Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1895

Dinsdag Z April 1805 No 6633 34ste Jaargang P AJEtXJrS mmmi JXieuwsr en Advertentieblad voor Goudu en Omstreken De viigare dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uilKondering van Zon en Feestdag en De pr js 1 er drie maanden is ƒ J 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 regel è 60 Centen iedere regel meor 10 Centen uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverten n tot 1 uur det midd UF GENTEN friiemps T E PARIJ S Zenden gratis an franco de generale KeiUustreerde catalogus in da boltandsche en A ansohe tatea berattande de nieuwste modes voor het Zomerseizoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan IM JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijdnpplntempe worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Varzendlngen naar alle I anden derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen aal KlJI STAll te GOUDA PEBBENIGOB ABTISTBS der SederUmdmhe OperaVereeniging Donderdag 4 April 1895 Paljas Maraekdnuna in 2 bedr van B Liokoatallo gevolgd door Öe Trouweloozen Groote Opera in 2 bedi mntiek van Fietbo Aanvang 7 uur Pigzen der Plaatsen voor H H Leden van Kiiii9 rMii met hnnne Dames ƒ 0 90 per persoon voor Niet Leden ƒ l SO Plaatsen te bespreken h 10 ets extra per plaata aan de Sociëteit Oiis OmoiciiiiK van af Maandag 1 April Programma s en Tekstboekjes verkrygbaar aan iKonbthihc alsook bg den Boekhandelaar J n VKN Opentare Verkooping te SLÜIPWIJK grem ente REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTÜUN DROOGLBEVER op WOENSDAG 10 APRIL 1895 des morgens te elf nren in de Herberg van K BoooiaBoizin op het Dorp van No 1 en 2 Drie HUIZEN Wjk G No 29 30 en 31 SCHDOR en ERVEN op het Blok Togelenmmg te Beeuwijk Slmpmjt groot 52 Aren 25 Centiaren No 3 Benige peroeelen BOUWLAND enz op Vettenbroek te MeeuwIJk Sluipaijh groot 3 Hectaren 14 Aren 20 Centiaren Terstond te aanvaarden En No i De onverdeelde helft in eenige perceelen HOOILAND EL8KWEEKERIJ VEENPLAS en WATERING op Jfieutaenbroek te Meeuwifk Sluipwijk te samen groot 9 Hectaren 52 Aren 63 Centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen z n 2 dagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLBEVER Ie Oouda ouda Saalpendruk vu A Bawuu fc Zoos WIRNIN6 Co mKTAi44 mi mmm 1 t TKïfXJUJeS 1 Zondags SI Maart EXPOSITIE i Nouveauté Passeffienten iiiisis i iïiis iitiiiii Garen Bmlfèl en Sajet maeetIm I I f MAEET i l 1 pOt PAirDBEIEVEir VAN DE Pester Valerlandischer Erster Sparcassa Vereiii O PGERICHT IN 18 40 Bovengeaoemde Fandbrlaven zija DomiDaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kionen voorzien van holfjaarlijkaohe Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door middel van halfjaarlijkaoho uitlollng De Coupona inn than en ook in do toekomst vrij van belaalmg volgen de Wet van 1881 Art 80 S 10 zó lijn evenala do Oitgelote Pandbrioven betaalbaar te Budapest Weenen or to Amsterdam ton Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876 ia op do goaameulijke verpande bypothekon prioriteit der houder vanPandbrioven ingeaohreven aardoor bun bet reoht op de bypotUocairo schuldvorderingen m do eerste plaats is gewaarborgd Do ondergoteekonden verwtjzonde naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 en hot Jaarverslag dor Instelling over 1894 berichten dat zg voortgaan met don Verkoop dor 4 nCt Pandbrieven van de Pester Vaterlftiidisoher Erster SparcassaVerein tot don koer van don dag WERTHEIM GOMPERTZ AMSTERDAM Maart 1895 Mej J SCHIPPER geb Lens VERLOSKUNB E is gevestigd ZEUaSTHAATF 42 Oponlare Verkooping te GOUDA ten overataan vau den Notaris G C FORTLUJN DROOÜLBEVER op DINHDAG 16 APRIL 1895 dos morgeus te elt ureu iu bet Koffiehuis HAttuoNiBcaan de Markt vao No 1 Ken goed onderhouden gemakkeiyic ingericht WOOI HUIS ERF en TUIN met ruime SCHUUR staande en liggende aan de Turfmarkt te Gouda Wyfc ji No 65 groot 2 Aren Terstond te aanvaarden Het Uuis bevat beneden 4 kametfa naarvan 2 en suite verder alkoot provisiekast en keuken boven 2 kamers en suite 2 betimmerde vertrekjes en zolder met dienstbodenkamer Het ia voorzien van waterleiding en vele gemakken en heeft een uitgang naar den tiroeneudaal No 2 Eene ÈLOEMISTEEJJ bestaande in WO0NUUIH met groote en kleineSCHURflN 2 BLOEMKASTEN 2 QEDEKtE9AKKEJ ERVEN en GROND an de Wint4duk e No 3 ïlen goed onderbonden inkelhuis e ERfVaan Jei Langen TieAdiweg 4e eoi i viijk Di No 26 Te ainvaaWen 1 M i ISgi Een HUIS eu E RF op Het zo s Erf aan den Groen Hfeg I L fNo 115 Verhaard bj 85 i 1 zyn de 3 laatste werldage de verkooping van 10 tot dien dag van 9 tot 11 ai n HnNo 4 1 week voor Ue percfi vóór den uren ia bezichtingenL f Nadere inlflhtingeu geeft voornoemde Notatie FORÏÜIJnJiROOGLEEVER te QomUf Openbare Vetkoopilg f e STOLWIJK ten overstaan van den te Qouda resideerinden Notaria G C FORTUIN DROOGLBEVEBl Op WOENSDAG 3 APRIL 1895 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van P Stoppïlekbubg op het Dorp van Een HU18 geteekend C No 35 waarin Vergunning verdere betimmering en erven en eenige perceelen Bouw en Hooiland weg en water staande en liggende in Benedenheal N Z onder de gemeente SMwtjk te samen groot 1 hectare 45 aren 8d centiaren Te aanvaarden den 1 Mei 1895 De perceelen zjjn te bezichtigen 29 Maart 1 en 2 ipril aanstaande van 10 tot 3 uren en op denjverkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris J C SPRUIJT te Alfen a d Bjjn alsmede ten Kantore van voornoemden Notaris FORTÜUN DROOGLEBVBR t Gonda Wed JM MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN en LUIERS Morge i ZOUDAG eene Zending ECET mm BIER Moleowerf B 31 BINNENLAN Aap bet postkantooiji Gouda en de djuironder re sorteerende hülpkantoren werd gBdarenifoi de tnaand Maart 1895 in de Rykjapostspaarbaèk ingelegd f 4926 07A terugbetaald f 4931i2 i Het laatstq door dat kantoor iiitgegeveb boekje raagt hei nummer 4266 GedqMnde de maand Heij ondeftS fan j het water der Waterleiding had 1 gedurende Maart het volgbnde respUiat 2 Mrt 11 Mg parmang kalicns per 1000 cc 1 10 2 i 23 I i 9 9 10 9 Sleden morgen had aan het station vanden Stawtsspoorweg het volgende plaats De heer S D Boon die gedurende 25 jaar als beambte en ebef te ïjouda is geplaatst werd door hetj tations perBoneél opgewacht Toen de heer BoQi door eene commissie bestaande uit de hh t jran der Hoeven en Hauer op bot perron werd geleid werden een twaalftal saluutschoten getöït Hetpoï leBl Waa ter weorsi de opgesteld waardoor de jubilaris naar zgn bnreau ging t De heer 0 E G Both nam daarop het woord en zeide ongeveer aldus t Is heden 25 jaar geleden n de spoorwegen tot Qw werkkring koos Was het te Nieuwerkerk dat u als volontair by de voormalige N R S uw loopbaan begon bezield met noeste vlyt $ a moed en hoopvol op de toekomst spoedig waa Gouda uw tweede stand plaata Doch dit was slechts voor korten duur Amsterdam daar zou de tantste steen gelegd worden om u tot een bekwaam ambtenaar te maken Maar Gouda de plaats die een gewichtige rol speelt in uw spoorwegleven had spoedig daarna steun noodig jongere krachten moesten daar aan den dienst gew d wordflu en het hoofdbestnur vond in u den man om een chef oud vanjaren wyleo den heer Mnlder ter zijde te staan en aan te vullen wat ïijne krachten te kort schoot Dat u dit vertrouwen niet onwaardig maakte ia voldoende bewezen door uwe benoeming als chei te Bodegraven doch n werd vervolgens benoemd als chef te Gooda toen de heer Mulder naar rast verlangde en zich uit het spoorwegleven terugtrok FEVILLISTOn TËËTOGËËÖËPËH DOOB HOQH X NWAY oNu jongeheer Gilbert ik tal er mij niet langer aan storen en als gy t oi t zsgt aan t arme vrountje dan tal ilc bet doen Ik tal haar vertellen boe gg tiaar mee naar huis grbraobt Vebt eu my betit latoa roepao om voor tiaar to sorgen Hoe gg baar zelf den ganscbeo dag hebt opgepast en u zelf afgesloten hebt van al uw keunirnea en vrienden Ja ja JDDgeheei ik Bal het haar vertellen alles ea ik zal haar TertflUen boe gjj by t beginnen van die dwaze langfl reii eerst aan haar bed zyt gekomen en haar gekutt hebt Dan zal ze zich gmw geooeg nites berinDeren fËQ ik verbied u iets te zeggen PrisoiIIa Ik heb al veel te lang naar dat verbieden geluisterd jongeheer Gilbert voor uw eigen bebt Kal ik het nu niet lan for doen j wat er van komt is voorman rekening Daar ik begreep dat de uitleg door Priscilla gegeTen veel van tromantiiobe zou wegnemen en mij tavens in grooter moeilykheid zou brengen om tot eene oplosting te komen moeat ik PrisoiIIa verbicde nn hare bedreiging ten uitvoer te leggen en daar ik wist dat de goede ziel zooal met te dwingen dan toch ta leiden was nam ik mijn loevloobt tot goede woor dn n i d i alsof ik eene gunst vroeg Dat u meest rip de takt bezit om het pu liek te begrepen en te verstaan met baar te mphatiseeren en te gerieven bewyzeD de eelnemiDg die u dezer dagen van alle zyden uilen toevloeien Met voldoening kunt n terugzien op die il fgelegde baan Vele dienaten heeft n bewe len aan da beide maatacbappyen en veel t ieda tot stand gebracht NamOQS uw personeel i het mjj dan ook ngenaam om op deze gewichtige dag als fk te mogen optreden vaft allen die u van rte geiukwenschen en hopyn dat dit zilveren feest door het gouden vervangen moge worden en wel opder dezelfdp gelukkige omstandigbeden als inu omringd door uw dierbare huigenooten en een personeel dat eerbeid en aobting voor bun chef heeft ec hem een warm lïa t toedraagt l Wg wenschen o een atoflèlp buldebijjk mr herinnering ann te bieden en hopen df t dit huldeblyk niet te vlug en niet te traag aoch met gelykmatige treden n het stadium i van het gouden jubileum zal aanwezen en wanneer na vele jaren lie zilveren slagen n aan dezen dag zullen herinneren en de deeloe mera aan dit geschenk waarschguliik naar I heinde en verre verplaatst zullen zyo zoodat u de namen slechts in het duister voor de geest zweven welnu sla dan dit album open en by het doorbladeren dezes zal u nogmaals met genoegen dit feest ih gedachten doorleven Wy zeggen n dank voor alles wat wij onder uw leiding genoten hebben en roepen u een lang zal fay leven toe Het cadeau bestaat uit eene prachtvolle pendule waarby was gevoegd een album hetwelk was gemaakt door den tydelijken adsistentopzichter van weg en werken de heer Berends hetwelk den vervaardiger al e eer aandoet De heer P C van Bork directeur der expeditie vnn van Gend en Loos sprak daarop den beer Boon toe wenscbte hem geluk met dezen dag en bood hem een thermometer in den vorm eener aardglobe aan De heer Boon getrofiFen door zoovele blyken van warme deelneming dankte het personeel en de expeditie van Gend en Loos Eene Commissie van ingezetenen bood gisteren den beer Boon by gelegenheid van cijo 25 jarig jubile als ambtenaar en chef aan de spoorwegen vroeger Rijnspoorweg en no Staatsapoorweg een prachtig cadfau van zilver aan De heer Dr H IJssel de Schepper voerde hierbji het woord waarop de heer Boon bedankte Het 18 ons niet mogelyk meer dien aangaande te vermelden daar wy niet in de gelegenheid waren gesteld tegenwoordig te zyn Ge zult het toob niet doen goed oudje als ilc er u vriendelyk om vraag j dat woet ik wel beter daarvoor houdt ge te veel van mij Tegen dat beroep op bare aloude genegenheid was PrisoiIIa niet bestand maar z j drong er toch ten sterkste op aan dat ik zoo spoedig mogel c den waren staat van zaken zou openbaren eii zoo besloot zij bare vermaning weea maar niet al te zeker van t geen zy zich kan berinneren of niet jonxebeer somtijds komt bet my voor dat zy veel meer weet dan gy veronderstelt Daarop verliet zy my Ik liep nog wat rond nadenkende over de bedoeling die Pauline kon gehad hebben met hare woorden by ona afscheid Wat is het beste voor mg en voor u te vergeten of zich te herinneren P Hoeveel had zy vers eten P Hoeveel had zy dch herinnerd P Hndden die ringen aan hare hand baar niet gezegd dat zy getrouwd moest zyn Kon t wel anders of zy moest vermoeden wiens vrouw zij was At kon zy zioh ook niets berinneren van ons zonderlinge overhaaste huwelijk niets van ons daaropgevolgd aamenlevon na dien tuaaohenlijd van vergetelheid vond zy ziob om zoo te zeitgeu onder myne hoede terug bevond zy dat ik alle tragische omatandigbeden kende van baars broeders uiteinde dat ik pas teruggekeerd was van eene reis van meer dan duizend uren ondernomen om die noodlottige omatandigbeden ie weten te komen Al kon zy ziob de zaak niet verklaren zy moest begrijpen wat er gebeurd was Dat zy den rinar niet van haar vinger afdeed bewees dat zy ziob niet wilde ont rekken asn bet feit van gehuwd te zyn Eu wie kon baar echtgenoot zyn als ik het niet was Jb uit alles maakte ik op dat zy tot de reohte oon Wy maken ouze lezers attent op de InioJltiiving voor de Werrld Tentoonstelling voor het Hotelen Reiswezen te Amsterdam te houden Aan het Programma ontleenen wy het volgende De inschryving omvat de inachryving van 3 April 6 April op 200 000 certificaten bevattende elk a Ëene premie obligatie f 5 = fd b 25 toegangsbewijzen k i 0 50 == f 12 50 tolt den prys van f 12 50 per certificaat Trekkings pla n 1 premie k f 100 000 i 25 000 premiën h i 10 000 20 000 1 premie l 5 000 200 000 Obligatien af te lossen i f 5 f 1 000 000 Totaal f 1 150 000 De gelden benoodigd voor de betaling der premiën en de aflossing der uitgegeven obligatien worden gedeponeerd by de KasVer eeniging te Amsterdam blyvende die gelden uitsluitend verbonden tot de betaling ran de premiën en aflossingen Da trekking heeft plaats op 15 October 1895 de betaling der premiën en aflossingen geschiedt op 1 November 1895 De storting der toegewezen certificateo moet geschieden ten kantore van iuBchryving op den aOsten Apnl 1895 tegen oiefgifte der certificaten Bij overteekening geschiedt de toewyzing pondapondsgewyze Indien de inschrgvingen niet voldoende zgo geschiedt geene toewyzing Te Gonda is de inscbrijviog geopend bij de bh Wed Euoz Dortland De tot majoor intendant beTorderde kapt intendant W N Roldanos wordt 1 Mei toe gevoegd aan den hoofd intendant te sGra venhage De kunstenmaker indertijd vormende bet middeDstok uit de cLeveode Brug is Vrgdag door de arr rechtbank te Dordrecht wegens diefstal met braak ten nadeete van den bureaalist veroordeeld tot één jaar gevangenisatiaf met aftrek der preventieve hechtenis Op last Tan den officier van justitie te Breda is de te Rozeudaal gearresteerde V de V gewezen hoofdinspecteur eener levensverzekering en brand waar borg maatschappy aan de Belgische justitie uitgeleverd oluaie gekomen was en t was niet meer vor of ik zou veruemon of die conclusie haar gelukkig maakte of niet Morgen zou ik baar alles vertellen Ik zou baar meedeelen hoe zonderling onze levenadraden waren meen geraakt Ik ztiu bare liüfda vrai en vuriger dan ooit liefde gevraagd was Ik wilds baar bewijzen boe onschuldig ik was aan Ceneri s plauueu boe onlaakbaar ik was nietteKouetaande ik baar had getrouwd terwyl zij in eeu zielstoesland verkeerde die baar buiten staat Btelde hare toestemming te weigeren Dat alles zou zij vernemen en dan zou ik mijn vonnis hooren van hare lippan Myn rechten nis echtgenoot wilde ik niet doen gelden Zy zou vry zyn voor zoover ik bet baar maken kou Niets zou haar aan my binden dan haar eigen liefde Als zy my met kou liefhebben zou ik my van haar afscheuren en zoo zy net wenscbte zou ik onderzoeken of or stappon konden gedaan worden waardoor ons huwelyk als nietig kon worden verklaard Maar betzij dat zjj haver myue vrouw bleef in naam of werkelijk mijne vrouw wilde worden of wel eiken bnnd wilde verbreken baar toekomstig bestaan zou mot of zonder hare voorkennis aan mijne sorg zyn uvergetaten Morgen om dezen tyd zou alles opgehelderd zyn Toen ik dat alles zoo bepaald bad had ik moeten gaan slapen maar ik was in geene geaobikte stemming daartoe Telkens kwamen hare laatste woorden my weer in de gedachten en ik begon weer die berekeningen van vrees en hoop die niela anderszijn dan zslfkwelling Wel indien Pauline de waarheid gegist had waarom had zy t mjj dan niet gevraagd P Hoe boa zy uren en uren met mij samenzijn wetende dat mijne vrouw was en niet wetende hoe ijj t ge I V was in België by verstek tot een juf gevangenisstraf veroordeeld en bad zich e Rozendaal gerestigd onder een Talsohennaam De afgevaardigden der anti reToIutioDftire kietiTereenigingen in de provincie Zuid Holland zullen op Maandi 22 April a i te Rotterdam eens vergadering honden onder leiding van bet provinciaal comité ten einde over de verkiezingen voor de Provinoialo Staten van gedachten te wisselen De toestand ran den aartibissehop ran Utrecht monog tinickers is zeer sorgeiyk Lgdeude aan verval van krachten blgft de hooge prelaat echter steeds bij volle bewustzgu Niemand wordt toegelaten Woensdag beeft de hooge Igder de laatste heilige sacremeoten ontvangen De deelneming ia algemeen daar monseigneur de hoogachting geniet van allen van welke godsdienstige overtuiging ook en tgne milddadigheid alom wordt geroemd Omtrent den toestand van den aartabifschop van Utrecht Mgr Snickers wordt nader gemeld dat de geest van den Igder voortdarend helder blgft maar de liobaamikraohlen zichtbaar afnemen De Minister van Oorlog beeft aan de Landmacht medegedeeld het kon bealoit bepalwde dat het doen van bgdragen aan het foods voor onderofficieren nu 1 Mei 1895 niet meer verplicht zal zgn Tevens deelt de Minister mede dat bg een voorloopig onderzoek door een deskandige van den geldelyken toestand van het fonds al dadalyk aan het licht ia gekomen dat aan de bg het r lement Tastgestelde bepalingen op den duur niet volkomen zal kunnen worden voldaan en dat derhalve de noodzaknlgkheid zich voordeed maatregelen te nemen als bg art 40 van gezegd reglement zgn aangegeven ea dat in afwachting van den volledigen nitslag van bedoeld onderzoek echter nu reeds wordt kenbaar gemaakt dat tenzg zich later een zeer gunstige wending in den stand van zaken mocht voordoen van de na ultimo April a s te storten contribotiën niet meer dan het enkelvoud zal kunnen worden teruggegeven Wat de regeering met de Vrgdag door de Tweede kamer aangenomen motio Betdt zal uitvoeren of welken invloed dat besluit der kamer zal hebben voor het vervolg ii ons ook na de gevoerde discussiën niet teobt duidelgk Want zegt het Yad c dit ii zeker worden was P Moest ik bare woordoo zo ï opvatten dat zy vreesde te zullen vernamen wat zy te vernemen bad P Wensohte zij liever vry te bljjven en maar allei te vergeten P 7j66 sprak ik in myzelren ea maakte royzolvdn hoe langer hoe ongelukkiger Zeker heeft menig man een dergelyken avond doorgebraobt den dag voorafgaande die hem zou doen welen of hy afgewezen zou worden of niet auar zeker was er nooit eenig minnaar ter wereld dia dat gewichtig antwoord moest outvangeo vac de lippen van een meisje dal reeds zyne echtgenoot was HM was reeds laat toen ik van my ne eenzame wandeling terugkeerde Ik ging voorbij Pauline s raam en terwyl ik naar boven bleef staan kijken was ik benieawd ie weten of zü ook wakker lag te denken over de b shssing ten opzichte van ons beider leven voor t vervolg Nu goed mnrgen zou alles uitgemaakt zynl Daar het atil en warm weer was stond haar raam van boven open VóÓr ik verder ging kreeg ik een inval ik plukte een roos in den tuin en wilde dia door t open roan naar binnen mikken Ala zij die vond zou zy wel raden van wico die kwam en ze morgen vroeg op de bont steken dat zou een goed voorteeken zyn Ik wierp de roca naar biunen bet gordyn bewoog ziob en om niet nagekeken te worden stapte ik snel voort De morgen brak choon aan Ik stond op net alle hoop in bet hart en zette alle vreei van m j af Zoo vi g ik hopen kon Pauline op te zullen vinden ging ik tol haar Z J was reeds uitgegaan Ik vroeg welken kant lij uitgegaan was ea volgde bsar W frbrAi