Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1895

OOÜDi aOTTllRDAII li l8 18 51 1 14 li 68 1 05 r 1 11 f 11 88 1 81 1 44 UOTTÏllDAU e 0 V s A 9 51 10 17 U 60 10 87 t 10 84 f 10 41 10 11 10 47 18 08 Directe SöuorweKverblodlDK met GOUDA WlDterdleost 1894 95 AaogevaogeD 1 October Tijd vao GreeDWlch 7 10 10 11 01 7 7 41 8 07 8 18 aODDA DEN Haag 18 11 11 81 11 54 1 17 8 56 4 45 1 17 1 06 4 67 1 11 5 08 y ff r 1 31 ff 5 10 ff Üwt 8 18 1 10 Ó7 iï 7 18 4 11 61 1 86 1 87 4 15 5 86 6 86 00 I DA ÜTBIOHT 10 08 10 1 10 55 11 48 1 88 1 618 ff 11 09 ff 1 87 ff 10 10 ff 11 17 ff 1 45 8 07 ff 10 51 11 46 1 80 3 08 3 8 3 O O U U A A HST H 10 08 10 56 8 1 51 10 55 18 1 1 M een horloge en gouden Testketiing echter werd alleeD het horloge gerondeo Staten Oanerul 2e Kuua Zitting aQ Donderdag 28 Murt 1895 Het debat werd geopend orer d Motie Heldt uitiprekeode de weoscheiykbeid dat voorzien zal worden in de behoefte ran dun ouden dag der werklieden verklarende dat de aangekondigde ly f rente verzekering oDvoliloatide i on nitnoodigende de Kegeering om een stautncommissie te benoemen tot onderzoek op welke grondslagen en naar welke reKKÜuKettn Igumeene voorziening behoort ingericht te worden De Toonteller de heer Heldt verzekerde dat de motie geen politieke beteekenis had of der Regeering r andig waa maar slecbt de uitspraak van een algemeen dêot du werklieden erkende noodzakelykheid tot verzekering van bet lot van den ooden werkman Een lyfrentebank is geheet o voUloende Mocht de Regeering verklaren dat debaak een algemeetie verzekering niet in den weg zal Maan dan vil hg die alinea doen vervallen Overigens achtte by den aandrang tot wettelgke regeling ongewenscht mot het oog op de noodzakelyke kiearechtregeUng doch te en den tjjd dat de nieawe kieswet zal werken zal da commissie haar resultaten hebben kunnen openbaar maken De heer Bonman betuigde zgo instemming met de strekking der motie maar wenichte weglating der alinea omtrent de lyfreutebauk daar uien geen wet kan afkeuren die men noj niet kent De heer Schaepman in hoofdtaak het eens zgnde met den vooratelier diende een motie van wyziging in verklarende dat de vrnag 6i en zoo ja op welke ny e en in welke innte van Staatswege in het lot der tediiagde w rk lieden moet worden voorzien een bevredigend oploasiog vereischt Deze motie uoodigt di ïlegeeriog uit te overwegen de benoeming van een Btaatscommissie tot onderzoek en tot he doen van voorstellen De heer Van Alphen achtte de moti Schaepmao minder aannemelyk dun de motieHeldt daar ze eigeolyk een stap tarugf ia door de algemeenheid van baar bewoordingen en onderzoek wenscht van hetgaen reeds erkeuii ifl als behoefte De heer De Beaufort Amsterdam achttt de motieSchaepman onsobadelyk maar meende dat deze ook een onderzoek moet mogelyk maken tegen invaliditeit Tegen de motie Heldt had hy principieele en formeele bezwareu De heer Roëll minister van Boitenl Zaken seide met de meest mogelyke betlistbeid dnt by zeker niet zon overgaan tot de benoemio eener commissie die eenvoudig de oplossiui r zou hebben te geven van een door dn Kamer vooraf vastgesteld program Nam de Kamei eene motie in dezen geest aan de regeeriu zoo daarin geen i casua belli zien doch zon die motie eenvoudig niet uitvoeren Zy au geen kans zien de commissie samen te stellen wanneer zy van te voreu aan de te benoemen leden zou moeten vragen boe zy over bet bfgÏQsel dacbten Dit zon leiden tol eeue eeozydige samenstelling De heer RoeH beeft het den leden zoo daidelyk als slechtn eeoigsxins mogelyk is gezegd de regeeriug n niets nalaten wat zy van plan was te dueti niets doen wat zy van plan was na te laten Uit het verslag der vereeniging InrichtiD r voor Ooglyders te Rotterdam gevestigd Jaoo biisatraat 25 27 over het jaar 1894 blykl d t dit jaar voor de iustellmg was eeu j a zouder belangryke gebeurtenissen Deo heei i R F L H De Knyper die vervangen werd als bestuurslid door den heer Ëd Goor sens wordt n het verslag dank gebracht voo wat by in het belang der vereeniging deed S iO 8 47 S S4 M 9 10 Oi g is 6 1 0 9 g si Uoiid i 30Meordreeht Kivuwarkitrk G i aU Kullurdam 7 ii Si 7 8 7 48 7 15 lUnadua V S 0 Ua S IO Hüuwwrkuk 6 19 Hoonliwht S S Slid i n Oouai 7 80 85 1 09 9 37 10 4 1 üar ll 7 41 8 47 Bl Kr 7 47 Z Ze W 7 tS 8 58 N d L d 8 08 Tooib 8 07 9 08 11 01 11 10 Gold 5 88 8 40 7 65 8 0 8 11 Oudaw 8 50 8 54 ff Wmrdei 6 6 7 08 8 11 Utraeht 8 18 7 18 8 88 8 41 8 40 l 8r 8 11 10 Good Dat onze vereeniging dua gaat het verslag voort voldoet aan hare roeping en zy hua ODtstaan had te danken aan eeu bepaald ge voelde behoefte blykt uit het toenemend aantal patiënteDf allen armen en behi fti n welke zich tot hulp bij ons aanmelden Het cijfer der patiënten nam in twee jaren tyd met 30 7s toe Dit feit is welsprekend Leed echter doet het ons te moeien mededeelen dat niet naar diezelfde mate on de middelen toevloeiden noodig om allen die zich tot onn wenden te kunneu helpen Wy zagen uns dau ook genoodzaakt in hef ufgetoopen janr maa reg len te beramen ten etude d n groeten toevloed van patiënten welke w door ebrek aan middelen niet kunnen verzorgen te keeren Wy waren in staat door de vrywillige bydrngen van leden ad f 832 en door giften ad f 148 80 alzoo te zaraen circa f 1000 bet groote aantal van 2369 patiëatf n kosteloos te behnndelen Den geneesheer directeur dr Vau Moll voor zjio ti or toewyding en kunde welke hy kosteloos ten dienste der vereeniging ïtelfc eeu woord van oprecbteu dank Moge het jaar 1895 eene zoodanige verauderiug in de middelen oiizer vereeniging brengen dat wy geen ongelukkige die zich tot on wendt om hulp behoeven weg te zenden omdi t onze kas ontoereikend is hulp te verschaffec Uit het daarby gevoegd versïag vnn den geneesheer directeur over het 2Üe jaar zyner verrichtingen blijkt dat het aantal gruoLe operatie 1 hooger was dau het vorige jaar Sedert 9 Nov 1874 werden in de polikliniek 31099 pitiëutBU iugeschreveu van de oprichting der kliniek af werden 2412 patiënten gedurende 29980 dagon verpleegd terwtjl in het geheel 2658 grootere operaties werden verricht Bet aanta lonen minvermogende patiënten die in dit jaar iugeschreven werden bedroeg 2369 tegen 2059 in 1893 Met de keuring totaal 2484 waarvan 1591 aldaar woonachtig Alle lyders worden kosteloos behandeld eu wanneer 7 i te arm zyn om de noodige verhandstofftiii en inedicameuten te betalen wordden deze hun ook zoo mogelyk gratis verstrekt Op hel spreekuur werden 11697 adviezen geg veu ryude byna 5 per patiënt Een toeneming vnn patiënten die het spreek uur bezochten en wel mot 310 d i ruin15 pCt Voorts wyst dr v Moll er op dat oneindig meer en betera diensten door de vereeniging zouden bewezen zyn wanneer zy over wat meer geld bad kunnen beschikken Maar by wanhoopt niet want er is geen schooner taak denkbaar dan die de vereeniging op zich genomen beeft Wat zullen Idus schryft men aan de Prov Gron Ct c uit s Gravenhage wat zullen de mannen van letteren die ook aU redenaar vermaardheid verkregen hebben o den uitkijk bitten naar eene uitnoodiging ten hovo Nu profefifur Chautepie de la Saussaye en onze populaire Werumeus Buniug zich beiden ten palei7e hebben doen hooreo zullen oatuur yk velen die zicbzelven voor eeue der gflyke onderscheiding nangewezeu achten tn ge paiiueu verwachting zyn Of deZ eerate avond de inleiding zal wezen van eene n eks letterkundige soirees kan emat later blijkeo maar wel is het ann ons koninklijk hof een eenig verschynsel dat men twee vaderlandsche sclirijvers uitgenoodigd beeft voor een dergfdyk publiek hunne gaven ten toon te spryden Van Willem II u hot bekend dat by een enkelen Nederlaudscben schilder wel eeus ten hove ontving Willem III was op een zeer vprtrouwelykeo voet met de schilder 4 N Pieueman Herman ten Kale Rnchaaaen en Van Boraeleu met musici als Libzt Van der Do s en Gounod maar vaderlandsche schrijvers werden niet nitgen odigd om als vroeger op deu Wartburg raet hunne heerlyke talenteu he geheele hof ia vervoering te brengen Vau één dichter uit dien tyd herinner ik my alleeu dat by eens eenige dagen de gaat van koning Willem III op het Loo was en dat wel van Elliot Boswell den fijoeu aatiriCU6 die reeds op 42 jarigeu leeftyd heeuging 11 01 11 09 11 18 11 15 8 85 12 08 ll iS 10 08 6 5 7 13 8 89 9 37 11 05 11 18 8 11 ff 9 4 ff ff 6 16 ff ff ff ff ff 6 81 ff ff 9 88 ff 8 81 ff ff ff ff ff 88 ff ff 10 10 ff ff 6 417 48 10 1611 8311 43 4 47 5 88 6 57 7 45 8 86 10 14 ff 5 87 ff 7 6 ff 10 87 i 5 06 5 46 8 17 8 07 8 55 10 86 lO 6 8 8 11 6 85 8 88 ll 10 68 7 46 9 41 10 14 11 18 8 18 8 88 14 47 1 4 I koning bad de woorden eener cimtale gehoord door Boswell te zyner eeregeflchreven en was zoo ontroerd grworden door toon en inbond dM Z M na de uitvoering Boswell op bet Loo te logeeren nooJigde Nu was onze dichter die in het maatschap pel yk leven do betrekking van referendaris aan het departement van koloniën bekleedde als t ware geknipt om in die voor hem niedwe viereld een goed figuur te maken Z M ontving bem alleraungennaiost wns de ooderboudenste gastheer dien B ooit ontmoet had eu zat op ze keren avond te sohateren van t lachen toen Boswell den koning en diens kleine omgeving eenige zyner pikante ondeugende coupletjes voordroeg Grappig was de my meedegedeelde byzunderbeid die Uoawell toen echter in verlegenheid bad gebracht Eens na den etea ia eeu belendend tuinvertrek de mokka gebruikende presenteerde de koning Boswell maar hem alleen een Havanasigaar Het gevolg kou toekyken En zoo zaten koning en dichter heel gezellig wolkjes van deu geurigaten tabak om zich heen te verspreiden terwyl adjudauteu au kamerheeren lydelijk toezagen en zich met den geur tevreden konden stellen Jacob van Leunep heeft ook wel op het Loo gelogeerd Er is zelf nog eene anecdote in omloop dat Co van Lennep de étiquette met voeten tredende aan tafel het woord vroeg een schitterenden dronk aan het huia van Oranje wydde rn eindigde met in zyne opgevoudeobeid den koning de baud te bio deu Z M verloor geen oogenblik yu plicht als gastheer uit bet oog maar djeuzelfdeu avond nog gewerd den schryver van den kamerheer van dienst de tydiug dat zyn logeertgd geëindigd was Doch van vaderlandsche beaux esprits eeu letterbauket ten bate eener uitgelezen schare te vragen dit is het eerste door koningin Emma ten uitvoer gelegd AU koning Wiltem III in zyn paleis lu het Noordeinde soii ees artistiquea gaf waren het de kouinklyke pensionuaires die proeven van hunne letterkundige voordrachten en muzikale talonten aanboden De letterkunde was schering en inslag uit deu vreemde Raciue Molière Marivauz of CorneiUe en dfi mu iek eveneene Doch wy zyn nu eeu heel eind verder W t dr Beyneu uit Arolseo teruggekeerd zegevierend voorspelde dat wy iu dd jouge kouingm eene vrouw zouden leoren kennen eo hoogelyk waardeeren van groot verstand en zeldzamen tact wordt dagelyks meer en meer bewaarheid Op de Dinsdag te Wateringen geboudeuf jaarvergadering van den Bond van Westland Bohe Bloembolleokweekeravereenigingeu wskw 6 plaatselyke vereenigingen door hare beaturet vertegenwooi digd waren werd de vraag h 4 sproken wat gedaan kan worden om den uit voer van droge bollen uit het Weatland naar het baiteulaud te bevorderen Meu was van rordeel dat zoolang het Westland nog alleen tulpen kweekt rechtstreeks handelen in het buitenland niet gaat wijl de groote afnemera alleen zaken willen doen met hen die zoowel tulpen als hyacinthen en bijgewassen kunnen leveren Wel zou het goed zyn den h indel tuspchen de kweekers in het Westland en de haudelaars in het bollealand te vergemakkelyken eu eenstemmig werd op voorstel van den heer N Brederoo te Monster de wenschelykheid uitgesproken dat in elke gemeenie een persoon gezocht wordt die bereid is voor Kudereu bollen te verkoopec en daarvoor de beurs te bezoeken en de handelaars af te reizeu meu laat bet echter aau de vereenigingen over of deze die personen zullen aanwyzen De beurs voor den handel in droge bollen zal dit jaar weder gevestigd worden te Poetdyk waar ook de volgende Bondsvergadering zal worden geboudeu 4 50 4 67 5 04 5 11 5 80 1 45 1 55 1 01 1 09 1 16 6 24 6 56 6 08 8 10 8 17 8 18 De letterzettera van de Japansche couranten hebben een taak te verrichten die heel wat moeintyker is dan die van onze drukkeryen Ue Japausche geschreven en gedrukte teekeua bestaan nl uit ideografen d z teekena die geen letters maar begrippen voorstellen Zoo n Japnosob teeken bestaat voor onzo oogen uit verward door elkander gesmeten haakjes kruisen driehoeken zig zaglyneu enz Er bestaan nu van deze ideografeu niet minder dan 20000 verschillende waarvan de geleerde er ongeveer 14000 gebruiken terwijl er voor het dagelykach schrift el minder maar toch altyd nog 4000 noodig zyo Een Japnneesch zetter beeft dus 4000 typen te hauteeran die hy allen uit elkander moet kennen dat dit een inspannend werk is voor de oogen zat men begrypen de pian draagt dan ook gewoonlijk een bril met vergrootglazen Het ia natunrlyk i oomogelyk voor hem 4000 typen binnenj zyn bereik te hebben Hy wordt daarom bugestaao door eeuige jongeoE meestal zes die de teekena voor hem halen Hy zelf zitUan een tafeltje waarop de 47 e g kanateekeos de gropdlettergrepen staan Door het vertrek loopen groote kasten die men het best met boekenkasten kan vergelyken waarin de typen staan De zetter Hnydt manuscript in stroken waarvan iedere jongen er een krygt De j ngeu baalt dan uitde kaiten de ideografeu of vierhoekige beeldwoordeo voor dekannlettergropen die daartusschen staan zor tde zetter zelf Wanneer zoo n jongen eenteeken zoekt zegt hy den naam er van voortdurend op een zaugerfgen toon in zichzelf want hy kan bet teekeni niet herkennen wanneer hy den klank wvan niet hoort Deminder outwtkl etde stanien in Japan begrypenhun courant idfin ook stechls d wanneer zühaar bafdop leien W 1 Op den IbeschryvingsbiSiéffl van W eerste congres derj ï ociaal OemocralJBche Arbeiden party met Paoschdagen te paventer te bol deb komeitl o m de volgencn punten voo De atdeel 6Q houden in e A idaanvoor jngi richt regis levaan tee kening va tTbegane oniech vaar igheden 6i bestaande vira verhoud ing in hudi directe omgeving en uótoeren de mj bruiifeiï waaraan werkgeverf en maohthebbei zich t n opzichte der arbpers schuldig $ oc D m Arb dersparty besluite zofl f pueditf mogelyk eeu re uzen petitionnemento toiiw jte zetten voor de verkryging van algemeen ji ie8rdcht Hefe congres sprf ke Eich uit over de houding welke da party behoort aan te nemen ten op zichte der Friesobe Volksparty en een eveiitueel op te richten Nederlaods be De S D Arbeidert party vrage rechtspersoonlykheid aan Het congres besluite tot de oprichting van een centraal orgaan desnoods door samensmulting van alle plaatselyke bladen De Volkatribuun blyre echter een zelfstandig orgaan De party sluite zich aan by het nationaal arbeidssecretariaat De afdeeling Ziitfen stelt voor by het stelten van candidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer den candidaat te verplichten by een eventueele verkiezing deel van zyn ataatsinkomsten te storten in de partykas De Baanbreker c worde ons hoofdorgojin waaraan elke afdeeliug geregeld kosteloos een exemplaar verschaft aan hare leden by de afdracht hunner contributie De parly der parlementaire sociaaldemocraten heeft uaar het scbynt besloten niet meer mee te doen aan de gebruikelyke betooging op 1 Mei 8 82 11 01 11 10 9 40 9 47 9 54 10 01 10 10 Op bet te Deventer te houden Congres zal een voorstel worden behandeld van de afdeeling Zutptieu om by het stellen van candidaten voor het lidmaatschap der tweede Kanüer den candidaat te verplichten by een eventueele verkiezing deel van zyn Staatsinkomsten te storten iu de partykas TwM Jtar geleden werd zekere Caario t Musuille tot leienslangeD duBDgarbeid reroordeeld wegens het rernioordaD ran een oude dame meiroaw Monltet De zwaarste beschaldiging we d tegen Camin nitgebraoht door het jonge kamermeisje der dame die beweerde hem te miilde nacbt het hnis te hebben zien binneosluipenj aar rerhaal scheen zeer aannemelyk omdJRanvin in het testament der dame tot ndi erlSel erfgenaam was gema k Do jury veroordeelde du den beklaagde Twee jaar zijn sedert verloopen en Caa in zit nog altgd achter slot en grenddi Dezer dagen nu heeft het jonge kamermei e Marie Michel die zich ia een hospitaal bepodt verklaard dat haar Sfhaal verzonnen ijras en dal zy ha r meesterwlhBd vermoord Boitenla Overzicht Pe ivoorloopige ti De presidenfj kamp tis Sathol veel geestdrift de preisident die naar I a heer Faure zeidtf met trilli Iu n m nv waarvan het dei boliseert Orerb Zyne klei Afrikaanaobe uooten gaat bi verdedigen ei inboezem nl Gy zulii u de Republiek O den loop van Mtf rransohilj Kamer beeft opnieuw bewilligd der Republiek werd in het met groote plechtigheid eo tvsogen In het kamp reikt vaandel uit aan de troepen iacar zullen vertrekken D4 daarbij eene toespraak eu stem het Frauïche vaderland mheid en de grooJibeid aym lig ik u dit vaandel zyn bekend op het groott ld w r gy offze landgeirman de belangen des laudi ïeVbied voi r oi e rechteuj il 1 i 1 1 besphaafde ondrkcht welkM t waardig be oooen I vddtocht s lt y ern8tigp moeiljkbedeniHelitliinife trotae én en bewikoif oud tWchtj geveclit l in e iire djpf verwinMog zA mn bU n doen geroelan idi i f metijtrota eu wachtel enlJ ik waarlppjay i ïp ïjezt stajadnard el u f h f Vill jaaoir zult so i en r dnt daarOp volgde Eiiel orloo eeu tooat waarop d lubliek het volgende an il Bger is het plechtanker ecl Het ia een voorwéi en te gerab ai drift I 1 1 Op niirsëb Ju he gevaara iu de iire op uw 4itplooi i4 WBii Fra kryl met li m SWe Jvolgen M viï trou e bet m ni tio iiaagdfil f ee npm Mafitt Aan lhet dp eUfaj d miij ater Jij i l presideifift der i Hfi woordde m de hoop des vbderlaodai van de aan boudende jzorg der regeering en sedert $ 5 jaar heetl hét land alle oSera voor bet legei toegestaan Het leger zal zijue groote tradities van tucht bewaren bet zal de noodige kracht verkrygen om deb vred t verzekeren door de grootheid des vaderlands Ik drink op de eer van het leger op het groote Fraosche gezÏD c Deze rede bracht een diepen indruk teweeg De heer Faure verliet Sathonaj om 2 uur ondanks den regen was een groote menigte op de been die den president levendig toej lichte In de plaats van Voo Levetzow heeft de Duitsche Ryksdag den vroegeren vice preaident Von Buol tot voorzitter gekozen Hy kieeg 1S3 stemmen Tot eeraten vice president werd benoemd de beer Schmidt een der radicale afgevaardigden met 181 stemmen eu tot tweeden ondervoorzitter het centrum lid Spabn met 176 stemmeu Men weet dat ook Von Buol tot de Roomsche Staatsparty behoort De voorzitter en de onder voorzitters hebben onmiddellijk na bun verkiezing by den keizer de gebruikelyke audiëntie aaogevra gd en men wacht nu in zekere apanning af wat de keizer doen zal De Duitsche sociaal democraten slelden hy derde lezing der begrooting een motie voor waarin de Ryksdag wordt uitgenoodigd party te kiezen tegenover het afkeurende telegram dat de keizer aau prins Bismarck verzoniL De president van döu Ryksdag beeft niet to elaten het drukken en ronddeelen der motie van de sociaal democraten waarin tegen bet telegram van den keizer geprotesteerd wordt van het standpunt der grondwettige rechten van den Ryksdag en van zyu waardigheid De sociaal democraten znllen zich er toe moeten bepalen mede te deelen dat zy deze motie wilden voorstellen doch dat zy werd afgewezen Beraadslagingen hierover zullen niet worden toegestaan De eommiaaie uit den Duitacfaen Ryksdag tot onderzoek der voorgestelde tabaksbelasting heeft ook de overige bepalingen van bet ontwerp verworpen Zy is voornemens na Pasebeo voor een tweede onderzoek byeen te komen De comiuisaie beeft de tweede lezing van de UmstDrzYorlagec begonnen Een voorstel van den heer Lengmann om het ontwerp zonder debat te verwerpen werd bestreden door den Staata secretaris Nieberding eo door de commissie verworpen Daarna begonnen de beraadslagingen over de nog voorgestelde wyzigingen die heden zullen worden voortgezet De Belgische regeering neemt bytyds maat r len om onlusten als in 1893 te voorkomen De miniitex von oorlog heeft verschillende lichtiugeo onder de wapenen geroepen De officieren die bvlaat zijn met het onderricht der soldaten hebben last ontvangen hunne manschappen er vooral op te wyzen aan welke straffen zy zich blootstellen als zy zich in tyden van oproer of onlusten verzetten tegen de krygatucht Alle verloren zijn ingetrokken De minister van openbare werken heeft last gegeven aan de groote atationa militaire treinen gereed te doen houden voor troepenvervoer Uit deze maatregelen blykt dat de regeeriog den toestand zeer ernstig inziet De socialistische party roert zich de laatste d en met grooten yver De kieswet voor de gemeenteraden en het Congo ontwerp worden iu rumoerige meetings in zeer afkeureuden zin beaproken £ a de Cbristen sociali ten onder leiding vanjj de pastoors Daens en Pettier eo van advocawt Simons gaan deuzelfden weg op In een byeeokomst te Luik werden zelfs aaovallen op aen koning gedaan die door advocaat Simons werden ondersteund De Voaa Ztg c wyst er op dat de Congoquaeatie a n de monarchie in België een ernstigen schok jtoebreogt en alu de clericalo Kamermeerderheid tot het annexeeren vao den Congostaat mocht besluiten is bet einde der troebelen niet te overzien Het debat iu het Ëugelsche Lagerhuis overdé Welsh jDisestablishment Billl werd wedervoortgezet jen de belaijigrykate redevoeringdaartm wa die van den heer Rnaaell omdatdeze I spreker het ontwerp bepleitte niet al Diés pter maar jiÜHt als een uit krachtige en leveo lang9 overtuiging aanbankelük lid derKerk van Engeland Hy betoogde df t hetbegmatl vau alle Staatskerken een willekeurigen onrechtvaardig onderscheid tn bet levennep tuaacben de leden der aldus geprivilegieerde eo die van andere god dienstige gd mMnten Ook maakte de samenhang niet denSUfttjeene Kerk trotsoh hardvochtig ereldscH en oOgeestelyk Hy geloofde dan ook niet dotËpiscopaalscho Kerk a Wales door de in hetotitwerp voorgestelde m atregelon nigerlei tade lijden zou i y iJBet debat werd verdaagd tot Maandag pip i naar ttten hoopt eiudelyk tot stemmingleiden i s le kanseh voor Oourtney Om Speaker e rden acbiji en t ans tteheel verkeken Sn eeln ie j ikomat der Unionifteu heeft Chamberlain candidattjiïir van den conservatieven sir itthew Ei lej verdedigd op grond dat h t obvoorzichtig ia een iireuk Op dit pont mét ójlf consei tVatieven te w eu Meu vertelt er by dat het ien koop iaJdaar de conservatieven izicb nu niet zullen rerzetteo tégen do verkiezing van den zoon van Peel iu Warwick Het besluit is te zonderlinger omdat iedereen erkent dat Courtney die ala Chairman of Cobmitteds met volkomen onpartydigheid de debatten heeft geleid verreweg de meest geschikte man voor Speaker is Wordt Ridley gekozen dan zou het voor de eerste maal zijn dat heti ve lbegeerde ambt niet aan een candidaat der Regeeriog ten deel viel Daarom driugen vele liberalen er np aan dat de Eegeering zich met hand en tand verzetten zal tegen deze keuze Ongelukkig heeft de Regeenngsmeerderheid geen geacbikt oandidaat anders zou de betrekking niet aan Coarlney hebben aangeboden VËRGHDERI GVANDENGEHEËKTEaAiD VRIJDAG 29 MAART 1895 Voorzitter de borgemeester R L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman vao Veen van Vreumingen van der Post Dercksen van Iterson Prince Hoogenboom v d Sanden Straver Desaing Vingerling de Raadt en Nederborst Afwezig de heer Fortuyn Droogleever De notalen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen 1 Misaivis van Oed Staten dat zyu goedgekeurd de raadsbesluiten van 22 Jan en 22 Febr tot wyzigiiig der gemeentabegrooting van 19 Oct betrekkelyk de verkoop van gemeeute eigendomm aan de provincie v in 22 Febr tot aanvaayding van bet legaat vanwijlen Mr vao Bergen IJzendoorn en van 8 Maart tot verkoop van 24 hoornen Aangenomen voor kennisgeving 2 Een brief van den advocaat der gemeente dat het cassatieberoep der gemeentetegen Schieland verworpen waa De Voorzitter deelde mede dat op 26 dezer de kas van den gemeente ontvauger was nagezien en in orde bevonden 3 Verslagen van verschdlende instellingenover 1894 In handen van B en W 4 Eene missive van den heer A K vander Garden ontslag nemende als lid derCommissie van toezicht op bet Lager onderwys Aangenomen voor kennisgeving 5 Schryven van Regenten van het Bestedetingenhuia tot wyziging der begrooting Ter viaie 6 Idem van Regenten van bet Hoffmanigesticht tot idem Ter visie 7 Idem van de Oommissie voor de Volksgaarkeuken tot idem Ter visie 8 Sene missive vnn de Commissie voorde Volksgaarkeuken inzendende een tweetalter voorziening in de vacature ontstaan doorbet overlyden van den heer H W G Koning Daarop zyn geplaatst de hh Dr F H G van ITERSON en F HERMAN Fzn Ter visie benoeming in eene volgende vergadering Een voorstel van B en W om Mej A P Kluit een verlof te verleenen van 6 maanden Ter viaie Een voordracht voor onderwyzeres aande 2de koatelooze irchool Daarop zyu geplaatst Mej A SIJTSMA te Haastrecht H RADER8MA te Alkmaar 3 M C V d KLEIN te Schiedam Ter visie 11 Een voordracht voor onderwyzeres aande Ipte burgerschool voor meisjes Daaropzijn geplaatst Mej M KRUISHEER te Goud M HOEKSTRA te Warmond A J VAN VLIET te Brielle Een voorstel van B en W tot verkoop der jageraatal Ter visie Een schryreo van G A van Meors bezwaren tegen de kiezerslyst mnkeode In handen van B en W om advies 14 Een adres r n H Wolfswinkel houdende verzoek on ou talag van pacht In handen van B en W om advies 15 Adressen van C Ht J MüHer eo deafd Gouda van het Werkhedenverbond betreffendq de slechte weg in de Korte Akkeren Id handen van B en W om advies 16 Eén adres van J D v d Bergb te Stolwykersluis verzoekende de boöipen die voorzvio pafkhois hebben gestaan niette vervangen in handen van B en W om advies 17 Een adres van J Schouten en anderenom a tweede poort op bet Ve rstal by denBeukmoten niet dicht te maken Ter behandeling by het eerste punt an de aan da ordezynde Aan de orde 1 Het vooraliel tot verbetering en versterking deii waterkeer in gen lau gs deu IJael tossoheude Hanepraa luis on de Mallegatsluis Hierover had eene uitgebrfide discussie plaats die wy in oqs volgend nummer zullen opnemen Het voorstel van B en W wordt aangenomen met 14 tegen 1 stem die van den beer Vingerling De beer Dessing bleef buiten stemming Aan de orde 2 Het vooratel tot het brengen van eenige wyzigingen in do regthng der jaarwedden vande Ambtenaren ter Secretarie Zooder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde 3 De benoeming van een lid uit het Dagelykach Bestuur der Gemeente tot Voorzitter der Commiasie van Toezicht op het Middelbaar Onderwys Benoemd wordt de heer R L Martens met 15 at en 1 op deu heer Noothoven van Goor Aan de orde 4 De benoeming van een Lid in het Collegievau Curatoren by bet Gymnasium Benoemd wordt de heer H J Wunder mat 9 atemmen Nieta meer aau orde zynde wordt de vergadering gesloten Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Huis en Erf in een Gang aau de Boelekade R 55 f 410 k C OliBers Huizen Erven en Wagenmakery aan hetD aafpad in Bloemendaal S 61 en 62 f 1660 k G Kooij Huizen Koestal 2 Schuren Erven en Toio aldaar 8 64 65 en 66 f 1820 k W Hunik Huia Schuur Hooiberg en Erf aldaar S 63 f 1010 k P J Moona Tuin in de 4e Kade groot 3 a 75 c f310 k E de Leeuw Az 3 h 34 a 5c Weiland OudeGouwe f9690 k C G A Kooy Huis en Erf Flnweelen Singel E 556 2180 k H Boumans Huis en Erf Nobelstraat O 238 f 600 k H Zandroort LIJST van brieven geadresseerd aan onbekeuden gedarende de Ie helft der maand Maart 1895 en terug te verkrygen door tnsschenkomat van het postkantoor te Gonda Verzonden van GOUDA J M Vitier Nieowerbrng Mej J Kroeee Vianen J Diepereen t Zand en Wlirihenin Brandenburg Darmstadt Verzonden van GODDEBAKi M H Huisen Rotterdam De Directeur van het Postkantoor VORSTER Haute Nouveauté in PARASOLS Do h inllui niet geëtaleerd wordan A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 8 IU kWC Vorjn ilotkoea 967 101 lOl a Via 101 lOll 10 8 M Vl 88 86 TV 106 4 78 V Va 110 7 l Aa 1007 81U 8 97 V 49 100 774 647 108 losV 817 1881 74 101 101 148 100 69 95 101 Oh 188 188 104 1 180 88 88 104V lOl a rinULi l D Cart Ned W 8 t dito dito dito 8 dito dito dito V g HoHSU Obl Ooudl 1881 4 iT ui Insohrgnog 1809 81 6 DosTlio Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 5 Pqktuqil Oblig met tioket 8 dito dito 8 DSLJLM9 Ubl Ooat 8e Serie 5 dito Oeoon 1880 i ditobqBotlii 1889 4 dito bii Hop 18811 90 t dito in goud la B 188S 8 dito dito dito 1884 i Sruin Ferpet leliuld 1881 4 Tiiuiu Oepr Conr Ihd 1880 4 öee leeoiug Hrie D Qeo leeniog lerie ü i tiniArB IllP Beo r obl 1808 B Itixioo Obl Buit Sob 1810 KMIZU1LA Obl 4 oubep 1881 A 1CRIIOUI Oblig li u 1861 KOTTUUUI Sted leen 1886 8 i NlD N Xfr Hiudeln und Axodab T b Hy Certiioeten DeilMiitsobapp dito Arob Hypotbeelcb paodbr 4 CaltUij der Vonten aaud Gr H potbeekb puidbr 4 Nederlanduhe bank aaad Kad Handelmaatiob dito N W k Pao Hyp b pandbr t Rott Uypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotbeekb dito 4 OoaTlNE Ooat Hong bank aaad RusL Hypotheekbank pandb 4 i A iunuxi Equit bypoth pandb h l a Maiw L G Fr Lien earl 6 Ifu HoU U 8poorv Mij aand Iiy tot Bipl T 3t Spw aand üed Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 18 dito i TUJl 9poonrl 1887 88 A Eobl S Zuid Ital Spwmij i H obl I PouN Waraohau Weenen aaod 4 RuaL Gr Ruaa Spir Mij aand 8 Baltiaobo dito aand mil 188 184 il Vu lOl u w 18 loVi 106V 76V 101 80 40 14 l 938 909 108 109 108 108 194 180 97 46 Fastova dito aand 8 Ivang Dembr dito aand S ICnrak Oh AEOW Sp kap aaod 6 Loaowo Sewaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitebak dile oblig i ZuidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 ll Vl 14 AHniKA Cent Pao Sp Mij obl 8 Cbio k North W pr O t aand dito dito Win St FaUr obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a lllinoiaOeotral obl in goud 4 Louiav k NaabvillaÜort v aand Mexioo N Spir Mij lehyp o 8 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obL 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dit Line Ooi Ie hyp O 8 CiMjiBji Can South Cert v aand TlH C Rallw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua My aand Rotterd TramvegMaata aand NlB Stad Amateidam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Beuh Stad Antwerpenl887 8Vi Stad Bruasel 1886 9 l HoNO Theiaa Begullr Geaellaoh 4 OoaTlKR Staataleening 1860 I K E Ooat B Cr 1880 8 3 1 I Stad Madrid 3 1868 Var Kii Bos Hyp SpobI eert 4 WAÏEBGETIJDEN TE GOUDA 1895 a morgen s ar nds Hoog Laag Hoog Laag Zaterdag 30 Maail 8 47 5 12 9 07 5 32 Zondag 31 9 27 5 52 9 52 6 17 Maandag 1 April 10 17 6 42 10 48 7 1S Dinsdag 2 11 19 7 44 1140 8 25 WoesedngS 12 01 8 26 12 38 9 13r Donderdag 4 1 16 9 41 1 56 10 21 Yrödag 5 2 36 10 41 3 08 11 38 SPRINGTIJ den lOen April D m 25 n m Burgerlijkeii Stanij Hoordrecbt OVERLEDEN 26 Maart J GrootMBJaijk 66 jaar