Goudsche Courant, woensdag 3 april 1895

No 6635 Donderdag 4 April J895 34ste Jaargang ÜOIMIDE CODMlVr JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzouJerlyke Ifommers VIJF CESTEÏi A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regpl k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendinfi van Advertentiën tot 1 uur de midd ADVERTENTieN Toor de rele bevgieii van bela K telling bg de geboorte onier Dochter betnigen wg onien hutelgken dank J B T4 CATZ B M A TA CATZ Thier Oouda 2 April 1896 Voor de rele blgken Tan belangstelUog ondervonden bg het OTerlgden TAn onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder UeTr H W A J VEB8CH00R Wed Tan den Heer S P tan on Klim betuigen vrg onzen hartelgken ink Uit aller naam a P TAN DIE KLEIN Oomia 1 April 1895 £ aai ctkui siiiMBL te GOUDA FEBBBNIODE ARTISTES der Jfederlandsehe OperaV ereeniging Donderdag 4 April 1895 Paljas MnsiekdnmB in 2 bedr van B Lio c tai lo gevolgd door GATALLEm nSTIGAHA De ïrouweloozen Groote Opera in 2 bedr mnziak Tan Pinrao MAgOAONi Aanvartg t viur Prgien dar Plaatsen Toor B H Leden Tan EtmBTMix met hnnne Damea 0 90 per penoon Toor Niet Leden IJiO Plaateen te beapreken 10 cta extra per plaats aan de Sociëteit 0n9 Oinoiqin Tan af Maandag 1 April Programma s en Tekstboekjes Terkrggbaar aan KTiN nnH alsook bg den Boekhandelaar J 01 TEN WESTFAALSGHE HAM B L VAN VEEN BLAOWSTRAAT H 6 TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARKT 154 W aitgraooderd Zondagi te oonialteeren ran 10 tot nar FEMSCHE STOOMVEBVEEIJ 1 Ghemlsche WissoherlJ TAH H ÜPPË HEIIIIER 19 SruUhade Botterdant GebreTeteerd door i M den Koning der Belgen Boofddeptt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale inrichting Toor het stoomen Tan plnohe mantels Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieSTTste en laatste methode gcTerfd Alle goederen hettg gestoomd of gererfd worden onachadelgk TOor de gezondheid enTolgena staal bewerkt i Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw afleTerbaar ia 8 dagsB ta Terren goederen in eene week 4 pCt PANDBRIEVEN VAK DE Pester Vaterlaiidischcr Ei ster Sparcassö Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoveDgeaoende Paadbriavea z jn nommaal groot 200 1000 6000 en 10 000 Kronen roorzieü Tan halQaarlyltaohe Coupons per l Maart eo 1 September ea aflosbaar a pari door middel Tan halQaarltjkaebe uitlotlog De Coupon zyn thans ea ook ia de toekomst vrij ran belaatiag Tolgena de Wet van 1889 Art 80 § 10 zij Eijn evenala de Oïtj alote PandbrieTen betaalbaar ta Budapest Weeoeu en te Amstordam ton Kantore van ondergeteekendea tot den koers van den dag Volgens de wet van 1876 is op de geEameiilijke verpande hypothekeo prioriteit der houders van Paodbrieven ingeschrerea waardoor huu het reobt op de hypothecaire achuldrorderiugea in de eerste plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verwerende naar hun Prospectus van 19 Januari 1 1 ea het Jaarverslag der InstelUiig over 1894 beriohlen dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pet Fandbrieven vaa de Fester Vaterl ndischer Ërster SparcassaVerein iui uva auora vau uea ua WEaTHEIM GOMPRKTZ AMSTEKDAM Mun 169G Kraepelien en Holni s llina T UPnr ha en staalhoudende Ullia IJdl UUIICquijvaLAROCHE Is dp meest Krachtige en Versterkende KI A WU aanbeTolen door tal Tan binnen en buitenlandsche genoesheeren Bekroond met EEKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons ik f 1 90 en ƒ 1 Depot te Oouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBtmadf door de nieuwste uitriudingen op machinaal gebied Terbet rde fltbrlcatle en uitïluitend gebruik Tan ne en fijnste grondstoffen gsrandeerei Jen verbruiker T n Stollwerck s Chocolade en Caca 0 een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma bebaulde 27 Brevets als Hoflereraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewys Tan uitmuntend fgn Nous vous déosmons une Hadaille d or première elaaae en oonsideratlan de Totre exoeUenta fabrication de Ohooolat bonbons varies etc etc Stollwerck t brikaat ia verkrijgbaar bij U H Confisours Banketbakkers onz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Joliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 e rak S CPatent H Stollen KlUKiUl inuiun UlWtl Du uiiig Pn tlicm IDr glittt Warnunp Der groêse Erfolg dut mMit FaimttH StoUê vrangan Atf Anius lu rsrpOiMm wmihioêen Nachahmungmi gêgtbmi Hui kuift daMf uaiwt stets acharfen H StoUen tut f on UM dimt od In ialehon Elunhêndlunéen In itnui uHttr Flakat nrk ntbMotetitnd uugthinitM SS FfmUUMmi ynd Zeuffniêêe intk md frum rikrliluiu Waarom word ik 7a mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat genesing aanbreogande middoten toevallig ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer eeo goed aneces hebben Was niet Priesnite de geleerde vestiger eer walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do Igdende meDschhcid geworden is den eenvoudige boorP Heftft nirt een Zveedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwentiekten aan de hand gedaan dia bat lancet der chirurgen reeda minder noodzakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te orden F Ook op het gebied ter beperking van teuawziekten begint er lioht te komen en ook bier ia een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natunriigkate manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren ou eranderd aangewende geneeakundige hulpmiddelen too ali bü roorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er cjjn vele mensoben die noch eiek noch gezond xga en tooh klagen dat t oh in lichaam en liel alles behalve wel gevoelen bei geringste Diet veien kuuueu eo sHtlfa duur een vlieg getergd wordeln en soo tioh selvon en anderen tot tast zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaegke an t of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan agn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn congestie zwakheid ran geheagen oorsuisen en toevallen Kindelijk Igden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslanht on eiken stand vindt zgsi zenuwziek en Bin of meer de slachtoffers der leefwgie tail on n tgd Wie tot rene dezer oatagonen van Igders behoort en Ingelioht wenaoht te worden over de Ver king n r nieuwe methode adreaseere zich aan Ansterduu M CLSBAÏT fc Co HeUigaweg 49 Zenden gratis as franco de geperale geïllustreerde catalogas in da hoUandsche en fransche talen beT ttendt de nieuwste modes voor het ZomeraelztMn tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan IH JULES ilLWSÏ £ PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijinPrlntempswordenereneena kosteloos toegezonden doch men gelievs duidelijk de verlangde soorten op te gerven eii onffeveer de pnjzen te bepalen Verzendingen nasur aUe landen derWenld De Catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten 1 Cpppeapondentle in alle talen Een ware Schat TOOI de ongelakki e Blachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitapat tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII Ge Hollandsohe uilgaTe net 27 sib Prj 2 galden Ieder die aan de Tersohrikkelflke gevolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend Tan een zekeren dood Te Terkrygen bj hetVerlagi Magarin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending Tan het bednw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland HET ALOU BEBUEMDE TRAPPISTENBIER uit de Klooaterbronwerj DE SCHAAPSKOOI TübuTg door onderacheidene geneeaheeren aanbcTolen als versterkend en gexond wordt per fust en gebotteld geleTerd door G J Heet man WeatbaTen B 159 en Peperstraat K 11 Eenig Agent voor Gouda en Omstreken RIJWIFXE Sparkbrook Rijwielen vanaf 190 Hecla Tang end Rijwielen k 140 verder alle mogelijke OlERDEELEN Bondsltijwielhersteller Aanbevelend J C DE RUITER Lange Ttendeweg 30 Gouda Visitekaarten ONDEBTBOÜWEAABm Rouwkaarten met Ijijpassende Couverts worden net en apoedig a loTerd ter Boaken CourantDrukkerg Tan A BRINKMAN ZN euda BoUperadnk Tu A mmi k Imii BINNENLAND GOD DA 3 April 1895 VBBGADBRING tan dïk GEMEENTERAAD op Vrgdag den 5 April 1895 s namiddag H nre Aan de orde Reelame ran G A van Meara betrekkelgk de door Burgeraeeater en Wethouders Taatgeatelde kiezeralgateo Het Toorrtel betreffende wgziging der begrooting Tan bet Beatedelingenhaia dieoat 1894 Het Tooratel betreffende wgziging der be Ï rooting Tan het Hoffmans Geaticht dienat 894 Het Toontel betreffende v ziging der begrooting van de Volksgaarkeuken dienst 1894 Het voorstet betreffende bet verleenen van Terlof aan de onderw zeres H P Elnit Het voorstel betreffende den verkoop van den jagersstal op het Jaagpad De benoeming van een Lid in de Commissie voor de Volksgaarkeuken De benoeming van eene onderw zeres aan de 2e Eostelooze School Oe benoeming van ne ouderwyzeres aan d Ie BuigerBohool voojvMeiajea Kaar ons vrerd medegedeeld bad het Bestunr Tan den Ned Bond van Oud Onderoff Atdeeling Qoada voor een paar dagen xicb tot den heer Martens Burgemeester dezer gemeente i ewend met bet verzoek om het Bescbermbeer chap der Afd te willen nanvaarden teneinde het antwoord hierop te vernemen begaf zich h den eene commissie nït bet bestuur ten tadbnize waar z leer welwillend door onzen Burgervader werd ontvangen nadat de voorsitter der Afd de heer van Frankeoho zen no maali doel en strekking van den Bond bad kenbaar gemaakt verklaarde de Burgemeester zich volgaarne bereid om bet Bescherraheerschap te aanvaarden doch ZEd Achtb ging verder als men had durven vragen door medo tfi deelen bg de Afd ook ffnantieel wilde fitennen door als beschermer toe te treden Toorwaar wel een bewgs ZEd Achtb sympathiseerde met het doel van den Bond waar Eoo het geachte hoofd der gemeente voorgaat verwachten wg ook andere autorieteiten het belanglooa streven van het bestuur om minder bedeelde óndkameraden te helpen zullen willen teanen Op de Tentoonstelling van vee en plnim S edierte gisteren te Rotterdam gebonden weren o a bekroond FEVILLETOK TEEUGGEEOEPEN DOOï HOGH CONWAT KI Zulk een opmerking zelf van een onde gedienatige mocht ik niet onbeaatwoord laten Ik keerde my om om iets te zeg ea maar Priacilla sloeg de deui eenvondig dicht mij bijna tegen het boofd Ik ging heen Die uhrobbeeriDg was mij te nietig in verfjelijk van mijn andere wederwaardigheden Natuurlek koD ik niet vetwaohtea dat Friaoüla tioh loa vinden in mijne gevoelens en de kieschbeid zou weten te waardeereo van mqne positie Bovendien ik moest haar nog veel zeggen vóór mijn vertrek Die open plek zooals wij het noemden was eene plaata op een heuvel m de nabijheid Bij toeval badden wij dat punt gavondea bij onze rondwandeUogeD Het waa een plek waar de hoornen geveld waren en het lage hout wat weggehakt Ëen weinigbetreden pad leidde er heen Men had er een aoboon uitzicht over de rivier die door de vallei kronkelde en op de heuvris aan de overcjde Ik vertoefde er gurne Hier had ik uren lang met FaaÜne zitten praten In myne droomen had ik daar lucbt gegeven aan de woorden van liefde die ik eerlang voor baar hoopte te ont boezemen Ën hier zou ik haar nu voor altyd vaarwel zeggen I Toen ik aan de open plek kwaa wu ik alles he Toor de fijnste en zwAaraie koe A Sprugt te Alfen a d Rgn met een tweede pr s Yoor den besten rystier niet ouder dan 2 jaren A Moonz Mz te filoemeudaal bg Goada met een 3de pr s Voor kuifboenders J de Broyn te Gouderak met een 2de prya Voor kraaikoppen G Hoogerwaard Capelle a d IJsel met een 2de prgs Voor Brahma Pootra J de Bruyn te Gouderak met een 2de pr a Omtrent de opvoering van Pegliacci Paljns in het Paleis voor Volksvlyt te Amsterdam lezen wy in het N v d D i bet volgende IJfl de bespreking van deze uitvoering moet men rekening houden met de omstandighedeD Ware eeo ioflaenza epidemie uitgebroken over een operagezelschap men zou zeker allerlei vernachtende omstandigheden pleiten Erger dan eeo influenza Cpidemie ii over het operigezelschap van bet Paleis voor Volkavlyt uit gebroken en daarom meen ik voorop te moeten stellen dat men zeer voorzichtig behoort te zijn in het nitsprekea van een gevoelen Ata Paljas trad op de Heer Lejaen die door de Toordracbt van deze party bet bewga leverde dat by in dit seizoen groote vorderingen heeft gemaakt Wel is waar is zyn zang niet van overdriving vrg te pleiten zoo snikt en snikt by byna voortdurend maar er is toch veel bewoog en veel goeds in zgn vertolking Naast Leyaen noem ik met ingenomenheid den beer Dons By heeft my in de party van Tonio zeer behaagd Hg zegt met intelligentie onderstreept menig woord op juiste wyze en heeft in zijne houding tegenover Wedda iets zeer waars Hem stel ik van de uitvoerenden bovenaan Met den 7 ang van Mevrouw Vermeerden kau ik my met bevrienden Dit is niet nieuw immers reeds in het vorig jaar besprak ik haar optreden herhaaldelyk Daarom wil ik thans niet over haar in bet byzonder uilweiden In de uitvoering van den heer v d Hoeck Silvio vind ik terug de niet alledaagsche hoedanigheden der stemmiddelen Dezen zanger weusch ik de gelegenheid toe eens een zeer goeden ontwikkehugsgang te doorloopen En voor het overige zy hier verklaard dat men kon opmerken hoe ieder zich beyverde om bet beste te geven wat by geven konde Laat ona dit op prys stellen en der vereenigde artiaten van dit Nederlandsche opera gezelschap toewenschen dat het publiek ze in staat atelle gedurende deze maand in hun onderhoud te voorzien In de Amsterdamscbe Courant van Dinsdag 2 April leest men het volgende haWe blgmoedig gestemd Ik ging op don afbellenden grond liggen en richtte royn blikkon naar het pad waarlangs Pauline moest komaa Ik liet mqn hoofd ruBtan op een omgevallen boomstam Ken zachte wind ruiaohte door bet gebladerte Aan den voet van den heuvel boorde men het zaobte murmelen ran de rivier Een paar witte wotkea dreven langsaam over mij heen Het waa een schoone morgen h wekte poëtische mijmeriDgeQ in m op en daar Pauline nog attyd niet kwam en ik in twee drie nachten bijna niet geslapen bad vielen mij ds oogen dicht en voor een poos vaagde de slaap al m ne beslommeringen en taleuratellingen van mij weg Was bet ataapP Ten minste ik droomde dus moet ik geslapen hebben I Aoh I ware die droom werkelijkheid dan was het nog wa op dese wereld Ik droomde dat mijn vrouwtje naaat nnj zat dat zij mijne hand vatte die aan hare lippen bracht en vurig kuste Haar wang raakte daarbij baast aan de mqne en ik kon haar zaobten adem voelen Ik droomde zoo duidelijk dat ik er wakker van werd ik lag op mijn hM U peluw ea do droom tss weg Toen ik mijne oogen echter goed openhad zaacik Pauline voor mij staan Met üie groote donkere kijkers keek iq mg open aan Ik ving dien blik alechta eene aeoonde op maar dat was lang genoeg om mij bet hart hevig te doen kloppen Ik sprong overeind tk sloeg tonder aartelen mijne armen om Pauline en kuste baar vurig herhaalde malen terwijl ik niet anders kon uitbrengen dan Wees de mijne I ik heb u liefl De uitdrukking in Pauline s oog was thans die van de vurigste liefde die ooit een vrouw voor eea man kan koesteren De vereenigde artisten van de voormalige Nederlandsche operavereeoiging hebben metde opvoeringen van Cavalleria Ruaticana en Paljssc een buitengewoon eucces Giateravond was de zaal op alle raugen stampvol terwyl Zaterdag zelfs bezoekers moesten worden teruggestuurd Beide avonden werden de heeren Leyasen en Dons in Palja8 Canio en Tonio twce driemaat teruggeroepen Deze heeren spelen dan ook hun rollen beiden even goed als zg ze zingen van den heer Dons zgn we goed spel gewoon de heer Leyssen heeft echter tot nog toe weinig gelegenheid gehad zgn gaven lo dit opzicht te doen kennen de roep over zijn nitbtekend spel was dan ook algemeen Daarby Komt nog dat de muziek ala gs Bcbreveu schgnt voor de stem van den heer Leyssen vooral het amartUed werd ol uitdrukking door hem gezongen De heer Dons had reeds aanstonds met zyn proloog alle toeschouwers voor zich gewonnen Ook de overige uitvoerenden droegen hel hunne by om de voorateümg tot een waai dig geheel te maken Met genoegen constateeren wy den steun die het publiek den artisten verleent door een drukke opkomst Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen G V 16 jaar scbipperaknecht te Zwammerdam wegens diefstal tan een mes tot een icaand gevangenisstraf Vervolgens stonden terecht P S 23 jaar schipper K 3 20 jaar vareuagezel te Gouderak en J F 20 jaar stoker te Moordrecht Zy zouden in den nacht van 1 op 2 Januari toen de nachtwaker J Stigter te Gouderak hen aanmaande zich wat rustiger te gedragen dezen hebben aangegrepen gestagen en ge schopt Beklaagden beweren door den nachtwaker onbeusch te zyn bejegend en door dezen met een label te zgn geslagen zoodat zf lf het meisje van den 2en beklaagde een alag op den arm bekwam waardoor zy een week lang buiten staat is geweest dien te gebruiken De nachtwakor Stichter verklaart echter slechts tot zelfverdediging ran zgn wapen gebruik te heb ben gemaakt Het O M requireerden voor den len beklaagde eene maand voor den 2e eo den 3e 3 weken gevangenisstraf F H 41 jaar ajoawer te Gouda Hem werd ten laste gelegd den 11e oht j l alhier J Brenkman met een mes een snede in het aangezicht en de linkerzyde te hebben toegebracht zoodat deze daaraan blued und werd verwond Geen woorden kunnen mijno verrukkuig buaohrgven dien ommekeer in mi ne gewaarwordingen Zij was nu de m ne voor altijd I Ik zag bet aan alles Haar schoone blos sprak hot uit maar ook van hare lippen moaat ik het hooren Pauline I Pauline t hebt gij mij lief Zij beefde en ik wist dat bet vreugde was Of ik u liefheb P antwoordde zij en verborg baar blozend gelaat tegen mijn soboud4 r Die woorden die houding waren mij gonoo maar zg hief haar hoofd op en drukte hare lippen op de myne ff Ja man 1 ik heb u lief I ik heb u hef als uwe wettige vrouw Sedert wanneer weet gij dal Hebt gg t u herinnerd Voor eene poos antwoordde zij niet Zij mankte zich los uit mjjn arm eo haalde voor uit kaar kleed een blauw lint dat zg om don bals droeg de beide ringen hingen er aan I Zij aobenen te stralen van vreugde in den Eonaeschga Zij deed de ringen ras hot lint af en hield ze mij toe MQilbert mijue lieve indien gü wilt dat ik uwe vrouw zal z n steek ze mij dan weer aan den vinger En toen met menigen kua en menig woord van liefde deed ik haar de riugen weer aan den vinger en nu wist ik dat al müns onruat teneinde was Maar sedert wanneer weet gg betP Hoe bebtgy het u herinnerd P ffLieve man zeïde sij zaoht en tiare stem klonk als muziek ik wist bet reeds toen ik u het eerai aan de overzijde dar rivier zag staan Toen kwam het eensklapa hg mij op Vóór dien tyd waa alles beneveld Toen ik aw goiiofat weerzag begreep ik Bekl verklaart op gemelden datum met een plaok op het ys te hebben gestaan om een stukje brojd te verdienen Er was tosichen hem en de baauvegers een geschil gerezen omdat bekl het contract van verdeeling der winst had verbroken Hg kan zich niet herinneren Brenkman verwond te hebben omdat hy zoo driftig en zenowachtig waa geworden tenge volge van de gebruikelyke onvermgdelgke borreltjea Drie getuigen echter constateerde het feit te hebben zien plegen door den bekl Het O M requireerde twee maanden gevan i genisatraf J Van der H 32 jaar koopman te Lopik voor het fett den bouwman A Van Garderen aldaar te hebban gescholden voor schobbert afzetter en smeerlap Beklaagde bekent dit te hebben gepleegd omdat hy nog geld Van G moest hebben De president mr E Feith geeft hem te kennen dat dit niet de w is om recht te verkrygen Bekl antwoordt dat is de drift mgnheer de drift Het O M requireerde eene geldboete van 1 $ subsidiair 4 dagen hechtenis vat bekl ongepermitteerd vindt P y Pzn 19 jaar arbeider te Capelle a d IJsel voor het feit den 5 Febr jl te Ouderkerk n d IJsel de rgka veld wachter W Van Loon D V d Bosch en H Mulder in dronkenschap te hebbeu mishandeld Tegen bekl wordt 10 dagen gevangenintraf gerequireerd De heer F M Snickers sedert 23 April 1883 It K aartsbiascbop van Utrecht ii heden nacht in den ouderdom van 78 jaren overleden Bg kou besluit zgn benoemd by het personeel der militaire administratie tot majoormagazy o meester de kapiteins magazynmeeater N W Torre M H Damme enO J Kikkert hoofden der centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting respectievelijk te Amsterdam te Delft en ta Woerden De wegens den moord te Sevennm gearresteerde 14jarige Coka verklaard de kder te zijn doch alleen uit zeU erdediging gehandeld te hebben By wyst daarvoor twee hoofdwonden aan die hem het eerst zouden toegebiacht zgn Veeleer is echter aan te nemen dat deze hem toegebracht worden nadat hg vencheidene meawondeu op den verslagene bevonden heeft veroorzaakt totdat eiodelgk de doodelyke bontsteek een einde maakte Waarom hebt gij loij dat niet gezegd P Zij boog haar hoofd naar den grond Ik wilde eerst weten of gg mg liefbadl Waarom zoudt gij mg liefhebhen Zoo gü mg niet liefhadt konden wg van elkander gaan ik wilde u soomogetyk uwevr faeid teruggeven maar nu Gilbert raakt gQ mg niet weer kwijt I Hare gedachten waren dezelfde geweest als de mgne Geen wonder dat ik haar verkeerd bsgrspen bad Het idee dat zg eerst wilde zien of ik haar liefhad waa immers voor mg ondenkbaar I ivGg zoudt mij veel bauge dagen hebben uitgewonnen als ik geweten bad dat ilÉ u niet onversohilUg was Waarom deedt gg die ringen van nw vinger afP Dagen gingen voorbij en gij zetdet niets Daarom deed ik ze af Ik heb ze sedert op mgn hart gedragen ik wachtte dat g ze mg uit eigen beweging weer ean den vinger eoudt steken Ik kuste de hand waaraan zij blonken Dos is u alles nu opgehelderd vrouwtjeliefP Nog niet alles maar t ch genoeg D waarheid uwe hefde uwe toewijding dat alles lieve man u mij na belder en ik cal trachten het door mijne liefde te velgelden soo dat mogelijk is Laten deze woorden zgn ala het einde onzer bruidsdagen De reat ia hetUg De boomen rondom ons weten alleen wat er tusscheu ons voorviel terwijl hunne vriendelgke schaduw op ons viel waarin wg woorden van liefde wuielden waar onie tweede en werkelgks trouwdag het eene uur na het andere voorhijfvloêg