Goudsche Courant, maandag 1 april 1895

Maandag 1 April J805 No 6633 34ste Jaargang P ikXtXJ S fiOüDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye iezer Courant geschiedt dagelyki met uitz ering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is ƒ 1 25 franco peipost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIE worden geplaatst ran 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzenfling van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTieW ïimiJKi wiiiii met goede getuigen kunnen tegen MEI geplaatst worden door Steimle s Dieustbodenkantoor dm Uaag Postzegel voor antwoord Riviervisch wordt regelmatig bg GliOOTE PARTIJEN te koop gevraagd Offerten onder Mo 2372 aan het Bureau deser Courant VAN RESTA JTE1 Prima kwaliteit Literblikken Capncgners Pealtjes Doperwteu Sngboontjes Andgvie Spinaiie 27Vi cent literblikken Doperwten Penltjes Andgvie Spinazie 15 c blik Sperziboontjes 22Vi Sngboonen met okshoofd 11 et per kilo bg minetenii 25 Kilo 14 cent Zuurkool met okshoofd 6 en 4 Prinoesaen 14 en 20 Andgvie 12 ets per kilo Augurken Gedroogde boontjes Soepgroenten gedroogd Geconserveerd geKouten en rersohe Mirikswortela S OUWERKERK OPPERT 40 Rotterdam FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ IK Cbenische Wassoherij H OPPEKHEIMER 19 KruUkade Sotterdam Gebreveteard door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit vdor het Btoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het etoomen van pluche nsan tela veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 2b ged d Te atoomen goederen ala nieuw afleverbaar in S dagen te verven goederen in eene week Een ware Schat VQor de ongelukkige sUchtoffera der ZeUbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau fl ELFBEWARIKG BoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Jeder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland t OPjfe PUIKE OUDE t r SCHIEDAMMER JENEVER Merkt NIGBLTCA P Verkrygbaar by M PEETER8 Jz N B AU bew j van echtheid ii OBohet en kark steeds voorsien van den naam der Firma F HOPFB KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vanSCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reg lement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGEL NDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATSVEBVANGEB8 voor de districten i ls hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1895 van des voormiddag ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reg lement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetswagen voor het 2 kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehuis voor het Sa kiesdistrict te Nieuwerkerk aid Yssel in het Gemeentehuis en voor het i kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste District Voor den Heer J RDIS Hoofdingekmd i volgens rooster P IN t HODT Hooldmgel PUxat$vervianger y a aftreding In het 2de District Voor den Heer H A BEEÜGEM VISSEB Hoqfdingetandy I volgens rooster Hoo dingei Plaatavervanger I van aftreding In het 3de District Voor den Heer E HOOGENDIJK VAN LANGE Hooidingeland volgens rooster D P VAN CASPELLEN Uoo dmgel Plaatsvervanger iaü aftreding In het 4de District Voor den Heer A C SNEL Hoofdingeland volgens rooster P VRIJLANDT Hoofdmgel FlaaUvervmger vm aftreding DijKoaAAP en Hooghbemkadbn van Schieland De Secretaris Retitmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ Kraepelien en HoltrCn Quina LarocheQ u i£fARocHE is de meest Krachtige en Versterkende Kli A WUiN aanbevolen door tal van binnen en buiteolandscbe g esheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons f 1 90 en ƒ i Depot te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist 2Ü Patent H Stollen SUB lElarf Iroiiitrltt uligllEt III eliilg M liitti lit glini 5 X Der groaae Erfolg rfm WOl nUM rattmt H atoHm arrungan hii Anlug ia rar Khledtnm werthlosen Nacïuthmungen gegabêif Mui kwfe dêlnr unurt stete achurfen H Stollen itur ra r i dlnot odv In ttlofien èlionhmdlungen In imm uuur f fwli ntlmitlliêmll tmithlnit lit = TnMMen na Zeugnt e na mil fnim rtbrlialiiii 4 pCt PAUDBHIEVEU VAN DE Pester Vateridndischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT m 1840 BoreDgaQoemde Fandbrievea zyn DomiDBat firoot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien ran halQaariyksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar k pari floot middal van halQaarljjlcsobe uitloting De Coupons zjjn thans en ook in de toekomst vrij van belasting volgens de Wet van 1839 Art 30 $ 10 zg z d erenals de Uit e ote PandbrievBD betaalbaar to Budapest Weenea en te AmstdFdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de gezameulijke verpande hypotbeken prioritdit der houderswan Faudbrieven ingeschrereu waardoor buu bet recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaau is gewaarbotgd De ondergeteekenden verwezende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pCTt Pandbrieven van de Pester Vateriandiaohor Ërster SparcassaVerein tot den koers van den dag WËRTHEIM GO nPRRTZ AHSTEBDAM Msart 18 S TE PARIJS Zenden gratis en franco de generale geillustreerdecatalogufl in dt lioüandsche en franache len bevattende de nieuwste modes ToorbeFZomeraelzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan MM JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen In voorraad bijdiiPpIntempa worden eveneens kosteloos toeger onden doch men gelieve duidetijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie in alle talen Allerwege bekroond met Eere Diploma s Goaden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Oertificate of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is het Werelieroemil Druiven Korsl Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinala Fabriek 0 £ HÜNIQBLOEM TAN H i vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Geen middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OyHMBBOEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneeat ONMIUDMLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen z jn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prüs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in fiacons van 4Ü ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruikaaanwözing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenkage Verkrijgbaar b j P H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B ï WIJK Oudewater GRATIS bftkomt Ikft lea r van 4it blad het niet alleen voor deken maar ook tooi lezendea hooott beluorljke on nuttige boek DE VmEM IER ZIEIEI Ifen Bohr T eene briefkaart aan Bichtar BoeUundel te Botterdam a a a m Visitekaarten 0NDE TR07WZA1 TE Rouwkaarten met bijpassende Converts worden net en apoedig afgelererd ter Bo an CoarantDrakkerg van A BRINKMAN ZN ouda Snelperidruk van A BuMXaux fc Zoon BINNENLAND GOÜ0A 30 Maart 1895 De kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op herhaald verzoek aan den heer Mr J Fortuin Droogleever eer ol ootslag ala secretaris verleend wegens gp oudheidsredenen en benoemd tot flecretaria Mr M M Schim Tan der Loeff adfocaat en procureur alhier een en ander in te gaan met 1 April a a De nieuwe cnraus aan de Rgka noroiaalschool alhier vangt Maandag 1 April a a aan In eene vergadering van de ouderw zers aan genoemde inrichting werd besloten alle leerlingen tot eene hoogere afdeeling te bevorderen behalve 5 leerlingen der Ie en 1 leerling der 26 klasse Het geheel aantal leerlingen bedraagt 63 n l 24 in de eerste 12 in de tweede 11 in de derde en 16 in da vierde klaise Zeven leerlingen zallen zich aan het examen voor onderwyzer of onderwözerea onderwerpen Gisterenavood bad op de bovenzaal van het Schaakbord c de gewone vergadering plaats der WeerbaarheidaVereeniging Burgerplicht € tot het doen van rekening en verantwoording AWoreoa de werkzaambeden van de agenda Werööü ih bohandBling geöomen werd door den waarn Voorzitter de hner D Hoogendyk eenige waardeerende woorden gesprok in naar aanleiding van het overiyden van twee eereleden der vereeniging nl de bh Mr A A van Bergen IJzendoom en H W G Koning hy gaf de verzekering dat zg by de vereeniging in dankbare berinnering zouden worden herdacht De rekening en varantwoording werd onder dankzegging aan den penni meeater goedgekeurd Ten êlotte werden tot bestuursleden herbenoemd de hh A C Coayn en A Jonker Kz die aan de beart van aftreding waren De kommiezen by a Ryks Belastingen L van Sluis te Gouda en H Zandvoort te Hillegersberg znllen met 1 Mei a a onderling vau standplaats verwisselen Op de lyst der goedgekeurde hengaten by de verplichte keuring in de provincie ZuidHolland waarvoor werden aangeboden 105 hengsten goedgekeurd 65 komen o a voor Gooda aangeboden 12 goedgekenrd 8 IsechBrd Vereeniging tot verbetering van bet paardenras te Zevenhuizen Heinrich c FBVILLETOK TEÊUGGËËÖËm DOOB HUGH CONWAY 48 Er gingen versobeideue dagen voorbij vóór dat Pauline mü vragen deed aangaande de wijze waarop ik net haar ia betrekking had gestaan gedurende den tijd dat haar leven zoo beneveld was geweest Op een avond stonden we op den top van een dichtbegroeiden heuvel vanwaar wij juist een vak van de ue konden zien roodgekleurd door eoo prachtigen sonsondergang Wg badden eeoigen tijd geen woorden gewiiseid maar misschien waren ons beider gedachten meer in overeenstomming dan woorden nog ha Idon uitgedrukt al den tijd dat onze vreemde en onzekere verhouding duurde Ik staarde naar het westen totdat de roode gloed allengs verdween toen mijne gezellin aanziende zag ik in hare donkere oogen terwgl z j mij aanstaarden een min of meer pijnlijken ernst Zeg mij eens zeide zig vzeg mij eens wat ik vinden zal wanneer die verloren tijd mij zat terugkomen P Hare vingers speelden terwijl z dit zeide met den trouwring aan haren vinger Zij droeg dien steeds met den diamanten nanweren ring dien ik er veiligbeidahalve had voor eaoboven maar zij had mij nog niet gevraagd hoe die ring aau haren vinger kwam Zal die verloren t terugkomen Fanline f rrosg Daudy en Carolu8 c G Üudijk te Waddingaveen Jumbo J H Van der Torren te Zevenhuizen Agamemnon II A L Van Doraaer te Waddingsveen Edo c J B Van der Spek te Moerkapelle Jan Ph Van der Breggeu te Waddingsveen Men meldt uit Niewerkerk a d IJeel dd 28 Maart Oe storm van jl Zondag heeft ook in onze gemeente sporen van verwoesting achtergelaten De grootste der twee ystenten juist door timmerman en verver in een beteren slaat gebracht hetwelk de ysclub rnim zestig gulden kostte waa tegen den aterken winddruk niet besland Maandagmorgen Ug ze geheel in elkander een paar stfikkeu waren zelf eeni e Meters weggeslagen De timmerman die door aanneming op zich genomen had haar uit elkander te nemen en dezen zomer op te bnrgen bad na de atukkun maar byeeu te rapen Bedankt voor het beroep te Waarder bg Woerden door da J A de Vlieger te Maasland Op de voordracht voor hoogheemraad van de Krimpen er waard zyn geplaatst de beeren A Vonk Noordegraaf te Ouderkerk e d IJsel aftredend N Dogterom te Stolwyk en C Oakam te Bergambacht boofdiagelanden In de laatst gehouden vergadering der ingelanden vau den polder de Bruekvelden en Vettenbroek ï Reenwyk afd Sluipwyk is de rekening over 1894 en begrooiing voor het dienstjaar 1895 voorloopig vastgesteld eu ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Kynland opgezonden De wintercursus iu het teekenen te Haastreobt gaf verleden Dinsdag de lanste lea Het aantal leerlingen was vrywel geiyk uan dat van andere winters Acht leerlingen oefenden zich in het handteekeneo terwyl zea onderwyg ontvingen in bouwkundig teekenen Het plan bestaat in Augustus 1895 gelegenheid te geven van bet werk der leerlingen inzage te nemen De Alkmaarsche rechtbank nam heden in behandeling de zaak tegen mej Masch beschuldigd van poging tot moord in den avond van 6 Januari gepleegd op dr Wagemaker geneeaheer op Tesse door het lossen van eenige revolverschoten welke echter geen letsel aanbrHchten ik wat denkt gy r Ik hoop het of waobt eens I moet ik bel wel hopen F zeg mg eecs tal mij dat vreugde of verdriet aanbrengen f ff Wie zal t zeggen P Beide gaan gewooclyk gepaard Zij zuohtte en aloeg toen bare ooRen naar den grond Een oogenblik daarna keek zg mg weer aan r Zeg mij eens zeide zij boe en wanneer gij met my voor teerst in betrekking kwaamt Wanneer heb ik van u gedroomd P Toen gy ziek waart kwam ik dikwijls bg u Waarom vond ik uwe oude dienstmaagd bij mij toen ik ontwaakte Uw oom gaf u aan myne zorg over Ik boloofdo hem dat ik over u waken zou gedurende zijne afwezigheid En hij zal nooit terugkora n Hij ia geitraft voor zijne misdaad omdat hij er deel aan had toon de arme jongen vermoord werd Zy drukte hare handen voor hare oogen als om iets niets te zien Pauline zeide ik wensohende een anderen loop aan hare gedachten te geven Pauline zeiï mij eens hoe gij mij wagt in uw droomen wat gij van mij droomdet P Zij beefde Ik droomde dat gij naast mij stond in dezelfde kamer dat gy de daad mede aanzaagt Toch waet ik dat dit niet soo heeft kunnen zyn En toen P To n zag ik later uw gezioht meermalen altijd waart gy op reis op reis door nevelen Ik zag u de lippen buwegen en gy scheent te zeggen ik ga de wurheid verosmen sedert heb ik geduldig op uw Veertien getuige werden in de zaak gehoord waarna het O M tegen de beklaagde een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden uia hte tTit Dordrecht wordt gemeld I adat aan de politie kennti was gegeven dat ecu zeker persoon welke zich sinds eenige d en in deze gemeeote iphoudt en het de m nschen erg lastig maakte door bier en daar flifieu te vrag n gisterennamiddag zich schuldig bad gemaakt aan diefstal van een kiatje sigaren uit don winkel van L K aan het GroQthoofd aldaar in door deze dadeUjk een onderzo k ingesteld en de verdachte aangehouden in bet bezit 7aJDde van het ge tolene De dief Zekere G J J oud 39 jaren schilder wonende te Rotterdam die meer met de justitie kepnis had gemaakt is in voorloopige bewaring gesteld Men meldt ous uit Bruinisse Bet vermoeden dat tijdeas den storm van Zondag een vaartuig verongelukt zou zyn is thans bewaarheid By de 2e roode ton onder den wal van bet waterschap Nieuw Bommenede ia door Bruinisser viaacbers een gezonken achip gevonden waarvan de mast slechts een klein gedeelte boven water reikt omtrent het lot der opvarenden verkeert men nof iu onzekerheid hoewel gisteravond beweerd werd dat ze met de Brouwershavensohe loodsboot gered zouden zyu hetgeen echter niet strookt met het bericht u t die gemeente voorkomende iu de Zierikzeeeche Nieuwsbode van heden Vermoedeiyk zgn ze verdronken en aangedreven aan dea hoek van Boxeniste Zuid hollaudschen of wel Flakkeeschen Zuider wal Het onderzoek te Lowestoft naar de ramp die het stoomschip vElbe trof is Woensdag opnieuw door den coroner van Suffolk tot 30 April uitgesteld Als redeu van bet eerste uit stel gaf by op de verwachting dat de NordÜeutsche Llnyd hem van Duit cbland uit eenige gegevens zou kunnen verschuffeo doch dit scbynt naar hetgeen iu de laatste dagen bekend geworden is twyfelachtig Een tweede reden was dat het proces te Rotterdam tegen de eigenaars der Crathie ingesteld niet geëindigd is en huu vertegenwoordiger hem den coroner had orertuigd dat het in hun nadeel zon zyn reeda nu met het onderzoek aan te vangen De coroner had sameugesproken met de vertegenwoordigen beider partyen en met kapitein Wilson van de Board of Tradei en hy teruf koniflt gewaohl Droomdet s y vroeger nooit van my P De schemering begon te vallen tjare wangen waren rood maar ik kon niet onderscheiden of het een blos was of wel dat de schaduw der boomon dat effect teweeg braobt Mijn hart klopte hevig fflk kan hot niet zoggen ik weet het met vraag mij lat maar niet I zeide zij ontroerd en keerde zich om Laat ons naar buis gaan het word donkor en koel Ik volgde haar Het was zoo de vaste gewoonte dat ik dan avond met haar doorbracht dat er geen sprake waa van inriteeren wij speelden ea zongen een paar uur aamen Paulioo s eerste wensch na haar herstel wBs geweest om een piano te hebben Dewijl zy meende rijk te zijn maakte zij geitne zwi rigbeid om alles te vragen wat zg verlangde te bebljien en daar ik aan Priscilla gezegd had dat er geenl geld moeat gespaard worden tot haar genoegen was er eon piano ontboden uit de naburige stad En zij had haar talent geheel terug Hare stem vooral vaa aterker en welluidender dan vroegal Telkens stond ik verrukt evenals destyda toeü ik weinig vermoedde dat haar lied zoo vreeselyk zou gestoord worden of dat mijn lot en dat van die zangeres zoo nauw verbonden zouden worden Ik was derhalve verwonderd toen lij dieu avond aan de d ar gekomen aiob omkeerde eu seida mag ik van avond eens alleen zijn P Ik maakte geene tegenwerping Ik vatte bare hand en nam afscheid tot morgen Ik wilde onder den starrenhemel nat over haar gaan mijmeren Toen wy van elkander gingen keek zij buitengewoon emitig Gilbert seide zjj terwyl FrisoUla meende dat het onderzoek by de volgende gelegenheid als men weer samenkwam ia 2 of 3 dageh kon afgeloopen zyn StatenrOoneraal 2e KAxn Zitting ttn Vrydag 2 Maart 1895 Het debat over de motie Heldt betreffende de pension eringvau werklieden werd voortgezet De heer Van Dedem een principieel voorstander vi n peustoneering van oade lieden meent dat daartoe alleen kan worden overgegaan all ü algemeen wordt toegepast en niet eukel op kerklieden en ala het vaststaat hoe de kosten lEullen gevonden worden De heer Mees motiveert zyn item te n de motieHeldt omdat zoodanige wenschelykheid alleen kan worden uitgesproken ats de Kamer overtuigd is vau de mogelijkheid en de uitroerbaarhei en als de finaucieele zyde is oader ocht H zou de Regeering willen uituoodigen te onderzoeken op welke grondslagen en op welke wyze de verzekering van het loc van oude vferkUeden behalve door de door haar beoogde lyfrentebank zou kunnen worden geregeld De heer Pyoappel geeft den beer Beidt eenige wyzigingeu in de redactie in overweging De heer Staalman acht de motie Schaepman totaal onbeteekenend maar de gewyxigde motieHeldt heeft ook geen de minste waarde meer uu vervallen is de claasnle waarin werd af gekeurd het regeeringi voorstel omtrent de oprichting van een lyfrentebank waart n de werklieden juist zoozeer gekant zyn Hy raadt den heer Heldt aan motie in te trekken en begrypt niet hoe deze de Regeering kon danken waar zij eenvoudig verklaarde op de motie geen regard te zullen slaan Namens de werklieden protesteert hy daartegen De heer Schaepman kan voor de gewyzigde motieHeldt stemmen en protnteert tegen de voorstelling aUof by aanneming der motie de zaak kant en klaar zou zyu en pensioneering zeer spoedig zoo worden ingevoerd Daarvoor ia de quaestie te omvangryk en te gewichtig De heer Rutgers acht de motie Heldt een promesee zonder zekerheid van inlossing De heer A Mackay is voor de gewyzigde motieHeldt als deze zich bepaalt tot bat uitspreken der wenschelykheid van een onderzoek by geeft in overweging de eerste alinea te verauderen aldus Gelet op de adressen van den Ned Werkliedenverbond Patrimoaium en R K Volksbond De heer Bintzen verklaart zich een t enstander van staatedwang tot pensioneering en acht de verzorging van weduwen en weezen van werklieden veel noodzakelyker De beer Heldt wyzigt zyne motie nog on reeds in de geopende deur itond en welhoht om die reden sprak zij verder in t Italiaanaob Gilbert moet ik bidden dat het verledene terugkomt tot mij of il bet soms bMer dat höt niet terngkeera wat is bat beate voor mij en voor u P Zonder mijn antwoord af te wachten ging zy langs Priscilla die wachtte dat ik volgen lou naar binnoD Goeden avond Priscilla seide ik ik kom niet binoen Niet binnen jongeheer Gilbert dat zal juffer Pauline erg spijten ffZij is moede en niet recbt wel ga maar spoedig tot haar goeden avond I Prisoilla kwam naar buiten en sloot de deur aohter zich Ër was iets in hare wyze van doen dat mg zeide dat zij voornemsaa waa voor deze byeondere gelegenheid wat van die autoriteit te hernemen die zg gemachtigd was in mijne kindsheid over mg uit te oefenen eene autoriteit die ik niet durfde betwisten reeds laug nadat ik in buïa eu broek waa gestoken Ongetwijfetd dat voelde ik had zij lust mij hij de kraag te pakken en eecs duchtig door elkaar te schudden zij vergenoegde cioh echter sooals de saken nu stonden m bare stem alle mogelijke verontwaardiging waartoe zg in staat was opeen te hoopen Dat wil ik wel gelooven dat zij niet wel is het arme jonge vrouwtje nu haar man iu t eene huis woont en zij in t andere Alle menschen hier iu de buurt doen niets dan uitvisscheu en rrsgen wat voor betrekking er toch tusschan u beiden bestaat ftu dan mag ik niet eens zeggen dat gjj mas eu vrouw lijt N eeq nog niet Ifordi tmt