Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1895

Directe Spoorwegverbindtog met GülUA WloterdleDSt 1894 95 Aaogevaogeo 1 October 7 S IS tl IS iS l Ot I IS 1 S1 Il 10 7 S0 OTTKHOIM 41 10 17 10 S7 10 S4 10 41 10 11 10 47 S 4I 4 S0 7 S 7 47 1 10 4 01 4 40 DKN HAAS SOUUA lUu 5 417 807 48 MO SI 8 4010 18 11 8111 111 38 8 11 8 45 1 43 4 1 4 48 17 7 I Oi S M OMd 7 Ot St 0 t 87 10 4 11 1 118 S11S 4 1 87 S 4 45 5 S7 7 1S 8 1 S7 11 05 lUS t T ll 7 4SS 47 BL Ki 7 47 l ll tj l8 10 58 1S 08 11 45 8 10 8 45 8 15 4 18 4 48 10 5 47 7 48 8 8110 10 ü T I C H T G O H D VUMbl 0 88 7 0 58 11 84 18 08 18 10 8 10 8 80 8 584 41 801 80 8 0 I IOI I 10 S4WoeHn 0 511 11 10 1 11 50 11 81 3 48 4 11 47 11 410 11 üad WAUr7 07 1 1 10 84 4 84 8 1 OoadA 7 80 18 S 84 10 87 11 00 1 88 8 10 4 87 5 80 7 01 1 41 8 88 11 W AM8TI1DA H SP U D A iKtUl4uW l IO 1 15 11 11 81 11 JO S 4 S 4 11 7 10 10 0 IJl 1 04 JÊf U 11 18 lajM 8 50 1 80 I IS Sa il I IS S IS O M 10 07 ll S71S41U l l ll 1 7 4 S SI 6 41 7 4S t KOI DI UTIICHT SI 1 40 7 11 1 0 I Sl 10 05 lO lS 10 11 1S 4I S SI t ll l ll 4 47 SS 7 7 41 8 11 10 14 I U 0 4 11 08 S I7 17 f 7 11 87 1 1 7 0S I IS 10 10 11 17 I 4IJ 07 1 01 1 411 17 l 7 l t 10 9i ill 7 S l ll 1 41 10 1 11 4 1 10 S OI 8 81 S IO I SS 1 810 8 1 111 1110 88 O U U M 8 T H I 40 S SI 10 08 10 1 8 S ll 4 47 S SS 7 41 10 14 Sohipper J Kuiper tu T x die met sgfie kloeke hfiperi Zondag zulk eeoe ttoate redding Yolbrftcht beeft our gutiog b die gelegenheid bgoft i 200 ecbftde beloop u imu zeilen toawvcrk en vurtaig Voor dea man die lecble eeu eobar beitaan heeft va i het Mer moeilijk zolk eeao cbade t drag n De Haogtcbe briebcbriJTer der fZutpb Ct beantwoordt de rraag oi de protection inten in de Kuner wodaoig ia getaliterkte kaonen ioeDemen dat sy wellicht bioDcnkort de meerderheid sullen Toroieii Het i mogetgk sngt by dat de protactiooiitiacbe beweging io den lande nog meer rorderiogen mankt bt t is ook mogelyk dat ztj baar hoogtepunt reede heeft bereikt Maar dat het in de Tweede Kaïuer gehouden debat vt Utv zal meewerken 001 rete twyfelaari tot rolbto rotectioui t n te nakea dat weigert bij te elooven by beeft den indruk oatrangeii dat de protfctioniiten leelyk slaag hebbvo gehad en niet by machte xgu geweest om de tegen bau stel et aaogovoerde argumenten ook maar nenigszini dragelyk te beantwoorden Hoewel geen eakele iDfla itrie in de motie wsnl buitengeelotea hefft niettemin tan M idebat orer deu landbouw geloopeu ook in 4e Kamer werd bet blykbaar aldui opgevat dat de motie in de eerate en ooroaau it plaats invoering thu grauurecbten b oogde Had de Toorsteller de granen ui ealotea van de artikelen wsarroor hy boschenuiuif rro y xoai meent de icbr geen vyt stemmen hebban gekregan Hy voor fticb acht ecu rechtstreekscb subeidie een toelage byf in ▼ erboodiag tot het aantal hectaren roor graauboaw bestemd nog reel minder bedenkelyk dau den iudirecten steun door graaurechtvu dia bü een wettelyke spoliatie van de Jugere kluten ten bate ran oen hoogere noemt In het eerste gefal toch r ou men het e ooodigde £ ld niet in de Tooroaamsle plaatx beboeTen te laten betalcu door de arnuteü in de maatsobappy voor wie brood een hoofdroediel is en die soms meer dan een zesde ran hïo inkomsten aan dat roedsel besteden Mmt er is meer By reohtstrreksche suosidle B9U men de bezitters van graanielenden grond kunnen beroordeelen zouder tegelykertód andere takken van landbouw te beoadeelan wat natuurlijk wel bet geval wordt als men den steun loekt in kunstmatige erhoogiog der pryzeu ook ran het graan als veevoeder enz De prot etiooisteo besluit djhrietscbryrer druomen ziob een toestand waarby niet alleen de grondbezitters miÜioeneo in den KbuOt Eolleu worden geworpen mnar bovendien d n arbeiders milUoeuen meer loon knn worden uitbetaald Maar de werkelijkheid beeft ha tegendeel geleerd De licbtayde der debatten over de motii Oobbelwann hebbeu dit nut afgeworpen dat zy nog eeni dnidelyk het g r ariyke hebben io het Hoht genteld ran de paradox d t d ur brood berorderiyk is aan de rolkswolraitrt SUUD Oonorasl Se Kamse Zitting ran Woensdag 27 Maart 1895 üij bet roortgezet debat over bet ontwerp op de rerrrniiigea la het aiteod Gei ritsen op aitikel 10 oio aan de wateriH hapabesturen geen bevoegdheid te geren voorwaarden te Bfelh n by rerreningen verworpen met 47 teg n 12 itemmeu Het ontwerp op de rerveuingen is in zyu geheel zonder stemming aangenomen Voorts ia aangenomen het ontwerp tot uitvoering ran art 191 der iroiidwvt legeU stellende roor het maken van rerordeuiugou door waterschappen reeoscbappeu en raeupoldern rerweiping mot 51 t gen 12 aVemuieiiQ van het amendement De BeaurortUasiert om in plaats van tienjarig herziening der keuren en politieverordeningen roor te KhrgveA alleen te mscben rerklariug van het beetnur welke keuren of rnrurdeningen nog ran kracht zyti S 40 1 47 M oi g io os i is a si miU mnnctack 7 as 7 S 7 46 T ll i 1 10 i It i St i S I kwitnltm MMfdnek 7 41 OUODA 1 00 1 11 1 17 l St I SS L b 7 8 S SI H ÏI iU W Voorb Ó7 U SS 0 faè WMrin U 8 10 0 l AjHUMua W I Verrolgens word beb deld de moti K ru eombe Uuiders de wenMhelgUwiil niiepivkende van wettelyke regeling der weduwen en weezen pensioen fondsen roor borgerlgke en militaire Ambtenaren in Ned lodië De beer Sanders betoogde dat bet niet aangaat bmtea de wfttelyk vast talde Iniliscbe beKrootiug lVu ioeufo dsen te laten bestaan buiten keuni nemiog der StateoOeoe raa terwyl toch de schatkist wordt aangesproken als er tekorten ontstaan De beer Bool steunt de motie omdat b t militair pensioenfonds staatafonds is gS worden De beer Uorgeiiius beatrgdt dit en acht de motie thaoa verkeerd daar het onderzoek over bet burgerlyk pensioenfonds uog niet it afgeiüopeo De Minister van Koloniën achtte wettelyke retïeting onuoodig daar deze zaak is vao huishoodelyken aard en z orele gewichtiger uken by Kon Hesl zyn geretreld Daarby is de organisatie reel te moeilgk roor wett lyke reeling De motif is tea slotte met 39 tegen 26 stemmen verworpen Nu volgde de interpellatie Staalman orerlie g i chiedenu met dea korporaal te Naarden Met zyn gewone on gegeneerd beid en plalhei4 gaf de heer Sta 1mHH eeoe beschouwing over dit geval ten beste doch werd duchtig terecht ge et floor den beer Scliaepmau die door zyoe welsprekende rede van alle kanten bravo a uitlokte Door den beer Schaepman die herinnerde aan de pltebien tot handhaving van het gezag men moge dan een hoogeu graad bekleeden of een lagen voor een ieder die gezag uit oefent werd deze interpellatie betreurd Door oiifi niet Door de luterppltutie zyn toch slecht we ekomeu aile oiigeroep iien die zich verplicht achten zlcü te bemoeien met dingen waarmede zy ni t te maken hebben en waarran zy hoegenaamd geea rerstand hebben De korporanl te Naarden is ernstig gestrait roor een ernstig vergryp niet wegens bpt niet dra t n van haudscboenen doch wegeas verzet legen den schildwacht die hem tor uitvoering ran zyn fonaigne den plicht tot gehoorzamen berionerde I e man die een goed voorbeeld diende te gevuii van gehoorzaamheid die de krygatucbt in zyn kring moest helpen handhaven gsf bet voorbeeld ran opzettelyk niet op olgin an bereleu en verzet tegea den sohildwaobt die als orgaan der autoriteit optrad Dat is eeu ernstig vergryp Toen ongeveer tien jaren geleden het binnenlandsch t legramtarief werd verhoogd werd beweerd dat ook naar de meening ftn ïar schillende de8kuadigen ff een tariefsverhooginit die een paar ton sjaars io de schatkist zon brepgep geen invloed van beteekenis zou hebben op bet aantal telegrammen Die Toorspelliog van deskundigen issc itterdnd gelogenstraft Althans wal debedoelmg bet eft Wel ia sedert 1885 de opbreog l 1894 met f 316 000 vermeerderd enis ook bet g ul binnentandsche telegramtijensedert met 234 000 gestegen in 1893 Maarhet doel was bet beiungryk tekort an de iukomattin der rykstelegraaf tegenover de inkomsten te doen afnemen Dat t kort bedroegechter io 1885 6Vi e i 1 bet ook 6 ton zoodat de verwachte hoogereopbrengst met ïs verweï eDlykt De vermeerdering van ontvang il n is hoofd j zakftlyk roortgekomeu uit bet buiteolaodch rerkeer Daarby is het getal telegrammen sedert 1885 vermeerderd met ongo oer 550 000 dud byna ïfVt tnaal xoorerl als by de binuenlaodsohe 0 40 10 44 10 6S 11 OS 11 01 11 11 U M 4M 1I M 0 41 11 01 II SS S 07 DEN I IS H t IG 0 11 0 1 o ss O Sl S S so 10 10 lt lSll SS11 4S k 0 41 l 1 40 l 11 11 De heer Linokens de onv rmueide tryder our tariefverlagiog en invoering van een goedkooper soort van kleine spoed telegrammiJfi hoeft in het laatste October nnmmer vau bet Journal Télé raphique nog eens nangetoond boezeer het binneutandsch telegraphiach verkeer by ons is achtfruitgegann lu 1881 1885 werden gemiddeld 473 tetvgrammen s jaars gewiswld per hoofd dur berolking In 1 93 was het slethU 473 en toch zyn ae ert 1885 220 nieowe kantoren geopend Daaroit rolgt dat er bg de oude kantoren naar ereuredigbeid der bevolking acbternitgai is weeat De heer Liockeos becgfert bet bedrag daarvan op f 48 000 £ r is dan O tk berhaaldelyk op gewezen dat de verbooging van het binnt iilandftch tarief baar doel heeft gemijt en wat veel erger is het verkeer beeft belemmerd Thaof wordt er een onderzoek ingesteld oaar de redenen ran pUatselyken aard welke tot den ach ter uitgang hebben geleid Ons dunkt dat men niet ver zal hebben te zoeken Het tarief is te daar en dit houdt vooral in eeu klein land waar de briefk rten snik een groote rol speleu het gebruik van de tel raaf tegen By de posterijen heeft dr ervaring geleerd dat de verlaging van het tarief steeds tot hoogere opbrengst leidde Ook voor de telegrapbie geldt dit zooala bet voorbeeld ran Engeland leert Moge het onderzoek dat nu is ingettr ld leiden tot en spoodi e erlagiog van het binnenlandscb telf ramtarief Niets algemeener in de wereld dan de poppen In de famitiën waar men dochters vindt ontbreken zjl niet Misachieo zal het niet ongevaltig zyu bier de geschiedenis van het poppenspel en deu oorsprong van zyn benaming te vernemen Koning Karel VI van Frankryk was krankzinnig Te zgnen behoeve had men reeds de sf eelkaarlen uitgevonden maar deze afleiding verdreef niet lang des konings verveling en men mnest op andere middelen bedar ht zyn Omtrent dien tgd kwam er in Frankryk een man van Padua vergezeld door dertig mnilezels allen beladen met groote kasten ran boiton voorzien van kliogende belletjes Pusel o heette de Paduaoer en in 7 yne kasten bevonden zich z 8 en negentigi beelden van keizeriunen en andere voorname vrouwen uit het oud Romeinsohe ryk van boot gesneden naar beeldiailen en munten Putellodoorrsisde geheel £ uropa liet zyu bekleedsnywerk voor een geringe som zien en verwierf zich daarmwle eeu niet onaanzienlyk vermogen Ook te Parys zon hy zyn nieuw schonwiipel rertoonen en het Frantobe 8 reekwoord Tüot nonreau tont beau bracht hem meuigen scbooueu penning Spoedig werd hy ook aan bet hof geroepen n een tuinzaat achter een voorbaogsel had Pusello zyne bouten weldoenaten tentoongesteld en wachtte op het verschynen van den kontog en zyn gezslschap ten einde het doek te vorwydewn en t üe uitleggingen te bt iunen De zinnelooze koning verscheen en met hem bet gebeele bof pQsello begon en nadat hy eenige personages bad afgehandeld kwam bg tot de beeltenis der keizerin Poppea dochter van Titus OUius eerst geliefde en later echtgeaoot au den beruchten Nero De Italiaan behaodelde de gescbiedenis van deze niet minder beruchte vrouw met de uiterste nauwkeurigheid Bg bet einde ervan weoicbte de koning het beeUKvao meer oaby te zien en gaf zelfs ztjn verlaogeu te kennen bet te bezitten VDe kanselier moest met Pusello onderhandelen en Karel VI kocht het beeld voor de aanzienlyke som van X frank omtrent 150 gulden Het votfrbeeld ran den krankzinnigen koning vQn f votgiog onder zijne hovelingeD Pusello vWkocht binueu weinige dagen al zyn Romeiusche dames aan hel Fransche hof Deze liefhebbery vond rervolgeos ook byval in den burgerstand rin ieder huis wilde men zulk een beeld bebheo en daar dat ran den koning Poppea heette noemde ieder het zgne eveneens aoo eu daaruit ontstond Poppóe Pooppée Poupée dat io het Vederlandsoh Pop beet 7 10 4 0 4 t7 1 04 t ll t SO 1 45 l tl 1 S S li 60 OS 10 17 S SI s to 1 S4 1 44 4 10 6 O D D 1 U tO 1S S0 s so 1S 0S 4S Voor i 54 N d L ll i Z Z rrt OI Bl Er l l4 Z f U 8 1S Giwili 0 80 7 0 S 1S 10 80 10 81 10 41 Toen het eer te nieuw voorde ouden voorby was werd het kinderspel dat bet nog is tot op den huldigen dag en dat het in de toekomst wuarMbynlyk blijven zat lu het begin der zestiende eeuw was echter de Pop oog eene zeldzaamheid want wij lezen dat keizer Maximiliaan by zynen intocht te Augsburg 1504 aan een vierjarig meiaje dat hem met een Latynioh ven verwelkomde eene Pop ten geschenke gaf Een onlangs te Qotbs rerscheoen boekje ran Dantzer geeft een zoo volledig mogelgke gestae btsly lit van Goethe s familie Daar i heel reel overbodigs by Het iulereaseert ons niemendal of Goethe s over orer over grootvader in maooelgke linie dit of dat gedaan heeft of dat de rroow ran dien grootvader stokdoof was dat zgo dingen die aan de mooiheid ran Goethe s gnlichten niets afdoen en er evenmiu iets toe bgdnigen £ n we rernemen ook uit dat b ekske dat het raderlgk geslacht van Goethe uit bet Noorden kwam en het moederlijke oit het Zuiden dat die beide geslachten elkaar lo Fradltfort a d Main ontmoetten waar zes ig jaren tater het hnwelgk gesloten werd dat Duitschland zyn grooten dichter geren zoo Uit een Thuriugsche familie waartoe waarschijnlijk ook de uit don dertigjarigen oorlog bekende Smit Joachïm Goethe van Sangerbao sen behoorde stamde Goethe s overgrootvader Friedrich George Goethe die zeer vro de sUd Artern waar zyn ader smid was verliet om in de wereld zijn geluk te gaan beproeren Hy werkte in vele rykssteden heel lanit ia Frankfort ging toen naar Parys waar hy drie en eu half jaar bleef en keerde toen weer naar Frankfort terng waar hg zich ali SchDeidermei8ter neerzette In December 1688 werd by burger trouwde met een dochter van een burger bl leefde in welstand vele jaren Z jn eerste vrouw stierf en toen huwde by een eerzame weduwe ran een Gastwirth Cornelia genaamd gaf er zyn handwerk aan en wgdde zich met hart en ziel en met succes aan het kasteleinschap over Zom Weideohof c Zyn lierelingszoon Johauu Casper besfemde bg voor de rechtsstndie die den jongeling den weg naar hooger openen zou Deze zoon werd de Kttiserliehe Rath dr Joh Cosper Goethe die in 1748 huwde met Kathariua Elisabeth de oudste dochter van de familie Teitor Uit dit huwelijk stamdegroote dichter De zuivere en goed bereide margarine ia voorzeker een uitstekende zaak wanneer zg eerlgk onder baar naam verkocht wordt zg eisuht slechts wat niet onder het bereik van fabrikanten valt in groote hoeveelheden en met rersche vetsoorten van onberispelykeqoaliteit gefabricend te worden Het is niet goed deze tieginselen te miikeuoen en de margarioe met boter te rermengKn zooals sommigen doen te minder daar zy dan gedwongen gn hon waar te kleuren Dit laatste kau med gemakkelgk nagaan Men handelt dau kis volgt Ala men een zekere hoeveelheid boter in alcohol schudt die ziob in een glas bevindt en men dan na twee of drie minuten het gtas te hebbeo Uten staan deu alcohol langzaam afsrhenkt eu dien boven een lamp inet wynges t verdampen zal de boter niets aan den alcohol afstaan In geval van kleuring met roekoe ontstaat er op dan bodem vao de vaas een roodbruin bezinksel dat blauw wordt door de toevoeging van zwavelzuur Curuma geeft een donker rooskleurig bezinksel dat eenvoudig bruin woidt door toevoeging van zootzaor un donkerbruin met een toevoeging van potasch en soda De saffraan geeit een oranjekleurig bezinksel met een mengsel van onderazgnzuur zout van lood De biet wordt groen met alcohol Men spot wel eens met de ooontwikkkelde Hagenaars die gedreven door de zucht om rreemd klinkende woorden te gebruiken br spreken van iets dat hun to tdornbeU is waarmee ze dan niet bedoelen dat t hou ta duurzaam zon wezen zooals de betee kenis van het FrapschAwoord durable is maar waarmede ze er eeus heel mooi willen uitdrukken dat se bet betr9kken roor werp te duur rinden TUd vp Greenwlcb 11 0S I SS 40 0 47 4 10 01 10 10 IIJO 11 10 1 M i s os S 10 4 41 4 S S OS 00 1 s ao 10 M 11 7 08 7 11 7 80 7 80 7 81 1 44 1 4 1 58 8 04 1 0 s n è 10 09 7 07 7 17 7 S4 7 S1 7 S7 Htw wmt M la ggeo u dtn IMakondiga ma latterknndigs na nwm nur men segt die in d Modekrooiek TU het Amsterdamsche Weekblad echnjft OMr kleeren die beametteiyk c zgo daarmee niet kieedlngstakken beduelende afkom tig Tan Igdera aan beemettelykesiekt Q maar TolkomeD ooichadelyke apliotoraieawe maateltjee en japonaeljes Tan een lichte kleur die gemakkelijk mil wordt All een gewone kraotanKbryver aoo ieta daad toa allicht een Terontwaardigd lettarkundige opataan om er op te wijsen hoe alordig die dagbladen worden aamengesteld en hoe ca de taal bederven Als bet woord beamettelijkc rerder in deie a arechtacbe bateekenia ia onze taal doordriag dan wete men daarom dat t ditmaal althans niet zal ta wgten xjjn aan de kranten maar aan een hoog literaie modekroniek £ an aader dergelyk inkrnipsel vonden wein t Handelsblad Daar wordt inaene mededeeling oter Turkicbe loten medegedeeld dat eene commissie ieta bemerkte tarwgl blgkbaar de bedoeling ii te zeggi n dat Ü ieta opmerkte H C Door het beatnnr van hal geialKhap Utrecht s brandweer is een schrgven gericht aan commandanten opperbrandmeenters en chefs Tan brandweerkorpsen of beatuarderen an brandweerfereenigiogen in Nedertund Tot deian wordt daarin de uitnoodigiog gericht om mede te werken tot de oprichting van een bond Tan Nederlandsche brandweer korpsen Het Tooruemen bestaat om bg voldoende instemming öf eene voortoopige commissie lot het ontwer pan van statuten te benoemen uit de heeren die zich willen aanalniten öf eene Toorloopige Tergadering te Utrecht te beleggen Voor bet gerechiahof te s Grarenhage werd gisteren gepleit in een geschil over dea Terkoop Tan een partg hout afkomstig van het gebouw der spurttentoonstelliiig teScheTeningen De architect en de aannemer die betast walen mot dan boow Tan h teotoonstolliugsgeboow en daarvan eigenaars waren zoadeo een honderd of een paar bonderd delen hout Ter kocht hebben maar toen de kooper het gekochte ia bezit wilde nemeu was bet Tsrdweoen De koop r sommeerde daarop alsnog fot levering en toen daaraan niet dadelijk kou worden voldaan dagvaardde hg tot ontbinding der koopovereenkomst met schadevergoeding De verkoopers betwistten no op bun beurt dat er eene koopovereenkomst was totstandi ekomen omdat de kooper niet zon hebben voldaan aan da voorwaarde om het bont vóór een bepaald tgdstip af te halen De rechtbank wees echter de vordering tot ontbinding mot schadevergoeding toe en die beslissing werd thans bestreden door mr J Addink en verdedigd door mr J Limburg De party dynamiet aan boord van de te Spgck liggende schepen 4 Gebroaders en sQezinac benevens da hoeveelheid te Salmonth a i den wal opge dagen welke primitief was bestemd ton doorvoer naar Port Elisabetli doch waarvan de vergunning tot doorvoer hier te laftde ten gevolge der ontploffing op 19 dezer is ingetrokken zul na ir de fabriek te Parz bg Keulen plaats van herkomst worden teroggebracht Men ia tbaus druk ie de weer inhepen oor het vervoer aan t nemen wal acbter tot heden nog niet wilde gelukken Men Bchrgtt nit Londen aan het Nienws Ër vergadert op het oogenblik te Londen aene commissie nit het Lagerhuis die de vraag overweegt of nieuw luaatregeleo noodig zgu tegen da toenemende vervalsching van levensmiddelen Te oordeelen naar wat tot dnsverre bekend werd door de mededeelingen4tan deakondigen achijnt men het vooral gemunt te hebben op de margarine en wil men den invoer van meogaals Tan boter an margarine geheel oitslniten en de margarine alleon in andere klenr en in andere verpakkingen daa ie van boter toelaten Doch de oppositie is ook gemoeid met deninvoer van vreemde melk en melkproducteu Zoover het onderzoek gegaan is bigbt er nit A hoezeer het gemis van voldoende leiding voorde analgsten dia met het onderzoek der rodnetan belast ign gevoeld wordt De zaak verdient de grontite aandacht der fNederlandsche indostriëeleo wier productenter sprake gebracht worden Posteryeo eoVTelegraphle Benoamd 16 Haart Tot klerk der posterijen en telagraphie 2da klasse D van Dgl te Zwgndncht m K Molenaar ta Clithnizen 1 April Tot brievengaarder te t Zand H Doornbos tot brievengaarder ta Brnchem H J Dingamans GeplaaW 1 Maart De klerk der postergen en telegraphie 2de kinase M O van iet Noorda te Ootmanom io ploati Tan ta Uithgiiaa Tarplaatst l 16 Maart Da klerk dar tpostargaa en talagraphie 2e klaais R Nieuwkerk van bat telegraalkantoor W Amitardam naar hst bykantoor io de CommeliQstraat aldaar 1 Anril De klerken der piatargett Ie klaaae W Schennars van bat bgkantaor aan Bet Haarlemmerplein te Amat rdam naar Wondrichem J P Ie Roy ni Torneuzen naar Oudenboach A Berin an Vlgmen naar Tolen en F J H Tan Heat ran Onden boscb naai Vlgmen De klerk der postergen 24 klasae C C LSchermer Tan Woudiiah a naar het bgkantoor aan bet Haarleminerplain te Amsterdam De klerk der postergen ab teleiirapbio 2eklasse Q Tan Welie Tan Aijnhem telegraafkantoor naar Teraenzen De brierengaarder M de Jonge ran USeltenaar Oosterbeaaelen 1 Mal De telegraH len P Vej hagen Tan Rot terdam naar Bodegrare eh A den Haanvan Bodegrave naar liottard un Verlenging Tan aerlof vlerleend wegens ziekte aan de commies der posUsrijen 4e klasse G M Busmaun lot 30 Jiin i 189S aan den directeur van beti postkantoor te Leeowarden P Valter tot April 1895 Ingetrokken I de verplaatsing vi n de kleiiken der po tergen Ie klasse R N Hageo k van Delfzgl naar Worhum en van 0 Boswgk vanWorkum naar Delfzgl i Overlwlen i 4 Maart Du adsistent P A uicki te Rozendaal I13 Maart De klerk der telagrailhie J L van Nes te Rotterdam 15 Maart De brievengaarder J IKoopmans te Oosterha selen De ndaiatent K H Reavenkanip ta s Oravanhage Eervol ontslagen i I April De vrouwelijke klerk der postergen en tèlegrsphie A C Lagerwejj te Rotterdam telegraalkantoor do brievengaarder J Beukers te Langu Ruigeweiden l ODtslag n 1 I Maart De brievengaarder O JSorelman te Haroo 15 Msart De klerk der telegraphfe 2e klasseA C Hejjbocr te Tolen I I I Bniteolaodsch Overwicht Dl Spaansclie regcering heelt besloten nog een extra versterking van GOOy man naar Cuba te zenden Torens word besloten generaal 1 Gamez tot kapitoiii geoerBal van Cnba te bentUmen Maarschalk Campos had eene coolerentie met den ministerpresident Canovas enl verklaarde dat hl de benoeming tot gonvernei r generaal van Cuba aannam Met het oog opi den ernst van den toestand zal Campos ziab reeds in April ibschüpen In den Senaat stelde de minister president het nieowe kabinet voor In zgne betrekking tot het Parlement zeida Canovas zal het kabinet zich uitsluitend bepalen tot het regelen van de ecooomiscben toestand De minister las eene dépêche van denSpaanichen consul te Costarica vo r bahelzpnde de tgdiug dat eene ezpei itie vanflibustiers naar Cuba was vertrokl en Detijding wordt door den kapitein generaal vanCnba bevestigd i Een andere dépêche meldt dat een detachement Spasnsche troepen is rnoeteh agken voor de opstandelingen en dhf de aanvoarder deswege voor dan krggsraa l ir gedaagd Met het oog op deze barichten zil de regeering behalve de 7 XX man alles toestaan wat noodig is om den opstand te dedipen De buraadslagingen over de oolwerhen voor eene gemeente kieswet ontwerp der regaeriog ontwerp Tan den heer Magnette en van den heer Lorand ztjn in de Belgische KaAier begonnen Bet hoofd der regeering je heer Bnrlet verdedigde zgn stelsel door te herinneren aan wat io 92 gezegd is in één partij door de heeVen Frère Orban en Sainetel te in eene andere door de heeren Janson en Fernn In de commissie van XXI zeide hg scpenen de heeren Janson en Feron wei degelgk ivoorstanders te zgn van twea ki zerskorpsen an een kiezorskorps voor de gemeenten dat n inder uitgebreid was dan bet kiexarskorps voo het parlement Na das beweerd te hebben dat liberalen en radioalen vroeger in theorie toegaven di t er voor de gemeenten een nnder kiezerskorpij kan zgn dan voor de tCamer stond de heer Bnrlet niet stil bg da vraag of er thans niet een andere onderachaiding ta maken is dan die welke door de regeeriug is voorgesteld Wg onderwerpen zoo ging de minister voort ons vooral aan de Kamers die nit het algemeen stemrecht zgn voortgekomen dat ons de meerderheid i t gegeven terwgl het ten aanzien van de gemeeottlgke verkiezingen onze intentiën kende De minister verzekerde verder nog dat bij 00911 hot bewind zou kannen bigven voeren indiaa de gameeatabestnran ta TOel ta laggao kragen Na dna de Kabinata n atie gastald ta hebben venoabt hg da er wat spoed achter haar werk ta zetten waarop de nitarste liukarzgde antwoordde Had daa nw Tooratal maar irat eerder ingediend wa vragen er nu al sas maanden om De heer Magnatu progreaaistiach afgesaardigde van Lnik verdedigde het ontwerp door ham en den hear Lorand ingediend de titel van het ontwerp dar regearing aei hg mooat vaeleer lalden svan hen die sgeeo kiezers ign voor de gemeenteraden Hg vond het oatwerp der regeering reaotionnair en nitdagand en beachnldigne hen die da meerderheid habbeo flowealzaeht Ie zgn goweast met allerlei beloften tot het oogenblik dat zg da maaht in handen hadden No kreeg men een felle rada van den Lauvenchen a eraardigde Schollsart die bet er blgkbaar op toalei da socialiaten booa ta maken in da hoop dat zg onvoorzichtige dingen zonden zeggen Hg is hierin gealasgd maar hg faeaft tevens getoond dat de regeering vrienden heeft die aartsreactionuaire denkbeelden hebben Voorstander van da vertegenwoordiging der belangen slDit ik mg nochthans bg het ontwerp der regeering aan aldua mgn paraoontgka overtoigingen prjjs geven4 waar ook de regaering concessiln moot doen s Da Belgische regeering beeft besloten met het oog op den ernstigen toestand in de provincie Lnik om een deel van een vorige lichting miliciens opnieuw onder de wapenen te roepen Het actieve leger zal daardoor beden met 70 X man vermeerderd zgo zg znllen binnen een termgn Tnn 12 uur moeten aantreden De regearing stelt detaohementan beschikbaar Toor allo indostrieelen die bascharming van bon etablissementen verlangen De Doitache Rgksdag heeft baren Biiol met 180 van de 291 stommen tot voorzitter gekozen Er waren lOQ biljetten in blanco ingeleverd Buol nam de keuze aan en wees op de veeljarige verdiensten eir algomeena geliefdheid van den vnrigen president De Hongaarschüregeeriogisniet voornemens iu de beslissing van bel Magnatonhnia te berusten Da minister president heeft in an vergadering der liberale partij Ua voornemen medegedeeld dj kerkel ke politieke wetten opnienw bg het Huis van Vert genwwfrdigers in te dienen De regeering zal voorstellen om ztfndor voorafgaand onderzoek da ontwerpen in hun ouden vorm te herstellen en i e onveranderd aan het Magnaloohnis terug te zenden De regeéking is overtuigd dat door bet verwerpen van het artiketshetrakking hebbende op de KonfosBtonslosigkeit het ont werp op de rrge nitoefening ran godsdienst is aaogatast in rijn beginsel Zooala bat daar tlhans ligt is het omwerp roor de regearing onaannsmeHJk Alleen het invoegen der bedoelde bepaling kan het zijn waarde bergeven ron Banffy heaft er bggevoegd dat duregeering niet voornemens is al to wjjken vande boginseleu die g bg baar optreden heeftverkondigd m HARE TBBaiOHTBN QOUd 18 Hurt 18 5 De aanvoer van granen wu heden vrj belangrijk er ging voel ons tot vasts pr JBOo Tarwe Zeeawsche 5 80 1 Mindere dito 5 80 s 5 50 Afwjjkinde 4 50 i 4 71 Polder 4 0 i 5 85 Boggs Zeenwsohe 4 85 k 4 10 Polder f 8 10 k 8 75 Buitenlsndsoho per 70 k 8 80 i f 8 80 Oerst Winter 8 85 1 IflO Zomet 8 10 f a BO Chsvalllsr 4 10 4 5 Haver per heot 8 85i 8 10 per 100 kilo 5 85 k 6 Hennopiasd Inlsndsob 8 85 4 8 75 Baitenlandseho 8 85 4 0 50 Kaasriaaaad 8 0 4 t 7 tCoolsaad ƒ 7 4 7 60 Erwten Cookerwten 4 10 Niet kokende 4 BoitonlsndHhe voererwten per 80 KUoi 4 0 4 5 85 Booaen Bruine bonnen 1 4 17 Witte boonen 18 0 4 18 0 Duivenboonan 5 00 4 0 85 Fsardeabooaen 4 75 1 1 40 Mals per 100 Kilo Bonte Ameriksansobe 8 15 4 0 80 Cini nBaüno 7 4 7 60 Yniiu T Hslkvee weinig sanvoor handel sa priiian lauw Vette varkens goede aanvoer handel flauw 10 4 1 et per bslf Kif Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 15 4 16 et per hidf KG Msgere biggen goede aanvoer handel tnag 0 50 4 0 70 per week Volte sohspen bsndol van geono beteekenis Naahtere ksiveroo goede aanvoer handel matig O 4 ti ïokkalveron J1 VJ 18 Aangevoerd B partijen ksas Handel vlag Ie qual 88 k 85 Sa l aal SO 4 SS Zwaardere hooger in prjjs NoordUol Undsoha 88 4 Boter goede aanvoer haadsl vlug Ooeboter ƒ I OO 4 I IO Weibotar 0 80 4 0 0 p Kilo I Bnr garlUken Btand GEBOREN 25 Maart Willem ouders A van Dam en A Oostervgk 26 Allegonda Elizabeth ondara U van dar Sloot an J C Vr Zinkbaan 27 Adtiana ondars T de firoot en L M Dekker OVERLEDEN 26 Maart L Karreman 50 j N van Gaaien Wed O Tan Eeuwen 77 j A A Moons 20 I A Tan Waaa 72 j 5 m 27 i M Biljea 18 j J L Zwarts S m P nui VUt 8 m H k Moona 3 w J J Laiobor 4 w Sevanliatan GEBOREN Cornalia ondara P Hotdyk en L d Enda Cnrnalia WiUtalniiia anders J A Verhoat an J U Hol J n a oudora N Dontar en B Hoogandoom ÜVIüRLEDEN C Mallam 93 jaar BaenwUk GEBOREN Adrianna Jocobna oniian C Streng en £ Boar Jan oudora 0 Varboek en T Opjialaar Mja ouders C raa Vliet en J Schouion Anna Maria ouders C Kompier en M Sloia Simon Joaapk ondera S Heamakark an G Boora Am ouders C Hoogandgk en O Hofland OVERLEDEN 1 A Breedgk 2 j Hoordrecht OVERLEDEN 17 Maart A VarblMW 81 j Haute Nouveauté in PARASOL Doch anllan niet geSlalaard woidan A raa OS At Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam lalotknan 87 MAAIT Ter kn As lOl i 101 loaVs I8 1 aai ir r j 110 7 100 TV Nuial allD Cart Nad W S a dito dito dito 8 dito dito dito aV HoaaAa Obl aoiidl 118188 4 ITAUB lasahrqving 1168 11 I Ooarma Obt ia papier 1168 I dito in zilver 1868 I PoaTouit Oblig mal liakat 8 dilo dito 8 aosLA Jbl Oost aa Barie I dMoOaeons 1110 4 ditobliitalbs lliai ditobüllopal83 0 4 dito ia goud leea l III 1 dito dilo dito 1114 I araajB Perpet sekuld 1111 4 Toauu Gspr Uoav leen 1I 0 4 asa lsaolng serie D Geo loeotBK serie U DlnAra ItBr Boe v obl ll l 5 Hauoo Obl Buil Bob llaO 8 VBHizmu Obl 4 onbsp 1881 AnnaaOAll Obhgstioa U61 aV l aonaaoaa Stad leen 1886 8 i Nan N Afr HandaUv sand 774 845 loa iir laai 1 laa 14 100 4 aa4sb Tab Mjj Caititeatsa Dwi Haatsehappd dito Arah Hypotbeekb pandbr 4 s OulL Ulj der Varstanl aand s Or Hyaotkeakb paadbr 4 Nedarlaadaebe baak saad Nsd Handelmsataoa dito N W k Pao Hyp b psèdbr 1 Rolt Hypolkeakb pandbr 4 sa Utr Hypolkeakb dilo 4 GosTaaa Jost Uoog bank saad Kdsl Hypotbsakbsnk psadb 4 kMiaUA Kquil bypath psndb i Mazw L O Pr Ueo oerL 6 Nln Mü totlbpl v SLSpw aand iaa blaa T Nad lad Bpoorwegm aaad Nsd Zuid AMk Hpm aand 6 104 i loiv dito dito ditoUal diul lTAUi Saoorwl 1II7 I A lobLlI 4Vs a i 8 Zuid lul Bpwnij k H abl l Poia Wsrsokau Wssaeo aaDd 4 Snai Gr Euss Spw UU aaad I Balliseke dilo aand H Tsalawa dilo aaad I saad aa V i ii Tv lf s 7aV KalskOh Auw Hp kap aaod Losowo Bewsst 8p Hij oblig 1 Oral Vitebsk dilo oblig a s a 100 188 184 ll 0l Vs li loJi 75V uaf loi u 808 m f 10 loay 108 114 18 7 1 7 Zaid Wesl dita aaad dilo dito oblig 4 4lMarzA nt Pao 8p Hij obl 6 GbU k North W pr O v aaad dito dito Win BI Poter obl 7 Denver k Rio ir Spm eert v a lUinoii ootral obl in goud i Looisv k Naak villsOan v saad UezhM N Spw H j Ishyp o Il Miss Kansas v 4 pot praf aaad K YorkOnUrio£wsst saad dito Penns Obio oblig 6 Ors on Cali lakvp in goud 8t Faal Hiaa k JUail obl 7 Ua Pao HoofdlKa oblig 6 dito dita Line Ooi Is hyp O I ösaAOA Oaa 8onth 0sn v aaad Via C Ballw kNav lak d a O AmsUrd Omnibus Hij aand Kottard Tranwog Haals asad Kan Blad Amsterdam saud S Blad Roltanlaa sand 8 BtMia Blad Antwerpen 1617 l 40 Blad Brussel 1188 8V Hoao Tbeiss Kegullr Oseellseh 4 OosTiaR BCsaUhmiag 1160 K K Oost B 0 llioa SraMl Blad Hadrid 8 1868 Vsr Nan Bsa Hyp 8pol loort 4 VAN BlOMMESTtlNS InKT ONSCHAOr ADVESlTENTXeN