Goudsche Courant, donderdag 4 april 1895

October 7 10 8 S8 Wloterdleost 1894 95 OODDA SOITKXDAH 18 01 18 18 18 61 1 84 18 1 08 1 18 18 18 1 81 1 44 BOTTIKDl M 8 O D D 1 ülreclc SpoorwegverWodlDg met GfJLÜA 7 80 8 48 8 81 7 88 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 4 08 7 48 S 07 HAAB GOUUA Htg 6 48 7 80 7 4S M 9 1 9 4 10 1811 8818 16 l Si 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 6 17 7 8 0 t St Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 1 49 7 11 Ifl SO l S S 7 0 9 S1 10 86 9 04 7 8 10 41 8 09 8 09 7 81 10 9 68 10 1810 6818 0818 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 6 S0 6 47 7 48 8 88 10 10 D T ï O B T G O D D A irttMht 8 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 18 60 3 10 3 90 8 68 4 48 6 80 8 8 09 8 608 89 10 S4Woerdon 8 68 8 11 10 18 11 60 18 86 8 48 4 18 6 47 9 11 S4 10 81 Uvdmter 7 07 8 19 10 84 4 84 9 1 e md 7 80 8 88 9 84 10 87 18 08 1 98 8 60 4 S7 6 80 7 0 8 41 9 S AKSTtlDAUSOVDA lutttduWp 6 80 16 9 88 11 86 11 80 8 6 4 88 4 8 T il 1M 9 04 10 44 U l 11 48 80 OODBi DBN BA 10 8 87 10 48 18 11 18 8118 84 1 87 8 86 4 46 6 87 8 69 7 18 8 89 9 87 11 06 U IS 1 08 4 67 8 11 1 11 8 18 1 17 1 88 1 88 10 10 10 1611 88 11 48 iHÜÏ 8 Ï8 8 Ï8 9 88 10 07 11 87 18 4118 81 1 88 1 67 4 86 8 88 6 66 41 7 48 O OI DA DTIXCBT 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 6 S7 7 89 10 87 6 06 6 46 17 8 07 8 61 10 88 80 8 08 8 98 S 60 6 89 8 81 8 86 8 88 9 11 10 68 8 0BUA 1118T U 1 8 91 10 08 18 88 8 8 81 4 4T 8 8S 7 48 10 14 18 19 1 8 40 8 48 8 1 A 11 1 8 6 8 40 7 88 8 08 8 81 10 0810 18 10 86 18 48 8 88 1 818 18 6 18 8 84 U OB t S7 8 8 7 08 8 18 10 80 11 17 8 46 8 07 Cl 7 88 8 8 8 41 8 0 81 11 48 1h Statan Qoneraal 2e Kum Zitting ran Dinsdag 2 April 1895 Uy het RlgemeeD debat oTer het voorstelH rtogh inhoodende wyzigiDgen in het Wetboek Tan Borgerlgkn Ui oh tav orde ring bracht de heer De Kautur hulde en dank aan deo moed en de zaakkenais aD dea Toorsteller en aan den voortrp£FeIgkea arbeid der commissie Tan ToorbereidiDg Het TOorstel heeft gelukkig geen politieke beteekenis Het strekt tot Terbeteriog tbd h t recht door wegnemiog van de omslachtige rormen eu ook de niet jaristen kannen seer gned medewerken Vooral len aantien van de rechten der vrouw en de expcotie van vonnissen brengt het ontwerp gronte f er beteringen Ue üiaister ran Justitie debeerr d Kany verklaarde den aitslag der debatten te zullen afwHchten en dus een gereserveerde houdiog aan te nemen maar welwillend gezind te ijn Toor bet ontwerp waaruit b in overwegiui geeft weg te laten de wijzigingen betreffende Treemdeliogen au het verscbljnen voor een Treemden rechter met het oog op de hangende internationale onderbaudeiiugen die tiuu Hb waarscbynlyk dezen zomer tot een tractaal Bullen leiden De heer Hartogh dankte voorde welwillende bonding en zul de wenken des ministers nverwegen Hierna werd het algemeen debat ge aloten Op art 1 werd verworpen met 42 tegeu 11 stemmen het amendement De K nter oiu te doen vervallen het aanplakken van exploiten aan de buitendeur der echtelyke woning indien de Trouw aldae niet Kanwi zig is Het amendement op art 4 wordt ingetrokken en daarna art 5 tot 15 aangenomen met aanhouding Tan art S tot na art 18 De beraadslagingen zullen vermoedolyk een groot deel in beslag nemen van den korten tijd die nog vóór Paichen verloopt Intusschea is Zaterdag de memorie van antvoord verschenen van een ontwerp waarby groote ha st is de 8choraing van het uitvoerrecht op suiker in indië t Voor de auikerinduatiie aldaar en ook voor de belanghebbenden hier te landen is het van groot gewicht dat over dit onderwerp spoedig orde beslist Daarom wnre het teer gpweuscht dat de Kamer het nog vóór Pascheu alliaiidelde opdat uok de £ er te Kamer het m hare aanstaande byeenkomst kunne overwegtiu De Kamer heeft dan ook besloten aaust Donderdag voor de behandeling van het sohorsingsontwerp en het tractast met Portugal aan te wyzen Maandag is te Scbeveningen in zeer gehaTenden toestand teroggekomen de bomschuil Vrouw Alida reeder W Zuurmond Zy was in den storm van 24 Maart jl door een slag water b jna omvergeworpen waardoor de mast gebroken is en men genoodzaakt was de hoofdtouwen de stag en het groote zeil ie kappen Uit Amsterdam meldt men Terwyl half Amflterdam oog ender den indruk verkeert van de ramp aan de De Wittenkade moet thans worden medegedeeld dat in den laten nacht van giiteren weder vyf menschen in rook en vlammen zyn orngtkomen In de Polauenstraat een straat ver buiten de Haarlemmerpoort ontstond omstreuks 3 our door een onbekend gebleven oorzaak brand op df eerste verdieping eener woning waarin vyl gezinnen huisden Vrouw Roelfitra die de voorkamer der eerste verdieping bewoonde werd in het bolle van den nacht door bet vuur wakker gfsrhiikt Haar nan werkman aan de gasfabriek was niet thuis Hare kinderen grypen de buren door schreeuwen waarschuwen en zich met haar kroost de trap afspoeden was het werk van een oogenblik a 40 S 47 64 8 01 9 10 08 11 81 SM a si Unit ao Hraidnakt Kuaw rk I OKfü loHiidun 7 ftndw C mU uuwaknk HMrdneM nit Ond T SOt llB O Z T 11 T 48 41 UL JLI ï X ZMW 7 M K d L d 1 01 TmiK 8 07 08 7 88 7 88 7 88 7 4 7 11 1 10 I IS B 8 l 8 11 01 11 10 11 88 da Ouitw WMidra e ida 8 40 7 Bf w 10 88 9 10 Ook da bewoner van de achterkamer der tweede verdieping zekere Oeis zag zich deo tofgang naar do straat nog niet versperd zoodat hji en de zynen zich nog langs de gt wotie trap fia ir de straat konden begeven En de bewoners der derde verdieping het gezin van Van der Enst kozen den weg naar boven door de brandgang die het brandende huis met het aangrenzend perceel verbond Ook zy aren spoedig gered Maar de weduwe Ketelaar bewoonster der voorkamer np de tweede verdieding zag zicb met bi ar 17jarige dochter en twee kleinklndeien Janne en Marie de Jong door het vuar den pas Hfgesneden hetiy y y later dan do anderen wakker waren geworden hetzy zvi met vluchten gedraald hadien De 17jaiige dochter werd door hen die op straat voor bet brandend huis waren tiamengestroomd het eerst aan bet venster gezien Ëen oogeoblik aarzelen zy waagt den gevaarlyken sprong en komt levend doch zwaar gekneusd op de atraatateenen terecht Door buren werd zy onmiddellijk opgenomen en kort daarna vervoerde men haar naar bet gasthuis De ongelukkige wist toen nog niet wat er van hare moeder en hare beide nichtjes was geworden Braak de bewoner van het onderhuis had der weduwe Ketelaar toen ook dcne zich aan bet venster vertoonde toegeroepen dat zy naar boven zoo loopen meenende dat ook zy nog de brandgang zon kunnen bereiken A au binnendringen van bet huis tot redding der ongelukkigen was geen denken Het vuur had zich snel verbreid en tastte weldra de bo enverdiepiogpD aan Aan de naiistby zynde brand cbel in de SpaarndamTuerstraat bad men niets duaride bewoner vau dat perceel niet thuis was Zoo moest men weder den verren tocht naar de WiUemspoort afliggen om de brandweer te waarschuwen Deze rukte onmiddellyk met stoomspuiten en stuudpypeu aan maiir had geruimen tijd werk voor de Jianoen hot brandende perceel konden binnendringen ïoen dit eindolyk geschiedde werd bewaarheid wat men vreesde Men vond de lyken van de weduwe Ketelaer en hare beiHe kleindochtertjes anderhalf en drie jaar oud onder het poin van het ingestorte plafond bedolven Het doorzoeken van het huis geschiedde onder leiding van den commandant der brand weer Meier die van het naastbyzynd politiebureau de manden liet halen waarin de lyken der ongelukkige s afhtofFers naar het scliouw lokaal UBU de Oude Brugsteeg werden vervoerd Nader wordt gemeld By verder onderzoek blSek dat het vuur nog twee andere slachtofi ers nnd treraaaRt n l twee dochters der oude vrouw Grietje de Jong zelvo weduwe en moeder der verbrande kleinen en Jan4Je Ketelaar hare auster Op de tweede rerdieping huisden dus de onde weduwe Ketelaar met bare drie dochter en twee kleinkindereu Ën van deze alle is alleen de I7jarige Wiepkje niet Marie gelyk boven staat in het leven gebleven Zy sprong uit het keokenraam terwyl er nog byna niemand op straat was en kwam op de heup terecht Toch kon zü hoewel niet zonder steun nog loopem Om van baar gedaan te krggen dat zy zich naar het Gasthuis zou laten vervoeren moest men haar wijs maken dat hare haisgenooten gered eu by buren ondergebracht aren Op het oogent lik doet haar toestand het beste hopen De bewoners van het perceel hadden allen bun huisraad tegen brandschade verz kerd Maar Van der Ërn t de bewoner der bovenste verdieping bad eerst sedert twee weken dit hnis betrokken en had zyn polis nog niet laten oversohryven Vrouw Roelfstra by wie de brand aankwam vertelt dat in haar alkoof een petroleumlampje dicht bji bet bed hing Wakker wordende zag zij hare bedgordyneu in brand staan In nachtgewaad en op bloote voeten maar rnfet een kistje waarin haar polis een horlogo en andere zaken van waarde kwam zy bj een overbour binoengeloopen Ook kan nog worden medegedeeld dat de brandschel in de Spaarndammeratraat in het wyohDié van een kastelein hangt dio daar nimmer den nacht doorbrengt De man heeft nnmelyk notf een tweede Joak in de bnurt 10 7 47 18 88 8 48 11 01 I 10 88 11 08 11 08 ll H 11 88 8 81 10 08 10 11 t ll 9 49 9 68 6 08 88 8 81 8 80 8 8 88 Den gansoben morgen bleven de buren en voorbijgangers in groepen voor het bijoagebeel uitgebrande huis de ramp bespreken Uit Enschede wordt van 1 April aan de Z C t gemeld Sedert eeuiKOn tyd bferschte uutavredenheid onder de wevers ïu da fabriek der firma N ter Koile Zn aan Cu Badhotstraat over het boetestelsel de loóneu eu het materiaal dat ter bewerking werd gegeven Een deputatie uit de arbeiders naar de firma gezonden ten einde verandering en verbetering in den bestaanden toestand te rerkrygen mocht daarin niet slagen Hierop had Vrydag 22 Maart een vergadering plaats van de arbeiders in het koffiehuis Volkswelvaart € ten einde een stuk op te stellen vermeldende de bestaande grieven en de gestelde eischen Een commiaüie van vyf leden werd benoemd om dit stuk aan de firma te overhandigen en de daarop voorkomende put teo nader tue te lichten Schriltelyk antwoord werd verzocht vóÓr Woensdagavond 27 Maart Dien avond vergaderden de wevers weder m bovengeoüemd kuijieliuia Um oiuuw het antwoord der firma fci bespreken en te besluiten hoe verder te handelen Omtrent de grieven eischen en bet antwoord door de firma daarop gegeven het volgende Naar aanleiding van de meening van enkele arbeider dat op goed hetwelk met to88chenpoo en wordt verwerkt Wel eens wordt afgetrokken wat het loon betreft antwoordde de firma dat haar daarvan niets bekend is doch zy niet zal ontkennen dat wel eens een vergissing mogelyk ia In het vervolg zal den wevers telkens worden medegedeeld welk loon zy voor het door hen te maken goed zullen ontvangen Het loon van streepgoed verhoogen kon zy niet Zy zal trachten dit te vervangen door carrégoed ook omdat zy elve daaraan meer verdient Volgeog de firma is bet moeielyk te bepalen welke kettings goed of minder goed zijn Zy zal niet alleen moeite doen goede kettings te krijgen maar zy stelt zich ook voor een vergoeding van 10 a 20 pet te geven voor minder goede ketting Gedurende drie maanden zal de firma by wyze van proef voor halve miBBchoten niet boeten Mochten echt er in dien tyd de afnemers klagen dun zal tot een anderen maatregel moeten worden overgegaan De firma merkt op dat de boete ia ten voordeele van het ziekenfonds en volstrekt niet ten haren bate enkele boeten voor gebroken macbiuerieën ontvangt de firma Het premieBtelsel op een paar artikelen zal worden afgeschaft en als loon worden toegevoegd Wat de machines voor holptouwen betreft zal zooveel mogelyk aan den wensch der arbeiders worden voldaan De verplaatsing van goede naar minder goede getouwen i soms noodzakelijk om bet slechte werk dat wel eens door sommige wevers wordt geleverd Ook hierin zal Ie firma zooveel mogelyk tegemoetkomen De firma verklaart zich foor een werkdag van 10 uren mit f deze algemeen wordt inj evoerd Over dit pnnt dient echter de arbeidsraad te besliuseo De werkzaa nheden in de ververy gedoogeo niet dat Zaterdags om 1 nor wordt gestopt Een lid der commissie stelde aan de firma voor dan de machines uitsluitend voor de ververij te laten doorlnopen waartegen de firma opmerkt dat zij haar stokers en machiniaten oök met voor niemendal heeft Nadat deze punten behandeld waren werd de Traag in stemming gebracht of het antwoord der firma wel ot niet zou worden goedgekeurd By overgroote meerderheid werd tot goedkeuring besloten zoodat Woensdagavond de zaak in der mione geschikt was De nieuwe voorwaarden gaan heden in Zoo zyn dus èn door de welwillendheid der patroons èn door het bpzadigd optreden der werklieden deze gunstige uitkomsten rerkregen Naar aanleiding van berichten omtrent vele sterfgevallen onder de militairen dïe Tan Lomhok zyn teruggekeerd schryft dr Prochnik ohef van het hospitaal te Weltevreden hel volgeiule aan het Bat Nbl Aan evaDgeo 1 6 6 OS 10 8 17 8 i 60 8 48 8 80 4 80 4 67 8 04 8 11 6 80 11 80 1 48 1 68 8 08 8 08 8 18 8 48 3 10 DEN 18 08 N d L d6 69 Z Z gwe O BI KI 8 14 Zar M 19 Gmida 80 7 60 8 18 18 40 Van af het begin der exdeditie tot heden zjjn in het hospitaal alhier ter behandeling gelcomen 671 Eoropeescbe en 261 Amboinea sche en iolandache militairen als zynde vaiL Lombok afkomstig Van de Europeesche zf P in t hospitaal overleden 5 aan dysenterie en aan malariakoortsen en te Soekaboemi 2 met buikiiekte derhalve in t geheel 10 ofptm 1 5 pCt Van de Amboin en InlandersziJn overleden 2 aan malanakoortsen 2 aanbuikziekte en l aan bari beri dus t geheel 5 of nog geen 2 pCt De meeste dier sterf gevallen hebben zich in de eerste dagen na deterngkomsl der troepen van Lombok vooi daan zoo zyn b v den 14n December a p militairen overleden terwyl in de maandFebruari slechts een inlander overleden is enwel aan beri beri Honderden dier ziekenhebben na een kort verblyf te Soekaboemi ofSindanglaya reeds hnnne gewone diensten hervat anderen zien ginds hun herstel spoedig tegemoet terwyl slechts een zeer gering getalnaar Europa ia opgezonden onder dezen geenenkele m levensgevaartyken toestand de meeste Knnnflr nrnonnv hliiïwiiHft ffflrminkin t4 nff nlnw van op het slagveld bekomen verwondingen Ieder die den deeruïswaardigen toestand gezien heeft waarin deze zieken en zelfs do quaai gezonden bier van Lombok zyn aangekomen zal mij moeten toestemmen dat het sterftecijfer meer dan gunstig kan genoemd worden en dat in t algemeen zeer goede uitkomaten zyn verkregen Uit toerabaja werd 23 Febr aan daLoc geschreven Pastoor Vogel die onlangs met de Amboinac hier van Ampeiian kwam is gisteren met genoemden stoomer derwaarts teruggekeerd met eenige officieren en minderen tot aanvulling van bet garni7oen aldaar terwyl overmorgen per Hindoro eenige inlandsche fuse Hers daarheen gedirigeerd worden De putoor denkt een maand of r ea op Lombok te blyven De laatste berichten van daar blijven ongunstig luiden wat den gezondheidstoestand betreft hetzelfd j moet ook gezegd worden van de laatste van daar herwaarts geëvacueerde militairen en dwangarbeiders want eiken dag komen onder hen sterfgevallen voor Een ondernemende Chinees denkt er over op Ampenan een broodfabriek oji te richten wat ongetwyfeld aan de bezetting aldaar hoogst welkom sou zyn want het nu daar van Boeleleug aangevoerd wordend brood is van minder pnike kwaliteit en bovendien schaars Een fabriek van minerale wateren zou er ook zeker zeer gewenscht zÜn eu flink rendeeren want velen schynen er het drinkwater niet te vertrouwen althans er wordt zeer veel aer blandac gedronken en zelfs de mindere militairen knappen gaarne een fiescbje al moeten zy daarvoor een halven gulden beateden Ook voor zoo n fabiiek doet zich hier een gestaar te ondernemer voor de kwestie ia maar of op Ampenan Chineezen getolereerd worden want daarover is men het nog niet eens Het bestaur hier verleent wel passen voor die plaats aan Arabieren en Chineezen doch den aanvragers wordt geen zekerheid verschaft dat zy zich daar mogen ventigen Naar aaleiding van het einde der Lombokexpeditie schryft de heer Haakman in het Bat Hbl Door de Lombok expeditie valt een loffelyke ommekeer te constateeren in de geestdrift waarmee de Lomboks dapperen by hun terugkeer in Nederland verwelkomd worden De oude toestand is stuitend on daarin moet ook verandering komen Nederlands jongens die den moed hebben als soldaat naar lodië te trekken en zich daar goed gedragen mogen niet langer bij hun terugkomst moedeloos ronddolen in eene maatschappy welke hen als paria s uitstoot Wylen koning Willem III wiens goedhartigheid ooV voor het volksleed een open hart had heeft tot verbetering van het kwaad door ons aangeduid een krachtig initiatief Tcnoiuen door zyn landgoed Bronbeek af te TUd van Greenwlcli 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 IIJO ll 8 10 8 88 4 90 11 08 11 10 9 08 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 41 iO M ir 8 80 lO M 4 48 4 88 6 09 6 09 6 18 4 40 9 M xc 8 90 8 61 aan ten behoeve van de hnisvesting der In 1 dische invalieden Gelukkig echter keeren niet allen uit de ladische oorlogen verminkt of ouhentelbaar krank terug De meesten zelfs zyn nog krachtige mannen van middelbaren leeftyd wien de kracht en wil tot arbeiden nog in hooge mate eigen zyn Voor hen dient wat gedaan te worden opdat zy niet hulpbehoevend zijn van het oogenblik dat zy in het vaderland voet aan wal zetten Zoo ooit is voor hen een militair tehuis noodig waurin zü kosteloos verpleegd worden tot dat zy met behulp der directie van zoodanige inrichting aan een klein bestaan geholpen zyn Met andere woorden ia er een ernstig werk van barmhartigheid noodig om de brave eu bruikbare oit Indië komende gepasporteerde militairen op den goeden weg te helpen Wy twyfelen er niet aan of de Indische oudgasten te Amsterdam en elders zullen by eenig nadenken gereed staaq om de bier noodige h lp ♦ rlflBii n Mannen als Fransen van de Putte Geertsema Nienhnys Janssen Cremers en zoovele anderen wien het verblyf in Indië ten zegen is geweest znllen zicb geroepen vinden om ia dezen het initiatief te nemen en dank zy bun praktisch doorzicht en veelzydige onder vinding een zegenrijke instelling stichten Onder hen toch zyn er velen die de ops and downs van het leven te goed kennen om niet van bon invloed aan middelen iets over te hebben voor brave mannen die niet door han toedoen maar door van hen onafhankelyke omstandigheden tydelyk hu p en ondersteoning noodig hebben Zy kennen bovendien beter dan iemand het karakter van den Indischen aoldaat en de eigenschappen welke hem voor deze of geene plaatsing in patria aanbevelen Wy achten het dan ook genoeg hun aandacht te Teatigen op bet nut dat zy in dezen kpnnen stichten en honden ons overtoigd dat zy met de hnn eigen energie en onbekrompenheid het initiatief zullen nemen tot stichting van een nil ebreid ïndiscb militair Te Huisc en de daaraan te verbinden hulp tot plaatsing in de burgermaatschappij Wanneer de intelligente Croesussen van Dell alleen of met behulp van die van Billitoo de zaak ter harte willen oeinen dan is den Indischen soldaat voor het vervolg een lot verzekerd den dienst vaaardig welke hü den lande in Indië heeft bewezeu en zal het geestdriftbetoon niet jjdel maar vruchtdagend blyken Op hen is dan ook ouze hoop gevestigd De Arnh Ct behelst het volgend verslag van een terechtzitting aldaar Een jong man niet heel groot maar stevig van bouw gezond voorkomen en met een blond krachtig hoofd hetwelk gevormd ia naar het beksnde Duitsche breede type was voor de rechtbank gebracht om terecht te staan wegens hem ten laate gelegde landloopery en moedwillige verwonding Hy had opgegeven te heeten Johannes Wynbergen geboren te Groeabeek Thans zeide by geboren te zyn in de nabyheid van Antwerpen Ih gelooft zeide de o£Bcier Tan justitie dat je niet Wynbergen heet en evenmin dat je bij Antwerpen aU te Groeabeek geboren bent Op de vraag van den president Wan neer ben je geboren c was bet antwoord 26 Maart 1868 Waar By Antwerpen in en woonwagen Hoe kom je dan aan je Duitsche nitapraak Je spreekt het Hollandsch niet men een Vlaamsch of met een anderen Nederlandschen tongval maar als een Duitscher Ik heb lang in het land gereisd Wat doe je voor den kost Stoelenmatien Hoe heette je moeder Datweet ik niet Hoe heette je vader OokJan Wynbergen Waar zyn ze Zereizen overal Ben je aoms een Pruisischedeserteur Dat neen Heb je ergensgediend Ik heb gergens gediend Waarheb je geloot Als Belg ben je ook in Belgiëdienstplichtig Ik heb nei ena geloot ikheb altoos gereisd Leven je ouders nog Ja als ik niet anders weet Wanneeren waar heb je ze het laatst gezien Vierjaar geleden te Amsterdam Heb je broersen Rustors Zeven Weet je niet waardie zyn Neen die reizen overal Den 20 Maart heb je onder Ede rondgezworven Had je een middel van bestaan bad je geld Ik had een boa biezen geen geld Opdien dag had je toen je gearresteerd werd geen geld maar des morgens had je wel geldom W znipen Ja dat had ik Hoeveelhad je verzopen Zeven en twintigatnivers En J8 had geen middel van bestaan Ik had een bos biezen en myn gereedschap all ik gelegenheid kreeg kon ik gemakkelyk en ryksdiudder of drie gulden verdienen Je had een hamer en een mes bij je zyndese hier dezelfde Ja dat zyn ze Heb je vroeger reeds voor een of ander tereohtgestaan Neen ik heb nooit eenTonnis gehad Ja weet wel waarvoor je toreehtstaat Je hebt een jongen met je mes over de hand gesneden Daar weet ik niets van Ik was dronken Na het getoigenverhoor eiachte het O M w eos landloopery 12 dagen hechtenis en wegens verwonding 6 maanden gevangenisstraf Beklaagde Dan geef er my nog maar zes maanden by Dan zal ik ten minste tegen het voorjaar op reis kunnen gaan en mat tegen den winter op straat staan Beo onderwyzer te Deventer die zyn honorarium ontving borg daarvan twee bankbiljetten ieder van f 40 op in eene courant Thuis komende dacht hy daar niet meer aan en wierp hij die courant in de kachel Toen hy de vlam zag schoot hem te binnen dat itt de courant ook de bankbiljetten waren geborgen hy bluschte het vuur maar vond niets dan asch Zaterdag 6 April zal in hettHof van Holland te dilversum eene voorjaarstentoonsteniug gehouden worden van geforceerde vroegbloeiun deen sierplanten bloemwerken enz Deze tentoonstelling gaat uit van de vereeniging Theorie en Praktyk De balans der leve os verzekering van Eigeu Holp is gereed zoo meldt de Verzekeringsbode De winst over 1890 1894 ia f 282 848 911 De verzekeringen voor uitkeeringen by leven hebbeu verlies opgeleverd desniettegenstaande is de uitkomst voor de overige verzekeringen op 2 per mille gunstiger dan in 1885 tot 1889 Buiteolandscli Overzicht De Reicha anzeiger van den len April bevat aan het hoofd van het blod een korte felicitatie aan prins Bismarck op zyn 80en geboortedag die zicb in vorm niet onderscheidt van de tallooze wenschen in deze dagen geuit doch merkwaardig is om de plaats waar zy staat Er wordt daarin nogmaals geconstateerd dat het Duitsche volk Bismarck in dankbaarheid gedenkt en niets vuriger wenscht dan dat hy nog lange jaren moge leven om den groei en bloei van zjjn schepping te aanBcbonwen Het hoofdartikel van de sTimea over Bismarck begon als volgt Vaderlandslievende Duitschers in alle landen eu in welk land zyn zij niet te vinden zullen byeenkomen om eer te bewyzen aan eenen der grootste mannen van hun ras op zynen tachtigsten verjaardag Prins Bismarck s leven was een lange atryd een stryd voor Prnisen en voor bet Duitsche Vaderland By dien stryd heeft hy zich vele bittere vijanden gemaakt doch zelfs de bittersten onder dezen hetzy binnenslands of buitenslands moeten in hun hart hulde brengen aan den grondvester van het hedendaagsche Doitachland Om redenen van politieken aard weigerde eene gemengde meerderheid in den door hem geschapen Ryksdag hem eenen gelakwensch by monde van den president Doch buiten éénigen twijfel was het s Keizers telegram en niet het votum der Ultramontanen der Particular il ten en der Socialisten dat de ware stem van het Duitsche volk vertolkte De handelwyee deze politici was niet onnatuurlijk doch zy was min en daar zy min was zoo was zy onverstandig Zy zal dan ook slechts trekken tot versterking en verhooging der spontane uitbarstingen van het gnyoel waarmede alle rangen en standen der Duitsche natie van den Keizer en de Vorsten der regeerende Huizen af tot de geringsten honner onderdanen den voornaamaten stichter Tan Duitschland s eenheid en Duitschland s grootheid begroeten Zich hartelyk by deze heilwen cben aan te sloiten is het Toorrecht Tan alle bevriende volkeren en van het Engelache volk met het minst Wy troffen in Bismarck somtyds eenen hardnekkigen en ietwat lastigen tegenstander en zekere zyden van zyne politiek welke ons niet rechtstreeks aangingen kan ons oordeel of ons geweten nimmer goedkeuren Doch Engeland behoorde altjjd tot des grooten Kanseliers eerste en warmste bewonderaars Het volk dat zelf eene zoo lange roemruchtige reeks van natie makers heeft voortgebracht en opgekweekt onder zyne eigen zonen kent en eert waarachtige mannen mannen van daden en niet van woorden slechts overal waar zy verryzen en hun werk doen Wy Engelschen houden van eenen man of hy vó6e of tégen ons zy en in Bismarck erkennen wy eenen man onzer hulde waardig Wy zenden hem dus op dezen dag onze goede wenschen toe met eene hartelykbeid en eens warmte weinig minder slechts dan die van zyne eigene landgenooten De Engelsche ministers zyn nn wat betreft de keuze van een voorzitter van het Lagerhuis zoover gevorderd dat de verkiezing is bepaald op 10 April Als oaudidaat der regeerinsparty zal optreden de heer Gully de Uberale afgevaardigde van Carlisle terwijl de conservatieven en liberalenniooisten de candidatuur van den liberalen unionist White Ridley blyven handhaven Vermoedelyk zal derhalve de heer Oolly tot speaker worden gekozen Dat het wetsontwerp betreffende de scheiding van Kerk en Staat in Ierland door het Lagerhuis is aangenomen is reeds gemeld De Daily News bet hoofdorgaan der liberale party is oatourlyk zeer tevreden over dezen uitslag want de meerderheid waarmede de regeeriag de overhand behield bedroeg 44 atemnien een zoo groot aantal als bji de jongste beslissende stemmingen in bet Parlement niet is bereikt Aan de orde komt nn de artikels gewyze behandeling van het wetsontwerp waarhy het ministerie waarachynlyk oolÊ wel het terrein zal behouden In deze week wordt voorts nog eene beslissing verwncht over de lersehe landwet van den heer John Morley Dan zullen de afgevaardigden uiteengaan tot na Paschen Wellicht zal dan nog door Lord ttosebery net aangeKonUigde vuorsiel u itegen het Hoogerhuis gericht is aan de orde gesteld worden Dat de regeering by de stemming over het ontwerp betreffende Wales met zoo groote meerderheid de overhand behield heeft Lord Rosebery te danken aan den heer Chamberlain den radicalen afgevaardigde die met eenige dar liberale uniooiaten zich voor de aanhangige hervorming verklaarde Het aantal der amendementen welke by dit wetsontwerp zyn ingediend is zeer groot Het zal derhalve nog wel eenigen tijd duren voordat do scheiding van Kerk en Staat in Wales welke reeds zoo lang aanhangig is werkelyk tot stand zal komen In het Lagerhuis werd verteld dat de Fransche regeering heeft voorgesteld eene internationale conlerentie te beleggen ten einde de geschillen tosseben Frankryk en Engeland over Egypte voor goed oit de wereld te maken Voorloopig behoeft men natunrlyk aan dergelyke geruchten geen groote waarde te hechten want men weet te Parya zeer goed dat de Engelsche regeering die Egypte als onder haar invloed staande beschouwt niet licht haar toeatemming tot het byeenroepen van eene dergelyke conferentie zal geven In de Spaansche Kamer is over de jongste crisis een interpellatie gehouden welke aanloiding heeft gegeven tot scheuring onder de conservatieve party De heer Francesco Silvela een der voorn aqjate conservatieve staatslieden was bj de vorming van het kabinet door Oanovas de Castillo voorbygegaan Dit gaf hem aanleiding tot een scherpen aanval tegen het kabinet hy en zyne vrienden hebben zich van de conservatieve party afgescheiden en een afzonderlyke groep gevormd De scheuring is wellicht van groote beteekenis Bet jonge en krachtige element werd tot dusver op deo achtergrond gehouden Geregeld losten Sagasta en Canovas elkander af aan het bewind De overige miuiatera waren 6f oudgedienden óf onbeteekenedde persoonlykheden Door het ontstaan van een niéuwe partyverhouding zal wellicht voor jonge staatslieden do gelegenheid komen zich te onderscheiden en als leiders in aanmerking te komen voor een plaats van eenige beteekenis in een nieuw Kabinet Evenals in Spanje blyft de politieke crisis in Portugal ook aan de orde In de Portogeesche Staatscourant wordt nu een decreet afgekondigd waarhy eene wyziging van het kiesrecht wordt ingevoerd Het aantal der leden van de Tweede Kamer wordt bepaald op 120 van welke niet meer dan 20 geneeaheeren en advocaten en niet meer dan 40 staatsambtenaren mogen wezen Van de koloniën zal elk voortaan slechts één afgevaardigde mogen kiezen Teven wordt door dit decreet het getal der kiezers zeer beperkt De verkiezingen voor de Kamer die voortaan zullun geschieden volgens den Scrutin de liste worden tot November a B S uitgesteld zoodat de nieuwe Kamer eerst in Jannnri 1896 kan byeenkomen De oppositie in de Kamer waarmede de r eenng steeds te stryden heeft zal natnurlyk wel niet byzonder ingenomen zyn met dit besluit dea koninga Toch zal men viel niet veel tegenj deze eenvoudig by koninklyk besluit ingevoerde beperking van het kiesrecht kunnen doen WATERQETIJDEN TE GOUDA 1895 amorgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Donderdag 4 April 1 16 9 41 1 56 10 21 Vrydag 5 2 36 10 41 308 11 33 Zaterdag 6 3 51 12 06 4 08 12 33 Zondag 7 4 36 1 05 3 59 1 24 Maandag 8 5 23 1 48 5 46 2 11 Dinsdag 9 6 09 2 34 6 32 2 57 Woensdag 10 6 55 3 20 7 08 3 33 SPEINGTIJ den lOen AprU n m 25 n iii RlelDhaodel In Sterkeo Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS vu Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aogustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat hy hen zijn ingekomen van de navolgendepersonen veizoekachriften waarbü Vergunningwordt gevraagd om iu de by ieders naamvermelde localiteit sterken drank in het kletate mogen vertuopen als Naam v d verzoeker Aand der localiteit H Eckert Molenwerf B 31 M J C P de Keyzer Turfmarkt H 156 W 0 Verachut Raam O 52 Gouda den 3 April 1895 BurgemoMter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris brouwer Haute Nouveauté in PARASOLS Doih luUaa niet geütalwrd vord u L vaa OS Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 1 APBIL lotkoon iTor Icn ï D LiiiD Crt Ned W 3 i dit dito dito t dito diM dito ï ïoi ioi i 1 Onnill 18 1 88 TlOS l 89 5 97v Ï8V 110 80 88V 7 u 790 48 109 68 109 916 is V 78V 101 1 9 160 188 104V 61 IBB 88 106 lOlV isoy KONUX Obl Ooudl 18 1 S8 4 Ti LlB Insoliry ing 1868 81 5 OoBTlNK Obl iu pupior 1808 8 dito in nlver 1888 5 PoKTuaiL ObÜK met ticket 8 dito dito aniiH OM Oo l Se Seri 6 dito Oooon 1880 4 ditobijBotlu l88l 4 dito bii Hope ISSH tO 4 dito in goud Ie 1888 t dito dito dito 1884 8 auNJI Ferpet eohuld 1881 4 TOXKIIJ Gepr Conr laen 1890 4 Geo loening lerie D Geo leoning rio C lluiDAlE B Keo ï obl 189 8 MJKIOO Obl Buit Bob 1890 8 VisMBlLi Obl 4 onbep 1881 KwnnakM Obligitien 1881 8 i RoTMMiM Sled leen 1886 S i N D N AA HandeUv and Anndib Teb Uji Ceitmotten D iiMMtMh ppi dito Arab Hypotbeekb pendbr 4 Oalt Mü der Vontenl und b Gr Hypotlioekb pandbr 4 Kederlandeohe bank aand Ned Handolmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 Ooaran Ooit Hong bank aand Rdsl Hypotboekbank oandb 4 l Amaiii Equit bypotb pandb 6 Maiw L ö Pr Lien eert 8 NlD HoU IJ Spoorw Mi aand Mij tot Bipl I St Spw aand Nod Ind SpOorwogm aand Ned ZuidAHk Spm aand dito dito dito 1891 dito I 6 Vl 65 166V £ TiUl 8poorwl 1887 89 A Iobl S i Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Poli Wamobau Weenen aand 4 Kuil Gr Bna Spw MÜ aand 8 Balliaoba dito aand a ISS 114 UV 101 69 lO i losVi 76 118 101 siv 4 991 108 110 lOS 10 199V 1S9V v 4 Taatem dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kink Cb Arow Sp kap aaod 8 Loaowo Sewaet 8p Mjl oblig i OralVitebik dito oblig t ZnidWeit dito und t dito dito oblig 4 liV 16 10 10 7 V exd AMi li ii Cent Pao 8p Mij obl 8 Chic k Nortb W pr O t aand dito dito Win St Poter obl 7 Denrer k Sio Gr Spm oerl T a lUinoia Central obl in gond 4 Loui k NaakTilUOert f aand Melioo N 8pir Mü lehyp o MUi Kanea r 4 pot pref aand N ïork Ontario fc Weet aand dito Penni Obio oblig 6 Oregon Calif le byp in gond 8 St Paul Mwn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dit Lino Col Ie byp O 8 CiBiBt Can 8outb 0ert T aand TnK C Ballw kNaT leb d o 0 Amaterd Omnibus Mij aand Botterd TramwegMaati aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Btad Bolterdam aand S Biun Stad Antworponl887 i Stad Brnsael 1886 S l Hom Tbeiss Regullr Geaollseb 4 OosTlKK Staatsleening 1860 8 461 K K Ooat B Cr 1880 8 ttkxn Stad Madrid i 1888 Ver NlD Be Hyp Spobl oert