Goudsche Courant, maandag 8 april 1895

i Kerkelijke Verkiesingen 1895 De KiesTereeniging Kerkelijk Beheer alhier heeft in hare Tergadering Tan 29 Maart 1 1 ter TerTulling yan de plaatsen in de drie Colleges TOor het Beheer Tan en Toezicht op de Kerkelijke Goedoren en Fondsen der HerTormde Gemeente openTallende door het periodiek aftreden van terstond weder herkiesbare Zeden en vacatures tusschentijds ontstaan de Tolgende Candidateo gesteld Voor t College Tan Notabelen 7 Vacatures J A P MONTIJN aftr D HOOGENDIJK D RUIJTER W K TAN ZOTPHEN C G VAK DER POST T CREBA8 J G C KAMPHUIZEN Zij beveelt dringend deze C a n d i d a t e n aan bij alle stembeToegde Leden der Gemeente Qouda 3 April 1895 Namens de Kiesvereeniging voornoemd Bet Bestuur J M NOOTHOVEN tan GOOR VoorMitter H JAGER loco Secretaris W KROMHOUT Penmngmtestir G A D J GABRIJ G LANGERAAR H J NEDERHORST H OVEREIJNDER Inlevering der ingevulde Stembriefjesop MAANDAG 8 APRIL 1895 van 10 uur voor tot 4 uur namiddaia in de St Janskerk te GOUDA H De onderteekening maakt het Stembiljet vGK onwaarde Voor t College yan Eerkvoogden 4 Vacatures G STRAVER aftred C HOOGENBOOM A viN VEEN C TAM EIJK Voor de Cominiasia Tan Oppertoezicht 5 Vacatures l P HOOFTMANJï aftr C KOOIJMAN J H T D TOQT H RIPPING C G A KOOIJ jftrsa beiohonwfc men de stelliDg dnt onze VertegenwoordiKiog nooit ieti anders ii geweest dan eene klassen vertegen woordigiog niet meer als eeoe beschuldiging maar als het cocstateerea van een zeer nataortijk feit Menschyot Tan de partyen ia de Kamer dergelgke rerzakiog ran hare roeping te Terwachteo Men TÏndt er nieU beleedigeoda ia te zeggen dat e D handelsman is voor vryhaDdel omdat dit Toor hem het Toordeeligst ia of een grondeigenaar Toor protectie omdat hy dan wat meer van sgu land kan maken Men neemt niet slechts de mogel kheid aan Tan znlk een partgdigheid maar men onderstelt ze als van Mire sprekend zelfs b hen wier rotpiog is het onpartgdig te oordeelen Het gerolg hiervan ia dat sis een regeerings maatregel toerallig meer aan dezen dan aan genen ten goede komt het heet dat by daarom is genomen en dat het na ook tgd wordt om een maatregel te nemen waarrao de ander indirect voordeel trekt Zoo demoraliseert men het publieke leven Het wordt niet anders dan geajacher De grootste staatsman is hg die zya stem het Innrst weet te rerkoopen £ a op die wgze bereidt men de komst der democratie roor Maar men bemerkt niet dat jniatditopden Tooi rond stellen van stands of klaasenbelaDgen de dood ia geweest van elk politiek teven evenals het egoüme of de zelfsncht de dood is van het ware mensohelgk lereu 8taton a Iierftal Se Kum Zitting ran Trgdag 5 April 1895 Aangenomen is het wetsontwerp bekrachtigende de overeenkomst der HoUandsche yzeren spoor weg maatacbappy inzake den aan te leggeu spoorweg Alkmoar Heerhugowaard Hoorn om een korte verdediging door den Minister yff van waterstaat Daarna kwam aan de orde de InterpellatieDe Savornin Lohman over de wyzigiug in art 93 der politieverordening te Leeuwarden van 8 Aug 1893 en omtrent de rochtsveiligheid aldaar De verordening stelt strafbaar het zich ophouden of gedragen op de openbare straat 106 dat men belemmert of onrusb veroorzaakt en zg dient om bordeelhouders te beschermen twenorer de middernachtzendeliDgeo Spreker aoot dit in strgd met bat algemeen belaog en de wet en rr gt den Minister ran binneolaodaehe zaken of t artikel niet ter intrekking zat worden voorgedrï en Voorts klaagt hg over de onrechtvaardige bejegening der aangevallen zendelingen vanwege politie en justitie en acbt de rechtsveitigheid zeer weinig verzekerd Opzettelgk worden agenten weggezonden en de preai nt der rechtbank voegde aan de zendelingen toe dat ay de ordeverstoorders waren Hyacbt het zeer weinig politiek en verstandig vooral in deze tyden de politie onrecht te laten plegen en vraagt den minister van justitie of deze de feiten wil onderzoeken en de middernachtsendulingen volte rechtsveiligheid wil verzekeien De Minister van Binnenlandsche Za a antwoordde dat hg op adressen van verschillende vereenigingen tot vernietiging van bedoelde artikel ontkennend heeft geantwoord daar de bevo dheid tot vernietiging volstrekt onzeker is De verordening is niet onderworpen ai6 de goedkeuring der regeeriog en ze is niet in strgd met de wet daar de openbare straat dient voor het verkeer het is eau gemeentezaak Alles wat daarop wordt toegelaten ia zaak Tan tolerantie De zendelingen die hnn werk verrichten op straat gebruiken de straat roor anders doeleinden dan van bet verkeer en als de Raad meent dit te moeten beletten dan kan de Egkaregoering een deugdeluke verordening niet vernietigen De Minister ran Juatitie verwonderde zioh dat de heer Lohman die vroeRer sterk roor tond dat de Staat niet moet moraliseeren bedoelingen toeschrgft aan de ambtenaren die juist naaf die theorie handelen Ook acbthy het onbegrypetgk dat de heer Lohman op rermoadeui zware beach uldigingen richt tegen politie en justitieambtenaren Langs verschillende wegen heeft hg de overtaigiug gekregen dat politie en justitie oDparigdig handelen Gelgke bescherming roor zendelingen als roor anderen ia goed maar geen buitengewone bescherming Het voorstel Hartogh tot herziening ran het Wetboek ran Borgeriyke Recbtsrorderiog is met nadere wgzigingen door de Commi ste ran voorbereiding aangebracht zonderghoofdelgke stemming aangenomen Da heeren Hartogh en Pyuappel zga afgevaardigd om het voorstel in de Eerste Kamer tererdedigen Daarna is het debat voortgezet over de iuterpellatie Lohman De heer Heemskerk bestreed sterk de regeeringsantwoorden als ten eenenmale onvoldoende Hg hield vol dat de middernaohtsiendelingen opzettelgk zouder bescherming worden gelaten en betreurde ten diepste bat gemis aan ernst bg de regeering De heer Lohman en de ministers repliceerden en daarmede liep het debat af De Kamer Is op reces aiteengegaan Toor kantonrechter Bacon in het Bloomabniy Coantjrooart Londen veraoheen dezer dagen zekere juffronw Ursula Cockbnm Dickinson die gaarne f 25 terug wenachte te hebben van juffrouw Sarah Ctementa die haar voor dat geld eeae kat had verkocht welke niet aan de vereischten beantwoordde De klaagster vertelde den rechter dat zg zeer reel hield ran Perzische katten waarvan zg een zeer mooi vroowelgk exemplaar in eigendom bezat dat hg onder den naam van Queen May rondliep Eleeds lang had joffr Dickinson baren liereling een kameraadje willen geren en nu schreef zg daarom in het begin van dit jaar op eene advertentie van juffr Clements die er een l ee8tje te koop had Na eenig heen en weer schrijven werd overeengekomen dat klaagster voor f 25 eigenares kon worden van eene kat volgens garantie donkerkleurig zwart gevlamd en van Perzisch ras Maar juffr Dickinson rook rerraad en wilde de kat eerst op bezien hebben Om haar te orertuigen knipte nu juffr Clements een vlokje boot van den rug der kat en zond haar dit met de pont Dat monster beviel uitstekend want juffr Dickson zond de f 25 en ontving de kat maar bevond toen tot hare ontsteltenis dat het toegezonden huisdier volstrekt geen Perzische waa maar een gewone Londensahe kater Dadelgk schreef zg aan gedsagde beschitdigde baar van bedrog en eischte haar geld terug maa teruggeven dat doet men te Londen al ereA graag al a overal Gedaagde betuigde nu voor den rechter dat de door haar verkochte kat was eene Perzische donker e zwart gevlamd Haar onlangs overleden man deed er in en zg rerkocht uit Zij wenschte wel dat Z Ëd Achtbare het beestje maar eens zien kon Daarvoor was gezorgd Op eene tafel voor den rechter atooden drie gesloten manden Klaagsters dienstmeid opende mand no 1 en een prachtige Perzische kat stapte er majestoeus uit en werd Z f d Achtbare als Queen ilary voorgesteld Toen nit mand no 2 ook een kat kwam riep juffr Deckinson Daar i Ëd Achtbare het leelgke dier dat zg my rerkocht heeft t Leelgk dier merkte gedaagde op Jat hg ziet er niet half zoo goed uit als toen hg myn huis verliet Wat c hernam de eisoheres Het stomme dier zon allang dood zgn als ik hem niet zoo goed verzorgd bad No werd uok uit de derde mand een kat ter tafel gebracht Klaagster deelde mede dat was een opgevangen zwervende kat een gemeene Londenacbe dakhaas eu zg verzocht den rechter te beslissen of de door gedaagde verkochte kat niet precies tot bat zelfde ras behoorde Rechter Bacon liet een wgsgeering oog over de drie katten gaan hg moest bekennen dit t hg eigenlgk niet veel van katten wist maar hy kon toch wel zien dat de kat aan eischeres geleverd niet tot bet Perzische ras behoorde waarom hg hire vonlering toewees Gisteren werd voor deu Hoogen Raad de navolgende niet onbelangrgke zaak bepleit Bg een orgelfabrikant in Noord Brabant werd ten verzoeke van een R C Parochiaal Kerkbestuur aldaar door eec deurwaarder in executoriaal beslag genomen en later rerkocht de inboedel van dien fabrikant benevens ongeveer 2000 orgetpypen tot des fabrikants bedryf behooreude welke volgens de wet niet mochten worden in beslag genomen verkocht Nadat ongereer de helft van de inboedel rerkocht geworden waa en de opbrengst daarvan voldoende was tot betaling van alles waarvoor beslag WA8 gelegd was de deurwaarder tooh doorgegaan om ook de reat te verkoopeo óók de orijeipijpen Dit gaf aanleiding dat de orgelfabrikant die om welke reden ook liefst niet tegan den deurwaarder tot schadevergoeding wilde gaan procederen het Kerkbestuur deswege in rechten aansprak De Rechtbank en het Hof te a Bosch verklaarden deu orgelmaker evenwel nietontvan kelgk in diens vordering omdat waar tusschen partgen vaststond dit den deurwaarder geene andere dan eene algemeeue opdracht tot executie was gegeven zouder den bepaalden tast om de geinori min eerde handelingen te plegen de deurwaarder niet sehaudeld heeft als werktuig doch als zelfitaudig ambtenaar die op eigen verantwoordeiykheid met uitsluiting rau den executant de executie bestiert waarmei vervalt alle aansprakeiykheid van den executant voor onrechtmatige handelingen ran den deurwaarder hy de executie begaan Oe orgelmaker kwam van die beslissing in cassatie by den Hoogen Raad als in strgd met de wet gewezen De advocaat Mr P J Snel te s Hage lichtte voor den orgelmaker het beroep in cassatie toe Volgens zgn Z EG is de deurwaarder de lasthebber van zgn principaal en dos aausprakelgk De dootrine leert dit terecht Nergens in de wet wordt de verantwoordelgkheid van den deurwaarder lasthebber verkort of weggenomen noch door diens kwaliteit van ambtenaar noch door het feit dat de deurwaarder in zgne functie zich moet gedragen naar de regelen der wet Juist de algemeenheid der rolmaoht mfakt den lu Ter a n sprakelgk voor alle daden de terhandstelling Tan het vonnis machtigt den deorwaarder tot alle daden van excecutie In het procea verbaal Tan inhealagneming en van rerkoop staat dat al wat daarbg voorviel geachiedde op verzoek dus op laat van het Kerkbestuur zoodat het volgens de wet roor de onrechtmatige handelingen des deurwaarders aausprakelgk is De adrocaat Mr Loeff uit s Hertogenboacb bestreed de aangevallen beslissing Volgens zgu Z EG heeft het kerkbestuur wel de excecutie van het vonnis aan den deurwaarder opgedragen doch dezen nooit eeuigen last gegeven tot het plegen der als onrechtmatigs gequatiflceerde handelingen Eene opdracht der executie aan den deurwaarder stelt het Kerkbestuur tegenover den eisrherc niet aansprakeiyk voor onrechtmattge daden door den deurwaarder ter gelegenheid der executie tegenover den eischer ondernomen Eene actie gebaseerd op een contract van taatgeving tot inhoud hebbende het plegen van onrechtmatige handelingen is niet onvaLkelijk Bovendien beweerde Z EG heeft het Parochiaal Kerkbestuur geene schuld c en is het dus niet aausprakelgk voor de schade Z EG Concludeerde alzoo tot bevestiging van s Hofs arrest en verwerping van hot beroep De beslissing in deze deelen wg later mede Door het bestuur der V reeniging tot heatrgding van kooeieryen in den hoterhandeU is een adres verzonden aan de Regeering waarin geklaagd wordt over de toenemende knoeiergen in den boterhandel en gewezen op bet feit dat de eertgke boterhandel daartegenover vrgwgl machteloos staat Opdat de eeriyke bandelaars met m er waarborg dan tot nu toe hunne waar zouden kunnen verkoopen p eeit het bestuur den minister in overweging toe te staan dat producenten van en bandelaars in boter hunne waar kosteloos onder contrdle mogen stellen van de Rgksproefstations Een 15 jarig meisje te Leideot dat in de muziek opgeleid wordt en biykens hare studiën niet zonder aanleg is kwam dezer dagen op het denkbeeld scbriftelgk de tusscbenkomst van Hare Majesteit de Koningin te vragen om op de Koninkigke Muziekschool te sGrarenhage geplaatst te worden Op 1 April nu werd zij verrast met een achrgveu van d en particulieren secretaris van de Koningiu EegHutes medadeelende dat H M niet in de gelegenheid is de verzoekster behulpzaam te zgn ia baar plaatsing aan genoemde muziekschool maar dat de KoninginRegentea namens koningin Wilbelmina tegeIgk met het schrgren haar deed toekomen een bedrag van vgftig guld n als bijdrage in de kosten voor de voorzetting der muzikale studiën van de jeugd e adreasante In de mail aan boord van de cElbes bevond zich een brief welke met anderen werd opgavischt en naar zgn adres in Amerika gezonden Hg bevatte zes pbotographische portretten Vyf waren door zeewater onkenbaar geworden alleen de zesde had weinig geledeu en dat was een zoogenaamd kermia portret dat mark bad gekost BaiteDlandscli Overzicht De debatten over de gemeentekieswet in België zgn geëindigd Niemand had znlk een snel verloop der bespreking verwacht En nog minder had iemand verwacht dat het regeeriogsvoorstel op de hoofdpunten ongewgzigd uit den strgd zon te voorschgn treden Zoowel de 30 jarige leeftgd als het verhlgf van drie jaren in de gemeente en de vierd stern zyn behouden Alle daartegen gerichte amendementen werden verworpen De eenige wgziging van gewicht is het roorstelHelle putte waardoor een kleine verandering wordt gebracht in de bepaling van den differentieelen census en waardoor aan de arbeiders afzondf rlgke rertegenwoordiging in de gemeenteraden wordt toegekend Dit wordt door de Belgische bladen beschouwd ala een correctief tegen de rïerde stem In Weenen ia een ministerieele crisis Windiscbgriltz de premier kan het over deregeling van het kiesrecht maar niet eensworden met de leiders der liberalen Polen enconservatieven die de meerderheid van denRgkaraad uitmaken De minister president bad beloofd dat hg het kiesrechtontwerp vóÓr Pascheu zou indienen doch nu hg er geen kana toe ziet wit hg aftreden Reeds moet hg den Keizer met dit voornemen in kennis hebben gesteld De stadhouder van Bohème graaf Tlinm wordt genoemd als de aanstaande minister president In den loop der volgende week waarschyuIgk Woenadt of Donderdag zal het Engetsche lagerhuis een speaker benoemen Maandag zal de heer Peei zyn besluit om af te treden in het Huia mededeelen Dinsdag zal sir William Harcoort voorstellen den aftredeodsn speaker den dank te betaigeo ran het Hni en een roordracht tot zgn peniionneerhig aan de Kroon voor te leggen Dinsdagavond neemt Peel afscheid van de leden ran het Huis Woensdag of Donderdag heeft de benoeming ran zgn oprolger plaats De ministerraad heeft de als regeeringscandidaat den radikaat Gulty aangewezen Het rooratet tot zgn benoeming zal geachieden door twee afgevaardigden der linkerzgde De uitslt der stemming ia alleen afliankelgk ran de hofding der Parnellisten doch men acht ztjn benoeming waarachgolgk De Unioniaten hebben besloten sir Mathew Redley als t en candidaat te stellen De Times c z gt dat de heer Gully weinig bekend is in het Huis daar hg nog slecbta korten tgd tot de leden behoort en weinig zittingen bgwoonde Het is daarom niet waarscbgutgk dat hg volkomen op da hoogte is van de gewoonten en gebruiken ran het Huis Doch die hem kennen roemen zijo kalme hofielgkheid en die hem niet kennen hebbeu niets bgzonders tegen hem te zeggen Zgo voornaamste verdienste is dat hg op de banken der regeeringsparty zit Woensdag werd te Londen in MansiooHoose de jaartgkache algemeens vergadering vau de Bimetallic League gehouden De voornaamste roorstandurs nit binnen en buitenland ran het Bimetallisme waren present Het doel der rergadering waa niet alleen om bet jaarverslag uit te brengen maar hoofdzakelgk om propaganda te maken roor de zaak van he himetalisme en zoo m lgk verdere inschrgvmgen te rerkrggen roor het propagandafonda dat men tot £ 100 000 weneoht op te voeren en waarvan reeds voor ruim de helft is ingeschreven Onder het vele dat er gesproken werd neemt de speech ran Balfoor den leider der oppositie in het Lagerhuis de eerste plaats io Hg betoogde hoe de League yrert voor eeu vasten en unifoimen standaard der waarde die naar hare meening zoo niet geheel dan toch zoo goed ala geheel verkregen worden kan door goud en zilver naast elkander in omloop te brengen Het bimetalisme zeide hy heefi steun gevonden bg de wetenschap en bg de praktyk in eene mate als met misschien geen enkele andern oeconomiache leer het geral is geweest Het hoofdpunt van zgn rede waa de weerlegging van het beweren der goud mnnoen dat Engeland onder den gooden standaard zoo voorspoedig is geweest Balfour toonde duidelgk aan hoe de grootste voorspoed io Engeland gebeerscht heeft in het tgdperk toen de beide metalen zich in eene vaste verhouding bewogen en hoe juibt de groote malaise en depressie samenvallen met de groote prgsdaliog van het zilver ua 1873 Burgerleken Stand GEBOREN 3 April Jacob ouders B Boon en N Verkerk Nicolaas Cornflis ouders T N M Kramer en A M ran den Berg 4 Johanna Maria ouders P G Vermeulen en J Hazebroek Elizabelb ouders W Zandyk en G ds Graaf Jan ouders B J van der Velden en L Binee 5 Gerrigje ouders G den Ouden en A ran der Louw OVERLEDEN 3 April T de Groot 56 j 4 H C Nelia 32 j M de Jong 9 m 5 J J van Vliet 18 j ONDERTROUWD I 5 April J C Dorias 23 j en P Beekenkamp 24 j Vlist GEBOREN Jan ouders J Rgneveld en A Spek Marrigje ouden L Boom en P van Dam ONDERTROUWD J de Lange en A Houdgk ZevenliuiBeii GEBOREN Pieter ouders D Sol en M H Sol Margaretha ouders A v d Knaap en P Lamens OVERLEDEN W Groenereld 79 j J F A Clasing 70 j ONDERTROUWD P Schinkelshoek en N van Reenen GEHDWD J de Goede en P Koman F van der Meer en C Sloof WATERGETIJDEN TE GOUDA 1895 s morgens s avonds Hoog Laag Hoog Laag Maandag 8 April 5 23 1 48 5 46 2 11 Dinadag 9 6 09 2 34 6 32 2 57 WoeusdaglO 6 55 3 20 7 08 3 33 Donderdag 11 7 41 4 06 8 03 4 26 Vrydag 12 8 25 4 50 8 47 5 12 Zaterdag 13 9 09 5 34 9 32 5 57 Zondag 14 4 36 1 05 3 59 1 24 SPRINGTIJ den lOen April n m 35n n m Haute Nouveauté in P4R SOL8 Doek lillen niet geatalMid woidan A van OS Az Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam Vil 95 101 101 IOl io v 88 88 S l 8 8 V 881 16 TV 7 i 106V 69 1 16 V 110 81 48 100 800 z 678 108 68 Vi 108 114 1881 10 108 14 i 97 69 109 81 9ft 188 188 104 88 8 64V 188 98 68 64 87 87 104 108 7V z 8 8 l 100 18 188 lOl i 11 ftO 94 15 IS io Vi 76 118 101 81 47 U 15 991 199 108 107 10S ICS 114 190 98 44 45 Yor kr lotkowt Cunuiii Oart Nad W 8 l r dito dito dito 8 dito dito dito SVi UoilftU OU Ooodl lsai 18 4 ItiUi iMohrgring 1J8J I1 Oonm Obl in papior 1868 5 dito in lilrar 1868 B PoBTcaiL Oblig iD t tieket 8 dito dito S ihnuiiD übl Ooat S Sario 6 dito Qaoonl 1880 4 ditob jBatbi l S9 4 dito bij Hop 18811 80 4 dito in goud lean 168S 6 dito dito dito 1884 8 BvuiJl Porpet sehuld 1881 4 To MJ Öepr Conr iMn 18 0 4 Geo le Dingieri D iito iHoinK Mrio C jiDlo Aj B Bm f obl 189S 8 ICllIoo OU Buit Bob 1890 8 Vbhudiu Obl 4 onbop 1881 A iaTlu A l Obligation 1881 8 i RoTTBBS lc stad leen 1886 S KlD N Xfr HacdaljT aand Arandab Tab Mg Cartitoaton Dau Maatiohappij dito irnh Hypothaokb pandbr 4 CslU Mg der Voritanl aand a Or Hjrpothaakb pandbr 4 Koderlaadaoha bank aand Nad Haudelmaataob dito N W k Pao Hjrp b pandbr Rott Hfpotbeekb pandbr 4 Ulr H pDtheekb dito 4 OoallKX Ooat Hong bank aand ItatL Ujrpotboakbank pandb 4 iMUDU Equit iiypotb pandb i Mazw L u Pr iien aart 6 flD HoU IJ Spoorir Mij aand Mij tot Expl r St Spw aand Nad Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTUU 8poorwl 1887 8 A KoU t Zntd ltal Spwmij k U obl 8 PoLIN Waraobau Waenen aBiid 4 Bdbl Qr Buia Spw H aand i Baitiaoba dito aand ïaatoira dito aand 8 Ivang Dombr dito aaud ft Karsk Cb AloW Sp ka i aaud 6 Loaovo Sowast 8p Ui oblig i Oral Vitebik dito oblig 8 Znid Weit dito aand ft dito dito oblig 4 AliniKA CoQt Pao Sp Mij obl 6 Obia k North W pr 0 r aand dito dito Win St Poter oW 7 D B rar k Bio Gr Spm oert T a ntinoi Oaotral obl in goud 4 LoniaT k N8lbTilleCert T aand Moxico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kansas t 4 pot prof aand N Tork Ontario k Weit aand dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 St Paal Minn k Manit obl 7 Uu Pao Uoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie bjp O ft OmiBA Can Soatb Cert y aand VlK 0 Ballw k NaT Ie h d o O Amaterd Onnibua Mij aand Bottard TramnegMaati aand NbO Stad Anuterdam aand 8 Stad Eolterdam aand 8 BlLOlI 3tadAntweipenl887 S i Stad Brunei 1886 S HoNO Theis B gullr Qeiallaeh 4 Oo T NR Staataleening 1860 I K K Ooat B Cr 1880 S BPiJUll Stad Madrid 8 1868 Tar Nin Boa Hyp SpobI eert 4 ADVERTEMTIÊïf Heden overleed te Arnhem na eene kortnliondige onf esteldheid onze waarde Broeder en Oom de WelËd Gestr Heer A E H ENAAF Oepensioneerd Kapitein in deu onderdom rnn bgna 59 jaar C J G L von 8TERNBACH L C TO 8TERNBACH Gouda i April 189 5 Emiffe en algemeene kennvgemng Schroef Stoomboot STAD GOUDA y n ROTTEEDAM MAANDAG t Middags 12 nnr WOENSDAG V M V VRUDAQ N M 2 Van QOOOA DINSDAG V M 5 DONDERDAG N M 1 ZATERDAG M M 4 J POT Co Bg akte den 2 April 1895 oor den ondergeleekenden Notaris verleden ii door Mevrouw JASSBTJB COBSMLIA DB LASOB wednwe van den Heer Krijn Jonker te Oouda den Heer PIBTBB ADBIAAS VAS DB FBLDB te Winiehoten den Heer ADBIASVS JOSKBR Kr nsxoon te ou a en Mejoffroaw SOPBIA CBARLOTTB JONKBB te Gouda aangegaan een vennootschap be trekkeiyk het fabrieeoren ran Potten Pannen en aanverwante Artikelen en den handel daarin op denzelfden voet als door wylen den Heer KBIJN JOHKEB ia gedretfen met den Heer ADBIAJIV8 JOSKMR Krljnsxoon en zgnde dit alzoo een voortzetting dier Vennootschap De Vennootschap is gevestigd te Gouda onder de Grmat 1 JONKER k ZONEN en ia aangegaan voor eeu onbepaalden tijd te rekenen van ai 1 Janoari 1895 znltende ieder vennoot het recht hebben de Vennootschap met ieder Jaar te doen eindigen mita de anderen daarvan minstena G maanden te voren tcennis gevende De vennootachap vrordt geheet beatuurd door den Beer AnitIANUS JTONKmil Krijnêxoon die mede alleen gerechtigd ie tot teekening der firma en wordt alleen schrifteiyke toestemming der drie overige rennooten vereischt voor aankoopen boven een bedrag van ƒ 5000 in eena van goederen deu handel der Vennootachap tutreffende roor het huren verhuren en vervreemden van onroerende goederen het verleenen vanzakelyke rechten het ter leen opnemen van gelden het aangaan van borgtochten en vau alle verbinteniseen die niet tot den gewonen werkkring der Vennootschap behooreu Geachiedende hiervan bekendmaking ingevolge het bepaalde hy Artikel 28 Wetboek van Koophandel H GOENENDAAL Notaria By acte op den 5 April 1895 voor den Notaria PIETER MARIE MONTIJN te Qouda verleden is tusschen de ondergeteekenden CORNELIS van BUK en JAN LBBNDEBJ van El JE beiden van beroep kaashandelaar wonende te Mouda aan gegaan eene vennootschap van koophandel tei onderwerp hebbende 7iet draven van handel in kaas veekoeken zout en aanverwante artikelen onder de £ rma C van EIJK zynde beide vennooteu bevoegd tot handteekeuing dezer firma voor alle zaken de vennootschap betrefiênde Voor het opnemen van gelden het aangaan van borgtochten en alle andere handelingen die met onmiddellgk tot het onderwerp dezer vennootschap betrekking hebben wordt echter de teekening van beide vennooten vereischt De vennootschap zal gevestigd zijn te Qo id € zg is aangevangen op 1 April 1895 en aangegaan voor onbepaalden tijd met debevoegdheid van lederen vennoot om de vennootschap te doen eindigen met het einde van ieder boekjaar loopende van primo Mei Idtnltimo April mits in de eerste helft van datboekjaar en mitsdien vóór primo Novemberdaarbevorens opzegging doende waarvan moetblgken door eene schriftelgke erkentenis vanden anderen vennoot dat hy van de gedaneopzegging kennis draagt of bjj gebreke daarvan door een denrwaardersexploit terwijlingeval van overlgden van een der vennootende vennootschap niet verder zal voortdnreidan tot het einde van het boekjaar waariijdat overlgden plaats heeft doch zal inmiddekhet beheer der vennootschap van den dag vandat overlgden af alleen berusten bg den overlblgvenden vennoot Gouda den 6 April 1395 C va EIJK J li viB EIJK D SCHILD Specialiteit voor Massage ROTTERDAM Leuvehaven 87 Methode ür Mesger Badicale QeneHng bij KHKÜMATIEK JICHT VBBLAMMINÖEN ZENDWEN en HEÜPZIEKTBN VK SPREHEN dagelijks in Gouda Brieven te zenden LEUVEHAVEN 87 Rotterdam DANKBETUIGING De ondergeteekende gevoelt zich gedrongen openlgk haar donk te betuigen aan den Heer en Mevr SCHILD Specialiteiten v Maasde LenTebaren 87 roor de aitstekende hulp verleend by de behandeling van haar verlamden arm Verachoidene Doctoren badden haar arm sedert ruim 12 iaar in behandeling en steeds zonder gewenscht gevolg Voor eenige jaren 18 de arm zelfs geopereerd waarna de arm zoo zeer verergerde dat eenige Doctoren ampatatie WDlaadden Bovengenoemde Heer en Mevr SCHILD nu hebben na eene behandeling van 3 maanden den zieken arm door masaeerea geheel genezen zoodat deze arm evenals de andere arm gezond en wel gebruikt wordt Mej A P HEBREBüUT Boomgaardeatraat Jacob P van Zutphen Gedipl der Kon Mnziekachool en der Ned Toonk Ver te t Hage voor piano en violoncel iMveelt zich beleefd aan voor het geven van Piano en Violoncelles CondUiën Mttijk FIJNE COGNAC BIJ Sloteiuaker eo Co Erfhuis te Hozendaal premeente Haastrecht De Notarissen MAHL3TEDE te Bergamladit en KRUISWIJK te OudmaUr inllen op WOENSDAG 17 APRIL 1895 s voormiddags 10 nur aan den Rozendaalsohen d k onder Ilaaitrecht nab j OudtuaUr op de Hofstede bewoond door AKIE BENSCHOP pobliek verkoopen 10 HELUKOEIEIT 2 Pinken 1 aftaudsch Merriepaard 1 Zeng met 1 Toom Biggen eenige Kalveren 13 Kippen en 1 Haan Bouw en Melkgcreedscbap 1 Boerenwagen 1 Tilbury 1 Schonw liandhekken benevens MBUBBLBXea HVISBAAD Alles emergens voor den verkoop te zien Het Vee op dag tot 1 AUGUSTUS 1895 mits soliede en bekende borgen stellende het overige d contant Onbekende koopers wordt geen orediet verleend OPENBARE Vrijwillige Verkooping De NoUris J P MAHLSTBDE te Bergambacht is voornemens om op VRIJDAG 26 APRIL 1896 des morgens O nre op de woning geteekend A 28 in Oppertnit onder de gemeente Lekkerkerk m het openbaar te verkoopen voorts 1 BOERENWAOEN met toebehooren 1 TENTWAGEN Bouw en Melkgereedscbappen MBVBILAIBB en andere Boerende Goederen Een uur vóór den verkoop te bezichtigen