Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1895

No 6010 Vrydag 20 Maart J805 33sto Jaargttiig mmm muwt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Ck UTant gesdiiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdag en De pr g er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommeri VUF CENTEN Ti leden der Prov Suien mocht bljjken dat MUS herstemming noodig is deze berslemming in de betrokken boofdplanUai der kiesdistricten en in die der onder kimdistrioien zal plaats hebben op Oinsda den 28 Mei a s Woensdag ia de justitie uil Boermoud andermaal te Berkenboech aangekomen om iu zake den dood lag aldaar op 2 Januari op den landbouwer H gepleegd een onderzoak in te stellen De sedert 2 Januari aaugshouden landbouwer B was eveneens onder geleide van maraebaussees ter plaatse 14 gatnijfeB waren opgerospsn Btn welopgevoed beerschap dat ie Rotterdam een prachtige zaak sn binnen korten tgd f 80 000 onder de menschen bracht is bg bet Ie regiment infanterie te Bergen op Zeom ingedeeld Is plaatsverriinger R N D ministar van BinnsnIandsohs Zakso heeft aan de Gemeentebesturen afdrukken gevraagd van de be ialingen betreffende de pruKtitatie Naar geijld wordl iga da vaeprgien in Friesland tengevolge van de heropening dar Belgiaehe grensen niet zMveel gereien als men el vatwaght en gehoopt had En dit wordt hieraan toegeschreven dat in Belgi n r alleen maar naar goede melkgeefstert gevraagïN wordt op ouderdom geatelte bouw en kleor wordt weinig gezien Vandaar dat het baste Friescfae vee niet naar België wordt uitgevoerd wyl men daar zgne goede eigenichapjien toch niet wil betalen Iu Doitschland daarentegen wél f Frieeche veebosran sien dan ook reikhalzend uit naar de heropening vso du Dnitscbe grenzen Men herinnert zich in welken sin nog ooIsngs de heer Von Nathosius een der grootste en invloedrgkste veefokkeravan Noord Daitschland de zaak besprak in de Deutsche Landwirthschaftlicbe Prease c Hij en vele Dnitsche landbouwers met hem roepen al even dringend om heropening der grens als onze Fribsche boeren De Duitscbc veestapel btgkt niet frisch en krachtig eo vooral oiet goed melkgevend te houden zonder voortdurende kruising met het uitmuntende Nederlandsche ras Toch blyft invoer van ons vee nog maar steeds verboden keonelyk ten believe van die fokkers die van sluiting der grenzen een aanmerkelgke prgsverhooging van bon moet zagen herinner ik het rag wet Utnr Had zg oeiie flauwo herinnering van d waarheid F Waren de droomeo waarvan zg sprak ilecbli de voorboden van eeo tomgkeerf od geheugen P Hegreep tg uit dioQ gouden nng aan baar vinger wat er béurd was Ik zoo wsobtenen hopen Wg waodeldeo fsmen bniswaarta terwijl Priacitla een weinig acRlerbleef Patil i£l taboen m mgn geselsohap niets unnatuurlgka te vioden Als hac pad wat steil of mopiljjk werd stak zg m j bare band toe blaof zg gerechtigd was tot mijne ondetateuning Een pooa lang evenwel sprak ij niet Kindelgk vroeg z Waar zgt gij heen geweest P Zeer ver vao bior houderdeu oren v r tfJa la ik a voor mg zag wavrtgtj altijd op reis Hebt gi guvoodon wat gij zocht P vroeg zü levendig Ja ik vond tie waarSeid Ik weet oo ellea Zeg mi eent waar hij is Waar wie isT Antony mijo bro£r de joogeo dl D sij vwmoord hebben waar is hij begraven T Hij is b raveu naast zijoe morder Goddank I dan kan ik op ago graf gaan bidden Zü sprak hoewel levendig toch met volkomen verstand Het verwonderde mg dal zij nieta repte van aaoklaebt biJ t gerecht Hoopt gij geen vergelding voor de wwrdeoaara van uweo broÈrf Vergpldiog o waar zou dat toe difneo Zü zal hem niet in t leven terogroepeo Het ia al lang geleden Waaneer dat weet ik niet maar het aohijai mij jareo geledeo t zgn iod mag bet hon wel reeds vergoldeo WiA eo Dat lM ft Mj ia boogawn Demitieffkniik een 1 AJ 348 Staats loteriJ it Kluw TnkMai tu Wo iuiU 17 Mwrt No 1M48 SOOOO No 1I5S 000 Ko Ut en lS 7i iadtr 1000 No ItSU 10 11 46 iid too No 7110 100 No it 4Ma aiis iMit m iioia lOO PriiUD n 0 1 7M 6708 SiSa 10777 UIS5 18457 18784 Sli 7 7 740 8411 10811 14941 18488 18841 881 1818 8781 lSt4 10878 14158 18511 18881 MO 1818 5798 8808 10880 14811 18517 18878 478 1834 5852 8680 11037 14848 16584 18881 4 a 2684 5859 8887 11058 14849 10845 18910 11 8178 8874 8781 11081 14458 18677 18991 801 818a 911 8745 11166 14506 18 98 19084 614 8844 140 8788 11194 14510 16741 19140 686 8879 9 0 8855 11301 14516 18748 19168 705 8471 980 8887 11867 14601 187 0 19307 714 8477 8080 8901 11 08 14631 16782 19349 71 3488 6118 8908 11543 14650 16853 19850 74 8 04 141 898 11 70 14739 16985 19371 T91 8 61 6191 8956 1I6S8 14745 16951 19424 848 8578 8194 9004 11659 14761 16998 19415 879 8588 8199 0011 11808 14811 17044 19486 905 8604 6830 90tO 11807 14814 17048 19488 75 8814 6410 9068 11809 14870 17114 19510 989 8637 6414 9117 11977 14901 17144 19784 1119 3678 6 14 9175 11998 14901 17178 19737 1145 8748 6566 9177 11086 14918 17810 197 1168 37 8 6887 9885 11058 14918 17847 19805 1111 8848 664S 9860 19116 1494 17894 10844 1816 3878 6899 9803 18162 1495B 17807 19878 1130 8883 6707 9317 18838 14966 17884 19884 1181 3893 6719 9856 12485 1 008 17483 19966 1818 3902 6784 9859 11 28 1 004 17486 iOOK 1868 3910 6818 9403 11 61 1 011 17 83 100 9 1378 8911 6877 0510 11577 15078 17698 80137 1455 8969 8898 9 46 12579 1 197 17780 80167 1460 3999 6948 9640 11591 1 144 17781 10178 1 13 4004 7 0l97 9670 11601 15158 17865 10219 1626 403 7187 9716 12760 16166 17SB1 10244 1 40 4101 7186 9716 12800 16194 17913 20251 1549 4114 7118 9719 12801 1 264 179t6 20886 1613 4836 7386 9816 18811 15286 17968 20287 1698 4139 7897 9918 18847 16196 18069 10391 1671 4817 7411 9914 130 5 15848 1S061 10398 1718 4468 7411 9951 18186 16396 18067 10472 1718 4651 7469 9958 13168 16601 18101 20493 174 4 81 7 1 10010 13816 1 0 18134 80 35 17 9 4 96 761610118 13848 15668 18163 80643 1849 468 7689 10189 18376 16688 18188 80667 1864 4710 765110216 18434 15881 18867 10671 1896 4749 768810168 18488 16868 18808 8087 1899 4810 7681 10178 13407 1691 18845 90708 8084 4829 7683 10807 13667 18083 1834 80783 1030 4838 7718 10381 13 66 16103 18368 80756 1111 6039 7786 10870 18601 16197 18366 10761 1186 6044 7786 10390 13646 16144 18414 10796 1 64 6096 776 10400 13699 16176 18448 10811 1171 5188 7944 10611 18708 16117 18483 10841 1114 5I 9 8148 10570 18785 16159 18489 20847 1268 5824 8188 10609 18760 16801 18502 10858 1816 401 81 9 10681 18848 16318 18667 10889 1470 5418 8198108 4 18861 16339 18644 10916 1 18 486 881010714 13899 168 8 I867 80V19 1 18 6611 8847 107t 18988 16411 18688 109 1 1618 688 887610786 14014 16481 18710 1 778 1618 674 8881 10774 14087 16489 1B76 9816 1708 APVERTENTIfiN TIJDELIJK Apartemonten gevraagd met PENSION Toor jongt gehawde nunKhen BrioTan fr ondei Mo 2871 ua hot Bumn dner Coannt Riviervisch oidt ngoliutig bö OKOOTB PABTUEN te koop gevraagd OSliten udor So 2872 ua het Bnraia d Mr Goonnt ÏBANSCEE ST0Oi 7£BVEIlU CktDilseke Wtssober TAK H OPPE IlEiMER 10 Kruitkade Botterdam GtbnntMid door Z M dan Koning dn Balgen BooMdapSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az SptoUUteit Toor het atoomen as rarran na lila Heeren en Duneaguderoben kliook klle Kindergoedenn Speciale inriobting Toor het atoomen Tan p auiemantal8 veeren bont eni Oordjnen tafelkleeden en worden naar de nieowtte en taatate methode gsTerfd Alle goadenn hetig gestoomd of gererfdi worden ontchadelgk Toor de geiondheid en ro na ttaal bewerkt Wagena nitbreiding dar fabrieken agn de pr MD 25 gedaald Te atoomen goederen al nieaw aflererbaar D 8 digan t Tarreu goederen in eeae week Zaal RUI STM1N te GOUDA PBBEByiODB ABTISIBScUr Sederland ehe OptraVereenlgtng Donderdag 4 April 1895 Paljas Hasiekdnma in 2 bedr tui B Leokcatallo gerolgd door GATAlLEmEÜSTICANA De Trouweloozen Groote Opera in 2 bedr t mniiek Tan Pimo Mtacieüi Aanvang 7 uur Frgien der Plaataan roor H II Leden ran KDaBTiiiii met hunne Damaa 0 90 p r peraoon oor Niot Leden l M Programma s en Tekatboekjes rerkrggbasr aan tKunsTuisc i jk Allerwege bekroond met EereDiploma a Gooden en Zilveren Medailles benerena Ëere Diploma Gooden Medaille en ertiïcate £ Award of the World s Hygienic Eipoaition Oumgo 1893 is het WereldkroeiiHi Dniiven Uorst flonig Extract MELIANTHE UIT 01 Machinale Fabriek DB HONIQBLOBM TUI ü van Schalk Go geVaatigd te Qravenhage Geen niidSel is ot kan worden uitgetonden welke de Melianthe overtreft het ia OJfHBKBOJCPBLtJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele eo Teracbillende bekroningen getuigt Het renacht en geneest OSMIUDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MBLIANTHË doet lich de reldadiue invloed gelden Het groote debiet nu de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dnt hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en l met ge bruiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keohtbank te l Gravenkage HTVerkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt öouda A BOUMAN Uoordruht J C RATELAND Bctlcmp B T WIJK Ou lm ttUT Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime nitapattingen ia net beroemde werk Dr Betau g z ELFBEWARING Hollandache uitgave net 27 afb Prgs 2 sulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deia ondeugd Igdt moet het leaeo de oprechte leenng die het geeft ledt jaarlgks dnisend van eeU lekeren dood Te verkrggen bg hetVc lagsMagazin te Leipzig Neumarkt franco tegen inaending van het bedru ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgfooDderd Zondags te ooaiolteeratt ran 10 tot S uur ottda Baotpendruk tid A BaiKKMAH It Kooif 4 pCt PAlTOBIlIEVElSr V N DK 1 Pester Vaterlandischer Ersler 8parcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoreDi eaoem le PaDdliriaven lijn nominsAl groot 20üa 1000 5000 eii 10 000 Kronen foortiea Tin htlfjoarlgluoha Conpoai per 1 Hurt ea 1 Septembw ea afloibiar i pari door niddel fH halfjurlijkiebe uitloUog De kiupona zya thaat ea ook in de toekomst vry fan belutiofE volgflai de Wet raa 1880 Art 80 10 zg zjjo eveoals ds OUffelote Paadbrteren betaalbaar to Budapest WeeaoQ ec te AmitOrdAm ton Kantore rao oudergeteekenden tot dea koer van deo dag Volgeoi da wet van 1876 is op de i eiaaieiilgke Torpande bypotbektjo prioriteit der houder vaa Paodbrievea io escbrereo waardoor Imu het reobt op de bypothecaiie scbuldrorderingen ia de eerato plaata ii gewaarborgd Ue oadergeteekenden verw nde naar hun Prospectus van 19 Jaaaari I L ea bat Jaarvenlag dn lostelliag over 1894 beriobten dat xjj roortgaaa met dea Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Fester Vaterl ndiiolier Ërster SparcasaaVerein lot den koers ran dea dag WEKTIIEIM GOMPRRTZ AU8TEEDAH Maart 1696 L Indien U voor een pond Koffie besteedt f 0 80 komt U pond te staan op f 0 40 l pond Kathreiner s Malzkoffle kost j 0 15 a Mn 0 65 h gebruik van Mahkoffie bespaart U dusperpond f 0 25 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezingf niet leerdet kennen Iltit is niet zeldea dat Reoezini aanbrengende roiddf len toevaMig ontdekt wordea die in de banden Tan een bekwaam geneesheer een goed succes bubbon Was oiet Priesnitz do geloerde vestiger rer waterkuur mbthode wions woonplsHts een bedevaartsaord foor do Igdendo mentobheid eewordea ia den eeOToudige boor P He fL niet een Zwoodsoh majoor Tfaura Brand f aaamd eeu middel tegen rronwoqziekten aan de hand gedaan dia hot lauoet der chirurgen reeds minoor uoodaakelyk heeft gemnakt en thans gomeengoUl van allo goneetbeertiu begint te wurdun F Uok op bet guoicd ter beperking ran zeuuwziekton begiujl er liobi te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eeavoadigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel iu staat zijn de sedert jaren oiuerandcrd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als b jvoorb Uroiuiuin Yzer Arsenicum nn geheel te vardringen Kr zijn vele mensobuu die aoob ziek noch gezond ign en tooh klagen dat xg zich ia liohaam en lielallesbebalvs wel gevoelen bet geringste aiet velen kuonen en zolfs door een vlieg gotergd wordeln eo zoo ziob Zülvon en andoren tot last zyn zonder het te willon Vele worden geplaag of door vreeaeyk angst of ditor droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomeo gekvreld Dao agn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea ea toevallen Eindelijk Igdeo de ergsten onder beo aan verlamjning vitusdans en vallende ziekte Al deie ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk gealacbt en eiken atand vindt zyo zenuwziek ea mia of meer de slachtoffers der leefwgie van onzen tijd Wie tot rene dezer oategofien van lijders behoort en ingeliobt wensoht te wordeo over de wer kiaa eener nieuwe metbode adreaieere ziofa aan Alll8t rdfiiu M CLEBAN ft Co Uoiligeweg 43 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBlmittige door de oieuwste iiitvindingen op machinaal gebied rerbeterd fkbricatle en tiitaluitend gebruik van fi ne en fijnste grondstofTen garandeerei ien verbruiker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbeTMenswaardig hbrikaat neuwkeurig beantwoordende ua den inhoud dar mf Ëti ettea De Firn behulde 27 BreTets als HoflererBHcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles em bew e nn nitmnntend n bbrikiat Kceda 1871 achreef de Accademie natku de Fkiia Hoiu Tona d4o rnon one H dalll d r r aetère elMm en oonektdratton de ▼ otr exooUont Ikbrioetion de Ohooolftt bonbons varlo eto eto loUwerck l hbiikait is rerkrijgtiur by H E Confisenn Banketbakken eni enz OaienalTerterenwoordiger ropr Nederland Juiiu lUttenUodt Amaterdam Kalrerstraat 103 Stollen hl umi Pnl aKUfliniiti FÜIMIU JXr irrawe Brttlt 1 mm rotma yK SMH j g s Patent MIKUM t M iimm werihlMtn yaehahmtmftn ltt m i tnfi Atv iMn skof en H atsUen mnmmm Hwt tÊt k leMai OaMoAMfM ft imotrin uWicI BINNENLAND aODDA 28 Maart 189S In ons Torig nonimer werd melding gemaakt no de vergadering der Holl Maatocbappg ao Landboaw afd Gonda en omstreken door eene Terkeerde opvatting bebbeo wg bet saldo va 1893 bg 1894 getrokken Dit ii niet akoo Het batig wldo ie f 498 3 i Door de rechtbank te Botterdam ia gisteren bet failtisBemeot nitgeaprokeo over P van t HoS Stolk steenlabrikant te Onderkerk a d IJsel handelende in vennootschap onder do firm P van I Hoff Stolk Zoon rechteroommiiaarii mr H A van Rees curator mr J G h Nolst Trenité advocaat en procorenr te Rotterdam De coocept begrootiog van het hoogheemraadichap sKrimpeuerwaardf dienstjaar 1895 9ti welke in de vereenigde vergadering op 3 April a s zal behandeld en vastgesteld ivo deD bedraagt in nitgaven f 59354 in inkomlftn f 59354 59 vsrmoedelgk batig slot alzoo f 0 59 De omslag per hectare belastbaren grond in de Krimpenerwaard ten behoeve van hitt hoogheemraadschap wordt voorgesteld op f 3 25 De iPomologische Vereenigingi te Boskoop bealoot in navolging an de in België en enkele andera naburige Rgken bestaande Sjndicale Kamers tot de oprichting van een afd speciaal belast met de behartiging van den Boak buiteolandschen hsudel Tot leden dierafdeeling werden benoemd de heeren C B van Nes B de Bruin Jr C Frets P vau Nes Ai en F Boer Gi sTaiubonwbl i Men sohrp nit Bodegraven dd 21 Maart Hedenochtend werd onie nieuwbenoemde burgemeester de beer H Ie Coaltre in eene voltallige openbare raadsvergaderiog op gebrnikelgke wgze geïnstalleerd De oudste wethouder de heer W F Brunt boette hem namens de raadsleden harteljjk welkom en wenschte hem geluk met sgue benoeming tot hoofd der gemeente Hulde brengende aan deEoninginHegentes en verdere autoriteiten sprak hg den wensoh uit dat het hem mocht gegeven wordeo in welwillende samenwerking met den Baad da belangen der gemeente looveel mogelgk te behartigen Met bet aanvaarden van het teeken zgner waardigheid eo het innemen van den voorzittersietel bracht de heer LeConltre egnen dank aan den spreker en vertrouwende fBVlLLETOlt TEBÏÏ GEEOEFEIT DOOR HCGH OONWAT 48 Maar onda ka miJQ genomeo bealait kon Ik ds Tenoeking nieta weentsio om wtt diohtarbg te gaan Wur ik itood kon ik haar gelitat niet zieo weshalve ik roe e voor voetjs Toortkroop tot ik oageooeg tflgQQOTer de teekeDtresse wai en daar half rm soholen tutsohea bat struikgciraB atood ik baa naar hartetuat gade te slaan Da blos der gezondheid lag baar op de waogsu Oexoodheid atraalda ait al hare bewegingen n ali a iax tot hare geaeltin wendde eo eenige woor lonapnk was er in harea blik en in haren glimlach ieta dat m bet hart deed opspri i geB lan vrongde Hetvrouwtje tot wie ik teruggekeerd waa wat vtn ander weaan dan het neiije dat ik getrouwd had l Zq keerde sioh om ea keek naar den orerkaot Baiten mgaelTen ran T eagde wa ik geheel te voor ob n getreden uit myne sobnilplaati i i de rivier tuatohan ona ontmoetten onze blikken elkander Zy moet zich mjjner herinnerd hebben op Mjie of andere rij Uijir gezicht moet baar bekend geweeat JD al waa h t ook neohti nit een soort ran droom Zy liet haar jpotlood en aohetsboek vallen en sprong OTweind vÖdlr dat PriscUU s aitroop van verrassing en Trtii da gvhottrd werd Z stond ny Bu te sUm b op den steno der raadsleden Mu het stoed verklaarde hg agn streven zgn den bloei van Bodegraven te bevorderen De memorie goederen te Montfoort bestaande in kerk pastorie koaterswouiug oud schootlokaal landergen erfpachten tiusen en inschrgvingen op t Grootboek aW geestelgke goederen afkomstig van het in 1399 in de kerk te Mootfoort gestichte kapittel krachtens het vierde additioneele artikel der staatsregeling van 1798 eigendom van den staat ignde werden na een pennsitryd van ruim lOjarsu by notarieele acte van 16 Nov 1894 verdeeld tusicben de burgerlpe en de kerkelgke gemeente Niettegenstaande door den minister herhaaldelijk werd aaqgedrongen om aan den bgzonderen toestand waarin dat fonds verkeerde door verdeeling een einde te maken en men dus nadat de ladk haar beslag kreeg raet grond verwachtte dat de wettelyke bekrachtiging spoedig dkarop zon volgen zgn reeds 4 maanden verloopen zonder dat zelfs niet met een enkel woord van een betrekkelyk wetsontwerp in de Kamerzittingen werd gerapt Intaaachen staat de predikantswoniog die onbewoonbaar is geworden ledig heeft de predikant eene tgdelgke woning betrokken waarvan de hour uit het fonds wordt vergoed en hebben kerkvoogden den winter van 1894 9Ö aien voorby gaas sosder ieta aan dii oorbereidende werkasamheden voor den bouw van eene nieuwe pastorie te hebben konneu doen J A B dan 13n Januari waarnemend stationscbef te Wageniuf en tegen wien door de rechtbank Ie Arnhem was gagischt f 15 boete of 14 dagen hechteuis Tegens het door zijn schuld varooraaken van het tramongeluk tgdens den sneeuwstorm op dien dag ia gisteren vrggesproken Zooals meo zich zal herinneren werd in bet laatst der maand Jannari de 23 jarige M K zoon van den vleeschhoower K aan den Ring dyk der Haarlemmermeer hg Halfweg onder zeer verdachte omstaodigbed n dood in een schoor by de woning gevonden door de justitie werd een onderzoek ingesteld dat voortgezet gisteren tot de arrestatie leidde van den 21 jarigen briwder en huisgenoot van den overledene Gedeputeerde Staten van Zoi Hollaod hebben bepaald dat wanneer hg den uitslag der op Dinidag 14 Mei a s te honden verkiezing alsof EÏj verwBohtte dat ik haar zou aanaprektin of bg baar komen terwjjl de oude dienstmaagd mg woorden Tan welkomst over de bruiaohende rivier toezond At bad ik willen temggaan het wit nu te laat Ik vond eene plaats waar ik over kon en in een paar minoteD wh ik aan de overzijde Pauline was stil btyven staan nuar Priaoilla iJlde mij te gemoet en kneep mjj de haD deD bijna af Heeft zij horinneringf kent ay mg vroeg ik lacbt terwijl ik m losmaakte en naar mgoe vrouir sink Kog niet Htur tul vel komen ik ben er zeker van jongeheer Ik deed een stil gebed dat bare voorspelling mocht nitkomea Ik naderde Pauline en stak haar de hand toe Zij nam die gereedelijk aae en keek met bare donkere oogeo in de mgne Het kottle rag onnitspre kelgke moeite baar niej aan mgn hart te ilrakken 1 Pauline kent gg mij niet Zg sloeg bare oogeo neer ffPriacitta beeft over u geaprokeH Zg z gt mg dat gg een vriend zgt eoAt ik op owe komit moest waobten on oieta rfflet ivragen faar herkent gg ag nietP Ik daoht looeven dat gg mij kendst Zq staskte een zuebt fik heb o geaien ia droomeo zonderlinge droomeo Terwijl z j sprak kwam er eeo blos op bare wangen vVerttI mg die droomeo ei s tei o ik Dat kan ik niet Ik beo nek ge e et erg ziek aep laogeo tgd Ik b veel vergeten baast alles vei etea Zal ik het eena vertellen T Nn aiatJÉft aiatr riaè i $ haaitif ADVERTENTIEN worden geplaatot nm 1 5 regrek i 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letter worden bwelcend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiëu tot 1 uur dea midd En wst nu bat voorwendsel aaigMk dst onder ona vee ernstige longziekte beersehstt son da haw Manaholt sehraaf onlangs in ds Telegraaf dat hg den heer v Nathaaioa daarover wol eens aou inlichtan en w j twijfeleu niet of hg heelt dat larsland gadaaa ook Hur onsa Bagaerisg sit die sluf Ia bet niet tit mu aas bau dsB au pthie lieren oot dien zin op t trodss f Bli ag wel sstt eds diligent in daas belsngrghs aai elEgenbeid I Men hoort er aso wsinig vso Mocht op de ostalnitiag tsb da ZnHiigi nu ook apoedig die volgsa na oaaa Oaém grens De bontwsvers bg d rnu N tsr Ksilst Zonen ts Ensoheds habbso sshrUWjik knsnen patroons aeoige griavan medegedaald sa tsvens aan den Veriaaaingsboad in mlksB eenige fsbrikanten en arbaiibrs aittiog habbsa De voomsamsie grieven welke de srbeidsia hebban ago da Isge loooen die gegeven werden en de atrengbeid in da toepasaing van bat boetenstelsel verder vertoeken tg betst garens voor het weven en om den arbeid raa 11 nnr op 10 oor daaga terug te breogsB Vier arbeiden tjJB giatar morgto uit da t briek ontboden en htbhsn mei ds palnwna getprokan Oislsr middsg noseteu zs wser vsrsehijaen Nsar mu aagt BHiak aan sonnigs wkaidM I 0 20 op saa sink gswevsn goM meer betaald wordeo dso asn ssdsn dis hetaslfila goad waven Hst is ts wsBtebea dst ssi vsrgslük gC troflIsD words daar hst voomtean k rbaidart beatast het wsrk nssr ts leggsa Hst sTgdeehrifl r Gsnsssk e nsldt dat van 10 tot 16 deter ts s Grsvanbtga 12 Is Amstsrdam 6 en te Botterdam 9 pstsonsa aan inflnsnaa tgn ovsrlwleo Te Berign stierven in ds Uatsta beriohts wsek 74 personen san do tiskts tegen 69 ia ds vorige week Ook te Wseaen nam hst santal gevallen belangrgk toe De ziekte blgft ook nog teada hearaehSB in vsls groote steden in Engeland Zoo was da sterfte in de eerste week dsaar maand ts Pljmoutfa 39 2 te Halifai 43 4 te Nottiagham 49 2 en la Liverpool 66 5 par 1000 Twas ttndsnten te Bsrljja krsgsa Vi t haiswaarte kesren van esn bal twitt orsr ssn godsdienstig vraagstuk er volgdea Moa uitdaging en een duel en san der twss jongs lieden kraag esn dsgenatoot ia da bsnl waaraan hg ovarlosd xiniiig io de gevangeois i eea ander werd geboeid als een slaaf auar de derde Ie oog oageetrdt Hg ui ook lijoe benri wal krijgea vroeg Ué1 Wie is die derder Maoari Zij sidderde bü dien naam en uide niets Beaar Breo voor wij bet buis berelktea wur wQ logeerdeo zeide zg op zaohieo versoekeodeo tooo Breogt g j ra in Iuli op zijn graf f Ik beloofde hot bur maar al U bIBde te liea dal zij ziek inatioctmatïg Juist tot my irettdae met dat varzoek Zfj moeat ai toofa aMtr herianereB dian liJ zelve wel daehi Ik wil dur eeoa heeogean uide ijj ea de fiiati zien en daarna zuileo ij oiot aiaer kea ow ImI verlwlone Wij waren on aaa t hek rao deo tola tk vatte bare band Pautioe z ide ik de ess of gij a ü aiel kkh berifl mn beproef hei eena fiff tweern vso dien Troegereo onwkerea blik £ mJSt ia hare oogeo zij etreok awt kare aadMB haod over hur voorhoofd en zonder eea owd M zeggen keerde zü zicb oaae de deur fa giag UaiMK VUPTIRNDK HOOFDSTUl Vu iMd UU rr fe Hijn verhul loopt tea eiade hoewel Ik lot B i eigen genoweo het eeae hotrfdetbk na het idere S0 kunnen emebrijvan nitweideBda in bi da over hetgeeo gedaretfde de aentnrficnda Huau pkwlp had renA rvrwH