Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1895

Zaterdag 6 April J895 No 6637 34ste Jaargang fiOüDSdE COHAir JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgfare dezer Courant geschiedt dagel jk met uitzondering ran Zon en Feestdagen Oë prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fi anco per post 1 70 Alionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran1 5 regels a 50 Centen iedere regel mear 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd watergktuden r goüda BOiorgenfi Hoog La April 2 36 10 41 3 51 12 06 4 36 5 23 6 09 6 55 7 41 s aT m is Hoog Lhhjï 3 08 11 33 4 08 12 33 3 59 1 24 1895 1 05 1 4K 2 M 3 20 4 06 5 46 6 32 7 08 8 03 2 11 57 334 26 Vrjjdsg 5 Zaterdag 6 Kon l 7 MnantUg 8 lliiisilHi 9 WoH Ug 10 DoiiUiTdag 11 SPRINGTIJ den lOen April ri m 25n D iii APVERTENTIEN De BDKGEMEESTEB Taa Gouda zal op MA NDAO den 8n APRIL 1895 om contant geld verkoopen 24 op stam staande BOOMEN diverse partijen HAKHOUT eene partij Oud IJZER ZINK enz eene partij OUDE RAMEN en DEUREN De rerkoop zal aanrangen des morgeof ten half tien ore te beginnen bg de MaHegatalmi TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 aitgwonderd Zondagi te conanlteeren ran 10tit 6 unr Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TÜIVEHS IAGAZIJ onder Hedaotie der beste Kath LetterliiiDdigen Mnandelyks Tersch nen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Itoman Novellen HMoriaehe Verhalen Poinis Allerlel JSaad el Logogrief Bebus en enx voor den zeer lagen prfls Tan 6S CBST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle maiiDdschrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlIOKTia sBosoH PEANSCHE STOOMVERVEEIJ as Chemlsolie Wisscherij Ti H OPPEKIIFJMFJt 19 Bruiskade Motterdam Gebrereteerd door Z M den Koning r der Belgen HoofddepAt roor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit roor het stoOmen en verven van alle Heerenen Damesgarderobsn alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieaivste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of severfd worden onsohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaalil Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 9 dagen te verven goederen in eene week Wgf is U Male wiiiviat Isfu Jioht nat lnlnall l Tulllfliani ksHom fty Antor Piii Expeller 1gg llMtMMimiiaaalairsalutHn EgglSAilnr PiifrExpeller Vgtwst das stssk ia Ittu Imisfuin giJ r Aitfff linfxpelier rifs n awt n saat aa 1 ét twdi TMskaaia h 4s aMSts AfOtkaku m b r Ad BMMsr Os Is Te Gouda bg A WOLFF Markt A 141b n DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Qouda Sasiperidruk vu A BatKKHiN k Zoon Kerkelijke Verkiesingen 1895 De Kiesvereeniging Kerkelijk Beheer alhier heeft in bare vergadering van 29 Maart 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek uftredeti van terstond weder herklesbure Leden en vacatures tusschentijd ontstaan de volgende Candidateu gesteld Voor de Commissie van Oppertoezicht 5 Vacatures l P HOOFTMA NJz aftr C KOOIJMAN J H T D TOGT H RIPPING C G A KOOIJ Voor t College van Kerkvoogden 4 Vacatures Q STRA VtK aftred C HOOGENBOOM A viR JVEEN 4 C VAS EIJK Voor t College van Notabelen 7 VacatnreB J A P MONTIJN aftr D HOOGBNDIJK D EUUTER W K takZÜTPHEN C G TAN DER POST 8 T CREBA8 7 J G C KAMPHUIZENZy beveelt dringend dete Can t i daten aan bij alle stembevoegde Ledender Gemeente Gouda 3 April 1895 Namens de Kiesvereeniging voornoemd Bet Bestuur J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter H JAGER loco Secretaris W KROMHOUT Penningmeester G A D J GABRIJ G LANGERAAR H J NBDERHORST H OVEREIJNDER Inlfvering der ingevulde Stembriefjesop iMAANDAO 8 APRIL 1895 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te OOUDA 1 De ond irteekening maakt het Stembiljet vaK onwaarde 4 pCt PAITDBIIIEVEU g VAK DE Pester Vaterlïliidischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoveDgenoemde Pandbrlevea zgo nomiDBftl groot SOO 1000 5000 eii 10 000 Kronen toorzien v in bnlfjaarlijicBobe CoupoDs per 1 Maart ea I Süptember ea ailosbaar ik pari door middel van halQaarlijksohe uitlotiag De Coupons zgn thans en ook io de toekomst vrij van belaating volgenB de Wet van 188tt Art 30 10 zij zijn evenals de Oitgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapeit Weenen en te Amsterdam tou Kantore van ouder eteekenden tot den koers van deo dag Volgous de wot van 1873 is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van PaudbriüVOD ingeschrevou waardoor hnu het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerate plaats is gewaarborgd Ue ondergeteekenden verwijzende naar hun Frospeotus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der InstetUng over 1894 bariohten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pot Pandbrieven van de Pester Vaterlftndisoher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPEHTZ AMSTBEDAM Maun 1896 rmbn Fatent H Stollen KiU itUrt Ireintrltt lulllllcl Du tlniii rnt llicti rir glalle Fitrtttiii Warnung Der groeae Erfolff den unt n Patent H StoUen êrrtin M fat Aniu lu ttriehMtim werthiosen Nachahmungen gagtbên Ma kéufê dêher uniwi atefs ichctrfen H Stollen RW foa VM dirtet edëf In itlefim £ lienhanc lungBn In AfMH a f Plêktt Wh nabtmtthtna tuigehingt lit S r MMlMen und Zeugniê e grMli und frUKO Kraepelien en HolnCs iQiiina LarocheQ a cÏE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN eanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKËN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLKS Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en 1 Dep4t te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIMKraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Voor den VEBKOOP van TBBB warden te ClOIIUA door eene lolide en bekende Ftrma te Amilerdam nette Dames gevraagrd om als op te treden tegen 20 o proiiaie Voor solide behandeling en nette verpakking wordt ingestaan Brieven franco letter J H aan het Ned AdTertentie Barean Warmoesstnut 149 151 Amiterdam Een ware Schat Toor de ongelnkkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIVG Hollandsche ai aTe met 27 afb Prgs 2 golden Ieder die aan de Tersohrik keliike gevolgen van deze ondeugd Igdi moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka daizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zija wii de Echte xjiKel vACllO te ontvangen tesamengesteld en na vele proDfneraingen in den handel gekomen ondev den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabbli3sement van Qebi StoUwerok te Keulen elsche J pTmcfesieIiy Etkel Cacao in Tierkanton bassen Deze Eikul Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelyksch gebruik een 2 theelepela van t posder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by gevM van diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamats H B Apotheker enz Fris Ko U Ko proethnsjea t 1 80 o 0 90 o Ö 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Juliut Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 G die Hoest gebruikt lD3KOX = uit de Blikken Trommel VAN N KATER en Co Gedeponeerd OBOSISOWIT Elk stokje heeft de vorm van een zittende Kat Verkr gbaar in nette Blikken Trommeltjes 25 Ct by onze bekende Verkoopers Agentuur bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda Visitekaarten ONEESTBOÜWSAASTEN Rouwkaarten met bijpassende Converts irorden net en spoedig afgeleverd ter Boekan ConrantDrnkkery van A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOÜDA 5 April 1895 H t openbaar Examen aan de BorgerAvondichoot bad deze week plaats Bevorderd werden voor volledig onderwas tók dt Ie klasse naar de 2e klasse A K Tn nenbarg C J den Hertog C J R B Dain A C Woerlee H A A deüroot A Tb Kalik G Th Heetman P den Hertog 3 J Hornes J van Dugn D Verstoep J de Brayn H J A van Sark J E Belonje E Noorlander H H Einmahl A de Bruyo J W van Velzen A van Wyk J G deWeger M van Spengen E de Man A vander Hek J Logthart H C Prijdekker H van Eik J Boot W C Dessiog K P Tholem J J da Morree J C van Baarzel eu F O van Z tphen Uit de 2e klaiae naar de Se klasse A ü van der Kleiio Th Vla J van Straaten C de Haan C Droog D van der Weyden O Belonje H Eolik G Nieveld B A Reebeen en L H Cats Voor enkele leasen Haod en LQQieekenen vii de Ie naar de 2e klasse E F Leyerweert W de Koning Th J J Bertels B H vao Leeuwen en A L BoaWmeskter Uit de 2e naar de 3e klasse J N Kriek J P E wnBg Tb J van Vliet A Jansen W do Marree A F de Weger D Woerlee en J P Nienwveld Uit de 3e naar de 4e klasse Q A Groenendal Hand en Lynteekenen J B Clemens Band en Lynteekeneu T J Zwanenburg Lgnteekeneu F H Jüogeling Lgnteekenen en P de Vooys Boetseeren Het getuigschrift Eindexamen werd uit ereikt aan J J Tuynenbnrg Mays W P van der Hoeven J A van Elk A Lafeber J C liegerweert P J Spykerman J Tb Wagner eu H Lugtbart Pryzen voor goed geslaagd teeken en boetseerwerk werdon uitgereikt Voor Haodteekeneu Ie PryB 2e Pryi K P Tholens W C Dessing P J Bertels P den Hertog A B van der Eieyn G Uejouje T J Lugthart J J Tuyuenbnrg Mugs A A van der Vooren Voor Lynteekenen Ie Prijs 2ê Pr s K P Tholens H H Einmabl J J Hornes A C Woerlee J V Deasin j J vau Straaten FEVILLET09I TËËUGGËËÖËPËF DOOK HDQH C ONWAT 88 Deae meldde mij dat de gevangene aan wieu ik gesohreren had orerieden wu tvee jasr na lijae aaakomit in de mijnen AIeoo amaak e de minder aebuldige niet de roldoeoicg het lot te vernemen van den man die bem rerradeu faad Mya verhaal is ten einde Het leven van Pauline en mij begop eerst toen wy vau t kerkhof terogkeerdeo besluitende bet verledene te vergeten Sedert hebbeu wij lief eo leed doorleefd aooala duisendoD met ons Terw l ik dit zit te sobrijtuu op mqne buitenplaats gelukkig met vrouw en kinderen kan ik mij baast niet meer voorstellen dat ik die blinde was die al die rreeieljjke geluiden hoordr en die later dat verschrikkelijke visioau had Dat ik dte man was die om een twyfet op ta heffen waarover ik on nog bloos een paar weretddeelen doorreisde Is het Pauline wel geweest moet ik vragen wier oogeu thans van liefde en veratand schittaren die maanden ja Hlfs Jaren doorleefde in eenen toaataod van gekrenkte en ontstemde vermogana T Ja het moet took wel koo zijn want z haaft elksQ re el disn ik gssobrevea heb nagelezen ea tarw l wq samen daie blodsyda otzieo slaat ijj h J J TuyaeubnrgMuga J Punielie F J Spgkermao A A vao der Vooreu C F Nieveld Voor Boetoewen Ie Prgs h Boogaerdt Onze vroegere stadgenoot de heer Mr H J Kranenborg voorheen advocaat en lid van den gemeenteraad is gisterenmorgen te utrecht aan eene sleepende ziekle overleden Gedurende vele jaren was hg lid van den gemeenteraad tot aan het tydstip waarbp hg deze gemeente Torliett zynde Mei 1883 Door de politie is aangehouden een vrouw uit Goaderak die ongekeurd vleescb binnen trachtte te smokkelen dit vleesch ia door den keurmeester ala achadelyk voor de gezondheid onder toezicht der politie onscbadelgk gemaakt Tegen deze vrouw is proces verbaal opgemaakt By kon bealuit ia benoemd tot borgemeester der gemeente Boskoop E G C de Groot van Embden Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Krimpen ft d Ldc door ds £ J Horooet te Stapliorst BQ de verkiezing op 4 April jl van een hoofd ingeland en een hoofd io gel au Ü plaatsvervanger van fichieland in het 4e diatriet hoofdplaats Moordrecht zyn herbenoemd de heeren A Chr Snel en P Vryiandt beiden wonende te Moordrecht Gisteren ia in Den Haag per telegraaf het droevige bericht ontvangen dat mr W K baron van Dedem ood mioister van kolonilio ta Calcutta op zgue reis in Engelsch Indië is overleden De heer Van Dedem was vroegpr advocaat in Nederlandschludië Na zgn terugkeer in het moederland werd hg burgemeester vao Hoorn welk district hem naar de Tweede Kamer afvaardigde waar hg een werkzaam aandeel nam aan de behandeling van ludiache taken en waar zgne adviezen zeer gewaardeerd werden Ook was hg verscheidene jaren president van het Indische Geouotschap In 1S91 nam hg als minister van koloniën zitting in het kabinet Vao Tienhoven Na zgn aftreden als minister ondernam hg de rei i naar ren arm om mjjn bals en zegt er op aandringende dat ik het tal neerschrijven te veel te veel orer mij gesproken manlief en niet genoeg over t geen gÜ voor mij gedaan hebt en nog doet t Ik besluit mijn verhaal met te verklaren dat dit het eenige pont is waaroi trent wij net samen niet Britsch Indië waar hg thans verre van het vaderland stierf Den 4fln April 1865 werd de heer P L F £ Uia86é gekozen tot lid der Provinciale Staten van ZuidHolland voor het hoofdkiesdiitriet Zoetermepr waarvoor hg tot heditu onafgebroken zitting had De heer Biusaé derhalve is 30 achtereeuTOlgeode jaren lid van de gewesteiyke vertegeuwoordigiog ea en groot deel vau dat tgdvak nt 19 jaren werd hg door het vertrouwen zgner medeleden bestendigd ala lid van het college van Gedeputeerde BUteu dat in liem een zoo gezaghebbend adviseur iu waterstaat en polderzalcfu waatdeert Den 31eu Augustus 11 erkende de regeering zyne verdiensten door hem te benoemeu tot ridder der Orde randen Nederlnndechun Leeuw Uit Amsterdam wordt gemeld Heden nacht werd eea iusp CteMr fan politie gewaaraebuwd dat men zou trachten iu eene ruchte mricbtiog iu de Nes een vreemdeling van zijn geld te berooven By ztjne komat ter plaatste vond hy een 35 jarig koopman uit Bftrlijo die door eeuige personuu was medegelokt De koopmaut underricht van wat bem te wachten stond betoonde zich hoogst dankbaar Toor de ontfangen waarüchuning en ver koos verder het gezelschap des inspecteurs ttoven dat van de vrienden met wwa hg daareven had kennis gemaakt Men meldt uit Utrecht Generaal Booth kwam gisteren middag hier aan m t deu trein van 11 45 aan het Centraalstation Oodauka het ongunstige vreer het sneeuwde was er bg bet station een groote meuigte en ook op het perron hadden zeer reien zich opgesteld vooral uatuurlgk soldaten eu officieren benevens het faufareknrps uit Utrecht dat door muzikanten uit Deu Huag was veraterkt Toen de trein stilhield werd het God aave the Queen en het Wieu Neerlaodïch bloed ten gehottie gebracht Onder gejuich der menigte steeg de geueraat uit Na een poos in de wachtkamer Vrrtoeft te hebbeu en door de zgnen eu andere io het leger belangstetlendeu te zgn begroet verscheen Booth Bbitpu op het pleiu wuur h plaats oam in de equipage van mevrouw douainère VanWeede van DykvelJ waar uit hg de menigte kortelijk toesprak oeu officier die op den bok stood deed als tolk dienst Daarop ging het in optocht met demuzi k voorop door de stad naar het huis van mevr Van Weede in d i Maliebaan en later naarde aal van het leger in de Wcis raat üe tweede Vrouw Naar het DuiUch 1 I In een der grootste fauieen van de Pustdanimerstraat ta Berlijn woonde op de vierde verdieping de weduwe ran den overste Kusoheweyh Vermogen had ze niet en haar weduwe toelage was klein Tien jaren van ongestoord geluk had zij met haron echtgenoot op de bel étage doorgebracht na zi a dood was ze naar de vierde verdiepiug verhuisd waar zij DU drie kamera in gebruik kad Bedienden had zij BÏet eenu werkster verriclitte hot grove werk Wal er meer ie doeo viel in do kleine buisboudiug kwam voor rekening van eene juffrouw vau geselsohap Maria Zomphn gehüeteo Deze oen blondine van ongeveer vgfeu twintig jaren kwam zou juist nauht de woonkamer binnen waar haar meesteres in een gemakkelijken fauteuil baar middaffslaapje echüon te doen De dauron die tot het kleine balkon toogaug verleenden stonden wijd open en do heerlijke Meiluoht drong verfriiaebend de kumor htuncn Zorgvuldig spreidde Marie een lichte loapdoken over de kuieen drr oude dame want bet was wat koel Door die sacbte aanraking ontwaakte mevrouw Buscheweyh en richtte stoh een weioig op Haar TOorkomen waa eenvoudig baar gelaat bleek vBen je coo besorgd toot me Marie i vroeg tij meudetijk weemoedig Maak looh ome scheiding niet pynijjker dan ooodig is Oobt msvroair dat sol voor u wtl sohikkea Hedenmiddag om 3 unr waa er samenkomst in het Gebonw voor kunaten en wetenachappen die vanavond door eene groote vergadering in iTivolic zal worden gevold Morgen zal generaal Booth vnor de atadenten eene lezing honden Io bet duin te IJmuiden werd gisteren het Igk van een jongmenacb a evondea naar giasing van 25 a 26 jarigen leeftgd Vermoedelgk heeft het daar reeds 10 ïi 12 dagen gelegen Een revolver waaruit 2 schoten geloit waren lag io de oabyheid Een kogel was door de hersenen gedroegen Op de borat van hot Igk wu bet porttei van eene vrouw gehecht Uit Wageoingen meldt men van 4 April Door deo sterken stroom brak heden de ketting der gierpoot aan het Lexkerveer Ue pont dreef dientengevolge ongeveer 800 meter af doch werd door de stoomboot Concordia op sleeptouw genomen en aan bet veer teruggebracht Ook bezweek heden de Zomerkade lanij dan Rgn waardoor de Wagenfogacbe polder dia tot heden van water vrij waa gebleven gehint ouderiiop tot groot uadeel van de eigenaars der uitwaarden De rechtbank te VGravenbafia varoor eeUa gister wegens diefstal van gouden en zilveren voorwerpen ïn eene wouiug io een hofje t Delft door middel van braak ter sake waarvan twfe jonge mannen terechtstonden een hunner reeda vroeger veroordeeld tot 3 jaar en den tweede tot 9 maanden gevangenisstraf In zake de berooving vao een veehaudelaw in eene herberg aan de Siouateeg te Leiden werden veroordeeld de twee vrouwen wegens diefatal in vereenigiug tot 1 jaar eo 6 maanden een der twee jonge mannen wegens het opzettelgk voordeel trekkeo van het ontvreemde geld eveneens tot 1 jaar o 6 maanden en Ie andere jonge man wegens gelgk feit gepleegd onder de verzwarende omstandigheid van vroegere veroordeeling tot 2 jaar gevangen isatraf Eeu bejaarde metselaar oit Voorborg beklaagd ontuchtige handelingen gepleegd te bebbeu met een tienjarig meiaje kreeg I jaar n 6 maanden gevaogenisitraf Glentekfl achrgft oit Den Hai aan de Soer Ct Niemand had verwacht dat het vinden van deu iLomboksche achate hier oogelnkken ZOu veroorzaken In de glortfrjike do Gren der ver want u K i r n liefhobbemle kindoraii maar ik I Ik weet mei of ik uou vriendelgk huisdak zal vinden v dr den v ftisnden Juli M alleau treft het moeielijke van ous aobaideo Het meisje boog baar lief blond kopje nadenkend over haar haodwerkje dat zij tooeren nad ter band genomen fCeo Hohto zucht ontsnapte baar daarb f Kiod wat praat je daar weer dwaas I We lijn nu twee jaar bij elkaar eu alt d vriendalfjk en goed Met de opoffering van eene dochter zorg ja voor mijn gemak en een opgeruimd humeur jfDenk on niet sleobter vau me dan ik ben WaarIgk het soheideo valt mij ook heel zwasr I O merrouw riep de frisscfae stem der blondine nu schertsend vscbrei nu maar niet ik geloof u wet zonder dat Om Ooda wil maak mtju hart met week Deu geheelen dag preek ik me zelvon voor dat ik me tegen die teergevoeligheid moet verzflUüD Breng daar nu geen veraoderiDg in ik heb werkelijk moed uoodig Gisteren bracht de post m een brief van juffrouw Derail zg heeft nog geen paaseude betrekking voor me gevonden ffNog niet rro de dame langzaam Ala de menaoben je maar kenden se zouden om je vechten Het is wat jammer dat ik zoo teraggetrokken leef en je deugden niet kan uitbatmnen t Er zal zich wel wat opdoen sprak Marie getroost en verig lianteerde zg weer de naald Ik bewonder ie gemoedelyk kalmte op aoe jeugdigen leeftijd Dat was oene oprecht gemeende bekentenis ran de oude dame wier oogen met welgevoBsn op het slanke sohoooe meisje rustt ni