Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1895

Directe Spoorwcgverblodlng met tiUlÜA Wlnlerdleost 1894 95 AauRevaogeo 1 October TUd vao Greeswlch OODDA SOTTIilDAU li tl ll tt l Ot 1 11 1 11 KOTTIBDJL U e O U D 1 0 11 10 17 ll tO ll tO 7 16 S 40 g o a 4S T St 8 47 7 1 14 IM M T ii 10 9 10 7 80 7 S6 7 47 I 3 10 4 08 4 40 DEN HAAG GOUUA Hage 5 48 7 107 48 8 30 18 0 4810 11 7 4i 07 l lt eoDDl DEN Biie Qtkla 7 1 1 11 0 1 8710 41 11 11 li il 11 14 1 17 I tB 4 4t S 17 t tt 7 11 t l 9 37 11 05 11 18 7 0 7 11 7 10 I il 7 1 6 09 7 81 10 10 1 10 51 li OS 11 451 10 2 46 8 16 4 13 4 43 6 10 5 47 7 48 8 81 10 1 U T I E O H T G OUD Utieeht 0 83 7 60 9 5111 84 11 08 11 60 8 10 8 S0 8 524 48 6 808 88 8 09 1 608 i 10 MWoerden 68 8 11 10 18 11 50 11 11 8 414 18 6 47 9 119 1410 11 üudavaler 7 07 8 11 10 84 4 14 g lt Oonda 7 10 8 819 3410 87 1I 0 1 3 50 4 87 6 80 7 08 8 41 il Il ff AMSTEIDAM OCDA 7 41 10 14 AEltwdaK Wp t lO 8 16 l tt 11 11 11 80 l tt 4 it 4 81 7 10 10 00 9 41 11 11 Onda 7J0 1 04 10 44 11 U 11 48 8 6 10 1 13 M U 1 0 4 87 Ml 9 49 I U O ll 1 17 t OI B ii 9 t8 I IS 1 81 1 81 t iO 8 S8 10 10 417 48 18 4 47 t 88 t l7 7 4t 8 88 10 14 5 87 7 9 10 17 t Ot 5 4t 17 8 07 l tt 10 81 iO t l9 11 e St 1 119 11 10 11 t D f D IU li 41 ll tl l t l t7 4 it t lt t ll OI DlDTXECHT lO Oe 10 19 lO tt 11 41 1 18 l tl t 11 09 1 87 10 10 11 17 1 45 8 07 10 11 11 41 l iO 8 011 81 3 8 O D U l i HST M 10 01 ll ii 1 l tl ll tl 11 11 l 1 40 dht de iukomsteo belMting f160 000 minder z l opbrengen daa r arop gerekend is vü dat maatregelen moeten worden genomen om de begrooting te doen iluiten Het ia te verwachten dat door hoogere opbrengst ran enkele middelen en door minder nitgaaf wegnns te betalen renten pi m f 70 000 zullen zya gedekt soodat de middelen moeten worden aangewezen om in het tekort van pi m i 80 000 te Toorzien Üit zou t n te vinden door het heffingapercentage der iokomfitrnbe laeting met s P verhoogen W g achten het echter minder gowenscht zooder booge noodEftkelljkheid van het sedert twee dienstjaren constand gebleven percentage van 4 pCt af te wüken omdat het te voorzien wae dat daatdoor bet aantal reclames en dus ook de administratie werkzaamheden niet onbelangryk Koaden toenemen c Burg en Wetb stellen daarom den raad voor te besluiten in plaats van tachtig vgf en tachtig opcenten op de hoofdsom der persoueele belasting te heffen Kindeiyk weten wg nu hoe groot de aanslib der forensen is geweest honderd duizend golden meer dan wy nit de cyfers der begrooting konden opmaken Het doet ons genoegen te vernemen datenkele middelen meer zulten opbrengen en datde conservatie een aardig winstje geeft maarnu men toch aan het verhoogen der opcentengaat diende men ook het oog te vestigtn opmogelyke tekorten in deze de verminderingder retributie van de Imperiale Een verbooging met opcenten komt ons voor wel zuopraotisoh te zgn omdat men vroeger wel 94 opcenten heeft betaald en men dan altyd eenappeltje voor£den dorst heeft Staton aeneraal 2e Kim Zitting van Woanwdag 3 April 1895 Ingekomen wus heden het wetsontwerp tot wyziging der wet betreffende de klassen en de saineostflliug der rechtbanken Ook werd het vooroemen aangekondigd eveneens bet ontwerp omtrent den spoorweg Alkmaar Hoorn af te doen TÓÓr het Paaschreces Het debat over het voorstel Hartogh tot herziening van het Wetboek van burgeriyke rechtsvordering voortgezet £ Na debat is besloten om in den regel slechts vier conclnsiën toe te staan maar den rechter te verganuen op eenparig verzoek der partyen het nemen van meer conolnsiën te veroorloven Ook werd uitvoerig gedebatteerd o er het ammendementDrucker strekkende om den rechter bevoegdheid te geven het uitstel aan partyen te weigeren ook als zij bet eenparig verlangen Dit amendement werd verworpen met 38 tegen 31 stemmen Volgens den Baagschen correspondent van de N Gr Ot had men eenige vrees gekoesterd dat wanneer de bouw der twee nieuwe kruisers in bet binnenland vaststond de twee inrichtingen die voor de levering in saLmerking konden komen allicht in onderling overleg den prys zonden vaststellen tot cbade voor de schatkist En nu is inderdaad gebleken dat zoodanig overleg gepleegd werd mur zeer in het voordeel van den Staat Door de stipte geheimhouding die omtrent alle gemaakte berekeningen en begrootingen by Marine werd in acht genomen ook bet eiodcyfer van de begrooting voor ieder schip werd den inachryvers niet medegedeeld waren de twee fabrieken verplicht by de ramingen te streven naar het laagst mogelyke cyfer En men zegt dan ook dat de inschryvingpsom f 2 050 000 beneden de raming is van hei scbïp dat aan s Ryks werf wordt gebouwd en veigelykenderwyze ook een paar ton lager dan de prys der weldra voltooide schepen da 10 MnrdfMkt Kieawnkark OayeU Kotlerdam 1 0 01 t is 11 It tt i 1 10 l lt I M I Vinwnkuk Maatdnokt Zav U 7 411 47 BL b 1 47 Zi w 7 ll l tl 11 10 r d L d l OI Taorb 1 07 9 01 11 11 Hift 1 11 9 119 9110 07 11 17 MnU I il 7 ti 8 09 1 11 OtliT 4 Wawjra i il r Ot 1 11 VkMU I II l il 1 41 I 4 40 W 7 1f 1 11 9 10 Oaada Op tut van den inspecteor van het geneeskundig staatstoezicht in Noord Holland vervoegde zich op 21 September de rechercheur P W van Dogteren by den magnetiseur Jarnb v d Velde te Haarlem voorgevemie liideudA Ie zyo tan de maag sedert twee jaar te vergeefs by doctoren heil te hebben gezocht en nu teneinde rand hulp te komen zoekeu by Van der Velde s aomnambule Deze werd geroepen eu in slaap gebracht en verklaarde daarop dat Van Dugtereo lydende wiis aan herseuverweking rnggemergsdunheid en dat het er met zyn maag ui bijzoader slecht nitzag want dairaan bevonden zich niet minder dan driü groote zweeren een van ond tren en veriter aan wears yden een GerrHitgd of Van D genezen kon en wat hy daarvoor had to doen werd bevestigend geantwoord mits hy zich kalm hield geen spiritnaliën gebruikte en veel blndgroente at en bovendien innam driemaal d gs éen lepel van een drank bestaande nit gentiaan valeriAan rozenblad notenbast viola tricola gompoeder groote kamille IJslandsch mos zoethoot ramuasbast en amandelen De somnambule werd toen wakker gemaakt en weggezonden en Van der Velde raadde zyn patient aan het opgegeven recept te laten klaar maken by een drogist doch zich tevens te voorzien van twee puik puike medicyuen die in geen apotheek te krijgen waren omdat hy alleen het geheim der bereiding kende Van Dugteren kocht toen een dooaje met pillen en een potje zalf vroeg wat hy schuldig was betaalde f 2 50 voor het consult en f 1 25 voor de medicynen en mankte zich daarop bekend als onbezoldigd ryksveldwa hter diede eer bad Van der Velde aan te zeggen twee overtredingen te hebben begaan en wel het zonder daartoe bevoegd te zyn en zonder noodzaak uitoefenen der geneeskunde en bet overtreden van de wet op ds artsenybereidkunde Hy kreeg ten antwoord dat hij dit byzonder knap gelapt had en ging been Heden had Van der Velde zich deswege voor het kantongerecht te Haarlem te verantwoorden en met een grooteu umbaal van woorden trachtte hy aan te toonen dat alles wat hy verrichtte geschiedde uit louter naastenliefde Slechts als de menscheu by de doctoren geen baat meer vinden komen zij tot hem verklaarde bij en het ware volgens zyn oordeel te wenschen dat de heeren gonpesknndigen zich op bet magnetisme wat meer toelegden dau zonden er minder menschen naar Akendam de begraafplaats worden gebracht Waar de somnambule rerklaarde eenmaal in alanp zynde niet te weten wat er met haar geschiedde eu ook niet te weten wat zij dan deed of vertelde zeide Van der Velde dat dit volkomen jniat was voor zoover alle Uchaamsdeelen aangaat Maar de geest maakt een uitzondering die werkt dau alleen maakt helderziend en bet mogelyk dnt de lichaamadeelen der patiënten die ziek zyn door de somnambule worden onderscheiden Die doet liaar ook zien in een apotheek de middelen voor de ziekten met de namen er op en de hoeveelheden er by of wel zy ziet die middelen in een planteutuin en maakt het eveneens moge tyk dat zy zonder verntand te hebben van geneesmiddelen ja zooals bier het geval was niet eens den naam kennende deze toch kon opnoemen Volgens Van Dogteren was het hier wel wat audera in zyn werk gegaan De aomnambule had alleen opgenoemd kamille IJslandacba Mos en zoethout huismiddeltjes die zij verklaarde te kennen doch Van der Velde had gevraagd zonden we er geen gentiaan enz by doen waarop zy bad geantwoord ja dat kan geen kwaad c De doctoren J Tjmmer en Buckman verklaarden wat beklaagde verrichtte voor charlantannerie Aan bypnose geloofden beiden Beklaagde bad bun toe dat ze werk zouden gaan maken van het magnetisme dat was zoo ook de heeren het tegendeel beweerden ware geneeskunde De ambtenaar by het 0 M bewezen achtende wat was ten laste gelegd reqnireerde twee geldboeten een an f 25 en een van f 5 subsidair ö en 2 dagen hechteulastraf De volgende week volgt de uitspraak ll Ot It lS 11 01 ll Ot ll K ll ii l lt 11 11 ll Oi 10 17 10 14 10 41 10 47 10 01 10 11 t ll II 4 47 l 4i De heer Scbaepmao die na de verkieziogen van het vorige jaar geroimen tyd het stil Bwygen had bewaard is tn de laatste weken weder uit zyn tente te voorschyn getreden Nadat hy de eenige onder zyn partygnnooten zich tegen de prntectlonistisohe motie van den heer Dobbelman had verklaard heeft hy by de iuterpellatie van den beer Staalman weder voor t eerst hot woord gevoerd om krachtig voor de handhaving der krygstncht op te treden en hei tt hy by dtbehandeling der motio Beldt veel bygedragen om een uitspraak te verkrygeu welk to gelyk van de sympathie en van de behoedzaamheid der Kamer getuigde Wat hy daarover Vrydag jl sprak is zeker velen uit het hart gegrepen Overtuigd als ik ben van de weuRchi lijkheid pQner lots verzekering van den ouden werkman verkeerende in de moening dat de mogelykheid voor die lotsverzttkering kan worden gevonden kan ik toch niet lat u voorbygaan de gelegenheid om te protesteeren tegen eene meeoing die onder het Nederlandsche volk wordt verspreid Er zyo er die het zich naar htt Hchyut ten plicht stellen by den Nederlaudscben werkman de meening op te wekken dat wanneer eene motie die de wenschelykbeid van eene lot verbetering voor den ouden werkman van Staatswege uitspreekt wordt aitngenomeo de uitvoerbaarheid van die lotaverbetering onfeilbaar vaststaat en du uitvoering binnen den kortst mogelyken tyd za knnoen volgen Welnu ik voor my heb te ve eerbied voor het gezond verstand en den kloeken geeat van den Nederlandschen werkman dan dat dezH in dergelyke voorspellinj en heil zon zien eu de roorzlcbtigbeid die met den moed gepaard moet gaan zou wraken Noen ik heb van den NeHerlandachen werkman eene andere meening Hy zal wetende in het klein hoe moeilyk het is huisetyke vragen op t lossen begrypou dat dit vraagstuk van ti grooten eu te erustigen omvang is dan dat het met eene motie zou knonen worden beslist 0p hen die dergelyke voorRpelliugeu ia bet volk werpen rast eene ver ntwoordelyk held die n ar myoe bescheiden muening alleen gedragen kan worden door lieden wier ydelbeid bun belet in te zien wal zedelyke verantwoordeiykbeid i8 Maandagavond heelt de beer Scbuepmau te Bednm een voordracht gehouden waarin hy ook over het kiesrecht zeer behartigfuswaardigu opmerkingen heeft gemaakt Zooals men weet was de hoer Schaepman ofschoon hy bedenkingen had bereid de voorstellen dur vorige Begeering aan te nemen De tegenwoordige Regerring is opgetreden om een andere oplossing voor te dragen De heer Schaepman herinnerde dat in vzeke e Staatkundige Brieven berbaaldelyk ia verklaard dat men langs verscbilleude wegen tot dezelfde uitkomst kan komen At u het nem niet onverschillig over goed geplaveide wegen te gaan het loopen door het ruwe woud ataat hem ook niet tegen De goedgeplaveide wegen acbyut de Regeering nu te willen veracimfien in haar kiesrechtplannen Zij wil met andere fcirmuleü dan die van den beer Tak hetzelfde getal kiezers maar een beter soort ïo hei l iven roepen Die proef moet men afwachten eu hii zat haar niet wraken als zy den gezeten werkman het kiesrecht verschaft Als men maar nit die woorden als te eustelUug van wagbobewoners en rondtrekkende muzikanten niet gaat afleiden dat aSze rondzwerveud i bevolking in Nederland zoo groot ia dat zy gemskkelyk de bewoners van goede huizoo kan overstemmen t De spreker acht het plicht de aanstaande kiesrechtontwerpen met zeker vertrouwen te gemoet te zien Hoe meer vrede eu verzoening die wet aanbrengt des te beter voor ons tand 7 10 t i t 08 10 17 1 i lO 1 14 4 i0 4 t7 B 04 t ll 1 10 1 46 l tt 1 01 1 09 l lt 1 44 4 10 ao i8 Yoorb 5 54 N dL d5 69 Z Zegv6 08 BI Kr 14 Z V U I 19 Onuda 0 80 7 601 18 10 10 10 88 10 41 wy zyn bet volkomen eens met deze zienswy e eu hopen van harte dat de voorstellen dei Regeering inderdaad zoo zuIIpd luiden dat alten die groote uitbreiding willen en toekenning vin kiesrecht verbonden willen zien aiic werkeiyke voortiening in eigen onderbond zich er mede kunnen vereenigen Haud Men meldt uit Amsterdam Aan de Ceintuurbaan zyo heden middag twee perceelen van een in aanbouw zynd huiLenblok ingestort De werklieden er waren er niet minder dan 15 in de gebouwen bezig bemerkten gulnkkig nog intyds dat de achtermuur begon te wankelen en konden zich door de vlocht redden Zy hadden al enkele dagen geleden in dien achtermuur werking bespeurd en waren vreemd genoeg daar toch maar aan den ariteid gebleven Toen eenmaal de achtermuur begon te bezwyken koqden ook de beide voorgevels en de toaschenmuren het niet langer uithooden ifet luid geraas zakte het gauache bouwwerk ineen geen steen bleef op den andere Natuurlyk wekte het geval heel wat opzien 10 de buurt men wijt de instorting aan te zwakken bouw en werkelyk lieten de over blylselen der perceelen geen ruimte voor de gedachte dut de buizen hecht en weldoortimmerd waren geweest Overigens mogen de werklieden zich wsarlyk gelukkig heeten dat zy er zoo goed zijn afgekomen Onverantwoordelyk toch was het aan het werk te biyven ill perceelen die reeda voor gevaar moesten doen vreezen toen de achtermuur niet deiigtijk op zyne palen bleek te staan Het kan ook zyn en dan ia de zaak nog erger dat hun werkgevers met difn toestand hekend zyn geweest eu niettemin het werkvolk lan bet gevaar hebben gewaagd Uil het jaarverslag van de Coöperatieve Winkel vereeniging van Eigen Hulp te s Gravenhagf blykt dat het ledental in 1894 op IJao jl telde 4609 of 383 meer dan het vorig jaar met een kapitaal van f 124 727 84 off 10 820 63 meer dan het voorafgaande jaar Het debiet bedrofg f 1 183 667 49 tegen f 1 111 572 32 in 1893 Hiervan werd verkocht aan niet leden f 22 721 87 tegeu f 23 042 407 in 1893 waarby iu aanmerking moet worden genomen dat niet alle coupons door de leden worden ingeleverd zoodat het debiet aan niet leden nog kleiner is en feitelyk niet meer dan l pCt van het totaal d biet bedragen heeft Aan bedryfshulastiog moet worden betaald f 4350 82 De saldo winat bedroeg f 204 326 46 waarvHU o a voor de beambt n bestemd is f 14 917 50 aan het ondBrstenningafonda voor beambten f 4609 aan reaervefonds f 2164 13 terwyl iun de led o 15 pet van hun verbruik of f 174 032 73 kan worden uitgekeerd Overeenkomstig bet advies van zyn rechtsgeleerden adviseur en in overeenstemming met het eenp irig gevoflen van commissarissen heeft het Beatuur besloten in appèl te komen van het voor de winkelvereeniging ongunstige vonnis der Rechtbank in deprocedure met Maatschappelyk Belang Het debiet ging in 1894 roor zoover de meeste artikelen betreft sterk vooruit Het nieuwe gebouw in de Onde Molstraat zal waarschynlyk met Mei in gebruik knuuen worden genomen BuitKnlaodscli Overzicht n eeu breadroeri e mteenzettiog dia weinig indruk mankte de Ind Belgec spreekt vao inne attention molte et lasse heeft minister president De Burlet de gemeentelijke kieswet verdedigd fiy eindigde met opnieaw de qaamtie Tan vertrouwen te ste len Heeds in de zitting van 26 Maart had bj verklaard niet de vernntwoordelükbeid te kunnen aanvaarden voor een oplossing die in strgd was met de denkbeelden der regeeriug En die verklaring herhaalde hjj thans Hj deed dairbfl een beroep op do vaderlandsliefde en de verlichtheid der rechterzyde die haar er toe brengen mni t do wet nngawgiigd aan te nemen 9 40 9 47 9 i4 10 01 10 10 S il 9 01 4 10 4 4t 4 II t OI t 09 t l6 11 10 1 10 t tl 7 0T T 17 7 14 7 11 7 87 Ml JO 4 41 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 l 8 80 lO M Sen der leden van de reohterayde de heer Deitrée deed een poging om den ongnnstigen indruk fvan a ministers rede weg ie neuen Hg kwam met veraoenende voorstellen in dan geest der christen socialisten en verdedigde die met een beroep op ds Encycliek Reram Novarnm HJ verklaarde iioh lelfs voor de evenredige vertegenwoordiging eu hj bezwoer de Kamer bij de arbeidende klatsse geen haat en wrok te verwekken In denzolfden geest sprak de liberale afgevaardigde Jonrez die tot staving van zgn meening den uitslag mededeelde van een onderzoek door hem in zgn woonplaats BraioerAllond ingesteld Daaruit bleek dat de meerderheid in bgna alle gemeenten zal toevallen aan de bezittende klasse Van de kiezers zallen 5 pOt afvallen door don verhoogden loeftjd en 25 pCt door den difforentieelen censns bovendien zullen 33 pCt der kiezers Tan de vierde stem gebruik kunnen maken Tans slotte las de socialistische afgevaardigde Defniseanx een verklaring Toor namens de socialistische party waarin wordt medegedeeld dat de algemeene raad besloten heeft geen algemeene werkstaking uit te lokken en alleen propaganda zal maken voor het algemeen stemrecht De spreker hoopt dat dit besinit niet zal nalaten invloed te oefenen op de houding der regeeriog Heden zullen de algemeene beraadslagingen ten einde loopen en by de artikelen de voorgestelde amendementen behandeld worden Over de ontvangst van den president en den onder voorzitter van den Byksdag Von Bnol en Spahu door den Keizer werden eerst kwade noten gekraakt Men vertelde dat Z M erg kort tegen ze was geweest en zelfs een paar stekelige opmerkingen had gemaakt Dit btykt echter alles verzonnen ie zyn Wilhelm was integendeel de vriendeiykheid zelve Ziehier wat o a de Oermaniac meldt bet bekende roomsche blad dat wel nit de beste bron patten zal De heeren werden kort TÓor het gala diner door den Eykskanaelier aan den keizer voorgesteld Z M begroette hen allerhoöeiykst en vriendelyk en sprak den wensch uit dat de Rijksdag onder hou leiding een eneri ieke werkkracht mocht toonen Het gehoor duurde slechts enkele minuten In de Keizerlijke Yachtclub te St Petersburg ia een diner gegeven ter eere van den Duitsche gezant generaal Von Werder die na gedurende eene reeks van jaren de Duitsche regeering aan de Newa vertegenwoordigd te hebben zyn post weldra zal verlaten Alle grootvorsten die te St Petersburg vertoeven woonden bet feestmaal by Generaal Von Werder betoonde zich zeer gevoelig voor déze hulde Deze generaal zal nog eenige dagen in de hoofdstad biyveo en Vrydag a B het diner bywonen dat Czaar Nicolaas ten paleize ie zgner eer zal geven Intusschen zyn te St Petersburg zeer ongunstige berichten ontvangen over den toestand van Grootvorst George De prins de jongere broeder van den Czaar en de vermoedeiyke troonopvolger zoolang de Czaar geen zoon heeft leidt naar men weet aan eene ernstige borsiziekte De grootvorst bevindt zich nu in Algiers maar ook daar is de toestand niet gunstiger geworden De Keizerin weduwe die te Kopenbage vertoeft by baar ouders heeft althans besloten onmiddellyk naar Algiers te vertrekken Sen zeer belangryke wetsvoordracht is door den Stendenrasd van Zwitserland de vorige week aangenomen betreffende het bestuur der spoorwegen Aanleiding daartoe heeft een gebeurtenis gegeven in het vorig jaar Toen bad een ingezetene van Zurich een zeer groot getal aandeelen opgekocht van den NoordOost spoorweg waardoor hg in de vergadering van aandeelhouders de meerderheid verkreeg en het gebeele bestonr door een ander kon vervangen Ofschoon die omkeer op het beheer van den spoorweg geen nadeeligeu invloed heeft gehad is toch van vertohillende kanten gewezen op het bedenkelgke dat aldos een enkele groote aandeelhouder door verdeeling zijner aandeelen onder stroomannen een middel van openbaar vervoer in zgn macht krygt De Toorstanders van siaatsexploiiatie en naasting der spoorwegen zagen daarom de kans schoon om in die richting een grooten stap te doen m het is hun gelukt da r de Stendenraad DU met Ys der stemmen een wetsvoorstel heeft angenomen dat door den Bondsraad met 4 tegen 3 stemmen was goedgekeurd Die wet bepaalt dat alle spoorwegaandeelen op naam moeten staap en enkel zulke aandeden op naam recht geven mede te stemmen Toorta heeft de Bondsraad hei recht in het beatnnr van eiken spoorweg eenige leden te benoemen naast de gekozen bestuurders met geiyke rechten als dezen Sindeiyk wordt de Bondsraad bevoegd verklaard alle besluiten van een spoorwegbesinnr of van de algemeene vergadering van aandeelhouders nietig te verklaren wegens sirgd met hat algemeen belang en zulks behoudens beroep op de Kamers Ean Toorsiel om beroep toe te kennen op de reohierlgke macht werd afgestemd Men beschouwt deza wet als de voorbode van de naasting der spoorwegen door den StaMi In Noorwegen duurt de crisis voort daar een nieuwe poging van koning Oicar om tot een vergeiyk te komen mislukt is Z M wilde het met een cabinet d afiairea probeeren en had daartoe aan een leider der rechterzgde volmacht gegeven om onderhandelingen aan ie knoopen Grondslag van het compromis zou zgn dat de strgdrrnag voorloopig ter zgde werd gelaten en dat de begrootingaposten voor de diplomatieke vertegenwoordigingen waaronder het Weener gesantsehap evenals in 1892 bewilligd werdenMaar de linker yde wilde van dat compromis niets weten en verwierp met algemeene stemmen den voorslag En toen ging Michelet zoo heette de leider der rechterzgde nog des avonds om half elf naar den koning om hem deze beslissing mede ie deelen Het schgnt dat de monarch ibans geen onderhandelingen meer beproeven zal Gisteren is hg naar Stockholm ieroggekeerd De toestand is zeker ernstig Voor zgn vertrek richtte de koning een Vchyven tot den miDister president Stang den conservatieven leider die voorloopig het bewind voerde waario wordt medegedeeld dat hg hei verzoek om ontslag hetwelk door het ministerie is ingediend nog niet kan aannemen Zoolang de meerderheid in het Storthing baar booding niet wgzigt gedoogt de positie des konings als vorst van Zweden en Noorwegen niet dat by zich ten tweeden male tot deze meerderheid wende De grondwet dwingt den koning niet een ministerie te kiezen uit de meerderheid Poterilen en Telegraptiie Door tusecbenkomst van de Britflche postadministratie kunnen thans gewone pakketten bet gewicht van 5 K G niet te boven gaande worden verzonden naar Hawaï Sandwich eilanden Het in Nederland te heSen port en de aan de vreemde administratiën uit te keeren vergoeding bedragen voor elk pakket van een gewicht tot 1 K G resp f2 25 en in 3 75 van een gewicht van 1 3 K G resp f 4 62 en frs 8 50 van een gewicht van 3 5 K G resp f7 12 eu frs 13 50 Ëlk pakket moet vergezeld zyo van twee daaane verklaringen Van de verzending is oitgeloten opinm Vacante Directies Post en telegraaf kan toor te Drachten jaarwedde f IBOO en vrye woning Post en telegraafkantoor te Heereveeu jaarwedde 2300 en vr e woning Ofschoon aan de ambtenaren van beide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de be bepalingen van het Koningklyk besluit van 21 Maart 1894 ix 17 de telegraaf mbtenaren voor de eerstgenoemde de postambtenaren voor de laatst bedoelde Directie den voorrang Solicitatiëo in te dienen voor 13 April a a Benoemd 1 April Tot Isten klerk by het Hoofdbestuur de klerk der telegrapbie Iste ktaiae J J Bosch de adaistenten H G van Lookeren P Houtscbilt en F M Visscher tot 2den klerk by bet hoofdbestuur de adsistenten W P T de Jongh eu P H W Hoflfman Verplaatst 1 April De commies der posteryen 4de klasse J E Wims van Etoermond naar Hengeloo De klerken der posterijen late klasse B H W H Stork van Zwolle naar Roermond in plaats van naar Hengeloo en P Hatterman Tan het bykantoor aan de Amslelstraat te Amsterdam naar dat aan de Spiegelstraat aldaar De vrouwelyke adsistent S de Hartog van het bykantoor aan de Spiegelstraat te Amsterdam naar dat aan de Amstelstraat aldaar Overleden 21 Maart De brievengasrater wed J vanPoelgeest geb Nonhebel te Leimuiden Ontslagen 22 Maart De brieveogoarder G Sander te Koedyk 25 Maart De brievengaarder H Dikkes te Made Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Gehouden te Stolwijk 3 April 1895Huis C 35 en eenige perceelen Bouw en Hooiland enz gi oot 1 hectare 45 aren 86 centiaren in Beoedenheul te Stolwijk koo per G Gelderblom voor f 2600 KEKKISGEnniG HERIJK VAN MATEM EN GEWICHTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland van 11 December 1894 no 77 1 Prov Blad no 64 brengen ter keunis der iogeseteueD dezer Qemeente dat de HEBIJS der Mttfln en Gewicbtw dit jaar zal plaats hebben van 16 April tot 17 Mei op alle werkdagen van den voormiddags 9 tot des namiddags 3 uur in bet daartoe ingericht lokaal aan den Groeoeweg naast de Eerflte Openbare Burgerschool voor Jongens dat de letter in den fiewooen schryfvorm bestemd is tot goedkeu rings nierk van Maten en Gewichten zoowel by den nieuwen IJK al den HERIJK dat voor de verdeeling der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van den HERIJK naar volgorde der wyken aan de huiïeo der IJkplichtigen briefjes zullen worden bezorgd houdende opij aaf van den dag en het uor waarop zij hunna Maten eu Gewichten tot het ondergaan van den HERIJK zulten kannen aaubiedt n teiwijl zy die onvoorziens zoodanig briefje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daxrvan op de boven aangewezen dagen en uren voor den HERIJK in dt ze Gemeente aan het bovengf noemd IJklokaal kunnen vervoegen Wordende belanghebbenden voorts herinnerd dat zij verpliobt zyn hunne Malen en Gewichten behoorlijk schoon en ïolkouien droog tot fa t ondergaan van den Heryk ann te bieden dat na 1 SEPTEMBËll a s het gebrniken of Toorhandeo hebbeu van Maten eu Gewichten niet voorzien van de voreiechte Stempet merken verboden en strafbaar ia dat zij die van deze gelegenheid voor den HERIJK iu dpze Gemt nte geen gebrnik gemaakt hebben hunne Mtiton en Gewichten tot het ondergaan van den HERIJK kunnen aanbieden aan h t IJkkantoor te Rotterdam des Dinsdags en Vrydags van elke week des voormiddugg van 10 tot des middags 12 uren en des namiddags van 1 tot 3 uren dat de onderdeeleu van het Gram uitsluitend nan het IJkkantoor te Rotterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht ttftogaau aangemaand zich boveuBtaande gelegenheid voor den HERIJK ten milt te maken ten einde te voorkomen de oiiiumgename gevolgen die b ver uini daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda 4 April 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretarin BROUWER KENNISaEVINQ l RII KW4TEa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Maken bekend dat met ingAug van den 16n April s s de verschillende iu de Gemeente aanwezige Stsndpypen waaruit een ieder zich kosteloos van water uit de Waterleiding kan voorzien gealoten zullen zyn en dat van genoemd tydï tip af wed rom als vroeger op de ter plaatpe aangewezen urpo van den dag voor ONVERMOGENDEN op vertoon van eene by het Burgerlijk Armbestuur Jeruzalemstraat boek Prttersteeg te bekomen Waterleidiogkaart water om niet verkrygbaar zal wordeu gesteld aan de Standpypen up de Raam by de Kruidenier straat op de Raam by de Mess makerasteeg op de Nieuwe Haven by de Korte DwarHstraat in de Vogi l nzang by dnSpeldemakerssteog op den Groeneweg by de Wydn Poort en in de Zak bij do Hoefateeg Gouda deu 30u Maart 1895 Burgemeester en Wethouders voornqemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER JffAR£ TBERXCHT£N Gouda 4 April 1895 De graanuavoer die heden weder zeer ruim wat ruimde tot onverauderde pryzen vlug op Tarwe Zeeawsobe 5 70 ƒ 6 10 Mindere dito 5 30 a 5 60 Afwijkende 4 76 a 6 Polder 4 75 El 5 50 Kogge Zeeuwsche 4 25 a 4 60 Folder 3 50 8 75 BuitBDlandsohe per 70 k ƒ 3 60 a ƒ 3 80 Gerst Winter 3 40 a 3 90 Zomer ƒ 3 S6 B 8 76 OhevalUer 4 25 a 6 36 Haver ner heot 3 26 a 8 25 per 100 kilo 5 10 i 6 Hennepzaad lolandsob 8 50 a ƒ 8 75 Buitenlandsohe 6 50 a 6 75 Kanariezaad 8 50 a 9 76 Koolzaad fi 75 a 7 50 Erwten Kookerwten i ƒ 10 Niet kokende ƒ Buitenlandaohe voererwten per 80 Kilo ƒ 4 fl0ii ƒ 5 25 Boonen Bruine boonen 15 k f 17 Witte boonen f Duivenboonen 6 60 è 6 25 Faardeoboonen 4 75 ü 5 40 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 6 a 6 20 CLnqasntine fl l f 7 60 VxKUABKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen trasg Vette varkens goede aanvoer handel flauw 18 a X ot per half KÖ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel redel 15 ii 16 ot per half KG Magere biggen goede aanvoelt handel flaav 0 50 0 70 per week Vette sohapen red aanvoer handel vlug ƒ 16 80 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 8 il 6 Fokkaiveren 7 i ƒ 14 Aangevoerd 32 partyen kaas Handel vlag Ie uü 88 S ïtt l 0 12 Zwaardere hooger ia prqi NoordHol landache 80 4 I4 Boter goede aanvoer handel red öoeboter 1 00 ƒ 1 10 Weiboter 0 80 ü 0 90 p Kilo Burgerleken Btand GEBOREN 1 April Baitiaao ouders P Boef en G den Os 2 Josoa ouders J Nob l eu W M Noordegraaf 3 Theodora oudors M Bakker en C van den Broek Cornelia Maria ouders A Mes en M H un der Wondeu Cornelia Maria oudere C Stolwyk en W M van Kuyk OVERLEDEN 3 April G Visser huisvr ao J Bredius 39 j G van der Kleyo 2 m M Boer 2 d S vao der Vooren wed J J van Wyk 50 j GEHUWD 3 April T Linnekamp en 0 Riibouw C C Moret eu M J Hux J F de Nooy Vn J i vao der Togt Beeuwljk GEBORRM ïan PrHtflr ouders C Bze mer eu H A Quint Haute Nouveauté in PARASOLS Dotk nllta niei geSUlswd word A tan OS A Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 3 AFBIL Vorkn IoOkm 98U l l ii 1011 88 831 SS Vi 161 as 7V I 108V 1V It 110 m 80 451 100 i 800 Z 70 101 IS 103 ilB lS l + 101 lOi ISO 09 87 lOBV ISS 104 u Si 64 IBS 88 88V 881 1 loiv loiVi TV 101 1861 184 ïó A 1 50 941 IS i 16 101 106 lOV 7B US loiv 811 491 14 Sil i V 108 110 108 lOS l 108 U8V ISS t ISO 981 44 461 SBUimuMD Cert Ked W S 8Vi dito dito dito 8 dito dito dito S tloNOAB Obl Qoudl lBBl 88 4 talib Iniohryving 1888 81 5 üoBTBNa Obl iu papier 1868 6 dito in EÜver 1868 5 PoaTvoAL Oblig met ticket S dito dito 8 KusutS Obl Oost 8e Serie 5 dito Geooni 1880 4 ditobijBothi 1889 4 dito bÜ Hope 188tf 90 4 dito in goud lees 1888 8 dito dito dito 1884 6 Spi NJB Perpel toHuld 1 81 4 ToKKBiJ Gepr Conv Iten 1890 4 Gec leauiDgierieO Qeo leening serie O iuiDAia EiP Beo v oM 1892 6 Uhxioo Obl Buit Soh 1890 8 VBNBECrBLi Obl 4 oubep 1881 AifSTBBDU ObligatitD ISOll Vs RoTTBBDiJi Sted leen 1886 3 i ïiBD N Afr Hacdelav aand A ndab Tab Mig Certiflpaten DeiiMaatMhappü dÜo Amh Hypotheekb pandSr 4 Gult Mij der Voriteul aand i Gr Hjpotheekb paudbr 4 Kadarlandschs baak aand Ned Handelmaatsob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotkeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTBKB OoitJi f A Dk aand RusL Ujpoth M pandb 4V A HEBiKi Equit poth pandb 5 Uaxw L G Fr tien oert 6 Nkd HoU IJ Spoorw Mij aand Mij totKxpl V 8t 6pw aand Ned Ind Bpoorwegm aand N d Kuid Arrik Spm aand 6 dito dito dito 189 dito 6 TUJB Bpoorwl 1887 8 A Kobl S Zaid lUl Bpwmij k W obl 8 PoLBH Warsohau WeHuon aaQd 4 RosL Gr Baas Spw Mij aand I Baltisohe dito aand Vutowa dito aand E Iwaug Uombr dito aand 5 ank Ch Azow Sp kap aand 5 Losowo Sewaat 3p Mi oblin 5 Orel Vitebsk iLilo oblig 5 i oiclWu l diio und 5 dito dito oblift 4 Pao Sp Mü obl 8 Uliic t North W pr C V aand dtto dito W vu St Peter obl 7 Ueuvur Sc Hio Gr S im oart a llliuouC Mntrat old in K ud 4 Louisv NHnhvilltjtWt v nand Moiicti N Spw My lelivp o 6 Uiss KansBB v 4 pet prof aand N ïork Ontario k Wi bi aaud dito Punns Ohio uhlig 6 i Oronoii Cnlif Iu livp in oud Si PhuI Minu k MmuiI ultl 7 Uu Pac ttooldliiu jbl ff 1 duo duo I iiic Cnl U liyp O 6 ÏAhxüA Oau Soutb trl v naiid VïN C BuiU icNav leh d c O Aiii t rd Oinnitiiis My aniul Hotlurd ïramnuK Maali Jiamt Min Stad Amitenlnin aniid H Stiul KciiUTiiHm niiiid 3 itBLOikStfi l Antwerp V S 2 öud HnisBol l Sfi 2 lioNO TheiBh lledulli tjokt iIhcIi 4 OoiTViNR HlnBt l vnin i 860 5 K K Oott H Cr 1880 3 fANJK Sud Uadntt 3 U68 Vir Nkii B Myp ap bl wK 4 it i