Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1895

l Wegens OPHEFFING der ZAAR zal mijn MAGAZIJN van WITTE GOEDEREN en ONDERRLEEDING lot en met DONDERDAG gesloten zijn VRIJDAG 29 MAART begint de FINALE UITVERROOP k Contant t D HOOGENBOOM Cz No 6 1 Zaterdag 30 Maart 1895 338te Jaargang m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatit ran 1 5 reg pk k ÖO Centen iedere regeel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i Zaal KljKSTMlK te GOUDA rMBBBSIGDE ABIISTBN der SedtrlanAéche Operct Yereeniging Uunderdag 4 April 1895 Paljas Maziekdrama in 2 bedr van R Lioncitaixo geTolgd door GATALLEEIABümHi De Trouweloozen Oroote Open in 2 bedr madek tbh Piktbo MAaoioNi jMnvang 7 uur Pijjien der I iMtwii voor B H lieden van iKuHsiHiiK met hunne Dames ƒ 0 90 per penoon voor Niet teden 1 50 Plaateen te bespreken k 10 ets extra per plaats aan de Sociëteit 0i 8 OiNoioaiic van af Maandag 1 April Programma s en Tekstboekjes Terkrggbaar aan Kiuistuih alsook bydeu Boekhandelaar J nï VEN TUDELIJK Apartdmonten gevraagd met PENSION ▼ oor jonge gehuwde menachen Brieven fr onder No 2371 aan het Bnreaa dezer Courant Riviervisdi ordl regelmatig bg OKOOTE PARTIJEN te koop gevraagd Offerten onder No 2372 aan het Bureau deter Courant TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 aitgnEonderd Zondags te consolteeren ran 10 tot uur Wf f it de teito kmjniii ie wi Jioht ABterfaiB ExpelJer Vat jiwthstMlMMtulaweDdnitHSii tofcer PaiiiExpeJItr TsiJtoiAMr tlaf est te sissds ia iadu lni eiix jg j itofcer Pain Expeiler iS yi uit i AfalMwB io m t Jii rkOt U Ta Qonda bg A WOLPl Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker M kt oida flBalperadrak ran A BsBmuv li Zoon 4 pCt PAÏTDBEIEVEir VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BavcDganoemde Fasdbrievea zjjn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen oomen Tan li l5aarlijk ol e Coupon per 1 Maart en 1 Soplember en afio baar i pari loor ml Wal Tan halfjaarlijkeobe uitloting n S i n belasting Jolgnn ile Wot van 188 Art 30 S 10 1 zg iijD erenala de Oitgelote Pandbria on betaalbaar to Budape t Weenen cc te Amsterdam ton Kantore Tan oudergeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1878 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit iler houdor van randbrioven ingesohrevou waardoor huu hot roeht op de hypothecaire sohnldTordaringon in de eeiito plaat 18 gewaarborgd Do onder etoekenden vorwijzendo naar hun Proapeotus van 19 Januari 1 1 m het Jaarveralag der Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrievèu van de Piaster VaterlAndiscber Ërster Sparcagsa Verein tot den koers Tan den dag WERTHEIM GOMPRRTZ AMSTEEDAM Maan 1896 1 Xat Toorttl op de ECHT handteekeniag mM roode lett ra Oberlahnstein oiRcereyitBa victomabroh OBs iiAHtrsnw 1 t M Overal verkrijgbaar fCENTt Maatachappf f tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd ie JRotterdam TAtidhlaah H Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g ènezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toerallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaaih enoeabeer een goed succes bebben Was niet Prieanilz de geieenle vestiger eer waterkuur metiiode wiens woonplaats een bederaartsoord roor do lydonde menschheid goworden is den eenvoudige boorP He ft niet een Zweedsch majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de baud gedaan die het lancet der cbirurgea reeds minder ooodzalcelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheeren begint te worden F Ook op bet guOied ter beporking van seuuwsiekten begint er liobt te komen en ook bier is een weg geopend gewo den dio op de eenvoudigste en natuurlyksta manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren on aranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als b jvoorb Bromium Yzer Arsenicum nn geheel te verdrin gen Kr zijn vele menschun die noch ziek noch gezond xgn en toch klagen dat zij zjob in hobaamen ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd word el n en MO zich zelvon en anderen lot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of dooi yraeseyke angst of door droefgeestigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ejJD er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorsuizeo ea toevallen Eindelijk lyden de ergaten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op alken leeftyd ónder elk geslacht en eiken stand vindt z n zenuwziek en min of meer de slachtoffers der teefwyze van onzen tyd Wie tot eene dezer oategorién van lijdera behoort en iagelioht wensoht te worden ver de wer king eener nieawe methode adresseere zich aan Anuterdam B CLEBAIV k Co Heiligeweg 42 ijggA ll rnege bekroond metEereDiploiua 8 Goodenen Zilreren Medailles benevens EereDiploms Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 893 is het Wcreldkrocnid I rniï4 jorsl llonij Extract MELIANTHE DIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOBM TAIt H van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBBOBPBLIJK het beste middel Ier wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getaigt Het Terïaoht en geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleu Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet jich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prÜs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons Tan 40 ctB 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwjjzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank e Qravenhage P Verkrggbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Uoordrtck J C RATELAND Bekoop B T WIJK Oudeumter Cognac fJD Bols l 40i utei OOOITAO Tm BÓM Tand ImMM AaraTuuü vu het Sf i S 5 H J V WANKüM MELKERT Oosthavan firma Wed B 14 Gouda 348 Staats loterij 8e Klasse Trekking van Donderdag 28 Maart Noi 8043 800 Prijzen van ƒ 80 90 4007 6889 B161 12S80 14504 16M4 mu 85 4183 8919 96ÏS 12398 14681 16859 18774 448 4494 7163 9725 12604 16247 17866 19301 1117 4553 7842 9943 126S1 15376 17419 losao 1498 4609 7336 10143 12914 15443 17664 19681 1498 4886 734610466 18277 16498 17733 IBass 8294 4989 744910702 13383 16773 17880 19709 2628 5695 7620 10966 13348 16849 18868 19849 2601 6929 7678 11334 13671 16099 18267 2007S 3474 6969 7707 11578 13814 16170 18831 80OBO 3697 6037 8898 11687 141 4 16316 18467 80291 3629 6483 8666 11619 14410 16370 18681 S0S40 3631 6839 061 WATEKGETIJDEN TE GOUDA 1895 morgens saronds Hoog Lang Hoog Laag Vrïjduu 29 Manrt 8 09 5 12 9 07 532 Zaterdag 30 8 47 1 31 5 2d L48 Zondag 31 9 27 5 52 9 52 6 17 Maaudag 1 April 10 17 6 42 10 48 7 13 Dinsdag 2 11 19 7 44 1140 825 Woensdags 12 01 8 26 12 38 913 Donderdag 4 1 16 9 41 1 56 10 21 SPRINGTIJ den lOen April a m 25 n m BINNENLAND GOÜDA 29 Maart 1895 Door den heer B J Nederhorat alhier ia by ooderhandsche aaobestediog aaagenomea het maken fan oTerkappingeu met bökofflende werken ten dienste der Heineken s Bierbrouwer te Amsterdam Den 2den April a s hoopt de zeereerw pater A Albada Jelgersma pastoor der St Josefskerk alhier den dag te herdenken waarop hg Tóór 25 jaar het H prieaterschap ectving De plechtige i iering van dit feeat waarvoor de parochianen van den beminden jabilaria reeds vol geestdrift de roornaamste maatrflgelen bebben ontworpen zal eohter wegens den H Taatenttjd tot in de helft fan de maand Mei worden nitgeateld Naar w vernemen zal Dinsdag door de Commissie van Toezicht van het Museum van Oadheden een kiaus gelegd wordenl op het Hoatmansmonu ment Op de TQordracht voor gemeen teieeretaris van KrimpdflUi Uael zgn geplaatst de heereo B Koker bu meester en J Tanis ambte4i aaeivtaris aldaar In de Martba atichting te Alfen a d R d worden thans 310 kinderen verpleegd Voor ruim 60 kinderen is bovendien plaataiag gevraagd waarvoor geen plaats meer beschikbaar is Daarom denkt het bestuur aan het stichten van eene filiaal der inriobting in Gelderland op de Yeluwe of te Haarlem of Naarden en omstreken Om daartoe te geraken verzond het eene circulaire met verzoek omgeldel ken steun Het gerechtshof te s Gravenhage bevestigde gisteren het vonnis der Rotterdamsche rechtbank waarby wegens aanranding van een geldophaler der gemeentegasfabriek te Rotterdam op de Bierhaven een bootwerker tot 8 en een arbeider tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld en een bootwerker vrijgeaproken werd Met de voorloopige werkzaamheden voor de locaalspoor Haarlem Nieuweraluia gaat het flink vooruit en weldra zullen de subsidieaanvragen aan de provinciën en de gemeenten worden verzonden FEVILLETOJM TERUGGEROEPEN nooB HPGH CONWAT Beschrijvende elkeo bll k herhalende elk woord gewisseld tussoben Pajuline en m i maar indien ik dat alles al neerschreef zipu bet toch een heiligdom moeten blüven alleen tnegaakelijk voor mijne vrouw en mij Zoo m ne omstandigheden eenig in hare soort waren zij hadden toob een zekere bekoorlijkbeid Het was een nieuw minnekozen niet te minder lief en onderhoudend voor mij nu m ne geliefde in naam reeds mijne vrouw was Ik was als een grondeiftenaar die over zijn landgoed rondwandelt in versohilleade richtingen en die overal ongedaobte aoboonheden en onbekende bronoen van rykdom ontdekt Ëlken dag zag ik nieuwe bekoorlijkheden in de vrouw dia iü liefhad Haar glimlach vervulde mij met de grootste vreugde haar lachen was eene openbaring In die sohoone nu onbewolkte oogen te itaren en te traohien hunne geheimen te ontdekken was eene belooning die mij sohadaloofl stelde voor al wat ik geleden bad Te bevinden dat haar verstaad nu geheel teruggekomen de vei elyking met ieder ander kon doorstaap te weten dat als de tijd daar was ik eene vrouw zon hebben niet alteen schooner in myne oogen dan alle an Naar het Vad verneemt is het ontwerp der personeele belasting by den Raad van State ingekomen maar de kieswet nog niet Naar de Tel c nit goede bron verneemt moet by den minister van Financiëo het plan beslaan de toegezegde conversie van 350 millloen 3i pet Werkelijke Schuld in een 3pCt fonds in het volgend jaar te doen geschieden Krachtens de wet van 9 Mei 1886 zou de ronverfaie van dit fonds trouwens niet eerder knnnon plaats vinden merkt De Tel c op Uit Amsterdam meldt men De werkstakende meubelmakers hadden gisterochtend in honne vei adaring afgesproken vanavond om zeven uur by elkander te komen op het Rusland waar zieh het magezyu der firma Ingenhonsz bevindt t Zy dat dit plan nu tater is gewyzïgd t zy dat die afspraak io het openbaar slechts moest dienen om vrees aan te jagen dit is zeker dut na bet slaan van zevenen het stille Rusland zyn gewone voorkomen van verlatenheid behield hoewel de firmanten nog gistermiddag aan het staking comité hadden te kennen gegeven dat zy niet in de eiscben der gezellen konden treden Gen Booth zal Zaterdagnamiddag te 12 23 spoortyd aankomen aan het Centraulsbation te Amsterdam en aldaar ontvangen worden door de officieren met een muziekkorps Per rytnig begeeft hij zich naar het Paleis voor Volkavlyt Men mankt er aandachtig op dat bet grappige verhaaltje van de antirev Nederlander over den jonggehuwden dorper die niet wilde overtronwtn een r rziuael moet zyn daar het Burg Wetboek op de bedoelde informalitt it geen nietigheid van bet huwelyk bedreigt en alleen in zoodanig geval de betrokken ambtenaar tot f 100 boete wordt veroordeeld Door een van deschrobnetviaschery teScheveningen binnengevallen schuiten is aangebracht een in zee opgevischte mailzak met brieven en drukwerken vermoedelyk afkomstig van de £ lbec De heer J J Hasselman ood minister van Koloniën is te Tiel overleden Geboren den 21n October 1815 trad de heer Kasseimaq op 19 jarigen leeftyd in ludischen burgerlyken dienst als 2e commie8 by de Alg Secretarie Hy bleet daarby werkzaam tot 1839 in welk dere maar tevens eene gezollin eene vriendin met wie ik in alles overoenstmade dat maakte my onuitsprekelijk gelukkig Gebeel zonder bezorgdheid was ik eohter niet Het kan z n dat myn karaktei niet genoeg bad van wat door sommigen zelfvertrouwen door an deren eigenwaan genoemd wordt maar boe meer ik in Pauline te beminnen en te bewonderen vond boe meer ik mij zelven afvroeg boe ik verwachten kon dat zulk een onvergelijkelijk bekoorlijk schepsel er zich in voegen zou mij te beminnen en bet leven te aanvaarden dat ik haar zou aanbieden Wie was kf Bijk dat was ik maar rijkdom dat voelde ik wel zou hare liefde niet winnen bovendien daar ik haar niet gezegd had dat haro fortuin was verloren gegaan meende zg ahhans even ryk te zijn als ik Zij was jong schoon vrij voor zoover zjj wist en beboefde aan niets gebrek te hebben Neen ik had niets byzonder aantrekkelijks voor haar Ik zag letterlijk met vrees het ooge blik te gemoel d t vroeger of later komen moest waarop ik haar met voorbijgang van t verleden opnieuw om hare band zou moeten vragen Van haar antwoord zou mijne pekomst afhangen Het spreekt bijna van zt lf dat ik het beslissend oogenblik opschortte totdat ik volkomen zeker was van eene gunstige bealissiog Als ik met Pauline was en bedaoht welken sobat ik voor my trachtte te winnen dan zonken in myn oog alle aanspraken en verdiensten die ik mooht hebben in het niet Geen wonder dat somtijda de wensob by mij opkwam naar t bezit van die onweerstaanbare vrypostigheid die sommige mannen over zich bebben om te gelegener tijd byne altnd zeker het hart van eene vrouw te veroveren Ds gelegene tijd die was er ten minste voor my Ik vros geen wonen in hare nab heid en van dan aar by overging by het Binn bestuur Aobter envolgens waa by met tusschenpoozen van en 3jarig verlof assistent resident van Ngwoso Lebak Pandelang en Soerakaria In 1851 d hy resident van Djokjakarta en in 1855 wwd hij op zyn verzoek eervol ontslagen Van 20 Juli 1867 tot 4 Juni 1868 had hg als minister van Kq lonien sitting in het kabinet Heemskerk ijpveu jaren later werd hem het lidmaatschap mn den Raad van State Opgedragen welk ambU hy tot 1880 bekleedde Waarna hy zich uit den staatsdienst terugtrok n zich ging vestigen te Tiel van welke geneente by na zyn terugkeer uit Indië vericheiden jaren burgemeester was De heer HaiÜselman was een der beate krachtoü van de conservatieve party De Haagaohe rechtbank veroordeelde gisteren tot 4 jaren den gepens kapitein van het OostIndisch leger J v V die zich ten nadeele van zyn sohoonmoeder die deatyda by hem ioivoonde sohuldig maakte aan diefstal vnn effecten na het slot van eene brandkist te hebben doen verbreken en zelf een daarin geborgen kleiner kistje te hebben opengebroken In het hotel Ponsen te Dordrecht hield de Levens verzeker ng Maatachappy Dordrecht c heden haar twintigste jaarvergadering onder leiding van baar commissaris voorzitter Mr A Nebbens Sterling De aanwezige houders van aandeden vertegenwoordigden een kapitaal van f 1 102 000 waarvoor 76 stemmen konden worden aitgebracht Dit het jaarverslag van directeuren bleek datf 4 389 478 kapitaal en f 24 612 rente terverzekering werd aangeboden Hiervan werdf 372 510 kapitaal en f 1000 rente afgewezen tt rwyl t 159 645 kapitaal en f 1276 jaarlykHche rente onafgedaun bleef De polissen welke 30 September 1894 vonkraoht waren vertegenwoordigden een verze kerÜR som van f 19 437 476 de jaarlyks verschuldigde premiën bedragen f 850 306 In de afdeeling Levensverzekering steeg heil gemiddeld ver7ekerd bedrag per polia van f 2661 trt f 2804 De uilkeeringen vorderden meer dan bet voorgaand boekjaar doch hieven belaogryk beneden hetgeen de sterftetafel deed Ternrachtec De premie reserve bedraagt thans f 2 384 4 4 en na aftrek der reserve voor herverzekeriofgen by andere maaUchappyen in kas f 1 983 363 Het totaal vermogen der Maatschappij klom tot f 2 809 669 8 IVi zynde f 425 000 meer dan volgens wiskundige berekening tot dekking der loopende verbintenissen gevorderd wordt Volgens de ryfjarige balans welke dnor de morgen tot den avond waren wy in elkanders gezelschap Wij zwierven rond door de smalle laantjes van DevoQshire met hunne prachtige varens aan iedere zijde Wij beklommen de ruwe rotswanden Wij visohten met meerder of minder succes in de snel vlietende rivier Wij reden samen uit W lazen en teakeuden maar van liefde hadden wy samen nog niet gesproken hoewel zij steeds myn trouwring aan den vinger droeg Ik bad alle moeite om Priscilla te doen zwygen aangaande de ware toedracht der zaak maar ik bleef daaromtrent stijf op mijn stuk staan tenzij bet verledene van zalf bij haar helder werd wilde ik baar boorea zegden dat zij my buminde vóór dat myoe tippen baar dat verledene openbaarden Misschien bleef ik zoo standvastig op dat punt omdat van tyd tot tijd bet denkbeeld bif tey opkwam dat Pauline ziob meer herinnerde dan zij weten wilde Het was aardig te zien boe zij opeens overging tot een vriendelyken gebeel vertrou wel ijken omgang met my Ket was alsof wij elkander reeds als kmderen gekend hadden zoo natuurlyk en ongedwongen was zij met my Zij stemde er terstond in toe mij b i my voornaam te noemen toen ik haar dat voorstelde ook had zy er niet tegen dat ik baar bij den haren aansprak Ik zou ook anders niet geweten bebben hoeikhaar had moeten noemen Hoewel ik Prisoilla gezegd had dat zy haar juffrouw March moest noemen wilde het oudje dat maar volstrekt niet doen zy sprak van baar en tot haar altijd als juffer Pauline en dat maakte de zaak nog ingewikkelder ci De dagen vlogen om de gelukkigste van myn leven Wy waren den gansoben dag by elkander Ik vernoed dat onse buren allen verbuend ninvsglerig vergadering werd goedgekeordi blijft naraima afschrgvingen en laysohrijving der verplichte en onverplichte reserves een zuivere winat van f 91 800 53 over ter verdeeling volgens den maatstaf door de statuten aangegeven De periodiek aftredende commissariisen Mr H A Nebbens Sterling Mr F N Sickenga en W R A C Graaf van Rechteren Limburg werden met bynaalgemeeuestemmea herkozen en aanvaardden die keuze De voorzitter brengt holde san directeoren voor faun onvermoeiden yver die met zoo schitterende niCkomstea beloond werd By wenacht alle belanghebbenden met de verkregen resultaten gelnk en sluit de vei aderiDg Voor de arrondissamenti recbtbank te Dordrecht werd gisteren door mr Boll voor den eischer en mra Grena de longh en Viiier voor gedaagden d navolgende zaak bepiktit E B had zijn vader J B en zyn onnon vader G A gedagvaard tot levensonderbood voor zich en zyn gezin Gedangden ontkenden dat eischer behoeftig zoude zyn en niet in staat om in zyn eigen levensonderhoad te voorzien Ook zoude eischer nietontvankelyk zyn in zyne vordering daar hg d gedaagden te zamen had aangesproken en een bedrag van f 12 50 s weeks van hen gezamenlgk bsd gevorderd zoodat eene eventneele toewgzing dor vordering hi niet exontabel zonde zgo 6f lu strijd met de wet tot aolidaire veroordeeling zou leiden De tweede gedaagde beatrMd den eiscb bovendien op gi ond dat by de verplichting tot levensonderhoad eene zekere rangorde moet worden in acht genomen en dat de icboonoodera eerst dan tot alimentatie gehon den zyn wanneer de ouden hiertoe niet bjj machte zyn of ontbreken Ten slotte bad eiiicher noch gesteld noch aangeboden te bewyzen dat de gedaagden inderdaad tot het verRobaffen van levensonderhoad vermogend Irarea Alweder heeft naby Venloo door Prulsiache Tyksambtenareu eene aanhouding van ree dat men van ons land ait frandutens wilde invoeren plaats gehad De geleiders konden nog juist de vlucht nemen torwgl 5 koeien en 4 ossen io beslag genomen en naar Btraelen vervoerd werden Het lyk dat in het Vailo gate onder de gemeente Goudswaard werd opgevischt is her kend als te zyn dat van G S oud 45 jaar en den 28 December te Wamel verdronken Volgens verklaring der vrouw en den zoon moest op het lyk aanwezig zgn f 100 aan geld waren om te weten welke belrekking er bestond tussohen mij en dat sohoone meisje aan wier z de ik overal gezien werd Ik merkte dat Pauline s geaardheidJevendigen vroolyk was al wat bet ook oog niet te verwachten dat deze reeds geheel teruggekeerd kon zyn Ik had echter geg onde hoop dat die melancholieke blik die soms nog van droevige berinnering getuigde eerlang voor goed zou geweksD zyn Telkens werd haar gelaat verhelderd door een lieven gUmlaoh en er vloeiden opgeruimde woorden van bare lippen OAuhoon bij de eerste heldere oogenblikken die zy had de moord van haar broeder baar als kort te voren gepleegd voorkwam maakte ik my niet ongerust of mettertyd zou zij b rijpen dat er sedert reeds jaren verloopen waren Die jaren warea als in een nevel gebuid zïj Bohenen haar toe als droomen Zy trachtte zich die weer voor den geest te brengen beginnende by het begin ik behoef niet te zeggen mei boeveel blyde dienstvaardigheid ik haar trachtte behulpzaam te zijn Met gemeenscbappclyk goedvinden spraken wij niet over de toukomst maar over het verïedeue ook dat waarin ik niet betrokken was spraken wy vr Zg herinnerde zich nu volkoman goed alles uit hare vroegste jeugd zij kou zich allns geregeld herinneren tot op het oogenblik dat baar broeder met den dolk getroffen word daarna werd het beneveld en ait dten nevel kwam zy in eene vreemde kamer waariijiiek lag en opgepast werd door eene bewtakatcr die ii j niet kende flVW flfi