Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1895

No 6639 Dinsdag 9 April J895 34ste Jaargang mm WATESLEMS mimFm Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL De Directeur U C V VAN DER LAAK mui WATEMMB MAATSGEAFFIJ ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders op MAANDAG 22 APRIL 1895 des namiddags ten 1 uur ten kantore der Maatschappij Tiendeweg D 1 3 De Directeur D C W VAN DEB LAAR Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 fitmco per post ƒ 1 70 AfjwnderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst t i 1 5 regek i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd J F CÜIJPERS s o SOM i J u O 5 3 O o at Zaal KIJ STII11N Sociëteit ONS GENOEGEN VOORDRACHTEN DOOK Uevrouv Van Schel de Haan OP imG 18 iPi li deg avond ten 7 ure precies Openbare Vrijwillige Verboping D Notaris P MAHL8TEDE te Bergam baeht i Toomemens om op WOENSDAG 21 APHIL 1895 des morgens 9 nre op de Hofstede get No 111 in den AdtUrbroek onder Berkenwoude in het openbaar te verkoopen 10 Ralfkoeien 2 FINEEN Benige KALVEREN Eenige VARKENS sverloopers VOORTS Bouw en Melkgereedschappen en andere Boerende Goederen Twee uren TÓór den rerkoop te bezichtigen Openljare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan van den Notaris G O FORTUUN DROOGLEEVER op OINSDAO 16 APRIL 1896 des morgens te elf nren in het Koffiehuis HiKiiosii aan de Markt ran No 1 Een goed onderhouden gemakkeiyk ingericht W001 HUIS ERF en TUIN met mime SCHOOR staande en liggende aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 65 groot 2 Aren Terstond te aanTaarden Het Huis bevat beneden 4 kamers waarvan 2 en suite verder alkoof provisiekast en keuken boven 2 kamers en suite 2 betimmerde vertrekjes en zolder met dienstbodeukamer Het is voorzien van waterleiding en vele gemakken en heeft een uitgang naar den Groenendaal No 2 Eene BLOEMISTEHIJ bestaande in WOONHOIS met grooteen kleine SCHOREN 2 BL0EMKA8TBN 2 GEDEKTE BAKKEN ERVEN en GROND aan de Winterdgk te Gouda Wyk Q No 109 te samen groot 13 Aren 74 centiaren Terstond te aan No 3 Een goed onderhouden Winkelhuis en ERF aan dei Langen Tiendeweg te Gouda Wyk D No 26 Te aanvaarden 1 Mei 1895 En No 4 Een HÜI8 en ERF op het zoogenaamde WeesErf aan den Groenenweg te Gouda wyk L No 115 Verhuurd by de week voor 0 85 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezich tingen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FQBTDUN DIlOOe£BST£B te Qmi OpenlDare Verkooping te SLUIP WIJK gemeente REEUWIJK ttn overstaan van den te Gouda resideereuden Notaris G O FORTDIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 10 APRIL 1895 des morgens te elf uren in de Herberg van K HoooiSBosziH op het Dorp van No 1 en 2 DrieHOlZEN WykG No 29 30 en 31 SCHOOR en ERVEN op het Blok Vogelennang te BeeuwIJk Sluip mjk groot 52 Aren 25 Centiaren No 3 Eenige perceelen BOUWLAND enz op Vettenbroek te Beeuwijk Sluipuiijt groot 3 Hectaren 14 Aren 20 Ceu tiaren Terstond te aanvaarden En No 4 De onverdeelde helft in eenige perceelen HOOILAND EL8KWEBKERIJ VEENPLAS en WATERING op jyteuwenbroek te Jlee iwlJkl Sluipuiyk te samen groot 9 Hectaren 52 Aren 63 Centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zyn 2 dagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien ilag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda Vernieuwde bewijzen van uitstekende werkingp Den heer W H ZICKENHEIMER te Mainz Ik verzoek u ray weder 2 2 flesschen van uwen Rgnlandschen Druiven borst honig te zenden daar het gebruik der ontvangene flesschen zeer goede gevolgen heeft gehad n FRANKE huisvader van het gemeentehuis Wupperfeld te Barmen Strigau 21 Augustus 1891 Ook ik heb in myn gezin uwen Rynlandschen druivenborst honig aangewend by het hoesten der kinderen en dit preparaat dat zeer gaarne door de kinderen wordt ingenomen hMt steeds bewezen een voortrefielyk huismiddel te zyn HEINRICH HAEOSLER Koopman Alleen echt verkrygbaar in Flesschen a fl 2 fl 1 en 65 cents Te Gouda by F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oodewater by F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg H Kreriks firma Beynekamp en Ch Sterk Stolwyk by C G v d Berg Bergambacht by J d Dool HaMTSwouda by S Winters OpanTjare Verkooping te GOUDA ten overstaan vao den Notaris G C FORTIIJN DROOfiLEEVER op MAANDAG 22 APRIL 1895 det morgens te elf nren in het Hotel db Zalu aan de Markt ran Ëene gnoatig gelegen goed beklante Stalhouderij met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONINGEN KOETSIERSWONING STALLINGEN en BERGPLAATSEN voor BytaiKen HOOIZOLDERS ERVEN OPEN TERREIN euzoovoorts aan de Peperstraat te Gouda Wyk E Nrs 86 86a 87 87a 88 en B8a in 4 perceelen De Stalhondery is te aanvaarden I Augustus 1895 t Bovenhuis get HGa is terstond te aanvaarden t Benedenbnis get 86 is verhuurd voor 3 per week No 87 en 87a zyn elk verhuurd voor 3 50 per week en 88a voor 3 per week Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda en van Notaris A G BODAAN te e Gravenhage K0N1NK I IK Si iiravi Rvi Rij ri C iii jitó Hi Kvs snwi T Agentuur hg de Firma Wed BOSMAM te Gonda TANDARTS E CASSÜTO GOUDA MARKT 154 uit eeonderd Zondags te consnlteeren ran 10 int 5 uur Dames iittontie V y Het bNte ootehadelykftB m makkelykfte poetimlddel toot Heirtnen vooral damM en IQndertchoeawerk U de Appretuur tui C M MBIliT 4 Ct B rllB Bssth Str 14 Men lette oed ii op naam en fabriekimerk VartryilHT by Hetraii Wlaktllan in lakaaiiwark lalMleriaa HarfM n u flMtrul Oipet bjr W IiHihu AratoM j Anhr Fiii Mer Vat i AifcBrfiirfxp8llir ri l N M H sa fis twiLr Ad aiiMir Os Te Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apothek Markt Openbare Vrijwillige Verkooping £ De Notaris P MAHLSTEDE JlffE Dergambacht is voornemens om op DONDERDAG U APHIL 1895 des voormiddag elf ure in het Café Hbt SchaaiBORDc aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar OM COWXAlfT OBLD te verkoopen MEUBELEN en andere roerende Goederen benevens eeuige GODDEN ZILVEREN en JUWEELEN WERKEN Een uur vóór den verkoop te beziehtigen Openbare Vrijwillige Verkooping 8 De Notaris i M J P MAHLSTEDE te J Bergambacht is roornenans om op VRIJDAG 19 APRIL 1895 des morgens 9 ure op de woning geteekeud No 65 bewoond door den Heer Js KOK te Berkenwoude in het openbaar te verkoopen 12 KOEIEi die gekalfd hebben 2 PIKKEN 1 aftands bruin MEERIBPAARD Voorts 1 TBNTWAGEN 1 zoo goed als nieuwe BOEREN WAGEN met breeden loop 1 nieuwe Eiken 8CH0DW KAAS VATEN PLANKEN 8ÜHRAGEN HORDEN en BOOMEN EENIGE Bouw en Melkgereedschappen MBÜBILAIBM en anderen BOEBBNDB OOEDBBBS Twee uren vóór den verkoop te bezichtigen Voor den VMBBOOP van TUBE worden te COD II A door eene solide en bekende Firma te Ameterdam nette Dames g evraag d om als op te treden tegen 20 provisie Voor solide behandeling en nette verpakking wordt ingestaan Brieven franco letter i H aan het Ned Advertentie Bureau WarmoassUaat 149 151 Ameterdam Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia hei goedkoopste adres Ttn Nieuwe paraphien en reparatie Uitslaan van ROKKEN en LtlIERS L van WAimUM Alle dagen zyn roorhanden VER3CHB ZOUTE BOl LEi SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbesckuit GODDA LANGE TIENDEWEG eouds Snslpersdmk va A Bannuii fc zóoa BINNENLAND GOUDA 8 April 1895 Vr dagmorgea haddeo Toor db rechtbank te Rotterdam pleidooien plaats ia eene zaak alUen reeds belangrijk omdat in eene dergelijke nog nimmer de beslisaing van den NederUndschen rechter g rallen ïs Een heer te Rotterdam woonacbtig Turtrok ongeveer een jair geleden op een arood naar Gouda e Avonds nog zonde by huiswaarts keeren Hg kwam echter niet terug doch vrerd levenloos den volgenden morgen uit een der BÏDgela te Gonda opgehaald Hy was by eene verzekeringmaatscbappy tegen ongelukken verzekerd en iogeT l van dood iengevolge vun een ongeluk voor een tamelyk aaozieDlyk bedrag Vour do er ename van den genoemde pleitte mr Havelaar en voor de gedaagde maatschnppy dio zich ongehoaden rekende het ver ekerde bedrag uit te betalen mr Knottenbelt Het voornaamste punt vau debat was dit kan de erfgename volstaan met door vermoedens aan te toonen dat er geene redeu bestaat om zelfmoord te verooderstelJen en zoo ja kunnen dan de door haar te bewyzen aaogeboden feiten hiertoe leiden of mag de maat cbappy direct bewys eischeo van getuigen die bet ongeluk met oogen aanschouwden Ëisoberas meende dat een belangryk rermoeden ii dat iemand verondersteld wordt zich zelf licbamelyk leed aan te doen en verklaarde zich bereid te bewyzen dat de geldelyke omstandigheden van den overledene in goede orde waren dat iu zyoe naa te omgeving niets van zorgen bekend was dat hy a avonds naar Gouda waa gegaan en daar nog zaken gedaan had en deze in zyn notitieboekje had opgeschreven dat hy in een koffieboia dien avond nog kalm en opgeruimd had zitten praten en dgl meer Was dit alleo bewezen zoo meende eischerea dao wezen deze feiten met het feit dat de verzekerde Terdroukea gevonden was onvederlegbaar op een ongeluk Mr Knottenbalt voor de gedaagde maatschappy pleitende meende dat waar op eischerea de bewyslast drukt dat de dood het gevolg WBB Tan een ongeluk de vermoedens door haar bggebracht niet voldoende zyn Met het oog op art 1959 B W moeten deze toch gewichtig nauwkeurig bepaald en met elkander iu overeenstemming zyn De omatnodigheden dorr eiscberes gesteld zyn dit volgens hem niet Hoe raak komt het niet voor dat er Bchynbaar geen reden is voor zelfmoord en de naaste omgeving dezen niet kan verklaren taiJiLLETOJl De tweede Vrouw Naar itl Dmttck Mevrouv ik was en msn ik wilde dat het hart myaer vrouw aan my hiag Sr kwam strijd met mijn Bohoonmams SV leod daaronder meer no toen het bepsald tot een breuk kwaoi Het teven hier werd ODverdraftelijk Ik nam tnqa onttUg eo trok met mijn ongelukkige Ëlsa naar mgn familiegoad Corswajd Hier werd once kteine Armgard gsboren Ik koesterde groote vervaohtingen van dit ideuwe geluk Mijo vrouw lachte my niet meer toe ook in hare afwetigheid stond haar mama tus ehen ons Elsa stierf by de geboorte van het tweede kind een doodgeboren sieisje Hare oogen ruitten verwijtend op mg maar mijne liefde was verkoeld In haar iterveniuar werd hsar liefde weer opgewekt n da nqne ook Zij greep myne hand en vbd bare blseke lippen klonk de bade Zweer me dat ja saa mama alles rergeeft dat je haar hier laat kanen om Armgard op te voeden dat ja haar eart en dat je baar by je suit houden tot aan baar dood De oude daaie had oplettend aaarhem geluisterd maar toen hg er an bgvoegde Ik rampsalige ik sweer het toen legde zjj meêtydend het hoofd aehaddeude da hsod op zyn arm Tlafort ik beklaag je I £ r zyn hier bovendien omstandigheden die duiden op het onwaarscbynlyke van een ongeluk Zoo is de weg aan den Singel beplant met booman aao den kant begroeid met gras en achttien meter breed Bewys voor eenou geluk oordeelde pleiter kon doa nimmer geleverd worden waarom da vordering naar zyoe meening niet voor toewyzing vatbaar was Na reen dupliek bepaalde de rechtbank haar vonnis op 6 Mei Hedenmorgen werd op de R C Begraafplaats ter aarde besteld het lyk van den Eerw Pater Nelts in te en rector aan het R C Liefdegesticht Verscheidene geestelykeu waren op den doodenakker aanwezig evenals het Koor der St Joseph Kerk dat by het intreden der Kapel een lykzang aanhief Veracbilleode penonen woonden de7e plechtigheid by By de heden gehouden verkiezing voor bestuursleden der Ned Herr Kerk alfaier werden uitgebracbt 371 stammen Het aantal kiezers bedraagt 984 In den nacht van Zaterdag op Zondag is in een sloot by de Vierde Kade verdronken J C S t van beroep metselaar en 31 jaar oud wonende te Reeuwyk Hy laat eene wedawe mat een tweetal kinderen achur Op de Paaachtentoonstplliog te Alkmaar werd o a aan D op t Landt te Rietveld by Woerden een bestuurspryi uitgereikt voor vette koeien De algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering dpr bomoeopatbie in Nederland zat opj24 dezer alhier worden ge houden Tol de ponten van behandeling behoort o a Bespreking der noodzakelykheid eener homoeopath i8obe facoUeit By vonnia der Arr rechtb te Utrecht d d 1 April 1895 ia J v G te Nieuwkoop in verzekerde bewaring beklaagd van diefstal van elf eenden met braak en inktimmiog ton nadeele van A 0 te Nieuwkoop in dan nacht van den 27 op 28 Jan jl gepleegd veroordeeld tot gevangenisstraf van vier maanden onder aftrek der preventieve bechtenïa De medebeklaagde P 8 te Langeraar is vrygeaproken Bij de verkiezingen in het Groot Water schap Hadt u my Francisoa geguven was de majoor my niet vó r geweest klonk zya klacht Hoe kom je toch zoo op myn FranoiacaF rZij waa goed eugelachtig goed aprak by heftig sy ton aan mij en aan Armgard een werk van barmhartigheid gedaan hebben Helaas I het heoft niet Koo mogen zyn t Houdt Qw kleine niet van haar grootmama V vroeg de oude dame ontiteld z herinnerde sioh QU hoe haar dochter op den eeraten luitenant verliefd waa ewseat sonder hoop op wederliefde Onuitsprekelijk veel antwoordde Tiefort zich booB makende Ik moet nog eens hetzelfde leed verdragen Niemand kan dat bcaeiTeQ maar u heht merrouw Kaulfnas gekend u sultmewrl begrijpen Zacht knikte zy maar haar trekken verander den en atoodeu plotieling vroolyk Met FrancircB is het nu uit waarde baron en God ly dank dat eij too gelukkig ia Haar zoontje Adelhert ït twee jaar geweoat en kleine Anne Marie telt drie maanden Zij is nog niet gedoopt grootmoeder Eusoheweyh moet eerat overkomeo Myn schoonzoon komt my den ryftienden Juli afhalen Het huishouden hier wordt opgeheven Ue kinderen willen dat ik voortaan myn tehuis by ben zal hebben Daardoor geraakt mijne juffrouw van gezelaohap zonder betrekking in Lotbanngeo heb ik gexetsohap genoeg Lmitert u wel baron P Verstrooid knikte hy ja Hebt Q juffrouw Zemplin gezien P vDe dame die de deur voor my opende P yJuist dezelfde Niet goed Ik wae oatevreden over het neende ran Woerden is in het 2e district hoofdplaats Bodegraven tot hoofdiDgeland plaataverranger gekozen de heer J A van Ghesel Grothe terwyl in het 3e district hoofdplaats Waarder voor hoofdingelsnd eene herstemming plaats moet hebben tasschen de hb H de Bruyn en H van Ingen In het 5e district hoofdplaats Zfgveld zyn gekozen tot hoofdingeland en boofdingeland plaatsvervanger reapectieveiyk de hh G G de Kruijff ea J B van der Wind en in het 6e district hoofdplaats Kamerik tot hoofdingeland en boofdiogelaud plaats vervanger respectievelijk de hh T van Oostrum en Jhr Mr J L A Melvill van Carnbee De behoefte aan woon en pakhuizen die zich iu den laatsten tyd in de gemeente Bodegraven heeft doen gevoelen heeft de bouwlust weder doen ontwakaa Zoowel in de Wilhelminastraat als va de van Tolstraat op den Zwammerdamschen Overtocht als vooraan in OndUodeKraren zyn flmke woningen en scharen in aanbouw of is men bezig er de fondamenten van te Ivggen Er zyn er onder die iodi rdaad een oieraad van die plaata zullen uitmaken en t riante der omgeving zullen verhoogen De ambachtslui daar ter plaatse hebben niet te klagen en gaan met t oog ook een en ander dat nog verwezentiyk kan worden een i oo we hopen voordeel en zomer te gemoflt De heer Brondgeest van het gezelschap Le Gras Haspels is dezer dagen toen een voorstelling te Leeuwarden gegeven werd op de locomotief van een zandtrein gereden vau het atatioa EIburg Oldebroek naar Zwolle Te Eiborg was hy uitgestapt wegens ongesteldheid en kon alleen op die wyze tgdig te Zwolle zijn om den treiu naar Leeuwarden nog tit bal D Tot overmaat van onspoed kwam de zandtrein te laat zoodat joffrouw Leveao te vergeefs op haren beminde zou gewacht hebbeu als niet de heer J Haspels lezende voor dezen was ingevallen Laat m den avond was Brondgeest oog op zyn post P Stegeman meer bekend als het sStap horater boertje is voor het kantongerecht te Steonwyk gedagvaard ter zake van het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde Naar Het Vad c verneemt is het overzicht door de N R Ct c gegeven van het wetsontwerp tot wyziging der peraoneele belasting niet alleen onvolledig maar ook op hoofdpnnten onjuist gcEioht Francisca moüst mij upeiidoen dat had ik my ledert weken soo mooi voorgesteld Zonder verder op sgne treurige stemming te letten begon de oude dame als iemand die een plan in het hoofd heeft Hoe oud ia uw doohtertjoP vZy wordt acht jaar mevrouw I waa zijn lakoniek antwoord Dat past nitstekend I riep zg vergenoegd uit Ka heht u eene gouvernante f Bevalt zij a goed F Onwillekeurig zag hij h ar aan de vragen volgden zoo anel op slkauder Nu P vroeg zy ongeduldig In de vorige week ia de vierde reeds vertrokken sotwoordde by slecht geluimd De heide eersten waren door myn schoonmama gekozen het waren valaohe korakterlooze schepsels met ontoereikende kennis maar goede oogendieoareasen voor mijne Bohoonmama Ër kwamen booze dingen voor ik moest ze ontslaan De beide andere koos ik zelf goede reohtschupen meisjes met voldoende beschaving zy hebben ons verlaten I f Gevonden I jubelde de oude dame j Baron de hulp ia a nahy Juffrouw Zemplin sal aan al uw ejschen beantwoorden Z kent van alles en doarby heeft zij een eerlyk door en door trouw karakter Top baron zal ik de juffrouw roepen P Wilt u op myne warme aanbeveling baar voor die betrekking een engagement aanbieden De oude dame was opgewonden reeds wilde zg opstaan om Marie te roepen Neen klonk bet scherp ik wil geen gouvernante meer AIb sg niet deugt benadeelt zij Armgard en als i f wal deugt don byt nMJne schooDmoe De Groningsche rechtbank heeft G M groothandelaar wegens het in omloop brengen van valsch handelspapier veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf Iu Doctrioa te Leiden beeft deheerSctiupman desa week een voordracht gehouden over Bismarck Het slot dier rede zooalsde sZuidHollander er een overzicht van geeft luidde ongeveer aldus Welk beeld zal ik wagen te ontwerpen van een man van wien men als Victor Hugo over Napoleon kon zeggen Loi toujonrs lui partout Wat slotwoord toe te voegen aan deze schets Er is ia de versohyning van Bismarck een trek van onmiskenbare grootheid een monamentale trek dien ik liefst zou aanduiden met het woord dat de Italiaansche kunsthistorie toegepait heeft op Michel Angelo La terribilatk niet het versobrikkelyke noch het schrikwekkende een term die de mate van kracht aanduidt die niet doet huiveren en bgua doet vreezen fly heeft zyn werk verricht met een geeateaiospanning met een moed een kloekheid die men vereenigd slechts vindt by heel weinig mannen wier namen op bistoriebladen prgkeo tik heb geen oordeel uit te spreken over de inwendige inrichting van het Duitiehe Ryk over de kansen die het in de toekomst loopt Niet te ontkennen evenwel it de machtige leiding bewerking sou ik ze n tot een waarachtig welvarend vaatataaad Ryk Hoe dikwyis de val ook werd verkondigd de keizer en zyn ryk zyn vaat blyven staan Indien gy nog eene vergelyking wilt met eene andere groote verschyning zie dan wat de droom van den eersten Boneparte to jtand gebracht heeft Zie hoe dat wereldryk ineengevallen ia als een Sodom s appel VftO haar schel ontdaan De uitkomsten van Bismarck s werk zyn zichtbaar genoeg Zulk een arbeid kan niet door een gewoon man gedaan worden voor die kracht koestere men bewondering al blyve die bewondering tot de uiterste kracht beperkt Die kracht openbaart zich in de londerlinge veetzydigheid van zyn geest die zich op ieder gebied bewogen heeft Hy was niet alleen kanselier maar ook een minister van handel en nijverheid die in de staathuisboudkandige toestanden van zyn land een geheele omwenteling heeft gebracht Zyn kracht schonk hem een soort welsprekendheid Hy heeft woorden gesmeed beelden uitgedacht die voor altyd bpt eigendom van het Doitsohe volk zullen blyven Zelfs de diepste diepte van het men schelyk hart beeft hy kannen peilen Aan zyn zuster by het overlydeu vso haar kind der haar in korten tgd dood Zgt ga dan in uw eigen huis geen meester Tiefort P vroeg zy verontwaardigd Wat zou daar nyn FrtLnschen geholpen hebben P Er Iw nu een weemoedig droomarig waas over zyo hsrde trekken O FranoiBOB zou myne vrouw geworden zïja Armgard i moeder 1 Haar engelengoedbeld sou den ryaod van mgn huia ontwapend hebben 1 Juffrouw Zemplin is even goed aeam de proef tooh eens met deze nieuwe gouvernante I sprak sjj dringend Ik moet weg ver weg anders verlies ik al myn geeatkraoh Myn vroegere vriend de beroomitd geograaf Dr Wedel gaat einde Juli naar Noorwegen om onderzot kingen te doen Verscheidene offloieren oude kameraden vso my begeleiden hem Ik wil mee myn besluit ataat vast En wou je daarom naar myn Franzohen vrijen P vroeg de dame onlnuohterd en met iets verwljtends 10 haar toon Daarom beraatigde hy koel Het loa een eerlgke zaak geweest zijn ik zou haar niets verzwegen hebben Haar heldenmoed en zielegrootbaid zouden op Armgard veel invloed gehad hebbeu Flotaeling apeelde een sohalksehe trek om deu mond der grüze dame Tiefort nu begryp ik je beter Vó 5r slle andere zaken geldt het hier een brave kloeke vrouw op Corlswald te brengen die voor Armgard eene goede moeder kan ujn Welnu trouw dan juffrouw Zemplin I