Goudsche Courant, woensdag 3 april 1895

Woensdag 3 April 1895 No 6634 34ste Jaargang mmim tsmm JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deier Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering ran Zon 6n Feestdagen De pr jg per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afawnderlflke Nolttiners VU F CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 uur des midd Wof csdag 3 12 01 8 29 12 38 9 13 DonderdA 4 1 16 9 41 1 56 10 21 Vrfldau 5 2 36 10 41 308 11 33 Zalerdai 6 3 51 12 06 4 08 12 33 npi la 7 4 36 1 05 3 59 11 4 Maaiidnff 8 5 23 1 48 5 46 2 U SPElNGtlJ lea lOen April i m 25 D in ADVERTENTI£N Voor de Tele blyken van belangsteilitig ondeiroDden bg het orerjyden van onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Meyr B W A JVERSCHOOR Wed ran den Heer S P tab su Elun betnigen wg onzen bartelgken dank Dit aller naam 8 P VAN DER KLEIN Jk Smda 1 April 1895 Brandverzekering Wegens bedanken door ziekte Tan den tegenwoordigen AGENT Traagt de directie der Onderlinge en PremieBrandverxeleerUm Mii KOJflSG BOEKB Anno 1819 te ZAANDIJK een Vertegenwoordiger TOOT GOUDA Zaal KUi STMl te GÜÜDA r eBEEyiGDB ABTISTMy der Sederlandaehe OperaVereeniging Donderdag 4 April 1895 Paljas Moziekdrama in 2 bedr Tan R LioxcATii to geTolgd door CATALLEIUAIinSTlGANA D e Trouweloozen Qroote Opera in 2 bedr matiek Tan Pibteo MiSOiOüi Aanvang 7 uur Pigien der Plaatsen tooi H H Leden Tan Koii tMiK met honne Dames 0 90 per perioon Toor Niet Leden f l BO Plaatsei te bespreken 10 ets extra per plaats aan de Sociëteit Onb GisoaaiN Tan af Maandag 1 April Programma en Tekstboekjes Terkrggbaar aan Kossriiiin alsook by den Boekhandelaar J 01 VEN Een ware Schal Toor clo ongelnkki e slachtoffers der ZelfbeTlekking Ooame en geheime uitspattingen il net beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWARII G HoUandsche nitgaTe met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de Tsrschrikkelnke geTolgen van deze onden d lydt moet het le en de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dujzend van een lekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath4 AterkundigeD Maandelgks Terschgnen 48 pag igroot formaat OTer 2 kolommen prachtige lectuur als BomanSf Sovellen Blstorisehe Verhalen Poèzis Allerlei Baad els Logogriet Bebua en en Toor den zeer lagen prg van Ö4 CBSX per 8 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopsle inuodsohrlft vitii Nederland P STOKVia WATBRBEOS OiTOiTin S BoaoH Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gooden en ZiWeren Medailles beneTens Eere Diploma Gouden Medaille en Oertilcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wercldkroeoid Drum liorst Boiiig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIöBLOEMt TAK H van Schalk Co gcTestigd te a Qravenhage Geen middel ia ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft het is OJIUEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele en verschillende bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest QXMIDDELIJK de strengste hoest en Terouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage 9 Verkrggbaar bg P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop PiKXUja B T WIJK OudewaUr Mtemps T E PARIJ S Zenden gratis sn franco do generale geïllustreerde catalogus in d hoUandsohe en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraelzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JALUZOT t C PARIS De stalen der nieuwste modeatoffen in vtiorraad by iiiPrintemp worden eveneeni kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Coppespondantie tn alle talen HET ALOM BEROEMDE TRAPPISTË BIKR uit de Klooaterbronwerg DE SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geneeaheeren aanbevolen als versterkend en gexond wordt per fust en gebotteld geleverd door G J Heetman Westhaven B 159 en Peperstraat K U Eenig Agent voor Gouda en Omstreken Boud SüolpBrsdjak van A BaiklUüN k ZooH Kraepelien en Ho nfs Qiiina Uiroehe ZISche Is de nieesl Kratiillfte n Vcrstorlieiide KI A VVIJ aaobevolen door tal van binueu eu buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKE N DIPLOMA eu GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons k f190 eu f 1 Depot te Gouda by h adteekejxiixff iaat roode l0tt0ra I mt Tooral op de verkrijgbaar des Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIM Eiraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Mmiffirli ippij tot Jixiilöitatte ü tr Victoria Bron r fpMiffd ff yfuftrrdam nirlhJnnj i 4 pCt PANDBEIEVEN VAN DE Pesler V aterlandischer Êrster Sjiarcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pimdbriuvea zijii aomiuaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen oorzion v in halfjuarlijkache Ooupona por l Muurl en 1 Sopt mber en atiosbaar i pari door middel van lialQaarhjksclia uitlotïng De Coupons zyn thatia t n ook lu dn tookoraat vry van hulasting Tolgons de Wet van 18811 Art 80 5 10 zij zijn evOBala d Oit ulote PHUflbnovan beUalbaar to Budapest WaeoBD en te AniStörd cn tuil Knntore van Oiid rgHteekonclen tol den koers van den dag Volgens do wut van 1876 ia op du gozamoiilijke verpande liypothekea prioriteit der houder van Paudbricveii insfosclirevou wjiardoor hun bot ruclit op do hypotliecsiro schuldvorderingen in de eeiita plaats 13 gewaarborgd De onilergoteekendpn verwijdende naar hun Prospectus van 19 Januuri l l en bet Jaarverslag der Instellinjï over 1894 lieriobten dal iij voortgiian met ilen Verkoop dor 4 pCt Eandbrieven van de Pester Vaterlltndischer firster SparcassaVerein tot den koers van den dag Wi iiTIIEIVI GOMPRRTZ AMSTKKÜAM M iari 189S Gebri Stollwerck s Chocolade eri Cacao cai C3 DcDïmatige door de nieuwste uitvindingen op niacninaal getjiod rerbeterdo fiibrteatie en uitsltütend gebruik van fijne en tijobte grondstoffen arnndeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat aauwteun beantwoordonde aan den inhoud der resp Etiketten De Firma beiiaalde 27 Brevets als HofleTeraacierj 44 Eore Biploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend jn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie n tiouaI de Paris Kous vouB déoemons une 1ÏIf daille d er première claiiHe en ooniddöratlon de Yotre exoellenta tebrlo tlon da Ohooolat bonbone varies eta etc Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseurs Bahketbokkers enz en Geueraalvertegenwoordi r voor Nederland Jiüios Hattenklodtf Amsterdam KalversUaat 103 C JÏSi Patent H Stollen SM ictirli trimtrltt luigllcli Jl Bllll PWUictinrglint rumiiiii ym D r gr08ëe Er otg Heit B OFHUIIQ UI ratmt H SloUm t arrungen het lui m nr uhMaim werthUuen Nachahmungen iegêbtn Uu kuifê lialtêr untere gteta gcharfen H StoUmt mr nu UI street o4if tn ielelwi ilimhindlutigên In turn iinn fitkil lnlê ntbmtehuiill mfUnlt lit S mUlltttn uut Zmvniêêe tnlh md fntKO BINNENLAND GOUDA 2 April 1895 De St Joiefparoohie viert heden feest Haar beDEtinde Herder de ZeerEerw Heer A Albada Jelgersma herdenkt den dl waarop by vóór TÜf en twiotig jaren tot Priester werd gew d Ofscboon ZËw betrekkelgk korten tyd aU herder dezer parochie werkzaam ïa I ebben toch sgne parochianen ruimschoots reden tot dank baarheid jegens hem Door den bouw van eeoe iierlgke pastorie heeft hg de omgeviDg der St Jozefkerk aanmerkel k verfraaid Dai het welzgn van alle parochianen hem ter harte gaat heeft Z£w getoond door het oprichten van een Weeshuis Vooral de leden der parochie die minder met aardscbe goederen gezegend zijn hebben hierin reden tot dankbaarheid Worden zg door den dood vroegtydig an hunne kinderen ontrukt dan wordt hunoe terrenssmart verzacht door de troostroUe ge dachte dat de Vader der parochie roor eene teedwe Terzorgiog ran hun kroost gezorgd heeft Tairgk i waren dan ook defblgken tbd beUngstelUng die den geaohteo jubilaris ten T vielen Van de boiaen dar parochianen wapperde overal de Vaderlandsche drieklear Sen groot aantal aangename en kostbare geMbenk n wezd ZËw van verschillende zijden aangeboden Tegen twaalf nar dezen middag gingen ferschillenüe Colleges den jubilaris geluk weoBchen Ook onze geachte Burgervader dan Edelachtbare Heer B L Martens deed Tan sgne belaogateÜiDg blgken Worden de gebeden verhoord die dezen dag voor den beminden jubilaris ten Hemel zgn gezonden dan zat eenmaal de gooden priesterkroon het hoofd Tan Pastoor Jelgeisma sieren De jaarTergadering Tan den Homoeopathi ohen Bood in Nederland zat gebonden worden te Gouda op 24 April a a Üe 2e Init H J Megboom ran het 5e ng inf te Utrecht ia te Woerden gedetacheerd ter Tsrvaogiog ran den len loit C F Mnscbart van het 8e rag inf die naar Utrecbt is teroggekesrd De 2e Init W H C A Segn van het 4 r vest art te Helder is geplaatst bg di instructie compagnie te Schoonhoven ter ver Tanging van den Ie lait J K Krieger die overgeplaatst is bg het Ie reg vest art en FBVILLBTOS TEHÏÏGQEHOEFEir DOOB HCGH CONWAY 60 Ik vond haar langzaam roortwandeleoda met hot hoofd nssr den grond gericht Zij groette aiij vrlendel k als naar gewoonte en wij gingen samen voort Ik sochl tevergeefs naar mjjn roos Wellicht ia de roos s gevallen daoh ik dat zij ze niet kon zien liggen Tooh waa ik er niet gerust op En er stond mgnog watergerstewacbteo Zjj had K sne handtohoeneD aangetrokken ee ging metinel Ddergesohoven vingers voort ik ging aan hare Hdkerzgde en zag dat zij de ringen niet meer aan bad IMe gouden ring die tot dasverre een baak van hoop voor rog was geweest was verdwenen Het hart loak mg in de sohoenen De zin was maar al te daidelgk in verband met hare voorden van gisteravond waa er geen misvatting mogelijk Hoewel zij wist dat sjj mijno vrouw was was sg van dat jak niet gediend Paaliofl voelde geene liefde nor rag De waarheid dis uit de nevelen van t verladeue tangsamerband tot haar doorbrak sou baar niet gelukkig makni na sïj zich berioDerde wensobte zg weer te vergeten Die ringen waren afgelegd om mij loader vaet woorden te ze n dst sij m ne vrouw niet kon zgn Hoc kon ik nu sprekn Het antwoord was 1 ge gedetacheerd tot 1 Juli 1896 bij de pyrotechnische werkplaatsen te DeUt Meo meldt ait Lekkerkerk Door een tweetal onzer iugezeienen werd gedurende vgf weken aan een 60tal behoeftige kindereu kosteloos des morgens brood en des middags warme spgs uitgereikt In de vergadering der polders Ood en Nieuw Beierswaard te RidderkeVk is besloteD tot bet verhooiieii van eenlge gedeelten van den hoogen zeedgk vóór die polders gelegen aan den Molendgk Den Eenigendgk de dorpsstraat en te Bolnes HH MM de Koniogionen znllen de wereldtentoonstelling te Amsterdam niet openen doch bg deze plechtigheid vertegennroordigd worden Wel xnllen Zg de tentoonstelling in den loop der zomermaanden met HDr bezoek vereereo De toestand Tan den aartsbisschop van Utrecht mgr Snickers is hoogst zorgelgk Het einde kan elk oogenbtik worden verwacht C W P arbeider wonende te den Bommel den 19 Maart door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot vgi jaar geTangeoisstraf wegens strafbfK e poging tot doodslag gepleegd op den onbecoldigden rgksveldwachter A Hoogzandte Middelharnifl ia ran dit vonnis in hooger beroep gekomen Hedeu werd bg overgebracht naar de gevangenis te s Gravenhage Als gekozen raadsman zal voor hem optraden mr P J Troelatra advocaat te Utrvcht In den avond van den 15n Jannari kwam een persoon zooals later bleek met een zeer ongnostig verleden ten huize van den notariti L in de Jan Hendrikstraat te s Gravenhagp om den notaris te spreken Terwgl de meid op herhaald aandringen van den man nogmaals ging vragen of mgoheer te spreken wa klapte de voordeur dicht de man was verdwenen en met hem een orerjas ran deo notaris Bedoelde man had zich heden wegens diefstal van de bewuste jas voor de Haagache rechtbank te verantwoorden hg ontkende en diiicbte een alleronmogelgkst verhaaltje op Natuurlgk bad hg de jas gekocht van den grDoten onbekende c Het O M vorderde 2 jaren geven vódr de vraag nog gedaan werd Zg zag dat ik naar hare kleine hand keek maar zg sloeg hare lange wimpers neer en zeide oiets Ongotw feld hoopte zij dat ik baar de moeite van een nadere verklaring zou besparen AU ik het van mg kon verkrytcen was bet misiohien het beste dat ik baar soo spoedig mogelijk verliet om niet terug te keeren Ontstemd en troosteloos als ik mg gevoelde bg de gedane ontdekking zag ik ook weldra een groote verandering in Pauline zg was niet meer dezelfde Ër was iets tussohen ons beiden dat den ouden vriendsobappelgken omgang in den weg stond en dien tot weinig meer dan maatschappelijke beleefdheid maakte Schuwheid en afgetrokkenheid straalden nu door in elk woord in elke handeling missohiun ook van mijn kant W brachten den dag wol samen door maar voor beiden moet de verhoadiag gegeneerd geweest ziJQ zoozeer was do verandering merkbaar Ik ging dien avond te bed alles behalve gelukkig Da prijs dien ik trachtte te winnen giag mg voorbij juist toen ik dacht dien gewonnen te hebbon Zoo verliepen er verscheidene dagen Pauline gaf geen teeken geen teeken althans dat ik gunstig kon opvatten Dat leven kon ik niet langer uitstaan Prisóilla wier scherpe blik zag dat de dingen uiet in den baak waren was vreeselgk kwaad op m en zeide haar gevoelen zoo ronduit dat ik begon te vermoeden dat zij hare bedreiging reeds had uitgeroerd en aan Pauline alles verteld had Ik meende zelfs dat de gedienstige praatzuoht van h t oudje oorzaak was van alles doer hare ontijdige openbaringen Hadde ik nog maar ééne week of een paar weken tijd gehad om het hart mgner vrouw te winnen dacht ik dan zou alles goedgegsan ago Ik b n te rsrmoedsn dat mgn bgsijn DQor eenige bon wonder nemers te Schevenin n is een terrein grenzende aan deo Droprsdgk ter grootte van p m 18 000 M sangji ocbt om daarop visieherawoningen te boa ven Kaar men san de iZuid Hollandert uit s Qt venbage mededeelt bestaat ds verregaasd nngepaate uitdrukking c ten opzichte van zgoen meerdere in rang waarvoor aan een onderofficier van het regiment grenadiers en jagers 4 dagen proToost ia opgelegd in hel gebraiken van hetpersooalgkTOornaamwoordje hy io de klacht tegen den kapitein Van t H en zulks m plaats van de voorgeacbreven titulatuur Z W Ed Geatr Twee artilteristen kregen gisterenavond tp Scheveningen oneenigheid en bjj het huiswaarte keeren geraakten zg ter hoogte van Promenade slaags de aabels werden getrokken een der militairen kreeg een honw op het hooid en zakte in een Zgn tegenstander koos het hazenpad maar werd door burgers gegrepen en naar het commissariaat gebracht D gewonde wordt in het militaire hospitaal rerpleegd Het comité van Oad Holland op de tentoonebUUng roar hotel en eiswezeo te Amsterdam heeft pogingen in het werk gesteld zich den steun ran verschillende aldaar bestaande gymnastiek vereenigingeu te verzekeren Met den besten uitslag zgn deze bekroond Er zal d I een vendel soldaten musketiers en piekeniers gevormd worden waarover H H M M de Koninginnen bg haar bezoek aan de tentoonstelling een wapenscbonwing znllen louden De manschappen van dit vendel zullen gekleed rgo uit den tgd van Prins Maurita Ter begeleiding van Hare Majesteiten zal een eerewBcht van honderd personen worden geformeerd Eenige ofScieren zullen de leiding op zich nemen Op de Beur zullen vooraf oefeningen worden gehouden In de Meerbode wordt de uitslag d r beraadslagingen over de motie Dobbelmann medegedeeld de bekende argumenten van voor en tegenstemmers worden niet herhaald doch df lezera ontvangeu mededeeling van de lengtematen c der gedrukte handelingen en daarait blgkt dat het drukwerk voor Vrgdag 15 Maart een lengte heeit voor de heeren t Hooft van 1 Meter 50 centimeter Trugen 2 m ter 50 De Boer 1 meter 50 Travaglino meter Lambreebts 1 meier 75 Van Alphen 7 meter haar begon te hinderen dat zg zioh ongelukkig begon te gevoelen Niet dat zg mij ontliep integendeel zy was oven volgzaam als in dien tijd waaraan ik nu bgoa niet meer durfde terugdeaken Maar ik dacht dat B toch meer op haar gemak en gelukkiger zou zijn wanneer ik met bg haar was Ik besloot derhalve te vertrekken Het besto was dacht mg mgn besluit dan ook maar terstond ten uitvoer te brongen den volgenden dag namelgk Ik pakte myn koffers Ik be paalde met welke diligence ik vonrekken zou Ik zou dan nog drie morgenuren hebben om Prisoilla de noodigo orders te geven en voor altijd afsoheid te nemen van mgn vrouw Ik kon evenwel oiot gaan londer haar eerst nog een en ander uit to leggen Ik wilde haarniot pijalgk aandoen door to ziuspalun op ouze onderlinge betrekking maar ik moest haar zeggen dat zij niet die rgke erfdochter was die zg meende te zgn Ik zou hnar zeggen dat zij evenwel genoeg lisil om van te leven zonder er bg te voegen dal ik als haar echtgenoot daarvoor zorgen zou Als dat afgohandeld waa dan vaarwel voor altijd I Toen ik dat sohema aan mijn ontbijt had uitgewerkt begaf ik mg naar het huia waar Pauline logoorde Van mijn plan tot vertrek wist zij nog niots Ik hield hare hand langer on raster in de mgne dan gewoontgk en met veel inspanning bracht ik de woorden uit Ik kom om u vaarwel te zeggen ik ga vandaag uaar Iionden Zij sprak geen woord maar ik voelde dat hare hand beefde Haru ooi en kon ik niet zien Ja ik heb mg hier nu lang genoeg opgehouden ging ik voort trachtende bedaard te spreken versoheidene aangelegeuhedsn roepen mg naar ds stad en Van Kerkwgk g meter Voor Dinsdag 19 Maart enz Zeker is dit een nieaw soort verslag van de bespreking in de Tweede Kamer maar merkt het Landb Weekbl c op is het niet gebillgkt wanneer men weinig anders verneemt lan hetgeen bg woord en in geschrift reeds zoo dikwerf en zeker niet minder goed is gezegd Uit Boloes wordt van 31 Maart gemeld Heden nacht te ongeveer 2 uur brak eensklaps een hevige brand uit in het huis A 90 bewoond door H Pris De bewoners man vrouw en 2 kinderen werden gered Het hnia ia van binnen geheet uitgebrand De spuiten hebben de belendende perceeten kannen bewaren De inboedel was verzekerd Voor den Hoogen Raad diende heden de zaak van den rgksteekenaar te s Gravenhage door rechtbank eu Hof aldaar trt 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het Talschelgk met een bedrag van f 20 invnUen van een postwisselforranher valschejgk onderteekenen van de betaalbaarstelling nabootsen van de stempelmerktfff enz Tnana trad voor den requirant op mr D Simons uit Amsterdam die als eerste cassatiemiddel voordroeg dat de getuigenverklaring van den directeur van het postkantoor te s Gravenhage inhoudende dat de onder ds betaalbaarstelliDg voorkomende onleesbare handteekeniog niet is die van een der postambtens en op den bevrüaten dag ten postkaotore werkzaam geweest moet worden beschouwd als een redeneering of gissing daar die verklaring volgens pleiter niet anders kan zgn dan eene wetenachappelgke gevolgtrekking Voorts pleitte mr Simons gebrek aau motiveering van verschillet e ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten en omstandigheden Conclusie O M 16 April In de omgeving der prinses van Wales aprak men kort geleden over het rooken door dames Een der hofdames richtte da vraag tot de prinses Wannoer het rooken werkelgk een genot is acht u het dan rechtvaardig Kooiokigke Hoogheid dat de mannen alleen het monopolie van dat genot hebben Of gelooft a dat deze gewoonte scbadelgk ia voor lichaam en geest De prinses antwoordde Ik kan mg over deze vraag niet uitspreken voor zoover het de geneeskunde en de moraal eldt Wel echter heb ik bemerkt dat de mannen die hartstoohtelgk rooken zelf verklaren dat zg sla ren dezer gewuonte zgn en zich niet in staa Pauline zag er dien morgen eenigszins ongesteld uit Zg was bleeker dan sg sedert mgne komst nog geweest was Zy scheen kwgnende en terneergedrukt Zonder twijfel was mgue tegenwoordigheid daar oorzaak van Het arme meisje 1 spoedig zou zg weer beter worden I Ziende dat ik wachtte tot zg iets zeggen sou zeide zg alleen Wanneer gaat gg P en hare stem klonk dof en mat Met een enkel woord vroeg zg wanneer ik terug zou komen I vMet de dtlligenoe van twaalf uur antwoordde ik Ik heb nog een paar uur tgd zullen wg nog eens samen naar die open plek wandelen V Zou het u genoegen doen Y Ja als gg er niet tegen hebt Boven lion ik heb u leta te roggen omtrent uzelve omtrent zaken dit laatste voegde ik er opzettelgk bg opdat zg er minder tegenop raooht zien nik zal meegaan zoide zg terwijt xj haastig de kamer uitging Ik stond te wachten Daar kwam Priaoilla Zij keek alsof zg mg wilde opeten dat had ijc ten minste van haar niet verdiend Hare stem was soharp on bar jaist zooals zij altgd sprak wanneer zij mg als jongen over t een of ander kattekwaad beknorde oJuffor Pauline zogt dat gg op haar niet wachten moet zij zal zoo meteen wel bg u komen op de open plek Ik nam mgn hoed en maakte mg gereed om te gaan PrisoiUa had niets gezegd waaruit bteeV dst zg wist dat ik vertrekken wilde maar toen ik bpt buis uit wilde gaan zeide zg op een toon van de dntdelijksie minachting Joofieheer Jilbert ik had niet gedacht dat ge zoo n aartsdomoor waart