Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1895

V Directe Spoorwegverbinding met GOUÜA Winlerdtenst 1894 95 ROTTBÏDAM Aangevangen I October Tyd van Grcenwlcö 08 40 10 48 18 61 18 68 1 06 1 18 l l nOTTKRDlU1 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 10 V f 7 80 8 4 S8 10 11 01 7 JS 7 47 7 48 8 07 QODDA DEN HilO IS U 18 81 18 64 1 87 3 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 8 9 S7 11 06 11 13 1 00 4 67 8 11 8 4 iHig 6 48 7 80 7 48 8 30 9 88 9 4 10 1811 3318 16 1 38 S l Voorb 64 10 13 1 44 1 11 1 1 17 6 08 8 89 9 68 1 80 6 81 f e 1 38 6 80 se 10 10 18 4118 61 1 38 1 67 4 16 6 86 6 66 41 7 43 9 10 1611 8311 430 0 l Dl U TBICHT 10 80 10 41 8 09 09 731 lo Oniidi 8 80 7 03 13 9 8 10 1810 8 18 0318 4 1 10 1 46 3 16 4 13 4 43 80 6 47 7 48 8 36 10 10 D T E ï o H T 0 O ü D 4 IUIreekt 83 7 60 9 9li3 11 84 11 01 11 10 3 10 3 10 8 614 43 10 33 8 09 8 08 9 lO MWowden 8 8 11 10 18 11 60 18 16 3 4S4 18 6 47 9 119 1410 1 üudawitoi 7 07 8 19 10 14 4 84 9 19 Goud 7 80 8 88 9 8410 87 11 08 1 81 3 60 4 87 6 80 7 08 8 419 38 11 01 A1C8TIKDA U 6 O C D A AuterduiWp 6 60 8 18 9 66 11 86 11 80 t 6 4 16 4 36 7 0 10 00 e ttd 7J0 8 04 10 M 11 18 ll M UO 6 1 6 3 M 11 0 0 I D A V TBICHT 10 08 10 18 10 66 18 48 8 83 8 61 3 18 4 47 6 88 6 7 7 46 8 38 10 14 11 09 8 87 6 37 7 69 10 87 10 80 11 17 1 46 8 07 6 0 46 17 8 07 8 66 10 36 10 61 11 46 1 10 3 08 3 38 3 60 6 89 818 86 8 88 9 1110 8 e O U D A A H S T M I 10 08 10 1 1 1 4 47 i 7 4 10 14 18 66 11 1 l 3 40 IM 9 41 11 11 men 1 zioh op het IcnmerTOtam niet kunnen beroepeDf om te getaigeo dat de kamer ii0h TerkUwrd heeft voor peDBioeoregeliag rao staatawege voor peuaioDeenog door dwang TiD den staat of met Bteun van den ataat De weaeoheiykheid is een platonieche wenictielykheid gebleven Het woord minhaagt ons zeer niet omdat wy de zaak niet wenscholük achten maar oi dat wji een wenschelykheidsmotie niet wensclielgk achten Eerst dan i er op beTtedigende oploasmg kans ula de kamer het wenechelykheidaitadium roorbg ia Welk meer of minder gewicht men moge hechten aan de bedenkingen der heeren Mees De Besafort en Hintzen tegen de uitvoerbaarheid van het denkbeeld der pensioneeriog het is tochalleazins natnuriyk dat de vraag oaar de aitvoer baarheid zich op den vooi rond dringt waaneer de irenaoheiykheid van een of ander denkbeeld wordt nitgeproken Andera wordt het wanneer een diepe overtuiging zich heeft gevestigd dat beginselen van reoht of Stuatsbelang de Terwezenlyking van zeker denkbeeld oischen Natnnrlgk verdient dan ook nog do vraag der oilvoerbaarbeid onder de oogen te worden gezien maar dan voelt men zich toch geschraagd door den stenn van Piersons geliefd adtgium where thera ia a will there is a way omdat moet Zoo vraagt de heer Rutgers uiet waar haal ik de schatten van daan als by met zyn toomlooze kryghaftigheid forten uit den grond stampt kruiaers lanceert geweren beeteld Maar op dit sociale gebied moeten de overtuigingen aangaande de eischen van recht en Staatsbelang zich nog vormen en dit lamme wenschalijkheidswoord op de vlucht jagen Onze overtuiging ia ouverzwakt dat de motie van den heer Schaepman die hy offerde op het altaar van het gemeen overleg veel lüter ware geweest £ r moge dan wat minder sympathie in gezeten hebbeo er zat wat meer houvast aan Sn nn de Regeeriog Waar de kamer zoo overdroop van welwilleodheid zoo de heer Roëll een hart ran steen gehad moeten hebben als hy zich niet een weinig bnd laten vermurwen En een hart van steen heeft de heer Boëll niet waarom zou de regeerïng die nieta zal doen wat zy zich verptiobt achtte na te laten en nieta zal nalateu wat zy meende te moeien doen het woord verdient historisch te worden als staaltje van indrukwekkende nietsz gendbeid de zaak niet eena verder konnen onderzoeken Natuarlyk op baar tyd naar baar inzichten op haar manier De heer Heldt werd van vele zyde gelukgewenscbt met zyn succes Amen De laatste dagen is bet op FriedrichBrnb btmelyk rustig geweest en men tieeft daarvan gebruik gemarikt om alles in gereedheid te brengen voor de ontvangst van de duizenden bezoekers die heden verwacht worden Het station is overvloedig behangen met kransen en festoenen en de weg naar het kasteel ia bersQhapen in een laan van triumfbogen Yao alle huizen wapperen de Rykavlag en de vlaggen dfr Bondsstaten en het postkantoor verdwynt onder de vroolyke kleuren van bet dnndoek De stroom van geschenken gaat nog steeds door iedere trein brengt nieuwe stapels kisten en pakken aan Het ia niet doeolyk alles te noemen wat de liefde en vereering hier mt alle oorden der wereld heeft byeeogebracht er is hier genoeg om een geheel maseum te vollen Uit den overvloed vermelden wy alleen de volgende geschenken 8 40 8 17 8 B4 01 t lO 8 01 t lS 8 11 t 8 31 d 10 Moordreoht Vitawtrkwk CI imU lottordtm 1 7 16 T as 7 7 48 f lottordia K OilxUa 1 10 irimv lc Tk t lt IbordnoU S S I li Gsvd 7 S0 8 86 8 09 t S7 10 41 Z r I 7 41 8 47 11 01 Bl li i 7 47 Z Z w 7 t8 8 88 11 10 N d L d 8 0 ▼ ooib 8 87 8 08 11 88 iHip 8 1 8 11 9 88 10 07 11 87 ndl 6 16 8 40 7 66 8 08 8 81 Oudaw 6 60 64 WMtdn 18 7 08 8 18 VInckl It 7 88 88 8 41 40 7 r 8 81 8 10 Ooada AmiterdMB Wp In het park is een groot hert opgesteld een holde der bewonera van Anhalt Ëen ander lyvig stuk een bronzen wierookvat van 9 voet hoog en 12 breed wacht nog op een pla tajq Het ia den prins toegezonden door de Duitfche kolonie in Japan Een tjeasiach stadje bekend om zyn séhoenen zond ter betaiging van het nationaliteitsgevoel zyoer inwoners een paar groote rylaarzen van zwartrood geel leder versierd met tal van teekeningen waaronder een vrouw met een eikeakrana lenoende op een schild dat de opdracht vermeld Ter eere van den Eersten April 1895 De andere laan is versierd met de afbeelding van een schoenmaker gekroond door het monument in het Niederwald Niet het minst vermaketyk zyn de byzooder geliefde levensmiddelen welke den jubilaris zijn toegezonden Ben worst ter dikte van een arm en 2 meter lang trekt al dadelyk de aandacht verder zyn er kisten en pakken met kaaa lelfn twee die 190 en 120 pond wegen visscheu in allerlei soorten ganxelever pasteien een kist appelen vier vaten oesters honigkoeken een taart in den vorm van een telegram uit Kassei kievitseieren van suiker en een groote bus met kaviaar Daar al deze eetwaren ryk lijk besproeid dienen te worden zyn wyneu niet vergeten terwyl men ingezien beeft dat het verorberen an de e gaven zonder eenige de maagprikkelende likeuren volslagen onmogelyk is De scboone sekse liet zich gelyk vanzelf spreekt evenmin onbetuigd Maar wat de y eren kanselier met een speldenkussen moet uitrichten is en blijft ons nog allyd duister De jeugd is vertegenwoordigd do r uit fgu hout gezaagde portretlystjes inktkokers cachepost penuewiascbers enzoovoorts te veel om te noemen Keoe uakomelinpe van een ood atnjder nitden Amerikaaiiichen vrybnidsoorlog zond eenhaarlok van Washington in een gouden antiekkistje Het waa het dierbaarste souvenir barer familie Treffende blyken van belaogstelling vindt men ook onder de gelukweuschen De keizerin verlangde zoo zeer den ouden staatsman een genoegen te bereiden dat zy iille prinsen een briefje liet schryven waarin dezen Oekel Bismarck c met zyn tachtigsten verjaardag gylukweoschten Voor zoover dit iioodig was leidde de kei7erin zelf de handjes der jeugdige schryvers Een knaapje uit Mitnchen zond een mandje met sneeuwklokjes begeleid van een briefje aan den zeer eëerden heer prins Bismarck dat in zyn kinderlyken atyl van een diepgevoelde vereering getuigt Van tyd tot tyd bezichtigt prins Bismarck de aan ekon eu geschenken waarvan enkele hem byzouder trefien Bij een dezer ge egenbeden maakte hy geroerd de opmerking Ik wilde dat myu verjaardag maar voorby wan do overmaat van liefde maakt niy verlegen c Heden Dinsdag verjaart voor de 300ste maal een roemryke gebeurtenis waarop elke Nederlander fier mag zyn Het was den 2den April 1595 dat de eerste Hollandscbe vloot de reede van Teasel verliet om de koloniale waren die onze voorvaderen niet langer nit Portugal konden verkrygen uit bet verre Indie te halen Dien dag werd ilzoo de eerafe stap gedaan o gaandeweg zonde leiden tot de Neder landsche souvereiniteit over den Tndiaohen Archipel Toen Portugaal in 1581 aan de Spaansche kroon waa gehecht werden at spoedig maatregelen beraamd om den Nederland ichen handel np dat land te verbieden lu 1585 liet Philipa Il de Nederlandaobe koopvanrders in de haven van Liaaabon in beslag nemen en de handel die vooral in Indische apeceryen ge Ireven werd kon slechts onder vreemde vlag en met valache passen dus ala sluikhandel worden voort gezet Geen wonder dat de groote kooplieden weldra op middelen zonnen om voor het verkrygen der apeceryen de tu9achenkom t van de Portn eesche markt te kunnen ontberen U 08 lO Si 11 01 11 08 11 18 ll K 8 tS lt l8 8 18 10 01 10 11 Zy zonden Cornelis Houtman naar Lissabon ora onder den schijn van handel te drijveu secreete informatie te nemen op bet stuk van den Oost Indiachen en Moluckaclien handel metten aancleven van dyen c De predikant Peter Ptancins verzamelde de zeekaarten die voor de reizen dienstig konden zijn Jan Hoyghen van Linschoten die in t gevolg van deu Aartsbisschop van Indie een reis naar Goa had medegemaakt gaf weldra zyne Itinerarioc en Reyageschriitc nit en gaf daarmede gelyk L e Jonge het nitdrakt een krachtigen eeralen stoot om het gezag van Spanje over IndiS ta breken en omver te werpen Eindelyk werd de weteniêhappelyke voorbereiding voldoende geacht en werd de Compagnie voor de vaart op Indiec later de Compagnie van Verre c genoemd opgericht De deelhebbers Amuterdamsche kooplieden brachten de althans voor dien tyd belang ryke som van f 90 000 byeen en rustten vier schepen uit die zoowel voor de kaapvaart als ten oorlog werden ingericht De schepen Manritiua Honandia of Hollandsche Leeuw c Amsterdam c en het Duifken waarvan de beide eerste elk 230 het derde 120 het laatste slechts 25 laat groot was waren samen bemand met 248 of 249 koppen Pieter Dircksz Key pr een door Plaocins opgeleid zeer bekwaam man ging als t opperste pilootc mede ora aan die vloot den weg naar Indië ta wyzan Aan Cornelia de Houtman was de betrekking van opperste commie hoofd van den handel toevertrouwd Jan Janaz Menlenaar de achipper van de Mauncius c was de admiraal van de vloot De bemanning wis uit alle boeken des lands en uit alle standen der maatschappy saamgebracht Een groot gedeelte zegt De Jonge was samengesteld uit rnw en ordeloos volk waaronder zicti ook eenige woeata losbollen zoona van voorname en rijke lieden bevonden aan wie het minder aan waaghalzery vermetelheid en geestkracht ontbrak dan aan liefde tot reoht en orde en wier terugkomstjniet eens zeer vurig werd verlangd Aldua was de vloot samengesteld die voor driehonderd jaren de reede van Tessel verliet Haar eerste succe was gering gelyk het nog heden ten dage maar al te dikwyls gaat De eerste espeditiu waa niet veel meer danjeen verkenningstocht met veel fouten die beg n met veel bezwaren die niet vooraf vermjoed maar nadrukkelyk ondervonden werden j De Amsterdam moest by het eitand Baweao verlatpo en verbrand worden Van da bemanningen waren er toen de terugreia naar bet vaderland ondernomen werd geen 100 man meer over meer dnn drie vyfde gedeelte was dood t De apeceryen die men medebracht waren gering in getal Op zichzelf beschouwd was de onderneming vry wel mislukt Maar toch waa zy groot in hare gevolgen I De baan was gebrokens men kende no den weg en onze voorvaderen lieten zich niet afschrikken dooraanvankelyken tegenapord Geen jaar was er verloopen sedert de terugkomst der baanbrekers c of er lag een nieuwe sterkere vloot zeilree voor Teaael Eu korten tyd later in 1602 werd de Oostindische Compagnie opgericht die zich in weinige jaren zoo grooten naam wist tejverwerven zóó dat nog heden ten dage de inlandera het Nederland ch Indisch gouvernement bedoelende apreken van de i Compagnie By de behandeling der zsnk Vrijdag voor de rechtbank te Middelborg tegen J L B klompenmaker te s Heerenhoek beklaagd van Oging tot moord op den ryka eldwachter Beckfl door met een geladen geweer op hem te schieten werd ala getuige deskundige gehoord de heer H J Balfoort Inlt adjudant van het 2e bat 3e reg inf te Middelburg Deze constateerde dat uit de door hem met bek geweer en patronen genomen acbietproe ven gebleken was dat daarmede op een afstand van 40 a 50 pas iemand doodelyk kan worden getrofien De overige getuigen bleven volharden by het door hen in procesverbaal en instructie verklaarde Het O M het den bekl ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen achtende vor derde zyu veroordeeling tot 2 jaar gevange uisstraf met in mindering breoging der doorgebrachte voorloopige hechtenis 6 6 8 0S 8 10 8 17 8 88 8 60 4 60 4 67 8 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 6 84 De verdediger mr A C A Jacobse Bondewynae bestreed op verschillende gronden het den bekl ten laste gelegde en concludeerde tot vryapraak sabaidiair tot ontslag van rechtsvervolging 1 44 O O D D 1 6 48 8 80 8 48 3 10 4 08 DEN H i A G N d L d6 69 Z Zeg w 08 BI Kt 14 Zsr e l 4 10 Beklaagde ontkende halaatBrrig op personen te hebben geschoten De uitspraak werd bepaald op 5 April Van de wyziging der peraoneele belasting is dezer dagen gemeld dat zy reeds ia ontwerp by den Baad van State inkwam Ze ataat dus vry dicht voor de deur van de Tweede Kana En de N R Ct c kwam intuasohen al te weten wat vermoedelyk de hoofd trek ken van de wyziging zyn Zy deelt daar het Volgende over mede Zyn wy wel ingelicht omtrent de denkbeelden van den Minister van Financiën dan strekken zyn voornemena tot herziening van de wet up de peraoneele Delasting zich in hoofdzaak nit tot het aannemen van Vyf grondslagen met geheele afschafSug van de belasting op lucht en licht d i op denren en vflcaiera Onderhoud en opvoeding van kinderen kleinkinderen eu pupillen nog ge Q 21 jaar oud zoo aanapraak geven op een remiasie voor de grondslagen hnornaarde haardateden en meubilair Niet voor de beide overige dienstboden en paarden Voor huurwaarde zou als regel worden aangenomen het bedrag vao den ianrlykacbea huurpnjfl Voor huurwaarde haardsteden en meobilair zonden van belasting vry zyn kostscholen fabrieken werkplaatsen en winkels De belasting op bet peraoneel zun zoo zuiver mogelyk eene verterings belasting moeten worden d i eene belasting op byzondere verteringen gelyk een Bccynsheffiug Hetgebruiken van geboowen zon als eerste grondslag de huurwaarde de baais van de geheele belasting blyven Eéoe haardstede zou onbelast blyven elk vertrek dat eens of meer in het belastingjaar verwarmd wordt voor ééne faaardst de gelden Een vertrek waat gelegenheid ia tot stoken of vaar een warmteleider it zun beschouwd worden ala verwarmd Voor twee haardsteden zon f I voor iedere haardstede meer telkens 3 4 5 tj etc gulden meerverspl uldigd zyn Een gebouw dat verachillende woningen bevat zou in den regel in de volle belasting moeten vallen Schatting der huurwaarde zon geheel vervaUen en by niet verhuurde perceelen geregeld worden door vergelyking met de huurwaarde vao gelykaoortige gebouwen ook wat stand en ligging betreft Wordt tbana van de huurwaarde 5 pCt betaald de regeering zou dezen maatstaf tot 10 pCt willen opvoeren in verband met het pryageven van de deuren en vensters De waarde van elk meubilair zon moeten geachat worden niet door een minntieua onderzoek maar by wyze van klaaaificatie met ruime apeling en eene progressie in aanslag voor de opklimmende klaaaen op de wyze zooals tbani bij den bestaanden grondalag der dienstboden plaats heeft Dio progressie zou by de haardateden geringer zyn althans wat de lagare klassen betreft zoodat twee haardateden minder zonden betalen dan thans het geval ia De progressie by de dienstboden zou ieta aterker worden doch inzonderheid voor een grooter aantal dan zeven Het minst sterk zon zy behoeven te zyn by de paarden waar zy zich voor het derde paard niet noemenswaard zou doen gevoelen Het belastingjaar zou voortaan tegelyk met bet burgerlek kalenderjaar aanvangen en eindigen 9 40 9 47 9 4 10 01 10 10 U Oi 11 10 8 38 8 68 4 80 n o 11 80 9 03 4 46 4 66 08 09 6 16 8 10 41 0 M 3 30 lo óa 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 61 4 40 GOUDA S 16 1 46 8 43 4 16 4 48 17 7 8 06 8 S 4 48 7 0 1 49 7 11 1 68 7 80 9 11 9 04 7 8 8 09 09 7 81 10 Van eenige stellige raming van opbrengst indien deze denkbeelden des ministers verwezenlykt worden schynt vooralaoog geen aprake te kanoen zyn Niet onwaarschynlyk wordt geacht dat de voorgenomen herziening de opbrengst van bet personeel van heden met anderhalf millioen gulden zal verminderen en in dat tekort dan op andere wyze zal moeten voorzien worden Tien opcenten meer dan thana reeds geheven worden zouden dit deficit kunnen dekken dpch daarvoor zon ook een andere verdeeling van den peraoneelen last verbetering van de sedert jaren ala gebrekkig erkende wet en vrysteiling der winkellokalen verkregen worden Men meldt nit Anuterdam In de vergadering van Zaterdag der chipsmakeri werd door den voorzitter medegedeeld dat het hoofdcomité Vrydag een samenkomst heeft gehad met de juweliers combinatie Volgens deze mededeeliiig zou de combinatie van het comité hebben geeischt zich te verzekeren van de gelyke medewerking van alle patroons om het minimum Ioontanef in te voeren Tadien men dit kon bereiken zou de combinatie geneigd zyn ook aan de eiachen der werkers toe te geven Verder werd gezegd da de volgende week ook te Antwerpen een loonbeweging zal op touw gezet worden met de Amaterdamsche loonregeiing tot grondslag Uit het stakingscomité zal voor de komende week hetzelfde worden uitgekeerd ala verleden week De meubelmakersgezellen bielden eene vergadering in d Geeivmckf Betreffende de uitkeering aan de stakers uit het fonda werd medegedeeld dat aan vrygezellen zal worden betaald voor de komende week f 2 50 aan gehuwden f 4 en bovendien 50 cent voor ieder kind beneden do 16 jaèr 8 gezellen die door byzondere omstandigheden niet kunnen staken dragen bon geheele loon at aan het fonda en deelen als slakera in de uitkeering Een 47tal gezellen wenachen geen onderateuniug te ontvangen Er zyn in het geheel 3 7 stakers waarvan 257 gehuwden en 93 ongehuwden uitkevring erlangden Het aantal kinderuitkeeringen bedraagt 543 Van vele zyden ook uit het buitenland ia een belangryk bedrag ontvangen Men achryft nit Sliedrecbt aan de N H Ct Tien dagen ia het geleden dat we in ons laatste bericht melding maakten van de voor loopige inhechtenisneming van den burgemeester dezer gemeente Sedert heeft de arroud rechtbank te Dordrecht het besluit van den rechter oommissaria bekrachtigd maar van schorsing of andere maatregelen van hooger band is tot heden nog niets vernomen zoodat het burgemeesterschap wel wordt waargenomen door den oudsten wethouder maar in de benoeming van een tydelyken wpthouder ook tot heden nog niet is voorzien De Raad ia trouwens ook de ganscbe maand Maart met vergaderd geweest zoodat de ingezetenen officieel ook nog geen kennis dragen van hetgeen ingevolge de besluiten van de vorige vergadering is geschied Niettemin zyu velen van oordeel dat het hoogst wensohelyk ware dat zeer spoedig eene krachliige hand de teogela van het bewind in handen kreeg Inmiddels worden de onderzoekingen naar allerlei gepleegde of vermeende onregelmatigheden van wege de justitie krachtig voortgezet Zoo warden nog meerdere mandaten aan de onderteekenaars vertoond van welke enkelen de handteekeniog niet ala de hunne erkennen en schynen de huwelykakosten bier van velen ook aanmerkelyk meer bedragen te hebben dan dit op andere plaatsen het geval ia Zelh wordt naar we vernemen een onderzoek ingesteld naar den inhoud van de armenbiia die by trouwplechtigbeden dienst doet Wy willen hopen dat toch deze zaak in orde is Zyn wy echter wel iogelioht dan zal ook de geheele gemeeoterekening over 1893 die dus reeda door gemeenteraad en Gedep Staten ia goedgekeurd aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen Het wordt met één woord een treange geschiedenis en met den dag wordt bet voor ifder duidelyker dat waar de justitie zóó handelt en zulk eene langdurige inatrucïie noodig oordeelt de zaak van meer gewicht is dan eeo storm in een glas water zooals enkelen het in de eerate dagen wilden voorstellen Thana begint ieder in te zien dat de ontvanger en de raadsleden die tot de ontsluiering van de zaak het hunne bydroegen en aanvankelyk met door ieder juist baoordeeld werden ja wel een hoogst treorigen maar niettemin een duren phcht vervuld hebben De Fliegeode Blatter bevat een extra blad als hulde aan Bismarck De teekenaar heeft den ingang van bet alot te Friedricbrube a ebeeld maar onder zyn teekensobrift ia dat oude een steen gehouwen slot er een geworden uit een Doitsch sprookje waar kabouters voor den poort ataan den ingang bewaken en klonteren op het met bloemen versierde paard van den Ryksridder wiens standbeeld naast den ingang staat waar kinderen met bloemen uit Elzas en Lotharingen verlegen itaan te wachten waar hazen in een mandje de kievietseieren der Jever ache getrouwen aanbieden en de Fliegende Blatter zetfa als dwerg hun adrea van holde komen brengfln Om Biamarck s buate in den gevel brengen eenige kabouters een krans aan en Hiatoria in middeneewsch gewaad staat met Biimarck s grooten Rykshond Tiras in de deur en ziet op naar den lauwerkrans dien de Rykeridder op zyn lans draagt In de verte ziet men Germania met haar stoet aankomen en de dieren van het veld zien nieuwsgierig naar a die bezoekers van het onde aprookjesalot Onder het opBohrift al t gak lewt man n de ïNieuwa Overyaelachec eo Zwolacbe Ct Io de vergadering van den Zwolschen Raad van 25 Maart 11 zyn aan de Stoom bootonderuaming ZwolleHasaelt gunatige voorwaarden verleend wat betreft de betaling van kaai en baveogetden mits de dienst des Zondags niet stilsta Tot dusverre voeren die bootjea a Zondags niet de bewonera van Hasselt en Zwolle hebben oog nimmer over deze regeling geklaagd nog op verandering aangedrongen totdat de heer Schener dien we op dit gebied al eens eerder hebben aangetroffen een vooratel in dien geeat deed dat na korte discuasie aangenomen werd Met vrymoedigheid noemen we dit een al te gek beslnit In een tyd waarin afgezien van elke godsdienstige overtniging alle weidenkenden Zondagsrust ook zoo mogelyk voor de ver voer ondernemingen trachten te verkrygen slaat de ZwoUche Raad een dwaas figuur door het nemen van zulk een reactionair besluit Uit het verslag kregen we den indruk dat het voorstel als by verrassing is gedaan en ia dit zoo dan hopen we dat de eigenaars van dit bootje ich de moeite getroosten om onze vroede vaderen op het dwaze van hnnne hesÜAsiug attent te maken Dan twyfelen we niet of de meerderheid zal den moed hebben om oogelyk te erkennen en op dat bealoit terog te komen c Door ds politie te Rotterdam ia aangehouden en naar het bureau in de Meermanatraat gebracht een smid wonende in de Warmoeziersstraat die zich te Amsterdam aan diefstal van een som gelds zou hebben achnidig gemaakt In den nacht van Vrydag op Zaterdag is van een goederentrein naby het station s Bosch eeu wagen met vee ontspoord waardoor de sporen in de richting van Helvoirt versperd werden De goederentrein 544 ondervond tiierdoor 2 uur en 35 minnteD vertrasjing Ruiteolandscl Overziclit Heden viert Duitschland den SOs en verjaardag van Biamarck ala een naiionnteu feestdag ondanks het verzet van zyn voormalige politieke tegenatandera De groote verdiensten van den yzeren kanselier c wat betreft het heratel van Duitschlands eenheid zyn voldoende bekend en worden door alle Duitschers zelfa door zyne tegenstanders gewaardeerd Van daar dan ook dat ondanks de grieven welke de liberalen clerica en en sociaal democraten hebben tegen den oudkanaelier die ateeda eene pulitiek op eigen hand volgde toch Bismarck s verdteo sten wat Doitachlands verhouding tot de Hodere Eiiropeesche landen betreft nu aldus openlyk erkend worden De Dnitache Rykadag heeft Zaterdag de behandeling van het vooratel Kanitz betrefiende de invoering van het graan mouopolie voortgezet De uitslag der beraadslagingen waa dat het voorstel werd verwezen naar de commiasie Dit besluit werd door de conaervatieven met luide toejuichingen ontvangen De liberalen en de sociaal democraten die het plan van t raaf Kanitz onmiddellyk wilden verwerpen stemden tegen de verwyzing naar de commissie De volgende zitting van den Ryksdag ii bepaald op 23 April De uitnoodiging door keizer Wilhelm gericht tot de voortittera vun den Rykadag tot bywoniüg van het feestmaal dat ten hove ter eere van prins Biamarck zal worden gegeven geeft uit den aard der zaak den vrienden van den oadKaneelier weer stof tot aanvallen tegen de Rykfdagmeerderheid die zich tegen de Biamarck manifestatie verklaarde De Biamarck party doet het nu voorkomen alsof de keizer door dezen vorm te kiezen voor de gebruikelyke ontvangst van de voorzitters heL heeft willen noodzaken toch het feeat ter eere van Biamarck by te wonen Daarentegen wordt van andere zyde er op gewezen dat de keizer by de nitnoodigingen voor het Biamarck diner toch de voorzitters van den Byksdag niet kon voorbygaan Alle autoriteiten zyn gelnviteerd niet alleen de ministers maar ook de leden van den Bondsraad en de voorzitters van den Pruiaiachen Landd Indien de keizer derhtrïve ook de voorzitters van den Rykadag niet bad uit enoodigd Bouden deze dit verzuim terecht als een soort van beleedigiog kunnen beschouwen In elk geval gelooft men in politieke kringen dat door de uitnoodiging door den keizer aan het Rijksdag presidium gezonden het geschil over bet tet am dea keizers aan Bismarck nn ala bygelegd kan worden beaohonwd In deze kringen altbani wordt daaraan niet de oognnatige beteekenis gehecht welke de Biamarck party er in poogt te vinden De jaiatheid dezer opvatting wordt nog bevestigd door de plotselinge verandering welke de politieke toaatand heeft ondergaan nn de leden van het Centmm en de Ümatarzoommiisie hun verzet tegen dit ontwerp hebben laten varen Het Centrum beeft zich wat de UmsturzVorlage betreft nn geaobaard aan de zijde der regeeriug zoodat zetfa de natiooaalliberalen reeda verklaren dat het ontwerp voor hen onaannemelyk ia indien bet Centrum zieb geheel met de voorstellen der regeering vereenigt Van daar dat de natio naalliberalen voornemena zyn tegen het ontwerp te stemmen lu elk geval ia het niet aan te nemen dat de keizer een krassere houding tegenover het Centrum zal aannemen nu deze party zich weer bereid verklaart de Umstnrz voorstellen der regeering te ondersteunen De anti Bismarck party blyfc echter bjj haar verzet volharden in de eerste plaats de vryzinnige volkpartij Eugen Ricbter s volgers De heer öchmidt dj onder voorzitter die tot de viyzinnige volksparty behoort deelt althans mede dat hy niet voornemens ia gehoor te geven aan de invitatie dea Keizers tot bijwoning van bet Biamarck diner De behandeling van de gemeen te kieswet werd Vrydag in de Belgische Kamer op de gewone amakelooze manier voortgezet De socialen waren echter niet zoo luidruchtig alsof zy gevoelden dat zy t wat bond hadden gemaakt met de verheerlyking van de Commune en de aanbidding van Vaillant e a als martelaars Na den rapporteur Ligty die het regeeringsontwerp verdedigde zeide de progresaiat Hamburain dat het ontwerp gerechtvaardigd werd door het algemeen stemrecht hy stelde ala schikking een meervoudig stemrecht op 25 jarigen leeftijd voor Buiten regende t gelukkig dat t goot daardoor geeo betoogingen De groote meerderheid waarmee de Kamer van Koophandel te Antwerpen zich voor den aankoop van den Kongo beeft verklaard is een belangryke steun voor de Regeerïng Da Itali anacbe Kamerverkiezingen zullen volgeus de tOpinione eu de talie 12 ea 19 Mei plaats hebbeo Lord Rosehery de Engelache ministerpresident die tot herstel Van gezondheid te Epsom vertoefde is te Londen teruggekeerd ten einde den ministerraad by te wonen In de eerste plaata moest daar eeuibesluit worden genomen over de keuze van een candidaat voor bet voorzitterschap van het Parlement en bovendien mopsteu de ministers raadplegen over de gewichtige zaken die in deze week in het Lagerhuis aan de orde komen Immers Maandag zal gestemd worden over het bekende wetsontwerp betreffende de scheiding van Kerk en Staat in Wales en Vrydag waarscbynlyk over de lerache Landbill Bovendien moesten de ministers vaatstellen wanneer da paaschrecés moet beginnen en boe lang dat zal duren Kortom er waren redenen genoeg waarom Lord Eoaeberj ondanks zyne ziekte zich naar Londen begaf om dezen ministerraad by te wonen Ër bestaat daarom volfltrekt geen grond om Lord Hoaebery s reis gelyk door enkele bladen ia geschreven in verband to brengen met buitengewone internationale verwikkelingen Toch zal nit den aard der zaak in dezen ministerraad ook wel over den JapanschCbineeschen wapenstilstand en het bekende geacbil tnaachen Frankryk en Engeland over Afrika ï yn gesproken Immers de heer Laboucoere de radicale afgevaardigde heeft bekend gemaakt dat by Donderdag a s den minister van bnitenlandsche zaken nadere opheldering daarover zal vragen Op denzelfden dag zal naariEmeoJllweet deze quaestie ook in de Fransche Kamer ter aprake komen De gespannen verbonding tnascben Frankryk en Engeland naar aanleiding der Afrikaansche qnaëstieo ia niet verbeterd door de redevoering van sir Edward Grey in bet Lagerhuis Deze zeide dat de rechten van Engeland in Egypte de beerachappy over de geheele Nylvlakte ten gevolge moeten hebbeo Die rechten zyn erkend door Duitschland en Italië Frankrijk heeft die rechten nooit bestreden Engeland beeft in de laatste jaren gedaan wat bet kon om de goede betrekkingen tusscben beide landen te behouden Het zal op dien weg blyven voortgaan maar bet kan de medewerking van Frankryk niet missen Wat de expedities aan den Niger betreft gelooft air Edward Grey niet dat Frankryk daarmede een aanslag op het Nyldal ten doel heeft Dat zou een onvriendelyke handeling van Frankryk zyn en het weet dat Engeland die ook ala zoodanig zon beschouwen De Engelsohe bladen hechten aan die verklaring groote waarde De Standard zegt dat de Engelscbe staatslieden getracht hebben botsingen met Frankryk te voorkomen doch dat er grenzen zyn aan toegeeflykheid en hoffelykheid De iTimesc hoopt dat de woorden van sir Edward hun nitwerkiog in Frankryk niet zullen missen De Daily Chroniole meent dat Frankryk door zyn tot duarer gevolgd optreden niet zal verkrygeu wat het wenscht maar bovendien gevaar zal loopen de natie te worden die den brandenden fakkel in het Europedache bnskrnitmagazyn alin gert En de Daily Newac acht het ondenk baar dat de beide grfl B m ndheden niM in itaat zonden zyn voor da grenzen in Afrika een achikkiog te maken waardoor beide bevredigd worden I NGEZONDBN Jïoutman JüMié By het herdenken aan dit merkwaardig faitis zeker een bezoek aan het stodelyk Maseamwel aan te bevelen Behalve Mt portret TjwiFrederik de Houtman yn familiewapen zynreisjournal de afbeelding vao de icbeepjes ennog eeu zeer oud reisver al zyn aldaar tydelyk gedeponeerd de afbeéllfkig n van da éeerate Goovernenn Generaals waaronder ookdie van Jan Pietersz Koen en van VanDiemen onder wiens regeering Akel Tasmanzyn ontdekkingreis deed van dien reis ïa eenkleine achets ook aanwezig en bovendien nogde portretten van enkele Indische Vorsten enhoofden B Haute Nouveauté in PARASOLS Dotb mUw niet geëtaleerd worden L vaA OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam elotkoeo 101 so HAAIT Tor kra l loiy 1M 88 88 1 6 74 4 7 e 7 S8V no 7 l 100 774 46 loa 81 losv 115 1 101 lOi 1481 100 60 Vu 110 lit 188 104 l l 84V 64 104 loiv SM NlDnuXD Gert Ned W 3 dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Hoxau OU Ooudl 1881 11 4 ltkU Iniobrq ing 1863 81 6 OosnNl Obl inpapior 1808 B dito in iilier 1888 8 Pokthoil Oblig met tioket 8 dito dito 8 toiuiis Ubl Ooat Ie Serie 8 dito aeeoni 880 4 dito bij Botbi lS8 4 dito bjj Hope 188 ao 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 8 Srurn Ferpet huid 1881 4 Touin Oepr Conr leen 18 0 4 Oeo teeuiog serie D Gee leenintf lerie 0 liinDArB n p Beo r obl 18g 8 Uinco Obl Buit Seh 1810 I VlNBZtmiA Obl 4 onbep 1881 HBUIIUM Obligetien 1861 I aoirnDui Bted leen 1888 8 i tflD N Afr HacdeliT aand Awendab Tab Mij Certiloatan DeiiMaataohappjj dito Amb Hjpotheekb pancfbr 4 Oult Mg der 7oratenl aand a Gr Hjrpotbeekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aa d Ked Handelmaataeh dito N W fc Fao Hfp b pandbr 8 Rott Hfpotkeekb pandbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4 OocTlKK Oost Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4 i HV Maxw L G Pr tien eert 6 t lD Holl IJ Spoorir Btij aand Mij tot Ezpl T St Spir aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zmd Afrik Spm aand to dito ditolStl dito 8 11 lTiLll 8poorwl 1887 8 A llobl 8 Zaid Ital Spirmlj A H obl 8 PoLBN Waraohau Weenen aand 4 Ehl Gr BuH Spv Mij aand 8 Baltiaehe d e aand i V 07 100 188 184 11 Vm lOl i 10 IS 108 7B 111 101 SO 4 14 388 H V 108 10 103 108 188 ISO 44V I Vii 00 7 ïaateira dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kink üh AH w Sp kap aand 8 LoBowt Sevast Sp Mu oblig B Orel Vitebak üito oblig 8 ZnidWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 U 10 exd AiiiuXiL Cant Fee Sp Ujj obl 8 Ohio k North W pr O t aand dito dito Win St Feter obl 1 Denver Ie Bio Gr Spm eert T a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav fc NashTilleCart r aand Mexico N Spw My lehyp o 8 Mies Kanaaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weit aand dito Fenni Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Hinn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dite Lino Col le hyp O 8 CiMADl Can South Cert r aand VlH G Ballw k NaT le h d e O Amaterd Omnibna My aand Rotterd TramvegMaata aand Kid Stad Ameterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLen Stad AntwerpBnl887 S i Stad Brunei 1886 S l HoHO Theiu Begullr Geaellsch 4 OoaTlNR Staataleening 1860 8 K E Ooat B Or 1880 8 SfUiJi Bled Madrid 1808 Ter KiD Bef Hyp SpobI oert 4 WATERGETIJDEN TB GOUDA 1895 smorgeofl eaTond noog Lasg Hoog Lug Dioideg 2 AprU 11 19 7 44 1140 8 S6