Goudsche Courant, maandag 8 april 1895

Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Óe üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs Y e drie maanden is ƒ 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUP CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Vm 1 5 regels i 60 Centen iedere regel ine r 10 Centen liroote letters worden berekenl naar plaatsruimte Inzending van Adrertentien tot 1 uur des midU ADVERTENTIfiN De ODdergeteekende betuigt zgn hartelgken dank voor de vele bewüzen van toegenegenheid en waardeering ondervonden op den Isten dezer ter gelegenheid van zgn 25 jarig jnbilé Tevens geeft hg aan de deelnemers van de geschenken door een commissie uit hun midden hem aangeboden kennis dat na de voltooiing van het daarbg behoorend Album die geschenken voor hen zullen ter bezichtiging worden gesteld waarvan nader kennis zal worden gegeven Hoogachtend 8 D BOON Stationschef der Staataspoorwegen D SCHILD Specialiteit voor Uassage KOTTERDAM Leuvehaven 87 Methode Dr Mesger Badieale Oenexlng bij BBUUMATIBK JICHT VERLAMMINQEN ZENDWBN en HEUPZIEKTEN TK spbekeu dagelijks in Gouda Brieven te zenden LEUVEHAVEN 87 RoUfrdam DANKBETUIGING De ondergeteekencle getuigt met dankbaarheid dat de MASSAGE van den beer D SCHILD JtOIJlBBDAM Lenvehaven 87 op advies van gn Doctor door hem aangewend onder Qods Zegen binnen weinige dagen en bjjna zonder eenige pgn bevrgd heeft van eene langdurige en ten slotte ernstige SheunutHBehe iekte B TEN KATE RoUerdam Predikant jyitr Allernege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereidkroeod Dmim ttorst Honig Extract MELIANTHE criT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMc vAir H N TanSchaik Go gevestigd te a Gravenhage Geen middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHEKBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtniging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MBLIANTHB is verpakt in flacons van iO cts j 70 cta en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hecbtbank te Gravtnhag VerkrSgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Oouda A BOüMAN Uoordreeht J C RATKLAND Bottaop B V WIJK Oudewater Dames üttentie HM bMt eoüiliulalyksh ta f saaklMljrlMtepoetmlddelvoorHMno en vooral dainet en Ktndcrschoenwerlc UdeApi ntuiirvsnC M IIIUsrfces rll stll 8tr l4 Menlette 0 l Sis op num en fabrUksmerk HtrjWu WHImUri la lalatórtaa Srsii nw aaa aaa Sy iraal sapi syi W SaNMMWHSnkM Kerkelijke Verkiesingen 1895 De Kiesvereeuiging Kerkelijk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 29 Maart 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente openvallende door het periodiek aftreden van terstond wetler herkiesbare Leden en vacatures tusschentijds ontstaan de volgende Candidaten gesteld Voor de Commiesie van Oppertoezicht 5 Vacatures P HOOrTMANJz aftr C KOOIJMAN J H T D TOOT i H RIPPING 5 0 G A KOOIJ Vonr t College van Kerkvoogden i Vacatures G 8TRAYER aftred C HOOGENBOOM A TAK VEEN C viB EIJK Voor t College van Notabelen 7 Vacatures J A P MONTIJN aftr I D HOOGENDIJK D RüIJTER W K TAN ZÜTPHEN C G VAH DEE POST T CREBAS J G C KAMPHUIZEN Zij beveelt dringend deze Candidaten aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeente Gouda 3 April 1896 Namens de Kmvereeniging voornoemd Bet Bestuur 3 M NOOTHOVEN tah GOOR Voorzitter H JAGER loco Secretaris W KROMHOUT Penningmeester G A D J GABRIJ G LANGERAAR H J NEDERHORST H OVEREIJNDER Inlevering der ingevulde Stembriefjes op MAANDAG 8 APRIL 1895 van 10 uur voor tot i uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA De ondurteekening maakt het Stembiljet van onwaarde Waarom word ik ran mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot ia niel zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de handen tbd een bekwaam geneeeheet een goed sucoea hebben Wafl niet Priesnilz de geteerde vestigep eer vraterkuur metbode wiens woonplaata een bederaartsoord voor de lijdende menschheid geworden ii den eenvoudige boor F Hoeft niet een Zweedaoh majoor Thure Brand genaamd eeu middel tegen vrouireeziekten aan de band gedaan die bet lanoet der chirurgen reeda minder noodaakelyk beeft gemaakt en tbaoB gemeengoed van allo goneeaheeren begint te worden Ook op bet gebied ter beperking van teiiowziekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzar Arsenicum en geheel la vonlriugen Er zijn vele menschon die noch ziek noeh gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel allea behalve wet gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich zelvcn en audoren tot tast zyn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of do vrueaeijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekaveld Dan aijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsnizeo en toevallen Eindelijk lyden de ergatan onder hen aae verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd ouder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de alacbtoffera der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort en ingelicht wenscbt te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLEB49r Co Heiligeweg 42 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao aa mm C i DfBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie uitsluitend gebruik van f jne en fijnste grondstoffen gnrandeeroi Jra verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwtceurig beantwoord jnde aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Breyets als HofleyeraMcier 44 Eere Dlploma g gouden enz Medailles jeen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Ueeds 1874 schreef de Acoaiieraio national de Paris Kous Toufl ddoemons nne lledallle 4 or première clamie en oonstderation deTotra exoellente fobrioatloti de Ohooolat bonbons variea eto eto iStollwarcic bbrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakker enz enzGeneraalverte nwoordiger voor Noderlaiid JoUds Hattenl lodt Amsterdam Kalvorstraat 103 SiÏÏ S C Patent H Stollen Ititi icUrt Inintrin iuigliet Du iluli tni Uirtinriwt IiIrMUii WatnUlig mm rm mt W m Mm ï tffunitn M Mua zu e I utiltétiwi wertMoMn Naohahmvn an iegêbM Km kuift Miir wtMn sW xharfm H StoUm uw wi um dlnet t4tr tn MIalm Elitliliutdfiiniut A OW iiiixr Htttt til MbmUlmil tiufHIiitt M SS rrMMitm mi ZeutKtimetritk Kit tmiK Men biede het geluk de liani 50 K000 Mark lila hoof lijnja lu li t Kiilukki geval biedt tte Dieuwate g uoitt GüldrttrlotiDg 1I13 door ila Uooi e Rfüueriiig nii liaaibiirg goeilgf keurd ea Köwaarbo tfil i Dti vourdi elivLi innclttiiig van brt uituire pUa boBlaat ilaurin dut in Am loop va slechta WHtDÏKe maatiden ui 7 verlotirgeu vau llfi OOO la ten 57 700 pryzeu beilragende 11 348 795 Mark ter volledige baahaaing zullen komen daaroodor EJJD kapitale prijsea van eventuoet 000 000 Marlt by uitnemendbüid echter 1 pros iM 800 000 1 prijs a M 200 000 1 prijs M mo ooo liM ▼ 5 000 2 pryze 1 prijs iM 70 000 Iprys iM 66 000 1 prijs aM 60 000 1 prijs iM 66 000 3 prijzen iM 50 000 l prys aM 40 000 3 prgwn a M 80000 21prgsenaM 10000 58 prijzen a M 5000 106 prijzen a M 3000 231prgzeuaM 2000 fiUprgzeaaM 1000 1415 prijzen a M 400 397 S prijzen E M 165 15290 pryzeaaHS0O 200 150 1S4 100 9S 69 4S 20 Ud prgstrrekkiagen zijn Tolgena plan ran ambtawtige vaatgcateld Voor de aanstaande eerste prijatrekking dezer rroote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting koit geheel orig lot slechts M 6 of 3 601 b lf ff 8 1 76 1 kwart iVl ff 90 tegen inzending van het bedrag in bankpi ier of per poBtwiaael AUü commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgFuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa do met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf io handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieelu plan waaruit de rerdeeling der pryzen op de verschillende klaasen als ook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bgg voflgd en zenden wy aan onse Begunatigera onaangevraagd na elke trekking de offlcieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt ateeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden io alle grootere plaatsen van Nodcrlaad bewerkatelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk beguneligd en onder vete andere aantienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofHoieele bewijzen de eerste Hoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uiibetüald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hecfatsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeke derhalve om alle oommiBsies te kunnen uitvoeren de bestellinjfen too spoedig mogelijk in elk geval voor den 30 APRIL e k te doeii toekomen KAUFMANN SIMON i jkJEtxjrs Bankiers en Geld wisselaars In HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het veniouwan oua tot hitirtoe gesohonken en daar wij by bet begin dor nieuwe verloting ter deelneming iavileeron Eutlea wij ook voor het vervolg bemoeid ziJD door een stipte en reéele badis ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FriDtemps T E PARIJ S Zenden gratis as francb de generale geïllustreerde catalogus Id d bollandache en fransche talen beTattende de nieuwste modes voor het ZomepseUoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan H JULES JILUZOT C PARI8 De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijdiiPrlntemps worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prezen te bepalen Verzandingen nasir lie Landen derWanld De caUlogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten CoPt pondentie In alle talen VAN Blommestein s Iimkt ii P oefonde Vindehjl de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND i Qanta Soalpandritk Tan A Bimouai k Ï M BINNENLAND GOUDA 6 April 1895 GifterenaTond had de jaariyksche vergadering plaats van het ooderlinf ziekeafonda der mannelÖk werklieden der Stearine Kaarsenfabriek ifi het kofflehais van den heer Rietveld op het Yeerstal Niettegeostaande in het afgaloopen boekjaar zeer vele zieken wareu kon aan ieder lid nog eene aitkeering geschieden ran 92 cent Tevens werd bedloten die ouden van dagen die de fnbriek verlaten lid te doen btyveu daar zg ook dan nog bg ziek z n eteun zoadoD onderfindeo Oiitèrenmiddag is de 9 jarige A E op de Harkt door eigen onvoorzichtigheid door denTrachtwagen der firma van Gend en LoosOTerreden Het achterate wiel ging hem overden rng Dr de Boer verleende de eerste geneeskondige hnlp Meldden vg voor eenige dagen dat Mevr van Schelde Haan hier op 15 April zoude optreden thaui kunnen w mededeelen da dit op Donderdag 18 April zal plaats hebben in de zaal Kaa8tfflinc Omtreot het laatste optreden van genoemde dame in Diligentiac op 31 Maart II ec reef een der Haagsche bladen De zeer mooie en goed gekozen voordryhten van merroaw van Schel de Hsao viele erkbaar in den smaak van het talryk opgekomen publiek onder meer verwierf zy veel succes met het fragment uit Mnltatnli s Vor tenschool hetgeen in costunm werd voorgedragen en blgk gaf van degelyke stadie de corbeille welke haar na deze voordracht werd aangeboden was hier oèa toepasselyke hnide eo het daverend applaus van de aanwezigen zeer zAer een haar toekomende belonniog Bg kon besluit is benoemd tot borgemeestor van Hazenwoade de beer C Korteweg Ondanks dea schralen toestand der landergen kan inen onder Berg Ambacht aan den KerX weg eenig jong vee in het land zien loopen pa proefbemaling van het nieuwe stoomgemaal met petroleummotor vau den heerj A van der Straaten te Berg Ambacht beeft op Donderdag 4 April plaats gehad en is naar wensob geslaagd Dat de omvang van den telefoondienst in De tweede Vrouw Naar iet DuU eh fWq lijn reeds zoo lang bij elksader ging i i peinzend voort nen ik weet eixenlgk aieta van Jr all dai je vroeg je ouders hebt verloren dat een tante je op een kostschool plaatste en zij kort daaraa stierf vBat ik eindelijk een ileohte onderwyzeres ben fCeworden viel Maria du met een glimlach in en dat ik met genoegen mga betrekking b de zeven kindaren van den bankier Salzmauo verwisselde tegen die welke b mij aanbood Jaiil zoo en dat je verzwakte gezondheid bij mg herstelde Verder weet ik nog dat je een onbedwingbaar verUngen koestert naar je vroegere moeielqke betrekking die je alleen ter wille van mg nog otet aanvaard heb Nu gleed er een weemoedig lachje over de lieve trekken dor soboone blondine maar daar werd gescheld Marie atond op Is de wflrkatar al weg vro mevrouw verstrooid Marie knikte en ging om de deor te openen Als het eens goeda t ag was voor haar een goed engagement in de provinoie of in bet buitenland I Uur hart klopte vol verwaohting met vlugge band opende sq de deur Zjj lag niet het bekende f genofat van juffrouw Devall ds brievenbestsllfr waa I de gemeente Krimpen a d IJsel steeds oitgebreider wordt kan blgken uit de volgende cgfers In 1893 werden door dit kantoor behandeld 1045 telegrammen in 1894 1155 en gedurende het eerite kwartaal van 1895 reed 420 dus berekend tegen 1680 in dit jaar Nog 9 beedi ia in de vacature van hoofd der openbare school te Langeruigeweide niet voorzien d r van het college van Biirgemeester en Wethouders de laatsten steeda biyven weigeren om mede te werken tot het opmaken eener voordracht Dien tengevolge is door Zyne Excellentie den heer Commissaris der Koningin en den heer Districts schootopziener een voordracht opgemaakt waarop in alphabetische volgorde zgn geplaaUt de hoeren J M Hoffmana ooderwyzer te Rotterdam J de Voogd onderwgzer te Alfeo a d Rgn en A L Vreeken hoofd ener openbare school te Mydrecht die den Raad ter benoeming is aangeboden deze evenwel wenscbt hiertoe niet over te gaan maar liever alle middelen aan te wenden om de openbare school aldaar te doen opheffen riet vooruitzicht bestaat evenwel dat yan boogerhand spoedig in deze vacature ui ign voorzien De heer Frans Netacber te Rotterdam is aangewezen om met de iuspf cteurs van de rgksvaldwacht te Amsterdam Utrecht eu s Gravenhage de rg wiel machines te keuren die geleverd worden ten dienste van de igkavdldwacht ten platte lande Donderdagavond is te Amsterdam door do justitie buiszoehiog gedaan io de woning van den kleermaker H A Scheerder Egelantiersgracht 86 verdacht van het maken van valach zilvergetd t Bleek dat men zich niet vergist had een hoeveelheid voorwerpen en werktnigen dienstig om valsch geld te maken werden gevonden zoodat hg op itaauden voet gearresteerd en niAr het huis van bewaring werd overgebracht QiatereDochtend bevond zich aan het station te Zwolle een rgkaveldwachter met een gevangene die naar Assen moeit worden overgebracht met bestemaiing naar een bedelaarsgesticht Terwgl de rgksveldwaehter zich even in het kaartjesbureiu begaf om een plaatsbewga te halen ging de gevangene uit de wachtkamer op den loop in de richting naar Wijhe De rgks veld wachter en de politieagent Heinen zf tten hem achterna maar daar hg hun te ver vooruit waa verzochten zg een landboawer in bet ook niet Neen en wildvreemde man keek haar met groote oogen aan Voor die onverwachte verschüuing deed lij een paar schreden achteruit maar de man naderde haar driftig flWoont hier mevrouw Buackeweyb F vroeg hy kortaf i wel mynheer I aotwoordde zij weer in haar gewonen toon Zal ik u aanmelden V Weet soo goed antwoordde hij en volgde haar op den voet Nogmaala ing zij nnur hem om het was een vreemde rersohijniog vond zy yWien moet ik aanmeldeoP roegzij glimlachead ifBarou Tiefort ntwoordde hy zichtbair verdrietig over dit kleine oponthoud Hy waa een man die door het ongeluk ruw waa geworden een man die nu vastberaden zijn geink zocht en geen minuut wilde vertieieu Jaren geloden diende hy als eerste luitenant onder den overste fiusoheweyh die hem wegens zijn begaafdheid een achoone toekomst voorspelde Het oog van menige boog arlstocratiaohe soboone rustte deatyds met tvelgevallen op hem doch bij huwde ten pyt van alle familie tradïtien da doobter van een niet adetijken geheinraad Zy was onbemiddeld maar zeer verwend en begon aan zyne zyde het leven eener dane uit de groote wereld Do eerste winter van hun hiiwely kale ven werd in allerlei vermaken doorgebracht maar topn nam hij tot groote verrasaiog van allen zyn ontalag uit bet leger Hy trok zich terug op zijn klein landgoed iu de provinoie en aedert dien t d hoorden zyne nienden in da residentie nteta meer van hem Baron Tiefort herhaalde de dame peinzend Aasendorp om zgn pftard eo wagen in te spanuen Hiermee achterhaalde zu den vlnchtelioK onder Hercoloo Uit utrecht meldt men fir is de nabgheid dezer stad op den An slerdamscheo straatweg eene groote zuivelfabriek teveus melkioricbting opgericht die dewr dagen aoodra de aansluiting met dtwaterleiding voltooid ia hars werksaamheid zaPaanvaugeu Deze fabriek door stoom gedreven atelt Mcb ten doel behalve de macbinale bereidio vanjboter en kaas ook de levermg van mellt 10 de stad In de Koestraat te Middelburg bad hedenochtend eeu executoriale verkoop plaats weget 8 belastingschuld Wgl het voor den hand l g dat van den kant der geeitverwanteo van hem wiens inboedel onder dan hamer komen zöfl pogingen gedaan zouden worden om dtn verkoop te doen mislakken wardn er heel wkt lui opgekomen die mogelgk op een relletjjc rekenden Dit viel niet vopr de verkoop ging gelaidelgk zgn gang en de verschillende stukken meubilair kwamen doordat een vreemdelintï men zeide dat hg kommies was bood tameIgk tot de waarde Enkele stukken vielen den l vreemdeling ten dei l maar het gros van meubilair werd door geestverwanten vau deo betrokken persoon fQgakocbt tot het verschilt digd bedrig met de kosten was ontvangen Van dfu kant van het publiek werd geenenkel bofl gpduan M C BIgkeos nadere te s Gravenbage ontvangen berichten i mr W K baron vun Dedem geatorvea aan bloedvergiftiging ten gevolge van hevige koortsao Op verlangen van den overledene zal hg Ie Cftlcatta begraven wordenNaar men verzekert had de heer Van Oedem de hem door de regeering opgedragei zending naar Siam nog niet aangevangen Na een langdurig verhoor ia het den kapitein der marechiiM isee te Roermond gelukt den aangehouden Belg 11 v B tot bekenttnis te krggen Het roea waarmede bg een 8 jarig kintl ouder Geisteren gemeente Waosaum varwondde en waarmede bg de andere vrouwen eo meigjes o a te Venraai Grubbenvorst H ilden Mierio enz dreigde is in beslag genomen reeds stond by Ja nu heriunerde zij zieh zyner voor haar vik ben het mevrouw Herkent u uw ouden beBohermeling niet meer F I De oude dame waa opgesprongen Zijt gy hot Tiefort de eendre loitenant Tiefort P Ongeloovig had zy deze woorden uitgesproken haar oog rustte onderzoekend op i n gelaat en zgn volle haarlokken die aan de slapen reeds een zilveren draadje vertoonden Juist dezelfde antwoordd hij beklemd J Is het mogelijk vroeg zy en weer zag zy hem oplettend aan Dat verdroot hem Een weemoedige glimlach gleed over zyn baardeloos gelaat zoadat alle harde trekken verdwenen Haar oog verhelderde zij greep zyne hand rJa ge zyt het 1 rie zij herademend vF en wonderlijk wederzien na zoo langen tijd Lieve Mario geef een flesoh oude Bourgogne I rieji sy hare juffrouw vBU gezelschap toe die zich juist wilde vtrwyderen ffKom neem plaats baron wij hebben elkander zeker veel te vertellen I Zy nam op de ofa plaats en wees den baron een fauteuil naast haar Somber zette hij zich neer Zijne donkere oogen blikten verstrooid io het smaakvol ingerichlo vertrek rond alsof by iets zocht Vragend zag zyn oude vriendin hem aan En FranciscaF vroeg hy eiodalyk Ja FrnncieOB begon zy nu op vergeiioeg len toon o die heeft hiiar fortuin gemaakt praclitig I Precies op haar aoht en twintigsten verjaanlag in zij met majoor Tosoben getrouwd hy heeft v r Mets het IJsereu Kruis verworven Spoedig na het Btgkens de Ned Bakkeracourantc gaathet den lachtoffers der bekende werkstakingniet voor den wind In de beide bakkergen te Amsterdam waar voor eigen rekening werdgewerkt is het werk gestaakt wegens gebrek aan afzet en de kans dat bet geld vooreen eigen bakkerü bgeeogebracht zal worden is zeer g Hog Wet znl io de buurt waar decoöp raiiete bakkerg zou komen een broodfabriek verrgzen een onderneming van deoheer G Bandels die 4 pereeeleo tusscben devan Lennepstraat en ds Kinkerstraat kocht Ook op het terrein der vroegere ttan ge Kerkstraat zutleo Ids heeren Geffr Ëlle eenbroodfabriek inrichten Vï Terwgl de bedienden ten kantore der kassiersfirma J Lnykx teRozendaal t B bezig waren het publiek te bedienen maakte zich eensklapa eeue vrouw uit Eebcbeo die ook op het kantoor aanwezig was meester van een bankbiljet van f25 en wilde zich hierop erwgderen het geen haar echter belet erd Daar zg op alle aanmaningen om het biljet terug geven bleef weigeren was men wel verpHcht balp der politie in te roepen aan wie het na veel moeite gelukte bet goed verborgen biljet bg de vrouw terug te vinden Bij haar oTerbrengiög naar het arreatantenfauis stelde zich hevig te weer sloeg de politiek ia naren in het gpzicht rukte aan hun anifurm en deed ala een bezetene Sg is naar de gevangenis t Breda overgebracht De antir i Nederlander c wüstin een entrefilet getiteld Zelfzacbt op bet bedeukelgk veracbgoael dat zelfs respectabele Kamerleden zich niet ontzien min of meer opentgk de leer te verkondigen dat zy een belang vertegenwoordigen dat wordt voorgestaan door eene groep van eensgezinden in stede van alleen te gveren voor maairegüteo die ten goede komen r n a lauds belang onverschillig wie daarvan voordeel geniet £ is meent da acht veel waars in de volgende zinsnede die dezer dogen voorkwam iu Patrimonium Nu reeds is er sprake in de Tweede iCamer ran een plattelandsclub Krggt dato vaste vormen en vordt daar tegenovergesteld een handelsclnb een krggmaosclub ens dan zal de zelfi uubt haar schoonste triomfen vieren want dan wordt het zachtjes aao alleen de vraag wat is Toor mg voordeelig Wekten de woorden door den heer Domela Nieuweohuis in de Kamer vóór eenige jaren ge 4prokeu toen bg den r geerenden klassen verweet dat zg alteen voor zicbielve bobben gezorgd verontwaardiging in de laatste i W ËJB gWBBI eigg Jgggg BHgi WBSa huwelijk werd bij naar LothHringeu verplaatst Toen bet gelukkige paar vertrokken waa stierf mijn eohtgenoot onVerwaoht aan eene verlamming vaa het hart Ga weet Franoisoa was zjjn oogappel Ik denk dat baar vertrek syn dood heeft varoortaakt j hy miste haar zoo rik ook antwoordde Tiefort bedroefd TwyfüWnd zag zy hem aanj z wist niet hoe zy die woorden moest opvatten Mevrouw ik kwam hier om mön geluk te vinden maar de majoor U my i66x geweest zuchtte de baron en daarby zag hy zoo bleek eo ontsteld dat de oude dame er van schrikte ffMyn God wat aoheelt er aan Tiefort Op dat oogenhlik kwam Marie met een kantf en twee glazen binueo Znndei gedruisoh zette t de geslepen kristallen glazen op hut mollige tafelkleed en schonk in Zy nsm daarop haar handwerkje ea ging daarmt e op bet balkon yiaX mij scheelt mevrouw F herhaalde Tietort hard het ergste I Myn geluk ia varwoeat door myne beetdscboone maar Uohtsinnige vrouw die door baar ijdele hartlooze moeder verkeerd waa opgevoed tfJa dat is xno stemde zy in Daarom bebbea wjj altyd voor je huwel kagelak f evreetd gVt ook maar E sa was jong ry kon geleid worden ik hoopte Het beate ata haar moeder van ons verwijderd bleef Hier in de retidaotia waa dat onmogelyk De verkeerde invloed van myne sohoonmama werd grooter en grooter terwyl mi n privaatvermogen al kleiner en kleiner werd