Goudsche Courant, maandag 1 april 1895

HËDËi 0 TVA1 GE1 in het SCHOEIT EIT LAAEZEÏÏMAGAZIJIT RORTE GROENENDAAL GEREGELDE LAGE PRIJZEN Aanbevelend ze Toor de Begeeringen deKemeraaDDemelük te maken De mio ran buiteol zaken de heer Roëll heldert een miaTeratatid op dat bg dno heer lielj scheen te bestaan orer zgne uiiiatinf betreffende het vorige ministerie De motie iii haar togenvroordigen vorm laat de Rüj e riijg vrg in haar onderzoek oodat z a rool te bezwaar is verTalIen De heerea Mees en Vaa Karoebt ek zien nu ook geen bezwaar tegen Ir motie die oD lerxoek terlangt terwijl du beer Sctmepmnn de sgoe intrekt De motie thans luidende de Kamer van oordfet dat verzekering van het lot van oude kerklieden door een pensioenstelsel wenscheiyk i verzoekt de regetiring te doen oodcrzoekeii op welke grondslagen en op welke W ize die verzekering zal kunnen en bebooreo te worden geregeld c wordt aangenomen met 62tegen 5 stemmeii T en de heeren Hiatzen Rutgers Vun den Berch van Heemstede A van Dedem ea Bablmann De vergadering ia daarna verdsHgd tot Dinsdag U our Onlangs werden aan bet spoorwegstation JedUee drie personen nit een trein ezKt uuidut zy niet in st at waren tot bybetiiliug over £ ekere afstand van den weg dien zg bBddmi afgelegd De statioQs chef bracht over t geval ann zgn bestuor een rapport uit dat bet volgcndc bevat iToen ze op het bureau werden gebracht zeiden de mannen artiiten te zyn en toeu we heel ongeloovig opkeken gooiden zy de bovftikleeding nit en Btondeu toen in tricot piikjea Een hunner pukte een kantoor stem pel beet slikte bet Voorwerp in en haalde het in dun vorm van een vouwbeen nit de buik van nummer twee de derde artist rolde zich in elkander en bootste een stekelvarken ua Üe heeren waren Karel Steger Caouteboucman Frans Roster yzervreter en Jozef 8chulz slangenmensch £ r was geen quoestie van bybetalen en ik zag wel in dat het met veel geven zou om verdeie maatregelen to uemen Daar ik boveodien vreesde dat de tnlttjibvo mannea nog meer kantoorbenoodigilbedeu zouden opslikken hield ik eeoe collecte io huu voordeel en stuurde ze met trein vyftien uaar Htockerao Een predikant te Chicago heeft bet initiatief genomen tot oprichting van een kiLdurbonil in de Vereenigde Staten ter bevordering der vaderiaudalieide Met echt Amerikaaofichfii humbug wordt dit een parlemeiitc genoemd en er zullen xkamerst en een cougresc wurden ingesteld Van verscbillende fcholen te Chicago waren gedelegeerden t gezonden jongens en meisjes naar eene sconsLitueereude vergadering c VËRGüDERiNGVANDËKliËMEËKTËIlWU VRIJDAG 29 MAART 1895 Voorzitter de burgemeester R L Marteus Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman van Veen van Vreomiugen van der Post Dercksen van Itersoin Priuce Ho enboom v d Sanden Strave f essing VinKerling de Raadt m NeoMb rSt Afwezig de heer Fortn BTJroogleever De ingekomen stukken en voordrachten zijn door ouB reeda uitvoerig in ons vorig nummer medegedeeld Aan de orde Het voorstel tot verbetering en versterking der waterkeeringen langs den IJset tusscheu de Hanepraaisluis en de Mallegatiluis De Vooreitter Verlangt ook een der heeren het woord over het voorstel De heerDessing M d Voorz Voor de versterking der waterkeeringen langs den IJssel heb ik de ter visie liggende stukken en ook ter plaatse de bestaande werken in oogenschouw genomen en heb bevonden dat de waterkeerende muur met de doorgangen enz in geen al te besten staat verkeert Ik kan dan ook meegaan met eene verbetering en versterking die ik grootendeels noodig acht De plannen begrootingen en de toelichtingen van den Gemeente Bouwmeester zyn zeer accuraat uitgewerkt daar al wat door ZEd wordt voorgesteld zeer soliede en b gevolg ook veel geld moet kosten Ik geef echter den Raad en vooral ook de met mg zittende deskundigen in overweging daar waar het kan eene bezuiniging toe te passen Ziehier myne meeningen I De kaaimuur langs den IJssel en het terrein tnsschen den IJssel en den waterkeerenden muur op het oude Veerstal Ie doen verhoc n is zeer gewenscht de doorganghoogte no 2 Westhaven kan in plaats van Ü 55 M op 2 BO M f A P worderi gebracht dus nog O 10 M hooger als doorgang no 3 Oosthaven welke op 2 70 M f A P ligt 2 De doorgang no l by den Beukmolen sou mijn inziens op dezelfde hoogte das 2 80 f A P kunnen worden getftaakt de meer geweDKhte inen nitflrg aou behouden bly ven terwyl de oprit en de straat welke op een bedrag van p m ƒ 900 geraamd is geheel zal kunnen vervallen 3 De verbeteringen der doorgangen no 1 2 en 3 behoeveu naar myne bescheiden raeening dan niet zoo eene kostbare versterking De vooi estelde betonblokken in de begrooting van deu Bouwmeester wat lengte en diept betreft te doen behouden doch eene breedte van 1 50 a 1 70 M dus 2 maal de dikto der bovenmuur zal dan als grondmuren oversoliede zyu 4 De hardsteenen grondleggers en stylen verdienen wel aanbeveling doch met klinker bemetseling in porti Uement verkrygt meu met minder kosten hetzelfde werk wat trouwens onheugelijke jaren heeft bestaan 5 Na deze uitvoering gemaakt te hebben behoeven de kist of kleidammen eerst by zeer hoog water 2 80 + A P geplaatst te worden en zullen by hooje vloeden gelyk die van 22 23 December 11 slechts 0 60 a O 65 M water behoeven te keeren terwyl by genoemden vloed in door rang no 1 by den beukmolen 1 30 M water moest wordeo gekeerd De vrees voor upbarsting zal daardoor worden opgeheven t n minste als men h tyds de kleikistingen in het gereede heeft by den vloed van 22 23 December werd dit wel eenjgRziuB betwyfeld G De twee kolken en riolen nevens de doorgangen no 1 en 2 welke uitmonden op den IJset maken de waterkeering ten allen tyde onvolledig dat waarschynlyk ook een oorzaak is geweest van de z g n opbarsting het verleggen van deze riolen moet onverwyld geschieden Met den voorgestelden water keeren den muurte vernieuwen en te verhoogeu de ophoogingder dyk by de Mallegatslois de versterkingder buitensluisdeuren en een wiodtoestel toteene goede waterverdeeling kan ik my zeergoed vereeuigen Ten slotte geef ik H H raadsleden inoverweging om de voorgestelde werken mstuitzondering der bestrating die onder destraatbesteding gebracht kon worden geheelin massa te doen besteden met die verstande dat in het bestek de hoeveelheden voor dekleiaan ulHng eo betonbestortingen wordenaangegeven o n by mmder verbruik te kunnen verrekenen De heer Nederhorst deelt mede dat by inzage heeft genomen van het plan met begeleidend rapport dat het plan in hoofdzaak goed is en dat de belangen te groot zyn om hier licht overheen te gaan Hy wenschte B en W in overweging te geven de klei er wel uitzon kunnen vervullen daar de gemeente de klei zelf wel in voorraad heeft hetwelk een besparing van f 870 50 zoude geven ook wenachte hi in overweging te geven in plaats van Vechtsche steen hiervoor Waalsteen te gebruiken dat op ongeveer 40000 stuks eene bezuiniging van f 160 zou geven ook zou het werk in zyn geheel kunnen worden aanbesteed nog wenschte hy in het bestek te doen opnemen dat de werklieden verzekerd zouden worden De Voorzitter Mag ik vragen of een der andere leden uog het woord hierover verlangt De heer ViugVliug Wy hebben nu de opinie gehoord van boze deskundige raadsleden en ook zelfs de opitiie dat onze bouwmeester de maatregelen nog al wat ruim genomen heeft daarom zou ik uit djn raad een commissie van drie deskundigen willen benoemen die een rap port indienden dat dan in den raad kon behandeld worden De Voorzitter Mag ik vragen of dit voorstel ondersteund wordt De heeieu Dercksen en van der Sanden onderateuueo het voor tel De heer Straver ziet niet in dat dit besluit tot iets voordeel zal leiden laten wy aannemen dat onze architect wel wat duurder is dat moet dan de aanbesteding maar uitwijzen De heer Vingerliug De heer Straver schynt mijne bedoeliug niet goed te begrypen het betreft de kleinste heUt wanneer wij het advies van die beeren hebben kunnen wy beter oordeelen volgeus den heer Dessing zouden er nog al wat veranderingen in komen en daarom zou ik de drie deskundige leden o zer vergadering er eerst over willen booren De Voorzitter Het is in de eerste plaats in het belang der gemeente dat wy het behandelen het werk moet in Mei Juni en Juli uitgevoerd worden en daarom stel ik voorvaii daag te besluiten Naar ik meen zyn er drie deskundigen ia den raad nl de heeren Dessing Nederborat en de Kaadt De heer Desaing vindt dat het werk te duur is de heerNederhOrst niet men zou toch tot geen vergelijk komen De heer Vingerling gelooft wel dat de tyd van uitvoering wel met een maand zou kunnen worden verlengd de heeren konden die verschilpunten in commissie behandelen en wannetr wy er f 2000 mede konden bezuinigen zou het zeker wel een maand langer kunnen worden uitgesteld De Voorzitter In Aug kan niet gewerkt worden aan de kaairauren aar dan de polders water inlaten De heer Dercksen M de Voorzitter U noemt uu juist de allerlaatste maand maar wanneer in Juni begonnen wordt zal men met Aug wel boven den waterspiegel zyn ik vind j dat myn collega een maand wel wat te lang i neemt als de heeren willen kunnen wy binnen 14 daag des noods wel in een week het rapport verwachten mogelgk kan er wel een weg gd I vonden worden om de waterkeering te verbeteren De heer Nederhorst gelooft dat het benoemen van eene commissie tot niets zal leiden er te ueen sprake van om f 2000 te bazuinigeu geen deskundige zal het wagen om het voorstel van B en W aan te nemen zonder beton bestorting De heer Straver merkte op dat niet onze architect alleen het plan had uitgewerkt maar met den ingenieur van Rynland en is het met den heer Nederhorst eens daar die deskundigen goed op de hoogte zyn dat het tyd verspillen zou zyn De Voorzitter Verlangt nog iemand het woord over het voorstel van den heer Vingerling De heer de Raadt is er niet voor om beide ingangen dicht te maken hy zoude mede kunnen gaan wanneer die toegangen verhoogd werden dan waren die betonblokken van drie meter niet noodig en de rytuigen zouden zoo n groote oprit niet behoeven te maken De Voorzitter Verlangt nog iemand het woord zoo niet zal ik het voorstel van den heer Vingerling in stemming brengen Voor stemmen de hh de Raadt Dercksen Vingerling en van der Sanden Tegen de hh van Goor Jager Herman van Veen van Vreuraingen van der Post van Iterson Prince Hoogenhoom Straver en Nederhorst Buiten stemming blyft de heer Dessing Het voorstel van den heer Vingerling is dus verworpen met 11 tegen 4 stemmen De Voorzitter Verlangt nog iemand het woord De heer Dessing Wat betreft de twee poorten geloof ik dat wanneer de oprit werd opgehoogd eo de poorten ook dit de eerste be zoiniging zoo zijn doch ik wil hier niet als premier optreden De heer Nederhorst als wij de doorgangen wat hooger maken dan kunnen wy aan de betonblokken f 150 uithalen maar die verhooging zou toch evenveel geld kosten Oe heer Dessing De heer Nederhorst schynt mjj niet goed begrepen te hebben ik sprak niet over de Westhaven doch de betonblokken op 3 M voorgeschreven zouden door de verhooging der poorten wel wat door de opritten bezuinigd kunnen De Voorzitter Ik zeg de heeren Nederhorsten Dessing dank voor hunne mededeeling dochde ingenieur van Rynland en de heer Burgersdyk zouden bezwaar maken de heer Dessingwil de drie kisdammen behouden maar by eenvloed die zoo snel opkomt kan het personeelniet overal in voorzien dit zal beter gaan wanneer er twee zijn De heer Dercksen De Voorzitter Ik heb nog niet uitgesproken do heer Dessing kan evenmin als wy bepalenof die betonblokken op een diepte van 1 50 zullen komen daar wy eerst moeten onderzoeken of er een fundeering aanwezig is endaarom zal ik mij aan den ingenieur van Rynland houden Wat die riolen betreft zal ikmet den architect daarover spreken tegen aanbesteding voor zijn geheel bestaat ge n bezwaar dat de gemeente de klei zelf zal kunnen krygen geloof ik niet daar de beer Nederhor t waarschijnlyk het schietterrein op het oog heeft ofden uiterwaard verhuurd aan Wolfswinkel jdoch die beiden zyn verhuurd bovendien zou op het eerste een kuil moeten worden gemaakt jen kon het niet aan zyn doel beantwoorden en de andere zou te veel van zyn waarde ver i Hezen i Wat voorts de bestrating betreft de aannemer van dit werk is belast met de geheele bestrating in de gemeente en dit zou nog al hard vallen hem dit te ontnemen Wat betreft Waalsteen zal ik metden gemeente bouwmeester bespreken Jok de verzekering van werklieden komt steeds voor nog onlangs by de laatste besteding De heer Dercksen hoewel geen deskundige zijnde meen ik goed begrepen te hebben dat de heer Dessing beide opritten wil behouden en zy zoo hoog maken als aan de Oosthaven daar by hoog water een kleine dam moet worden gemaakt waardoor het bezwaar van den ingenieur en van den heer Burgersdyk dau is vervallen De Voorzitter dan zouden wy de oprit al op de Haven moeten beginnen en diedanjvan uit de Peperstraat De heer van Goor Men moet niet vergeten dat de waterstanden na 1814 steeds hooger zjjn geworden geloven de heeren dat die van December de hoogste is geweest ik geloof dat wy aan den wensch van Rynland voldoen wanneer de Raad dit voorstel aanneemt De heer Dercksen gelooft niet dat er iemandde waterkeering niet wil verbeteren doch erzyn hier twee partyen de een wil bezuinigen wat de andere niet wil eu daarom geloof ikdat het wyzer is wanneer de heer Dessingdie opritten wil doen maken en dat wy die nietbehoeven te beginnen by de brug zooals de I heer Nederhorst hier darft te zeggen wy kunnen het zien by de brug over de Euiperstraat I ik acht het daarom wenschelyk dat de heerDessing zyn voorstel eenigszins toelicht I De heer Dessing De bedoelde opritten zyn 1 heel min van af de kruin van de straat kan 1 men zien dat de doori ang naar beneden I loopt de verhooging die ik voorstel zoo heel I flauw zyn was het niet in het rapport van I den bouwmeester dan kon die doorgang be 1 houden blyven wat de heer Dercksen evenwel 1 van my eïscht wil ik niet alleen heb ik myn I oordeel gedaan en wat myn plicht is I De Voorzitter Jammer dat n niet op het terrein zyt geweest met den bouwmeester dan had u zelf dit kunnen aanwyzen De heer van Veen wil zyn stem motiveeren hy heeft zich zooveel mogelyk op de hoogte gesteld en zal daarom na onderzoek zyn stem aan het voorstel van B en W geven De heer Vingerling maaktede heer van Veen aandachtig dat de ingenieur van Rynland in zyn rapport gezegd had dat dichting der derde poort zeer gewenscht was De heer van Goor deelde mede dat reeds in Januari met Rynland was gecorrespondeerd en dat de bouwmeester naar Leiden is gezonden omdat bet zoo bezwarend was deze drie uitgangen te dichten De heer de Raadt heeft ook by eeu ambtenaar geïnformeerd en geloofde dat wanneer de doorgangen op gelyke hoogte waren als aan de Oosthiven men zeer weinig last meer zou ondervinden De Voorzitter De doorgangen komen nu op 3 70 bg A P de dorpel is nu 3 28 aan de Oosthaven is het niet noodig Db heer de Raadt U bedoeld de doorgang voor de muur De Voorzitter U vergist n in de cyfers de muur wordt 3 85 de doorgang 3 42 De heer de Raadt dan hebben wy toch dikwyls die planken noodig De Voorzitter Die planken zyn van de gemeente die behoeven niet gekocht te worden De heer Jager Ik geloof dat wy tevreden moeten zjjn zooals het uu komt Rynland had wel een dyk kunnen laten maken van de Haastrecbtsche brug tot de Mallegatsluis dan zaten wy er aardig achter de twee deskundigen zyn het niet met elkander eens de Voorzitter zegt de klei de steen enz zal ik nader onderzoeken daarom ia het beste het voorstel van B en W aan te nemen De Voorzitter Het voorstel is dus Ie den bodem vau de beide doorgangen ter wederzyden van de IJselhavensluis vóór de Oosthaven en vóór de Westhaven dengdelyk te voorzien 2e den doorgang by den Beukmolen op het Veerstal dicht te metselen met aanleg van een oprit met ryweg tusachen dien molen en de sluiswachterswouing by de Mallegatsluis 3e den waterkeerenden muur tusschen den doorgang vóór de Westhaven en den Beukmolen te verhoogen tot 3 70 M boven A P ei gedeelteiyk te veruieuwen met ophooging van het terrein ot de kade gelegen tusschen dien muur en den IJsel 4e het terrein tusschen den Beukmolen en de Mallegatsluis te verhoogen tot 3 85 M boven A P 5e de buitendeuren der IJaelhavensluis te voorzien van trekankers en op de binnendeur van de Donkere aluis een windwerk aan te brengen een en ander ter bevordering eener gewenschte waterverdeeling in de Havensluia bg hooge vloeden ie onder Hoofdstuk II der Uitgaven Art 12 Kosten der Terbetering van de wakterkeeringen langs den IJsel tusschen de Hanepraaisluis en de Mallegatsluis c Volgn87a 7865 2e onder Hoofdstuk V der Inkomsten Art 6 Geldleening ter voorziening In de kos ten der verbetering van de waterkeerin gen langs den IJ8eU Volgn 45a 7865 Wanneer niemand het woord verlangt dan sluit ik de discussie Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 1 stem die van den heer Vingerling De heer Dessing bleef buiten stemming De verdere te behandelen onderwerpen werden in ons vorig nummer reeds opgenomen BaiteDlaodsch Uverziclit De beraadslagingen over de ry eliog in België van het kiesrecht inde gemeenten onderscheiden zich door groote heftigheii zoodat de voorzitter moeite heeft de orde te handhaven Ill de eergisteren gehouden zitting hield de socialistische afgevaardigde Van der Velde een redevoering ter bestryding van bet ontwerp dat met de eene hand neemt wat het met de andere geeft c De regeering toont vrees voor de werklieden daarom wil zy han het kiesrecht niet geven Het ontwerp is reactionair dit toont de spreker aan door op zichzelf te wyzen Hy was kiezer voor de beide Kamers toen het een 6us kiesrecht bestond Na de grondwetsherziening verloor hy het kiesrecht voor den Senaat De provinciale kieswet outnam hem zyn kiesrecht voor de Provinciale Staten eu de gempeote kieMMt zal hem zijn kiesrecht voor da gemeenteraden ontnemen want hy ia nog geen 30 jaar ood By de aanneming van het ontwerp zullen 23 944 kiezers van 25 tot 30 jaren van hun kiesrecht verstoken zgn De Van der Velde wjjat de Kamer op de verantwoordetykheid die zy op zich neemt eu berinneit aan de gebeurtenissen van vroeger jaren Het ia nu cGerminaU er h iets ontstujmings in de lucht en ook politieke dampkring IS besmet Laat het niet gezegd worden dat de Belgische Kamer de gelegenheid heeft ongebruikt gelaten om de onlusten voor te komen Deze redevoering werd bestreden door den heer Wotate die Van der Velden verweet op de meerderheid te willen werken door bedrei ging Maar dexe weet wat haar te doen staat Zy stoort zich niet aan Terdachtmaking Reeda voor het ontwerp bekend wai werd het veroordeeld Het ontwerp is een waarborg voor de stabiliteit in de besturen der gemeenten het is een waarborg voor behoorlyk beheer De heer Woeste erkent dal een kiesHelael gegrond op vertegenwoordiging der belangpo wellicht het stelsel der toekomst is doch iu afwachting daarvan dient het regeeringsontwerp te worden ingevoerd dat voldoet aan de behoeften van het oogenblik Den SOjarigeu leeftijd voor den kiezer noemde hy niet anli democratisch zooals men beweert Eq ook de eisch dat men 3 jaren io de gemeente moet gewoond hebben is niet overdreven Want de kiezer moet door banden van belangen aan de gemeente verbonden zyn De wet is democratiacb want zy geeft op zekeren leeftgd algemeen kiesrecht zy ia conservatief want zij beschermt de belangen der gemeenten Ten slotte riep de heer VVoeste de chriateusociaiisten op hun tegenstand te laten varen en de regeering te steunen De heer Anaeele de bekende redacteur van Vooruitc te Gent hield eene scherpe redevoering tegen het Antwerp waarin hij vooral te velde trok tegen de onvoorzichtigheid en de onrechtvaardigheid er van De vier boofdgebrekeu van bet ontwerp zyn de 3U jarige leeftyd het verbluf van drie jaren in de gemeente de diflferentieele census en de vierde atem Breedvoerig en in Rlijineude taal veroordeelde de socialistische afgevaardigde deze In verschillende plaatsen £ yn weder meetings gehouden ter bestryding van het ontwerp De afgevaardigden van de tAssociatioQB liberalen flauaudes hielden te Brut e een bijeeukomst waarin zy een adres van afkeuring vaststelden en aandrongen op de invoeriog van evenreiiige vertegenwoordiging Te Gent hield do gemeenteraad een zitting waarin een adres uan de Kamer tegeu het ontwerp werd vastgesteld De anti socialistische katholieke werklieden te Gent bielden een vergadering ouder leiding van den heer Verhaegen om te proleateeren tegeu het regeeri o ge voorstel De gemeenteraad van La Hestre heeft eeu adres aan de Kamer gezondeL waarin wordt gevraagd algemeen kiesrecht met 21 jarigen leeftijd en een verblyt in de gemeente van een jaar De berichten van Cuba luiden zeer ongunstig Zoo wordt thans o a gemeld dat Maceo ondersteund door 25 leiders van den opstand vanzins is een voorloopig bewind te constitneeren om belastingen te heff n De regeeïing in t moederlandontveinat zich het ernstige van den toestand niet C uovas de premier heeft io een interview verklaard dat alle middelen moeten aangewend worden ora het eilaud voor Spanje te behouden BebaUe de 7000 man die op bet punt staan te vertrekken staan nog 2000 man gereed Indien het noodig is Zfide de miniater zuilen wy in zes maanden 20 000 mm zonden de regeering ia zelfs geneigd 100 000 man op Cuba in bezetting te leggen Donderdag heeft de Ministerraad geprs idferd door de koningin regentes zich met den staat van zaken op Cuba beziggehouden De mi nisterpresident kondigde aan dat de regeering grooter versterkingen zal zenden dan eerst was voorgesteld Dd koningin regentes teekende de besluiten waarby maarschalk Cumpos wordt benoemd tot gouvernenrgeneraal van Cuba en geueraal Primo Ribeira tot gouverneur van Madrid De Düitscbe Ryksdag heeft voor de eerste maal sedert de oprichting een lid der Centrumparty tot voorzitter gekozen Hoewel gra if Von Hompesch verklaarde dat aan de conservatieven en nationaal liberalen gelegenheid was geboden candidaten voor het presidentschap te stellen en de partyen van die gelegenheid geen gebruik hadden willen maken is er toah in de keuze van den Centrums man iets dat de liberale Duitsche pers ouaangenaam st mt Dat had de kleine £ xcel enz nooit gedroomd zegt de Voss Ztg c Ën het blad verheelt zyn wrevel niet er over dat het Centrum tot dusver steeds de beslissende party geworden is Volgeus het gebruik moet het nieuwe bureau door den keizer ontvangen worden Die audiëntie kan zeer opmerkelyk zyn £ n men vraagt zich af ot de keizer tegenover deu heer Von Buol opnieuw uitdrukking zal geven aan zyn ergenis over het bealuit van den Rijksdag De nieuwe president baron Rudolf von Bool Bereoberg is sedert 1884 lid van den Rijksdag voor Tauber Bischofsheim in Baden Sedert jaren maakte by als vice president deel nit van het bureau Ofschoon hy ietwat hardhoorig is wist hij steeds de debatten met grooten takt te leiden en vaak toonde hy zich strenger dan Von Levetzow Als rechterlyk ambtenaar wordt de beer Von Buol ala onafhankelyker beschouwd dan zyn voorganger die eea o£Qciersbetrekking bekleedde en zyn kamer heerschap van Baden zal hem niet beletten die onafhankelykheid als voorzitter van den Ryksdag te toonen Koning Oscar van Zweden ia met den Kroonprins weder r n Stookholm naar Cbriati ania teruggekeerd en moet voornemens lyn eerlang by beide Parlementen der twee rijkshelftea een wetsontwerp te doen indienen dat aau het Zweedsch noorscbe confi ict b trffiende de consulaire vertegenwoordiging In het buitenland eeu einde moet maken Naar het beet wil Z M trachteu tot ver ïoening te geraken door instelling van tweeledige miuiHerieu onder een gemeentchappelyk bootd Maat vooraf moet hy nog beraadslagen met de Geheime Cnmraissirt vau Advies waartoe de Zweedsche Rigadag reeds de verlangde taalf leden 6 van de Berate en 6 van de Tweede Kamer gekoze heeft Van de zes gecommitteerdender Eerste Kamer zyn er vier erkende voorstanders van een Groot Zwedeu ten kostevan Noorwegen en twee gematigden van deIlzea gecomruitteerdeu der Tweede Kamer zyner vier agrariërs eo twee leden dor taatsparty Of volgens een andero claKsificatiezynde 12 geheime advineurs aldus te verdeelen 6 jonkers 4 grondeigenaars en 2 beursmaonen Noch in Zweden noch in Noorwegen worden van hun adviezen groote ver acbtingetl gekoesterd zoodat de oplossing van hft conflict er weinig jdoorybevorderd zal worden Voorloopig is op de Begroeting in den Zweedscheu Rigsdagc een post van 13 0UO kronen gebracht voor de gemeenschappelyke vartegenwoordiging in het buitenland met inbegrip van den gezantfchapspost te Weenen die Noorwegen wil geuchrapt en Zweden wil behouden zien en waartoe Neorwogen niet meer zal 5 bijdragen daar de Noreu ten vorige jare huu toAstemming juist van die opheffing badden afhaokelyk gtisteld INGEZONDEN Geachte Stadgenooten De arbeid ora arme kinderen te voeden is geëindigd Nu gevoelen wy ousfgedrongen om alle helaugstelleuden en dat zijn er gelukkig veleo onzeu hartelijken dank toe te roepen voor de milde gaven ons geschonken waardoor wy in staat waren gesteld eiken avond ongeveer twee honderd en vyftig arme kinderen van degelyk voedsel te voorzien vooral ook onzen hartelijken dnuk toegebracht aan de geachte Redactie van dÜ veel gelezen blad wier vriendelyke hulp wij zeer waardeeren De commissie staat nu gereed rekening en verantwoording te doen van geld en goed haar toevertrouwd waarvan de vereeniging Tot heil des Volks bereid zal zyu hare bevinding u mede te deelen of aan die dit verlangt inzage te verschaffen Namens de Commissie H A TOEN Secr Burgerleken Stand GEliOREN 26 Maart Hermanns ouders H Hofstede en M M van der Slui i 27 Gerharda Elizabeth ouders J G S vaaneoburg en A van Vliet Cornelia ouders P van den Toorn en C van der Kltin 28 Jacoba Willemiua ouders J Abbema en K vau der Draay Elizabeth ouders D Kemp en A Tan de Poll Wilhelmina Margai etha ouders D van Henabergen en A W Geat l 29 Frans ouders C vanEHotweyen en J M de Roos Jansje ouders J Oomsei enen K M en Pieter ouders J A Hovingen M Wendt OVERLEDEN 27 Maart S Horneman 16 j J Bomer 60 j 28 M Jansen wed M de Jong 56 j G Opterheek wed C Koeman 75 j W Bruyuiks 59 j ONDERTROUWD J Ryohart 21 j en H M Spee 21 ADVERTENTIfiW Tweede Aankondiging B vonnis der Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam vau U Februari 1895 is ten rerzoeke tan Wilhelmina EUxa Jacoba Ellbracht particuliere wonende te Rotterdam het tusschen baar en Lambert Pieter van Mourikt gepensioneerd Kapitein van het Oost Indisch leger mede wonende te Rotterdam bestaande huweijk verklaard te zga ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden De Procureur van de Ëischeres Mr Ed JACOBSON Rotterdam 1 April 1895 Te beginnen 2 APRIL en vervolgens eiken DIN SDAO des morgens 4 uur zal ik de dienst met DE GROOTE BRIK op Rotterdam hervatten Plaats van vertrek KOETE TIENDEWEG F H WEURMAN Stalhouder Hooghee mraadschap R ijnland DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bj dezen ter kennis Tan Ingelanden 1 dat ae voorloopig opgenomen Rekening over het dienstjaar 1894 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 aur ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van 29 Maart tot U April 1895 en aldanr tegen betaling van 15 Cents in druk verkrijgbaar zal zijn 20 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze Rekening binoen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus uiterlijk op 19 April aan do Vereeaigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 27 April 1895 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde Rekening Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DE VRIES Dflkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Op nl3are Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTL IJN DROORLEEVER op MAANDAG 22 APRIL 1895 de morgens te Celf uren in het Hotel nu Zalm aan de Markt van Eens gunstig gelegen goed beklante Stalhouderij met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONINGEN KOETSIERSWONING STALLINGEN en BERGPLAATSEN voor Bytnigen HOOIZOLDERS yERVEN OPEN ÏERKEIN enzoooorts aan de Peperstraat te Qouda Wjk K Nrs 86 86a 87 la 88 en 88 i in 4 perceelen De Stalhoudery is te aanvaarden 1 Augustus 1895 t Bovenhuis get S6o is terstond te aanvaarden t Benedenhnis get 86 is verhuurd voor ƒ 3 per week No 87 en 87a zyn elk verhuurd voor 3 50 per week en 88a voor 3 per week Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van vDornoemden Notaris POB TIIIJN DBOOGLBEVëR te Gouda en van Notaris A G BODA A N te G ravenhage OFEÜBASE TESKODMS te GOUDERAK op VRIJDAG 5 APRIL 1895 des morgens te 10 uren aan het Huis bewoond geweest door Mevrouw de Wed W J Th van de Kastüblb op het Dorp Wjk A No 89 ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTOIIN DROOGLEEVER van goed onderhouden en nette Meubelen en Huisraad waaronder een Kabinet een Bureau een Chiffonnière een Mangel een Pera twee Haarden Bedden en Beddegoed enz Te bezichtigen Donderdag 4 April a B van 10 tot 3 uren L van WAFKUM Alle dagen zyu voorhanden VERSCHE ZUliTË BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en £ jne Tafelbeschiiit GOUDA LANGE TIENDEWEG Waf U Mste b n ii tva JIckt Bkmuttok Lvds ilBU ksitom fciffl AnkerPahiExpBller TgfH tiaatlwlMllliWBMlt w lwtHea t fater Paiii ExieaBr T rinadtaMr = Aoker Paiiifxpelier PlifB iO Mt Tt oa t ri 3 4a iMoli Todikuta h i BMits ifotksksa an Wl r Ad Bioktar t Os ta Btttaiduii Te Gouda bu A WüLPF Matkt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uitgezonderd Zondags te coniulteeren ran tO tot 5 uur Gognae fin Bols ± 1 40 4a Ulu ooair o mr son na d ImUU AmoaT wordt s l Twd tn r r g lde b m d flMieliMi vu B Uk Inkaud nonlni TUI hst tt na Sr F r yix niLXEiL Booa P H J ï WANKÜM firma Wed P J MELKKRT Oorthavan B 14 Gouda EENISBEFOTTANTEEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten ÜIT HET MiGAZlJN TAlï M ftAVENSWAAYZüNE QORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van viji twet en een half en em Ned one met vermelding ran Nommer en iPrys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de nitvoerinff van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ EENIG DEPOT der fijnste Haagsohe Beschuit 1 Of i PDIKE ODDE GEmVEE Uerkt NIQHTCA P m SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij Jz PEETERS All bewijs van echtheid ii cachet en kurk atcedi Toorzien vau den naam dor Firma P HOPPE Dames üttentie V Het beste onachadelylcfte tn ga makkelyIcBte poetamlddcl voor Heerea en vooral damea en Kladerachoenwerk li de Appretuur van C M MUtltr k Cl Berlin Beuth Str 14 Men lette goed op naam en fabrickamerk VirkryBbtv by Hew Winkelen n lehHtiwirk laliRlwtH ririgeryM mi ki SaiiH ial Oapet Ir W SirdaMiH ArMM