Goudsche Courant, woensdag 3 april 1895

D 1 October lijd van ireeuwlCD 5 S 7 10 8 88 S 4S 9 40 11 01 ll lO g 03 t 9 47 ff K 10 g 9 54 ff ff 17 10 01 ff ff 7 80 S 68 B 08 10 10 11 90 IU 8 60 S 48 4 ÏP 4 46 6 81 7 07 8 10 9 41 66 ff 7 17 ff 9 10 5 08 ff 7 84 5 0 ff 7 81 ff 3 10 4 08 4 40 6 16 5 51 7 87 8 80 10 0 1 A 1 6 GOUDA 10 191 1 8818 16 1 S8 8 15 9 46 3 4 4 16 4 49 5 17 7 8 05 8t WlDlerdleost 1894 95 AanRevangen GODDi SOTTEIDIH 18 0 18 18 18 51 1 84 8 59 4 60 5 84 J8 68 4 57 1 05 5 04 1 1 5 H 11 88 1 81 1 44 4 10 5 80 6 49 KOTTIRDl U O O n S 1 üircclc SpoorwegverblDdlng met tiülÖAT I 9 40 10 10 7 47 9 95 7 86 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 QOD DA DEN iHige 6 48 7 80 7 48 8 30 88 9 4 10 1911 8818 16 1 89 8 15 9 46 3 48 4 16 4 49 5 17 7 8 05 Voorb 5 64 ff ff ff 10 18 1 44 4 48 7 0 Govd 7 80 6 9 09 9 87 10 49 19 11 18 81 18 64 1 97 8 66 p5 6 87 5 69 7 1S 89 9 87 11 05 11 18 l Oi 1 11 1 17 1 88 I S8 1 88 1 57 4 96 2 T k T 4 8 47 11 01 B1 KT 7 47 Segir 7 5S 8 5 i U IO lC dL l 8 08 Teorh 8 07 9 08 11 88 Mtf 8 U 9 18 9 89 10 07 11 97 18 41 19 61 15 40 7 65 8 09 8 81 10 06 10 19 10 56 18 48 9 88 9 51 8 18 4 47 5 88 6 67 7 45 8 88 10 14 60 64 11 09 8 87 6 87 7 6 10 875 69 7 08 8 8 10 90 11 17 9 45 8 07 6 05 6 46 6 17 8 07 8 66 10 861 1117 88 8 86 8 419 1 10 61 11 46 1 80 3 08 8 88 8 50 5 99 6 81 85 8 98 9 11 10 58 flOnU l iMST I 8 81 10 08 10 55 8 8 51 4 47 6 8 7 46 10 14 10 65 19 1 1 8 40 5 45 49 11 18 1 49 ff ff ff 7 U ff ff 10 80 ff 1 68 ff ff ff ff 6 ff 7 80 ff ff 10 38 ff ff 9 04 ff ff ff ff 1M ff 10 41 ff 9 0 ff ff 6 09 ff 7 81 ff 10 68 10 1 10 68 19 0819 46 9 90 9 46 8 16 4 18 4 43 6 80 5 47 7 49 8 86 10 10 U T X K O H T G O U D A UtrMkt 6 88 7 60 68 11 84 18 09 18 60 8 10 8 90 3 594 48 6 80 8 8 09 608 6 10 4Woerden 6 68 8 11 10 16 11 60 18 95 8 4J 4 16 ü d ter 7 07 H 10 84 4 94 Good 7 80 8 88 9 34 10 87 18 06 l SS 8 60 4 37 6 90 ff 7 08 8 41 9 39 AHSTEBUA M e O V D A AlutotdwWp 6 60 8 15 9 65 11 96 11 80 8 66 4 95 4 35 7 50 Goud 7J0 9 04 10 44 1 1 l 48 8 60 achten zich daarran vrg te makftn I arnn de Troavren al bet mogelijke doen oail zich TBQ de tiraonieke gebruikoQ te einancipeeren begrgp ik oiet dat zg zich onder eon nieaw jok zoUen nilleo buigen waarran de raaDDeQ self verklaren dat zjj er zich oiet Tan kanoea oatdoeo Men lohrüfi ait Utrecht De handelaar in likdoorobaI eiii en borstkroiden die hier gewooolgk op marktdiitteu zyne waren vent bad zijne gewoon arlteidsveld met VrBdeobnrg rerleden week overgelateo aan zgne zuster terwgl fay zelf opeen ander tuarktplein in de itad zgne talenten ten toon npreidde Na waa deze zuster zg beweerde althans bet te zyn eene wel niet meer piopjonge maar toch nog jonge dame die bet volstrekt niet aau welbespraaktheid faalde doch over wie mg overigens reeda door de allereerste begiDielen van galanterie verboden word myo oprecht oordeel rondborntig uit te spreken De juffroow had evenwel niet alleen als lid van de zwakke sexe veel op haren broeder voor Want waar toch deze i gne onovertrefbare likdoorn balsem da s één en zyn pakje gezoudheidakruiden voor bootdpyn iiBthuiA rhamatiek da a twee benevens de gedrukte gebrnikaaanwijzing gewaarborgd en gehreveteerd met zgn naam da drie verkocht voor de som van drie dubbeltjes of dertig centen geld waa zg door liquidntie vnn een groote fabriek in Amerika in staat estntd om haar slangenbalaem haar Siberische kruiden en haar Hollandsch certificaat van de beroemdste professors aan hare beminde burgers en borgeressnn aan te bieden voor de hellt van bet bedrag of voor vgftien cmten geld Zg geraakte door de goedkoopte vnn dut aanbod zelf zoo io geestdrift dat zg de bouten muts die zg droeg acliter op haar hoofd schoof en met de beide handen een afwerende beweging naar de omftaoderB makende uitriep iNtet allemaal gelgk asjeblieft één menscb gaat maar ééiien gnng ala jullie maar bedaard aandoet dan krgg je nllemaal een beurt c Er werden werkelgk reeds en paar handen opgestoken maar eensktap i verrees in de onraiddel gkfl nabiiheid der welbespraakte handelanrster een lange mauneljikt figuur op een stoel die door zgn vroolgk gezicht en het slaan uiet een korte gzeren staaf op een oude zeis de aandacht v n de koopvrouw afleidde en wehKa bgna haar geheele auditorium om zgnen prantfltoel vereenigd had Die lange koopman scheen nu niet bepaald tot de vrienden vnn de juffrouw te behooreu ieozg men bet een vriend zou willen noemen die baar haar teilen toont Want dit deed hg op de alleronbarrahartigate manier Ja jii ja btgon hy tslangeobatsem uit de prairieën van Amerika en gemaakt vau echte slangen Maar tis Venetiaansche terpentgn hoor en nog wel bedorven die kan je hg Van den Bergh koopen vooreen kwartje een huele emmer yol t De juftrouw bleef natuurlijk het antwoord niet Bobuldig en ontstak daarbg zoo in vutir dat de woorden haar knetterend a s donder alagen over de lippen rolden en er in hare mondhoeken kleine vlokken wit schuim zich ontwikkelden die in nog kleinere vlokjes verdeeld glinsterend in het zonlicht over de menigte spatten Zoo ver bleek de snoode koopman haar te hebben willen voeren Want nu de banden gekruist op den boik houdend wendde hy zich naar haar toe keek baar glimlachend aan en vroeg aan zgn publiek ia het nn niet jamui r dat die ooreu niet een ceutimetertje meer naar voren aan haar hoofd staan dan had ze er uet met haar mond bij gekund Kyfc eens wat een lief mondje je knnt het wel met een brildeksel bedekken 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 a 08 I IS 81 8 89 35 7 85 7 88 7 89 7 48 7 65 6 5 10 6 19 5 9 5 88 Qnil UtordrMht KUuwerVwk atf l RnttnniKm letMrdui ChptlU Huuwarkirk lloordnobt 7 OaiÊW WMrdM VtowU domU 4 40 9 10 AmstwtUni Wp 7 5f Ëenige vereerdera van de juffrouw begonnen te mompelen dat bet schande waa en dramden de omhoog gestoken hoofden naar al e richtingen om te zien of er ook ergens een diou ler te ontdekken was en dit was een teekon voor deu koopman om zgoe eigene waren Ut knop aan ia bieden Hg haalde kleine faortogM voor den dag die hy voor drie stuivers aan liefhebbers pocjgde te veilen en daarbg ten geschenke aanbood voor niemendal cadeau present om te houëo et U nterke prachtige zakof huishoudportemonoaie van ze bonden leer Nn kan je zinn bon laat uf het is Dat hoelt de juffrouw niet te doen want die weet bet toch wel niet waar juffrouw U weet wel waar Abratiam den mosterd haalt ook uiewaar jiiffronw En of die plagery nog nikt genoeg was voutigde hy meer de atgemeene aandacht op liaren mond door de opmerking dat het precies een mondje was of btit er met een aappeurasabel in gebakt wns Er werd veel gelachen al zou het alleen maar geweekt zyn nit leedvermaak toen de juffrouw zoo slecht baar decorum kon bewaren dat zy van haren stoel sprong en met dreigende gebaren voor baren belager ging staan Gelukkig kwam nu de politie en de koopman beweerde dat deze uu eü enlyk het publiek wel mocht waarschuwen voor kwakzalvery zooals hy zooeven gedaan had En toen hem de opmerking werd gemaakt dat hg zich daar behoorde buiten te houden verzekerde by orustig aan den agent dat hg accuraat loopende horloges verkochf voor epn prikje Wil u er een vroeg hy zoo n uurwerk onderdes agents neus hondend Ruik maar of ze niet goed loopen En die kusten nog geen dertig negen en twintig acht en twintig Hy waa nog niet tot twintig afgedaald of hy wai al onder luide toejuiching van het publiek tot op eenige passen van de plaats verwyderd De juffrouw heeft echCer het veld voor haren vgand geruimd en zy is ook heden niet verschonen Bg haar debuut op de Utrechtsche maikt heeft zy volkomen fiasco gemaakt N R Ct Een politieagent die Zondagnacht omstret ks één uur in du Loonstraat te Rotterdam waudelde zag een schemetenderooden gloed achter de ramen van de eerste verdieping wonitrg en een vry dikke rookwolk die door een tochtgat boven dat raam naar buiten droog Dadelyk wekte hij den bewoner den heer A J G B Smit die zich met zijn echtgeoonte zyn twee kinderen en twee bg hem inwonendu bejaarde tantes reeds te bed had begeven Hevig veracbrikt door het plotselinge rnmucr sprong de heer Smit uit bet bed en toen hy de deur van zyn slaapkamer geopend hud njoeg door de gang een zwarte wolk rook naar binnen De agent die in de agitatie vau hut oogenblik er waarachgnlyk niet aan daclit alarm te maken wekte nu ook de omwonende buren die ook zeer verschrikt uit hun huifiËU snelden om boiten tot bun ontzetting te hemerk n dat de vlammen reeds uit de vensters der woning van den heer Smit aioegen Uit die woning drong een hevig gegil van vrouwen en een angstig geroep om bulp van den heer Smit De deur vloog open en io nachtgewaad vloog een der bejaarde dames de straat op angstig roepend dat die binnen in levensgevaar verkeerden Een paar moedige buren dmugen de deur iu en wisten trota den bevigen rook zich een weg te biinen tot iu de bovenkamers Daar wachtte hen een vreeselijk schouwspel half gestikt in de geheel met damp gevulde achterkamer lag de vronw van den heer Smit n deze trachtte ook gana ih verbijsterd zyn vrouw van Uez plaata des onheus te reddeu Dank zg de moedige mannen gelukte dit en werden de vrouwelyke bewoners de tweede oude dame had de vlucht genomen in de keuken naar buiten gebracht Anderen leidden den heer Smit de krap af en ten alotte wist men ook de kindetpo in veiligheid te brpugen 10 65 11 08 11 09 11 18 11 96 8 85 19 98 9 46 11 06 9 61 10 08 10 11 8 18 HAAS 8 07 9 4 9 68 11 O K f 6 88 81 6 90 8 6 85 5 66 8 41 7 48 4 67 H 6 08 10 10 10 1611 8811 48 Inmiddels had zich de vlam medegedeeld aan den zolder ea een roode rook drong reeds nit du pannen Nog steeds werd er door den hevig verschrokken politieugant geen alarm gemaakt en met Btomme vertwyfeling zagen zy die buiten stonden dat bet werk der blussofaing niet baten zou De vlam sloeg hoog op tegen den hemel en kleurde dien hei rood Het waa een ontzettende nacht voor de bewoners van de Loonstraat want eerst te half vier toen een faeviv e regenbui neerviel en de brandweer iu bet zware blusschiugswtirk hulp kwam verleenen hield het vuur op te woeden Het hois in de Oude Loonstraat no 14 is geheet vernield uoch de eigenaar de beer 6 De Gaak wonende in de Uaehteeg aldaar n icb de heer Smit zgn door assurantie gedekt Een der tantes van den heer Smit heeft zich ernstig aan bet gelaat gebrand bovendien is xg door het gebeurde zoo Levig verschrikt dat baar opneming hg de buren noodzaketyk werd geacht Een woord van hwlde moet worden gebracht aan onze brandweer die met de gewone kracht en bedaardheid optrad en door het iu werking stellen vau een zestal haudhraodspuiten het vuur wist meester te wordenNader vernemen wy dat de by de buren opgenomen dame aan de bekomen wonden en den schrik ïs overleden Tegen de veroordeeling van den gewezen gemeente ontvanger te Schiedam W B tot 1 jaar en 5 maanden wegens vulscbheid iu geschrifte ontwikkelde mr Jos vaü Raalte uit Rotterdum gisteren voor den Hoogen Raad een cassatiemiddel betreffende een drr drie in de vorige instantiè n voorgedragen rechtsvragen Pleiter bestreed nu de overweging van het door het gerechtshof bevestigde vonnis dat de opstelcyfers doar reqairaut h gemeente ontvanger in bet kasjournaal zy t ook onvt rpliebt gf Steld rechtens bestemd zyn om tot bewya van eenig feit te dienen De conclusie van het 0 M is bepaald op 16 April Men meldt uit Amsterdam De tweede dag van generaal Booth s verblyt te Amsterdam is door het t Leger des Heilsc mot een drietal samenkomsten gevierd waarin de generaal zgue getrouwen en de nieuwelingen zoo die er mochten zyn toesprak Het Geaatelyk werk was den gnnschen dag aan het woord Er werd gebeden en gezongen en met de tambourgnen gerinkeld Mevr OHphant won als iramer de harten door bare welluidende stem en overredende voordracht terwgl zg ter begeleiding van haar lied nu en dan iu de nnaren vaneen gnitaar greep of door een viool werd gesecondeerd Haar echtgenoot de kolonel bad met de schare hartstochtelyk en des avonds toeu de generaal over het eenige leven had gesfTokeo werden gelyk gewoonlyk dezoeng ne verdwaalde naar de zondaursbank geli id om gered te worden Gisteren is de generaal naar s Gravenhage vertrokken Lapis Lnzuli de stof waaruit de stempel van wylen keiier Wilhelm lis vervaardigd die de tegenwoordige Duit che keizer prins Biamarek ten geschenke hneft gegeven is een half edelsteen van schoone donkerblauwe kleur die in waarde stggt naarmate zy gelijkmatiger van kleur is De oude heldenkoizer wa etn groot bewonderaar van deze steen en hg bezat tal van voorwerpen daaruit vervaardigd die alle zeer heldere aderen raii sen en bgzonder gelgkmatig van kleur zijn De meeste dezer voorwerpen bad de keizer van de Russische keizerigke familie ten geschenke gekregen daar deze steen hoofdzattelyk in h t Baikatmeer in Siberië gevonden eo te Nisnji Nowgorod in den handel gebracht wordt Gewoonlyk wordt de steen in dunne platen gesneden Uit groote stukken worden echter achalen beeldjes vazen en dergelgken vervaardigd De kleine stukken worden bg het gewicht verkocht Naar gelang dar goede kleur wordt er tot 300 Mk per KG voor betaald de prga der grootere wordt naar klunr vorm en omvang berekend i lO 1 46 1 65 8 09 8 09 8 16 11 50 18 80 18 40 N d L dS 59 Z Zegw6 08 ff BI KI 6 14 ff Zlff Il 19 Srtnd 80 7 608 18 De Russen hebben het zeer ver gebracht in de kunst deze steen fraai te slijpen Het Kremlin te Moskou en de Isaakskerk te Pe teraburg kunnen daarvan getuigen In deze kerk zgn eenige zuilen van vgf meter boogte geheel met lapis lazuli c bekleed De Daily News komt het venlag voor van een proef door den heer Alfred Sprencer met veilige lampen afgelegd voor eene commissie door het Parlement benoemd om ver n ag uit te brengen over de werking der wet op het gebruik van petroleum en over bet geen behoort gedaan te worden om den veT koop van gevaarlyke lampen te verbieden Bet bleek dat tampen kunnea vervaardigd worden die geheel zooder gevaar zgn eo dit geeft een inzender in de N H Ct f aanleiding om te vragen of nu de ïlngelscbe regeering er vnarschgnlgk toe overgaat den verkoop te verbieden van gebrekkige of niet als deugdelijk gekeurde lampen ook bier te lande nieta van dien aard behoort te ge dchieden De toestand ia hier len naastanbg evenala in Engeland Zouden zegt hg de brand verzekeraars er eens toe komen n verzametstaat op te maken van de verHcbilleude schadegevallen waarvoor ze om vergoeding worden aangesproken dan zou blyken dat het geenszins een onbelangrgk cyfer is dat jaar op jaar op het nationaal vermogen moet worden afgeschrnveo alteen tengevolge van het gebruik v tn gebrekkige petrolonmiampeu Ook het aantal verwondingen het verlies aan menacbenlevena telkens in de dagbladen vermeld zal in verhouding bi T wel niet minder zyn dan in Engeland Ten slotte merkt hy op dat zelfs de beste olie gevaar oplevert in slechte lampen terwgl bg de gedane proeven bleek dat slechte olie in Vfilige lampen g ansrgk alle proefnemingen doorstond De Haagscbe kroniekschryver der Nienwe Gr Ct zegt tu weten dat het wetsvoorstel Har ogh tot wgzigmg van het Wetboek van Burgerlyke Rechtvorderiug bg den Minister van Justitie weinig of geen besiryding zei vinden dnt de Minister zich in hoofdzaak geheel by het ontwerp van den voorsteller kan neerleggen Windstilte De Arnh Ct c nog eens nagaande het werk der Tweede Kamer gedurende de laatste weken constateert dat niemand op het oogenblik eigenlyk vooruit wil iedereen verlangt dat het schip van Staat voorloopig bijgedraaid liggen blyft Het Ministerie ad hoo beeft der Vertegenwoordig ing rendezvous c gegeven by de kieswet de Vertegen woordiging wacht de iudiening van de kieswet geduldig af en ziet er geen bezwaar nog gevaar in dat andere legislatieve regelingen welker wenechelgkheid en noodzaketjikheid met te loochenen valt in afwachting van het beloofde wetsontwerp blyvan rosten Geduldig wacbt zy al begint zg nu te meeuen dat het wachten al een vol jaar lang genoeg geduurd beeft Trouwens de beloften van de regeering ad hocc waren ten aanzien van de kiefirechtregeling zóó onbestemd dat er meent bet blad pas recht vau klagen voor de vertegenwoordiging ontstaan kan wanneer het zittingjaar 1894 95 geheel is voorbygegaan zonder indienen van het wetsontwerp Vandaar dat de windstilte waarachyulyk nog wel eenigen tgd zal aaubooden Voor de Arnh Gt c is dit het bewijs dat de Kamer at hare krachten bewaart voor het kiesrechtdebat dat de regeering ingevolge zelf opgenomen verplichting binn een niet te lang tydftverloop aanhangig sal dienen te maken De beide beklaagden in zake den moord teOr bach die door de rechtbank te Maastrichtieder tot 20 jaren gevangenisstraf zyn veroordeeld hebben te kennen gegeven dat zy indie nitapraak berusten en zich niet in hoo rberoep zullen voorzien Als een staaltje van brntalen diefbtal meldt men aan het H blade 9 11 9 119 1410 51 9 1 ff f U 07 10 00 11 6 58 9 39 90 Tijdens het spreekuur Zaterdagüvond by dr Schup op de N Heereogrwht U Amstordaji b nd lioh onder de patiënten in de wachtkamer ook een jongmeiuoh die voorgaf bet laatst behandeld te moeten worlen Toen ten lotte de beurt aan hem kwam was hy rerdwenep en tegeiykettyd d pendule tan den ohoonteenmanlel BS toe al lag een patient die een kwartier te Toren daar geweest was het joogmenech met de pendule nit het h ns komen en aan den haal gaan Een jacht Tolgde totdat do dief sioh genoodzaakt lag het stok op de etraal neer te zetten waardoor het weder in het bezit vanden eigenaar kwam De patient is nog zoek Uit het kanaal te KatwSk aan den Rgn werd hed n middag omstreeks half twee het lyk opgehaald an den heer C V sigaren handelaar te Leiden Korten lyd te voren had men genoemden heer die daar z ne klanten bezocht nog gezien Voor de rechtbank te Dordrecht werd de volgende zaak bepleit £ C had zynen vader en zijnen auuuuuvader G A gedagvaard tot levensonderhoud voor zich en zyn gezin Gedaagden ontkenden dat eischer behoeftig zon zgn en uiet in slaat om io zgn eigen ieveosonderhood ta voorzien Ook zob eischer niet ontvankelgk zijn in zyoe vordering daar hfl de gedaagden tezamen had aangesproken en f 12 50 s weeks van hen gezameniyk had gevorderd zoodat eeue e entueele toewyziug van de vordering öf niet eiecatabel zon zyn öf in siryd met de wet tot solidaire veroordeeling zoo leiden De tweede gedaagde bestreed den eisch bovendien op grond dat by de verplichting tot levensonderhoad eene zekere rangorde moet worden in acht genomen en de schoonooders eerst dan tot alimentatie gehouden v yn wanneer de ouders hiertoe niet by machte zyn of ontbreken Ten slotte had eischer nog geateld noch aaogehoden te bewyzen dat de gedaagden inderdaad tot bet verschaffen van levensonderhoud vermogend waren £ en meisje van ongeveer 18 jaren sprong gisteravond omstreeks 7 uur aan den ZuidBuitenaiugel by de Brouwersgracht te Rotterdam te water Twee jonge mannen sprongen baar onmiddeliyk nn doch kouden haar tegen de steile besohoeiing niet omhoog brengen Sen schipper van een schuit stak het meisje een haak toe welke zy evenwei niet aangreep Daarop pikte hy de haak in den raag van haar mantel en hield haar zoo omboog waarna zg met behulp van omstanders op bet droge werd gebracht en uaar het ziekenhuis vervoerd waar het spoedig gelukte baar tot bewgstzyn te brengen De beide jonge mannen rerden mede np den wal getrokken In de nabybeid van den vnortoren van Messina voeren in den nacht van Vrgdag op Zaterdag de Engelsche stoombooten Alv ch en ffBrinburnc tegen elkaar Oe Alvach zonk onmiddeliyk en de Brinbnrn werd ernstig beschadigd maar kon toch nog de haven van Messina bereiken Alle opvarenden werden gered De Alvachf bad graan aan boord voor Odessa de Brinfaurn hnam uit Toulon waar zy een transport Fransche soldaten met 10 officieren voor Madagascar bestemd aan boord had genomen BuiteniaDdsch Overzicht In geheel Dnitschland ia giateren Bismarck gevierd Bet fesit te Berlyn slaagde uitite kend docb de grootste drukte was ntituurlyk te Friedriohsrnhe waar de jubilaris vele depuiatifin ontving In antwoord op de toespraak van eene de potatie van prolessoren betoogde Bismarck dat wie als hy zoo zeer bestreden is door de partyen het uiet tragisch opneemt want bet ii de loop der dingen dat er gestreden wordt en het feit dat men hem bestrydt was hem een bewya dat zyne denkbeelden nog niet dood zgn Verscheidene partyen de aociaaldemo craten het Centrum en de Polen hadden het hem kwaljjk genomen dat hy hen reicbsfeindlicb had genoemd maar hy bield dit vol Theoretisch zouden allen wel reichafreundlicb willen zyn indien het Byk maar zoo ware ala zy het wenachen Het speel hem dat tot tweeden vicevoorzitter van den Eydsdag geen sociaal democraat was benoemd want het zon dan gebleken zyn dat de zaak der sociaaldemocraten nog niet ryp ie om beslissend in te grypen Men moeat rekening bonden met het B k ala practisch ontwikkeld nit do feiten Allen moesten zich tot taak stellen het Byk te bebonden In antwoord op heC adres der studenten seide Bismark De rectoren der universiteiten hnldigden mg wegens het verleden uwe begroeting U mg een waarborg voor de toekomst De Daitscher laat in zyn ooderdom nooit volkomen datgene vallen wat hem in sgn jengd met geestdrift bezielde Het nationaal gevoel blyft ook behouden iu hen die naar deu vreemde getogen zyn zooal de honderduizenden Duitsoheni in Kaapland Amerika en Australië bewyzen De Oostenrgksrhe oorlog waa een noodzakelyke Anseinandersetzung na Sadowa zag ieder den Franschen oorlog in bet verschiet Toen ontstond het gerucht dat binnen vgf jaren een nieuwe oorlog zon volgen Ik zocht dien te verhinderen want vechten nit de behoefte om te veroveren scheen my een karakterlooibeid naar den aard der Bonapartes niet naar den aard der Oermanen Sinda ons Huis was opgetrokken was ik altyd eeu vriend van den vrede Wg willen behoaden wat wy verkregen De meeste offers roor de stichting des Ryks brachten de Duitsche vorsten de Pruisische uiet uitgesloten myn oude meester aarzelde langen tyd Laten wy dec vorateu daarvoor dankba ir zyn Ik zou den jongelieden willen verzoeken aan bun zucht tot critiek niet al te zeer deu vryen teugel te vieren Gelach Wy hebben een verzamelpunt noodig eo dat is bet Byk Daarom leve de Keizer en het Byk r i7n i Hn wArrl mftf Ntnrmar bt i rAn hiivfti begroet In bet ËngeJsche Lagerhuis deelde sir Edward Grey mede dat de overeenkomst met Busland over Paniir ia gesloten Sir William Harcourt verklaarde dat de regeeriug nog geen kennisgeving beeft oot vauge van een aanstaande muutconferentie Vermoedelyk zal het Paaschreces duren van 10 tot 22 April Het Lagerhuis heeft het wetsontwerp tot scheiding vnn Kerk en Stiat in Wales by tweede lezing aangenomen met 304 tegen 260 stemmen Het ongeloofwaardige is wagrheid gebleken bet onverwachte is gebeurd De wapenstilsiaod tusscben China en Japan ia Vrijdag tot stand gekomen De keizer van Japan verontwaardigd over den aanval die op den onderkoning viin Pet Chi Li in de straten vau Simonoseki geschied was ging dadelyk in op eeu daartoe gedaan verzoek Hy beval den Japanschen onderhandelaars onvoorwaardelyk den wapenstilstand toe te staan De Japanners zullen nataurlyk de posten in China blyven bezetten die zy veroverd hebben De Times € acht deze bezetting een voldoenden waarborg voor het verkrygen van gunstige voorwaarden Het bezetten van Peking moge uit een militair oogpuut voordeelen opleveren de Japaneche staatslieden zijn te voorzichtig om niet in te zien dat die bezetting gevolgen zou kunnnen hebben welke zy ongaarne voor hun verantwoording zouden nemen Dit blijkt voldoende uit het sluiten van deu wapenstilstand op een oogenblik dat er geen beletselen tegen de inneming vsn Peking meer bestaan Van de voorwaarden waarop Japan tot het sluiten van den vrede bereid ia is nog niets nader bekend geworden Het is dus nog on eker of de wapenstilstand werkelgk de voorbode is van het herstel van den vrede in Oost Azië Op sommige punten in België krygt de toestand door de werkstakingen en wat daaraan vastzit reeds een dreigend aanzien Zoo te Charleroi waar men zich overtuigd houdt dat de onderbaudelingen die nu nog worden gevoerd tusscben da glasblazers en de patroons aldaar niet tot een goed einde gebracht tullen worden En dan is het uitbreken eener werkstaking onvermydelyk Alleen de giaAbluzerijen ia den omtrek vnn Charleroi verbruiken maandelgks 50 000 ton steenkolen zoodat reeda daardoor ongerekend nog dat de strike misschien ook in de kolenmgnen van Luik en Henegouwen algemeen zal worden aan de steen It oleninduatne een gevoelige slag toegebracht werd Te Beoaix iu Ooat Vlaanderen waar de wevers het werk gestaakt hadden kwam het reeda tot ongeregeldheden waarby bloed vloeide Vrydag werd de strike een tien dagen vroeger begonnen daar algemeen Het gold biereen zuivere loonquaeatie maar de socialisten waren er ala de kippen by om die in bun voordeel te exploiteeren Zaterdag bezocht de Geutache aocialiat Van Bevereu de stad ten einde daar een redevoering te houden en een talrgke troep werkstakers was aan het station om ham te ontvangen Op den terugvfeg iu optocht het stadje doortrekkende kwamen ze in botsing met een peloton gendarmen De werklieden weigerden uiteen te gaan en beantwoordden de sommatie met het werpan van steenen De gendarmes gaven toen vuur waarop de menigte in de grootste onsteltenis naar alle kanten niteeustoof Ëén werkman werd gedood en zes ernstig gewond De burgemeester die in t geheel over slechts 24 man te besebikken had verzocht den commandant van Ondenaarde om soldaten die toen geconsigneerd werden De gendarmes kregen intussrhen in last om met voozichtigheid te werk te gaan Toch achynt een nienwe botsing te hebben plaats gehad ten minste de Patriotec maakt er melding van en zegt dat daarby twee personen gewond zgn Gistermorgen zyn de patroons bgeengekomen en toen tüsloten ze alle eischen van de werkstakers in te willigen Ia overleg met hun gedelegeerden werd de hervatting van den arbeid op Dinsdagmorgen bepaald Wellicht komt daarmee ook een eind aan de betreurenswaarde tooneelen waarby helaas bloed vloeien moest De aocialiatische raddraaiars itaan er indirect verantwoordelijk voor ala zoo het ook waar zyn dat de gendirmes hoewel ze iu het gedrang waren wat al te spoedig de revolvers hebben gebruikt In de Kamer is men Zaterdag met de discussie over het Gemeentelgk kiesrecht ontwerp nog uiet veel gevorderd Trouweni men kou ook weir ig anders verwachten daar voor de uigemeene beraadstagiogen nog een twintig sprekers het woord hadden te voeren Eerst sprak de progressist Bonvaux die de wet een niet te rechtvaardigen reactionairen maatregel noemde Door tien leeftyd voor kiea gerechtigheid op 30 jaar te acelleo maakt men dat de helft der Belgen nooit zulten stemmen omdat de gemiddelde duur van het menschelyk leven slechts 33 jaar is De vosrwsardo vau een driejarig verbigf in de gemeente noemde by verder monsterachtig zoo zou men drie jaar noodig hebben om op de hoogte van rrflm flnt 7fclrnti u Itnmon t rwyl de groodwet een verblyf van één jaar voldoende acht om deel te nemen nan de verkiezingen voor de wetgevende macht Hy voor zïob verlangde een zuiver algemeera stemrecht op 2l jarigen leef lyd Ëveu schei p was de bestrydiog door Daena geleverd den aht die voor hetzelfde district als Woeste zit maar door dezen ofschoon van één geloof bestreden wordt ala een man zonder oen greintje eer of eergevoel Trouweus Daeos spaart ook dezen zyn tegenstander de ylieflgkhedenc niet Daens dan bestreed het outwerp als onbillyk èn ook als reactionair Zy die beweerden dat de werklieden bet gem entekiesrecbt niet verlangdeu kenden de werklieden niet En dan nog wat ia de werkman die aan de voorwaarden voldoet tegt nover een burger die over vier atemmeu beschikt Het is de wet der rykeu tegenover de armen 1 M lar ze zal blyken een bordpapieren barrière tegen het socialisme te zyn 0m het socialisme tegen te houden moeten wy ons baaaten die sociale wetten aan te nemen die een dringende noodzakelykheid zijn geworden c De radicaal Lorand wyzende op de gÏBting io den lande twtreurde dat men door bet ontwerp een spanning veroorzaakte die in bet buitenland zou doen gelooveo dat België opnieuw het brandpunt van een burgeroorlog is Verdedigd werd de wet alleen door Liebsert van de conservatieven Hy acbtte de waarborgen waarmee men het gumeentekiesrecbt wil pmringeuj zeer noodig Eu naar zyn meaning waa het niet meer dan biliyk dat zg die de belastingen betalen alléén het recht hebben de mandatarissen te kiezen die over de belastingen stemmen Om haast te maken zou de Kamer ook heden zitting houden De premier deed het voorstel dat men begrypt waarom niet naar deu zin der socialisten waa maar toch aangenomen werd In de maand Maart 1895 zyn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven of gedeponeerd aan het bureau van politie Een rozekrans met 2 medailles een gehaakte muts eeu zilveren cylinder horloge met ketting waaraan een cbarivarie een koord om touwtje te springen een bordje waarop de woorden een bovenhuis te buur voorzieu van waterleiding c een defect gouden oorbelletje een purapluie een znart lederen portemonnaie ingelegd met bloempjes een Evangelisch vragenboekje een portemonnaie inhoudende f 0 10 eene witte manchet met koperen knoop een onderstuk van een gouden oorbelletje eene sleutel een zweep een koper ringetje met vier alenteltjea eeu B C kerkboek eeu goud oorbelletje met onderstuk en zwart steentje drie ledige glaskisten eene witte handschoen een kettingje waaraan 4 sleutels De gevonden voorwerpen in de maand October 1894 welke niet door de verliezera afgehaald zyo zyn ter dispoaitie van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlgk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van II 1 s morgens Gouda den 1 April 1895 De Commissaris van Politie gpt W h VAN GABDEREN Burgerleken Stand GEBOBEN 29 Maart Gerardus Martinus oudeiR L G de Bruijn en A P van Leeuwen 30 Maart Cornelia Hendrikns Marinns ouders A Derckaeo en B van de Berg Johannes ouders J van Wyk en J G Hogenea 31 Maart Arie ouders W de Leeaw en J Spek Nicolaaa ouders E Rook en A van der Werff Jacobus Adrianus Leendert ouders T J Kustera en E E Janknegt Cornelia Wilhelraina ouders P de Groot en T Groenendijk 1 April Arnoldus Jocef ouders A D Ponaioen en L 3mit Leendnrt en MarlaaR coders M Boer b 0 Verkerk OVERLEDEN 30 Maart M Rietkerk i 18 d 3 Maart H Plokhooy 14 m 1 April 3 Okker buisvr van A Vogt 4Uj WATEBGKTIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag WoecsdagS April 12 01 8 26 12 38 9 13 Donderdag 4 1 16 9 41 1 56 10 21 Vrydag 5 2 36 10 41 3 08 11 33 Zaterdag 6 3 51 12 06 4 08 12 33 Zondag 7 4 36 1 05 3 59 1 24 i Maandag 8 5 23 1 48 5 46 2 U Dinsdag 9 6 09 2 34 6 32 2 57 SPBINGTIJ deu lOen April n m 25 n m I RECLAME Asthma kan genezen worden Dr B SCHIPFMANN S Middel tegen Asthma geeft onwiddelyke veilïehtitiL lu de ernstigste j gevallen en geueest waar andere middelen falen Verkrygbaar by A Wolff te Qouda in pakjps van fl 1 50 en fl 275 Haute Nouveauté in PARASOLS Dooh zullen niet geëtaleerd worden A vaa OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amslerdam 1 AFBIL Tor krs riotkoen Vs 1 8 l 101 loi Vi ioi 7 lOl l 88 88 8SV 8 Vls Vis l 86 Vs M 97 7Vi i v 7oy Z ie H J8V 110 lO T U mm 43 Vi loov 1 774 048 101 8 lOJI 1 il5 h UU 101 101 Imm 149V 1 A 100 89 t UO l 188 104 Vs 1 B4 ll uiV 98 eiv fili 89 104f 8 r lOlt t r 97 98 lOOf H 188 184 t 11 H i 101 80 r 94 16 u 10 lO l 108 76 1 111 ioi 1 76Ï 80 inol 4 V T 318 exd 1 1 9 108 UO + 1 103 10 t 1S3 119 It 97 ± flDl iA D Oert Ked W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SV HoHOU Obl Ooudl 18S1 I8 i ITAUB Inaohrü iDK 186S 81 fi OoaTBNS Obl in papier 1888 6 dito in zilver ISflS fi PosTDOAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 EtuiLj MD Obl Oost Se Serie 5 dito Oeeoni 1810 i ditoby Bothi 1889 4 ditobijUopel88V 0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 i Stisn Ferpet lelinld 1881 4 TtjKKlu Gepr GonT leen 18B0 4 Geo leaning leria D Geo leeniQ aerie O iluiuAFB niP Beo r obl IS9S i Hllico Obl Buit Sei I8S0 VlMBzUBLA Obl 4 onbep 1881 AUBTBBDAM Obligation 1861 S i ROTTBBDAH Bied leen 1888 S t ïiBD N Afr Hacdoltr aand ixndab Tab Mjj CertiSoaten Deii Maataohappg dito A nih Hypotheekb pandbr 4 Cult M j der Yontenl aand Gr Hynotheekb paudbr 4 f ederlandaehe bank aand fed UandelmaatBob dito N W k Pao Hyp b pandbr I Rott Hypothookb pandbr 4 Utr Hypotboekb dito 4 OoaTBHB OoBt Hoog bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 Vi Ambbh l Bquit bypoth pandb i Maxw L G Pr lien oert 8 Sbd Holl IJ 8po3rw Mij aand Mij tot Eipl T 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito i lTiI IB 8poonrl 1881 8 A lobl 8 Znid ltal Spwmij i H obl Polis Waiaobau Waenen aand 4 Ron Gr Ruit Spv Mij aand I Baltiaoha dito aand Faateira dito aand 8 ïvaag Dombr dito aand 8 Kirtk Ch AEOW Sp kap aaod 6 Loiowo 8ewa t Sp Itó oblig t Orel Titebik dito oblil 8 ZoidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 AlUBiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Obic fc Nortb r pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert T a lllinoiB Geatral obl in goud houw b NaahvilleCert T aand Heiioo N Spw Mü lohyp o Miaa Kansas r 4 pot praf aand N York Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Hinn k Maoit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 Cahaoa Can Soutb Cert r aand Tbh G Ballv k Nat Ie b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bottordam aand 8 Elt lB Stad Antwerpenl8S7 1 Stad Brussel 1888 l l HoKO Tbeiss Begullr Oeselltoh 4 OosTBKR Staatsleening 1860 8 i l K £ Ooat B Cr 1880 S 3 HJB Stad Madrid 1 1888 Tor Nis Bai Hyp BpobI oeit