van ver eningsfoi iIsen meer bepaatdel ik vin de sliki eldfoniiH n en hunne gebeole if gMli tfttet ke teruggaat oaar gelang het doel waarvoor ay worden bijeengebracht is bereikt Vofir het Am terdautsch gerechtshof stonden giRtercii ia hooier t eroep terecht de gemeentenntrauger en de gpmeniittt eacrtïtaris ran De Bilt met name Takken en tiootjea eeretgenoemde t eichuldigd van valschbeiu in geschrifte namaak van obligatiën der gemeente chnld en uitgifte daarvan vier malen g pl egd laatitgenoemde van valscbbeid in geschrifte twee malen gepleegd In itryd met zgne vroegere verklaring beweert liootjes tbaaf één enkele maal een beRtelbrief aan den drakker Bam on te Alien te hebben gezonden Deze tbaua als getuige geboord hield evenwel ol dal by meermalen een bextelbrief vaa Rootjex ontving De rechtbank bad Takken tut ier jaren Itootjes tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld De advocaat geoeraal iscbte thsns tegen Takken vier jaren en tegen Kootjes drie jaren gevangenisatraf De eertte beklaagde werd verdedigd door mr Dop van Utrecht die by h t Hof op clementie voor zyneu cliënt aandrong voor den tweeden beklaagde pleilte mr Jaeobson van Amsterdam die de zynen cliënt ten laste gelegde feiten niet bewezen achtte en derhalve voor dezen vr jvpraak vroeg Het Hof zal over 14 dagen uitspraak doen Vrydag II is te Zwolle io arrest genomen een persoon verdacht van op een verkoop te Olderoarkt koei o te hebben gekocht op een vervalsohten borgtocht De verdachte had twee periwneo opgegeven als borgen voor de betaling d r kooppenningen van koelen die by op een boelgoed w nschte te kuopen Op zyu verlangen schreef eeu notaris daaronder eeu verklaring o ntrent de gegoedbeid dier borgen en voetida ongevraagd daar nog bij een twyfelacbti e zinsnede o erden verdachte zelve Door de doorhaling van dit laatste schjiut bet bem gelokt te zyn op gameiden verkoop als kooper te worden toegelaten van twee koeien die hg tater op de veemarkt te Zwolle heeft te koop aangebodeit De notaris bemerkende dat er iets op denborstocbt doorgehaald was hentt unmidnellykmaatregelen in bet werk gesteld om den bedrieger te achtervolgen en deu koop ongedaante maken De verdachte heeft er in berust dat de opbtengat der koeien aan den notariswerd teiug gegeven Daar het feit ia gepleegdin het kanton Steenwyk ia deze laak overgelaten Hl n het oordeel der justitie te Heerenveen Z C D antr Ned t vertelt de volgende vermakeiyke gescbiedenia In eene gemeente niet ver vab Venrndaal zyn veracbilléode troowlustige paartjoa dedupe geworden vaü de nonchalance van den gemeente secretaria Deze ambtenaar had sedert eenigen tyd verznimdf de huwelyknaankondigingen bedoeld by an 110 van het B W te pobliceeren hetwelk natnurlyk teu gevolge bad dat de huwelyken aldus f e luten niet wettig waren en de noodzakelykheid bUek de gefopte echtpaartjes opnitsQW en wettig te vereenigen Doch tot aller verbaxiog wan een van de comparanten die zich reeda veertien dagen getrouwd waande niet to bewegen zioh opnieuw te wagen aan den stropc zooala hy bet noemde Aan den beer 6 Stenger gezi roerder van het Ned stoomechip Amsterdam c van de N A S M werd te Ne v York een giuden horloge met ketting van wege den President van de Vereenigde Staten van Noord Amerika nitgereikt ter herinnering aan zyn qtoedigge UiOi 11 18 lO li II Oi 11 01 11 11 10 7 10 14 10 41 10 47 10 01 10 11 8 18 1111 0 61 l ll drag by de poging tot redding van de equipage van den schoener tM nie Ë Wella den 24 Januari 1894 I e uitreiking vond plaats aan boord van het stoomscKip Amsterdam door den generaal ai ent df Nederl AmerikaanKhe ytoomvuart MiiBtarbupiiy uit naam van den Preaident V 8 v N A een brief van dankbetnit iii vergezelde het kostbare gescbeotr Op de kast van bet uurwerk in de Anirrikaanscbe iidelaar gegraveenl rnateudo o een globe tuwcben 2 Amerikianscbe vl ijen eu aan den ketting hangt een m daillon in het midden bezet met een kontbareu diamant Aan den binnenkant in de kaat is de volgende inscriptie K gi aveerd Aangeboden aan kapitein U Stenger van het Ned Amerikaansehe B Amsterdamf voor zyne moedige eu hnmaiie pogingen in het werk geateld om r e bemanning van den Amerikaanaehen achoenrr Maggie Ë WeU t te redden op den 24 Januari 1894 Executive Mansion Februari 27 1895 De bekende voordracht der Regraring tot regeling der 14 ton welke het departement van oorlog tan 1888 1393 boven de toe geatane begrootiogHjio teo heeft uitgegeven zal voor d tweede maul duor de afrteelingen der Tweede Kamür worden onderzocht De Commissie van Rupporteura waanamelyk tot de alotsom gekomen dat baar de noodige gegeveos ontbraken om een verloopig verslag saam te stellen De toelichting van bet wetsvoorstel ooderritelde grooter keunis van de legeradrainistratte dan de leden der commisaie bezitten Diutrom heeft deze van den miniater van oorlog inlichtiogen gevraagd welke met de meeste bereidwilligheid werden verstrekt en door de commissie nu zijn openbaar gemaakt Daar die inlichtingen in menig opzicht nieuw licht op de zaak werpen dat bij het onderzoek in de aldeelingeu g niist werd heeft de eommisaie nu voorgestuld het ontwerp opnitïuw in de afdeelingoo te brengen De antwoorden door den Minister gegeven op de ZHH vri en der commi sie worden door eeu iputal ataten toegelicht en bevatten een geeehiedeaia vim de regeling der vaor chott n voor bet kleedin funds der troepen en een verklaring hoe bet is gekomen dat die voorschotten zyn gegaan boven de som van ƒ 805 000 bij kon besluit vao 1888 daarvoor als vast bedrag bepaald Men leert daaruit o a dat het voorachot in de jaren 1876 88 ia gestegen van 3 millioen tot 38 ton zonder dat daarvoor machtiging der wetgevende macht was gevraagd Dit was onuoüdig omdat deatyda op de begrootiug van bet departement vao oorlog iu één po t een aantal v rfchillende uitgaven byeen waren gevoegd Uit hetgeen op één onderdeel i overschoot kon men toen wat op andes tekort kwum aanvullen In 1886 werd echter èen grootere specificatie van de bogrooting vaq oorlog ingevoerd en daardoor werd bet vroegere middel tot styving der korpska aen ontnomen Hieruit blykt hoe noodig die splitsing is geweest De minister van oorlog deelt tevens mede dat een wetsontwerp tot regeling der voor Hchotten reeda aan de Rekenkamer is gezonden om adviea Over het toezioht dat die Rekenkamer op het beheer der legeradministratie uitoefent geeft by voorts uitvoerige inlichtingen wnaruit blykt dat die controle vry beperkt is eu zicb niet over werkelyk gedane uitgaven uitatrekt De Miniater voegt er euhter by dat de Rekenkamer meer inlichtingen k fi vragen als zij die noodig aobt Het voorschot werd bet esrat overschreden in 1890 maar dat kou pas in zyn gebeelen omvang worden ontdekt in 1892 nadat alle afrekeuigen van de korpaen waren ontvangen eu nagewieo il 6 68 0 10 0 17 7 10 4 10 4 67 1 04 6 11 i lO 1 46 l it l 0 I OI l ll S IO 4 08 D N H 11 Voorb 6 64 N dL i6 68 Z Z gir OI BI Kr l4 Z T l 10 80 lO Si De vorige minister van financiën vro dan ook in 1892 om inlichting aan zyn ambtgenoot voor oorlog en deu antwoordde met een verwyziging uaar de fanngere oitgaven noodig geworden wegens de tydelyke veraterkiog der militie Welke redenen de vorige mioitter van oorlog heeft gehad om te handelen looali by deed ia zyn opvolger onbekend en daarom vernoekt deze bet hem ten goede te houden als hy de vragen der eommisaie daaromtrent onbeantwoord laat Men verneemt verder nit de inlichtingen dtit gelden uit de oorschotten gegeven voor kleediug en uitraating ook zyn gebezigd voor andera doeleinden nis militaire bakkeryen veidnorzaamde levensmiddelen en voor andere departementen De Minister keort dergelyke handelingen in b iuael oiel goed en heeft dan ook getracht die door verschillende maajtrt eten zooveel mogeiyk te voorkomen Uit al dia mededeelingen mag men zeker wel afleiden dat de lege rad inistratie in meaig opzicht gebrekkig ia en grondige benieniog noodig heeft Men meldt uit Vlaardingen Inbraak geaard mat diefstal komt hier tegeuwourdig meermalen voor en bet gakste v4d bet geval ia dat trota de yverige bemoeiingen van de politie de dader of daders maar niitt gevonden worden Zondagavond ia tydens de bewoners afwezig waren andermaal een bezoek gebracht aan een woonboia in eene nog al bevolkte bnurt en daaruit med euoraen f 25 en al bet voorbanden goud en zllrer By da gemeentelijke politie te s Uralveahaga tbana rormende een korpa van 410 man bestaat niet zooala te Amsterdam en I te Rotterdam het geval ia een fonds Da dienaren van politie der residentie helipen elkander wanneer een hunner koict i overlji en Sterft een hoofdagent of agent van politie der Ie 2e of 3e klasse dan storten al de overlevende kameraden elk gedurende acht weken 25 cent ten behoeve van het gezin dat werd nagelaten Deagelyks wordt gehandeld door de 162 overige agenten 4e klasse wanneer een hunner ia overleden Voor de agenten dezer klaase weegt dit zwaar want hun bezoldiging bedraagt slecht f 520 of f 550 per jaar behalve uniform en Dchoeiael De regaering der Vereenigde Staten weigert de 140 anugekomeo Nederlandscbe eu Belgische dinmantalypers toe te laten zoolang onbeslist blyft of de diamautslypery een nieuwe Amerikaauacbe iiidu tne is waarby de invoer van reeda gecontracteerde arbeiders geoorloofd ia De diamantslypera zyn overgekomen vooreene op te richten amerikaanacho diamantalypery Zy moeten op Klliseilaod verblijven maar zullen vermoede yk toegelaten worden totdat de rechtbank uitgemitakt heeft ol zy toegelaten mt en worden aangezien de stoomvaartmaat achappyen die ben overgebracht hebben borg stann dat zy beu weder najr hnn vaderland znllan terngbrengon als de besliaaiDg van de rechtbank boune toelating verbiedt Men meldt uit Amsterdam 1 In de werkstaking der meub ilmakers ia he l den geen virandering gekomen In eene by eenkomst der gezellen in d GeeIvir ckc warei geen pitroona tegenwoordig Aldaar werd medegedeeld dat aan de fabriek van Panjei en van Schaick te Zaandam mede het werk gestaakt itt Bij enkele firma s te Amsterdam hebbeu de stoffeerders ook den arbeid gestaakt Een iuspectenr van poIitie te Rotterdam werd Zaterdagmiddag gewoarschawd dat zich in een theetuin aan den Bergweg drie bekende kwartjes vinders ophielden die een paarheeren in bun gezelschap hadden Zich derwaarts blievende trof hy in den koepel van dien iuin aan de drie kwartjes vinders en twee Duittchera beiden Vrijdag uit Amerika terng gekeerd en op reis naar hnn vaderland p 9 40 a 47 9 64 10 01 le w t 11 10 61 09 luo U IO 1 10 4 46 4 66 6 01 1 0 4 40 6 11 GOUDA 4 10 7 07 7 17 7 14 7 il 7 57 Ml MH I 4 41 7 0 I 7 11 6 7 10 7 1 6 0 7 81 10 1 44 1 4 1 68 8 04 1 0 1 80 10 M Dniliebcn dia op htt pant tlondan on mat h t kaartsp e D kaosje ta wageo wardea iagalicht in walk i uilHbap ig lich aigeniyk baronden Hon earata werk wai aicb ta arwgderan uit da nabgbaid dar geaignaleerden an oadar daokbetoiiiiafi aan den politiebaambte met ipoed atadwsarta teroK ta kraren Beiden wann rnioi fan geld Toorzien Voor dan toin werd daarop een po itioagent fppoataerd om de woedende kwkrtjea iudera bg bet Terlaten daarran te algen en loo noodig tegen ben te vaaracbnwen Aan het venlag loopende tot 11 Febrnari ia bat eigende ontleend Op Biloel werden bgna dagelgke schoten gelost zonder nadeelige ge olgen terwgl Lamkoanjit KroengGloerapaiig en Senelop Ik lecbta aan paar malen an bet rgandelgk unr eenigen overlaat badden te Lamkneojit kregen wij daardoor ééa gewonde Europeeach faaelier Bovendien kregen laafatgeuoemde poet op 2 en Biloel op 4 deser in den troegan morgen een aobietbeurt erenals Senetop op 19 Janoari bad te doorataan Van de 13 op Lamkoenjit afgaacbnten projectielen iprongen er 2 boren en 8 dicht bjj de beniing en te Biloel an de 8 projectielen terzrlldar plaatse raapaetierelgk 2 en 3 een en ander tonder aenige nadeelige nitwerking Tweemalen werden ome traniporten eeoigermate rerontrust loomede de aflossing ran Senelop boewei daardoor geen relliezen Werden geleden Den 7n daier maakte een Atjeher amok nabg Lamjong da Eiiropeescbe I fuselier die met het niuen an de passen was belast werd door ham doodgestoken en eai ander licht ferwond waarop hg werd neergeschoten Op het eiland Web riel nieti hjjaonders toor Den 4n dezer hall de plechtige erkenning en berastiging plaajs ao de radja s ran EiiiB6 ar Simpang Olinj en Tjoenda bg die lelide gelegenheid deed d door bet goa ernemant sedert 1877 erkenöe ttrit van SimpangOlim afstand van zgn gtza Te Telofe Semawé wenleo rast en orde met rerstnord Da pretendeotisnltan had zich naar Kwala Batoe begeven V n igne plannen was niets met lekerbeid bakeid In den nacht van 31 Junnari op 1 Febrn ri drongen vier gewapende lieden op den passer te Helaboeb een hm binnen waar zj en der bewoners doodden en diens rouw geraarlgk verwondden De daders wisten daarop zich nit de voeten te maken Elders blea het rnstig Ds weersgesteldheid wa drnkkend en warm gepaard met oostelgke winden nn en dan viel er een weinig regen De gerxindbeiditoeatand op de zeeposten ter Wenlkust was minder gnnstig daarentegen ter Noord en Oostkust wat beterende In Groot Aijeh was de toe Und over bet algemeen gonstiger Het geSpbalde liektecgler bedrorg 27 tegen 31 en dat van de bsrri berri 12 togen 15 gedurende dto Torigon Tenlagtjjd Het atorftecgfer was hoognr Onder het opschrift schrikbewind in Armenië beschrgft de correspondent van de Daily Telegraph de moeite die van Turkscbe ïflde aangewend wordt om de Armeniers door migratie naar Rusland kwgt te raken vóór d Armenische quaestie opgelost wordt Mat alle middelen worden zg bevreet gemaakt men mishandeld de vrouwen slaat de msnun schimt op bun godsdienst en spreekt in hat openbaar van een algemeenen moord der eliristcnen Dien moord schgnt men op allerlei wgzenta willen oitlokkeu zoo wierp men onlug in t Erurnm een Mohammedaan cbkind TOor een Armenischen wagen slechtamat moeite kon de koetsier da paarden terJBister tgd tot staan brengen ware bet kindoverradeo dan waa de algemeene moo ongetvrgfeld begonnen 9 Benige dagen geleden liet men een kranksinnïgan in Erzerum los die vreesellgk opdan christelgken godsdienst schold de Tnrknha offioiann ontzagen zich niet om bem toete jaiohao Diar da tolken niet ta vertrouwen zgn hebbflo de leden der commissie van onder Mk dan Saltan verzocht hun eigen tolken ta mogen gebruiken dit verzoek is toege tun In Bailud beginnen de geheimzinnige ge ohiadaDiisên Zoo werd eüoige dagen geledes op dan sclirijftafel van den czaar eea verdediging geronden van bet adres dat de Zemiircoi den keizer overhandigd hebben O a leeit men er Slechts voor de Deteekeuis van deian atap ta rerdraaien hebben zekere hooggeplwtate personen den toorn des keizers tegen tgn lojale onderdanen van Twer kunnen verwekken Bet stuk was onderleekend aJEen medeburger Een onderzoek is ingeateld hoe dak document daar is gekomen doch te vergetis Tot pendant der bekende geschiedenis van au dobbeltje kan het volgende strekken In de gemeente Adnard provide Qroniogen weigONh ktre koopman ta betalas da som TU tien centen door bem varsehnldigd ala werd beweerd wegens bet gaplaatat hebben van een stalletje op de markt Vellen papier werden eerst over dit feitvoli esehreven en admiaistratief rechtelgka geleerdheid bg stroomen over de zaak nitgestord De justitie werd daarna in den arm genomenen de officier van jostitia verklaarde zich bereid om de dnbbeltjeequaestie te vervolgen Maar ziet de rechtbank te Groningen ontsloegden beklaagde van alle rechtsvervolging Nnwas bet rechtgevoet vsn den officier van justitie ten hoogste belesdigd en de Booge Raadmeest dos de tien centeoqaarstie beoordeelendie onder de handen der geleerde intusscbentot een hoogst ingewikkelde rechtsgeleerdevraag was opgegroeid De Hooge liaad overwoog toen in Januari II dat bg hetTonnis niet was uitgemitakt of de koopmande tieo centen al dan niet opzettelgk hadgeweigerd zoodst bet vonnis niet naar eiichder wet met redenen it omkleed De HoogeRaad verwees dus de tien centenqaastie naarbet gerecbtshot te Leeuwarden Wianchgiiiykkomt zg na eenige maanden weder bg denHoogen Raad terug om miescbii n dan baarverdere wandeling langa de recblacoUegea voortte zetten BulteslaDdsch Overzicht De Duitsche keizer is gisteren te AnmQhIe aangekomen tly is daar te paard gestegen en aan het hoofd der troepen nnar het park ge rt den watr de soldaten voor een parade werden opgesteld Daarop is Bism rck in het kurassiers uniform in een open rytnig aangekomen de troepen presenteerden het geweer terwgl de muziek sjieelde De Keizer wen ohte Uismarck geluk namens bet leger en reikte bem een eeresabel over Toen reed bg met den Torst langs het trout der troepen De kuratisiers defileerden nogmaaU voor het sint vsn Bismarck Toen volgde een ootbÜt by deu toost op Bismarck werden saluutschoten afgevuurd Bg de aanblbdiug van be langa kurtesierszwaard zeide de Keizer ten aanhoore van de aanwezige kurassiers van wie Bismarck het hooM is dat hg Keiier hiermede aan Bismarck het beste geschenk aanbood dat hy bad knnnen bedenken daar bet zwaard het Qermaao cbe wapen een symbool kan geacht worden van het doen dergenen die niet versagen Op het wapen had de Keizer de wapens vau Elzas en LiOtbaringeu doen graveeren daarin mocht Bismsrck een blyk van dankbaarheid zien voor zgne daden die geboekt zgn in het Boek der geschiedenis zyue daden die voor vyf en twintig jaren bun bekroning hebben gevonden Wy echter de kameraden wy roepen Seine Durchlaucht FSrst Bismarck Herzog von Lauenbnrg Hurrah c Aan bet middagmaal bood de Keizer san Bismarck nog een twt ede geschenk aan namelyk den zt geldrokker dien Wilhelm 1 op zyn schrijftafel bad fitaao Des Keizers toost aan ttifel luidde ala volgt iet den grooteut staatsman maar den officier gelden thans inijue warmste wenschen Drie leuzen hebben heden ene bgzoodere beteekenis Vooreerst het bevestigiog motto van Uwe Doorliicbtigheid Wat gy doet duet dut den Heer uiet den menschen Dit woord wyst op het onwrikbare vertrouwen op God waarmede IJwe Doorluuhtijiheid een reusachtig werk volbracht heeft De tweede luidt Dennoch c de leuze van den dapperen graaf Mansfeld toen hl koen den overmachtigen vyand het hoofd bood Vaak genoeg heeft Uwe Doorlucbtigheid ook dit woord tot waarhf id gemaakt De derde leus Bpectemur agendo flchreef myu En eliche dragnnderregiment in zgn vaandel nadat bet des vgands carré onder den voet gereden en een veldtfeken verov rd haJ Dit woord kan als antwoord gelden op alles wat de vganden en de benyuers van Uwe Doorlocbtigheid doen en zestien kunnen Wij echter als vrienden en kameraden en standgenooten stemmen in met den juichtooo van alle Doitscbers van de met vneeow bedekte Alpen tot aan de wadden vau den Belt Vorst Bismarck hertog va lAuenborg hg leve Hoerahl Hierop antwoordde Bismarck lk herbaal wat ik reeds vóór tien jaren bg de begroeting der generaals te Berljjn gez d heb het beste iu mg wu altgd de officier Ware ik geen officier geweest ik weet niet of k dftn wel denselfden reebten weg zon zgn ingeslagen Maar de Landweerofficier van bet jaar 1848 bracht mg terstond op den reebtou weg der verknochtheid aan ons regeerepd Huis en over dat jaar 1848 kwam ik heen met eene innige aanhankelijkheid aan ons Koningshuis D urin itoud ik pal en ik werd overtuigdMlat buiten deze verknochtheid aan de dynastie voor Doitaohland geen heil te vinden is Wtj behoeven immers slechts het oog naar Frankryk te wenden Waar moet d 4r sedert de dynastie weg i hft verzamelpunt vandaan komen wanneer verzamelen geblazen wordt Laat ons vastitooden wat wy hebben Wg hebben nog bitt het Keizerschap ftli eenheid maar wg hebban onze nit sdea itam gesproten vortien en beerea In den geeat dfr QermaaDSche verknochtheid tan den stamvorst verzoek ik n de glaaen te doen klinken op Zgne Majesteit den Keizer sn Koning Hy leveic In de Ryksdagzittiag maakten de Agrmrifrs een klein begin met de politiek van obetrociie doordien zy vonr een deel de zaal verlieten om aldus de beroemdheid van het Hnts tot nemen van een beeloit te doen vervallen en wel toen de stemming over het voorstel van Kanits plaats greep Doch deze manoeovre mislukte zoodat bet voorstel met 15ti tegen 49 stemmen verworpen werd Voornf ging een vinnig debat over de dagorde waarhg van conservatieve zgde schampere uitingen vielen over da vraag hoe lang deze Rgkidag nog wel leveu zoo Tot algemeene en groote verbazing randideert de tot dusver als eerste vice president tungeerends centrumsman baron Buol morgen bg de preaidenisverkiesiog als eerstei vooritttar Hg is namelyk bardhoorig maar wil toch van ds bem het eerst toekomende eer geen ahtand doen Eerste vree president wordt waarscfagnigk de Doitsch vrijzinnige Sohmidt uit Elberfeld een oud parlementslid en bezadigd man fabrikant en evenals ook Boot met den Keiier reeds peraoonlyk bekend Spabn Tan het centrum zou dan een tweede vicepresident kounrn worden Alle bladen schryveu kolommen vol over het gebeurde van Zaterdag en leveren breeds commentaren op bet besluit van den H ksdag en de bonding vnn den Keizer In een artikel Nach der Entacbeidnng getiteld spreekt de Kdln Zeit va twee feiten die om hnn gerolgen langen tgd onzen politieken toestand sollen beheerscbeo en er geeuMina toe bgdragen om dien frisscher en beter te maken t Ze zgn de bakende weigering van de VulksTertegenwoordiging en de uiting van veroutvaardiging door den Keizer De laatste op lich zelf eaomea zon men er gereedelgk uit kunnen afleiden dat Wilhelm des Kyksdsg den handschoen wil toewerpen daar dit lichaam in btrgd heat gehandeld te hebben met de wenschen aller Doitscbers en dus geen tronwe afspiegeling meer geeft van da meeningeo des rolks doch men moet hoogstwaarscbgolijk de Ëfltrüstuogc van den keizer meer nemen als een oogenblikkelijke opwelling nit het hart dan als een nitingf waaraan zekere voorgenomen politieke actie ten grondslag ligt De monarch wilde aan de geheete wereld doen zien hoe hg denkt over dit besluit van den Rgksdag en tevens tonnen dat hg zich aan de spits sielt van de nationale bowling tot het brengen van eerlsetoon aan Bismarck Eene recht streeksohec bedreiging tegen den Rgksdag met de bedoeling nieuwe verkiezingen do T te dryven bevat het telegram niet En de gernobteo over een ontbinding worden reeds van verschillfude kanten tegengesproken De vrai of de Duitsche Kykrdag zal worden ontbonden vormt nog steeds een gewichtig pont van bespreking in de Duitsche pers En terwijl deie de voor en nadeelen van een ontbinding bespreekt komen uit Eagelaod ook weder geruchten van Parlementaontbindiog In de couloirs vsn het Parlement was in de laatste di en van een spoedign ontbinding sprake De voortdurende onuesteldfaeid van lord Rosebery de moeilyk heden die ryzen over du benoeming van een speaker de oneeoigheden in den boezem van het Kabinet dit allea zou de regeering r toe gebracht hebben om al te treden of een voorstel tot ontbinding te doen Men acht bet laatste het waarscbyoIgkst Na de tweede lezing van het ontwi rp tut opheffing dét staatskerk in Wales zal vóór Pa wben nog dt tweede lezing van de drankwet plaats hebben Groot acht men de kans dat dit ontwerp verworpen wordt omdat zoovele leden ook onder de liberalen een verandering in den bestaanden toestand niet aandurven De rt eering zon in de verwerping een gei e aanleiding vinden om tot de ontbinding van ibet Parlement te besluiten Voor de derde maal heelt het Lagerhuis een wetsontwerp aangenomen waarin wordt voorgesteld de leden van het Parlement ait de stAitskas een toelage te geven Het ontwerp was voorgesteld door den beer Allen n werd verdedigd door den minister sir William Harcnurt Het Hois besloot den minister voor de schatkist op te dragen voorstellen te doen tot nitvoering an dit ontwerp De aansisg op Li Hong Changzal met bev rderlgk zgn aan deu spoedigen gang der tlapansche fredeiondsrhandetingen Uit politiek oogpunt heeft de misdaail echter denkelijk geen gevolgen De Japansche regeering Beeft alle mogelgke excuses aangebodeK graaf Ito de premier is direct naar den gewonde gegaan om hem zgn diep leedwezen te betuigen en bg het Parlement ia door de regeering het voorstel ingediend dat ook de volksvertegenwoordiging iiaar leedwezen nitspreke over den aanval waarvan de Chineesche staataman bet slacbtojBer werd De kogel waardoor Li Hong Chang in bet aangezicht is getroffen is nog niet rerwgdard maar zgn toartuid il OTtrigtu gvnUf hH beeft geen korrts De moordenaar een jonga nuui rnn 21 JMM beweert dat hg den aanslag uitsluitend he gepleegd om door Li Hung Chang dood ta schivten Japan van zgn g vawlykstt n fjfftod te bevrgden De verliezen van bat Japaneeha legar Ndtrt 21 September II tot 8 Maart ran dit Jur bedragen 541 offirieren en manschappen dia in het gevecht gevallen ago 131 dia au hnn wonden en 981 die aan ziekten stierrsa Is samen 1653 man Man schat bat vertisa dar Chiaeaxen 25 maal grooter Het bericht van den Japansoben aunl Of Formosa wordt ni St bevestigd Da itoon booten ttissohen dit eiland ao Hongkong fttna nog geregeld Haute Nouveauté in PARASOLS Doeh mUea niet geëtaleerd woiden L van OS Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam Tor kn MV lOt 101 101 slotkosia fo li ioiiv Vi iiy iiV 89 lojVi Tiy 1 Via 11 10 ♦ s 10 TVu 1M 774 141 101 O lOI i 17 UI V Ui 101 141 100 II k lil 111 IM s 110 I 1011 101 yauaaLAjis Csrt Ned W g dite dito dito I dllo diu dito SV Honau OU Ooudl 1811 ti Et lib Inwhryvrng U6S 81 I OosraNa Obt in papier 1168 K dito In silver lid I Pemrna L ObU rast bekat I dila dito I Kosu Ubl Oost Is Serie l dilcOeoooi 1110 4 ditob jBotki l l 4 dilobijHopslSia a0 4 ditoiatoad lsaa Ull dito dite dito lll t 8MH Perpel sebaU 1111 Toiuu Oepr CoBV leen lt 0 t Geo lesniog Mris D Geo leeninx wris U iiioAra Bar Ree v ebl 1111 i Uailoa Obl Buit 8oh 1110 ViHBSiJBU Obl 4 oabap Illl AuiraauiM Obligaliaa U61 l i RoTilanui Sted leen lilt S i Nao N Afr HsndeUi send i adsl Tsb Hu Csrtiloalea DwiHaalaobsppi dile Arak livpothe kD paadbr 4 Oalt llif dsr Vorstwl aaad s Oi Hjaolhaekb paadbr 4 Kedarlaodsobs baak aaad Ned Haadalmaalseb dllo N W k Pso H p b paadbr I Roti H potbeekb paadbr 4 Utr Hjrpolhsskb dito 4 ÜosrsNa Oo t Honf baak stad Kuil H rpotheekbsak psodb f i Amesik Keuit bypotli ptadb i li is MVs Uaxir L U i r Liea eert fl Nao il ll lJ Spoarw liij saad Hij tol Kipl V Bu Spir stad Ned lad Spoorwsgn aaad Nad Zuid Aftik 8pm aand I dilo dilo dito I it 1 ditol lTU IB 8poorwl 1117 A Iobl l Vi ï s Znid lul Hp mu A H obl I PoLan Warsehau Wsenea sand 4 Roai Or Buss Spw Uy aaad I Balliaeba dito aaad 100 lOOU it lil uu ivf 10 loiv il lil i04 lOÜ 101 loiy 101 1I4V Ktslawa dile saad I sraof Darabr dito aaad 8 Kiisk ük Aaow 8p kaB aaad I Uaowo Sewssl 8p Mij obllt IOrel Vitebsk dile obllf I ZuidWsst dilo saad I dito dito abllf 4 lï lïVs 10 Vs ïVa AnaUA Oeat Fte 8p Mij obl I Ckia k Nonb W pr C v saad dito dilo Wla 81 Psisi obl 7 Denver k Hio Or Bpm sart v a Illinois Ceotrst obl in goud 4 Louisv k Na kvill C rt v aaad Mslieo H Bpw Uij I h p e I Hiso Kansas v 4 pet prsf send N Iork OnUrio fc Wast saad dilo Fenai ükio obli I Dragon Oalif Ie hvp in aaad I 81 Paul Miaa k Atoll obL 7 Ua Fee Hoafdlija obli dilo dito Lino Col Ie bjp O t CsNani C B 6outb Cert v aaad Vin O Rallir k Nsv Is b d e O Araslsrd Oaioibu MU saad ïottsrd Traawsf liaaU aaad Nan Blad Aastardsia saad B Blad BollsrdsM saad i BlMH Blad Anlwsrp nlll7 Stad HruSMl Uil Hoxe Tbeiu Begullr nseallMli 4 Oastimu 8latUls Diog lilO I v K K Oost B Cr 1110 i SriWB Blad Madrid I Uil V Nid Bm Hjrp Bpohl eert 4 WATEROETUDEN TE GOUDA amorgeDa Uag 4 01 12 1 81 5 52 6 42 7 44 8 26 s aronda Hoog 1895 7 62 9 07 b ii 9 52 10 48 1140 12 38 6 32 1 48 6 17 7 1S 8 26 9 13 Hoog Donderdag 28 Uurt 7 36 Vrgda 29 8 09 Zaterdïg S 8 47 Zondag 31 9 27 Maandag 1 April 10 17 Dinadag 2 11 19 WoenadagS 12 01 SPRINQTIJ dan lOeo April n n s 26 a