Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1895

Aangevangeo 1 Uclober TÜd van jreenwicli Directe Spoorwegverbinding met tïUllUA Wlolerdlensi 1894 5 11 08 18 18 12 51 1 14 B ti 1868 1 05 1 18 18 88 11 88 1 81 1 44 4 10 KOTTIRDA M e o D D 1 46 51 10 17 11 60 18 80 9 J5 10 11 06 7 85 7 47 8 7 80 9 10 4 08 DIN H A A G 7 45 8 07 GÜDDi DEN BAAS Qndk 7 80 8 86 0 87 10 4 11 11 18 81 18 54 1 J7 8 56 4 46 7 6 6 7 18 8 87 11 05 11 18 Hi 6 48 7 J0 7 48 8 90 88 9 4610 1911 9918 15 1 88 8 16 8 45 9 48 4 16 4 48 6 17 7 9 05 M Voorb 6 64 N d L d5 6 Z Zegw6 08 BI Kr O U Z U g l9 Gnad 6 80 7 50 9 19 1 44 1 49 1 68 8 04 I O j SSlo ie 10 69 1S 08 18 468 80 Sl46 9 16 4 18 4 49 6 J0 5 47 7 48 8 95 10 1 TJ T I E O B T 0 O D O A Ulnoht 0 98 7 60 9 6911 94 18 08 18 50 9 10 8 90 9 514 49 6 80 6 80 8 0 S eOB StlO MWoerden 8 58 8 11 10 1611 50 18 85 9 48 4 10 5 47 119 8410 11 Uadawiler 7 07 8 19 10 84 4 84 9 19 Goudl 7 80 8 98 9 94 10 97 18 00 1 88 8 60 4 97 5 90 7 08 8 419 81 ll OTAHSTIIDAMSODDA i ut tdAlt W 5 50 9 16 9 55 11 95 11 90 9 51 4 88 4 81 T H M findi 40 M M M l 11 48 8 M MO 1 18 Jt 11 1 06 4 57 4 11 1 11 1 1 17 6 08 6 88 1 80 6 81 r 1 S8 5 80 St 1 8 1 67 4 86 5 86 6 55 0 41 7 48 VOID AU TUCHT 10 00 10 1 10 56 18 48 8 88 t 51 9 11 0 8 97 10 0 ll ir 8 45 9 07 10 61 11 45 l iO 9 08 8 88 9 O O U U A k HST M 10 06 10 56 J 8 51 56 18 U 1 1 40 oreriDg rao Tjakra N ira wks een bode ran eeo der rykaioatfiltiDgeD hier ter stede gewooD lyo chef ran het vitidea dier scbattea op de hoogte tfl hoadec In het begin beantwootdde deze die mededeeliiigea met een goedig hooidknikken maar toec de bode aanhield raat berichten van rerdacbt allooi als ze hebben weer een klomp good gerondeu menparU en er zyn weer zes karrevruobten rykadaalders iagebracht meneer en daar bebbe ze e a kÏHt TOt jaweelen uit een kelder gehnald of nou hebben ze weer een diamunt gevonden ZOO groot als eeo Kinderhoofd meueurlx toen begon de ohei den gidieoitigeu geest onbemerkt na te gaan en bevond spoedig dat by Igdende waa aan een goedaardigu Teratnndsrerbyatering met deu Lombokschen schat aU idéé fixe ÏQ den vooravond van Dinadig vervoegde zich by een groothandelaar in haid n ann de Kuipersharen te Dordrecht een hem oubokeed persoon die vgf veracbe koehuiden te knop aanbood Aangezien zoodanig aanbod doür een particulier tot de zeldzaambeden behoort koeaterde dq handelaar terstond argwaan en verzocht hg den verkooper onder e tuig voorwendBel den volgenden ochtend zgn e A te komen halen Ten spoedigste stelde hy de politie met het geval in keonis en deze zorgde dat den volgenden ochtend een paar agenteu verdekt in bet pakhuis waren opgesteld Nitts kwaads rermoedende vvrscheen de verkooper der huiden te 8 uur maar eer by het wist badden een paar stevige handen hem rueda aangegrepen en werd by naar bet politie burean gebracht om daar nadere ophelderingen te verstrekken Hg verklaarde hier te yu de vareosgezel Tb P ond 23 jaar tbuin hehooreude te Coblt tiz thans buiten betrekking In het laatst dnr orige maand waa hjj te Antwerpen in de boop daar op een achip geplaatst te kannen worden manr hy slaiigde daarin niet Na veel inomte gelukte het hem den schipper Heiorich Roth gezagvoerder van het Bynechip 4 Gebrflder i die met stukgoedereu van Antwerpen naar Mnuheim bevrucht nas te bewegen root hem aan boord mede te nemen nnnr Dordrecht om ÜJiir te beproeven een werkkring te vinden Dinsdagavond kwam dat schip hier aan en koos eene tijdeiyke ligplaats op de rivier maar in plants Vlin den schipper nu daokbnar te zyn voorde verleende gastvrgheid bad P metden20jflrigen knecht H Q M vau dat Rynschip bet pian gerormd nich eenige goederen der lading toe te eigenen Fluks werd het adres van een baidenkooper gezocht en gevonden waarna vyf buiileu van boord werden gehaald en te koop aangeboden met bet reeds bekende gevolg Ëerat Woensdagochtend ontdekte de schipper dal de zegels der luiken van zyn vaartuig waren verbroken nn een deel der lading was ontvreemd behalve de vgf huiden o a nog een paar zakken met rogge waarvan hg onverwgld aun de politie kennis gaf Groot was natuurlgk yne verbaziug te vernemen dat men daar alleen reeds van de gaui die toedracht op de hoogte wus maar ook deu hoofddader reeds in handen had l eze zoowel alt de ontrouwe Kchipperaknecbt is ter beschikking der justitie gesteld U C Op den beschrijvingsbrief van hel eerste congres der sociaal democratische arbeidersparty dat eerstdaags zal worden gebouien komt o m punten ook het voorstel voor van de afdeeling Zntfen om bg bet stellen van candidaieu voor het üdmai tschap der Tweede Kamer den candidaat te verplichten bg een eventueete verkiezing deel van zyn staatsiokomsten te storten in de partykaa Ia dit niet de huid van den beer verkoop n voor bg gesrhoten is 8 40 8 47 8 64 01 10 g o 8 18 8 81 8 S5 d 8 10 ÜMtdlMkl KUnwirkwk OnptlU 8att nUai 7 AnilNi Oipdla jnnvnitnk llMrdnckt ni 7 J6 7 8J 7 8 7 48 7 66 6 5 10 5 1 5 SI Zn U 7 48 8 47 11 01 B1 KI T 4T Ze ir 7 li8 5l K d L 1 8 0 Toorb 8 07 08 iHu 8 1 1S 10 07 11 87 11 41 U 61 r 11 idt 6 11 8 41 7 55 8 0 8 81 Old 6 11 8 54 WMrdn 1 5 7 08 8 18 VtoHU CI8 f 88 8 88 8 41 8 81 10 Osuda 8 40 iaiMdHii Wp T ir Wy twflfelen niet of dit voorstel zal wel worden verworpen Maar zoo dit eens niet het geval is dan kreeg men zeker een vermakeiyke gesehiedeuis Vei beeld eens een der radicale faeeren op het candidatenlustje geplaatst op de voorwaarde van f 500 af te staan voor de belangrgke hulp der parlementaire socialisten t Is immers de bedoeling by verkieziogen met verschillende democratische groepen samen te werken dus een gezamcnl ke candidateniyst te vormen Zou zoo n voorwaarde echter alleen gelden voor de ciindidaten leden van die party dan ware het voordeeliger bg een candidaatsverkiezing het baantje te gunnen aan den meestbledende er zal dau eker geen gebrek zyn aan bieders Eeniiiaa andermaal niet meer dan duizend pop y t Wordt ook hier weer bewaarheid die arm is moet slim zgo sVolksbanier t Woensdag zgn twee jongelingen van ierseke gevankelgk naar Middelburg gebracht als verdacht in den nacht van Dinsdag op Woensdag op een boerdarg een half uur van den kom der Kcmeente brand gesticht te hebben in een hooiberg die met een stapel stroo geheel atbrandde Een bunoer heeft reeds hakend dut hy bg het aansteken van den brand tegenwoordig was Zijn makker bad bet voornemen de schuur in brand te steken doch op zijo nanradeu liet hij dit na en bepaalde zich tot den hooiberg SUten Ooiiera l 2e Kah Zitting van Donderdag 4 April 1895 Uet ontwerp in zake den spoorweg A kmaar Hooru eu de interpellatie Lohman zgn aiin de orde gosbeld na afloop van het voorstelHartogh Zonder stemming ia aangenomen de verklaring vau Portugal tot voorloopige regeling der handelsbetrekkingen Daarna werd behandeld het outwerp betreffende de acborsiug van het uitvoerrecht op de suiker iu Nederlaudscb Indië De heer Kolkman hoopte dat de minister by ziJD ambtgenoot zou aandringen op ontheffing van lasten voor de ned Litndbouw en industrie waarvoor precies dezelfde argumenten gelden l e heer Gerritsen is voor afschaffing van bet uitvoerrecht maar tegen achorsing omdat dergeiyke protectie maatregel niet biliyk is zoolang de fabrikanten niet door bezuinigingen den productieprys tot het laagste cgfer hebbeu gereduceerd Dit Minister van Koloniën betoogt dat de nood der Indische suikerfabrikanten £ oo groot ia juist wegens protectie van de suiker io Europa eu dat liet bg dit outwerp boveual bet belang der inlaudache bevolking geld Bet ont verp is aangenomen met 69 tegen 5 stemmen Voorts werd aangenomen de ruiting van grond met Gioneken de verkoop van vestinggrond aan Delfzyl de naturalisatie en goedkenriog van den aankoop van terrein van bet huis van bewariug te Utrecht de provinciale heffingen vau Friesland kauaalgeldeo enz en de onteigening van eeu straat te Amsterdam tusBchen bet Hogendorppleiu en deu Haai lemmerwcg Het debiit over het vooratel Bartogh tot ber ienjog van de burgeriyke rechtsvordering wordt voortgezet Met 34 tegen 32 stemmen wordt aangenomen bet amendement der commissie van v oor bereiding op artikel 9 om by aitzondering toe te laten dat in de conclusie tut rywariog de exceptie van onbevoegdheid worde genomen Verschillende amendemeuten werdeo door den heer Bartogh overgenomen betreffende kleioe verbeteringen Het aoiendement Veegens om gaen conclusie tot verhoor op vrangpunten toe te laten nadat eenmaal de pteidooidag is bepaald of recht op stukken is verlangd werd verworpen m t 56 tegen 16 temmen Bet amendement De Kanter om het Verhoor op vrnngpnuten niet uit te bre den tot vragen vau de eene party aan de wederparty werd verworpen met 39 tegen 31 stemmen Het debat is daarna ten einde gebracht De eindstemming zal heden plaats hebben 10 65 11 08 11 0 11 16 11 86 8 86 10 87 10 84 10 41 10 47 10 08 10 11 8 18 4 10 10 10 1511 8811 48 18 4 47 5 89 6 67 7 46 8 98 10 14 6 87 7 59 10 87 5 05 5 46 0 17 fl 8 55 10 86 60 5 19 6 819 85 9 99 9 1110 59 10 14 7 45 w 4 4t 141 fiy de stuiting vau de zütiog der Wetge vende Vergadering van den staat Indiana is iets gebeurd dat men zeer parlementair gesproken eeo incident zou kunnen noemen Ter kenschetsing viia Amerikaansche zeden heeft bet verba1 belang en op zich zelf is het ook vermakelgk Ziehier het gevat De repnbiikeinicbe meerderheid had een wets ooritel aangenomen waardoor de bewaarder of opzichter van het parlemeuta gebouw die een democraat wan werd vervangen door eeu republikein De democratische jfouvrrneur van deu Staat die zgn veto over hec ontwerp wilde uitspreken en dna den democratischen opzichter behouden besloot listig dat vele zoo kort voor de sluiting der zitting bg de vergadering in te zenden dat deze geen tyd meer zou hebben het wetsontwerp tegen het vele in alsnog in tweede lezing tot wel te verheffen Te twaalf uur middernacht moest de zitting gesloten worden Precies te half twaa f zette de overbrenger van het veto de beer Myron King particulier secretaris van den gouverneur den voet in de lift Maar de republikeinen stonden op wacht Terwgl de lift de tweede verdieping passeerde grepen een dozyn republikeinen King aan Democraten kwamen hem te hulp en daar kwam het tot een geregelde kloppartij Na een heldhaftigen stryd zngen de republikeinen zich den gevangene ontworsteld en King slaagde er in de vergaderzaal waarvan de deuren nog openstonden te bereiken Maar oiet verder Opnieuw begint een worsteling om bem het binuentredeu te beletteo De republikeinen trachten de deuren te sluiten en intusacben wordt de ongelukkige boodschapper geduwd gestompt onder deu voet geloopen Maarten nlotte elagen zgn vrienden eriu hem binnen te loodsen Daar wordt het een algemeen tumult men dringt op een hoop srhreenwt slant om zich been Met gescheurde kUeren bereikt King eiedeiyk de tribune en bestygt de treden maar op het oogenbtik dat hg zyn stnk aan den presideut zal overhandigen krygt hg van achteren eeo slag dïe hem van de tribune doet tuimelen en tegelykertyd verklaart de president de zitting gesloten Nog eenigen tyd duurt het gevecht voort totdat de ongelukkige King in een droevigen toestand huiswaarts wordt gedragen De president beweert niet geweten te hebben dat afgevaardigden met geweld hadden belet dat het veto iu zyn bandeo kwam En de republikein beeft zyn betrekking Een Amerikaansch blad dat te zeer by de zaak betrokken is om den grappigeu kantvm de zaak te zien schryft over bet ergerlgke oproert dien regelmatigen voetbalwedstrgd waarbg een aantal afgevaardigden gewond werden en waaruil de secretaris van den gouverneur met bebloed ge icht een gebroken rib en een gekwetst middenrif werd weggedragen dat dit geval een bydrage ia tot de schandalen die in het gebeele Land bet parlemeota risme in kwaden renk brengen Op een postïegetveiling te Londen zgn dezer dagen voor eenige exemplaren lanzienlgke pryzen besteed Twee postzegels van Britsch Guyana een groene van 8 cents en ern oranje van 4 cents brachten f 1450 op Twee andere 4 cents zegels van lichtgele kleur gingen ieder voor f 725 Van andere zegels van dezelfde kolonie werden oog verkocht eeo 4 cents blauwe van 1851 voor f 100 een 12 cents lichtblauwe f 160 een 8 cents groene f 240 en een ander exemplaar f 290 Voorts werden verkocht een ongestempelde blanwe Hteeswyk Holsteiner voor f 36 een rose Oldenburger van 1855 voor i 27 50 De gebeele veiling bracht f 7200 op Zonder zijn schuld buiten betrekking 7 10 4 60 4 67 5 04 6 11 5 80 1 46 1 56 8 08 8 0 8 15 5 84 6 5 6 08 8 10 e i7 5 48 J 1 80 8 60 11 08 10 18 10 80 10 90 10 41 Een bewoner van de Egelaatiersgracht te Amsterdam die meental uog al laat van zgn werkznamheden huiswaarts keert bad eenige malen opgemerkt dat een fatsoanlgk gekleed persoon tich omstreeks half twee a naohtg liet neerzakken in het vooronder van een der schuiten die daar vnor r en schuitenverhnnrdery vastliggen Vermoedende dat bg bier met een fatsoenlyken bongerlgder te doen bad sprak hg dien zwerver aan By vernam dat hg uit Haarlem afkomstig was en overdag zoo hier eu daar wat boodschappen deed en niet wilde slapen aan een politiebureau waar hg eens was geweest Van b t bestaan van eeu volkslogemeut b v io de Zwaueubnrgerstruat wist by niet De Egetantiersgrachter had de voldoening eeu voorloopig vrg voldoende betrekking te krygen voor een man vroeger in Haarlem boofdboekhouder op een kantoor thans zonder schold buiten betrekking H M de Regentes bracht gisteren een bezoek aan de oudste gemeentelijke bewaarschool aan den Noordwal te s Gravanhage hoofd moj De Roo De wethouder dr Mouton geleidde H M door de schooltokalen waarde kinderen evenals de onderwijzeressen met oranje getooid aardige liedjes zougen en gymnoatische eo fröbelspelen uitvoerden De inrich tïog verlateude overhandigde de Koningin aan mej De Roo een ruime gift met verzoek om daarvoor de schooljeugd te onthalen Daarna begaf H M zich naar de Inrichting voor hulpbehoerende blinden in de Tollensbtraat Daar werd de Regentes ontvangen door deu president vgn het bestuur den heer De la Bflssecuur Gaan en do r den directeur den heer H Van Straten en bezocht Zg de groote werkzaa waar de blinden aan de matten en mandenmakery het maken van vnurmaken en het stoelenmatten waren In t byzooder onderhield de Koningin zich met een oogelokkige die een paar maanden geleden in de inrichting was opgenomen nadat hg totaal blind uit Atjeh bier te lande was teruggekeerd Bg Hare binnenkomst werd H M begroet met het Wilhelmus dat door eeu verpleegde op het orgel werd gespeeld Alvoreus te vertrekken schonk Zg ook bier een belangryke gift voor de inrichting en een om onder de blinden te verdeelen Iu eeu koffiehuis op t Kampereiland is een vergadering gehouden van landbouwera om over den drukkenden toestand der pachters te spreken De p irs werd geweigerd Toch is er t volgende at viin uitgelekt Uet voorstel om een adres in te dienen by den Kamper gemeente raad verzoekende over 1894 van welk jaar de laatste termyn met 1 Mei a B bepaald moet worden 20 pCt vt rmindering van pacht te vragen of anders over het loopende jaar weid aangenomen terwgl een voorstel om deze vermindering over de oog loopende huurjaren aan te vragen en by wejguring daarvan ben te ontslaan van de pacht werd verworpen Generaal Seydlitz das vertelt een Duitsch bl d bracht eens aan Frederik II rapport uit over een gevecht dat tydena den zevenjarigen oorlog plaats vond Hg maakte met veel lof gewag van een luitenant die zich byzonder door beleid eu moed had onderscheiden en dua wel een ridderorde bad verdiend De groote koning liet den officier komen en zeide vriendeiyk Ik hoor met genoegen dat je je kranig hebt gehouden Daar wit ik je dan ook voor beloonen Bier liggen honderd Friedrich d ors eu daar Ugt de orde pour Ie mérite kies nu Met biy gelaat en zonder zich maar een oogpublik te bedenken greep de jonge man naar hst geld De vorst fronsde de wankbranwen eu zeide op scherpen toon Ser gevoel schijn je oog niet te hebben Jawet Sire c gaf de jonge man openhartig ten antwoord maar ik heb knap wat scholden en de eer eischt dat ik die allereerst afdoe 40 9 47 1 54 10 01 10 10 11 09 11 10 8 68 9 09 4 80 4 45 4 65 6 08 6 0 4 40 5 15 GOUDA lUO lt 0 5 91 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 10 10 t i 4 48 7 08 7 11 7 80 7 86 7 81 6 5 01 81 10 8 S0 10 06 Dis ordo ui ik orer ud pur dagen ook wal weten te verdienen Beel goed gezegd mgn jongen sprak Frederik den luitenant op den echoader kloppend neem die orde nu ook maar je bent die wurd c Oeridderd en met een bom dniten knierde da jeugdige ofScier danig in ign achik huiswnarte V A N O V In de groote ronde die Paua8c en de sTEOUWKLOozBNt ovcr de Europeeache soboowbnrgen maakte en nog immer den volken tot hen trekt ward gister ook Gouda opgenomeo Toen de beer de Groot zgoe betalingen staakte vereenigde zich op enkele uitzonderingen na de artisten der Ned Opera onder présidum van den heer Joh Schmier ten einde voor gezamenlgke loiten en lasten opvoeringen te blgven geven Bg de opvoering van Paljas f en de Trouwloozen f door de V A N O V konden wg ons allen overtuigen van de toewyding en liefde waarmede ieder der medewerkendeu zgn aandeel in t geheul opnam en ten uitvoer bracht AU bewgs van zamonwerking moge dienen dat de solisten ook die die hnn rol op t tooneel te vervullen hadden bet kerkkoor vormden in de Troaweloozeo c Geeft dit geen aanleiding te denken aan miniatuor Meiningers waar een ieder hetzgne bgbracht om één geheel te vormen De opvoering van de beide Opera s valt in zeer vele opzichten te loven soli koor en orkest allen gaven wat zy konden geven In t bgzonder zg vermeld de Proloog bg Paljas c die door den Hr Doos gezongen werd la eene verhoogde uitdrukking van t spreken eveneens zgn spel dat verkneukelen in t gelukken van zgne wraakpjannen verder de smarteiyke gevoeluiting van den br Leyssen ala Canio in zgn aria Kom trek je pak aan en besmeer je met poeder Hierbg was de mimiek wel zoo goed dat het tuide snikken veilig kan achterwege blijven Zgn zang en spel in de kermistent was meesteriyk De hr v d Hoek speelde en zong in beide werken met vl cI verdiensten de type ala Alfio was zeer goed Beppo werd eveueens goed vertolkt door deu hr de Leenwe Melden wg nog met ingenomenheid de opvatting en wedergave van de dames B de Vries Lola en M Verbrugge Ljcia zoo biyftons nog over met zeer veel lof te vermelden als xLestf best Mej Pb Vermeeren Met de heeren Doos en Leyssen had zy t leeuwenaandeel in t goede slagen dezer opvoering zg begreep en voelde bare partyen en liet ook den toehoorders in al wat zy te vervullen had medeleven In aanmerking nog nemende dat de V A N O y zich wat tooneel en a z betreft moaateo bekrimpen is het onzen plicht het vele goede dat wg te genieten kregen te apprecieereur en dagene wat zy gaven berekend op eene grootere roimte als hier en daardoor misschien op sommigen niet den bedoelden indruk maakte aan te nemen voor igoed bedoelde Moge van de zgde der V A N O V het oordeel eo uitslag van dien aard zgn dat zy aangemoedigd worden meerdere opvoeringen hier te komen geven DIXI VER6ADERIN6V4NDEMEHEENTËRA4D VRIJDAG 5 APRIL 1895 Voorzitter de Borgemeester R L Martens T enwoordig de bb Noothoven van Goor Jager Herman van Veen van Vreumingen vau der Post van Itersoo Prince Hoogeoboom van der Sanden Straver Dessiog Vingerling en Nederhorst Afwezig de hb de Raadt Dercksen en Fortogn Droogleever De Voorzitter deelde mede dat de beer de Raadt w ens ongesteldheid verhinderd was de vergadering bg te wonen Dè notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De heer Dercksen kwam onder het voorlezen de vergaderzaal binnen Ingekomen waren 1 Eene mededeeling van B en W dathet personeel tor secretarie was samengepteldila volgt de heer Kromhont was tot hoofdcommies benoemd da heer R Moerkerk als Iste commies de heer Ë Boven als 3do commies tarwgl de heer Van Dehn als ambtenaar was un gesteld 2 Een sohrgven van Mevr de Wed Koning Salomon Hoygens ontslag nemende als r entesTKu het St Gatbarina Gasthuis wegens aanitaand rertrek nit de gemeente Aangenomen voor kennisgeving onder dankbetuiging voor de bewezen diensten 3 Een voorstel van B en W tot regelingder betaling van de kosten veroorzaakt doorde kosten voor verbetering ran tichielanda Hoogen Zeedgk en wel door af en orersehrgving van posten op de begrooiing Ter visie 4 Ëen voorstel van B en W tot het aangaan eenar geldleeniog van f lOOOO metjsariyksche aflossing van f 1000 s jaars Ter visie 5 en adres van J van Weelden enanderen betreffende bet ryden in de Aaltjebaksteeg In handen van B en W om bericht en raad t Eeue misAive van Commissarissen over de bank van leening mededeelonde dat met 30 April aan de beurt van aftreding ia de heer C C H Prince Ter visie Aan de orde 1 Reclame van 6 A van Meurs betrekkelgk de door Burgemeester en Wethoudersvastgestelde kiezerslgsten Overeenkomstig het preadvies van B en W wordt besloten bedoelde persoon alsnog op de kiezerslijst te plaatsen Aan de orde Bet voorstel betreffende wyzigingder be grouting van het Bestedelingenbuis dienst 1894 Bet voorstel b treffende wyziging der begrooting van het Boffmans Gssticht dienst 1894 Het voorstel betreffende wgziging der begrooting van de Volksgaarkeuken dienst 1894 Het voorstel betreff ende bet verleeneu van verlof aan de onderwyzeres B P Kluit Het voorstel betreffende den verkoop vanden jagerastal op he Jaagpad Deze voorstellen worden zonder hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde 7 De benoeming van een Lid in de Commissie voor de Volksgaarkeuken Litgebracht worden 15 stemmen waarvan op de hr van Itersoa 10 van der Sanden 3 de Raadt en Herman I stem Gekozen is dus de hr Dr F H G van Iteraon Aan de orde 8 De benoeming van eene ondsrwgzeres aande 2e Kostelooze School i Benoemd woidt Mej M C van der KUyu met 9 stemmen terwgl 6 stemmen waren uitgebracht op Mej A Sytsma Aan de orde 9 De benoeming van eene onderwyzeresaan de Ie Burgerschool voor Meisjes Benoemd wordt M j M Kruisheer met 14 stemmen terwgl 1 stem word uitgebracht op Mej Boekstra Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Baitenlaadsch Overzicht Weldra zal het Eogelsche Lagerhuis eene beslissing moeten nemen over de verkieziug van een president De regeering handhaaft de caadidatunr van den heer Ooily terwgl de liberale unionisten en de conservatieven blgven bg hun vooroemen om bun stemmen uit te brengen op den heer White Ridley Heden komt de lersche laodwet iu behandeling Namens de oppositie zal de beer Balfour zich verklaren tegen het voorRtel dat door den heer John Morley den minister voor Ierland zat worHen verdedigd Te Weeneo zyn de herstemmingen voor deu gemeenteraad gehoudea Er moest og beslist worden over zeven zetels Daarvan veroverden de anti seraieten vyf zetels terwyi slechts twee der liberale afgevaardigden werden gekozen De gemeente raad waar naar men weet de anti semieten steeds een hoog woord voeren telt nu 79 liberalen en 65 anti liberalen van welke bet grootste gedeelte tot de anti semieten behoort De Belgische Kamer heeft de beraadslagingen over de gemeente kieswet ten einde mbracbt De heer Hellepntte verklaarde het regeringsontwerp voldoende en aannemelyk mmr ter wille der Christen Bociatisten stelde hg een amendement voor om te bepalen dat een zeker getal raadsleden zal benoemd worden door ben die kiesgerechtigd zgn voor ngverheids of arbeidsraden Dit getal zat bedragen 4 tot 8 voor gemeenten van 20 000 tot 70 000 inwoners en 8 voor gemeenten met meer dan 70 000 invroners Met dit amendement meent de heer Helteputte de arbeiden te kunnen tevreden stellen de Christen socialisten hebben hem reeds hun steun toegezegd terwgl de regeering verklaarde het amendement niet als in strgd met het beginsel der wet te beachouwen Na de slniting der algemeene beraadslagingen werd bet eerst behandeld het voorstelMagoetle algemeen kiesrecht op 21 iarigen leeftijd Na heftige discnssiên werd dit voorstel verworpen met 103 t en 45 steramen In den loop dezer discossiën verklaarde heer Anspaoh dat hg zgn mandaat nederl de omdat hy overtuigd is dit niet te konnen uitoefenen in den geest zgner kiezers zonder met zgn geweten in botsing te komen Vergezeld door vele vrienden van de rechters gde verliet de heer Anspacb de vergaderzaal Met 98 tegen 47 stemmen werd verrolgena het amendement Hellepntte aangenomen Lorand en Doens onthielden zich van stemming Tbéodor stemde tegen Een amendement van Heuse strekkende tot bepaling van deu leeftgd op 25 jaren werd verworpen De linkerzg stemde tegen de cbristelgkdamocratBn blanco De Kamer heeft achtereenvolgens alle artikelen van bet ontwerp aangenomen zuoals zg door de regeeriog waren voorgesteld De eenige wgiising diu er dua in gebracht is is het amendsmentHelleputte waarmede de regeering zicht vereenigd had De stemming over het ontwerp in sga geheel is tot morgen itgesteld Io Engeland verscheen dezer dagen weder een van die officiëete rapporten welke door het licht dat zg op sommige sociale toestanden en op de middelen ter verbetering werpen ook buiten de grenzen van het Vereenigd Koninkryk de aandacht verdienen Wg t edoelen het rapport der commissie die twee jaren geleden benoemd een onderzoek instelde naar den toestand der armen op hoogen leeftgd Aan het versti der meerderheid ia eeu bericht toegevoegd der minderheid bestaande uit Chamberlain Ritchie sir B Maiwell dr Hunter eo den statisticus Charles Booth De meerderheid der comminsie is tot hel besluit gekomen dat geen ingrypeode hervormingen in de bestaande armenwet noodig zgn voor zoover bet de ouden van dagen betreft laar wenachelgk wordt bet geacht dat de armenbesturen een grooter onderscheid maken dan tot dusver tusschen hen die zouder schuld tot armoede vervallen en dezulken wier ellendige toestand bepaald aan bun eigen gedrag is te wijten De eersten moeten meer dan tot heden door geldeiyken onderstand in staat gesteld worden buiten het armenhuis te biyven Het verblgf in die instellingen moet den bejaarden armen door gemakkelgke bezigheid grootere afwisseling in de voeding meer vrgheid om bet huia te verlaten aangenamer gemaakt worden Van de verschillende plannen tot invoering van een kas tot verzorging van den onderdom heeft de commissie er drie nauwkeurig onderzocht Cbartea Booth had voorgesteld dat iedere persoon boven 65 jaar zonder onderscheid wekelgks 5 sb zou ontvangen wat tegenwoordig een drie honderd ratllioen gulden son bedragen Volgens bet oordeel der commissie ia echter het gebrek der oode armen volstrekt niet zoo groot dat men bet tand zulk een hooge belaatiug zou mogen opleggen al zou ook uatuurlijk een groot deel der bevolking afstand doen van aulk een ondersteuning Tegenover het plan vau Blackley om een gedwongen verzekering tegen den ouderdom in te voeren heeft men reeds van andere zgde m het midden gebracht dat daargelaten de groote adjiinistratinve onkosten de groote massa arbeiders voorloupig van zulk een wet niet willen weten In de derde plaats komt bet voorstel van Chamberlain om ieder dievrgwillig deelneemt aan een verzekeringskas tegen den oaderdom eau bepaalde toelage van den staat voor zgn bgdrage te schenken Behalve andere gebreken verwyt men aan dit plan nog dat alleen de beate en tot betalen in staat zynde elementen der lagere klassen die ook thans reeds voor den ouden dag zorgen van dit stelsel zonden t ebrnik maken terwyi juist degenen die thans door schuld of toeval ten laste van de armbesturen komen zicb evenals tot dusver van elke verzekering zouden ontbonden Dientengevolge gelooft de meerderheid geen dezer plannen te mogen aanbevelen Natauriyk veracbilt de minderheid die anders op vele punten met haar medegaat in deze slotsom van gedachten Zg betreurt bet dat de commissie zich slechts tevreden stelt met afbrekende critiek en geen moeite beeft gedaan om op haar beurt een plan tot verzekering tegen den ouden dag nit te werken De o rzaak hiervoor zoekt de minderheid in het grooter aantal leden der commissie dientengevolge dringt zg er op aan dat een kleinere commissie van niet bevooroordeelde mannen nog eenmaal deze belangrgke hervorming zal onderzoeken Een paar dagen geleden beeft in het holst van den Dacht te Pesth een dynamietontplof fing plaats gehad by het gedenkteeken voor Heotzie den generaal die in 1848 gesneuveld de verdediging van Ofen tegen de opHet standbeeld werd door de ontploffing weinig beschadigd De vensters tan de naastbijliggende gebouwen ook van het Paleis van Aartshertog Jozef werden vernield Dacht men eerst aan een ongelok door hei ontsteken van vnnrwerk sinds bleek dat er een misdadig opzet achter zat DoVoas Zeit gelooft dst de dader die wel bekend maar nog niet gevat ia zich ten doel stelde de verl enheid der regeeriog te vermeerderen en wilde bewgzen hoe het miniaterie Banffy niet in staat is de orde te handhaven en de gevoelens van den koning voor krenking te vrg waren De politie heeft 2000 kronen uitgeloofd voor de inheohtenisneining van den dader Szelea redactenr van een Volksblad en een woedend vyaod van Oostenrgk Verscheidene personen staan in verdenking betrokken te zgn bg den aanslag Haute Nouvei uté in PARASOLS Doek mllan niet geëtaleerd worden L van OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 4 AP IL Vor kra Vl 1011 loiv 101 88 881 0 7V sy 1O0V 9 IV 8V 110 81 48 100 slotkoers 91l Z I 88V 83V Vl 097 800 078 lOi 8 101 818 l Vl 78 101 I 8 180 09 lO V 1881 188 104 BI IS 98 Vl 87 104 101 tiaiiaauHO Gert N i W S 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HONOU Obl Ooudl 1881 18 4 taui Intohr Ting 1808 81 8 OoaTSNa Obl iaptpior 1808 6 dito in liUflr 1808 6 PoaTDOAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 acsLiKn Ubl Ooit Se Beri 8 dito Oooont 1880 4 ditob jBotlu l88t 4 dito bij Hop 18SV 90 4 dito io ud leen 1888 0 dito dito dito 1884 8 3 NJi Ferpet ohuld 1881 4 TOEUIJ aepr Conr leen 18110 4 Qec leening eerie D Geo teenin lerie C II0Ajn llip Hec v obl 18 8 8 Mixioo Obl Buit Sob 1810 0 ViNBXVKLA Obl 4 onbep 1881 AuniRnAH Obligatien 1801 87 aoTTlUAH ated leen 1888 8 i ff ID N Afr HaudeliT eend A indib T b Hij Cntiluten Deuifaateoheppb dito A rnh H potlieekb puidbr 4 CnltMq der Vonlenl und Qr Hjrpotbeekb pudbi 4 NedorlandBohe bank aasd Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Rott Hjpotheekb pandbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OoaTBNft Ooit Hoog bank aaad UusL Hjpotbeekbank pandb 4Vt HiaiXA Kquit hjrpotli pandb 8 81 847 Maxw L G Pr Lien eert 0 Nm Holl U Spoorw Mg aand Ity tot Expl r 3t Spv aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Alrik 3pm aand t dito dito dito 1891 dito I TUll 8poonrl 188 8B A Iobl 8 Zuid lul Spwmü i H obl 8 PoLlK Warsohau Weenen aand 4 Bun Qr Euu apv Mlj aand Baltieoho dito aand 87 97 98 100 188 184 Vl 80V 94 18 10 10 76 U i lOl l 38 49 14 lil 199V 1081 107 lOSV 108 118 180 98 48 Faitaira dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 K urek Ch A W Sp kap aand 8 Loaovo Sevail Sp Uil oblig 8 Orel Titebak dito oblig 8 ZuidWeet dito und i dito dito oblig 4 101 l u 15 V 106V 78 iHlBllu Cant Pao Sp Uij obl 0 Okie fc Nortb W pr O t aand dito dito Win St Poter obl T Denver It Rio Or Spm oert r a lilinoia Ceotral obl in goud 4 LouiiT fc NaahvilleCert r aand Mnioo N Spw Mij lebyp o 0 Uiaa Kanaaa r 4 pot pref aand N York Ontario fc Wett aand dito Fenni Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 8 Bt Paul Uinn fc Manit obl 7 Un Pao Uoofdliin oblig 0 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 C MADA Can South Cert T aand riH 0 Ballw fc Nat 1 h d o O Araiterd Omnibua Mij aand Rotterd TramwegMaat aand Nnn Stad Amsterdam aand S Stad Rottonlam aand 8 Biu ll StadAntwerpenl887 i Stad Brunei 1880 S l HoNO Tbei Begullr Oeiellaob 4 OoeTlNR Staataleening 1800 8 K K Ooet B Or 1880 8 iruu Stad Madrid 8 1108 V r Nln Bel Hyp BpobI oert 4 M WAÏERGETUDEN TE GOUDA 1895 emorgeoa fl aronde Hoog Uag Hoog 4 08 Laag Zaterdag fi April 3 51 12 06 12 33 Zondag 7 4 36 1 05 3 59 1 34 Maandag 8 5 23 1 48 5 46 2 11 Dinsdag 9 6 09 2 34 6 32 2 7 WoecadaglO 6 56 3 20 7 08 3 33 Donderdag U 7 41 4 06 8 03 4 26 Vrödag 12 8 25 4 50 8 47 5 1 SPBINGTIJ den lOen April i m 25n a m Burgerlijken Stand Moordrecht GEBOREN 28 Maart Dirk ouden H Slobbe eu O Ooiterom 29 Bastiaantje oudere L Verboef on M Slobbe 2 April Jan Pieter oadera C Verwaal en A Oraafland 3 Walterus Jobannee ouden H Tervij en W Plak