Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1895

ABVERTENTIfiN Voor den VERKOOP van TBBB woiden te GODUA door eene solide en bekende Firma te Amtterdam nette Dames g evraag d om als 34ste Jaargang Vrijdag 5 April J895 No 6636 JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaaüt ran 1 5 regefe è 60 Centen iedere regel mear 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte luxcuuiug vttu Auverteatiëa tot 1 uur de midd De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 85 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke JSommers V IJ F CENTEK 6p te treden tegen 20 proTisie Voor solide behandeling en nette verpakking wordt ingestaan Brieven franco letter J H aan het Ned Advertentie Barean Warmoeastraat 149 151 AjMierdam Openbare Vrijwillige Verkooping A De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens om op i Oni xjIvDAu 11 APHIL IStfó ues vuurmiddag elf ure in het Café Het SchaikBoaDc aan den Kleiweg te Ocuda in het openbaar OM C0ST4NI GELD te verkoopen MEUBELEN m aodere roerende Goederen benevens eeuige GOUDEN ZILVEREN en JUWEELEN WEBKEN Een nar vóór den verkoop te bezichtigen Zaal KliKSTMIN te GOUDA PBBEMNIGDE ABTISIBNder Sederlandsche OperaTereeniging Donderdag 4 April 1895 Paljas Moziekdrama in 2 bedr van R Lbokcatallo gevolgd dooi GATALlEmilüSTWl De Trouweloozen Qroote Opera in 2 bedr muziek van Pisrao Masoao Aanvang 7 uur Plozen der Plaatsen voor H H Leden van KuHSTMiix met bnnne Dames 0 90 per persoon voor Niet Leden f l SO Plaatsen te bespreken 10 ets extra per plaats aan de Sociëteit Oiis Qnioi iii van af Maandag 1 April Programma s en Tekstboekjes verkrögbaar aan iKviisTifUK alsook bg den Boekhandelaar J Dl VEN TANDARTS E CASSUTO GOUDA MARIiT 154 nitgciEonderd Zondags te oongolteeren ran 10 tot nor Visitekaarten ONIEBTMWSAABTEH Rouwkaarten met bijpassende Couverts worden net en spoedig afgeleverd ter Boekgn ConrantDrnkkerg van A BRINKMAN ZN 4 pCt PAïïDBIlIEVEir VAN DE Pester Vaterlündischer Ëpsler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BorefigflDoetnde PaDdbriereo z jn oomiDaal groot aOO 1000 5000 en 10 000 Kronen Toorzien van halfjaarlükiche Coupoaa per I Maart ea 1 September m afloabaar a pari door middel van halQaarl lESobe uitlotiag De Coupon zyn tttana en oolc ia de toekomst vrij ran belaatiog yolgeas de Wet Tan 1881 Art SO 10 zg z D ereaala de Jitgelote Faadbrieren betaalbaar to Badapeat Weeaea en te Amsterdanii toa Kantore van ondergeteekenden tot den koers van den dag volgens de vet tbd 1876 is op de gezameulyke rerpaode hypotheken prioriteit der houden van Paadbrieven ingesohreren vaardoor hua het reoht op de hypothecaire schuldvordariagen in de eeist plaata ia gewaarborgd Do ondergotaekenden verwyzendo aaar huu Prospootus van 19 Januari l I en bet Jaarrerslag der laatolling over 1894 berichten dat zg Toortgaaa met dea Verkoop der 4 pCt Fandbrleven van de Fester Vaterlftudiecher tot deo koert tsd den dag WERTHEIN GONPERTZ AMSTERDAM Maart 1895 Indien U voor een pond Koffie besteedt 0 80 komt U Vi pond te staan op f 0 40 pond Kathreiner s Mahkoffie kost 0 15 amm 0 65 by gebruik van Malzkoffiebespaart Udusperpond f 0 25 Kraepelien en Holni s IQuina LarocheQ u iSSSE Is dp meest Krachtige en Versterkende Kli A Wl li aanbevolen door tal van binnen en boitenlandsche geneesheeren Bekroond met BEKEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacons i f 1 90 en ƒ 1 Depdt te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker 70orlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Stmt ToorsLl op de ECHT Oberiahnstein liandteeiceaijag mot roode lettara OMfCTFIZ tOa VICTOHUBROIH OBCIilAHHSmH fC ENT 3 verkrijgba ar Overal Mcuxtachappii tot EocploUatie der Vietoriu Bron geveMigtl te y oM rdain ZiHdhJaak S Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet zeldeo dat geaetiag aaobrengeade middolea toerallig ontdekt worden die in de handen ran een bekwaam geneesheer een goed saroes hebben Was niet Prieanïtz de geleerde restiger eer waterkuur methode wiens woonplaats eea bederaartsoord voor de Igdende monsohiieid eworden is den eearoudige boer F He ft niet een Zweedsch mqoor Tbure Braad genaamd een middel tegen rrouwenziekten aan de baad gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder aoodsakelgk heeft gemaakt en thans gemaengoed ran allo geaeesheeren begiat te worden Ook op het gebied ter beperking van lenawziekten begiat er licht te komea en ook bier is een weg geopend gewordea die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn da sedert jarea onforaoderd aaagewende geoeeakundige hulpmiddelen zoo als byroorb Bromium Tzer Araeaioam enz geheel te verdringen Ër zgn vele measohen die nooh ziek noch gesond ujn en toob klageo dat z zioh ia lichaam en aiel alles behalve wel gevoelea het geringste met velea kuaaen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en 00 zich zelvcn en anderen tot laat zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreese ke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan cija er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Ëindelgk lyden de ergsten onder hen aan verlamming vttusdaas en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken teeftyd onder elk gealaoht en eiken stand vindt zyn zenuwziek ea min of meer de alaohtoffen der leefwüze van onzen tijd Wie tot eene deaer oategoriëa van Ieders behoort ea iagelioht weaaoht te worden orer dt ver king eenai nieuwe metiiode adreaaeere zieh aaa AnuCerduU H ClEBAar k Co Hailigeveg 4S AUerwege bekrooud met Eere Diploma s Gouden en ZiWerea Medaillea benevena Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het WereldberoeiDil Druiven ltorst HoDig Extract MELIANTHE TUT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt VAK H vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele ea verschillende bekroningen getmgt Het verzacht en geneest ONMIV DELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalea Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtoiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacouB van 40 cta 70 cta en 1 met gebraiksaanwgzing voorzien van ons Handelamerk gedeponeerd a d Kechtbank te a jravenhage i Verkrggbaar bg F H A WOLPP Drogiat Markt Gouda A BÜOMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B v WIJK Oudewater StoUwerck sche Borstbonbons ia voorschrift vao den kon ÜniversiteitaProt Gehm Hofrad Dr Harie Bonn hebbea sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings orgmen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van varme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken TerpakMng Geele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtofiers der Zelfbevlekkiug Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWAKIKG HoUaodsche uitgave met 27 afb Prgs 2 faalden Ieder die aan de versohrikkelgke gevelgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de opie ïhte leermg die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken bo handel in Holland HET ALOU BEBUEMOE TRAPPISTEH BIËR uit de Klooaterbronwerg DB SCHAAPSKOOI Tilburg door onderscheidene geffeesheeren aanbevolen ala versterkend en gezondf wordt per fast en gebotteld geleverd door G c Heet man Westhaven B 159 en Peperstraat E U Eenig Agent voor Gouda en OoistrekeD Dames Attentie Hot liMtt onMhaddykMa malckelykste poetemiddel voor Heena en vooral dames en lOndeneboeBwe 1 ie de Af pretuuT vu t M Mlllir 4 iS Bwlls Baatk Str M Men lette oed op naam fabriekanierk Verbnturty Hemi IdMin l Me e eri laleeteilee u Hee retl B etfe r W i rieei M llrahM Gouda Snelpendruk raa A Basnouv fc Zoon BINNENLAND GOUDA 4 April 1895 De GommiMarüi der Koningin heeft beooemd tot Zetter der Directe Belaatingea de beer A W Roen vacature Tan den heer H W Q Eooiog Id eede giiterenarond gehoaden rergaderiog der liberale Kieavereoniglnu Burgerplicht alhier zgu tot bestnorsleden gekozen de hb 0 Witte vaa de Velde J L Thiereus en A Tan Reedt Dortlaod Men schrgft nit Stotngk Onaa jeugdige zangvereenigiog Eensgezindheid s l binnenkort waarBchgolflk op den tweeden Paaiohdag hare eerste uitvoering geTen Door heeren kerkvoogden in welwiileod het kerkgebouw tot dit doel afgestaan De Ie luit kwartm C F Frevel van bet fOg gren en jagers wordt 1 Mei gedetacheerd ten bareele van den intendant der Nieuwe HoUandgcbe Waterlinie te Utrecbt De perceelen benoodigd voor de Terbin dingsiyn tusiohen de stations Delftschepoort en Maas te Rotterdam moeten voigeuB een schryven door de eigenaari ontvangen met 1 Januari 1896 ot eleverd worden Het lid dar Tweede Kamer mr P B J Ferf die sinds geroimen tgd ernstig ongesteld was bevindt zich sedert eenige weken tot herstel van gezoadheid in het buitenland De dienstregeling voor den a s zomerdienst op de lyuen der Staatsspoorwegen is door deu minister tmi waterstaat goedgekeard Gisteren herdacht prof J W Gnnningden di waarop h v4ór 30 jaar geroepen werd tot het hoogleeraarsambt aan de AmsterdamBche nniversiteit Gisteren ochtend door de heeren Van Son en Sneltjes bestuursleden Tan de Vereeniging Lnctor et Ëmergo de coUegiezaal binnengeleid werd den jnbilaris daar door de propaedentici medische en pharmaceotiache een ovatie gebracht De zaai Toor dese gelegenheid versierd was met eeo overgroot aantal sadenten gevuld Het eerst nam do heer Botkesteun president der vereeniging Luctor et Emerge het woord Den heer Gnnning hartelgk gelukwenschende e i hem dankende oor nt e wat hfl ttedaan FEViLLETOX TEEÏÏGGÉROEPEN DOOB HÜGH CONWAY IS Bindelijk stoadeu we op maar we konden nog uiet terstond dat plekje verlaten waar het geluk tot ons was gekomen Wjj keken nog eens rond en zeiden vaarwel aan heuvel vaUai ea rivier wg staarden laag ia elkanders oogen oiiao lippen ontmoötten elkander telkens opnieuw Toen gingen wij amen de wereld in het nieuwe lieflevoUe leven te gemoet dat DUB voortaan wsohtte Wy wandelden voort als in een droom en ontwaakten eerst door t lien van haiua en menBchen Paulinel fluisterde ik is het u goed dat we van avond nog van hier vertrekken eo naar Londen En dan P vroeg zij meuwsgieng Kunt gij t vragen P Naar Italië natuurlgk Zij bedankte mg met een blik en een handdruk Wij waren nu thais Pauline ging binnen Prisoilla voor i die met hare andera goedhartige oogen ray vreesolJik aankeek Zy had my een aarudomoor genoemd daar noest ik revanche voor heblMn Prisoilla Mide ik bedaardweg ik vertrok eerst Tan avond van Londen uit tal ilt u Bchryven Ik was al gsnoegaaam gewroken het goede oudje was op het punt om sohreUnd aaa ml afl vosten heeft TOor den bloei der pharmacies bood hy d n hoogleeraar namens de Vereeniging een prachtige staande aalonlamp aaa De heer Ganaing dankte voor de hem bewezen eer gaf een kort overzicht van deontwikkeliufi der pbarmaceutiache studiën van zyn jeugd af tot heden en schetste daarby welk aandeel by culf daarin gehad heeft De assistent des heeren Guuning de heer Shoorl beschreef nu het werkïima leven tan den boogteeraar Ook deze toespraak beantwoordde de heer Gunniag Nu werd ook door pharmaceuliscbe studenten nietleden van L et E een cadean overhaudigd bestaande in eeue Iraaie gravure Getroffen door de hartoiykheid zfloer leerliegen nam de heer Gunning toen voorloopig afscheid en sprak onder daverend applaus den wenflch uit dat de goede verstandhouding tusBcben hem en de studenten nog lang zou mogen voortduren Men meldt uit Amsterdam Bob de bekende colporteur van Recht voor Allen c die giïteren namiddag op den Dam ventte met kleine geschriften waarin over generaaU Booth gehandeld wordt en waarin tegen enkele ingezetenen beleedigende uitdrukkingen gebezigd worden is door een paar entea io verzekerde bewaring gebracht wegens bet verwekken van volksoploopen Ëveu vóór de aankomst aan het station Scbalkwyk had door het niet afsluiten der sluitboomen gisteren ochtend omstreeks 8 50 een ongeluk plaats Het paard van een tentwagen waarin man vrouw en kind gezeten waren van de kerk huiswaarts koerende werd door den voorby suellenden trein 104 a Hertogenbosch Utrecht gegrepen en circa 100 meter voortgesleept Het paard werd gedood en de wagen verbr zeld Als door een wonder kwamen de in den wagen gezeten personen met den sebrik vr De minister van binnen tan dsche zaken brengt voorloopig ter kennis van belanghebbenden dat in 1895 de examens ter verkryging van akteo van bekwaamheid voor lager onderwijs m de Fransche taal zullen worden gehouden in de maand A ugaBtus zoo noodig ook in het laatst van Juli en die voor middelbaar onderwas in de maand December zoo noodig aanvangende in het laatat van November die voor de Eogelscbeen Hoogduitsche talen zoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwys io de maand Augustus zoo noodig aanvangende in het laatst vau Juli ilie voor ds gymnastiek zoowel voot de akte f Ooh joQ flheor Ülbertl doe dat niet doe dat niet I riep y wat cal er van juffer Pauline worden P dut liove sohepaei I xy zou deu grond kussen waar gij aat Ik bad K rekend op een nieuwe scbrobbeeriug en niet op een uitstartiDg van gevoel als deze Ik legde haar de hand op de schouder Maar Prisoilla leido ik uwe juffer Pauline Mevrouw Vaughan mijn vrouw gaat roede Nu begonnen de tranen van Priscüla nog meer te vloeien maar dil waren traeen van vreugde Tien dagen later stond Pauline by het graf van haar broeder Op haar verlangen had ik aan t hek van het kerkhof op haar gewacht tot zy terug soa komen Zy z K r bleek uit aan bare oogen kon men zien dai zy bitter geschreid had maar toen ly zag dat ik haar met bezorgdheid aankeek ghmlachte zy Gilbert mya beste zeide zy ik hsb geschreid maar nu glimlach ik Het verledene is voorbij Laat die duisternis plaats maken voor de helderheid van het tegenwoordige en de bBlofto vau da lotjkouiat Myne liefdo voor mijn broeder zal hoop ik dubbel overgaan op mijn echtgenoot Laat ons die donkere schimmen den rug toekeoron en een nieuw leven ssmen beginnen Hab ik nog meer te verhalen P Nog slechts ééa ding Verscheidene jaren later was ik te Parys Da groote oorlog zoo noodlottig voor frankrijk was ten einde De sporen van dien krijg waren byoa niet meerzichtbaar maar de sporen van dien broederkryg den burgeroorlog waren overal zichtbaar Da Galliër had vernield wat ds Teuton gaapasrd had De Tuilerièn lager onderwas vak a bedoeld in art 65 der wet op het lager onderwy als voor bot middelbaar onderwgs en die voor de landbnuwknnde den tuinbouw en de houtteelt zoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwjJB in de maand Augustus zoo noodig in September die voor middelbaar onderwys in hand eu rechtiynig teekenen en de perspectief voor ti jer onderwys in het handteekenon en voor hst boetseeren in de maanden Augustus en September en zoo noodig in October die voor middelbaar ouderwys in do wisen natuurkundige wetenschsppeu boekhouden Nederlandache taal en letterkunde geschiedenia asrdrykskunde staathuishoudknude statistiek staatsinrichting en achoonsohryven zOomede die voor lager onderwys in de wiskunde bedoeld in art 65 der wet op het lager onderwys in de maanden November en December Het tydstip waarop zy die zich aan dezeexamens wenscben te onderwerpen zioh daartoesullen bebooren aan te melden zal nader wordeu bekend gemaakt 3tct c In de zaak Rodenhoff voor de AmsterdamBche rechtbank behandeld gaf de verdediger mr D Simons toe dat er juridiek wel iets zou zijn te zeggen Toer de veroordeeling van klaagde maar moreel ligt er zelfs in het requisitoir reeds een halve vryspraak want als toch een gemeente ambtenaar zich heeft schuldig gemaakt aan zoo n reeks verTalschiogen als aan dezen beklaagde is ten laste gelegd dan zou een slraf van drie maanden toch al heel erg matig zijo PI gaat vervolgeua de feiten na en sohryft die toe aan overdreven ambtsyver van den beklaagde Deze heeft door te handelen zooala by deed dwaas zeer dwaas gehandeld maar toch om daarover beklaagde zoo bard te vallen meent pi bestaat geen reden Ook kan hier in geen geval sprake zyn vai de mogelykbeid van nadeel aan de gemeente berokkend door de handelingen van beklaagde integendeel zy zyn geweest ten nadeele van beklaagde Van een oogmerk om de geschriften als echt over te leggen kan geen sprake zyn daar beklaagdea onmiddelyke chef de beer v d Heuvel wist hoe dia boeken waren opgemaakt en waarom dit zoo geschied wm Ook heeft beklaagde zich het geld niet toegeëigend want hy heeft het niet gegeven als zyn geld maar namens de gemeente als toebehoorende aan de gemeente Beklaagde die de gemeente reeds byua 30 jaar beeft gediend pi meent wet te mogen staarden met lödige oogkassen op beklagenaivaardige wyze naar de Place de la Concorde waar de standbeelden stonden v q de sohoone verlorene provincies De Vendomezuil was omvergeworpen De sohoone stad was verkoold en zwart gebrand door de brandende toortsen van haar eigen zonen Maar reeds eenigen tijd waren de vlammen gedoofd en was de vergelding gekomen Sen vroolijk jong officier een mend van mij nam my destyds eens mee naar eon militaire gevangenis om die te zien Terwyl we daar in de open lucht wat stonden te praten onder t rooken van eeu sigaar kwam er een peloton soldaten buiten dio tusiohen rich drie gevangenen wegvoerden die geboeid en met gebogen hoofd met hen voortgingen Wie syn dat P vroeg ik rCommuuiitische deugnieten Waar worden zij hoengebraoht De Pranschmnn haalilo do sohouderi op Waar 2S allen moesten heengebracht worden zeida hy om doodgeschoten te worden dat beestegoed 1 Beoaloii Ui uiat um iUttuuvü dic uug üiaii ccuu minuut te leven hebben boezemen ons belangstelling in zoo ook al geen sympathie Ik keek oplettend naar hen terwijl zy voorbijgingen Een van hen hief daarop zyn hoofd op en keek mij wederkeerig aan Het was Macari I Ik schrikte toen myn oogen de zyne ontmoetrn siaar ik aobaam mij niet te zeggen dat Ik geen gevoel als van medelyden in my bespeurde Het Ceoerl had ik medelijden ondanks mij zelven en ik zou hem geholpen hebben ware het mogelijk geweest maar al had ik door t opsteken van iéaen vinger dian schurk dien Isogenaar disn verrader vao kyn zeggen tronw en eerlyk gediend is door zyn plotspling ontslag toch zeer zwaar gestraft een ontslag dat zyn pensioen en op een leeftyd dio beklaagde niet in staat stelt langs anderea weg in zyn behoefte en die van zyn vrouw t voorzien zoodat hy zat moeten leven van zyns kinderen Op deze gronden vraagt pi vryspraak Na re en dupliek word de uitipnak b paald op 16 April Petrus Mathias Snickers van wiens overtyden wy melding maakten werd den 11 April 1816 te Rotterdam gaboren Na aftik het gymnasium te Megen het klein seminarle Hageveld te Velzen en het groot Seminarium te Warmond zgn opleiding te hebben genoten werd hy den 27 Maart 1841 tot priester gewyd en was o a van 1843 184 als kapelaan werkzaam in de kerk van deu B Willebrordoa buiten de Veste Rustenburgerpad ta Amsterdam In 1859 ondernam mgr Snickers eau reis naar het Heilige Land Den 8 October 1874 vinden wy den overledene als vicaris generaal van het bisdom Haarlem en den 25 Juui 1877 volgde hy als bisschop aldaar mgr G P Witmer op De wyding had plaats 2 S pt daaraanvolgende In 1883 na hei overlgden van mgr A J Scbaepman werd mgr Snioken als diens opvolger aangewezen voor dan aarttbtBsehoppfllyken zetel in Utrecht welken hoogen p nt hy tot zyn dood tieklaedde Mgr Suickera was adsistent bissobop by den pauselyken troon huisprelaat van den Paos Romeinsch graaf ridder grootkruis van het H Graf werd als bisschop van Haarlem benoemd tot ridder in de orde van den Nedertandscben Leeuw en by zyn gonden priesterfeest 27 Maart 1891 tot commandeur in die orde By dit feest ontving mgr tinickers behalve een telegram van gelukwensching namens den Paus als bijzondere onderscheiding ook een gouden medaitte met beeltenis van Z H De begrafenis van dezen waardigen kerkvorst wiens afsterven ongetwyfeld in deo lande smartelyke deelneming zat wekken zal Vrydi plaats hebben Men schryft nit Amsterdam van 31 Maart Burg en Weth hebben het hoofd in den schoot gelegd De forensen stryd is uitgestreden cOp de door uwe Tergaderiog behandelde reclames der forensen ia door Ged Staten aldus deelen Burg en Weth den raad mede ceene bealissing genomen waarby de aanslagen zyn vernietigd Een gevolg biervan zat zjiu vonnis kunnen redden ik zou het niet gedaan hebben Het waB lang geleden sedert ik met ham in aanraking was geweeit maar mijn btoed kookte nog toen ik hem zag en bedacht wat hij gedaan had Ik wist niet hoe hy inmiddels geleetd had ik wist niet hoevelen hij verraden had sedert ik hem het laatst had gezien maar zoo de gerechtigheid zioh had laten waohtec zy bad kem nu bereikt binnen weinige oogenblikken zou zyn einde d r zyn Hy herkende my Misaohien daoht hij wel dat ik opzettelyk gekomen was om mij te vergasten aan zyn terechtstelling Hij bleef staan en vloekte tegen my De soldaten duwden hem oort Hy koerde zioh om en ging voort met tegen my te vloeken totdat een der soldaten ham een klap op den mond gaf Daï moge wreedaardig geweest zyn men had itt dien tyd zaer weinig medelijden met oommaniaten Onderwyl gingen de aoldataa mat bun gevangenen oen hook vao t gebouw om Zullen we er eeas naar gaan kijken P zeide myn vriend terwijl h de asoh van zijn sigaar afküipte ffNeon ik daak u Maar wij hoorden het binoen tien minuten hoorden wy het knallen der geweren en ik wist dat de laatste en sohuldigsle van de moordenaars van Antony March naar verdienste gestraft was Ik herinnerde my mijne belofte aan Ceueri tfst veel moeite gelukte het mij oen bericht aan hem af te zenden waarvan ik reden had to vermoeden d t het hem bereiken zou Zes maanden later ontvtog ik flsn brief met ontelbare hieroglypbtsohe postmsrken